Een ongeschikte functie Europa's jeugd smeedt vriendschapsbanden In Santpoort wordt „Muussie" geroepen voor een bever Wereldnieuws WOENSDAG 6 AUGUSTUS 194» IN DE WERELDPOLITIEK: W-T-M-l I I "'I'" Speculaties op de Britse regeringsver klaring, die Attlee heden zal afleggen in het Lagerhuis en die een nieuw crisis programma van vérgaande bezuinigings maatregelen zal bevatten, deden het ge rucht ontstaan dat de Labourregering het initiatief zou willen nemen tot een coalitie met de Conservatieven, om op die wijze de oppositie tegen het economische en poli tieke beleid van de regering te elimineren. Die oppositie, welsprekend gevoerd door Churchill en Eden, vindt in de critieke situatie van Engelands economie steeds meer reden tot bazuingeschal, dat de mu ren van het Labour-Jericho doet trillen. Intussen heeft Churchill tijdens een grote demonstratie der Conservatieven in de ge boortestreek van de partijleider ten sterk ste ontkend, dat de Conservatieven genegen zouden zijn het regeringsbeleid met Labour te gaan delen. Hij noemde als enige oplossing „het heenzenden van hen, die zo duidelijk hebben gefaald" en gaf daarmede te kennen, dat het en-bloc aftreden van de Labourregering en de vorming van een in meerderheid Conservatief kabinet de enige kans is om de Conservatieven regeringsver antwoordelijkheid te doen aanvaarden een kans overigens, die de Engelse kiezers waarschijnlijk bij voorkomende gelegen heid niet zullen waarnemen, ondanks de wijdverspreide critiek op het beleid van de La'oourministers. Want er is in Engeland, een duidelijke tendens merkbaar, om de Labourregering de mogelijkheid te laten tot het uitvechten van. de strijd, die zij vlak na de oorlog kordaat, zij het wellicht met overschatting van haar krachten en per soonlijkheden, aanvatte. De Engelsen zit ten met hun regering in een wankel schuitje maar dat wankele blijkt de solidariteit te verstevigen. Bovendien is de oppositie niet erg gelukkig met haar requisitoirs, want Churchill heeft een verleden, dat nu een maal niet is los te maken van het heden. Hij heeft een glorieus verleden als bezieler van de Britse oorlogsinspanningen, maar aan zijn triomph op de slagvelden en zeeën zit onverbrekelijk die lange lijst van wissels op de toekomst vast, waarvan de Labour regering thans de inlossing heeft te ver zorgen ten koste van nationale offers. Die nationale offers zijn gegrondvest in de oor log, de wortels van de huidige nood liggen in de krampachtige uitgebuite jaren van de Duitse dreiging, toen Churchill zelfs niet ééns. doch meermalen naar Amerika ging om nieuwe aanbiedingen te doen en nieuwe beloften af te leggen in ruil voor de daad werkelijke Amerikaanse hulp. Zelfs de liquidatie van het koloniale stelsel en de „afbraak van het imperium" begon reeds onder Ohurchills leiding, toen Roosevelt zijn zeer progressieve ideën over de na oorlogse wereldstructuur trachtte voor te bereiden door de Engelse steun daarvoor te kopen met materiaal. Het moet gezegd dat Churchill koppig en taai verzet pleegde tegen deze Amerikaanse suggesties, dooh hij gaf tenslotte toe hij moest toegeven, omdat het zijn of verdwijnen van Engeland in het geding was. Thans is het Churchill, die de Labour regering de schuld tracht te geven van wat hij noemt: de afbrokkeling van het Engel se wereldrijk. Hij verwijt haar nog veel meer. Zijn rede in Woodcock bevatte merk waardig genoeg zelfs de redenering, dat „het trotse Brittannië langer dan een jaar alleen stond tegen de tyran en zonder hulp van buiten de vrij'heidsvlag wapperend hield, terwijl het nu gedwongen is van bui tenlandse hulp te leven". Hij noemt hier oorzaak en gevolg in één adem, doch maakt er twee tegenstellingen van. Zulke dema gogische handigheid kan wellicht een me nigte van conservatieve bewonderaars in vervoering brengen, doch de nuchtere En gelsman zal er toch niet door worden over tuigd. Hij zal misschien zelfs daardoor meer sympathie gaan voelen met de zwijgende en worstelende Labo uimannen, die telkens en telkens weer falen, doch stoïcijns en onverdroten ook 'telkens en telkens weer opnieuw beginnen. Attlee begint heden weer opnieuw. Zijn regeringsverklaring is geen blijde boodschap. Zij bevat, een lied, dat Attlee reeds lang en herhaaldelijk heeft gezongen: Bezuiniging, bezuiniging! Dat is geen prettig refrein, en het is niet geschikt om een menigte te doen juichen. Churchill heeft al bij voorbaat de voor te dragen be zuinigingsmaatregelen enerzijds onvoldoen de, anderzijds ontijdig genoemd. Hij pro testeerde tegen de „teleurstellingen, be perkingen en straffen" die het Briise volk opnieuw zullen worden opgelegd, doch tevens tegen 'het spenderen der Amerikaan se lening aan de inkoop van tabak en films. Churchill zal waarschijnlijk, als het nodig is. buiten zijn rokertje kunnen, doch een volk dat jarenlang met alle krachten ge werkt en gevocht erf heeft onder steeds toe nemende ontberingen, zal de kracht om vol te houden en de moed te bewaren gedeel telijk moeten putten uit de kleine genie tingen des levens, die nog overblijven. Daarom zal de Labourregering misschien inplaats van industriële grondstoffen wel eens sigaretten hebben ingeslagen maar dit te classificeren onder „uitspattingen" zoals Churchill deed, lijkt op het creëren van beschuldigingen uit het niet. De oppo sitie, die onder de oorlog een voorname stem in het 'kabinet en in de nationale huishouding had, heeft toen ook nooit ge aarzeld om tegenover het lijden en de slagen, waaronder het volk gebukt ging, een zo luxueus mogelijke voeding en een ruim tabaksrantsoen te stollen. Dat ge beurde toen in de hoop, dat alle schulden na de oorlog geleidelijk zouden kunnen worden ingelost, zonder dat de nationale economie al te diepe depressies zou moeten doormaken bij haar herstel. Die hoop is niet vervuld de erfenis van de oorlog is een reeks jaren van zware zorgen en weinig vooruitgang. Maar het heeft er alle schijn van, dat de Engelsen er door zullen komen met minder kleerscheuren dan op sommige sombere ogenblikken door bui tenlandse toeschouwers werd voorspeld. Het Labour-experiment heeft die weg naai de wederopstanding langs een moeilijke en kronkelige route laten lopen, en wellicht had het gemakkelijker en vlugger gekund. Maar dat er na de gigantische oorlogsver- mpeienis een zo mogelijk nog zwaarder periode van instorting zou volgen, had geen enkele regering van welke politieke over tuiging ook kunnen voorkomen. Als er een oorzaak is aan te wijzen, dan was dat: de oorlog. Maar een dergelijke oor zaak voorkomen lijkt vruchtbaarder dan demagogische verwijten uit het ndet te produceren. Oppositieleider is voor een geest als die van Churchill een ongeschikte functie, die hij niet ambiëren moest. J. L. Boodschap van dc Koningin aan het jubilerende Holland Voor de viering van het eeuwfeest van de stad Holland in de Amerikaanse staat Michigan is een programma samengesteld, dat toneelvoorstellingen, radio-luisterspe len, sportwedstrijden, kinderspelen, ten toonstellingen, parades, concerten en an dere evenementen omvat. Op Dinsdag 12 Augustus worden de genodigden uit NeT derland, die met een K.L.M.-toestel op het vliegveld Grand Rapids arriveren, of ficieel ontvangen. Het vliegtuig neemt ook een boodschap van Koningin Wilhel- mlna mee voor de jubilerende stad. De feestviering begint Woensdag 13 Augustus. Voor 14 Augustus vermeldt het programma een grote tocht van praalwa gens met historische voorstellingen. Des avonds wordt een muziekuitvoering ge geven met medewerking van Anton van der Horst en andere vooraanstaande kun stenaars. Er zullen onderscheidingen namens de Maar niet zonder de nodige moeilijkheden (Van onze Londense correspondent) In een patriciërshuis op een van Lon- dens karakteristieke oude pleinen heerst een drukte, alsof het een stationsgebouw was- Dat is het eigenlijk ook min of meer. Wij zijn hier namelijk in het hoofdkwar tier van de World Friendship Association, de organisatie welke ten doel heeft jonge ren uit de gehele wereld in vriendschap samen te brengen. De vereniging is geboren uit Nederlands initiatief. Een Amsterdams HBS'er, J. W. Niemann, voerde omstreeks 1930 corres pondentie met een leeftijdgenoot in het Noorden van Engeland. Zij bezochten elkaar over en weer en namen hun vrien den mee- Het animo om aan deze tochtjes deel te nemen, werd steeds groter en zo stichtte dit groepje in 1937 een vereniging, de World Friendship Tours, die in de twee jaren die direct aan de oorlog vooraf gin- I JCt-ICII 'Uit: U11CLL ctclll Ut UU1 lug VUUicl'l Sl'll Nederlandse regering worden uitgereikt ïen, de internationale uitwisseling van De radio geeft Donderdag HILVERSUM, I. 301.5 M. 7.00. 8.00, 13.00, 19.00. 20 oo en 22.30 uur Nieuws. 7.15 Gymnastiek, 7.30 Gebed. 7.45 Oude muziek. 8.15 Platen. 10.00 Leger des Heilsmuziek. 10.15 Morgendienst. 10.45 Orgelmuziek van Bach. 11. Ziekenbezoek. 11.45 Franse zangplaten. 12.00 Angelus. 12.03 Platen. 12,30 Metropole-orkest. 12.55 Zonnewijzer 13.20 Welk boek?, 13.25 Metropole orkest. 13.45 Kijkje in een glasfabriek. 14.00 Re portage Zendingsdag. 15.15 Zang en piano. 15.45 Platen. 16.00 Bijbellezing. 10.45 Philharmonisoh orkest, 17.45 Pianoplaten. 18.00 Glaconda-ens ble. 18.30 Strijdkrachten. 19.15 Amusementsorkest. 19.30 Actualiteiten. 19.45 De R, V, D. antwoordt. 20.05 Proloog. 20.15 Vacantleconcert op Texel 21 00 Orgel, 21.30 De vaart der volken. 21,50 Met band en plaat, 22.45 Overdenking. 23.00 Zang platen. 23.10 Pianoduo. 23.30 Notenkrakorssuite. HILVERSUM II, 414.5 M-, 218 M. en 1875 M. 7.00. 8.00. 13.00. 18.00, 20.00 en 23.00 uur Nieuws. 7 15 Gymnastiek. 7.30 en 8.15 Platen. 9.15 Morgen wijding 9.35 Arbeidsvitaminen, 10.30 Voor de vrouw 10.35 Platen. 10.50 Voor kleuters. 11.00 Platen'. 11.20 Scandinavische muziek. 12.15 En semble Decker. 12.30 In 't spionnetje. 13.15 Wals- muziek. 13.45 Paul Robeson. 14.00 Lezing. 14.20 Liederen van Wolf, Strauss en Wagner. 15.00 Voor zieken. 18.00 U kunt het geloven of niet. 16.05 Reprises. 17.20 Wat wil je worden?. 17.30 Metropole-orkest. 17.50 Rijk over zee. 10.15 Sport- praatje. 18 30 Zangplaten 19.00 Bernard Person. 19,10 Bont programma. 20.05 De komst van C2aar Peter in Nederland, 20.20 Missa in Es kl. t. i W. Andrlessen door Haarlemse verenigingen solisten. 20.55 Luisterspel „Paul Vlaanderen wordt onthaald". 21.30 Franse solisten. 22 00 Toon Hernïans en Wlesje Bouwmeester. 22 :;o I cooporgel. 23.16 Schaaktournooi te Hilversum. 13,25 Dansmuziek uit Scheveningen. aan inwoners van Holland en omgeving, speciaal ter waardering van hun verdien sten voor de hulpverlening aan Nederland. Des Vrijdags is er een tentoonstelling Le bezichtigen van kunstvoorwerpen, welke door de Nederlandse regering zijn inge zonden. Des Zaterdags worden zwemwed strijden gehouden, waarbij Nel van Vliet en Iet van Feggelen aan de start zullen verschijnen om de strijd op te nemen tegen Amerikaanse kampioenen. Nutria-farm in een achtertuin (Speciale reportage) „Muussie, muussieDeze onver klaarbare roep die, evenals het in sommige streken voor het roepen van de dorps eenden gebruikelijke „hisp hisp", uit een onnaspeurlijk woordenboek stamt, heeft tot gevolg, dat twee kanjers van bevers met een half dozijn jongen uit het nachthok naderbij scharrelen, waarna de stamvader van deze welvarende familie zich al snuf felend op de achterpoten heft om uit te vinden, wat „de baas" voor lekkers in de hand houdt. Deze „baas" van een talrijke beverfamilie is een eenvoudig man uit Santpoort, waar hij in de achtertuin van een alledaags huis wat stevige betraliede hokken heeft neer laten zetten, om zich in de weinige tijd, die het beroep van terreinpolitie bij de Hoog ovens laat, aan zijn hobby: de eerste Ne derlandse Nutria-beverfarm. te wijden, De dieren, waarmee V/2 jaar geleden begonnen werd. kwamen uit Amerika, de broer van de heer G. v. d. Steen bezorgde zijn familielid aldus de eerste levende steen" van de thans 19 dieren tellende fokkerij. Mooi 4000 jongeren tot stand bracht. De heer Niemann, die thans in Engeland woont, richtte tijdens de oorlog, toen hij leider was van het sociale werk voor de Nederlandse koopvaardijvloot, het ont vangstcomité op voor ondervoede kinde ren uit de bezette gebieden. Na de bevrij ding vonden daardoor 9000 kinderen uit Nederland, Frankrijk en Tsjecbo-Slowa- kije een gastvrij onderdak in Engeland. De W.F.A. zelf werd op V.E.-day opge- rldht, de heer Niemann werd voorzitter en directeur va-n het Londense bureau, en mo menteel telt de organisatie niet minder dan 85.000 leden, waarvan 32.000 Neder landers. Deze Nutria's zijn intelligent, hongerig imooi. Om dat laatste vooral is hei bedrijfje begonnen: een pels van een jong dier brengt een aardige duit op en voor een goed ouderpaar biedt een kenner al gauw driehonderd gulden. Maar wanneer we de heer v. d. Steen met zijn bevers bezig zien, die tussen haakjes niet tot de kolonie naar een geschiktere plek te doen i De heer v. d. Steen kent zijn dieren en zij Deze schrandere oude knaap weet, dat de etenstijd nadert en verkent met ogen, neus en oren het menu. hier meer bekende soort van „moeras- bevers" behoren, dan blijkt alras, dat de materiële zijde van de kleine onderne ming allerminst de overheersende is. Want de dieren kennen hun verzorger op him zwem-duimpje, dat met de rest van de natte pootjes over het beton van het ruime hok siepert, wanneer het „Muussie, muus- klinkt. Als een hondje wachten ze op de baas, als een hondje zouden ze' naar Santpoort terug komen wanneer hun domi cilie verplaatst werd, zonder voldoende voorzorgen voor uitbreken. Zelfs de stemming van de verzorger wordt door de knipogende en neus- snuffelende Nutria aangevoeld: de die ren zijn ongelooflijk zenuwachtig en gevoelig en alleen een voorzichtige be handeling kan rampen als een hart verlamming van plotselinge schrik, zoals onder dit gedierte voorkomt verhoeden. De grijs-bruine, konijnachtige amphibie- zoogdieren kunnen natuurlijk in hun ge vangenschap hun „bouwdrift" niet uit leven, maar toch, zo vertelt de beverbaas, gaan ze straks als de tijd er is, ook hier slepen met takjes en afval, hoewel ze niet zoals hun broeders de moeras-bevers, met selen met de staart, omdat hun aanhangsel minder plat en veel langer is, dan dat van de echte bouwers in de familie. De heer v. d. Steen die, soms wel eens een beetje tot licht ongenoegen van zijn echtgenote, aan wie hij aan de andere kant een onmisbare steun heeft in dit tijdroven de pelskwekerijtje, zo langzamerhand al heel wat guldentjes en zelfs zijn radio toestel aan de b'evcrs en hun accomodatie heeft opgeofferd, hoopt binnenkort de hele verhuizen: besprekingen over de aankoop van een bunder grond op het naburige Beeckenstein zijn reeds gaande. „Laat u ze dan niet wat vrijer rond lopen?" is onze argeloze vraag. „Dan vechten ze zichzelf of een buurman dood" weet de deskundige te vertellen en als we de oudste „bok" en zijn „voedster" nader bekijken, lijken de oranje en zeer vervaarlijke snijtanden inderdaad capabel om een rasgenoot van het praedicaat „wij len" te voorzien. „Op Beeckenstein zal ook niemand hinder hebben van de muskuslucht". Nu hij het zegt, ruiken 'we het ook: etvi lichte geur van muskus, die het sterkst is als de hok ken worden schoongemaakt. Ontspanning en toilet. In he,t vijvertje, dat elk hok rijk is, toont een vier weken oude bever, die er uit ziet als een aanzienlijke marmot, zijn kundig heden in het zwemmen voorzover de be perkte ruimte een dergelijke ontspanning toelaat; op de rand van de gemeenschap pelijke badkuip strijkt de vrouw dés huizes met een poeselijk gebaar haar pels op orde en in de zon van de andere kant maakt manlief een onrijpe appel soldaat. De eigenaar van het grappige stel maakt in tussen bij de buren de woning schoon en' krauwelt een bijna-volwassen bever-jonge ling over zijn aardige kop. „De pelshandel heeft grote interesse voor mijn hobby" vertelt hij nog en wij zien in gedachten een beverfarm in Santpoort met als embleem de slanke .gestalte van een jongedame, omhuld door een Nutria-mantel. Made-in- Santpoort. Deviezen meneer! Maar de Hoogovenman bekreunt zich voorlopig nog weinig om zulke visioenen en laat een beverbaby mooi-zitten voor een slablaadje Vrachtauto geslipt in Lisse Tengevolge van de gladheid van de weg tijdens een onweersbui slipte Dinsdag een vrachtauto op de Herenweg bij liet Postkantoor en reed toen een passerende luxe auto, komende uit Haarlem, aan. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. de schade aan de personenwagen is evenwel aanzienlijk. kennen hem. Dit kunstje hoeft een vreem deling niet met de bevers uit te halen, want de vlijmscherpe tanden kunnen behoorlijk doorbijten. Broodprijs in grote steden nog niet gewijzigd Regeringssubsidie op patentbloem vervalt Teneinde de broodprijzen op het plat teland op gelijk peil te brengen, is beslo ten, voor zover de maximumprijs voor volkswitbrood lager ligt dan 23 cent, deze ingaande 6 Augustus met één cent per 800 gram te verhogen. Een onderzoek heeft uitgewezen dat in enige provinciesteden de huidige broodprijs ongewijzigd kan blijven. In afwachting van een nader on derzoek wordt de broodprijs in de grote steden nog niet gewijzigd. Op patentbloem zal geen regeringssub sidie meer worden verstrekt. Volgens een officiële mededeling is het subsidie op patentbloem met f 6.80 per 100 kg ver laagd. Aanvankelijk bedroeg zowel het subsidié op broodbloem als dat op patentbloem i 8.50 per 100 kg- Beide toeslagen werden later met f 1.70 verlaagd, zodat voor beide bloemsoorten nog een tegemoetkoming van f 6.80 per 100 k.g. werd verstrekt. De verdere verlaging van het subsidie op patentbloem met f 6.80 betekent dus in feite een opheffing. VERNIELINGEN OP BOORTERREIN VAN DE BATAAFSE BIJ PLADJOE. De Bataafse Petroleum Maatschappij heeft haar Talang Djimar-terrein bij Pladjoe (Sumatra) weer in bezit kunnen nemen. Dit is het enige terrein, dat mo menteel voor de Bataafse toegankelijk is. De installaties werden in beschadigde toe stand aangetroffen, maar kunnen worden hersteld. Vernielingen door dynamiet-ont- ploffingen werden op het laatste ogenblik door het republikeinse leger uitgevoerd. Het herstellingswerk is ter hand genomen. Soortgelijke vernielingen werden gecon stateerd op enkele terreinen bij Pladjoe van de Standard Vacuum Petroleum maat schappij. Aangemoedigd door het succes van het eerste jaar, toen 16.000 jongeren tussen Engeland, Nederland en België benevens Denemarken werden uitgewisseld, breidde men het werk uit, zodat men dit jaar hoopte 40.000 uitwisselingen tot stand te brengen, waarbij voor het eerst ook van volwassenen. De helft van dit programma is thans afgewerkt- Voor de uitwisseling tussen Nederland en Engeland hadden 9000 liefhebbers zich aangemeld. Zo druk werd dit jeugdverkeer, dat twee schepen van de Rotterdamse Lloyd, de Kota Baroe en de Waterman, weiden ingeschakeld. Door allerlei omstandigheden ver traagde vacantieplannen door de langdu- ge winter, zoek raken van intrekking van legiesaanbiedingen deden zich orga nisatorische moeilijkheden voor, welke door overdreven berichten in sommige Engelse bladen de indruk hebben gewekt, dat nu alles in het honderd was gelopen, De heer Niemann verzekerde ons dat niets minder waar is. Het aantal logies- aanbiedingen is groot genoeg om allen te helpen. Alleen was het niet 9beeds moge lijk om jongeren die in groepsverband kwamen, allen in dezelfde plaats onder te brengen zonder verblijf van enkele nach ten in een ondergronds hotel, dat overi gens steeds als doorgangsverblijf dienst doet voor hen, die niet dezelfde dag van aankomst hun uiteindelijke bestemming kunnen bereiken. De heer Niemann gaf toe, dat het per soneel van de organisatie dringend uitbrei ding behoeft. De arbeid heeft een derge lijke omvang aangenomen, dat deze niet langer aan louter particulier initiatief mag worden overgelaten. Financiële steun aan derden en nauwe samenwerking met de regeringen der be trokken landen is noodzakelijk, wil men op verantwoorde wijze doorgaan. Dene marken, dat ook de zetel krijgt van de nieuwe federatie, die in Mei werd opge richt en waarvan de heer Niemann direc teur-generaal werd, gaf het goede voor beeld. In het bestuur van de Deense af deling zitten niet minder dan vier minis ters, alsmede de vertegenwoordigers van grote nationale organisaties, zoals vrou wenbonden en vakverenigingen. Voor het werk in Nederland is op het ogenblik een extra bedrag van 100.000 gul den nodig, aldus de heer Niemann, die ten slotte geruststellende mededelingen deed over het hoge aantal kinderverlammingen in Engeland, dat reden is geweest om de uitvoering van het resterend deel van het uitwisselingsprogramma stop te zetten. Slechts organisatorische moeilijkheden in dit verband noopten tot dit besluit, d'at aan 4000 Engelse en een gelijk aantal Ne derlandse jongeren op het laatste moment de kans ontnam op een reêds geheel ge regelde buitenlandse vacantie. Fabrieksmeisjes stalen radio-onderdelen De laatste tijd wérden bij een radiotoe stellen- en stofzuigerïabriek in Den Haag lampen vermist. Het stond wel vast, dat deze dief stallen door personeel werden gepleegd. Deze vermissingen werden aan de recher che gerapporteerd die achttien meisjes aanhield, die zich aan diefstal, aan mede plichtigheid daaraan of aan heling hadden schuldig gemaakt. Zestien dezer verdach ten, van wie het merendeel in Rotterdam woont, waren werkzaam bij deze fabriek. Twee meisjes, waarvan er één 88 radio lampen ontvreemd had, verkochten het gestolene bij de radiohandelaar W. O. te Rotterdam. O., die beide meisjes steeds had aange spoord om de diefstallen te plegen, had binnen enkele maanden tijds voor twaalf honderd gulden radio-onderdelen van hen gekocht. Vele radio-onderdelen en de door verdachten gekochte kleding en sieraden, alsmede f 170 konden in beslag genomen worden. Rotterdam houdt schepen met ge vaarlijke lading buiten de havens Na de ontploffingen op met ammonium nitraat geladen schepen in Texas City en Brest, welke voor deze steden zulke ern stige gevolgen hadden, heeft de haven meester van Rotterdam veiligheidsmaat regelen getroffen ten aanzien van schepen, welke met ammonium-nitraat geladen zijn. Dergelijke schepen mogen voortaan geen ligplaats kiezen in de havens of aan de kaden. Een kleine lading mag aan d( boeien op de rivier gelost worden. In an dere gevallen moet de lossing in de Kruit- haven op Rozenburg geschieden. Voor de lossing zullen dezelfde bepalingen als voor ontplofbare stoffen gelden. EXAMENS HANDENARBEID Voor de akte handenarbeid zijn te Haarlem ge slaagd de dames: C, J. M, v, Leuven, M. Wey- ling, M. M. v. Vliet, M a. Verstraeten, G Giskes, J. M. Treur. W. C, Spruit, J. P, Rutten, I. W. M. Plattel, C H. Miedema, M. Hanhart en C. E. Groenendijk. HOOFDAKTE, De hoofdakte werd te Haarlem behaald door: I,. D. v, d. Berg, N. Ietswaart, H. van Leeuwen, L. D. v. d. Berg, N, Ietswaart. G. H. Y'kel en H. B. Noot. Voor B slaagden: H. van Leeuwen, M. H, Treurniet, M. M, Nielen, J. C. Duykersloot en P, de Kat. Dezer dagen werd er in de goede plaak Zaandam een tentoonstelling van bokkeijj met hun ega's gehouden, waarop de crème, de-la-créme van de Noordhollandse sikken-J dragers vertegenwoordigd was. De keuring der mannelijke exemplareri kreeg een onverwachte wending, toen een van de schoonste bokken, die naar de stoert naam „Hugo" luisterde, behalve alle ken-; tekenen van de bokkenstaat ook de meet geitachtige eigenschappen van het melk- geven bleek te bezitten. Ofschoon de heren juryleden zich hel wijze hoofd hebben gebroken over dt vraag, onder welke sexe deze vreemd! mededinger uit Zaandijk moest worden ge. rangschikt, werd hem toch, na ampele dis cussie het predicaat „bok" aangemeten „Hij" bezat dermate uitmuntende kwalitei. ten, dat zelfs de kampioenstitel op eei kaartje gekonterfeit, om „2ijn" horens wer( gehangen. Aangezien melkgevende bokken eve* zeldzaam zijn als eieren-leggende hanen heeft de pers zich over dit geval ontfermt en zij is aan de weet gekomen, dat zes i zeven weken geleden de eigenaar ontdekte, dat zijn geitebok aanleg voor uiers toonde, hoewel het dier door hem nadrukkelijk all bok was geregistreerd. Het wonder zettt zich voort, toen de Zaandijker boer zie; bij de bok zette en dezelfde handelings: verrichtte, die -men doorgaans slechts bi- een geit pleegt. Een kommetje melk mej een vetgehalte van 4,45% was het verbijster rende resultaat. Maar „Hugo" moet bol blijven en deskundigen zeggen, dat hij helemaal geit wordt, als hij teveel gemol) ken wordt. De Veeartsenijschool, die niet voor ee: klein geruchtje vervaard is, wil Zijne (o| Hare) Beroemdheid Hugo gaarne kopet Het onderwerp van deze ware historie heeli echter luid mekkerend op naamsverande ring aangedrongen, wanneer de koop door gaat. Het wil voortaan „Het" heten. Waterpolo H.V.G.B. en R.Z.C. speleij in Waddinxveen gelijk Panda en de Meestervlieger 15. „We vallen!" riep Panda voor de der de keer. „Er moet iets gebeuren! We gaan- te pleltter! En eh.. ik heb geen parachute U gehad!" „Es even kijken!' mompelde Oehoe. „Wie ben je ook weer? Ach zo! Ja, ja! Je leert vliegenherinner ik me." Hij stak zijn hoofd buiten boord en keek pein zend ndar de snel naderende aarde. „Er is iets mis!" verklaarde hij. „Ik- merk op, dat de motor stil staat en dat wij vallen. Dat is niet juist, mijn jongen! Je brengt het er niet al te best af. Foei!" Toen drukte hij bedaard op een knop en zakte met een ver moeide zucht weer achterover. Maar dooi de druk op die knop had hij een grote pa rachute los gemaakt die nu met een ruk omhoogschoot en zich snel ontplooide. Panda voelde een schok en merkte, dat het vliegtuig onder aan het grote scherm bleef hangen en langzaam naar beneden zakte. ,Het" Geitebok. Er wordt een tweede ontmoeting vastgesteld De strijd lussen HVGB en rzc om een plaats in de hoofdklasse van de waterpolo-1 competitie van de knzb is niet beslist. De ontmoeting, welke Dinsdagavond in Wad-j dingxveen gespeeld is, eindigde 2—2 en een' nieuwe wedstrijd moet worden vastgesteld,I De polocommissie van de knzb zal wel ec reden gehad hebben, om Waddinxveen aan wijzen, maar voor de Haarlemmers, die overda hun werk hebben, was het niet gemakkelijk e, tijd aan te komen. Daardoor begon de wedstrii te laat en toen er één minuut in de verlengd gespeeld was, staakte de scheidsrechter, de hos Jan de vries, de strijd, omdat het te donkti was geworden. Na afloop deelde deze ons nW een gedeelte van de verlenging te hebben latei spelen, om te voorkomen, dat over enkele dagoj alleen de verlenging vastgesteld moet worde-. Nu volgt een tweede wedstrijd, eventueel mij verlenging. Wij veronderstellen, dat HVGB in de volgend! ontmoeting succes zal boeken. Thans waren dj Haarlemmers niet op volle kracht, doordat dti spelers niet fit waren. Twee van hen lagej Zondag-nog op bed. Bovendien speelden de zent- wen een rol. HVGB was technisch beier en had} den de voorwaartsen in de eerste helft geesit i driftiger gespeeld, dan zou de voorsprong grot» zijn geweest. Het begin was voor RZC, dat dotj toedoen van G. van Drtel de leiding nam. Daarri kwamen dc Haarlemmers opzetten en forceerde) twee corners, welke geen succes opleverden. Bj een Haarlemse aanval zette een Rotterdammtj bij doel af en moest het water verlaten. Am Antihonl werd een strafworp toegewezen, doel - hij was enigszins de kluts kwijt en schoot sleehi Met zeven tegen zes spelers kreeg HVGB kant gelijk té maken. Met een ver schot doelpunt^ Hogeland. De Haarlemmers bleven sterker é{- Rol zorgde er voor, dat zijn ploeg met rust eej voorsprong van 2—1 had, 1 In de tweede helft bracht G. van Driel spoedlli de stand op 2—2 Een gelijk opgaande stri]| i volgde, welke zich hoofdzakelijk in het midden» veld afspeelde. Op een hoog peil stond het sps niet, Frankenthal on Brokken waren in de atij terhoede goed op dreef en keerden bij aanvallej van RZC het gevaar. Het einde kwam met 2—2,1 j Zes kringen-tournooi Het programma voor het zeskringentournotj is samengesteld. De polocommissie heeft na 1« ting de volgende wedstrijden bepaald: Zaterdag 16 Augustus: 16,00 uur: AmsterdamDen Haag. 16.30 uur: Rotterdam—Utrecht. 17.00 uur: HaarlemHet Oosten. i 17.30 uur: Verliezer 1—Verliezer 2. Zondag 17 Augustus: 14.00 uur: Verliezer 3Winnaar 4. 14.30 uur: Winnaar 1—Winnaar 2. 15.00 uur: Winnaar 3—Winnaar 5. 15.30 uur: Verliezer 4—Verliezer 5 (5e en 6e pl 16.00 uur: Verliezer 6—Verliezer 7 (3e en 4e pl 16.30 uur: Winnaar 6—Winnaar 7 (le en 2ê pi i Stunt. Het Hongaarse departement van binnen landse zaken heeft verklaard, dat een Ameri kaans slaatburger uit handen van de Hor.j gaarse politieke politie is ontvoerd, Df persoon iri kwestie zou zich in het openbai beledigend over de Hongaarse republiek hebt ben uitgelaten, waarom hij door de Hom gaarse politieke politie werd gearresteercj Op weg naar Boedapest, waar hij voor etf volksgerechtshof zou terechtstaan, werd dj arrestant door drie onbekende personen tl. een auto met Amerikaans nummerbord oni| voerd, aldus de officiële verklaring. Naa verluidt, bevindt de ontvoerde Amerikaaf zich thans op de Amerikaanse ambassade li Boedapest. Heerlijk vooruitzicht. Het Amerikaanse depart temenl van oorlog heeft medegedeeld, dat de Duitse filmindustrie spoedig weer 'haai intrede zal mogen doen op de wëreldrnarfl Volgens de verklaring was deze stap ,,vai essentieel belang" voor de Duitse vredeij economie. Slechts films, die tijdens de ge] allteerde bezetting zijn vervaardigd, zullen voor export in aanmerking komen. De film industrie zal heropgericht worden op denw cratische basis onder toezicht van het mill tair bestuur, Onderdrukte opstand. Nadat dezer dagen de rel gering van Pataguay had meegedeeld, dat d( opstand daar bijna was onderdrukt, komn thans Paraquese vluchtelingen, die in Bue-: nos Aires zijn gearriveerd, vertellen dat d( opstandelingen de hoofdstad Asuncion omj' alngeld hebben, Marshall. Het Amerikaanse departement va» buitenlandse zaken maakt bekend, dat minis] ter Marshall voornemens is om midden Sep-j tembcr een grote rede tot de algemene ver gadering der UNO te houden. Erfenis van de Volkenbond. De „Neue ZuerichS Zeitung" meldt uit Stockholm dat de Osll door de commissie voor de liquidering van dt Volkenbond 't eindrapport aan de leden-statea is ondertekend Een som van ruim dertifl mllUoen francs is overgedragen aan het internationaal arbeidsbureau. De waarde var. gebouwen, archieven, bibliotheken en schenj kingen van internationale organisaties, welkr, thans aan de UNO komen, wordt op onge veer dertig millioen francs geschat, Voorla zal een bedrag van ruim een-en-zestig mill Hoen francs verdeeld worden tussen dtj staten, die hun verplichtingen tegenover dt Volkenbond ten volle zijn nagekomei^

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1947 | | pagina 2