VLG flC Frissche geest op de tentoonstelling van Nijmeegsche Kunst Frans Hals Museum Lyceïsten spoorden clandestiene slachters op 'Alweer voorbij Be radio geeft: ort en Bondig WIE heeft gezien hoe het hart van de oude, vitale Keizerstad Nijmegen door de ver dwazing van den oorlog haar uit het lijf is gerukt, zal verbaasd staan over de energie waarmee daar de dingen van den dag weer worden aangepakt. Wij in Haarlem hebben honger, gebrek en koude geleden, wij hebben ons geërgerd aan het .gespuis, dat hier den baas speelde, maar de ellende van het oorlogs geweld kennen we niet. Nijmegen lag er midden in. En terwijl de schilderachtige stad jn puin ligt, werken de artisten met een jeug digen moed, die beschamend is voor velen De groote verscheidenheid en het zoeteend element in het geëxposeerde zijn- er het be wijs van. Ongelijk is het werk, maar er is de frischheid van aanpakken en durven. En er is ook het zoeken naar nieuwe wegen. Bereikt? Och zoeken alleen is vaak al een genot voor den kunstenaar. Wat Jac. van MtArik behouden mocht als zijn eenig overgebleven bezit: twee in rood bruin geschilderde „Apostelkoppen" is haast een document, dat ons dierbaar wordt om zijn tragische geschiedenis. En de liefelijkheid die Van Woerkom heeft gelegd in zijn „Ma donna van de Korenvelden", hoe ruig en mannelijk ook geschilderd, is te meer ont roerend omdat zij is opgebloeid te midden van angst, ontbering en verbijstering. Als Charles Hammes uit mahoniehout met gevoelige hand zijn „Geboorte van Venus" snijdt en zijn „Dood jaagt door de Lage Lan den" met een uitdrukking en een vaart, die aan do apocalyptische ruiters doen denken; als Engelicn Viegers met fijnen smaak van een lapje zijde en wat zeemleer een elegant en picus Madonnabeeldje componeert; als Godelieve Meertens in terracotta een karak terwol meisjesportret boetseert en Albert Meertens in strenge lijnen een blok teakhout verwerkt tot een ontroerend „Moederliefde", dan kan ik mij haast niet voorstellen, dat zij, kijkend uit het venster van hun atelier, de puinen van hun eigen stad kunnen zien lig gen. Daarvoor is rust en concentratie noodig geweest. Van zulk een rust getuigt vooral het weloverwogen werk van Chr. Hammes, wiens „Januari" vol atmosfeer is en die romantisch vertelt van een maanlichtje bij „Hees". In niger nog is hij in zijn etsen, soms drama tisch als in „Op den heuvel", misschien wel het beste van heel zijn inzending. Een soortgelijke rust vinden we bij een anderen impressionist, J. Uittenboogaard, in diens „Ven bij Piasmolen", waarin hij als in ,Stalwoning" naar stemming zoekt. Ook Dorus Arts behoort bij deze groep "met zijn vriendelijk en goed geschilderd „Zomer middag". Sonoor daarentegen en uiterst don ker is Helene de Baat in „Bloemen" en .Landschap". Ofschoon ruw in de verfbehandeling geeft H. Estourgie met „Christus bij de Schriftge leerden" kijk op zijn aanleg voor figuur. „Portret van mijn moeder" van F. C. v. d. Bergh heeft meer inhoud dan men aanvanke lijk meent te ontdekken, evenals zijn „Dames- portret". Een goed geschilderd „Stilleven met Haring" zond A. Heijmans, verrassend van stofuitdrukking, terwijl mej. J Jansen „Goudreinetten" exposeert, die in kwaliteit haar „Straatje in de Sneeuw" overtreffen. Jan Janssen's aquarel „Kinderportret" is frappant van. kinderlijke expressie; mej. A. Jansen's „Hengstdal" is vol ruimte en Ruijs van Dugteren's „Wychen" raak van factuur. Cornelder's portretten zijn sterk en raak ge typeerd. Een kleurig aquarel van Jan van Vucht „Poort te Harderwijk" vraagt de aan dacht evenals het tonige doekje „Maiskolven" van H. Jaspers en méér nog diens „Spiraea's" en de puntige, geestig geteekende fantasie va a r. Woerkom „St. Stevenskerk". „Barmhartige Samaritaan" van Joan Colette getuigt van diens eigen visie op vorm en kleur. Geestig is Chris Beuder in ..Licht en Schaduw", waarin het toeval meespreekt, doch gebruik maken van het toeval kan ook schilderen zijn. Naast S. Fopma's „Landschap" vermeld ik Ruijs van Dugteren's „Noordzee" en „Lente". Tot het beste behoort het werk van Chris le Roy, een kunstenaar, die veel in de vingers heeft. Niet alleep is zijn grafische werk („Roek", „Jonge Uil" en „Kuiken") zeer in teressant, maar ook „Oude Pot" is een voor treffelijk ding. Als met een enkele toets, aan den bovenrand van den pot, de achtergrond wordt vrij gemaakt is het doekje onberispe lijk. Een ander graficus, Jan Sleeboom, zond mooie etsen („Krab", „Oude Waal") en een groote teekening „22 Februari 1944", aangrij pende herinnering aan een ontzettenden da tum. In „Bokkingen", „O.-I. Kers" en „Chry santen" toont Lies Rijssenbeek haar vaardige techniek evenals Fons Verstraeten in zijn .Stilleven" met Sojapotje. In „De Kloof Zd. Java" vertelt H. Wichers op decoratieve manier van het oerwoud met zijn hooge boomen en klimmende lianen. Een Nederlander denkt aan deze natuur als aan 6prookj es wouden, waarin slingerende apen voor de romantiek zorgen. Met een diepe „basstem" doet A. Vijftig- schild een verhaal over den „Voerweg". hoe dramatisch die toch wel is, terwijl Smile Vie gers, lichter 'en vrijer, een paar knappe Fran- sche studiën zond en een mooi doeje „Gladio len". Met Chris Beuder's „Landschap" en de teekening van A. Hoogveld („Gezonken Schuit"), de soms onbegrijpelijke, soms sen- timentqele en ook wel eens rake fantasieën (Schuld, Mensohenmasker) van C. Miedema en het vermakelijk-uitvoerige „Hedendaag- sche Wereld" van J. Rombout kom ik dan tot de ietwat wollige (drooge naald?) etsen van Helene de Baat en tot George van Laer met zijn „Negertors" en „Vrouwenitors". Ik ap precieer daarin de toewijding, soms óók de kleur, maar ben niet zakelijk en zeker niet ,nieuw-zakelijk" genoeg om een volkomen eenzaam roosje'of een moederziel-alleen han gend kettinkje te verklaren. Zijn „Brugge" begrijp ik ten volle en ik kan er van genieten. Een ferm getypeerde kep „Willem" van A. Vijftigschild wil ik evenmin vergeten als dep kloeken „Vondelkop" van den beeldhouwer Maris. Kunstzinnig versierd aardewerk van J. v. Stolk met zijn altijd origineele motieven (Sint Joris. Visschen, Vogels e.a.) én het werk van Het spoorwegongeluk bij Schiedam Waarom reed volgende trein door? De N.S. stellen een onderzoek in naar de oorzaak van het spoorwegongeluk nabij Schiedam en in het bijzonder naar het doorrijden van den tweeden trein tot vlak nabij den verongelukten .trein. Een mede- doeling, dat een militair op den naderen den trein is gesprongen is onjuist. Dat zou bovendien niet mogelijk zijn in verband met de groote snelheid. Wel is komen vast to staan, dat de militair kordaat is opge treden en in de richting van den nade renden trein is geloopen met een roode vlag. De wagenbestuurder heeft daardoor gemerkt, dat er onheil was, maar boven dien heeft hij de roode lichten, welke aan de achterzijde van den eersten trein waren bevestigd, waargenomen. Daarna stopte hij onmiddellijk. Dat de trein niet in het voorgaande blok heeft gestopt, zooals voorgeschreven is, komt door het feit, dat het sein veilig heeft gestaan. De niets vermoedende trein bestuurder verkeerde dus in de veronder stelling, dat het baanvak van het volgende blok veilig was, en is jdoorgereden. De N.S. zetten het onderzoek voort. DE DISTRIBUTIE Maandag 9 December Nieuwe bonkaarten afhalen. Haarlem: Pa t.m. Pol. Mistral- completeeren de coHectie. Over dit laatste nog 'n enkel woord. Mistral's „Straat" is een merkwaardig schilderij. Het meest van al legt hij in dit doek de stemming, die men in de geteisterde stad verwachten kan. Twee menschen, bijna apathisch-verbeten, zooals wij allen er uitzagen in de eerste oorlogs dagen, in de eentonigheid van een kille, een zame straat. Is het de bedoeling van den schilder om deze stemming te geven, dan is hij meesterlijk geslaagd, maar dan moet hij het volstrekt overbodige boompje wegschilde- ren, dat het geval ontsiert. De catalogus vermeldt de ambtsketen der R.K. Universiteit en die van den Nijmeeg- schen burgemeester, edelsmeedwerk van de Gebr. Arens. Jammer genoeg zijn beide curiositeiten niet aanwezig. Een van de eerste burgemeesters van Nieuw- Amsterdam liet, als hij persoonlijk niet ko men kon, zijn wandelstok naar de gemeente raadsvergadering brengen en dien op zijn voorzittersstoel neerleggen. Men zegt, dat de schepenen met schuine blikken naar den stok keken en in volmaakte orde vergaderden. In welk een volmaakte rust zouden wij kunnen kijken naar het geëxposeerde werk als de symbolische keten in de vitrine lag, maar vooral wanneer de vier wuivende brui- loftspalmen eens weg waren en dan meteen het groepje leelijke stoelen in het midden der. zaal werd opgeborgen. Rust is niet alleen noodig om te werken, maar ook om te kijken, zeker als het een tentoonstelling betreft, die zoo de aandacht verdient en van zulk een frisschen geest ge tuigt als deze. HERMAN MOERKERK. Een katholiek protest tegen Linggadjati Motie der Katholieke Volkspartij in Heemstede De afdeeling Heemstede van de Katho lieke Volkspartij heeft een vergadering gehouden over de ontwerp, basisovereen- kost Linggadjati, waar als spreker optrad Mr. A- C. Zandkuyl, oud-lid van den Volks raad in Ned.-Indië. Er was voor deze bij eenkomst zeer veel belangstelling. De spreker ontvouwde bezwaren tegen de overeenkomst, refereerde zich herhaalde lijk aan de door oud-minister Ch. Weiter uitgesproken radiorede. Hij verklaarde overtuigd te zijn, dat aanvaarding van deze overeenkomst de vernietiging van het Koninkrijk tengevolge zou hebben. Verder betoogde Mr. Zandkuyl, dat In- dië een groote toekomst tegemoet zal gaan, wanneer het verbonden blijft met het ko ninkrijk en dat Nederland en de Neder landers zullen blijven voortgaan, dit groote rijk voort te helpen op den weg die naar de onafhankelijkheid zal voeren. Dit moet echter met overleg gebeuren, een al te snelle ontwikkeling kan fataal zijn voor alle belanghebbenden. Een der aanwezigen stelde een motie voor die ter kennis gebracht zal worden han de Katholifke Kamerfractie en aan het bestuur van de Katholieke Volkspartij, luidende: „In dit ernstig 'uur waarin het Konink rijk opnieuw in gevaar is, verzoekt de af deeling Heemstede van de Katholieke Volkspartij onze vertegenwoordigers in de Staten-Generaal, pal te staan voor het be houd van het Koninkrijk. De ontwerp overeenkomst van Linggadjati is in strijd met het gezond verstand, de Rijkseenheid en de eer van het Nederlandsche volk. Aanvaardbaar is elke reconstructie van het Koninkrijk, maar slechts op den grond slag van de Koninklijke boodschap van December 1942". Deze motie werd met algemeene stem men aangenomen. Verbetering tooneelverlichting in den Stadsschouwburg Aangezien het noodzakelijk is de too neelverlichting in den Stadsschouwburg te verbeteren, vragen B. en W. den raad een crediet van f 11.500. Op den duur zal het ook onvermijdelijk zijn het tooneel te mo- derniseeren, maar het is op het oogenblik moeilijk daarvoor materiaal*te verkrijgen. Belangrijk voetbal programma op „inhaal-Zondag" De „inhaaldag" van den Kon Ned Voetbal bond bevat een uitgebreid programma en drie van de vier eerste klassers ,ult dit rayon hebben wedstrijden, welke van belang-zijn. EDO trekt naar Sparta en moet winnen, om niet op de on derste plaats te komen, In Beverwijk zal Emma vermoedelijk het onderspit delven tegen VSV. dat daardoor gelijk met Ajax komt. Ook voor de Haarlemmers gaat de belangstelling uit naar Stormvogels—Neptunus in het Noorder Sport park. Na het succes tegen Blauw Wit is een overwinning voor de IJmuIdenaren natuurlijk niet uitgesloten, maar zij zullen het ln leder ge val niet gemakkelijk krijgen. De tweede klas A heeft geen achterstand, echter wel de afdeeling B. Volendam heeft een laaggelegen terrein en het is de vraag, of het veld morgen bespeelbaar Is. Velsen ls de tegen stander. HBC krijgt bezoek van Watergraafs meer. Mogelijk wordt de eerste zege geboekt. Van de derde klas C ls van belang Ripperda— De Meteoor op het terrein aan den Schalkwij- kerweg. Een Haarlemsche overwinning kan wor den tegemoet gezien. TYBB zal in de derde klas A, district 2, de leiding behouden door in Leiden van Lugdunum te winnen. Verder worden vriendschappelijk gespeeld de wedstrijden RCH—Haarlem (in de morgenuren) en HFC—VOC. Soort in het kort COMPETITIES NEDERL. DAMBOND. Voor de hoofdklasse-competitie district Noordholland verloor de R.K. Damclub „St. Bavo" I (Heem- stede) met 11—9 van de Chr. Damvereeniging „Amsterdam" I. Het programma voor a.s. week luidt voor de hoofdklasse: 8 Dec. „Oostzaan"—Haarlemsche Damclub; Damclub „IJmuiden"—Damclub „Wor- merveer-'Wormer"; D.D.D. (Alkmaar)—Ooster kwartier (Haarlem). 11 Dec.: St. Bavo I (Heem stede)—Haarlemsche Damclub I; 12 Dec.: Joz. Blankenaar I (Amsterdam)—„Oostzaan" I; 13 December: Damvereen. „Amsterdam" I— Gezellig Samenzijn I (Amsterdam); 15 Dec. „IJmuiden" I—„Zaandam" I. Voor de 1ste klasse competitie staat op het programma: 12 Dec.: Beverwijksche Damclub I Haarl. R.K. Damgenootschap I. Burgerlijke Stand HAARLEM, 6 December 1946 BEVALLEN: 4. Dec., W. R. Heinsbergend. Boever, z A. M. Govers—d. Keizer, z.; J. Bies heuvel—Siegers, d.; 5 Dec., J. F. E. Toledo Minck, d.; J. P. DirksVisser d.: E. A. Naes- sensStoel, d.; C. M. Limmen—Bakkum, d.; 6 Dec., D. Blom—v. Kilsdonk, z.; C. M. Prast—v. Schagen, z.; P. E. Posch—d. Graaf f, d.; G. M. Pot—Lagerweij, z.; C. A. W. Walker—v. Spanje, d.; T. Hu\jbens—v. Blokland, z. GEHUWD: 6 Dec., F. H. Ma\# en E. J. Honig. OVERLEDEN4 Dec., H. F. J. Bernsen. 57 j„ Rustenburgerlaan; J W. Schoutend. Cock, 70 J., v. Egmondstraat; H. A. v. d. Berg, 9 j„ Tromp straat; J. Fabel, 46 J„ Ga'sthuisvest; 5 Dec., M. Kistemaker—v. Leeuwen. 79 j., Santpoorterstr. Brug bij Lochem hersteld' De feestelijke ingebruikneming ging echter niet door Dezer dagen zou de herstelde brug over het TwenteRijnkanaal" bij Lochem in gebruik genomen worden. De landbouwcoöperaties, wier leden veel ongemak van de pont hebben gehad, de zuivelfabriek die veel melk van de overzijde van het kanaal ontvangt, de V.V.V en anderen maakten plannen om de opening op feestelijke wijze te doen geschieden. Dat is echter niet doorgegaan. De brug ligt namelijk bijna op de grens van de gemeenten' Lochem en Laren. De gemeen schappelijke belangen hebben reeds eenige malen aanleiding gegeven tot acties om de beide gemeenten (waarvan Lochem de andere in tweeën verdeelt, zoodat Laren-Noord en Laren-Zuid geen enkele verbinding over eigen grondgebied hebben) te vereenigen Lochem was daarvan steeds voorstander, doch Laren voelde zich de te annexeeren partij. Na de bevrijding zijn door Lochem, Ruurlo en Borculo verzoeken gedaan om Laren-Zuid onder deze gemeenten te verdeelen. Dit ge beurde terwijl de Lochemsche burgemeester waarnemend burgemeester van Laren was De herstelde brug ligt vlak bij Lochem maar nog net op Larens grondgebied, zoodat de inmiddels weer in functie herstelde bur gemeester van Laren de aangewezen persoon was om het gebruikelijke lint door te knip pen. Toen echter de betrokken ingenieur van den rijkswaterstaat hoorde dat Lochems bur gemeester daarbij niet uitgenoodigd zou wor den, deelde hij mede, ook niet te zullen komen. De officieele plechtigheid ging niet door en de brug is zonder eenige plechtigheid opengesteld. BIOSCOPEN REMBRANDT. Een film als „Karavaan kan men aan twee normen toetsen, die van het kunstgehalte en die van amusementswaar de. De toets der artisticiteit valt zonder meer negatief uit: behoudens de sterk-suggestieve scène tusschen de twee vrouwelijke tegen standers aan het-eind, welke als een diamant tusschen het glas opschittert, valt nergens werkelijke kunst te bewonderen, al zouden we dan misschien sommige sterke spelmomen ten met eenige schroom hiertoe eveneens kun nen rekenen. De amusementswaarde is even wel vrijwel positief te noemen, èn omdat een zwaar-romantisch liefdesverhaal met smaak wordt opgedischt. èn om de spanning, die er na een slap begin spoedig in komt. maar de vraag, hoe „Karavaan" aan zijn naam kwam, onbeantwoord laat, SPAARNE. De drie Musketiers, die een gave hebben om zichzelf in moeilijkheden te brengen en er dan weer zonder kleerscheuren af te komen, buiten deze gave in „Bliksem flits" weer ten volle uit. Meer dan dat. Zij winnen zelfs nog eén harddraverij die vijf en twintig dollars in het laadje brengt. „Piloot X" is een mysterieuze vlieger, die er een sport van maakt weerlooze vliegtuigen naar beneden te schieten. Men gaat hem te lijf met vijf bekende jachtvliegers uit den vorigen wereldoorlog, maar pas na een heeleboel mis verstanden en spannende jachtgevechten slaagt een van hen er in, X. naar beneden te schieten. LUXOR loopt vooruit op de genoegens van den winter met „De Winterkoningen", een gefilmde ijs-revue met als hoofdfiguur Vera Hraba Ralston en als wonderlijkste tafreelen Hawaii-balletop schaatsen. Toch is het geen Amerikaansche film, maar een Engel- sche en nog wel een waaraan veel materieele zorgen zijn besteed en tal van elementen zijn toegevoegd, die, naar de ervaring heeft ge leerd, succes moeten hebben. De vele goed Onder een scheikundeles op het Christe lijk Lyceum keek een zestienjarige leer ling op Donderdagmiddag 10 October om vier uur naar buiten en hij zag in de Van Merlenstra'at twee jongemannen op een tandem rijden in de richting van het dood loopend deel der straat. Achterop het voertuig werd een pakje vervoerd. Later kwamen de tandemrijders terug en vol gens den leerling zonder pakje. Toen de les afgeloopen was, begaf de leerling zich met enkele klas-genooten naar het einde der straat, waar een schutting staat. Aan den anderen kant hiervan zag hij een pakje liggen en toen hij het opraapte, bleek het pootjes van een schaap te bevatten. De politiepost in de omgeving werd gewaar schuwd en de dienstdoende politie-man verzocht den leerling op te letten, voor het geval hij de tandemrijders weer zou ont moeten. De leerling, die de tandem het eerst had gezien, had geluk, want kort daarop zag hij op de Leidschevaart de jon gemannen naderen. Hij verzocht twee meisjes van de school de tandem te volgen en inmiddels keerde hij terug naar de po litiepost. De meisjes constateerden later, dat de tandem voor een woning in de buurt stond en ook ontmoetten zij het t,weetal, toen het met een koffer fietste. Deze kwam overeen met dien, welke de pontie later in beslag heeft genomen. Verder is een agent van politie gewaar schuwd, op het oogenblik, dat de jonge mannen zonder koffer waren. Hij heeft De Empire Test Pilots School in Engeland heeft leerlingen uit bijna alle geallieerde landen die op deze school een opleiding in de kunst van vliegen en in de kennis van vliegtuigen krijgen. Van links naar rechts: Squadron-Leader K.V. Robertson Austra lië- Kapitein G. Sonderman Nederland- Luitenant F. C. Lu (China) en Squadron- Leader Kondolefas (Griekenland) bekijken een propellorloozen motor. Gemeentelijke commissie van advies voor de kunstzaken Zooals wij gemeld hebben worden de commissies van toezicht op het Frans Hals museum, den Stadsschouwburg en de Haarlemsche Orkestvereeniging vervan gen door een gemeentelijke commissie voor kunstzakén. In de Woensdag te houden vergadering van den gemeenteraad zal een voorstel van B. en W. aan de orde komen, tot instelling er van over te gaan- De commissie zal bestaan uit een voorzitter en twaalf leden. De voorzitter wordt uit het midden van B. en W. aangewezen. Zes leden maken deel uit van den gemeente raad en de overige zes worden door B. en W. benoemd. De commissie heeft tot taak B. en W. op hun verzoek of eigener be weging te adviseeren over zaken betref fende de bevordering van de beeldende kunst, de muziek en de tooneelkunst, voor zoover deze geacht kunnen worden te be- hooren tot de taak der gemeente en toe zicht uit te oefenen op de kunstinstellin gen der gemeente, alsmede op kunstinstel lingen, waarmee de gemeente bemoeiingen heeft, voor zoover die bemoeiingen strek ken. Er worden subcommissies voor de beeldende kunst, tooneelkunst en muziek samengesteld. In Lochem is toen ami het personeel dat! gedanste of heeten ze „geschaatste"? aan de brug gewerkt heeft, een feest aange- scenes ontberen echter het bindende element, boden. Een ingenieur van den rijkswaterstaat dat ze tot een vloeiend geheel gemaakt zou bracht den dank van de burgemeesters van hebben.- Ray Noble en zijn band zijn aan sprakelijk voor het muzikale gedeelte. Roy Rogers, uit Amerikaansche films bekend, ver vult een gastrol. PALACE. In „Vier van den Ooievaar" rolt, struikelt en wankelt Frank Randle, de bekende Engelsche komiek, zich stootend aan alles wat zich op zijn wonderlijken weg be vindt, door een reek6 verwarde situaties, waarvan de geboorte van een vierling een der belangrijkste is. Het moet ons echter van het hart dat de bekende Engelsche humor in deze film ver te zoeken is. We zijn het van de Britsche filmindustrie beter gewend. FRANS HALS. Wie er prijs op stelt een kijkje achter de schermen van een film studio te nemen, krijgt in de film „Wij lachen weer daartoe de gelegenheid. Het kijkje is echter niet erg waarheidsgetrouw, maar omgebogen naar den kluchtigen kant. Fla nagan en Allan, die elkaar op een zeer bij zondere wijze steun verleenen bij het maken van een film, zijn de hoofdfiguren om wie steeds nieuwe lachwekkende situaties worden opgestapeld. CITY. Het is ongetwijfeld interessant, de Engelsche film „Pygmalion", welke thans in City wordt vertoond, te vergelijken met het gelijknamige product van de Nederlandsche filmindustrie, waarin Lily Bouwmeester, Johan de Meester en EduiSrd Verkade de be langrijkste rollen speelden. Deze vergelijking valt ongetwijfeld in het voordeel der Engel sche film uit, welke tot in alle details beter verzorgd is. Wendy Hiller als Eliza Doolittle wint het van Lily Bouwmeester en ook Leslie Howard als professor Higgins overtreft Johan de Meester in vele opzichten. Laren en van Lochem over en de voorzitter van de V.V.V. „Lochem Vooruit" overhan digde aan de arbeiders een geschenk in cou vert, bijeengebracht door de vereenigingen, coöperaties en zakenmenschen. Hij sprak er zijn teleurstelling over uit dat deze onge zochte gelegenheid is verzuimd om de ver standhouding tusschen beide buurgemeenten te verbeteren. Benoemingen bij het onderwijs B. en W. hebben de volgende voordrach ten opgemaakt: Directeur gem. avondschool voor Nijver heidsonderwijs: 1 J. G. Rijkeboer, Haar lem; 2. E. van der Tweel te Bloemendaal. Hoofd van de met ingang van 8 Juni ge opende school voor imbecielen: 1. W. A. van Liefland, Groningen: 2. A. Groenen dijk, Meppel; 3. mej. G. Boer, Haarlem. hen staande gehouden en hun namen ge noteerd. Daar hem geen strafbaar feit be kend was, kon hij niet tot een aanhouding overgaan. Wel heeft hij de jongens ge volgd. Vrijdag stonden de jongemannen P. J. S., van beroep kermis-exploitant en J. van B., colporteur, voor den politierechter te recht. Hun was het slachten van een schaap, subsidiair het vervoeren van vleesch ten laste gelegd, doch zij ontken den iets met de zaak uitstaande te hebben. Uit getuigenverklaringen bleek, dat S. des morgens aan een vischhandelaar gevraagd had, of hij vleesch wilde koopen. Ook was de koffer opgespoord, waarin zich vleesch en Slagersgereedschappen bevonden. De officier van justitie achtte het verheugend, dat de jeugd meewerkt misdrijven van clandestiene slachters op te sporen en hij was erkentelijk voor de medewerking der leerlingen van het Lyceum. Volgens spr. zijn verdachten schuldig aan het vervoeren van het vleesch en vermoedelijk ook het slachten. In den koffer zijn immers sla gersgereedschappen gevonden. Hij eischte een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek van voorarrest. É»e verdediger, mr. Sake C. van der Wall noemde de medewerking, der jeugd ver heugend, maar zij moet toch voorzichtig te werk gaan. Hierdoor is naar hij meent het overtuigend bewijs niet geleverd. PI. con cludeerde tot vrijspraak. De politierechter zeide eveneens, dat de leerlingen goed hun plicht hebben gedaan. Hij was van meening, dat de verdachten Geloof en Wetenschap Voor de leden van de vereenlging Geloof en Wetenschap" hield dr. E Brongersma, gemeen teraadslid van Heemstede, Vrijdagavond een interessante lezing in de Schouwburgzaal over het onderwerp: „Bekrompenheid van het Katho licisme?" Voor de pauze behandelde spreker in het licht van de talrijke geloofswaarheden, die de katho liek naar het, leergezag der kerk te aanvaarden heeft, de vraag of deze verplichte aanvaarding inderdaad een bekrompenheid met zich brengt van de leer, waarbij hij concludeerde dat de aanvaarding der leerstellingen, die met elkaar de waarheid omvatten, integendeel een. verrui ming en een grootere vrijheid schenkt, waar mede het woord van het Evangelie „De waarheid brengt de bevrijding" in overeenstemming is. Het zich neerleggen bij door de kerk met God delijk geazg gedoceerde waarheden zag spreker niet als een zwichten voor dwang, doch integen deel als een erkenning van eigen onvermogen om alle dingen te begrijpen en daardoor als een wezenlijke bevrijding van vele bekrompenheden, die den „vrijdenker" in zijn denken belemmert. Na de pauze kwam dr. Brongersma tot het tweede deel van zijn betoog, n.l. de beantwoor ding van de vraag of de onrechtvaardige be schuldiging van bekrompenheid der Katholieke leer noet veroorzaakt wordt door de bekrompen heid der aanhangers. Spreker wierp een licht op de in dit opzicht niet aan de doelstellingen van de leer beantwoordende praktijk en gaf richt- lijnen om door consequente beleving van de leer te komen door het besluit in dien geest die oorzaak te elimlneeren, te wijzigen. zich in ieder geval aan het vervoer van j dertz 10.30: Mej. Schepers, Jonge Jeugdkerk, vleesch hebben schuldig gemaakt. Het vonnis luidde tien maanden gevangenis straf met aftrek van voorarrest. De ambtenaar was niet op zijn plaats. G. S., ambtenaar van het Rijksbureau voor textiel, wonende in Wormerveer kocht wel eens tijdens bezoeken aan raa- nufacturiers, die hij controleeren moest, een winterjas en stoffen voor japonnen. Deze goederen verkocht hij weer, zonder punten. De zaak was aan het rollen ge bracht, toen de controleur betrokken werd bij een diefstal van textiel op het station der Nederlandsche Spoorwegen te Wor merveer. Wegens overtreding van de tex- tielbeschiikking had hij zich te verant woorden. Het bleek, dat S. vroeger koopman was geweest en in 1944 na sollicitatie een be trekking had gekregen op het rijksbureau. De man was vrijgezel en dronk nogal veel. Hij stond echter niet bekend als iemand, die goederen tegen abnormale prijzen ver kocht. De officier van justitie was van meening, dat verdachte niet geschikt is geweest, om als ambtenaar op te treden. Zijn eisch luidde een gevangenisstraf van één jaar. Na* pleidooi van mr. Aten uit Zaandam veroordeelde de politierechter verdachte tot een gevangenisstraf van tien maanden met een verbod gedurende vijf jaar een functie als ambtenaar bij het rijk. de provincie of de gemeente te aanvaarden. Spiritus verkocht. In September arresteerde de Haarlem sche politie met een tusschenruimte van enkele dagen twee mannen, die dronken waren. Het bleok, dat zij spiritus hadden gedronken. Zij verklaarden de vloeistof gekocht te hebben van den melk?ij<jer A. B., die de spiritus verkocht had voor f 0.70 per maatje. B. werd in arrest gesteld en had zich wegens overtreding van de prij- zenbeschikking te verantwoorden. Het vonnis luidde vier maanden gevangenis straf met aftrek van voorarrest. Wijzigin<r salarisverordening voor provinciaal personeel De minister van Binnenlandsche Zaken heeft eenige bezwaren gemaft tégen het besluit der Prov. Staten van Noorholland over de verbetering der salarissen van het Provinciaal personeel. De bezwaren be treffen de gemaakte bepalingen over het betalen van salarissen aan personeel dat onder de zuivering valt en den kindertoe slag. De minister acht de eerste bepaling overbodig omdat die materie geregeld is in het Zuiveringsbesluit 1945. De maxi mum kinderbijslag moet met f 11 vermin derd worden. Gedeputeerde Staten stellen voor aan de bezwaren van den minister tegemoet GEEN AUDIËNTIE De Commissaris der Koningin in de provincie Noordholland zal op Donderdag 12 December geen audiëntie verleenen. PREDIKBEURTEN ZÓND8 DE< EMBER HAARLEM. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Zaterdag 7.30: Ds. E Dijkhuis! Avondgebed. Zondag. 10: Ds. E Dijkhuis. H. Av. 7: Ds. G W. C Vunderink. Zeist. Bijz. Dienst. Nieuwe Kerk 10: Ds-. P. J. Mackaay. Noorderkerk 9 en 10 45: Ds. W. J van Elden 7: Ds E Dijkhuis Ooster- kerk. 10: Ds A J. van Rhijn. 7: Ds. P J. Mackaay. Bakenesserkerk 9.30: Kinderkerk. Kapel Bethel. 9 30: Kinderkerk. Dhr. K. J. L Vernhout. 10 45: Ds. G. J. Waardenburg. Stads Evangelisatie 10 en 7.30: W. F. Kloos, Evang. te Gouda. Zuiderkapel 10 en 4: Dhr. J. Sevensma. Evang, te Amsterdam. 7.45: Jeugd- samenkomst. Opwekkingssamenkonisten. Don derdag 8: Ds. I. Vasseur, Vrij Evang. pred. te Bussum. Vrije Evangelische Gemeente. 10: Ds. du Fossé. 5: Geen dienst. Anglican Church. Sunday Dec. 8th.3 p. m at the Oud-Katho- lieke Kerk, Kinderhuissingel 76: Evensong, Rev. Petitplerre, from England. Egllse Wal- lonne. Dimanche 8 Décembre a 20 h. Réunlon présldé par le pasteur A Flnet. de Paris. Di recteur de „Reforme". Christian Science. 10: Ned. Taal. 11.15: Engelsche taal. Evang. Luth. Gemeente. 10.30: Ds. J. Ph. Makklnk. van Lei den. Ver. Doopsgez. Gemeente. 10.30: Ds. Leen Irllz. Herv. 10.30: Prof. Dr. W Banning. Rem. Geref. Gemeente. 10.30: Dr W. R. M. Noordhoff. 3. Ds A R de Jong. Koorzang, (icref. Kerk. Kloppersingelkerk. 10: Ds J. B Vogelaar van Den Haag-Loosd 5: Ds. A. M. Boeyinga Wilhelmlnakerk 10: Ds L. Hoorweg 5: Ds. J W. Slertsema Zuid-Oosterkerk 10: Ds. J. W. Slertsema, 5" Ds. J. B Vogelaar. Geref. Kerk. (Art 31) 10.30 en 5: Ds A. Bos Geref. Gem. Vrijdag 7 30: Ds. A. Verhagen (bev. ambtsdr.) Oucl-Geref. Gem, Maandag 7.30: Ds. E van Dijk. van den Haag Chr. Ger. Gem. 10 en 4 30: Ds. M. Holtrop. liaptl.ste Gemeente 10: Ds. A. Hardenberg. 5: Dezelfde H. Doop en H. Av. Leger des Hells, 10 en 8 Majoor H. La- huis. van Amsterdam. Gemeente des Heeren. Id en 5: Openb. Godsdienstoefening. Vergade ring van Geloovlgen. 11Samenkomst. (Brood- breken). De Christengemeenschap, Jansstr 83 10: Zondagsdienst voor kinderen. 10.30: Men- schenwljdlngsdlenst. Hersteld Apost. Zendings gemeente. Wilhelminastraat 21 10 en 5: Gods dienstoefening. Hersteld Apost. Zendlngsgc- meente, Jacobijnestr. 15. 10 en 5: Godsdienst oefening. Soefi-Beweglng (Unlverseele Eere- dlenst) 10.30; Dienst N'ed. Vereen, van Spi ritisten Ilflrmoiila. 10.30: Wjjdingsmorgen Spr H. C. L. v. d Laan, Haarlem. Rozekriilsers Ge nootschap. 7.15: Tempeldienst. J Leene. Gein. Gods. 9 30: Samenkomst. HAARLEM-NOORI). Ned. Ilerv. Kerk. Julia-, nakerk Zaterdag 7.30: Avondgebed. Zondag 10: Ds. M. G. Blauw, em. pred. te Overveen. 7: Dr. M v. d. Voet. Immanuëlkerk 10: Ds J. Honnef. van Leiderdorp Kon. Emmaschool. Raafstraat. 10: Ds H J Plaggemars. Evang. Luth. Gem. In geb. N. P. B 1030: Ds. W Spllethoff. Geref. Kerk. Noord-Schoterkerk. 9 en 10.30: Ds. A M. Boeyinga 5: Ds. L. Hoor weg. Chr. Geref Gemeente. 10 en 5. Ds J. C. Maris HEEMSTEDE. Ned. Herv. Kerk Kerk Wil- helminaplein 10: Ds. Barger 7: Ds Bartlema Kapel Nieuw-Vredenhof 10 30: Ds. Brlët. Jeugd kerkdienst. 7: Ds v. Nieuwenhuyzen Ned. Prot. Hond. 10 30: Dr P. D Tjalsma Rem.. Rotter dam. Geref. Kerk. (Art. 31) 8.15 en 3: Ds. J. Keizer, H Av AERDENHÓUT. Ned. Herv. Kapel. 10: Ds, H. Bartlema, Heemstede. Kellg. Kring. 10.30: Ds. J. A van Nieuwenhuyzen, Rem. Pred., Hil versum. -BLOEMENDAAL. Ned. Herv. Kerk. 10: Ds G. W. van Deth, Ned. Prot. Bond. 10.30: Mej Ds. H. J. W. Modderman. Rem. Amsterdam Soefl- Beweglng (Unlverseele Eeredienst). Geen dienst Vrije Kath. Kerk. 10.30: Gezongen H Mis OVERVEEN. N'ed. Herv. Kerk. 10 Ds F. h! Landsman, te 's Gravenhage BENNKBROEK. Ned. Herv. Kerk. 10: Ds. J. G. Lekkerkerker. HOOFDDORP. Ned. Herv. Kerk. 10: Ds. I. P. v. d. Waal. van Haarlem. 7: Ds. M M. de Jong. van Nieuw Vennep NIEUW-VENNEP. Ned. Herv Kerk. 9 30: Ds. M. M. de Jong. H. Doop 3: Ds J Hadders. van Lisse. Bethel-Kapel '9.30: Dhr W. T. J. Koudstaal. ABBEN'ES. Ned. Hen. Kerk. 3: Ds. J G. Lekkerkerker. van Bennebroek. VIJFHUIZEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 3: A. C. Brörens. 7: Ds. A. J. v. RhUn. tan Haarlem Jeugddienst, spaarndaM. N'ed. Herv. Kerk. Oost. Oude Kerk. 10: Ds. A. Lens. Jeugddienst. 7: Ds. H. J. Plaggemars. West Kon. Emmaschool Raafstr. 10: Ds. H. J. Plaggemars. I Sinterklaas is alweer voorbij gegaan. De verwachting, die ons hart kloppen deed, is werkelijkheid geworden. De koek is ver deeld en wie de gard kreeg heeft een zalfje over de roode striemen gestreken. De pijn is voorbij. Ln de goede voornemens? Er waren menschen alleen op dezen avond. Zij hebben gedacht aan vroeger, en nooit 2ijn zij eenzamer geweest. Zij heb ben, in hun gedachten, gezeten in een warme, gezellige kamer, met warme ge zellige menschen. Alles wat van hen zelf was, was op dien avond vereenigd. Het lachen was goed en eerlijk. De vreugde om de pakjes en de versjes ontstak een lichtje in de oogen. Vroolijkheid verwarmde het hart. De herinnering maakt nóg eenzamer. Wie heeft aan de lieve, oude dames ge dacht op dezen avond? En aan menschen, die alleen - zoo vreeselijk alleen - uit In- dië zijn teruggekeerd? Aan een man in zijn studeerkamer, die onder het licht van de lamp aandachtig een vrouwenportret heeft bekeken? Sinterklaas en Kerstmis en Oudjaar. Een goede, warme maand - December. Een zware, koude, wreede maand - De cember. Zoo is het altijd geweest, zoolang de mensch over de aarde gaat. Door het licht en door de duisternis; door de seizoenen en de jaren. En zoo zal het altijd zijn. Maar dit jaar is bitterder geweest dan vele andere jaren, omdat de herinnering aan wat is geweest voor velen bitterder is. Dit is een gewone gedachte. Duizenden hebben erbij verwijld: bij vroeger en bij nu. Vroeger lag er sneeuw op de stad. De straten lagen eenzaam ondet den strakken hemel. Achter de gordijnen waren warmte en licht. En wanneer een late wandelaar zijn weg naar huis ging, waren zijn stap pen dof en knerpend in de sneeuw. Een arreslee gleed door de stille stad. Sinterklaas bracht cadeautjes rond. De bellen van het paardentuig zongen een klein lied, dat - in de herinnering - geen lied van dezen tijd meer is. Zoo dachten de lieve, oude dames, de man in zijn studeerkamer en hij, die alleen uit Indië terugkeerde naar een vreemd- geworden land. Maar wie nü jong zijn hebben het heer lijk avondje met vreugde genoten. Voor hen de koek en de leuke versjes. Voor hen het kloppend hart. Zoo maakt de tijd zijn cirkelgang, vaÉ de vertrouwdheid en de warmte naar waar het eenzaam en kil is, van de vreugde om alweer een pakje naar de stilte van een lief portret in het lamplicht. „Niks bijzonders" zeggen de menschen. „Zoo is het leven nu eenmaal". En zoo zal het leven blijven. Een verheugd jong meisje en een lieve oude dame. Een verliefde jongen en een man, alleen in zijn studeerkamer. Een maand vol warmte en een kil getij. De sneeuw komt terug. En de stappen van een laten wandelaar klinken dof en knerpend in de stille straat. De strakke, zwarte nachthemel is voor de eeuwigheid. ELIAS 19.00 Trio van der Pas, van de Vegt van Ister- daal. 19.30 Jong is ons harte. 19.45 Uitzending voor Nederlanders ln Duitschland. 20.00 Nieuws. 20.05 Weeroverzicht. 20.08 Dingen van den dag. 20.20 En nuOké. 21.30 Socialistisch commen taar. 21.45 De Ramblers. 22.15 Jane Eyre. 22.50 Conchita Martinez 23.00 Nieuws. 23 15 Hobby hoek. 23.30—24.00 Nachtvoorstelling „That night in Rio". HILVERSUM n, 415.5 M. en 218 M. 19 00 Nieuws. 19.15 Gramofoonmuziek 19.30 Buffalo Bill. 20 00 Nieuws. 20.05 De gewone man zegt er het zijne van. 20.15 Wie weet hoe deze plaat heet?. 20.30 Lichtbaken. 21.00 En morgen ls het Zondag. 32.00 Muzikale Tombola. 22 30 Lithurglsche vereenlging. 22.45 Avondgebed. 23.00 Nieuws. 23.15 Katholiek nieuws. 23.20 Maurice Maréehal, cello. 23.30—24.00 Klaas van Beeck en zijn orkest. 9 ZONDAG 8.00. 13.00, 18.00, 20.00, 23.00 Nieuws. 8.15 Gr.pl. 8.30 Henk Manders. 845 „Intermezzo" 9.15 Gees telijk leven. 9.30 Men» vraagtwij draalen: 10.00 Zondagshalfuur. 10.30 Kerkdienst. 12.00 Volksherstel. 12.30 Zondagclub. 12.40 Mannenkoor. 13.15 Aeolian-sextet. 13.50 Spoorwegen spreken. 14.00 Rubensteln. 140.5 Dr. P. H Ritter. 11.30 Sibe- lius-progr 15.30 Fllmpraatje. 15.45 Negro-spiri- tuals. 16.15 Lichte muziek. 16.30 „Onze immo raliteit". 16.40 Nederlandsch damkampioenschap. 17.00 „Het eigen vers". 17.10 Gesprekken met luisteraars. 17.30 Oome Keesje. 18.15 Sport. 18.30 Strijdkr. progr. 19.00 Radiolympus. 19 30 Cabaret. 20.08 Actualiteiten. 20.15 Operetteconcert. 21.15 De Roode Pimpernel, hoorspel Deel I. 22.25 Theater Plezier. 23.15 Skymasters. 23.45 Marek Weber. HILVERSUM II, 415.5 M. en 218 M. 8.00, 13 00. 19.30 22 00 Nieuws. 8.15 Van man tot man. 8.30 Kerkdienst. 9.45 Hoogmis 11.30 Trio. 12.00 Angelus. 12.03 Muziekkalender. 12,15 „Boeck- huys". 12.30 Lunchconcert. 12.55 Zonnewijzei^ 13.15 Lunchconcert, ft.30 Apologie. 13.50 Viool- recital. 14.00 „De Gooische Kring". 15.45 „Ad vent", een radio verbeelding 16.30 Ziekenlof. 17.00 Kerkdienst. 18.30 „St. Margarets Choir' 18.45 Fransche orgelmuziek. 19.15 „Kent gij uw Bijbel?" 19.15 Sport. 20.00 Biddend leger Neder land. 20.07 Gr.pl. 20.30 „De mensch-wordingh", tooneel wijs uytgebeelt. 21 05 Nederlandsche com ponisten. 21.30 Piano. 22.45 Katholiek nieuws. 22.20 Actualiteiten. 22.35 Avondwijding. 22.50 Cla- vecimbel. 23.00 „Ormenda". 23.30 Slotaccoord. Om misverstand te voorkomen wordt er de aandacht op gevestigd dat ook bij avond aan het door de CCD-ambtenaren gegeven stopteeken op eerste vordering moet worden voldaan. Dit teeken wordt dan gegeven door een verticaal op en neerbewogen rood licht Voor den oorlog bestond er geen studie In de psychologie, welke gebaseerd was op het academisch statuut. Gedurende den oorlog is echter een besluit dienaangaande tot stand ge komen, dat echter na de bevrijding geschorst werd. Thans is een Koninklijk Besluit verschenen, dat een wijziging van het academisch statuut inhoudt en deze materie geheel opnieuw heeft geregeld, zoodat de studenten hun studie kunnen In den ouderdom van 72 jaar is te Noord- wijk overleden de heer J. B. Samson, oud-direc teur van de uitgeverij en inrichting voor gemeen teadministratie te Alphen aan den Rijn. Op Zaterdag 14 December zal de herstelde spoorbrug over de Maas bij Mook ln de lijn Nijmegen—Venlo officieel in gebruik genomen worden. HAARLEM EN OMGEVING Een kleermaker te Haarlem is door den kan tonrechter veroordeeld tot f20 boete wegens overtreding van de bepalingen der Vestigings wet. Tevens werd bepaald, dat de kleermaker zijn bedrijf binnen zes weken moet sluiten. Wegens een dergelijke overtreding Is de on- middelijke sluiting gelast van een electrotech- nisch bedrijf in Haarlemmermeer. In de gemeente Bloemendaal zijn 300 aan vragen voor het consumentencrediet Ingediend. Aan de technische hoogeschool te Delft is geslaagd voor het ingenieursexamen werktuig kundig ingenieur de heer J. Oudmar. te Haarlem. De heer C. B. Th. Enklaar, candidaa: te Haarlem, is beroepen door de Ned. Herv Kerk te Blankenham. Het Mannenkwartet Orpheus te Haarlem, directeur Nico de Zwager, behaalde in den zang- wedstrijd te Delft in de bekroonde afdeeling den lsten prijs met 381 punten en lof der .i 11 -y.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1946 | | pagina 3