Oud hollandse^referynerT klonken over de GroteMarkt City Tax Bloemenweek De competities zi jn weer ingedeeld Spaarne acht won drie cups Enkele honderden noodgevallen eisen een voorziening Ontevredenheid m het bloembollenvak 2 WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1947 HAARLEMS DAGBLAD Kunstzinnige uitvoering van de cantate „Zo zong de gouden eeuw99 De regenbuien, die gistermorgen voor het slagen van een der be langrijke gebeurtenissen tijdens de Haarlemse Bloemen feestweek, de uitvoering van de door Jos. de Klerk samenge stelde cantate „Zo zong de gouden eeuw", wei nig goeds voorspelden, maakten in de loop van de dag gelukkig plaats voor een weersomstan digheid, die men voor een openluchtuitvoering niet beter kan wensen. Een prachtige avond hemel welfde zich boven de Grote Markt toen de medewerkenden aan de uitvoering zich op het fraaie, historische stads plein verenigden en de vele toehoorders hun plaatsen innamen voor het oude stadhuis, op de tribunes en terrassen, voor vensters en op da ken, in de omliggende straten en op de om gangen van het monu mentale, dominerende bouwwerk, de Grote Kerk. Fanfares en klokken spel, gevolgd door het Wilhelmus, leidden de uitvoering, die onder directie stond van Jos. de Klerk, in. Daarna kwam de ver tolking van „Zo zong de gouden eeuw", inder daad „een keur van oud-Hollandse refe- reynen" met kunstzinnig inzicht geselec teerd en verenigd, met bekwame hand bewerkt en geïnstrumenteerd, waarbij rekening gehouden werd met de bijzon dere eisen, die een openlucht-uitvoering stelt. Jos de Klerk heeft in de eerste plaats bij de voorbereiding de medewerkende zangeressen en zangers en ook het kin derkoor in contact gebracht met de melodische rijkdom, geschapen in de gouden eeuw en wat in deze eeuw aan muzikale schoonheid uit voorgaande tijden gekoesterd werd. En daarna heeft hij met de uitvoering honderden belangstellenden kennis doen maken met dit muzikale be zit uit vroeger eeuwen, hen de blijvende waarde van dit bezit doen beseffen als realiteit. Daarom betekende deze uitvoe ring meer dan een bijzondere gebeurtenis in het kader van het Haarlemse Bloemen- feest en verdient zij traditie te worden. Het stemt tot buitengewone verheu ging, dat de overheid voor deze uitvoering in zo ruime mate haar steun geschonken heeft. Over het algemeen heeft het voor deze gelegenheid samengestelde koor zeer naar wens gezongen. Enkele hoogtepunten als „Doelen-vreugt", het uitdagende „Nieu Liedeken", de Vastenavondliederen met het geestige, knappe quodlibet, „Meyliet", „Frederick Hendriok van Nassouw", „Ge- luckig is het land"mogen met ere ge noemd worden, alsmede de drie buiten de cantate vallende, op de feestweek en op Haarlem betrekking hebbende liederen, „Bloemenstad", het verrassend mooie „Haarlems Tempe", het melodisch rijke „Haarlems Liedje" en het spontane „Haar lem". Het aandeel van het kinderkoor in deze uitvoering moet eveneens geroemd worden, in het bijzonder de vertolking van het juweeltje „Pinksterblom". De Haarlemse „clockspeelder" R. Heering heeft met zijn voordracht van variaties over „Est-ce Mars" en „Heiligh, saligh Bethlehem" zijn technische en artistieke bekwaamheid overtuigend getoond. De Haarlemse Or kestvereniging stond de dirigent uitste kend ter zijde, evenals de heer Wolf, die de leiding van het kinderkoor op zich ge nomen had. Vermelding verdienen ook de toewijding en het enthousiasme, waarmede de trom petters op stadhuis en toren hun taak ver vulden. Aan het slot van de avond, die o.a. door de Commissaris der Koningin in de pro vincie Noordhoiland, dr. J. E. baron de Vos van Steenwijk, de Commissaris der Ko ningin in de provincie Utrecht, de heer M. A. Reinalda werd bijgewoond, werd Jos. de Klerk hartelijk toegejuicht en door Gelukkig liet het weer gisteravond de zangers en de toe hoorders niet in de steek, zodat de cantate ,Zo zong de Gouden Eeuw" tot een goed einde gebracht kon worden. Ongeveer 20.000 mensen in Zandvoort Bijzonder druk badseizoen Zandvoort heeft een seizoen beleefd, zoals nog zelden werd meegemaakt. Met inbegrip van alle logés in hotels en pen sions waren eind Juli omstreeks tiendui zend badgasten in Zandvoort. Wanneer men nog even terugdenkt aan twee jaar geleden, toen het aantal inwoners nog geen 1400 bedroeg en geen enkele badgast kwam en dat dit aantal met de nu weer permanente inwoners van ruim 9000 dus in totaal bijna twintigduizend bedraagt, en dat alles bij een nog ontstellend tekort aan woon- en hotelruimte, dan is het geen wonder dat men in de badplaats met dit thans bereikte resultaat dubbel en dwars tevreden is en een tevreden Zandvoorter wil héél wat zeggen! Zandvoort is ook internationaal weer bijna voor-oorlogs. Er zijn gasten uit Frankrijk, België, Engeland, Ierland, Ame rika, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Turkije, Griekenland, Zuid- Afrika, Palestina, en tenslotte Nederlan ders, die reeds jaren in Duitsland wonen en thans met gloednieuwe paspoorten, eerst kort geleden uitgegeveri in de door de geallieerden bezette zones, voor een kort familie-bezoek in ons land vertoeven. Schoenwinkelier codeerde zelf Tuchtrechter zet hem op zijn nummer De Amsterdamse tuchtrechter voor de prijzen veroordeelde Dinsdagochtend een schoenwinkelier uit Amsterdam en zijn filiaalchef uit onze stad respectievelijk tot boetes van f 2.000 en f 750. Zowel de hoofdstedelijke als de Haarlemse winkel moeten twee maanden gesloten worden en 800 paren schoenen, welke van twee tot zeven gulden te duur zouden wor den verkocht, werden door de tuchtrechter verbeurd verklaard. Vele paren waren reeds te duur van de hand gegaan. De prijsbéheersings-mensen, die deze zaak enige maanden geleden onder han den hebben genomen, kwamen achter de overtreding, doordat de schoenenwinkelier aan de codenummers, waarmee de schoe nen gemerkt woren, een nummertje toe voegde en aldus op eigen gezag de prijs vaststelde. Dit codenummer op schoenen dient namelijk onder meer om aan te geven, hoe duur het betrokken artikel mag de waarnemend burgemeester D. J. A. Ge- zjjn j^ej. vonnjs van tuchtrechter hield uk met een grote krans gehuldigd, een verder in dat de uitspraak in vier - 1* i ,1/lr. ,1 o rv,..n,atiun Rl AfimPTl. hulde, waaraan de gracieuze Bloemen- koningin de hare kwam toevoegen. Don derdag wordt een herhaling van de uitvoe ring gegeven. P. ZWAANSWIJK. VOETBALENTHOUSIASTEN WACHTTEN VERGEEFS Eind April werd in een Zeeuws dagblad geadverteerd dat het mogelijk was per autobus naar Antwerpen te reizen op 4 Mei ter bijwoning van de voetbalwedstrijd België-Nederland. De kosten van reis en toegang tot het stadion bedroegen f 12.50. Degenen, die inschreven, kregen bezoek Van een man, die het geld ophaalde en in ruil daarvoor kaarten verstrekte voor de bussen, die zouden toebehoren aan een maatschappij in Den Haag. Op 4 Mei on dervonden de gegadigden tot hun teleur stelling, dat de bussen niet kwamen op dagen. Bij informatie bleek, dat de maat schappij in Den Haag van de hele zaak niets wist. De recherche te Goes heeft thans de oplichter gearresteerd. Het is de Hagenaar Van G., die na verhoor naar Putten is overgebracht, waar de politie eveneens een appeltje met hem te schillen heeft. bladen gepubliceerd moet worden. Willem Ravelli. De zanger Willem Ravelli heeft in het Rode Krulsziekenhuis te 's Graven- hage een operalie ondergaan. Zijn toestand is bevredigend. 10 tot 17 uur: Frans Hak Museum, tentoonstelling „In de bloemhof der schilderkunst". 10 tot 12, 14 tot 17 en 18.30 tot 20.30 uur: Kwekerij aan de Kleverlaan geopend. 12 tot 24 uur: Limapark aan de Park laan. 20.30 uur: Uitvoering van de cantate: „Zo zong de gouden eeuw". Onvoorzichtige fietser door auto gegrepen De 64-jarige, te Vogelenzang woonachtige jour nalist G R begsf zich Dinsdagavond per fiets van Haarlem naar zijn woonplaats. Toen hij omstreeks half zes op de Leidsevaart ter hoogte van de helling van de tram naar Zandvoort was gekomen, wilde hij nog juist voor een uit de badplaats komende tramtrein de rails oversteken. Daarbij werd de fletser door een met de tram gelijkoprijdende bestelauto gegrepen. De be stuurder van deze wagen, die de fietser niet had kunnen opmerken, trachtte door krachtig rem men. waardoor zijn auto tegen de tram schuurde, tevergeefs een aanrijding te voorkomen. De heer R. werd legen de grond geslingerd en liep een snijwond boven het oog en schaaf wonden over het gehele lichaam op. HU werd naar de Marla-Stichting te Haarlem overge bracht. Zijn toestand ls tihans goed. De Kota Inten morgen in Rotterdam Morgen (Donderdag) om 12 uur zal de „Kota Inten" met 666 man repatriërend militair personeel uit Indië in Rotterdam aankomen. Met de ontscheping zal om 13 uur aan de Lloydkade een aanvang gemaakt wor den. Voetbal In de Sportkroniek is de competitie-indeling voor het seizoen 1947—'47 opgenomen. In de eerste klas. district I komen uit. AJax. Neptunus, RFC. Hermes DVS, VSV, HBS, Zeeburgia. Xer xes. De Volewijckers, Haarlem cn 't Gooi en in de eerste klas. district II: DFC. DOS. Feljenoord. DWS. EDO. DHC, Sparta, Blauw Wit, Storm vogels en ADO, De verdere indeling van de Haarlemse clubs ln district I luidt: Tweede klas A: ZFC. KFC. Watergraafsmeer, Alkm Boys. Volendam. Hilversum, SDW. DWV, Vriendenschaar. Hercules. Elinkwijk. Tweede klas B: AFC. De Spartaan. West- Frisia, WFC. OSV. TOG. HVC. ZVV. UW, Velox, Alcm. Victrix- Derde klas A: Helder. DTS. Hollandia. De Ger maan. APGS. GVO. Vitesse '22. DEM. IVV, ADO 20. Derde klas B: HRC. Always Forward. WE. HFC. QSC. Terrasvogels, Beverwijk, Kinheim. Ripperda. Zaandijk. Derde klas C: Succes, WZ. De Meteoor. WA. DEC, Swift, BKC. KW. Zand voortmeeuwen, DCG. Derde klas D: De Meer, Bloemendaal. Purmer- steyn. RKVVA, Schoten. WMS. SLTO, Allen Weerbaar. SDO. Derde klas E: Donar, Halfweg. Rapiditas, Aals meer, O VVO EMM "15. BFC. Laren. Baarn. Vierde klass C: Purmerend, CSV, Zilvermeeu wen, OFC, wsv '30. USVU, Zeevogels, HSV, Assendelft. WB. IEV. Vierde klas E: DSS, DIO, THB. BPC, Jan Han- zenkw., Sloterdijk. JOS, SNA. Heemskerk. ABIM, ZRC. Vierde klas F: DCO. Spaarnevogels, EHS, VVD, XDW, Ah rends, BDK, ASR, VIC, Amstel, NAS. Vierde klas G: ASV. Wilhelmina Vooruit, Ont waakt, TDO, DJK, ASVK, The Unity. TIW, Oranje Zwart, BSM, Vliegende Vogels, Onze Gezellen. De tweede klas-elftallen RCH, Velsen en De Kennemers en de derde klaseer HBC zijn in district II ingedeeld en spelen met clubs uit Zuidholland. Kanovaarders-sferkamp op Elswout Ieder jaar komen leden van de Nederlandse Kanobond in een kamp bijeen. Zij worden tot de beste kanovaarders gerekend, omdat zij het kanotourisme, een goede vorm van watersport, beoefenen. Voor dit jaar was de organisatie der bijeenkomst opgedragen aan de Haarlemse Kano vereniging „Trekvogels", die er ln slaagde de beschikking te krijgen over het fraaie landgoed „Elswout" te Ovei veen, waar Dinsdag honderd vijftig kampeerders bijeen gekomen zijn. Er verschenen afgevaardigden die van zeer ver kwamen. Zo waren kanovaarders uit Val- kenswaard al vorige week Maandag in hun boot gestapt. G'steren kwamen zij in Overveen aan. Uit vele andere plaatsen ln het Zuiden en het Oosten van het land waren leden van de kano- bond aanwezig Met het weer troffen zij het niet. In de mor genuren had een onweersbui het kampeerter rein bijna onbegaanbaar gemaakt. De bliksem was in de omgeving ingeslagen, waardoor het licht niet werkte. Het weer klaarde echter des middags op en op een aantal plaatsen konden de tenten geplaatst worden. Om vijf uur is het kamp officieel geopend. De heer A. J de Wit. kampleider, heette de gasten welkom waarna het Wilhelmus gespeeld werd en de vlaggen van deelnemende verenigingen ge hesen werden. De kampeerders maakten een autotocht door de omgeving van Haarlem en de dag werd met een kampvuur besloten. Vanmiddag peddelen de deelnemers naar de Rally in Heemstede. Zestig kanovaarders zullen de karnpeerproef afleggen waardoor zij in de toekomst in het gehele land kunnen kamperen. Roeien Haarlemse roei-successen in Engeland Telefoon 16.17.2 (Adv.) Agenda voor Haarlem WOENSDAG 6 AUGUSTUS Luxor: „Oma's tweede Jeugd", alle leeft. 2.00 4.15, 7.00 en 915 uur. City: „Altijd in mijn hart" 14 J.. 2.15. 4.90, 7.00 en 9.15 uur Spaarne: „De big van het regiment". 14 J„ 2.30. 7.00 en 9 15 uur Rembrandt: „De Dictator", t8 jaar. 145. 4 15. 8.45 en 9.15 uur. I'alace: De Dictator". 18 jaar 1,45, 4,15. 6 45 en 9.15 uur Frans Hals: „De vrouw zonder naam". 18 J.. 2.30, ^.00 en 9.15 uur. DONDERDAG 7 AUGUSTUS Grote Kerk: Orgelconcert, 3 uur. Bioscopen; Middag- en avondvoorstellingen. Dinsdagavond om half tien stapten dertig „Spaarne" enthousiasten uit de boottrein en een extra hoera'tje weerklonk op het Haarlemse perron, toen de eigenlijke roeiers, vijftien in ge tal, met stralende gezichten uit de wagon klommen. Zowel de supporters als de „harde werkers" kunnen met tevredenheid op de tijd ln Engeland terug zien: liefst drie cups werden door de Haar lemmers in de wacht gesleept. De Engelse bla den waren unaniem meer dan voldaan over de Haarlemse prestatie: in de drie geroeide regattas kwam de Spaarne-acht als eerste aan. Om te beginnen werd de Badfordrace in de Junior-klasse gewonnen, waardoor de Neder landse gasten dermate op dreef kwamen, dat zij de Juniofc-senlor Maidenhead-regatta aandurfden, die door hen ln een tijd van 4.31 even eens gewonnen werd. Hierbij moet in ogenschouw genomen wor den. dat de Engelse baandlengte korter ls dan de onze, maar deze tijd is en blijft een uitstekende prestatie te meer, omdat de training van de acht op de Junior-klasse was ingesteld. Tenslotte kwam Henley even eens in de Junior-Senior klasse, die ook al gewonnen werd, hoewel de Spaarneploeg door pech met een riem niet op topsnelheid kon blijven roeien. Deze laatste race was een selectie-wedstrijd waarmee het Engelse seizoen gesloten werd: tegelijkertijd werd nog een Henley-Royal-Regatta verroeid, waarin de Haarlemmers ongetwijfeld een goed figuur zouden hebben geslagen. De „acht" wist dus telkens de overwinning uit het vuur te halen: de „vier" kon zich wel in de finale plaatsen, maar de Engelsen bleken tenslotte telkens iets sterker te zijn, zodat hier de eerste prijzen niet naar Haarlem konden worden meegenomen. Zwemmen Politie zwemkampioenschappen Dinsdagmiddag 12 Augustus organiseert de Politie Sport Vereniging Haarlem dé nationale politie zwemkampioenschappen van de Neder landse Politie Sport Bond ln de zweminrichting aan de Kleverlaan Het programma bevat: popdulken, gekleed zwemmen met drenkeling, rug-, school- en crawlslagen 50 en 100 meter, voor nieuwelingen, junioren, veteranen en senioren, estafettes. Deelnemende verenigingen zijn: APGS. Am sterdam: HPSV. Den Haag: Hermandad. Rot terdam; UPS. utrecht: RPSV Zuid. Den Bosch en PSVH, Haarlem. DISTRIBUTIENIEUWS In de Vleeshal bestaat Donderdag voor de let ters S en T gelegenheid tot het indienen van aanvraagformulieren voor rijwielbanden. In Aerdenhout kunnen bonkaarten voor voe dingsmiddelen. tabaks- en versnaperingskaarten worden afgehaald door de letters U tot en me: Z. In Heemstede kunnen inschrijvingsbiljetten voor rijwielbanden worden ingeleverd door restant S en letter T. Heemstede ook in 1948 Nazorg-terreinen komen aan financieel onafhankelijk? het Zuider Buiten Spaarne Heemstede is een van de weinige gemeen ten in ons land die financieel onafhankelijk zijn gebleven. Vrijwel alle gemeenten kon den geen sluitende begroting meer maken, zodat zij gedwongen waren extra steun bij het rijk aan te vragen, waardoor zij in de zin der wet ..noodlijdend" werden en zich aan verschillende controle-maatregelen onderwerpen moesten. Het heeft in Heemstede wel veel moeite gekost om de begroting voor 1947 sluitend te maken. Het reservefonds voor bijzon dere doeleinden moest daarvoor geheel worden uitgeput. Intussen zijn de voorbereidingen voor het opmaken van de begroting voor 1948 be gonnen. Er is natuurlijk belangstelling voor de vraag, of Heemstede er in slagen zal ook nu de eindjes aan elkaar te knopen. Wij vernemen, dat de loop der Heemsteedse fi nanciën in de laatste tijd niet is tegen gevallen. Er bestaat dan ook een gegronde verwachting, dat het ook dit keer weer gelukken zal. Het zal dan wel noodzakelijk zijn, dat alles wat nog aan reserve aan wezig is, gebruikt wordt. Aan de andere kant mag verwacht wor den dat deze extra-inspanning van Heem stede om aan de ..noodlijdendheid" te ont komen, niet meer nodig zal zijn. Er worden namelijk in den Haag Voorbereidingen ge troffen om nog voor het jaar 1948 aan de gemeenten die in nood verkeren de hel pende hand te bieden. Er zal een reeks maatregelen genomen worden die een gun stige uitwerking hebben op de gemeente- financiën, waardoor in zeer veel gevallen aan de tekorten een einde komt. Natuurlijk zal Heemstede daarvan dan ook in gelijke mate profiteren. Daarvoor zal Heemstede er in financieel opzicht dan zeer goed komen voor te staan, want hier behoeven immers geen tekorten van vroe gere jaren weggewerkt te worden. Zoals wethouder rr.r. S. C. van der Wall tijdens de behandeling van de Haarlemse gemeentebegroting voor 1947 heeft mee gedeeld. is de gemeentelijke dienst van So ciale Zaken bezig met het uitwerken van plannen voor de inrichting van een com plex tuingronden ten bate van de gemeen telijke „Nazorg" voor onvolwaardigen. Men had daarbij de keuze uit terreinen aan het Noorder en aan het Zuider Bui- tenspaarne. Men heeft thans besloten de inrichting ten Oosten van het Zuider Buitenspaarne tc vestigen ten Zuiden van de grote ver bindingsweg. die van de Spaarnelaan rich ting Amsterdam geprojecteerd is. Men heeft dan de beschikking over goede water en landverbindingen voor de aanvoer van de materialen, die in de Nazorginrichtingen te werk gestelde jongens en mannen zullen verwerken, zoals riet. Dit is echter alleen het geval bij slecht weer. Over het algemeen zullen zij zich bezig houden met tuinieren. Gaat de gemeenteraad met dit voorstel van B. en W. accoord, dan zal er naar ge streefd worden reeds het volgend voorjaar met het buitenwerk te beginnen. Op de terreinen, die voorlopig enkele hectaren zullen omvatten, zullen ook en kele noodbarakken verrijzen om als on derkomen en bergplaats te dienen. In de loop van de komende jaren zal men het complex naar gelang van de be hoefte uitbreiden en van definitieve ge bouwen voorzien. Meisjes, vrouwen en blinden blijven voorlopig in het gebouw aan de Boter markt gehuisvest. De plannen om het Nazorgwerk van Haarlem te combineren met dat der om liggende gemeenten en uit te breiden met een internaat, verkeren nog in het e bryonale stadium. Verdeling der woonruimte te Haarlem Er blijkt misverstand te zijn over de gemeentelijke bevoegdheden wat betreft de vordering van woonruimte. De wet op de herverdeling van woonruimte is dooi de Twede Kamer aangenomen, maar nog niet door de Eerste. Wie evenwel meent, dat door die wet in Haarlem veel veran deren zal, vergist zich. Reeds thans is hier door de gemeentelijke verordening prac- tisch alles geregeld. Niemand mag verhui zen (woonruimte betrekken) zonder toe stemming van het Huisvestingsbureau. Zelfs mag men zonder die sanctie geen familieleden in huis nemen. Deze maatre gelen zijn getroffen omdat personen, die in een groot huis wonen en dus over vol doende ruimte beschikken om een twede gezin onderdak te geven aan hun verplich ting trachtten te ontkomen, door een of twee personen in huis te nemen die de ge hele dag afwezig zijn. Het Huisvestings bureau moet beslissen of na het opnemen van die „losse" personen een huis vol doende bezet is. Volgens de gemeentelijke verordening berust de vordering van woonruimte bij de burgemeester. De nieuwe wet legt die bevoegdheid in handen van het college van B. en W., terwijl ook de mogelijkheid geopend wordt, om een commissie te be noemen die in deze aangelegenheid aan B. en W. adviseert. (De Bloemendaalse verordening kent reeds nu zo'n commis sie). Het zal -ieder duidelijk zijn. dat de toe standen op woninggebied te Haarlem de laatste tijd nog verslechterd zijn. De aan was der bevolking houdt immers aan, ter wijl er nog geen huizen klaar kwamen om de nieuwe Haarlemmers onderdak te ver lenen. De gemeente heeft wel enkele com plexen in aanbouw, maar het zal nog wel een half jaar (misschien zelfs nog wat langer) duren voor de eerste aan bewoners kunnen worden toegewezen. In die tijd wordt het steeds meer dringen! Op het Huisvestingsbureau vernamen wij dat het aantal noodgevallen steeds groter wordt. Enige honderden vragen dringend een oplossing, maar de kans dat die gevonden wordt verkleint steeds meer. Er zijn veel gezinnen met kinderen (zelfs met 8 kinderen) die zich behelpen moeten met een klein hokie ^of met een zolder, waar niet gestookt kan worden. Een droevig vooruitzicht voor de winter die al weer in het verschiet komt. Het is al moeilijk om een onderdak voor een gezin van man. vrouw en één kind te vinden. Gezinnen met 8 kinderen komen dus geheel niet aan bod. In het algemeen wordt zeer weinig medewerking door de burgerij, die nog over woonruimte te be schikken heeft, getoond. Een ieder tracht aan samenwoning te ontkomen. De enige medewerking bestaat uit het Geen nieuwe bioscoop in de binnenstad Er was een plan voor de Kleine Houtstraat bij de Anecfang Er bestonden plannen voor de stichting van een nieuwe bioscoop in de Haarlemse binnenstad, namelijk in de Kleine Hout straat, met het front naar de Anegang., Daartoe zouden enige percelen gesloopt moeten worden, omdat met verbouwen niets te bereiken was. Het college van B. en W. heeft overwo gen of medewerking verleend kon worden: het resultaat was afwijzend.* Gemeend wordt, dat er in de binnenstad voldoende bioscopen zijn. Wel is indertijd reeds medewerking toe gezegd voor de stichting van een bioscoop in Haarlem-Noord nabij de Jan Gijzen- vaart. Voorlopig kan van de bouw evenwel nog niets komen. Spoorwegverbinding HaarlemZandvoort Naar aanleiding van een verzoek van het gemeentebestuur van Zandvoort, heeft de Directie van de Nederlandse Spoorwe gen medegedeeld, dat met ingang van de winterdienstregeling 1947 voor het foren- senvervoer een trein zal worden ingelegd Haarlem vertrek 7,13 Zandvoort aankomst 7.26. Vertrek 7.37 Zandvoort. aankomst Haarlem 7.48. Ter verbetering van het verkeer van Zandvoort op Zon- en Feestdagen rijden genoemde treinen ook op die dagen en de trein Zandvoort vertrek 7.37Haarlem aankomst 7.48 wordt op Zon- en Feestda gen naar Amsterdam C.s. doorgevoerd (aankomst 8.05)i zoeken van een voor zich zelf gemakkelijke oplossing. Daardoor komt men zelf wel uit de moeilijkheden (de dreigende vor dering van woonruimte) maar noodgeval len worden er niet door opgelost. Er kan thans wel als zeker worden aan genomen. dat binnenkort te Haarlem op uitgebreider schaal dan tot heden geschied is, tot vordering van woonruimte zal wor den overgegaan. De toestand dwingt daar toe. w il men althans in de dringendste ge vallen voorzien. De grootste zorg zal zijn de gezinnen met veel kinderen behoorlijk onderdak te brengen. Practisch is dit alleen mogelijk door voor heel kleine gezinnen (veelal al leen man en vrouw, soms met één kind), die nu in een flink huis wonen, woon ruimte bij anderen te vorderen, opdat het gehele huis dat dan vrij komt gegeven zal kunnen worden aan het grote gezin. Geen naamvalsuitgang meer in gemeente-stukken Aangezien de ministerraad bepaald heeft, dat de naamvalsuitgang in stukken, uitgaande van departementen en rijksdiensten en -instellingen, zal worden weggelaten en dat de minister van Binnenlandse Zaken aan de gemeentebesturen In overweging heeft gegeven een zelfde gedrags lijn te volgen, hebben B. en W. van Haarlem, hoewel node, zoals zij opmerken, besloten, dat op practlsche gronden aan de wenk van de mi nister gevolg zal worden gegeven. BINNENLAND Een groep Italiaanse oud-verzetsstrijders ls voor eer. beioek aan de slagvelden ln Nederland uit Milaan vertrokken De burgemeester van Milaan. Greppl, heeft hun een boodschap mee gegeven. waarin de sympathie voor de Neder landse verzetslieden wordt geuit. De Sovjet-autoriteiten hebben voor de aan staande najaarsbeurs te Leipzig voor Nederland een bezoekersquotum van vijf honderd toege staan. De Lelpzlger Messe wordt van 2 tot 7 Sep tember gehouden. Zij valt samen met de Messe van Hannover, die op ia Augustus zal beginnen en tot 7 September zal duren. Hier zullen twee duizend firma's der Westelijke zönes waren aan bieden. die binnen twee Jaar voor export lever baar zijn. Het comniandement der Koninklijke Marine te Londen is op 1 Augustus opgeheven. De ka pitein ter zee J. E. A Post Ulterweer. die tot dusver commandant der marine te Londen was. ts eervol van zijn functie ontheven. Tevens ls de marine-attaché te Londen, de kaptiteln ter zee J. B. de Meester eervol van zijn functie onthe ven. Zijn opvolger Is de kapitein-luitenant ter zee K. J F Krediet. 'Gistermiddag meerde het m.s. „Johan de Witt" aan de Sumatralcade te Amsterdam met 1078 repatrlërenden aan boord Hieronder be vonden zich leden van de Koninklijke Marine, die als laatste contingent manschappen van de Nederlandse marinebasis in Australië, welke opgeheven Is. met hun gezinnen naar Nederland teruggekeerd zijn. Het waren 228 personen die In Southampton aan boord van de „Johan de Witt" zijn gekomen, nadat zij de reis van Free- tnantle met het Australische s.s. „Asturias" had den gemaakt Phllatellstlsche stukken voor de speciale K. L. M.-vlucht naar Grand Rapids (Michigan) moeten voor 7 Augustus aan een postkantoor worden afgegeven. BU Middelburg Is een noodboerderU ln vlammen opgegaan Twee kalveren kwamen om, de gehele Inboedel ging verloren. Uit het rijksmuseum Twente te Enschedé is een vleugeltje van een veertlende-eeuws' ivoren klapaltanrtje gestolen. In Hnnsweert zijn door een ontploffing op een Belgisch jacht, dat op weg was naar Ant werpen twee van de zeven opvarenden ernstig gewond. De groentehandelaar B. uit Goes reed bij Kattendljko met zijn wagen op een landmijn, welke ontplofte. B. weid ernstig gewond en zal beide ogen moeten missen. Het paard werd ge dood. HAARLEM EN OMGEVING De heer H. van der Veen te Haarlem ls ge slaagd vpoi hei examen Frans L O. Onze oud-stadgenoot «is. G. van Smeden, thans predikant bij de Chr Gereformeerde Ge meente te Groningen, heeft bedankt voor het beroep naar Oud Beljerland. Te Amsterdam zUn geslaagd voor het examen Engels L. O mej. H. J M L Ooms. Haarlem en de heren J. Oosteveen. Haarlem, en J. A. van Ek. Heemstede. Aan frater missionaris van het H, Hart H. de Groot uit Santpoort zal op 10 Augustus door Mgr. W. Panls. lit. bisschop van Trlslpa In het missie huis van Stein de diakenwijding worden toe gediend. In Juli 1947 werden aan de Pnnsenhofbiblio- theek in Haarlem uitgeleend 10.277 werken, aan het filiaal Huis te Zaanen 4438 werken, tezamen 14.715 werken (v. j. 15.802), waarvan 557 van de Muziekbibliotheek. De instellingen werden bezocht door 3337 en 360 bezoekers en bezoeksters, tezamen 3697 (v. J. 3616). Het programma van de orgelbespeling in de Grote of St. Bavo Kerk te Haarlem op Donder dag 7 Augustus des namiddag van 3—4 uur door Viktor Schlatter, luidt: 1. Toccata prima. G. Muffat; 2. Concerto del Slg Blamr. Joh. G. Wal- ther; 3. Vier Koraalvoorspelen. („Wie schön leuchtet der Morgenstern". „Wo soil ich fliehen hin". „Sehmücke dlch o Uebe Seele" en ..Aus der Tlefe rufe tch"), J. S. Bach; 4. Preludo en Slcillana, G. B Martini; 5. Consécration, Alex Mottu; 6. Récit sur les Grands Jeux, R. Vuataz; 7. Toccata III in D. Paul Müller. HAARLEMS TRIBUNAAL. Mr. J. Bierens de Haan is op zijn ver zoek eervol ontslag verleend uit zijn func tie van voorzitter van de vijfde kamer van het Haarlemse tribunaal. Areaalheffing wordt veel te hoog geacht. De gecompliceerde toestand in het bloembollenvak, dat beheerst wordt door de sanering-antithese, is er niet op verbe terd, sinds de kwekers hun aanslagen heb ben ontvangen in de z.g. arieaal-heffing. Deze heffing is de kwekers opgelegd als bijdrage in het Surplusfonds, dat inder tijd is gesticht om te voorkomen, dat bij een te veel aan bloembollen deze tegen te lage prijzen naar het buitenland zouden worden geëxporteerd. Het bloembollen- surplus kon door de kweker tegen een vastgestelde vergoeding worden ingele verd. In het vorig seizoen nu is dit surplus buiten verhouding groot geweest en het Fonds heeft grote partijen moeten opnemen De aanslagen zijn derhalve natuurlijk ook zeer hoog. Maar tal van kwekers zijn er van overtuigd, dat ze te hoog zijn. Men wijst allereerst op het feit. dat er door vele kwekers „zwart" is geteeld, waardoor het overschot buiten verhouding is opgevoerd ten koste van hen, die zich aan de bepalingen hebben gehouden. De afdeling Noordwijkerhout van de Alg. Ver. v. Bloembollencultuur heeft het niet bij woorden gelaten, maar een omvangrijk onderzoek ingesteld op 125 goed geoutil leerde bedrijven, waaruit bleek dat be langrijke verschillen moesten worden ge constateerd tussen de aanslag en de wer kelijkheid. Op een onlangs gehouden vergadering, waar deze zaken werden besproken, bleek grote ontevredenheid te bestaan met name over de wijze, waarop de aan het Bedrijf schap voor Sierteeltproducten verbonden ambtenaren de regeling uitvoeren. Er werd gevraagd of het juist was, dat amb tenaren blanco meetbonnen verstrekten, en of controleurs waren ontslagen, op grond van onregelmatigheden. Grote ontstem ming heerste ook over de wijze waarop de verzoeken om uitstel waren behandeld. Het achterdeurtje. Het Bedrijfschap toch had gedreigd, dat bij niet-betaling van de areaal-heffing tot executie zou worden overgegaan, maar het hield nog een achterdeurtje open in de vorm van uitstel. Daartoe moest echter een vrij gecompliceerde vragenlijst worden ingevuld, en vooral onder de kleine kwe kers kostte dit menigeen nogal wat hoofd brekens en niet alle lijsten bleken juist ingevuld. Het blijkt nu, dat deze niet goed ingevulde vragenlijsten eenvoudig zijn terzijde gelegd, en menig kweker staat nu voor de moeilijkheid dat hij een aanslag moet betalen, die hij niet al leen veel te hoog acht. maar waaraan hij ook niet kan voldoen. Inmiddels heeft zich een comité gevormd, waarin ook verscheidene vooraanstaande kwekers zitting hebben, dat een actie poogt te ondernemen langs wettelijke weg en zich daartoe van de hulp verzekerd heeft van een juridisch adviseur. De beschuldi gingen tegen de ambtenaren van het Be drijfschap snijden natuurlijk geen hout, zolang ze niet met bewijzen worden ge staafd. Men heeft ook geen bezwaar de lasten te betalen, die het vak worden op gelegd. wanneer men ervan overtuigd is, dat er niet te veel wordt gevraagd Maar die overtuiging heeft mer. niet, integen deel, men is er zeker van dat in vele ge vallen de aanslagen niet juist zijn, waar voor met name het geknoei met de „zwarte" bollen verantwoordelijk is. Zoals de zaken echter op het ogenblik staan, is de kweker verplicht zijn aanslag te betalen, en doet hij het niet. dan kan hij gerechtelijk worden vervolgd. De resul taten van de actie van het Comité zullen waarschijnlijk eerst op langere termijn aan de dag treden. Voor vele kwekers, vooral voor de minst draagkrachtigen on der hen. is dit bij alle reeds ondervonden moeilijkheden nog een perikel te meer! Burgerlijke stand van Haarlem HAARLEM 5 Augustus 1947 GEHUWD: 5 Aug.. W A J Kwantes en G. H. Boo IJL. v. d Be! en J. H. Letter: K. W. Boesch en R E Trap; P H. Weiss en M J H. Hebltj. BEVALLEN van een zoon: 2 Aug, D. Dörr— Oliemans; R M. Bunt—v, Campen; 3 Aug., E. C. v. d. BijlTeiJgeler; C. de Nijs—Tolenaars; 4 Aug.. F Manr.—Geerts; M. H. .T. Herbold—Bles graaf; M. C. v. Dijkman—v. Bakel; C M. Duin— Oomen: 5 Aug., H. M. Schlndeler—B^'-ooij. BEVALLEN van een dochter: 4 Sept.. C. S. M. v d Berg—v. d. Berg; 5 Sept., M. M. Holtmann —Zonneveld OVERLEDEN: 1 Aug., A, Antonlssev. d. Bos, 62 j., Zonnebloemstraat; 2 Aug., T. A, Ramaker, 24 JGen. d. 1 Reljstraat; E. G v. d. Roest— v, Bllderbeek, 75 j„ Leidsevaart; K G. v. d. Vlis —Diamant 86 j„ Hazepaterslaan; 3 Aug. c. H. DanUaans, 66 j Trompstraat; 4 Aug.. J. v. d. Lende, 48 j„ Wllgenstraat: C. M. A. Rooijers, 22 Grebbestraat. Amsterdamse Beurs Slotkoers Heden gisteren 1% uur Koninklijke OUe. 408 406 288% 290 Philips 369 Yz 368% A.K.U 190% 189 Fokker 224 217 Nederlandse Ford 382 NederlancLe Kabe 278 275 Calvé certificaten 174% 174% 3eheepvaart-Unie 177 173 Holl -Amerika Lijn 201% 201% )e!i Maatschappij 159% 158 H V A 239 236 A'dam Rubber 147% 147 Ned Handel MjJ. 136 136 N.-l. Handelsbank 103 102% Billlton My. n 350 349

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1947 | | pagina 3