c De Onderwijsvernieuwing Vrouwen zonder vrijheid Avonturen Kort en Bondig Een bezoek aan Duhtrust in Overveen „Bergen-Belscn" wa associatie van den nieuwen commandant van „Duinrust" in Overveen, toen hij het aan ztfn commando toevertrouwde bewa- ringskamp voor vrouwen voor de eerste maal betrad en getuige was van een ge houden massa-appèl. Niet dat er sprake was van mishandeling, uithongering of terreur geenszins, maar het massale bijeengedreven zfjn van de honderden vrouwen op de binnenplaats van het ge bouw. de massale verslagenheid, de mas- sale wanhoop van deze kudde trof hem hoogst onaangenaam. Een van zijn eer ste maatregelen was het afschaffen van dit massa-appèl. Wij bezochten den 15 Juni jl. in dienst getreden commandant van Duinrust, den heer J Rijshouwer, in zijn sobere werk kamer, leerden leden van zijn staf ken nen en maakten een rondgang door het gebouw. Zoo kregen wij een iindruk van de vele en velerlei problemen, waarvoor de kampleiding hier -dagelijks staat en hoe zij die naar haar vermogen tot een redelijke oplossing tracht te brengen. „Ik ben hieT in de eerste plaats als bewaker, maar in de tweede p'.aats als menschaldus commandant Rijshouwer. „en ik meen. dat een zeer correct op treden tegenover de bewaarden op zijn plaats is. Een nieuwe sfeer zal ik hier trachten te scheppen, meer orde en een strenger toezicht, maar ik zal er met tact naar streven, dat er van dit bewa- Tingskamp, hetwelk als uitvloeisel van een on-Neder!andschen toestand eigen lijk on-Nederlandsch is, volgens Neder- landsche begrippen het beste wordt ge maakt". Deze commandant is een idealist, die vol enthousiasme aanvalt op de delicate en moeilijke taak. welke op zijn schou dere rust. Hij heeft daarbij den steun va! zijn adjunct, den heer d'Ohveira. maar gi-on van beiden vergeet een oogenblik, waarom de vrouwen op Duinrust daar vertoeven. „Ik wilde dat u eeTder veront waardigd was geweest over dingen, die on-Nederlandsch waren", antwoordt de heer d'Oliveira een vrouw, die haar nood klaagt over het on-Nederlatidsehe een politiek bewari,ngskamp, ..Dan had u hier nu niet gezeten". De kampleiding is er echter van door drongen, dat vele va-n de 767 vrouwen op Duinrusf binnen afzienbaren tijd in de maatschappij zullen terugkeeren. Wat heeft die maatschappij aan een groep verbetenen, die, menschenschuw, wrok ken over een haar aangedaan ..onrecht' (want nagenoeg allen gelooveci daarin) en die, meer dan ballast» een bron ontevredenheid en aanstoot zullen blijven In dezen boezem van ons volk? Het gaat er om, te trachten op ieder van deze vrouwen de „vonk" te doen oversprin gen, die haar tot inkeer zal brengen, tot besef van den leugen, waarin zij hebben geleefd en tot een geheel nieuw bewust zijn van haar taak als mensch en als so ciaal wezen in deze wereld. Hoe langer hiermee gewacht wordt, des te kleiner wordt de kans van slagen en daarom ©treeft de kampleiding van Duinrust hier ui reeds naar. Zij acht haar moeizamen arbeid (die dikwijls zeer ondankbaar is) ruimschoots beloond, als zij elke maand één zoo n bekeering mag boeken. Zooals de heer Rijshouwer verklaarde: „Ik ben niet slechts kampcommandant, maar te gelijk moet ik zendeling zijn" gedachten- Wij hoorden van de klacht, door de be- waarden geuit, dat het Centrale Keuken- voedseL niet genoeg vitaminen bevatte, waarop de commandant, na een ingesteld onderzoek, inderdaad versche groente liet aanrukken. De bewaarden reageerden hier hoonend op met de opmerking: „Straks krijgen we nog een ruifje aan de deur...." Maar: „Wat een burger niet heeft, gun ik deze menschen ook niet", verklaarde ons de heer Rijshouwer en zoo is bijv. de suiker, waarvan nog voor raad aanwezig is, geblokkeerd. Er zijn 1000 boeken op Duinrust. wel willend in bruikleen afgestaan door de Haarlemsche Stadsbibliotheek. De vrou wen maken er een gretig gebruik van. Voorts zijn er taalcursussen in Emgelsch. Maleisch en Spaansch en driemaal in de week geeft een mannelijke bewaarde in de kapel een gramofoonplatenconcert, dat hij zelf toelicht. Deze man bezit eem discotheek met circa 12 000 platen. Bewaarden met artistieken aanleg wor den in de gelegenheid gesteld, in die rich ting te blijven arbeiden: er is een speciale schilderskamer, waar inderdaad menig kunstwerk, teekening. pastel of schil derij wordt gewrocht. Het is voorgeko men. dat leden van het bewakingsperso neel daar schilderijen lieten vervaardigen en deze dan voor een spotprijs kochten. De nieuwe commandant heeft hier een stokje voor gestoken; de schilderstukken worden thans, vóót den verkoop, door des kundigen getaxeerd, Op de binnenplaats van het gebouw doen de vrouwen groepsgewijze gym nastiek en spelletjes onder leiding van Hoe groot hel probleem is vertelde ons mevrouw A. Dolk-Thijssen. dde als sociale verzorgster de moedige taak heeft om de zorgen der op DuinTust bewaarden te helpen verlichten „Er zijn hier voor de helft moeders", zeide zij „veelal van groote gezinnen, en deze moeders vooral beginnen wanhopig te worden. De onzekerheid van het wachten op den dag barer berechting heeft wel de meest fnuikende uitwerking op haar mo reel en ik geloof, dat deze wanhoop na den terugkeer in de maatschappij blijven de sporen in haar zal achter laten. Veel heeft de interneering ook verknoeid aan de geestkracht van jonge meisjes bene don 21 jaar. Het kamp biedt niet ge noeg gelegenheid tot reclasscoriing". De arbeid, die op manlijke bewaarden vaak zulk een heilzame uitwerking blijkt te hebben, is slechts een surrogaat-ge neesmiddel voor de vrouwen. Zij werken wel, gewoonlijk met ijver, zij houden het gebouw schoon, arbeiden gemeenschap pelijk in de naaikamer, in de maaskamer, fabriceercn lampekappen e.d. en verrich ten allerlei karweitjes in den buiten dienst, maar dit alles blijft een surro gaat. Vooral voor de moeders, die im mers voor haar kinderen willen zorgen. Die zorg is niet te vervangen Ook mevrouw Dolk is een idealiste en zij vraagt mij, er nog eens op te willen wijzen hoe urgent het is. dat aan moeders met jonge kinderen bij de berechting voorrang wordt verleend. Zij vertelt van een moedor met acht kleinen, die wan hopig bij haar kwam: wat of er voor haar te doen stond, als zij straks vrij gelaten zou worden; geen huis. geen meubelen, haar man geïnterneerd, nie mand die haar met zooveel kinderen on derdak kan verleenc-n. Voor deze moe der beginnen de moeilijkheden pas. straks na haar vrijlating. En voor hoeveel an dere? WU zagen en hoorden Wij zagen den medischen dienst op Duinrust, waarin, naast een arts en eenii- ge verpleegsters van buiten het kamp, gein tern eerde tandartsen, doktoren en verpleegsters werkzaam zijn. Deze dienst beschikt over volledig materiaal en is ge heel aan de omstandigheden aangepast. worden zij aX en toe „geluctU" Er bevin den zich 52 mannelijke bewaarden op Duinrust, die den „technischen dienst' uitvoeren, timmerlieden, loodgieters, schoenmakers, electriciens e.d. Het be wakingspersoneel bestaat uit ongeveer mannen en vrouwen. In de^kapel waar des Zondags de ver schillende kerkdiensten worden gehouden woonden wij deze week een voordracht bij, die drs. J. C. van Loenem, leeraar in geschiedenis en staatsrecht te Amsterdam, daar voor ruim. 250 bewaarden hield. De heer Van Loenen is door het directoraat- generaal voor de Bijz. Rechtspleging aan gewezen als sociale verzorger in alge- meenen dienst en in deze functie houdt hij geregeld voordrachten in niet minder dan 38 bewakingskampen. Zijn opdracht is de politieke her-oriënteering en her opvoeding van de bewaarden en zijn voordrachten hebben een politiek-histori- schen grondslag. Deze week sprak hij voor de achtste maal op Duinrust. Zijn geheel vrijwillig gehoor was oplettend en rea geerde spontaan op het gesprokene. De heer Van Loenen schetste het ideaal van den corporatieven staat en besprak open hartig de politieke problemen van den dag. In een onderhoud, dat wij na afloop met den 6preker hadden, vertelde hij dat bij de categorie van geregelde belang stellenden voor zijn voordrachten de po litieke belangstelling groot is. Vele be waarden verward, verklaren heftig" „zich nooit meer met politiek te zullen inla ten". maar anderen, wellicht in het besef van den leugen van het nationaal-soeia- lisme. smeeken om een „nieuw politiek ideaal". Dit tracht de heer Van Loenen haar dan ook te geven en hij acht het niet onmogelijk, dat tal van vrouwen na hun vrijlating wat haar politieke oriën teering betreft ver zullen uitsteken boven „gemiddelde vrouw in de vrije maat schappij". „En dat kan juist voor deze ■rouwen nuttig blijken", besloot hij. Plannen te Haarlem Er is al heel wat geschreven en ge sproken over Onderwijsvernieuwing. Ook verschillende breed-opgezette plannen werden ontworpen. Tot uitvoering daar van is het nog niet gekomen. Dit kan ook moeilijk, want voor alles is het noodig, dat komt vast te staan, welke nieuwe grondslagen in de wet worden vastgelegd. Anders zouden immers gemeente- of schoolbesturen^ die al ingrijpende reorga nisaties hadden uitgevoerd, de kans be- loopen, dat zij die weer ongedaan moesten maken. In Den Haag wordt thans gewerkt aan een wijziging van de Lager Onderwijs wet. Daarbij zal, naar wij vernemen, een regeling getroffen worden voor de toe passing van het denkbeeld van den Vex- nieuwingsraad, om de eerste en tweede klasse van de lagere school te brengen in de kleutersfeer. Indertijd gaven wij van dat plan al een uitvoerige uiteenzet ting. Dit wil natuurlijk nog niet zeggen, dat het noodzakelijk is met elke vernieuwing op onderwijsgebied te wachten tot men precies weet welke plannen er in Den Haag worden uitgewerkt. Er is in deze. wel een en ander te doen zonder dat het feih'da't' Wij herinneren er aan, dat op de school van den heer H. M. v. d. Hart in de Linschotenstraat reeds een reeks van jaren een proef wordt genomen met het Persoonlijkheids-onderwijs. Dit is toever trouwd aan mej. J. A. Jansen Heitmayer, die van dit onderwijs een speciale studie gemaakt heeft en daarvan een warme voorstandster is. Zij gaat telkens met de kinderen mee, zoodat zij van de le naai de 2e klasse gaat, daarna volgt de 3e. enz. Over het algemeen bestaat tevreden heid over de bij deze proef bereikte re sultaten. Bij het Persoonlijkheids-onderwijs wordt, de naam wijst daarop, de leerling sterk op den voorgrond gesteld, zoodat zooveel mogelijk de kinderen individueel onder wezen worden. Indertijd hebben wij over dit onderwijs artikelen in ons blad opge- TT«-| *HUllip aan den Koudenliorn Wanneer verplaatsing? Het is al weer eenige maanden ge leden dat plannen gemaakt zijn om de N.S.B.'ers, die nu in de kazerne aan den Koudenhorn te Haarlem zijn opgesloten, naar elders te verplaatsen. De aanvanke lijk daarvoor opgemaakte plannen kon den niet uitgevoerd worden daar gebou wen die men op het oog had, voor dit doel niet beschikbaar gesteld konden worden. Wij nemen aan, dat de betrokken instantie nog zoekt naar een oplossing, maar de commandant van het kamp ver-, zekerde, dat hem nog niet bekend was waarheen hij verhuizen zal. De moeilijk heid om een onderdak voor de ruim 2000 mannelijke gedetineerden van den Kou denhorn te zoeken, is weer vergroot door de toezegging van het directoraat-gene raal voor de Bijzondere Rechtspleging aan het gemeentebestuur van Bloemen- daal gedaan om zoo gauw dit mogelijk is „Duinrust" te Overveen door de vrou welijke gedetineerde N.S.B.'ers te laten ontruimen. Aanvankelijk was de opzet dat voor de vrouwen een ander onder dak gezocht zou worden, zoodat „Duin rust" ter beschikking zou komen van de mannen. Het kamp aan den Koudenhorn moet ontruimd worden omdat de kazerne noo dig is voor de legering van troepen. Daarmee hangt natuurlijk ook samen de ontruiming van het „Krelagehuis". daarbij het gevaar dTeigt. dat het later weer ingetrokken moet worden. Ook bij het Haarlemsche onderwijs be staan plannen reeds zoo mogelijk bij het begin van den nieuwen cursus, dus met September as., met een vernieuwing te komen. Dit betreft heit nemen van een proef op een of twee openbare scholen meer vrijheid toe te staan bij het onder wijs. Op dit oogenblik zijn de onderwij zers gebonden aan het lesrooster. Nu wil men voor de morgenuren den bestaanden toestand handhaven. maar 's middags vrijheid van keuze laten. Een systeem dus dat gaat in de richting van Montes- sori en de 6chool van Kees Boeke. Een kind mag kiezen wat hij op dat moment het liefste doet, maar natuurlijk moet de onderwijzer(es) leiding daarbij geven en toezien, dat de algemeene ontwikkeling der kinderen bevorderd wordt. Meer scholen? Bij iedere onderwijsverbetering staat sterk op den voorgrond een streven om tot kleine klassen te komen. Elk systeem van onderwijs is daarmee gediend. Er wordt in de laatste jaren wij schreven daarover onlangs reeds geklaagd over het feit, dat men thans aan verschillende scholen zit met de noodzakelijkheid met met groote klassen genoegen te nemen. "Dit komt omdat er een tekort afin school gebouwen bestaat, wat trouwens wel begrijpen is, als men bedenkt dat er de laatste jaren geen enkele school ge bouwd is. Noch voor het openbaar., noch voor het bijzonder onderwijs. Er zijn ver schillende plannen voor schoolbouw, maar het is niet aan te nemen, dat de opbouw voor de uitvoering daarvan in de aller naaste toekomst toestemming zal geven, hoewel men va.n gemeentewege aandrang zal uitoefenen. Men hoopt dat in elk ge val medewerking zal worden gegeven om te komen tot herbouw van de openbare lagere van Zeggelen-school in de Ailnrd Piersonstraat, die bij den bominslag in het Amsterdamsche kwartier vernield werd. In die wijk bestaat dringend be hoefte aan herbouw van die school. 166. „Ha ha!" grinnikte de toovena „Zoo vergaat het ongewenschte gaste Nog een oogenblikje geduld en er zal niets meer van jullie over zijn. Wag Wemel en Warrel Web. en niemand weet, dat er ooit twee wezens van dien naam hebben bestaan. Wag voelde, dat ze in een gevaarlijk parket verkeerden, maar hij verloor zijn hoofd, of war daar van over wasniet. Mei een vervaar lijken sprong dook hij op den toove- naar toe, slingerde hem op zij en duwde de handgreep van de lampen terug. Floep! Uit was het licht, en direct voel den de twee vrienden hun gewone ge stalte terug keeren. Maar terwijl ze zoo naar zich zelf stonden te kijken, had Mr. Mystcria de beenen genomen. De deur van het laboratorium klikte in het slot en daar stonden Wag en Warrel in hel laboratorium, vlak bij het doel en toch er teerder vanaf dan ooit. „Wat een gemeen mannetje is die Mystcria" bracht Wag er uit. ,.Je zou hem zoo een schop geven!" Dat had je eerder moe ten bedenkenl" wist Warrie, Bij de Internationale athletiekwedstrij- deii te Brussel verbeterde onze landge noot J)e Ruyter het N ederlandsehe record op de 2000 m. met 8.5 sec. Hij werd tweede aehter den ïtveed Alilden, die een tijd maakte van 5.15 sec., terwijl de Ruyter 5 min, 21.4 sec. noteerde. Hooger beroep Unilever-af faire Zwaardere straffen geëischt. De zaak van het Unilever-bonnenschan. daal is Vrijdagmorgen voor het Gerechts hof te 's-Gravenhage in hooger beroep behandeld. De advocaat-generaal eischte tegen den directeur der Unilever-Ver- koop-Cenilrale A. v. d. P., die door den economischen politierechter te Rotterdam tot 20 maanden gevangenisstraf was ver oordeeld, thans een straf van 2 jaar en 3 maanden. Voor de drie adjunct-directeu ren, die tot 9 en 8 maanden waren ver oordeeld, vroeg hij bevestiging van het Tegen den chef-inspecteur H. F. ten H. eischte hij 7 maanden (vonnis 4) en tegen diens collega H. A. H. 8 maanden (vonnis 6). De verdere eischen luidden: tegen J. B. M. 1 jaar (vonnis 8 maanden); tegen W, A. 1 jaar en 6 maanden (vonnis 8 maanden); tegen A. P. K. 1 jaar (vonnis 9 maanden). Witboek over de Geldzuivering De minister van Financiën heeft aan de Staten-Generaal een Witboek over de geldsaneering aangeboden, waarin hij ver antwoording aflegt omtrenit de door hem genomen snneeringsmaatregelen. Dit Wit boek zal binnenkort bij de Rijksuitgeverij verkrijgbaar zijn. Loonregeling Bouwbedrijven in geteisterde gebieden onbevredigend? Het dagelijksch bestuur van den be- drijfsraad voor het bouwbedrijf heeft na een te Amsterdam gehouden bespreking een tweetal telegrammen gestuurd, één aan den minister van Sociale Zaken en een aan hot college van Rijksbemidde laars, waarin het bestuur zijn ongerust heid uitspreekt over de nieuwe loonrege ling in hel bouwbedrijf in de geteisterde gebieden. Het telegram verzoekt de ge nomen beslissing op te schorten, tot er besprekingen hebben plaats gevonden ichen den Bedrijfsraad en de Rijksbe middelaars. Gevaarlijk veevoer Te Bobeldijk zijn zes stamboekkalve ren gedood door het vreten van aard appelloof, dat bespoten was met calcium- arsenaat. De bespuiting met dit vergif was geschied ter bestrijding van den co loradokever. BINNENLAND Donderdag heeft het Prinselijk Paar Schou wen en Dutveland be zocht. Het 310-jarig bestaan van de Utrechtsche Rijksuniversiteit zal o.m. gevierd worden met de opvoering van een open luchtspel, dat onder den naam „Quo Vadis" op 16, 18 en 20 Juli te Utrecht zal worden opgevoerd. Het, hoofdbestuur van de Nedcrlandsche Voreenlging lot Bescher ming van Dieren heeft een protest tegen de atoombomproeven, waar bij dieren het slachtofr fer worden, ingediend bij den Amerikaanschen ambassadeur in Den Haag. Een Radio-liga is te Amsterdam opgericht (secretariaat Heeren gracht 520) om de Ne derlanders te overtui gen van de geestelijke waarden, die de radio vertegenwoordigt. De in stelling van een afzon derlijke radio-faculteit aan één onzer Hooge- schoien zal bevorderd worden. Dc prils voor fles- schenmclk zal met in gang ,van 30 Juni drie cent hooger zijn dan de prijs voor losse con- sumpliemelk. Eén doodt en een zwaargewonde waren de gevolgen van een hevige autobotslng op een kruispunt te Laren, waar een luxe wagen op een militaire vrachtauto reed. BUITENLAND Geheel onverwacht heeft, het. Indische Con gres het Engelsche plan op langen termijn voor dé onafhankelijkheid van Indlë aanvaard, meldt Un. Press. Bij zonderheden zijn nog niet bekend. Haarlem en Omstreken Op 1 Juli a.s. zal het 25 Jaar geleden zijn dat de brigadier J. Veenstra ln dienst kwam bij <ie Bloemendaalsche politie als administrateur. Hem zal op dien dag een In tieme hulde worden be reid. 14.30 Zondag om uur wordt wederom een wHdtngsdlenst gehouden in de Groote Kerk te Haarlem Deze dienst Is ln het bijzonder voor de padvindster en padvin ders In het district Haarlem, doch voor zoo verre nog plaatsen vrij zijn, zullen ook ande ren gaarne toegelaten worden. Het echtpaar P. v. >1. Laan en E. v. d. Laan—van Wees, Caste- leynstraat 5 te Haarlem, viert Maandag 1 Juli zijn gouden huwelijks feest. Beiden zijn beken de figuren, vooral on der de E.D.O.-suppor ters. Er Is een huldi gingscomité gevormd. De minder goede gezond heidstoestand van de bruid was reden dat een grootsch opgezette hul diging van vorm moest veranderen. De H.O.V. voor «te radio. Zondagochtend om 10.50 uur zal de Haarlemsche Orkeslver- eenlglng onder Willem Lohoff concerteeren in het programma van Hllr versum I. Uitgevoerd zullen worden werken van Fransche compo nisten. —Vanwege de Ned. Herv. Gemeente van IJmutdcn Oost wordt Donderdagavond 4 Juli in de Goede Herderkerk een gemeente-avond ge houden om afscheid te nemen van Ds. en me vrouw Callenbach, Candida.nl, A. J. R, Drossaard te Bloemen- daal heeft thans ook een beroep ontvangen als predikant bij de Gere formeerde Kerk te Zaltbommel. De heer W. G. Tes- ser, directeur van het Rijksbureau voor Bouw materialen, wonende te Heemslede. Is (blijkens een beslissing van mi nister Vos, in de Staats courant gepubliceerd) indertijd door het M G. ten onrechte geschorst, zoodat deze schorsing is opgeheven. Ds. II. J. DUckmees- ter te 's Grnvenhnge, speciaal belast met de geestelijke verzorging van patiënten in het Diaconlegebouw „Brono- vo" viert 10 Juli zijn 25- Jarig jubilé. Ds. Dijck- meester was van 1926 tot 1929 predikant der Ned. Herv, Kerk te IJjnuidej).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1946 | | pagina 6