Gapers Ie de bloemen' Ecu merkwaardige collectie poseert Het ongeoorloofde schoolverzuim De komende Onderwijsvernieuwing Streven naar kleinere klassen Natura Magistra Avonturen huükoudzUf zcuJiÈzezp AGENDA Broedergemeente Parklaan 32: Solistencon- cert, 20 uur. Begijnhofkapel: Caecllia-trlo, 20 uur. Stadsschouwburg: Comedia. ,.Ik zie, ik zie. wat jij niet ziet. 20 uur. (20e voorst, in Haarlem). Rembrandt: De groote Kraak (18 j Palace: Waterloo Road (18 j.). Luxor: De moord aan de Rivièra (18 j.). Deze drie bioscopen 14, 16.15, 19 en 21.15 uur. Frans Hals: Zet 'm op George. 14, 1C 30. 19 en 21.13 u. ZONDAG 28 APRIL. Groote Kerk: Bijzondere dienst Ds. D. Tromp, 19 uur. Stichting voor Neo-rellgie: Lezing. Spiritistenverecnigiiig .jHarnionia", Wijdingsmorgen, 10.30 uur. Vrijdenkers Ver- ecniging „De Dageraad", gebouw tiijtura: Vergadering. 10.15 uur. Stadsschouwburg: Co. media: ..Tartuffe", 20 uur. Bioscopen: als Zaterdag. MAANDAG 29 APRIL. Rest. Brinkmann: Psychometrische avond, 20 uur Stadsschouwburg: Charlotte Ktthlei Pension Rustig, 20 uur. Bipscopen: als Za terdag. Een uitgezochte collectie gapers was deze week u van de a (Vloeiing der Ifaarleinsehe drogisten bi jee steld in de feestzaal tan Ilotol de Leeuwerik en et bereid uil lig, voor onzen fotograaf een oogenbllk t stadsdienaren, krijgslieden, juffers met kiespijn ei houten of steenen gelaat en vooral Iiun tong in i netjes mogelijk op liet plaatje te komen. ■ere van het t ierde lustrum Er waren er 22, tcntoongc- vccrtiental van hen tvas zoo Lioséeren, Morianen, narren, vie niet al meer, zetten hnn i Zondttgsche plooi, om zoo Voor ons was het zien van de feeste lijke groep aanleiding om eens een na der onderzoek naar de geschiedenis vam deze oude getrouwen in het Ned er- L.ndsche straatbeeld in te stellen. De tentoongestelde collectie. waaronder •zeer oude exemplaren afkomstig uit alle deelen des lands, is het eigendom van den heer A. J. M. van Os te Haar lem, die er, gelijk bij vele Haarlemmers bekend zal zijn, niet minder dan 42 be zit. Niet uit blinde verzamelwoede, maar om, naar hij ons meedeelde, „het gesl' -ht in stand te houden". De heer Van Os hoopt dat zijn gapers eenmaal de gevels van drogisterijen, die het klassieke uithangsel niet meer of nog niet bezitten, zullen sieren. Want als uithangsel zijn ze gescha pen. Over hun oorsprong tast men in het duister, al zijn er verscheidene hy pothesen in omloop. De één meent, dat het de beeltenis was van een bekenden drogist uit Gouda, „Gaper" genaamd. Anderen zien er de afbeelding in van den knecht van den marktkwakzalver, die, terwijl de baas met de vaak min der pleizierige behandeling bezig was, de aandacht van hel publiek moest af leiden. Deze knechts waren dikwijls kleurlingen, hetgeen kloppen zou met het feit, dat vele gapers uitgemonsterd zijn als een moriaan met tulband. Na men van drogisterijen als „In den Ver gulden Turk" zijn bekend. Narren of stads dienaren? Een zonderlinge veronderstelling zegt, dat de gapers gegroeid zijn uit narren- tronies, die uitgehangen werden om den Nederlander in staat te stellen, eens hartelijk te lachen. Lachen is im mers een behoefte van de menscheliike natuur en volgens deze hypothese zou den c' 2 Nederlanders van vroeger niet de gave van den lach hebben bezeten. Een oudheidkundige meent, dat de ga per het conterfeitsel is van den Schalk- nar of Willemsdwaas, dat den voorbij ganger uitgenoodigd zou hebben tot het drinken ter plaatse van een likeurtje of kruidenwijn. Een andere deskundige ziet er niet den kop van een gek in, maar van een stadsdienaar, gekleed in stadslivrei. Weer anderen houden den gaper een voudig voor de beeltenis van een zieke, die zijn tong uitsteekt ter controle dooi den geneesheer of om de „likkepotjes" te kunnen slikken. De fantastische hoofdtooisels zouden slechts aange bracht zijn om de aandacht te trekken Gapers doen reeds eeuwen als uit- hangteeken bij apothekers en drogisten dienst. Vroeger werden zij ook wel in het raamkozijn geplaatst. In Den Haag is een zaak. die haar geheelen gevel in den vorm van een gaper heeft. Op na tionale feestdagen werden de gapers soms versierd met een sjerp en werd hup een sinaasappel op de tong gelegd. Kwajongens deden dan hun best om deze begeerde vrucht te bemachtigen. In Haarlem zijn nog ongeveer een tiental gapers in functie. Zij spreken tot de verbeelding van het volk en zijn een onmisbare traditie geworden. Het is een go.ede gedachte van den heer Van Os, zijn merkwaardige collectie niet tot een zolder-panopticum te bestem men. Want, al kunnen wij in onze maatschappij geen gapers gebruiken, aan de winkelgevels gunnen wij ze gaarne een plaats. Ze hebben iets aarts vaderlijks over zich. Concertavond Stichting 1940-/45 Op Dinsdagavond 30 April wordt in het Jeugdhuis te Santpoort-dorp een concertavond gegeven door de Stichting 19401945. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan het stichtings- wei-k. De solisten mevr. Lida Voren- kamp-Langerveld (viool), de heer H. Riphagen (vleugel), staan met hun na men borg voor een kunstzinnigen avond. De derde medewerkster is mevr. Frieda van Hessen die als opera- en radiozangeres uitstekende kwaliteiten bezit. Op het programma staan o.m. ver meld Handel, Bach. Schubert, Bruch e.a. De avond wordt georganiseerd ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana, de inzamelings- week der Stichting en ter inleiding van de bevrijdingsherdenking op 4 Mei. Heeft ernstige afmetingen aangenomen In de pas te Haarlem gevormde conv missie voor Geestelijk Volksherstel is er de aandacht op gevestigd, dat het onge oorloofde schoolverzuim ernstige afmetin gen heeft aangenomen. Algemeen was men het er over eens, dat het noodzakelijk is de aandacht daarop gevestigd te houden, omdat het gezien wordt als een der symp tomen van de geestelijke inzinking die eer gevolg van den oorlog is. Er zijn kinde ren die maanden achtereen verzuimen. Wij hadden over deze quaestie een on derhoud met den onlangs afgetreden in specteur van het onderwijs te Haarlem, den heer H. v. d. Weyer. Deze deelde ons mede, dat het ongeoorloofde schoolver zuim te Haarlem minstens dubbel, mis schien wel drie maal zoo groot is als vooi den oorlog. Een nadeel is, dat de in de Leerplicht wet voorgeschreven procedure voor de vervolging der ouders tijdroovend is., zoo dat er soms wel 4 maanden of nog langer verloopt tusschen het schoolverzuim en een veroordeeling. Al dien tijd kan het kind van school wegblijven, zonder dat er iets gebeurt. En dan de boeten. Deze Dat er niets nieuws onder de zon is, heeft een recente ontdekking van twee doktoren aan dc Washingtonsche Har- vard-universlteit weer eens bewezen. Deze geleerden kwamen namelijk tot de conclusie, dat de uitvinding Radar, waarmee Engeland practiseh den oor log ter zee en in dc lucht won, al zoo oud is als.de vleermuis. Dit dier vliegt in donker op een natuurlijk Radar-orgaan, dat hoog-frequente to nen uitzendt die door obstakels in de nabijheid weerkaatst worden en door de vleermuis weer opgevangen, die zoodoende haar weg kan bepalen. Op het departement van Onderwijs in Den llaag wordt gewerkt aan een wijziging van dc Lager Onderwijs wet. waarin dc plannen voor de on derwijsvernieuwing verwerkt worden. Naar wij vernemen z.al daarin o.a. vastgelegd worden, dat cr voorberei dende scholen komen, die bestemd zijn voor kinderen in den leeftijd van 5 tot 8 jaar. Dit zou dan beteekenen, dat in groote lijnen het advies gevolgd wordt van den Vernieuwingsraacf voor het Onderwijs. Indertijd hadden wij een onderhoud met Dr. P. H. Schroder te Haarlem, secretaris van dien raad, die daarbij een uitvoerige schets gaf van de inrichting van ons on derwijs, zooals de Vernieuwingsraad zich die denkt. Dit beteekent dan een belangrijke reorganisatie van ons onderwijs, gelijkheid wordt daarmede geopend om het belangrijk-e vernieuwingswerk van den grond af op te bouwen. Het onder wijs dat nu in de le en 2e klassen der lagere school wordt gegeven, wordt dan overgebracht naar de voorbereidende scholen, en gegeven in de sfeer van den kleuterleeftijd. Het kleuteronderwijs zal gehandhaafd blijven voor jongere kinderen. Natuurlijk zal de vernieuwing van het onderwijs zich niet tot het bovenbedoel de bepalen. Een der andere dingen wat het lager onderwijs betreft Is het geven van een meer persoonlijk karakter aan het onderwijs. Daartoe zal het evenwel alleen kunnen komen als er kleinere klassen gevormd worden. EEN PLEIDOOI VOOR KLEINER KLASSEN. Te Haarlem bestaan, zoowel bij het openbaar als het bijzonder onderwijs klachten over te groote klassen. In vele andere gemeenten zal het vermoedelijk wel hetzelfde zijn. Bij het openbaar on derwijs zijn op verschillende scholen klassen met een kleine 30 leerlingen. Bi) het bijzonder onderwijs gaat in enkele klassen het aantal daar zelfs boven uit. Dit is een gevolg van het feit, dat de regeering de leerlingenschaal heeft op gevoerd tot 35, er moeten meer dan 210 leerlingen op een school zijn om 6 on derwijzers van het rijk vergoed te krij gen. Als het gemiddelde 35 moet zijn, wil het zeggen, dat er klassen zijn die meer en ook klassen die cr minder hebben. Alleen de Floraschool heeft zooveel leer lingen dat er voor de 6 klassen 7 onder wijzers mogen aangesteld worden. De leerlingenschaal moet tot 30 terug gebracht worden wil men bereiken, dat er geen klassen komen van meer dan 40 kinderen en de meeste klassen daar be hoorlijk onder blijven. Daarbij zal met de onderwijsvernieuwing absoluut reke ning gehouden moeten worden. EEN VERSLECHTERING TE HAARLEM TE VERWACHTEN? Het eigenaardige is, dat er in Den Haag blijkbaar nog geen streven bestaat om in die richting te werken. Wij ver nemen namelijk, dat Haarlem bericht kregen heeft, dat scholen die geen 210 leerlingen hebben geen 6 onderwijzers meer mogen hebben, maar met 5 moeten volstaan. Dit wil dan zegen dat op een 3 tal scholen enkele klassen bij andere klassen ondergebracht moeten worden. Dat bijvoorbeeld een onderwijzer de le klasse voor zijn rekening moet nemen en een halve 2e klasse, terwijl de andere helft der 2e klasse bij de 3de gevoegd wordt. Dit is natuurlijk een nadeel. Den Haag is tot dezen maatregel over gegaan omdat men in plattelandsgemeen ten met een tekort aan onderwijzers zit. Daar wordt vrij algemeen met gecombi neerde klassen gewerkt Gemeend wordt dat wat op het platteland kan, ook in de steden mogelijk moet zijn. Haarlems feest De versiering. De heer A. H. F. van der Colk schrijft ons o.a.: Het is te verwachten dat bij Haarlems feest in den komenden zomer veel ver sierd zal worden. Het is in de praktijk gebleken (denk aan de bevrijdingsfeesten van het vorige jaar) dat er een commissie van deskundigen met artistiekén smaak moet worden benoemd, die de plannen voor 6traat- en geveiversiering beoordeelt, om zoodoende een goed geheel te seheppen, dat Haarlem als Bloemenstad waardig is. Het particulier initiatief behoeft niet be knot te worden, maar eenige leiding is toch wel gewenscht. De historische op tocht is ook in goede handen en artis tiek verantwoord, waarom dan ook de verfraaiing der stad niet. Vele vreemde lingen zullen allicht Haarlem bezoeken, laten ook zij kunnen getuigen van een geslaagd passend stadsbeeld. bedragen in den regel enkele guldens, slechts in enkele gevallen is het een tien tje Dat is voor de tegenwoordige om standigheden absoluut te weinig om be paalde ouders aan het verstand te bren gen, dat zij den plicht hebben hun kinde ren trouw de school te laten bezoeken. Het is namelijk een feit, dat verscheidene ouders hun kinderen hebben ingeschakeld bij den zwarten handel. Zulke ouders lachen om een boete van een tientje. Zelfs boeten van 25 of 50 zouden niet baten, want dat geld is gauw verdiend, Ook de ouders die een opgroeiend meisje thuis houden om een hulpje in de huishouding te hebben, laten zich door zoo'n boete niet afschrikken Ik heb zoo vervolgde de heer v. d. Weyer er bij den Kanton rechter op aangedrongen in zulke geval len de ouders tot hechtenis te veroordee- len, maar het bleek, dat dit alleen bij recidive mogelijk is. Dan is er nog iets. De Leerplichtwet schrijft voor, dat de ouders, bij ongeoor loofd verzuim der kinderen, eerst een aanmaning ontvangen om voor de com missie tegen schoolverzuim te verschijnen. (De meesten komen niet en als zij komen, wordt veelal als excuus aangevoerd, dat de kinderen geen kleeren of schoeisel hebben, terwijl bij het onderzoek in veel gevallen blijkt dat de kinderen wel klee ren en schoenen hebben, om daarmee bui ten te spelen of in de tram te zitten.) Adviseert de commissie aan den inspec teur, dat het schoolverzuim ongeoorloofd was (als een kind inderdaad geen kleeren. of schoenen heeft, erkent de wet dit als een geldig excuus), krijgen de ouders de aanzegging, dat als er nog meer ongeoor loofde verzuimen komen, proces-verbaal zal volgen. Komt het daartoe, dan volgt ook onvoorwaardelijk een vervolging. -In de oorlogsjaren was een beslissing uit Den Haag afgekomen, dat die tweede phase in de procedure verviel. Als de commissie dus gerapporteerd had „on geoorloofd" kon bij een nieuwe overtre ding meteen proces-verbaal volgen. Dit werkte goed. Toen de Nederlandsche re geering uit Londen kwam, heeft zij dit besluit opgeschort. De inspecteurs heb ben aangedrongen op hernieuwde invoe ring, maar er komt maar geen beslissing daarop Het gevolg van een en ander is evenwel, dat de Kantonrechter niet meer kon veroordeelen in gevallen waarin de tweede phase was nagelaten. Stapels pro- cessenverbaal moesten ter zijde gelegd worden. Dit heeft een stagnatie in de ver volgingen gegeven van een half jaar. Thans gaat alles weer regelmatig. Er zijn, zoo besloot de heer v. d. Weyer, hoofden van scholen en ook onderwijzers die zelf de ouders bi) ongeoorloofd school verzuim bezoeken. Dit werkt uitstekend. Het zou te wenschen zijn, dat alle onder wijzers dit deden, want dan zou inderdaad veel bereikt kunnen worden. Alles wat gedaan kan worden, moet gedaan worden, om de ouders het besef bij te brengen, dat de Leerplichtwet gehandhaafd wordt in het belang van het kind zelf De leer plichtige leeftijd is, zooals bekend is, ver hoogd van 14 tot 15 jaar. Er zijn ver scheidene ouders die hun kinderen van 14 jaar thuis houden en zelfs naar een baas sturen, maar dat gaat niet op. De kinderen behooren nog op school. 115. Prins Angelius Zoemdoro merkte op, dat de verlammende straal niet meer Tioodig ivas voor dit wrak van een koning en hij ging, gevolgd door Wag Wemel, naar den beknelden Saai toe. Deze begreep drommels goed, ivaarom het de twee vreemde gasten te doen was, bovendien had hij door het glas in het bovengedeelte de welbekende ge zichten van twee zijner vroegere ge vangenen herkendMat een machteloos gezicht wees hij naar boven. Voor alle zekerheid drukte Angelius op het ge- ge- I vaarlijke knopje van de verlammende stralen, en de koning met zijn geprezen naam en zijn schoone voeten verstarde in dezelfde houding als waarin hij een oogenblik tevoren geweest was: Eén arm omhoog, het.groene lijf nog steeds beklemd tusschen het neergestorte deel der troonhemel en de omlaaggevallen kroonluchter. Daarna snelden Wag en de prins de trappen op en kwamen in de welbekende gang langs de toren kamers, waarachter de kleine vertrek ken lagen van de speciale gevangenen van Koning Saai a Mander,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1946 | | pagina 6