gedeelte huis 68ste Halfjaarl. Examen MELKZAAK EMMABLOEM-COLLECTE 3'/. NEDULMDSfHE STllTSLHIMl 1947 De Limburgsche Kolenhandel Expeditie-knecht Vacantie Werkplaats kantoorruimte gez. gasgeisers en gasradlatoren jongste bediende flinke jongste bediende Mare Rozelaar Vacantie-huisruil bovenierszaak Salon ameublement MIERIKUNSCIIE FONDSEN, P. de Boer geroutineerde krachten LOOPKNECHT Reclame Teekenen Vrij- Teekenen Etalage- Decoratie Teekeninstituut REMO Zand, grint en schelpen Groentjes WOENSDAG 16 APRIL 1947 HAARLEMS DAGBLAD Bennie kreeg een Zusje ANNA ELSA HES. Wij noemen haar ANNEKE. A. Hes-Visser. P. J. Hes Bennie. Haarlem. 15 April 1947. v. Kinsbergenstraat 56 I. De Heer en Mevrouw Balfoort- Einfeld geven met vreugde kennis van de geboorte van hun Zoon WILLEM EVERT Bllliton, 14 April 1947. De Heer en Mevrouw Lamp- Jausonius geven met blijd schap kennis van de geboorte van hun Zoon Bij het Doopsel ontving hij de RUDOLF FRITS Haarlem, 14 April Barteljorisstr. 18. Tijdelijk Mariastichting. Met blijdschap en dankbaar heid geven wij U kennis van de geboorte van onzen Zoon CORNELIS PIETER A. J. de Vries A. de Vries- van der Lee Overveen, 15 April 1947. Zijlweg 8. De Heer en Mevrouw W. R. Muller-Schor geven met vreug de kennis van de voorspoedige geboorte van hun Zoon WILLEM REINIER Getrouwd (bij volmacht) DORA DREIJER en WIM DE IIAMER Haarlem, Westergracht 63 rd. Sumatra, 16 April 1947. Dr. J. C. de Bruïne-Altes Keel-Neus-Oorarts als waarneemster voor W. H. Bierman Keel-Neus-Oorarts van 18—20 April AFWEZIG. I Dr. Jonkhoff Wegens ziekte GEEN PRAKTIJK Inl. waarneming: raambiljet, tel. K 08 en 13214. Heden overleed onze lieve Man, Vader, Behuwdvader en Grootvader ALBERT LOUTS KRUSEMAN Oogarts-Dirigeerend Officier van Gezondheid lie klas K.N.I.L. b. d. A. J. Kruseman- van Oostrom Soede H. A. J. Kruseman T. G. Kruseman-Jonker Quirlne Haarlem, 15 April 1947. van Eedenstraat 16. De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 18 April a s. te 3 uur op de Al- gemeene Begraafplaats te Heemstede. Heden overleed onze beste Broer, Zwager en Oom ALBERT LOUIS KRUSEMAN' Oogarts-Dirigeerend Officier van Gezondheid lie klas K.N.I.L. b. d. Haarlem J. J. G. Kruseman Huizen (N.H): W. M. G. Kruseman Heemstede: M. J. Kruseman-Schmid J. J. Kruseman Semarang: Mr. J. W. G. Kruseman. 15 April 1947. Tot ons diep leedwezen overleed 13 April te Velp in den ouderdom van 72 jaar onze geliefde behuwdzuster Henriette Wilhelmine Baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg weduwe H. A. M. Temminck De begrafenis heeft heden op Moscowa plaats gevonden. Aerdenihout: A. A. Bierens de HaanTemminck A. Bierens de Haan Bandoeng, Java: W. A. Temminck Arts Tervooren AFWEZIG TOT 2 MEI Waarn. dokt. Hilbrink, TJebbo Wordt gevraagd een FLINKE HULP v. d. morgenuren. Aanm. Mevr. van Beek, Rijksstraatweg 229, Haarlem-N. Mevr. Frese. Wagnerkade 41, Heemstede, vraagt een zelfst. hulp in de huishouding Intern of voor heele dagen met volle kost. Loon nader overeen te komen. Met goede getuigen aanmelden 68 uur. Werksfer gevr. van 8.303.30 uur. Kenau park 33. APOTHEKERS-ASSISTENTE zoekt werkkring te H'lem of H'stede. Liefst voor halve da gen of enkele heele dagen per week. Ook voor tijdelijk. Brie ven no. 7405. VERPLEEGHULP gevr. per 1 Mei bij oude dame werktijd 98, Prettige werk kring. Mevr. Dekker, Prins Hendriklaan 72, Overveen. Tel. Mevr. J. Rahusen-Feith, H. Heyermanslaan 8. Heemstede, zoekt voor 2 dagen p, week een WERKSTER. Tel. 26213. Gevraagd voor direct: STENO-TYPISTE Ned.. Fr., D. en Eng. als as sistente op de Afd. Export. Verder een AANKOMEND TYPISTE Uitv. soil, aan de Afdeeling Personeelszaken v d. Chem. Fabriek RIDS, Zijlweg 103-105 Haarlem. BANKETBAKKERIJ. Gevraagd: nette Winkeljuffrouw Gevr. NETTE WERKSTER 2 dagen per week. v. Vessem, Kleverparkweg 10. Assurantiekantoor te Amster dam vraagt voor spoedige in diensttreding een mnl. of vrl. KANTOORBEDIENDE Leeftijd max, 20 a 21 j, M.u.l.o. opleiding, typen. Brieven on- ca. 25 Jaar, Brieven no. 7385. Gevraagd voor Bazel (Zwitser land) Leerling-Tuinjongen Kost en inwoning vry. Loon. Brieven onder G 163 van Hees Advertentiekantoor. Heeren gracht 287, Amsterdam. Gevr. een bekwame POMPIER B. Meyer, Kleermakerij naar maat, Juliauapark 34, Haar lem. Tel, 21960. SCHILDER-BEHANGER en SCHILDERS gevr, Gebrs. Ree, Binnenweg 89, Heemstede. GEVRAAGD: Ervaren CHAUFFEUR voor personenwagen. Goed be kend met onderhoud van Automobielen. Bereid ook an dere werkzaamheden te ver richten. Uitvoerige brieven omtrent ervaring, levensloop, enz. onder K. 91 Alg. Adv. Bur. Reuma en Co., Amsterdam. C. Gardenier en Co. vraagt: Prima Behanger-Stoffeerder Halfwas Behanger-Stoffeerder en Leerling Behanger-Stoffeerder Aanm. Iordensstr. 37. Na 7 u. Heer, 53 j. gerepatr. oud-ge- nie-off., goed met pers. k. omg. met langj. erv. in leid. pos. zoekt zelfstandige werkkring. Brieven no. 7384. AANGEBODEN: zit- en slaapkamer Jongelui die wenschen te trou wen zoeken 2 KAMERS met gebr. v. keuken of Etage. Him. of omg. Br, Nibourg, Zijl straat 38 rd. Gevraagd met spoed: gestoff. of gemeub. etage of Benedenhuis voor dame m 3 schoolgaande kinderen H'lem of omstr. Brieven no. 7389. Gevr, voor H'lem of omstr. op goeden stand gemeub. met keuken voor echtpaar met kind. 14 Jaar. Brieven no. 7374. Woningvordering i Gratis 1 Kamer tot keuken vermaken. A.s. echtpaar, mld- delb. leeftijd, man aannemer, vraagt ETAGE of GEI). VAN WONING in Haarlem. Brieven no 7388 Besch. fam. uit boschrijke achterhoek zoekt KL. WO NING aan zee, tijdvak 1-14 Augdoor middel van \vo- ningruil. Br. onder no. 39032 Adv. Bureau „Die Haghe", Plein 11, Den Haag Keurige Holl. fam. uit ïndië (Dr. Biol) met drie grootere kinderen, zoekt per 1 Juni Gestoff. Etage of drie kamers met keuken in Overveen. Heemstede, Aerden- hout of Bloemendaal. Brieven no. 476 aan Boekhandel De Wit te Bloemendaal. Te huur gevraagd: een pl.m. 100 M2, in Haarlem. H. Brandsma, Roerdompstr. 10, Haarlem-N. Groote en kleine Aanb. onder no. 7379, Gevraagd bij oudere dame te Haarlem: EEN TOEGEWIJDE HULP tot algeheele verzorging der huishouding, ider No 6020 Adv. Bur. v. Sijn, Voorschoterlaan PERSSTER EN STRIJKSTERS GEVRAAGD Zich aan te melden WASSCHERIJ DE HOOP, Amsterdam- sche Vaart 48—50, Haarlem. DAMESHOEDEN Wij vragen FLINKE VERKOOPSTERS en AANKOMENDE VERKOOPSTERS FONTIJN, Kalverstraat 113, telefoon 48758, Amster dam-C. WASSCHERIJ „KLEVERPARK", Santpoorterstraat vraagt MANGELSTERS, STRIJKSTERS EN AANK MEISJES GEVRAAGD EEN NET WERKMEISJE boven 18 jaar, v.g.g.v., van 15.3024 uur. Bij FIJNWASSCHERIJ HAAK, Mr. Cornelisstraat kunnen geplaatst worden LEERLINGEN en NETTE MEISJES voor alle afdeelingen. Bij Grootbedrijf is plaats voor: NETTE, BESCHAAFDE JUFFROUW voor de leiding van de PERSONEELSCANTINE. Prettig in de omgang, ongehuwd, leef tijd tot 35 jaar. Brieven met uitvoerige mededeelingen betr. leeftijd, ervaring, verlangd salaris, enz. onder No. 7393 Bur. van dit blad. NOORD-ZUID-HOLLANDSCHE VERVOER MIJ. N.V. Ten Hoofdkantore te Haarlem kunnen worden geplaatst: EEN GEROUTINEERDE TYPISTE (Ned. taal); EENIGE VROUWELIJKE ADM. KRACHTEN voor eenvoudigen lcantoorarbeid; EEN MANLIJKE ADM. KRACHT voor eenvoudigen kantoorarbeid. Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te richten aan de Afd. Personeelzaken, Leidschevaart 396, Haarlem. FLINKE SORTEERDERS GEVRAAGD WASSCHERIJ BEELEN, Bleekersvaartweg 13, Heemstede. GEVRAAGD: BEKWAME ELECTRISCH EN AUTOGEEN LASSCHERS, EEN DRAAIER en AANK. SMEDEN W. J. HONNEBIER EN ZONEN, Zijlweg 302, Haarlem. GEVRAAGD: en VASTE WASCHTAFELS, ook complete BADKAMERS W. STOUTE, Hoogstraat 8, Haarlem Gevraagd een bekwaam RIJWIEL. EN MOTORMONTEUR van goede getuigen voorzien. Garage H. DE VRIES, Kleverlaan 7, Bloemendaal. 56, heeft plaats JONGSTE BEDIENDE liefst met eenige vakbekwaamheid. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen. Er kunnen nog eenige FLINKE ONGESCH. OF GESCH. JONGENS gepl. worden, voor opl. in de Electr. App. bouw. Leeftijd tot 20 jaar. Persoonlijke aanm. Metaalwaren- en Electrische App. Fa briek „LUMEWA", Brouwersstraat 1-3, Haarlem. ANIMEX im- en export foto en film, Wilhelminapark 29 Haarlem, vraagt voor spoedige indiensttreding ADMINISTRATIEVE KRACHT bij voorkeur met middelbare schoolopleiding en diploma boekhouden. Eigenhandig geschreven brieven met volledige inlichtin gen omtrent genoten opleiding, diploma's, afschriften getuigschriften, wanneer beschikbaar enz. aan boven genoemde firma. GEVRAAGD TWEE BEKWAME RIJWIELHERSTELLERS en EEN GEVORDERDE Maximum loonpeil CHR. PETERSEN, Gen. Cronjéstraat 6. MAG NEDERLAND, Groote Houtstraat 3 GROOTWERKERS UNIFORMWERKERS vraagt voor direct CARROSSERIEFABRIEK in Haarlem vraagt BEKWAAM PLAATWERKER die zoo noodig de geheele plaatafdeeling op zich kan nemen. Brieven onder no. 7380 Bureau van dit blad. Ten kantore van de Levensverzekering Maatschappij „HAARLEM" kan geplaatst worden een Schriftelijke sollicitaties onder opgave van leeftijd aan de directie der maatschappij, Wilsonsplein 11, Haarlem. TECHNISCH BUREAU in AMSTERDAM spoedig wegens uitbreiding een raagt Zelfst. TECHNISCH Correspondent ervaring op ketelgebied en teékenwerk, als mede diploma M.T.S. strekt tot aanbeveling. Brieven met opgaaf van opleiding, ervaring, ver langd 6alaris enz. onder No. 7392 Bur. van dit blad. RIJWIELGROOTHANDEL vraagt treding spoedige indienet- Prettige werkkring. Brieven onder no. 7375 Bureau van dit blad. Practijkdiploma Boekhouden, Nederl., Fransche, Duitsche en Engelsche Handels, correspondentie der Ned. Ver. tot Bev. der Handelsw. wordt op 3 en 4 Juni a.s afgenomen o.a. te Amsterdam. Inschrijfformulieren ver krijgbaar bij Boekhandel de Erven Loosjes, Groote Hout straat 100. Haarlem: J. M. de Wit, Bloemend.weg 123a en G. J. Pool, Iepenlaan 88, beiden te Bloemendaal. Aangifte vóór 10 Mei a.a. Entréegeld 2.50; diploma 10. Concertbureau Alplienaar Zaterdag 19 April, 20 uur: Begijnhof Kapel Cello-recital A.d.ïl. Gerard Hengeveld Entree f 1.50 (pl. rechten) Kaartverkoop bij Muziekh. Alphenaar, Kruisw. 49 en des avonds aan de zaal. Met 1 Mei te Aerdenhout 2 ZONNIGE KAMERS met pension aangeboden voor heer of dame van standing in eerste klas familie. Alleen in wonend. Br. no. 7382. Te huur met recht van koop een met bij-artikelen, omzet pl.m. 1200 Liter per week. Moet in bezit zijn van vereischte papie ren. Huls direct te huur. Borg kunnende storten. Br. no. 7396 Woningruil Wassenaar-Haarlem of omgev. Aangeb. modern huis, 7 ka mers, badkamer, centr. verw. stook en provisiekelder, voor- en achtertuin. Gevr. soortge lijk huis liefst met garage. Storm v. 's Gravesandeweg 43a. Wassenaar. Tel. 2432. voor 3 weken in zomervacan- tie met Hilversum. Dr. ter Braake, Loosdrechtscheweg 9, Hilversum. WONINGRUIL GroningenHaarlem Aangeb. z. b. of ben. won. centr. Gron. vrij uitzicht, 6 kam. gr. plat, zolder teg. iets kl. z. bovenhuis te Haarlem. Br. ond. lett. V. aan Nieuwsbl. v. h. Noorden, Groningen, WONINGRUIL Agb. 2e et. Sarphatistr. A'dam bev. 2 zeer ruime k., 2 kl. k„ hall, mod. k, bade. gr. zolder, geh. parketvl., vrije beschik king tuin, tel. aansl. Gevr. kl. won. H'stede of Hrl.-Z. Brie ven no. 7381. Gevraagd Heeren Tropen kleeding Tevens klamboe. Br. onder letter Wh. advertentiebureau Strljland, Schoterweg 7. ACCORDEON te koop gevr. 12 t/m. 120 bas sen met pianotoetsen, zonder gebreken door vereeniging. Br. m. omschr. en prijs no. S-1144, Adv. Bur. Alta, Utrecht. Te koop gevr. PIANO pl.m. f 600 a contant. Liefst Duitsch merk. Spoed. Br. on der no. 7395,. zeer billijk over te nemen met klanten, gereedschappen enz. Brieven no. 7377. CAVAU VLEUGEL aangeboden. Telef. 52963, Am sterdam. Fransche Poedels Ter overname aangeboden aan particulier: chique vooroorl. bankstel met twee stoelen, ta fel, bankje en zware bronzen lamp, vijf lichtpunten. Prijs f 1500, Berkenlaan 8, Bloe mendaal. Geldbelegging Net vrij huis te koop b. d. Gen. Cronjéstraat. Netto rentekwee- king 5 pet. Br. no. 7376. TIG KOOI' AANGEBODEN: 2 stalen fauteuils met blauwe bekleeding, 1 stalen ronde tafel met glasplaat, zoo goed als nieuw en geheel vooroor- logsch, zeer geschikt voor kan toor of wachtkamer. Brieven 7404. ZATERDAG 19 en ZONDAG 20 APRIL - 8 UUR ZONDAGMIDDAG 2 UUR „Het Nederlandsch Volkstooneel" „CISKE DE RAT" naar het bekende boek van Piet Bakker. Regie: Ru Mulder. Pers en publiek zijn enthousiast. Prijzen: 1.tot 3.50 (alles inbegrepen). Voorverkoop vanaf Donderdag van 10—3 uur. Telefo nisch na 12 uur. ten bate van den algemeenen strijd tegen de tuberculose wordt te HAARLEM EN BLOEMENDAAL gehouden op Zaterdag 19 April a.s. Weest royaal met uw gave want het aantal tuberculose patiënten is nog zeer groot. Aanmelding voor collectant(e) Voor Haarlem: Ged. Oude Gracht 41 Voor Bloemendaal: bij Mevr. Elderingv. d Schoot Voor Overveen: bij Mevr. Buhrmannle Gras Voor Aerdenhout: bij Mevr. v Riemsdijk—v. Limburg Styrum. DE MINISTER VAN FINANCIEN BRENGT TER ALGEMEENE KENNIS: 1. Houders van die vrijwillig tot verkoop overgaan en 2. Vroegere houders, die hun sedert 18 September 1946 in het Rijk in Europa berustende Amerikaansche effecten sedertdien hebben verkocht, kunnen van 1 Mei 1947 af op aan vrage, met de door dien verkoop ver kregen opbrengst deelnemen in de (voorloopig) groot 100.000.000 Amerikaansche DOLLARS tot den koers van 100°/0; de dollar gerekend a f 2.65. AFLOSSING: gedurende 10 jaren 1% en daarna 30 jaren 5°/o per jaar. Versterkte of algeheele aflossing tot 1 Mei 1957 uitgesloten. TERUGBETALING der hoofdsom en uitbetaling der rente zullen geschieden in guldens tegen den dollarkoers op het tijd stip van betaalbaarstelling. DEELNEMING: Vroegere verkoopers dienen hun aanvraag in vóór of op 7 Mei 1947, toekomstige verkoopers binnen 14 dagen na den verkoop, uitsluitend door bemiddeling van het lid van de Vereeni ging voor den Effectenhandel (Bedrijfs groep Effectenhandel) door Wiens tusschen- komst hun dollareffecten zijn verkocht. SLUITING: Het recht wordt voorbe houden de gelegenheid tot deelneming te sluiten. PROSPECTUSSEN en aanvraagformu lieren zijn verkrijgbaar bij de leden van de Vereeniging voor den Effectenhandel. VERHUIZINGEN Bergpl. v. inboedels. PIJLSLAAN 119 Telef. 27073 GR. HOUTSTRAAT 94 t.o Haarl Dagblad. Tel. 1.7.0.7.7. Te koop aangeboden: Duitsche Piano eikenhout, 's Av. tuss. 6-7 u. Heerenweg 158, Heemstede. BANKINSTELLING te dezer stede vraagt enkele liefst eenigszins Brieven onder No. 7378 Bureau van dit blad Op onze afdeeling Expeditie ij vacant de functie van waarvoor wij sollicitanten, niet ouder dan 30 jaar, oproepen. Naast een uitstekende sociale verzorging wordt een aantrekkelijk salaris aangeboden, Mondelinge of schriftelijke aanbiedingen PEEK CLOPPENBURG HAARLEM INSCHRIJVING Donderdagavond en Zaterdag middagcursus: Opengesteld voor dames en heeren. Inl. Donderdagavond van 8 tot 9.30 uur. Zaterdag middag van 4 tot 5 uur. Ged. Oude Gracht 47, H'lem. Ook voor is HET AANGEWEZEN ADRES BROUWERSVAART 106 - TELEFOON 10748 Lessen BIJLES WISKUNDE, Na tuurkunde en Mechanica Evt. hulp bij huisw. Brieven G 8924 Huish. Pers. gevraagd Voor dir. gevr. netteon gehuwde WERKSTER 20 a 25 j. v. Dinsd. en Vrijdag v. uur. Meteorenstraat 1. Mevr. De Wijn, Lorentzkade 152 vraagt FLINKE HU LP. Werkt, in overleg. Gevr. te H'stede keur j. Ill LI» i. (I. HUISH. voor 3 Of 4 li. d. p. w. of 1 h. d. en 2 li. dgn. Voor diegene, welke een g. bell, boven een h sal. steil, een pr. werkkr. Br. m. opgave van loon G 8934. Gevr. besch. .MEISJE of JUFFROUW voor hulp van de huisvrouw. Opname in het ge zin. Hulp voor ruw werk aan wezig. Aanm. na 7 u. Over- boschiaan 13, H'stede (bij BI. Brug) tel. 18120. KEURIG MEISJE gevraagd, ter assistentie in de hulshou ding voor de ochtenduren, prettig werk en goed loon. Banketbakkerij Cornellssen, Gen Cronjéstr. 89. NET MEISJE GEVR. voor de ochtenduren Meerdere hulp aanw. Gr. Houtstr. 80. Gevr. een NET BURGER MEISJE, boven 20 jaar, voor de huishouding. Stationsplein 10. Tel. 11458. Mevr. van der Lende. Gevr. JONGE WERKSTER voor Donderdag of Vrijdag Kleverlaan 139 NET DAGMEISJE gevr. zelfst. k. werken, Donderdag middag vrij m. m. k. Heupers, Jac. Perklaan 1 hoek Zandv.- laan, Heemstede. I Gevr. nette WERKSTER. 4 ocht. p. w. Mevr v d. Horst, Wald. Pyrmontl. 13. Tel. 20358 Overveen. Gevr, FLINKE WERKSTER voor 1 of meer dagen per week m. m. k. Heupers, Jac. Perk laan 1 hoek Zandv.laan 101, Heemstede. Gevr. MEISJE v. d. en n. leeftijd 20-25 j. goed loon en verzorg., liefst van bulten. Terheydestraat 6. Per 1 Mel a.s. net flink zelf standig .MEISJE gevr. k. koken v. d. of d. e. n. in kl. gezin a. d. J. v. Galenstr. 35 (omg, Zljlweg). Aanm. Fris. p./a. Schotersingel 103, Haarlem. NET MEISJE GEVR. tegen 1 Mei v. heele dagen, hoog loon, Ruttens Melkinr. Per- seusstraat 32. Bedrijfspers. gevraagd Ie KAPSTER gevr. prett. werkkring. Brieven G 8935. LEERLING en HALFWAS gevr. voor de behangerij en stoffeerden], L. H. Zuldweg, Woninginrichting, Rijksstraat weg 51. Te] 21972. Gevr. .MEUBELMAKER. Ook voor rep. P. Rose, Brouwers vaart 122 MEUBELMAKER. Aank. meubelmaker gevraagd. Fa. v. Zutphen, Ridderstr. 20. Gevr. prima Ie KAPSTER prettige werkkring. Maison Oerlemans. Gierstraat 69. Tel. 21736. EERSTE KAPSTER gevr. Prettige werkkring. Br. G 9232 Huish. Pers. aangeb. Jonged. zoekt BIJVER DIENSTE. liefst Dinsd. en Dond.mldd onversch. wat. Br. G 8936. NET PERSOON b. z. a, voor de ochtenduren voor diverse werkzaamheden. Br. G 8903. NA VISTER neemt werk aan. kinder- en damesklee- ding. Ook aan huis. liefst Overveen. Brieven G 8848 B. z. a. MEISJE v. 9-5. Br. m. opg, loon G 8849. Bedrijfspers. aangeb. AGENTSCHAP GEVRAAGD telef. aanw. door persoon met kantoor-routine, liefst één of ander blad, in H.-N. Brieven G 8904. Jongeman, 23 j., P.G., alg. ontw. 3 j. H.B.S. opl. zoekt een hem PASS. WERKKRING. Br. G 8850. Kamers gevraagd Te huur gevr. kl. BOVEN- Of BENEDENHUIS of 2 ka mers m. keuken voor dame op leeft, met zoon. Netten stand H.-N. Brieven G 8925. Heer b b. h. h. zoekt zon nige gestoff. ZIT-SLAAPK. z. p. bij besch. gezin, omtrek Marnixstraat. Brieven G 8916. Gevr. door echtpaar van m.b. 1. met dochter 2 of 3 GEST. KAMERS met gebr. van keuken, Haarlem of omgeving Brieven G 8905. Gezocht GEM. ZIT-SLAAP- KAMER m. pension ln omstr. Heemstede-Aerdenhout door heer-alleen. Brieven G 8851 Dame met vestigingsverg. voor Heemstede zoekt een ZIT KAMER met st. gelegenheid en kookgel. en een slaapkamer, omgeving station Heemstede. Brieven G 8852. Jonged b. b. h. h. zoekt ZIT-SLAAPK. met kookgel. Brieven G 8853. Net persoon (arbeider) 41 jaar. met zoontje van 10 J., zoekt KOST en INWONING. Brieven G 8854. Drukker (ongehuwd) zoekt eenvoudig doch goed PENSION Brieven G 9233. Kamers aangeboden FLINKE ONGEM. KAMER met stookgel. aangeb. event, met volledig pension of war men maaltijd op netten stand. H.-N. Brieven G 8906. Voor H. of D.. b. b. h. h. 1 gestoff. gr. en kl. zonn. VOOR KAMER^) m. st. gel. Brieven G 8907 GEM. ZIT-SLAAPK. agb. met pens., ultz. Fr. Halspl f 90 a f 100 p. m. Brieven G 8908 Aangeb.: ONGEM. KAMER en zolderk, op goeden stand te Overveen aan dame. genegen eenige huish. bezigheden te verrichten. Brieven G 8855 Aangeb. per 1 Mel GEM. ZIT-SLAAPK. voor jongedame b, b. h. h. met of z. pension. Brieven G 8856. Diversen Tennispark „De Hoogeberg" INSCHR. v. CLUBJES o. 1. v. oefenmeester A E Kauling, Pijlslaan 99, tel. 15414 OPLEIDING pedicure, schoonh. spec., manicure, sportmassage, Haarl. Kweek school. Kl. Houtweg 39. Aan vang April. WONINGRUIL. Vrije Wo ning in H.-N. ruilen voor vrij bovenhuis in het Centr. Br, G 8926. Te koop of te huur gevr.: PAKHUISRUIMTE 100-150 M2. oppervl. Zoo mogelijk m. woon huis. Brieven G 8917 Wie ruilt ANT. BOEKEN KAST v. opklapbed en sala mandertje v. n. w. deken. Br. G 8909 Dame-alleen, op leeftijd, WENSCHT OMGANG, P.G. Brieven G 8910. WONINGRUIL. Vrij huis. iJmuiden-Oost, tegen huis in Haarlem, liefst centr Brieven G 8857. WONINGRUIL. Agb. zeer zonnig ben.huis H'lem-O. suite 2 slp.k., fl. tuin voor grooter huis met garage H'lem of omg. Brieven Cremerstraat 106. WONINGRUIL. Agb. Bo venhuis centr. H'lem, bev 4 kam. badk., keuken, huur f 35 p. m. Of vrijst. huls te Vin- keveen, gel. aan vlsch- en vaarwater, bev. 4 kam. enz. m gr. tuin. Huur f 30 p. m Gevr. comf. huis in de Duinstreek. Randgem. H'lem. huur pl.m. r 42 p. m. Brieven G 8859. WONINGRUIL. Agb. mooi bovenhuis by station H'lem. Voor vrij klein huis huurprys tot f 6.50 p. w. in Zuid of Noord te Haarlem Br. G 8860 KLEIN PAKHUIS m. licht en stookgel. te huur gevr Br G 8861. NYLON KOUSEN! Agb. Ny lonkousen. Gevr. 1 p. wollen heerensportkousèn en/of woll. heerensporttrui m. opst. kraag gr. maat Brieven G 8862 GOED HUIS GEZOCHT v. lief zindelijk hondje van 4 maanden. Rich Holpl. 6. Heemstede. Tel. 29799. WRINGER MET BOK, z. g n. te ruilen v. divan z. ge breken, event, m kleed en bij- bet, Brieven G 8865. WONINGRUIL. 3 ruime ka mers en keuken voor dito ged. van huls of vrij klein huis te H'stede. M. Hobbemastr, 33, Heemstede PEDICURE. MANICURE. Medisch gedipl. behandeling uitsluitend bij patiënten aan huis, volgens afspraak. M. E. Verbeek-Pet. Obistr. 7, H.-N. Ruilen BONTMANTEL m. 46, z. g. a. n. seal zw. voor an dere bontmantel m. 48. Brie ven G 8867 VERMIST sinds Zondag morgen groote zwart-witte bouvier luisterend naar den naam Caesar. Teg. bel. terug bez. Mevr. R. Groot, Bredero- laan 12, H'stede. Aerdenhout. Te koop gevraagd 2 AUTOBANDEN 650 x 16, 2 autobanden 550x19. Schouw tjeslaan 14. HUISJE TE KOOP GEVR. te Haarlem. Adres: J. Brink man, Bloeslusstr. 109, Amster dam. 2 MARKIEZEN 140 of 150 c.m. breed. Sigarenmagazijn Jacq. Tellier. Kon. Wilhel- minakade 77, IJmuiden. Hooge Eng. MODEL KIN DERMAGEN met pltrieten bak In pr. staat, Alleen br. met pr, opg mevr. Rieck. Pr. Hen driklaan 96, Overveen, Een RONDE of OVALE TAFEL. Tel. 26489. ELECTR. MOTOR 1. net pl.m 1/2 P K. Brieven G 8871 ZONNESCHERM gevr. 3.25 M. breed. Tel. 22855. KORT KAMER JASJE voor heer, gr. m. Brieven G 8873. Te koop aangeboden Nieuw RADIOTOESTEL in mod. kast f 150. P. de Graaf, Borneostraat 22, Heemstede. Z. g. a. n. BLOKFLUIT. Te bevr. Ign. Bispincklaan 24, Bloemendaal. Tel. 22930. Een keurig grijs MANTEL- COSTUUM o. k. m. 42 f 25, Adres te vern. bur. v. d. blad, Pracht ZILVERVOS, viool m. kist. Westerhoutstr. 1. Te koop: BRUIDSJAPON m, 40-42 met 2 bruidsjurkjes 10- 12 j. Middenweg 15. H.-N. GRIJZE M VNTEL m. 42-44 Vondelweg 100 zw. b. d. Jan Gijzenkade. Pracht oranje DM ERGKEES De Graaff. Breestr. 30. Solide 12-deelig KONIJ NENHOK. Vrijburglaan 60, Overveen. Aangeb. dubbel geriet ENG. BANKSTEL. Gevr. enkele Per zische kleedjes en oude schil derstukken. Ruilen. Mijer, beëed. Taxateur, Kinderhuis- vest 19. 6 NIEUWE THEEDOEKEN, 5 tafellakens, 3 beddelakens, 1 d rijwiel, 1 stel tandem ban den. 26.2 x 13/4. Br. G 8897. GOUDSMEDEN. Te koop: trap-slijp-polijstmachine, hand pietmachine, smeltkroes, en blaasbalg. Te bez. na 7 u. Zand voor tschelaan 142, Hst. 2 TENNISRACKETS in goeden staat Kijkduinstr. 47, STEP-IN f 10. Pijlslaan 130, TUIN AMEUBLEMENT Rem- brandtlaan 25, IJmuiden-Oost Pracht jonge HERDERS HOND, pl.m. 1 j. oud. v. d. Helststraat 1. IJmuiden-O. DUITSCHE STAANDE, ras hond (teef) 7 m. oud Bill, prijs. De Genestetlaan 1, Drie huis Kwal. STOFZUIGER in pr. stRat. Lorentzkade 462. Pracht KANO met toebe- hooren, koper geschroefd. Te bez. tuss, 6 en 8 's av. Kam. Onnesstraat 19. Twee pers. TOUR-KANO, geheel compleet. Te bezichti gen bij Warmerdam. Lagedijk 3, Haarlemmerliede, Mod. nieuw SLAAPKAM. AMEUBL. f 345, Linnenkast amp. f 125, pracht kinderled, f 42.50 alles geschilderd in div. kleuren. Joh. de Breukstr. 30 RADIO. Amerik kl. ontv. 5 1. pr. spelende. Wllhelmina- park 37. Eenige DIPLOMATEX-TAS- SCHEN. splinternieuw pr. box leder (Monster collecties) pr, f 42.50 Br. G 8882 Eenige' ANT. MEUBELEN w.o. spinnewiel, kroon, schouw 3 stoelen, kast, bureau, kisten enz. Te zien na 6 uur. Baars, Raamvest 29. Geen opkoopers. Brieven Zeelinga, Bilderdijkstr, 136 II, Amsterdam. DRESSOIR, old fin. nw. Gero-Z. cass. (nw. 12 dig,) Voetbalsch. m. 45 (als nw.) pr. guitaar (Silvestri), Post zegelalbum (Schaubeck), idem (Ned. en Kol.) Coll. postzegels (geh. wereld). Tel. 11143. Sme- destraat 37 b rood. Na 6 uur. Pracht ENG. RIETSALON v. o. kwal. door bijz. omst. te koop. Te bez. Kruisweg 32 (zaak). Moderne gr. RADIO geen eigenbouw. Spotprijs. Wed. v. Ake, Korte Houtstraat 18rd, TE KOOP wegens vertrek: mah. buisk. ameubl. prima Bleco stofzuiger, pracht Chin, siei'klst, pracht notenh. wieg, Rola dynamische luidspreker Gerrit van Heesstraat 10, bij Velserstraat. PLUSFOURS JONGENSPAK z. g. a. n. 13-14 j, meisjesman tel 16-17 j.. Kam. Onnesstr. 39 Haarlem-Z, HEERENCOSTUUM o. k. m. 48. Rollandstr. 38. TROUWJAPON f 85, en Ja- quetpak m. 48 f 100. Parkweg 5 A. Bloemendaal. RIJWIELBANDEN'. 1 nieu we en l gebr. 28 x H/2 en 2 binnenbanden of ruilen Br. G 8890. Gebr. TRAXSI». B. en B.- BAND 28 x 1 3/4 in uitst. st. compl. met voorwiel v, tan dem of zware fiets. Heemst. Dreef 47. Heemstede. Alleen tusschen 17 en 19 uur. Door bijz. omst. PROTOS STOFZUIGER in pr. cond, aangeb. v. f 35 Meeszstr, 37, Overveen. Tel. 11206 Prima SALO.NSTEL, gr. bank, 2 faut., sal.tafel m. bl f 900, slaapk. ameubl. LItz, enz. zonder kast, donk. eik. f 400, alles v. o. Julianalaan 323 zwart. H'lem. Nieuwe handgebreide crè me wollen DA MEsTRUI met korte mouwtjes, prijs f 45. Ver benalaan 10. Aerdenhout Party YARKENSMEST. Vijf- huizerdyk 102, Vijfhuizen. Nieuwe D. FIETS. Witte Heerenstraat 10 rood. 1 pers. RACE-KANO f 80. Paul Krugerstr. 24. PIANO, pianokruk, muziek boeken, fototoestel met bijbeh. (9-12) Bez. 5-9. Binnenweg 98 H'stede 5 MANOMETERS 21/, atm. tegen e. a. bod. Br. G 8833 HEERENOVERJAS en DEMI m. 48, v. oorl. grijs-blauw. lor» densstraat 64.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1947 | | pagina 4