Haarlems Dagblad De Hongerwinter Amerika's goede diensten zijn ook voor de republiek beschikbaar i Verweer van Generaal Spoor tegen misleidende propaganda Indië-vliegtuig niet vertrokken Een reusachtige taart voor Irene van de Nederlandse strijdkrachten Egypte eist van de Veiligheidsraad bevel tot vertrek der Britse troepen Weerbericht 62e Jaargang No. 18702 I bureaux: Grote Houtstr. 93, Tel. Admln 10724, r, J4825. Redactie 10600. Directeur-Hoofdredacteur J5054. Bijkantoor H.N., Soendaplein 37. Tel. 12230. Prukkcrij Z. B. Spaarne 12, TeL 12713, 10132. e Directeur-Hoofdredacteur: Fibert Peereboom Woensdag 6 Xugustus 1947 Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Abonnementsprijs per week 31 cent. per kwartaal ƒ4,Franco per post ƒ4,50. Postgiro 273107. Advert.tarieven op aanvraag b\j de Administratie Uitgave van de Stichting Voorlichting te Haarlem HERINNERINGEN aan de hongerwinter van 1945 worden opgehaald en ten kele in statistiek vastgelegd door een pu- jjiicatie van het Rijksinstituut voor Oor logsdocumentatie. Het geeft een „globaal (overzicht van voorlopige resultaten" van ten onderzoek, dat is ingesteld door de So ciografische Werkgemeenschap van de (Amsterdamse Universiteit. Dit onderzoek luurt voort en deze publicatie is pas een >egin. Er blijkt o.a. uit, dat van 62 7c van •uim 1600 ondervraagde Amsterdamse ge- mnen minstens één gezinslid een honger- ocht heeft gemaakt. Daaruit moet dus folgens de methoden van opinie-onderzoek - afgeleid worden, dat van de ongeveer weehonderdduizend gezinnen, die Am sterdam begin 1945 telde, minstens één jezinslid van 124.000 families een of meer iongertochten heeft gemaakt. Dit geeft wel een indrukwekkend totaal, alleen voor de ioofdstad, maar eerlijk gezegd is het per centage van 62 der gezinnen lager dan ik verwacht zou hebben. Dat 38 7o er ge heel buiten zou hebben kunnen blijven lijkt nauwelijks aan te nemen. Zou ondervraging van 1600 gezinnen wel een afdoende maatstaf voor de ondervindingen van de gehele bevolking van Amsterdam opleveren? Hier betreft het, ofschoon de berekenings-methode van het opinie onderzoek is toegepast, een ander onder werp. namelijk dc feitelijke ervaringen tan de mensen. Het lijkt mij niet zeker, dat dezelfde methode hier betrouwbaar is. Die twijfel wordt versterkt, doordat on verwachte afwijkingen in - de uitkomsten iich in bepaalde buurten hebben voorge- laan. Het overzicht constateert, dat in Am- ;erd am-Noord het percentage der onder- raagde gezinnen, dat aan hongertochten had deelgenomen, 82 bedroeg en dat het in de welgestelde buurten in Amsterdam- Zuid onder de 62 lag. Het voegt er evenwel meteen aan toe, dat deze verhouding tus- jen lager en hoger inkomens niet overal fclijkt. Want een laagte-record in honger- tochters heeft men gevonden in de Kerk straat (44 7) en het dichtst daarbij komt (de Tuinstraat (in de Jordaan) met 50 ;De verklaring voor deze lage cijfers is de parte handel, die daar welig tierde. Zulke afwijkingen bij een onderzoek, dat voor geheel Amsterdam maar 1600 gezinnen betrof en dus per buurt maar enkele gezinnen raakte, doen vermoeden, dat er nog veel meer varianten zijn en dat men al tot een heel ander totaal-percentage had kunnen komen als men bv. zestien duizend gezinnen had kunnen ondervragen. Uit het onderzoek bij de zestienhonderd gezinnen naar bevolkingsgroepen is geble ken, dat van de winkeliers 61 aan hongertochten hebben deelgenomen, intel lectuelen 60 7c, arbeiders 68 7c en overige groepen 54 7c. Maar ook hierbij moet de vraag gesteld worden, of de onderzochte groep niet te kleip en daardoor niet repre sentatief voor de gehele bevolking is. Het rapport komt verder tot de slotsom, dat het merendeel der individuele trekkers (59 uit mannen bestond, alle razzia's ten spijt. Dit verwondert mij niet; op mijn eigen tochten heb ik dat ook telkens waar genomen en anderen zullen dezelfde er varing hebben opgedaan. De grote meer derheid van de mannelijke trekkers bestond evenwel uit mannen boven de veertigjarige leeftijd en sommigen waren zelfs al diep in de zestig. Het is beter daarover maar niet meer uit te weiden; het wekt benau wende herinneringen, die in niet minder mate de toestand van vele achter zwaar belaste handkarren en op wi-akke fietsen oortzwoegende vrouwen betreft. Het overzicht vermeldt, dat de mannelijke trekkers uit de leeftijdsklasse 15-30 jaar percentsgewijs veel minder talrijk waren dan de andere mannen, maar dat dit spe- :iaal de beter-gesitueerden betrof. De ar beiderszoons gingen toch. Weer moet ik erbij zeggen, dat ook dit slechts op een onderzoek bij 1600 gezinnen uit alle be volkingsgroepen betrekking heeft. Uit het rapport blijkt tenslotte ook, dat JIussert aan Seyss-Inquart had voorge steld. ofschoon veel N.S.B.'ers al extra rantsoenen ontvingen, dat iedere voedsel- commissaris in de drie hongerprovincies een N.S.B.'er naast zich zou krijgen (om dat de N.S.B.'ers er anders z.i. bij tekort zouden komen) en dat een tiende van al het aangevoerde voedsel speciaal ten be hoeve van zijn kameraden zou worden be stemd. (Dat was dus het tegendeel van een tekort, want zij vormden lang geen tien percent van de bevolking). Maar Seyss besliste, zoals blijkt uit een brief, dat de voor de N.S.B. bestemde waren in een N.S.B.-depót moesten worden opgeslagen en door de beweging zelf onder haar leden verdeeld. Mussert stelde daarop in een brief aan zijn eigen distributie-dienst rantsoenen voor zijn kameraden vast, die aanmerkelijk boven die der bevolking la gen, zoals 1400 gram brood per week tegenover 400. De verdere resultaten van het Amster damse onderzoek kunnen wij met belang stelling tegemoet zien, maar daarbij moet ik toch de hoop uitspreken dat het zich tot een groter deel van de bevolking zal uit strekken als het bepaalde conclusies voor het geheel wil trekken. Op deze beperkte grondslag lijkt het mij niet overtuigend. R. P. Russen annexeren grote Oostenrijkse olie-raffinaderij De grootste Oostenrijkse olieraffinaderij te Lobau in de Sovjet-zóne is door Russi sche troepen overgenomen. De raffinaderij, die toebehoort aan de Oesterreiohische Mi- neralölwerke en waarvan de Shell en de Socony Vacuum Company van New Vork de meeste aandelen bezitten, werd kort na middernacht op 1 Augustus door Russische militairen bezet. Later arriveerden Sovjet functionarissen, die de employés bijeen riepen en een proclamatie voorlazen, waar in werd vastgesteld, dat de raffinaderij eigendom van de Sovjet-Unie was gewor den. Verschillende employés werden, naar men meent te weten om politieke redenen, ontslagen. Britse, Amerikaanse en Franse autori teiten te Wenen spraken gisteravond hun grote verwondering uit over deze Sovjet maatregel, daar de commissie voor het Oostenrijkse vredesverdrag nog steeds de Oostenrijkse olie-activa als een van de belangrijkste kwesties moet ontrafelen. In dc bovengenoemde proclamatie werd ook aanspraak gemaakt op de olieleiding der raffinaderij naar Zistersdorf. het olie centrum ten Noordoosten van Wenen en bijbehorende installaties. Djokjakarta wenst echter enkel l'.JS.O.-bemiddeling te aanvaarden Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gistermiddag medegedeeld, dat de Amerikaanse consul-generaal te Batavia, Walter Foote, instructies heeft gekregen om de goede diensten van Amerika aan de repu blikeinse regering aan te bieden. Reuter meldt uit Batavia, dat Foote gisteren bezoek heeft gebracht aan dr. Gani, de Indonesische vice-minister-president, om de goede diensten van Amerika in het Indo nesische geschil te offreren. Foote deelde aan Gani mee, dat de re- gering der Verenigde Staten onmiddellijk een commissie van vooraanstaande Ame rikanen naar Indonesië zal zenden, indien het aanbod wordt aanvaard. Naar verluidt heeft dr. Gani ér op gewezen, dat hij het Amerikaanse aanbod niet ter kennis van de republikeinse regering te Djokja kan brengen, omdat de Nederlandse auto riteiten te Batavia zijn telefoon hebben afgesneden en beslag hebben gelegd op de radiocentrale der republikeinen. Men neemt aan, dat Foote op zioh heeft geno men, met de Nederlandse autoriteiten te Batavia te bespreken, op welke wijze het Amerikaanse aanbod naar Djokja kan worden doorgezonden. Volgens het Indonesische persbureau Antara heeft Sjarifoeddin tijdens de giste ren gehouden zitting van het werkcomité voor buitenlandse zaken van het republi keinse parlement verklaard, dat de repu blikeinse regering absoluut geen bemid deling zal aanvaarden doch slechts arbi trage van een commissie, welke door de UNO benoemd is. De republikeinse rege ring zal spoedig bekend maken tot welke landen zij zich voor arbitrage zal richten. Sjarifoeddin herhaalde, dat de republiek zich niet meer gebonden acht door Ling- gadjati als lid van de Verenigde Staten van Indonesië doch dat zij de volkomen onafhankelijkheid wenst, zodat de republi keinse regering haar eigen buitenlandse vertegenwoordigers kan benoemen. Zes tegen drie De republikeinse regering heeft in een officieel radiotelegram uit Djokja de voor zitter van de Veiligheidsraad der UNO er van in kennis gesteld, dat de Nederlandse troepen volgens haar de order „staakt het vuren" zes maal hebben overtreden. De republiek precisieert deze gevallen als volgt: de bezetting van Gombong, een bombardement van Pingit op Dinsdag 5 Augustus 16 uur plaatselijke tijd, een luchtverkenningsvlucht ten Zuiden van Malang, de bezetting van Grissee op Oost- Java en acties op Madoera en Sumatra. Een Nederlands communiqué uit Bata via meldt, dat de republikeinen driemaal Opnieuw bomaanslag in Jeruzalem Een perceel te Jeruzalem, waarfn het departement van Arbeid van het Britse bestuur was ondergebracht, is in de lucht gevlogen. Volgens een politierapport gingen twee gewapende Joden het gebouw voor slui tingstijd binnen en waarschuwden de hoofdambtenaar, dat het gebouw spoedig in de lucht zou vliegen. Laatstgenoemde rende het gebouw uit en hield een politie auto aan. De manschappen vonden de bom en poogden haar te verwijderen, waarop zij tot ontploffing kwam. Een agent werd op slag gedood, twee andere werden later dood onder het puin gevonden. Arrestaties. De Palestijnse regering is overgegaan tot de arrestatie van de Joodse burge meesters van de steden en dorpen in de kustvlakte van Palestina, waaronder de burgemeester van Telaviv, Nathanya en Ramatgan. Zij worden er van verdacht, betrekkingen met de terroristenorganisatie Irgoen Zwai Leoemi te onderhouden. het bevel „staakt het vuren" in de wind hebben geslagen. Verder wordt in dit communiqué ontkend, dat Gombong na het bevel tot het staken van het vuren is bezet. De bezetting had de vierde Augus tus reeds plaats, aldus het communiqué. Al de overtredingen van republikeinse zijde hadden plaats bij Soerabaja. De eerste te Watadoekon, waar met automatische wapens op een Nederlandse post werd gevuurd. Te Gemolkerep en Modjokasri werden Nederlandse detache menten door groepen van 200 a 300 repu blikeinen aangevallen. Alle drie aanvallen werden afgeslagen en de benden verdreven, aldus het Neder landse communiqué. 1 Het woord is aan. Booker Washington: Weinig dingen helpen iemand meer, dan hem verantwoorde. Ujkheid te laten dragen en hem te laten weten, dat je hem ver trouwt. Een gemengd gezelschap van bijna louter kinderen, woonde Dinsdagmorgen de boe renbruiloft op het EDO-tcrrein bij. Kort na het nemen van deze foto kwam Pluvius de feestvreugde ivrced verstoren. Gisteravond heeft de legercommandant.i luitenant-generaal S. H. Spoor over radio- Batavia een kort woord gericht tot vrou wen, verloofden en verdere familieleden van de soldaten in Indonesië. Generaal Spoor zeide o.a.: „Nu de operaties met groot succes en in recordtijd zijn verlopen en de beoogde ob jectieven alle binnen de daarvoor gestelde tijd zijn bereikt, is er voor mij alle gele genheid en aanleiding een terugblik te werpen op hetgeen door uw mannen, uw zoons en uw verloofden hier in het leger is gepresteerd. Ik moet u danken voor de grote morele steun, die gij allen, vaders en moeders, vrouwen en verloofden, hebt ge schonken aan mijn soldaten in de moeilij ke weken, welke achter ons liggen. Want het zijn inderdaad weken geweest, die het uiterste hebben gevraagd van hun toewij ding, hun plichtsbetrachting en hun zelf beheersing. Alle hetze- en leugencampagnes, waarin uw mannen en zonen in de afschuwelijk ste kleuren werden geschilderd, zijn niet bestand gebleken tegen de werkelijke fei ten. De bevolking heeft hen in het alge meen met vreugde begroet en met groeiend vertrouwen in haar midden opgenomen. Ondanks alle provocaties hebben zij steeds volhard in hun pogingen het Indo nesische volk als vriend tegemoet te tre den. Dat zij in vrijwel alle gevallen, him po gingen met succes bekroond zagen, heeft de in de achter ons liggende weken door ons gevoerde actie overduidelijk bewezen". Generaal Spoor keerde zich tegen be schuldigingen, die radio-Djokja heeft ver spreid en vervolgde: „Onze jongens roven noch moorden. Zij zijn de strijd niet in gegaan om er op los te slaan, maar om in samenwerking dit land weer op te bouwen. Hoewel de gebeurde actie zeker in verhou ding tot haar omvang en tot de daaraan deelnemende troepensterkte met geringe verliezen gepaard ging, toch hebben een aantal van onze kameraden het hoogste offer moeten brengen. Zij hebben in de vervulling van hun plicht zich echter ge offerd om tienduizenden en honderddui zenden veilig te stellen en om voor mil- Voorbije weken vroegen het uiterste van de Nederlandse soldaten lioenen voorwaarden voor een menswaar dig bestaan te scheppen. Vaak zullen zij die achter bleven zich hebben afgevraagd of dit offer gerechtvaardigd was en steeds hebben zij slechts moeten vertrouwen op het woord ,het is nodig", dat hen gegeven werd. Maar thans spreken de feiten, door de mond van de bevolking, door de puinhopen en de verkoolde resten van ondernemingen en welvarende dorpen, vernield door hen, die zich noemden „strijders voor de vrij heid". Een vrijheid echter, die noch rust, noch geluk, noch voorspoed bracht aan de ge benificeerden. De grootste glorie en de grootste dank voor hetgeen bereikt werd, is het sghep- pen van normale levensverhoudingen en het opbouwen van de nieuwe beginselen. Dat deze gedachte u tot troost en sterkte moge zijn in de moeilijke ogenblikken is mijn stille bede", aldus besloot generaal Spoor zijn rede. Hedenmorgen is het Indië-vliegtuig Am sterdamBatavia niet van Schiphol1 ver trokken als gevolg van de informele be richten, dat de regering te New-Delhi aan Nederlandse vliegtuigen verboden zou hebben, over India te vliegen. De Nederlandse ambassadeur te New Delhi, de heer Th. Lamping, heeft reeds besprekingen geopend met de regering van India over deze kwestie. Naar het ANP verneemt, zou de Neder landse regering het volkomen bevreem dend achten, indien de regering van India, vooruitlopend op een beslissing van de Veiligheidsraad der Verenigde Volken, het landen en overvliegen van K.L.M.-vlieg- tuigen verboden zou hebben. Van een der gelijke opheffing van de op 31 Mei 1947 gesloten luchtvaartovereenkomst tussen Nederland en India is ten departemente geen bericht ontvangen. Sigaren blijven vrij, maar de aflevering wordt beperkt De actie van de Nederlandse Katholieke Bond van Sigarenwinkeliers en de vak groep détailhandel Tabak heeft tot resul taat gehad, dat met ingang van 1 Sep tember sigarenfabrikanten en grossiers verboden zal worden sigaren te leveren aan afnemers, die geen geldig codenummer hebben. In het algemeen zullen gemengde be drijven, cafés en particulieren dus geen sigaren meer geleverd krijgen. Alleen zo genaamde thuiswerkers mogen leveren zo als zij dat wensen. Dit maakt op de totale productie slechts enkele procenten uit. Ook die fabrieken, die voorheen recht streeks afleverden, zullen dit mogen blij ven doen, hoewel zij een speciale vergun ning nodig hebben van het rijksbureau voor Tabak, welke apart moet worden aangevraagd. Ten aanzien van de geruchten, omtrent een spoedig vrijkomen van sigaretten en kerftabak kan worden medegedeeld, dat hiervan noch bij het ministerie, noch bij het rijksbureau, noch bij het centraal dis tributiekantoor enige sprake is. Uit een en ander blijkt, dat de sigaren bonvrij blijven. Sjahrir krijgt opdracht de UNO in te lichten Wapenstilstand door de republiek „mogelijk illusoir" geacht Volgens het Franse persbureau AF.P. heeft drè Gani, vice-minister-president van de Indonesische republiek, aan Sjahrir „speciaal Indonesisch afgevaardigde te Lake Succes", een telegram gestuurd van dc volgende inhoud: „Rond om dc door dc Nederlanders be zette steden handhaaft het republikeinse leger zijn strijdmethodon. Het bevel tot het staken der vijandelijkheden zoals het door dr. Van IHook is gegeven, betekent, dat dc Nederlanders niet verder zullen op trekken, maar wel voort zullen gaan met hun zuiveringsacties. Dit impliceert dc mogelijkheid, dat het bevel tot het staken der vijandelijkheden illusoir is. Deze toe stand moet duidelijk ter kennis worden gebracht van de vreemde mogendheden en van de Veiligheidsraad. Het bevel tot het staken van het vuren, dat door dc re publikeinen is gegeven, houdt geen enkele beperking in", aldus het telegram. Nieuwe onderhandelingen? Dr. Gani, de republikeinse vice-presi dent, heeft aan de vertegenwoordiger van A.F.P. het volgende verklaard: „Ik weet. dat de Nederlandse regering de Nederlandse autoriteiten te Batavia opdracht gegeven heeft met mij in con tact te treden. Ik wacht hun bezoek: aan hen is de eerste stap". Dr. Gani heeft nog geen enkel contact met hoge Nederlandse autoriteiten gehad, evenmin heeft hij opdrachten van zijn re gering te Dok ja ontvangen. Sjarifoeddin heeft in de werkcommïssie van het KNiP nog verklaard, dat de re publikeinse regering als volgende stap na het bevel „staakt het vuren" nieuwe be sprekingen met de Nederlanders zal aan knopen. waarbij zij waarschijnlijk neu trale waarnemers, mogelijk consuls van vreemde mogendheden te Batavia, zal uitnodigen om hun bemiddeling te verle nen bij het tot stand komen van het con tact tussen de beide partijen en zich ver volgens naar Djoka te begeven voor de opening van de onderhandelingen. De kwestie van de demarcatielijnen zou het belangrijkste punt der besprekingen uit maken, aldus verklaarde Sjarifoeddin. FEEST OP SOESTDIJK Een enorme taart, ovaal van vorm en 1,30 m lang, 90 cm breed en 30 cm hoog, is gis teren namens allen die thans deel uitmaken van de Nederlandse strijdkrachten, op paleis Soestdük aangeboden aan de jarige prinses Irene. Op de kunstig versierde lek kernij stonden behalve acht kaarsjes acht figuurtjes, welke de verschillende leger onderdelen voorstelden, zoals een Marva, een soldaat der Luchtstrijdkrachten, een matroos, een lid van het Vrouwen Hulpkorps, een soldaat van de Landmacht, een marinier en twee soldaten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, een in veld- tenue en een in camouflagekleding. Op het middengedeelte van de taart prijkte een bouquet oranje rozen, gebundeld met een lila lint, alles van suiker vervaardigd. ,Een monument" „Dit is geen taart, het is een monument". Zo uitte Prinses Juliana haar bewondering voor het kunstwerk, toen dit door deputaties van de onderdelen der Neder landse krijgsmacht werd aangeboden. De sergeante van het V.H.K., A. M. Kleyn en de Marva-sergeante M. Dunn, overhandigden Prinses Juliana een vaas met orchideeën. Zij dankte daarvoor zeer hartelijk en deelde mee, dat Prins Bernhard door een vergadering verhinderd was aan wezig te zijn. Ritmeester H. H. R. van der Laan der caval- lerie bood de gelukwen sen van de Nederlandse krijgsmacht aan de Moeder en haar jarige dochter aan. De luitenant ter zee 2e klasse jhr. H. de Jonge van Ellemect of freerde prinses Irene vervolgens een cas sette met zilverwerk. Kapitein H. F. van der Horst van de Luchtstrijdkrachten volgde met de aanbieding van een fraai uitgevoerd sprookjesboek van Anton Coolen. Prinses Irene toonde veel bewon dering voor een tekening in het boek, voorstellende een sprookjeskasteel met een grote toren, waaruit hoofden steken van leden der land-, lucht- en zeemacht, Engeland vraagt geduld tot 1956 Marvo en V.H.K. Deze tekening werd ver vaardigd door sergeant N. Bronkhorst van de L.S.K. „Hoe moeten we die taart aansnijden", zo stelde Prinses Juliana plots het pro bleem, naar de lekkernij ziende, die het blad van een flinke tafel geheel bedekte. En om in de stijl van van het krijgsmans ambacht van de peetvader te blijven, stelde ritmeester Van der Laan het zwaard als oplossing voor. Met een „gaan jullie mee, jongens" nam Prinses Juliana daarop haar dochters mee naar de bibliotheek. „Daar bedoel ik na tuurlijk de meisjes mee", voegde ze lachend en verklarend het gezelschap toe, dat daarna de gelegenheid had nog even gemoedelijk in de familiekring van onze Prinses te vertoeven. De jarige keek met een ondeugend lachje naar de ontwerpjes voor het monogram in het zilver, dat zij zojuist ten geschenke had gekregen. Mar griet was vol belangstelling voor Kieks, het hondje. Beatrix beoordeelde met een verstandige blik de ontwerpjes met haar moeder. Ritmeester Van der Laan zette even later het „zwaard" in de grote taart, welke men vanwege de omvang maar zolang in de ontvangkamer gelaten had en weldra zat de jarige aan een stuk een taart op zichzelf te smullen. Kiek's reuk organen had hem reeds dadelijk bedelend aan de voeten van Irene gebracht. Belangstellend onderhield Prinses Juli ana zich met de soldaten, onderofficieren en officieren, die deel uitmaakt van de deputatie. Dan kwam voor het gezelschap de ver rassing: prinses Marijke werd binnenge bracht. Zij had, naar Prinses Juliana meedeelde, de oogoperatie uitstekend doorstaan. Het vingertje in het mondje wijst er op, dat er spoedig een tandje zal doorbreken. Na een verversing en een stuk van de grote taart nam de deputatie dan bij monde van ritmeester Van der Laan af scheid van Prinses Juliana en haar vier dochters. Hulpactie op de Philippijnen Volgens berichten uit Manilla voeren de Philippijnse studenten een actie om een hulpbrigade op te richten teneinde de In donesische republiek met wapenen en troe pen te ondersteunen. Ook het congres der vakorganisaties heeft het Nederlandse op treden in Indonesië veroordeeld. De Egyptische premier, Nokrasji Pasja, die begonnen is met een uiteenzetting van Eigypte's klacht tegen Groot-Brittannië in de Veiligheidsraad, heeft er de nadruk op gelegd, dat volgens de Egyptische rege ring de huidige spanning tussen Engeland en Egypte een gevaar voor de vrede op levert. De blijvende bezetting van Egypte door Britse strijdkrachten schept voort durende wrijving. Nokrasji Pasja eiste onmiddellijke en onvoorwaardelijke evacuatie van Britse troepen uit Egypte en de Soedan, en on middellijke beëindiging van het Brits be stuur in de Soedan, dat in 1899 is inge steld. „Het Anglo-Egyptische verdrag van 1936". aldus de minister, „is in strijd met het Handvest der UNO, omdat dit verdrag de volkomen souvereiniteit van Egypte niet erkent". Volgens zijn uiteenzetting wordt het streven der Soedanezen, om zich met de Egyptenaren te verenigen, gewelddadig onderdrukt. De Britse permanente afgevaardigde, sir Alexander Cadogan, antwoordde No krasji. Hij zeide, dat het verdrag van 1936 vrijelijk door beide partijen was aange gaan en bindend is tot 1956. Als het ver drag geldig is, kan de Veiligheidsraad niets anders doen dan de kwestie van de agenda schrappen. Juist door het verdrag was Egypte nagenoeg zonder schade en als een rijker land uit de oorlog te voorschijn ge komen. De aanwezigheid van vreemde Schermutselingen op Java na de wapenstilstand Nog drie Nederlanders gesneuveld In de onder Nederlandse controle ge brachte streken hadden zuiveringsacties plaats ter beveiliging van onze detache menten en om de levens en eigendommen van alle inwoners veilig te stellen, zo deelt een communiqué van Nederlandse zijde heden mede. Hierbij deden zich enige schermutselingen voor. De eerste over tredingen van het staken der vijandelijk heden vonden plaats op het Westelijk front bij Soerabaja. waar 5 Augustus de Neder landse post Watoedakan met automatische wapens werd beschoten. Evenzo werden bij Gembolkereb en Modjokasri detache menten aangevallen door republikeinse groepen van 200 a 300 man. Deze aanval len werden afgeslagen en de benden ver dreven. Voorts werd op Midden-Java op 5 Augustus een post ten Noordwesten van Ambarawa met mortieren beschoten. Ten slotte werd 5 Augustus ten Zuiden van Tebingtinggi (Noord-Sumatra) een pa trouille, welke het terrein beveiligde, door 200 man aangevallen. Onze verliezen na de laatste opgave be dragen 3 gesneuveld, 14 gewond, 1 ver mist. De minister-president van de Indonesi sche republiek was verkeerd ingelicht, toen hij verklaarde, dat Gombong 5 Augustus om 22.30 uur werd bezet. Bedoelde bezet ting was namelijk 4 Augustus te 23.30 uur voltooid. Het staat een ieder vrij dit ter plaatse te verifiëren. troepen maakt het verdrag nog niet strij dig met het Handvest. Een eventuele her ziening van het verdrag gaat slechts beide partijen aan en niet de Veiligheidsraad. De onderhandelingen mislukten omdat Egypte niet bereid was de Soedanezen zelf bestuur te geven. Overigens kan Egypte geen aanspraak op herziening maken vóór 1956, aldus de Britse afgevaardigde. Na de rede van sir Alexander Cadogan werd de bespreking van de Egyptische klacht tot Maandagavond 11 Augustus verdaagd. Nokrasji verklaarde na afloop van de bijeenkomst nog. dat hij niet zoals Ca dogan beweerd heeft naar de Veilig heidsraad was gekomen ter verkrijging van het recht te onderhandelen over een herziening van het verdrag van 1936, doch om die raad te verzoeken de onmiddellijke evacuatie van de Britse strijdkrachten uit Egypte te willen bewerkstelligen, op grond van het feit. dat hun aanwezigheid in strijd is met het Handvest der UNO. Hij achtte de raad daartoe bevoegd. Dwaas en gevaarlijk Menzies, de leider der Australische op positie. heeft de boycott van het vervoer van alle Nederlandse goederen door de Australische vakverenigingen „een dwaze en gevaarlijke oorlogsdaad tegen de Neder landers" genoemd. Daar deze boycott di rect gevolgd is op de adhaesie, welke de vakvereniging betuigd heeft met de Australische stap om liet Indonesische vraagstuk voor de Veiligheidsraad te brengen, beschouwt Menzies de boycott als een voorbarige beoordeling van deze kwestie. Oost-Europa wil met Engeland handelen Ondanks hun weigering deel te nemen aan het plan-Marshall, hebben twee Oost- Europese landen zich bereid verklaard overeenkomsten met Engeland te sluiten, waar bij voedsel voor machines wordt ge ruild, meldt Reuter. Hongarije zal vermoedelijk deze week te Londen een overeenkomst voor drie jaar sluiten. Een lid van de Hongaarse delega tie heeft aan Reuter meegedeeld, dat hij geen moeilijkheden verwachtte bij de han delsbesprekingen. Van welingelichte zijde wordt voorts vernomen, dat deze maand een Joegoslavi sche delegatie te Londen wordt verwacht om te onderhandelen over een handelsover eenkomst voor vijf jaar. OPKLARINGEN. Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woens dagavond tot Donderdagavond: Nog plaatselijke regenbuien, vooral in de nacht. Daarna zwaar bewolkt met opklaringen Iets hogere temperatuur. Matige, aan de kust vrij krachtige wind tussen Zuid-West en Noord-West. Zon op Maan op G Augustus: 5.09 uur. onder 20.21 uur 22.33 uur, onder 10.51 uur

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1947 | | pagina 1