Wietmg.ewieer' Avonturen van Wag en Warrel Haarlem opnieuw beschreven geeft in 1946 weer een Oogst Poider Dinsdag droog gekomen De verplichte zekerheid Hooge bedragen door den Fiscus geëischt Het Joodsche bezit Nieuwe loonregeling bij de N.Z.H.T.M. De 78-ste HEEMSTEDE De Koediefslaari KERKNIEUWS. Te Heemstede is beroepen bij deNed. Herv. Kerk in de 4e predikantsplaats Ds. J. W. v. Nieuwenhuyzen te Nijmegen. Tweetal Ger. Kerk (art. 31 K O) te Haar lem. Ds. O. W. Bouwsma te Breukelen en ds. L. Doekes te Rotterdam (Feijenoord). Oud Ger. Kerk Hoofddorp Vrijdag n.m. 7 u. Ds. Hennephof, Dordrecht. De tweede droogmaking der Wieringer- meer is een feest geworden! Nadat op Maandag j.l. het water in Wieringerwerf nog dertig cm. te hoog stond, is door ver dere bemaling Dinsdagochtend een be vredigend peil in de vaarten en slooten bereikt. De vrees, dat de vorst de werk zaamheden zou belemmeren, is gelukkig niet bewaarheid geworden, hoewel in verband met bevroren kuilen en slooten de toegang tot het gebied gisteren verboden was. Minister Ringers heeft ter gelegenheid van de nieuwe drooglegging een radio rede gehouden. Daarbij gaf hij een histo risch overzicht van de eerste drooglegging, het vernielingswerk der Duitschers en het daarop gevolgde herstelwerk. Het is, dank zij veler medwerking, ge lukt den polder in 124 dagen droog te leg gen, waarbij evenwel niet mag worden vergeten, dat de weersomstandigheden uitermate gunstig zijn geweest. Wat het in cultuur brengen betreft, zal het streven zijn in het jaar 1946 in de Wie- ringermeer weer een oogst te doen groei en, zij het nog geen normale. Een uitzon dering moet slechts gemaakt worden voor zekere oppervlakte, gelegen voor de ga ten in den dijk, die bedolven zijn onder een dikke laag zand. Ecu kijkje in een drooggemalen gedeelte van de Wieringermeor, waar alles wat onder water heeft gestaan vernield of verdwenen is. Wat er van een boerderij te Slootdorp overbleef. (P.) Veel verrassingen - vooral voor Duitsch-gezinden Naar wij vernemen worden er door den Fiscus in verschillende gevallen hooge bedragen aan zekerheidsslelling gevraagd voor verschuldigde en nog op te leggen belastingen. In het bijzonder geldt dit voor menschen die in de oorlogsjaren veel geld verdiend hebben. Verder aan zwarte han delaars en profiteurs. Bedragen van een of twee ton zijn ook te Haarlem geen zeld zaamheid. In de Haarlemmermeer zijn ook aan verscheidene boeren zeer hooge zeker heidsstellingen opgelegd. Daarvoor hoor den wij zelfs nóg hoogere bedragen noe men. in Haarlem en Omgeving f 3.600.000 aan huizen Het is bekend, dat de Duitschers zich het bezit der Joodsche Nederlanders hebben toegeëigend. Vele huizen werden verkocht. De Nederlandsche regeering in Londen heeft herhaaldelijk tegen het koopen van huizen die aan Joden toebe- hooren, gewaarschuwd en meegedeeld, dat na den oorlog de aankoop van dit ge stolen eigendom te niet gedaan zou wor den. Nu de vrede gekomen is, wordt die be lofte vervuld. Dit geschiedt via den Raad van het Rechtsherstel. Wij ontvingen van eenige Joodsche Haarlemmers de klacht, dat deze proce dure langzaam verloopt. „Wij hebben" zoo zeiden zij ons „geen reden om te klagen over „Rechtsherstel" te Haarlem, want wij hebben ondervonden, dat men ons daar zooveel mogelijk ter wille is, maar de algemeene regeling werkt blijk baar te stroef. Op dit oogenblik heeft nog geen enkele Jood zijn eigen dom teruggekregen, hoewel de oor log nu toch al 7 maanden afgeloopen is. Het eenige wat bereikt werd is, dat de Joden voor de huizen, die slechts één keer verkocht zijn, de huur ontvangen. Maar er zijn huizen, die sinds ze van de Joden werden gestolen, al twee, drie of zelfs vier eigenaren hebben gehad. In vele gevallen staat het onomstootelijk vast, dat de koopers wisten dat de huizen Joodseh eigendom waren. Waarom krijgen wij daarvan nog niet de huur? De Joden mo gen er toch aanspraak op maken, dat alle gestolen eigendommen weer zoo spoedig mogelijk aan hen teruggegeven worden." Tot zoover deze klacht. Nu is juist eenige weken geleden een wijziging van deze wettelijke regeling afgekomen, waardoor de zaken bespoedigd zullen worden. De mogelijk heid is nu geschapen, om door een min nelijke schikking tot een oplossing te komen. Het was nog niet mogelijk er voor te zorgen, dat de Joden ook reeds de huren kunnen innen van de huizen, die meer malen van eigenaar zijn veranderd. Dit komt, omdat men rekening moet houden met de mogelijkheid van goede trouw. Maar de Joden behoeven zich niet onge rust te maken, want de koopers zijn verplicht te bewijzen dat zij te goeder trouw waren. Er is zoo werd ons tenslotte mee gedeeld heel wat te doen aan de teruggave van het Joodseh eigendom in Haarlem en omgeving. De huizen, die erbij betrokken zijn, hadden vol gens de oude taxatie, een waarde van niet minder dan 3.600.000. De reconstructie van het Haarlemsche Bevolkingsregister is bijna afgeloopen. Men is aan de laatste lootjes bezig. Veel medewerking heeft het bureau van den Burgerlijken Stand en Bevol king van het publiek niet gehad. Aan de aanmaning in officieele publicaties om naar het H.B.S.-gebouw aan de Zijl vest te komen om opnieuw beschreven te worden hebben slechts 110.000 van de 150.000 inwonêrs voldaan. 40.000 ontbra ken dus op het eerste appèl; verdeeld over 12.000 gezinshoofden en alleen-wo- nenden. Die 12.000 kregen daarop een persoonlijke oproeping om naar het Stadhuis te komen. Van hen lieten toen nog 2500 verstek gaan. Het is aan te ne men dat onder die 2500 velen zijn, die overleden of geïnterneerd zijn. Ook is het mogelijk dat zij naar elders vertrok ken zijn. Die 2500 krijgen nu Vrijdag en Zaterdag de gelegenheid alsnog naar de Zijlvest te komen. Met spanning wordt afge wacht hoeveel er dan nog zullen komen. Wie in Haarlem is zal ongetwijfeld ko men, want zonder een gezegelde Distri butie-stamkaart (het bewijs dat men ge controleerd is) krijgt men bij de komen de bon-uitreiking geen nieuwe Distri butie-bescheiden. Een goede dwangmaat regel! De personen die dan nog niet komen worden persoonlijk door controleurs van het Bevolkingsbureau bezocht. In Spaarndam heeft de reconstructie van het Bevolkingsregister op 17 en 18 December plaats. DE DUBBELE BONKAARTEN Bij de controle zijn reeds verschillen de gevallen achterhaald dat iemand een dubbele Distributiestamkaart had en dus van dubbele bonnen leefde. Maar het is te begrijpen dat een groot deel van deze knoeiers nu eigenhandig de dubbele Dis tributie-stamkaart vernietigd heeft om niet tegen de lamp te loopen. Indertijd berekende de directeur van het Centraal Distributie Kantoor in Den Haag dat er in ons land 350.000 dubbele Distributie-stamkaarten in omloop wa ren. Bij de nieuwe bon-uitreiking kan men vergelijken hoeveel bonkaarten er dan minder uitgegeven worden. Er is gebleken dat er door familie leden van geïnterneerden Distributie- Stamkaarten zijn achtergehouden waar op nog bonkaarten werden afgehaald. Men weet niet precies hoeveel het er zijn omdat de gevallen meteen naar den Po- litieken Opsporingsdienst zijn doorgege ven, maar men schatte het op ongeveer 200a 300. De menschen die op die manier onrechtmatig bonkaarten hebben gehaald zullen worden vervolgd. 3. Wag Wemel staat voor de spiegel en veegt met een groote borstel verwoed over zijn rugschilden, zóó verwoed, dat ze gaan glimmen als een pas afgevallen eikel. Dan trekt hij zijn dasje recht en is klaar! Klaar waarvoor? Zul je toet zien. Als hij zijn evenbeeld nog eens in i EXTRA VOEDING - NU BETREURD Op vele Distributie-Stamkaarten stond een E geteekend. Dat beteekende dat de houder in den tijd van de bezetting extra voeding had. In den regel kan worden aangenomen, dat dit menschen waren die in dienst geweest zijn van het Duitsche leger of de marine, gewerkt hebben bij de N.S.K.K. en O.T., of die op andere wijze sterk sympathiseerden met de Duit schers. Al de E-gevallen moesten aan den Politieke Opsporingsdienst worden door gegeven. Ongetwijfeld zijn op die manier nog velen gegrepen die nog kans gezien hadden den dans te ontspringen. CLANDESTIENE VERHUIZINGEN Aan het licht kwam dat ongeveer 5000 menschen verhuisd zijn zonder kennisge ving aan het Bevolkingsbureau. Bij onder zoek bleek, dat dit vooral personen zijn, die indertijd geëvacueerd waren, maar die later op eigen initiatief weer naar het oude adres zijn vertrokken. Op het in woner-aantal der gemeente heeft dit evenwel geen invloed, want het zijn vrij wel allemaal verhuizingen binnen de gemeente geweest. HOEVEEL INWONERS? Tot heden wist men niet precies hoe veel inwoners Haarlem telde, omdat „de boeken niet bij waren" en omdat er veel in de registers geknoeid was. Nu de regis ters door de reconstructie van vreemde smetten gezuiverd zijn, zal het mogelijk zijn aan het eind van December het juiste aantal inwoners vast te stellen. Zal het boven of onder de 151.000 zijn? Men rekent er in elk geval op dat Haarlem boven de 150.000 blijft. Naar wij vernemen, is overeenstemming bereikt over een nieuwe loonregeling bij de N.Z.H.T.M., welke per 1 Januari a.s. zal worden ingevoerd. Zij beteekent een verbetering van de tegenwoordige salaris positie. Nadere gegevens kunnen over de nieuwe regeling nog niet worden ver strekt, daar de Rijksbemiddelaars hun fiat nog eraan moeten geven. In de Woensdag a.s. te houden alge meene vergadering van deze tramweg- maatschappij en de aanverwante maat schappijen zal een vereenvoudiging en reorganisatie worden besproken. Het is de bedoeling, dat de verschillende onder nemingen zullen opgaan in een nieuwe organisatie, welke den naam Noord-Zuid- Holl. Vervoersmaatschappij zal dragen. Door deze samenvoeging zullen ook maat regelen ten gunste van het pensioenfonds kunnen worden genomen. het kleine spiegeltje heeft bewonderd, stapt hij de deur uit en loopt om de boom heen. Dat is een heel eind, voor een tor, maar Wag kan vlug loopen en is dus gauw bij het kleine holletje, aan den achterkant van de groote eik, waar hij induikt en even later weer uitkomt met een wonderlijk voertuigje. Menschen ïn Oorlogstijd Den nacht als den dag verlichtend, don derden de kanonnen op Monte Cassino los. Het was „zero hour", tijdstip van den aanval op de door de Duitschers sterk verdedigde bergveste. 34th Coy P.P.C.L.I. lag op den uiter sten linkervleugel. De compagniescom mandant gaf het commando: „Now!" Voorzichtig kropen de gedaanten over de borstwering de onheilspellende donkerte in. Voor de andere eenheden lag de aan- valstijd 10 minuten later, maar de 34e moest eerst een omtrekkende beweging maken. In de 8e minuut was zij al flink gevorderd, zonder noemenswaardig vuur van den vijand, maar juist toen brak een onverwacht moordend vuur van links los, waar volgens de waarneming van den vorigen avond geen vijanden aanwezig waren. Mitrailleurs ratelden, het doffe plop van de loopgraafmortieren klonk ertus- schen en omsoldaat Lesage heen vielen de eerste slachtoffers van het tegenvuur, dat op geen ongelegener oogenblik had kunnen komen. De nevelgranaten hadden hun gordijn slechts in het centrum gelegd en juist de linkerflank miste iedere dek kingsmogelijkheid. De Quincey, Marlton en Saunders vielen bij hetzelfde salvo, anderen riepen hun monotoon: „Stret- cher-bea-rer!", in de haast ijdele hoop, dat de ziekendragers hen nog tijdig uit het vuur vandaan konden sleepen naar de noodverbandplaatsen, enkele honder den meters terug. Oprukken was al niet meer mogelijk, je probeerde tusschen twee kietelsteenen nog dekking te zoeken en eenigen vielen zelfs terug op den klei nen rotsrand aan het begin van de helling. Duckworth had zeker een goed plaatsje gevonden, want Lesage hoorde zijn Bren- gun. die altijd zoo'n eigenaardig bijgeluid maakte, er lustig op los paffen. „Duckie" had met zijn haviksoogen zeker tegenstan ders ontdekt en Lesage schoot een licht- kogel af. Meteen begon ook links een Bren te rat-tat-tatten: de mof had een tegenaanval ingezet en in het spookachtig flikkerende licht van de Very-kogels vie len velen van hen door den maaienden kogelregen van de Brens, Stens en ver scheidene karabijnen. Het vuur der Cana- deezen werd echter zwakker, want ook de vijand liet zich niet onbetuigd. Een onbestemde angst welde Lesage naar de keel: niet de angst om te ster ven, die bezielde hem reeds 24 uur per etmaal en daaraan was hij gewoon ge raakt. Het omvatte meer, want heel zijn denken verdofte, zoodat hij zijn vuur ge heel werktuiglijk onderhield, met stijve hand de patroonhouders leegdrukkend in het magazijn en willoos vurend op de fi guurtjes voor hem. Om hem heen vielen hoe langer hoe meer schutters weg en het geroep om ziekendragers werd kla- gender en dringender. De grootste kracht van den tegenstoot was gebroken. Rechts achter en opzij begon nu het rumoer van den grooten aanval; hier had de Dood zijn oogst echter reeds binnen gehaald. 77 Dooden werden geteld in de 34e Compagnie. Zij waren echter niet de eenige verliezen: ook nog eenige tiental len gewonden en Private Lesage. Deze had zijn karabijn op een rots stukgesla gen en was, hoewel het vuren nog aan hield, teruggerend naar de eigen linie, zonder letsel op te loopen, brullend als een wild dier, ongeschikt voor verderen strijd, in feite de 78e doode van 34th Coy P.P.C.L.I., thans volkomen afhankelijk van een gemeenschap, die enkele jaren tevoren haar lot mede in zijn handen ge legd had. D. W. B. Een jaarlijksche reünie wordt georgani seerd door den Oud-Leerl. Bond van de Da Costa Kweekschool te Haarlem op 24 Dec. in het Wijkgeb. Ged. Oude Gracht. Een 4«-jarig jubileum bij het Gasbedrijf wordt a.s. Maandag gevierd door den opzich ter van genoemd bedrijf, den heer H. J. Schuhmann. Boomen worden geveld Van gemeentewege is men begonnen met alle boomen op de Koediefslaan op te rui men. Een der weinige nog beplante lanen in de gemeente Heemstede wordt nu ver anderd in een kale, leelijke straat. De oude aantrekkelijkheid van deze laan was alleen door haar beplanting behouden ge bleven; de bebouwing is allesbehalve fraai. Vele Heemsteders zullen met droefheid de dubbele rij oude beuken zien vallen. Volgens deskundigen zijn zij te oud en niet gezond. En sommige bewoners heb ben op hun verdwijning aangedrongen om meer licht en minder vochtigheid te krij gen. Zij zullen schrikken van het resul taat: het zal bijzonder leelijk en kil wor den. Had het in Heemstede niet bij de ge weldige opruiming van boomen, die in den vorigen winter door de bewoners vol trokken werd tcrwille van hun brandstof voorziening en die tenminste noodzakaiijk was, kunnen blijven? Het oogenblik voor dit gemeentelijk initiatief schijnt ook on gelukkig gekozen. Wij zouden willen vra gen of men zich niet bepalen kan tot een kapperij om den anderen boom, zoodat al thans iets van de schilderachtigheid van de laan overblijft. Oude boomen, al zijn zo niet heelemaal gezond, kunnen meestal nog lang mee. Met verkeersoverwegingen heeft deze opruiming van boomen niets te maken. De Lanckhorstlaan, "vlakbij, geldt als primaire verbinding tusschen Heerenweg en Bronsteeweg en kan het auto-verkeer gemakkelijk verwerken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1945 | | pagina 2