logeizan 0 Feeslweek ingeluid bakkersbedienden Centrale verwarming vrouwelijke werkkrachten jongens vanUjaaren ouder vrouwelijke kracht ARNHEM Woningruil De Huisvlijt Verpleegsters Kleding WINKELPAND Wasserij Spronk Werkplaats FLINKE JONGELUI een eerste assistent voor ie interne accountantsafdeling Steno-typiste bekwaam, atelier-leidster STENO-TYPISTE gevraagd TEL.13000 DAG en NACHT jonge mensen vertegenwoordiger Groentjes WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1947 HAARLEMS DAGBLAD Verklaring van de C.P.N. „de Waarheid" Het dagelijks bestuur van de Communistische Partij Nederland ,.De Waarheid" heeft aan het A.N.P. een verklaring gezonden over de toe stand in Indonesië In deze verklaring zegt het bestuur onder andere, dat het met voldoening heeft kennis genomen van de door de regering gegeven opdracht, in Indonesië het vuren te staken. ..Dit besluit" aldus de verklaring. ,,is in de eerste plaats door de vastberaden geestelijke en actieve weerstand van het Indonesische volk afgedwongen. Ondanks de overmacht in bewa pening van de koloniale strijdkrachten gaf het Indonesische volk zich niet over. De door de Beel-regering gehoopte ineenstorting van de republiek heeft niet plaats gevonden. Integen deel heeft de republiek de beproeving met suc ces doorstaan. De nationale krachten hebben zich in haar schoot nog nauwer aaneengesloten en zij heeft haar internationale positie belang rijk versterkt". „De regering Beel-Jonkman heeft haar plan nen tot herstel van haar koloniale heerschappij, waartoe zij haar militaire actie begonnen is. niet opgegeven. Zij wil van de door haar ver overde militaire posities gebruik maken om Oost en West-Java van de republiek af te scheiden en in deze gebieden Soedanese en Madoerese maiio- nettenstaten te vestigen, die met militaire machtsmiddelen en terreur in stand gehouden moeten worden. Op Banka en Biliton cn in af zonderlijke gebieden op Sumatra wil zij op de zelfde wijze snipperstaatjes scheppen. De bezet ting van alle havens en enkele belangrijke rust gebieden op Java komt neer op een doorlopende belegering der republiek, waarbij elk ogenblik tot nieuwe openlijke militaire acties kan wor den overgegaan". „De gang der gebeurtenissen op internationaal terrein heeft het inzicht der C. P. N. ten aan zien van de Truman-po'.itiek in Indonesië be vestigd. Het Nederlandse militaire optreden hcetf Amerika de gelegenheid geboden zich als scheidsrechter op te werpen en door middel van z.g. goede diensten, invloed op de gang van zaken te krijgen, waarbij Groot-Brtttannië wordt uitgeschakeld en Nederland tot een vazal van Amerika wordt gemaakt. Het dagelijks bestuur der C. P. N. verklaart zich met beslistheid tegen een bemtddelnig van uitsluitend Amerikaanse zijde, die zowel voor Nederland als Indonesië schadelijk is en in 't bijzonder een bedreiging voor de democratie vormt. Het dagelijks bestuur van de C. P. N. acht het thans de hoogste tijd, dat alle vredelievende krachten zich in ons land verenigen, om dc on- heils-regering (bedoeld is de tegenwoordige Ne- detiandse regering) door een democratische regering te vervangen en het bestuurs-apparaat in Indonesië van boven tot onder met vooruit strevende krachten te bezetten". SCHEEPVAART Laatste positie Nederlandse passagiersschepen Dinsdag: Duivendijk, Antwerpen—New York, passeerde 5 Aug. om 5.30 Vlissingen. Kota Inten, BataviaRotterdam, passeerde 4 Aug. om 21 uur Kaap Finistère. Modjokarto, Rotterdam—Java, Aug. te Port Said. Prins Alexander, Montreal— Antwerpen,, passeerde 3 Aug. Belle Isle. Sloter- dijk, Batavia—Rotterdam, passeerde 4 Aug. Perim Santpoort Uitslag etalagewedstrijd Gisteren is de Santpoortse feestweek ingeluid met het openstellen van de di verse attracties op het feestterrein en het beoordelen van de étalages der deelnemers aan de étalagewedstrijd. Wat dit laatste betreft: de driehoofdige jury was het door de verschillende winkeliers niet gemak kelijk gemaakt, zodat zij een rondgang van verscheidene uren moest maken alvorens tot de volgende uitspraak te komen: Groep Manufacturiers: Firma Andriesma, twee eerste en één ereprijs: Magazijn „Ne derland" twee eerste prijzen en een eer volle vermelding; Magazijn „Hollandia", derde prijs. Algemene groep: Firma Stuurman, eer ste prijs; firma Sterk, eerste prijs; firma Tabernal. eerste prijs; firma Stutvoet, tweede prijs; fn-ma Loendersloot, tweede prijs. Sigarenmagazijnen: Firma Wildschut, tweede prijs., firma Spanjaard, derde prijs, firma Zeegers. derde prijs. Levensmiddelen: Firma Casteleyn. eer ste prijs; firma Nol. tweede prijs; firma Abblas. tweede prijs en eervolle vermel ding; Gebroeders Hop. tweede prijs; firma Oudendijk, tweede prijs. Bloemenmagazijnen: Firma Huyboom, eerste prijs en hoofdprijs van f 50; uitge loofd door de Hardraverijvereniging „Sant poort en Omstreken"; firma Vader, twee de prijs en een-olie vermelding. Tito klaagt over valse voorlichting Tegen een groep Amerikaanse geeste lijken, die hem te Belgrado bezochten, heeft maarschalk Tito verklaard, dat Joe goslavië van zijn geestelijken slechts ver langt, dat zij loyaal zijn tegenover de staat Tito zeide geen verbetering te zien in de betrekkingen tussen het Vaticaan en Joegoslavië en hij verklaarde, dat beide staten welhaast tot een breuk zijn geko men. Ook de betrekkingen tussen de Verenig de Staten en Joegoslavië noemde Tito niet goed, wat volgens hem een gevolg is van de verkeerde voorlichting, die het Amerikaanse volk zowel van zekere Rooms-Katholieke kringen als van ortho doxe bisschoppen over Joegoslavië ont vangt. Tito verklaarde nadrukkelijk, dat in Joegoslavië vrijheid van godsdienst heerst, welke door de grondwet wordt ge waarborgd. De Heer en Mevrouw Mos-van der Erf geven met Innige blijd schap kennis van de geboorte van hun Dochter MA REA GERARDA Haarlem, 5 Aug. 1947. Eikenlaan 34, Heemstede. Tijd. Beatrix Kliniek. In plaats van kaarten Verloofd: WIG GERT A. V. DAALEN en ADA II. OKKER. Lombokstraat 24. Sumatrastraat 15. Haarlem, 7 Aug. 1947. Heden overleed zacht en kalm In de Hope des Eeuwi gen Levens onze lieve Moe der, Behuwd- en Groot moeder Wed. van Pleter Smoor, ln de ouderdom van 77 jaar Uit aller naam: W. Smoor. Bloemenda,al, 4 Aug 1947. Zulder Stationsweg 25. De teraardebestelling zal plaats hebben D.V. Vrijdag 8 Aug. a s. te 1 uur op de Begraafplaats Nieuw Eyk en Duynen te 's Graven- hago. Geen bloemen Voor de vele en Innige blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van mjjp innig geliefde Vrouw, onze lieve Moeder, Behuwdmoeder en Grootmoeder JACOBA WILHKLMINA SPRUYT-DE VOGEL betuigen wij U langs deze weg onze harteijke dank. A. W. Spruyt Kinderen en Kleinkinderen Haarlem. 6 Aug. 1947. Voor de hartelijke bewijze van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze enige lieveling GERDA betuigen wij U onze hartelijke dank. S B. M. van Dijk W. H van Dljk- Keppel Haarlem. Aug. 1947. Badhuisstraat 32 zw. Gevraagd: NET MEISJE d. en n. tevens WERKSTER Goede getuigen vereist. Aan melden: Heemst. Dreef 176. ,/REINO" Schoonmaakbedrijf vraagt NETTE WERKSTERS voor direct. Boven 25 J. Aan melden Ged. O. Gracht 126, Haarlem Aankomende of halfwas gevraagd bij Bruinooge. Bloe mend.straatweg 138, Santp.- Statlon. Gevr ln garagebedr. technisch onderlegd JONGMENS v lichte admin. werkzaamh bij voork. in bezit v. rijbewijs, A. Leeft, niet ouder dan 25 J. Br. No 2825 Wenslng's Adv. Bur., Tempellersstraat 32. KELLER MACDONALD. Jansweg 42. Telef. 11828. Wtj vragen voor spoedige indiensttreding in onze fabrieken nette meisjes, zowel als vrouwen (eventueel gehuwd). Voor een aantal vrouwen - mits in Haarlem woonachtig - bestaat nog ge legenheid alleen 's morgens of alleen 's middags te werken. voor onze verpakkings-afdeling: voor eenvoudig administratief werk. Aanmelding voor meisjes en vrouwen da gelijks aan de Sociale Afdeling van de fabriek tussen 8.30 en 10.00 uur v.m. met uitzondering van Donderdag, voor jongens dagelijks van 10.00-12 00 en van 2.00-4.00 uur bij den portier. Reiskosten voor buiten de stad worden vergoed. cacao- en chocolade- fabrieken N.V., Haarlem Per touringcar op 28 Augustus naar en omg. Verwoeste stadsdeel. Burgers Dierenpark, Open lucht Museum, Grebbeberg, Bedriegertjes, enz. Nog enkele plaatsen beschikbaar a f 8.75 per pers. Aanm. Zulder Sta tionsweg IA. Bl'daal. Tel. 23732 Haarlem-omstr. Aangeb. huis met 10 kamers, stand Wagen weg t. o. Den Hout, voor huis met pl.m. 16 kamers met tuin rustige stand. Br. no. 8382. Dame met 2 kind. zoekt tegen half Sept. a.s. TWEE KAMERS met voll. pension. Liefst omg Bloemendaal. Brieven no. 8418 Te huur aangeb. Wed. met studerende zoon zoekt tegen 1 Sept. een Zit-Slaapkdmer en een slaapkamer eventueel met gebruik van keuken, in Haarlem of omge ving. Brieven no. 50 aan Boek handel Bokhove, Goor (O.) Fotocopieën beter, sneller en goedkoper Foto Hilarius Wij verzorgen al uw AUTO- 1 KI I'S voor ölnnen- en bulten land. Garage BOUCKAERT. Rozenstr 9 Tel. 19992. TE KOOP AANGEBODEN Wegens vertrek naar buiten land Duitse piano, groot eiken buffet, dressoir, huiskamer ameublement. 2 crap. en 4 stoelen, radio, mangel, lamp, stofzuiger (Protos), inm. pot ten. tafels, keukenstoelen enz. Str. v. Linschotenstr. 46. Be verwijk. 1907 10 AUGUSTUS 1947 Op 10 Augustus 1947 hoopt haar 40-jarig bestaan te herdenken Receptie Zaterdag 9 Aug. 1947 25 uur Schagchelstraat 46, Haarlem. Hoogachtend, TH. GROENEVELD Gevraagd te Haarlem in huur of koop. Brieven onder no. 8421 bureau van dit blad. Wegens vacantie is ons filiaal Brouwersvaart 50 Tel. 14159 van 11 Aug t/m 16 Aug. GESLOTEN GEBRS. VASEN Gevraagd voor direct 2 GEM. ZIT-SLAAPKAMERS en keukentje of kookgel. voor 2 dames. Br. met prijsopgave onder no. 8351 bureau van dit blad. HUISHOUDSTER In gezin zonder kinderen kan een prima huishoudster ge plaatst worden. Vereisten zijn: Prima kunnende koken, be trouwbaar en zelfstandig. Brieven met uitvoerige inlichtin gen omtrent leeftijd, referenties enz. onder No. 8419. speclA&lhais I dameskleeding N.V. Modemagazijnen Gr. Houtstraat 26-30, Haarlem vragen voor direct LEERLING-VERKOOPSTERS 3 Garage of schuur minstens 20 M. oppervl. te huur gevraagd, liefst in Haarlem-N. Br. Kui per. Orertonweg 9, H.-N. Reclame Aanbieding Een 2 pers. slaapkamerameu blement bestaande uit 2 pers. ledikant met toog, 2 nacht kastjes en 3 deurs hang- en legkast, 2 stoelen gestoffeerd met tafeltje voor f 487,50; 4 crapauds met tafel f 350. ZIJLWEG 82, hoek Bilderdijkstraat. Te huur gevraagd: Grote partij STOELEN of BANKEN 3. Landen Te koop gevr.: verstelbare TEKENTAFEL met bord 1.50 x 1 M. Reohtge- leidlng of tekenmachine. Br. onder No. 2827 Wenslng's Adv, Bur., Tempeliersstraat 32. GEVRAAGD: flinke Magazijnbediende bekend met automaterialen en gereedschappen. D. J, Verbrug- gen, Jansweg 31. Tel. 12509 Dellcatessenhandel J. Boen der en Zn. vraagt NETTE BEDIENDE Kan volledig in het rak opge leid worden, prettige werkkr., goed loon. Binnenweg 199 Tei. 28715. De NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.V. heeft op haar Hoofdkantoor, Vijzelstraat 32, Amsterdam, enige vacatures met goede vooruitzichten voor met einddiploma H.B.S. of M.U.L.O. Schriftelijke sollicitaties met copie cijferlijst aan de Afd. Personeelzaken. HOOGOVENS IJ M U I D E N De Koninklijke Nederlandsehe Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmuiden vraagt voor spoedige indiensttreding Sollicitaties met beschrijving van opleiding en levensloop worden, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HD 23 ingewacht bij de Sociale Afdeling Blijenhoeve. HOOGOVENS IJMUIDEN De Koninklijke Nederlandsehe Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmuiden vraagt voor spoedige indiensttreding A, voor haar warmtetechnische afdeling ENIGE M. T. S.-ers met aanleg en belangstelling voor technisch- en ontwikkelingswerk op het gebied van warmte- en meettechniek. Ook oudere personen, met alleen H.B.S. opleiding, doch met ervaring op dit gebied kunnen naar deze betrekking solliciteren. Bij gebleken geschiktheid kan een aan zienlijke mate van zelfstandigheid verkregen worden. B. ENIGE ASSISTENTEN met belangstelling voor technisch- en onderzoekingswerk op chemisch- en metaalphysisch gebied. Vereist is diploma M.T.S. of H.B.S., aan gevuld met enige jaren ervaring op een van deze gebieden. i levensloop en opleiding, worden vergezeld van een recente r HD 24 ingcwachl bij de Sociale Afdeling Blijenhoeve. KLEERMAKERS EN MEISJES Bij de kleermakerij EDWARD NYMAN, Barteljorisstraat 34 kunnen direct geplaatst worden 1e. 1ste KLAS GROOTWERKERS 2e. MEISJES als hulp voor de kleermakers. 3e. NETTE WERKSTER voor iedere dag van 8Vfe3 uur. In het WEESHUIS DER DOOPSGEZINDEN te HAARLEM is per 1 October a.s. te vervullen de functie van ASSISTENTE die in staat moet zijn de Directrice bij afwezigheid te vervangen, Doopsgez., niet ouder dan 35 jaar. Brieven met uitv. inl. omtrent leeft., werkkring en opleiding vóór 13 Augustus a.s. te zenden aan de Directrice, Baan 25 te Haarlem. Persoonlijk bezoek uitsluitend na oproeping. met Kantoorervaring, liefst 5 j. H.B.S. op klein kantoor gevraagd voor hele of halve dagen. Uitvoerige brieven onder no. 8423 bureau van dit blad. JAPONNENATELIER JOVé (onder nieuwe directie) vraagt voor direct een Zij die menen geschikt te zijn om met groot perso neel te kunnen omgaan, en zorg te kunnen dragen voor een prima product en deze taak alreeds eerder vervuld hebben gelieven zich te melden Spaarn- wouderstraat 41. O VERHEMDEN-STRIJKSTERS GEVRAAGD Fijn- en chemische wasserij KEYSER, Lorenfczplein 25. JAPONNENATELIER JOVé vraagt voor direct een PRIMA MACHINE-SNODER, PRIMA OPTEKENAAR, 2 CONTROLEUSES, BEKWAME MACHINESTIKSTERS, STROKSTERS, HANDWERKSTERS, AANK. STIKSTERS EN LEERLINGEN Spaarnwouderstraat 41. Bekend met moderne talen. Hoog salaris. Aangename werkkring. Aanmelden: HULSHOFF Co., tel. 35657, Falckstraat 43-45 by het Frederiksplein, Amsterdam. nze etalages geven U slechts een klein beeld van onze buitengewone collectie ameublementen. Laat U dus geheel vrijblijvend rondgeleiden voor het bezichtigen van de zeer interessante tentoonstelling van huis-, slaap-, zit- en herenkamers in ons gehele gebouw. Ons vakkundig personeel is U graag met raad en daad behulpzaam GROOTE HOUTSTR. h/k RAAMVEST-tiAAKLEM TELEFOON 15990 N.V. 's-Gra\ cnhaagse Begrafenis onderneming „Simplicilas" W. 3. INNEMEE ZONEN Fil. HAARLEM Kinderhuisvest 29-33 (v.h. R. Smink) Telefoon 1.0.4.4.1 BEGRAFENIS CREMATIE Inschrijving in het „ARCHIEF" waarborgt regeling volgrns beschreven wensen PLEIN 33 MIDDENSTANDS-DIPLOMA C'Iublessen, Aanv. half September. Opgeven zo spoedig mogelijk bij J. GEERTS p/a. R. Christoffels Cronjéstr. lik. Paul Krugerstr. Haarlem-N. Uit een exploot, van de deur waarder P. van den Steenho- ven te Haarlem, d.d. 28 Juli 1947 blijkt, dat ten verzoeke van Sara Maria Ween, wonen de te Bloempndaal, is gedag vaard William Wolf, zonder bekende woon- en verblijf plaats ln liet Koninkrijk dei- Nederlanden of elders, om op Dinsdag 7 October 1947, voor middags 10 uur, vertegenwoor digd door een procureur, te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements-Recht- bank te Haarlem, ten einde op de gronden als in dat exploot vervat te horen uitspreken de echtscheiding -van partijen op 29 April 1915 te Londen ge huwd. De IJSINDUSTRIE te IJmuiden vraagt Technisch personeel ijswerhers en chauffeurs Reisgeld wordt vergoed. Aanmeldingen aan de kantoren van N.V. Visserij Onderneming de „V.E.M.", Trawler kade C 15. N.V. Ver. Ijsfabrieken en Koelhuizen „FRIGO" Trawlerkade C 24. N.V. Ijsfabriek en Koelhuis „IJSVRIES", Kanaal straat 20. IJmuiden. 2de BUFFETBEDIENDE GEVRAAGD Cafetaria „FLUKS". Grote Houtstraat 21. HANDELSONDERNEMING vraagt voor verschil lende rayons voor opleiding tot Vereisten: Behoorlijke schoolopleiding (M.U.L.O. 4 j. c., H.B.S. e d.); een stralend humeur en door zettingsvermogen. Leeftijd 2025 jaar. Brieven met uitvoerige gegevens omtrent persoon, godsdienst, levensloop, onder no. 8432 bureau van dit blad. In de linkerbovenhoek van de briefomslag te vermelden- Vertegenwoordiger. ONTEIGENING. In de onteigeningsprocedure tussen DAVID JACOB AN- THONIE GELUK, wonende te Haarlem, in hoedanigheid van waarnemend burgemeester en mitsdien van hoofd van het bestuur der gemeente Haar lem, eiser q.q. in de hoofdzaak gerequireerde tot tussenkomst, procureur Mr. F. van der Goot, en 1. CAREL JOHANNES WIL HELMUS DE JONGH, archi tect, wonende te Amsterdam, gedaagde in de hoofdzaak, mede-gerequireerde tot tussen komst. procureur Mr. C. Blan kevoort, 2. de naamloze vennoot schap DE BANK VAN VLOTEN en DE GIJSELAAR, gevestigd en kantoorhoudende te Am sterdam. requirante tot tus senkomst, procureur Mr. A. Bruch, is bepaald, dat het deskundi gen-onderzoek zal plaats heb ben op Dinsdag 12 Augustus 1947. des namiddags 3 uur ter plaatse, waar het te ont eigenen goed in de gemeente Haarlem is gelegen Haarlem. 4 Aug. 1947. De Officier van Justitie W. M. P. Overman. Huish. Pers. gevraagd MEISJE GEVR. voor dag en nacht ln gezin m. 3 schoolg. kinderen. Zonnebloemlaan 34. Aerdenhout IIITSII, III LI' of WERK STER gevr. goede beh. Wilhel- minapark 37. MEISJE v. d en n. en voor direct Dagmeisje, goed loon, goede behandeling Florastraat no. 14. HUISNAAISTER gevr voorl alle voork werkzaainh. Brie ven G 1903. Gevr. te Vogelenzang in gezin met 2 kl, kind. NET MEISJE v. d. en n. lief v. k. Brieven'G 1904. Een DF.G. MEISJE gevr. v. de huishouding van 8.30 v.m. tot 3 u. n.m. Mevr Muys. Ged. Oude Gracht 103 Bedrijfspers. gevraagd NETTE LOOPJONGEN ge vraagd, bov. 18 J. W. El horst. Zijl weg 33. NETTE BROODBAKKERS- BEDIENDE gevr. C. A. v. d. Voorn. Fr. Halsstraat 54 ERVAREN CH Al H EI R gevr. bij A. Vink. Expediteur, Spaarne 84 KL. VRACHTAUTO MET CIIAIFFEUR te huur gevr. v. 1 dag per week. Br. G 1861. Huish. Pers. aangeb. B. z. a. MEISJE 25 j. als huishoudster 1 of 2 kind. geen bezw. Brieven G 1862. ill ISHOUDSTER P.G. z. pl. te Haarlem of omg. bij Heer of Dame all, ev. bij 2 pers. Br. 782 Boekh. Veko, Haarlem'. Dame zag zich gaarne ge plaatst in een handwerkwin kel Of HULP IN DE HUISH. v. d. en n. Brieven G 1900. TWEE NETTE WERKSTERS bieden zich aan voor het schoonhouden van kantoren. Brieven G 1924. Bedrijfspers. aangeb. B. z. a. nette 2c BANKET- BAKKERSBEDIENDE, uitslui tend le kas zaak. Br. G 1880. Jongem. veel tijd, vraagt THUISWERK, onversch. wat. Brieven G 1855. B z. a. een oorlogsgetrof fene als CHAUFFEU R bij part. of voor lioht bestelwerk. Br. Q 1917. B. z, a. VERKOOPSTER 22 j. liefst- manufacturen. Brie ven G 1914. Kamers gevraagd Echtpaar met zoontje 7 J. zoekt op goede stand in H.Z. een gemeub, gestoff. ETAGE or GEI). VAN HUIS, 3 a 4 ka mers, keuken,, badkamer. Br. G 1637. WOÖNGEL. gezocht door techn. ambt. met echtgen. op goede stand (ongem.) m. vr. keuken. Brieven G 1881. Jong echtpaar zoekt WOON RUIMTE met keuken of gebr. daarvan. Vrouw gen, huishoud, of verpl. werk te doen. Brie ven G 1882 Gezocht'1 GR. KAMER of 2 KL. KAMERS. Br. G 1883 Voor gerepatr. meisje van 14 J. liefderijk keurig KOST HUIS gezocht omg Chr. Ly ceum. Br. m. inl. G 1884. PENSION met volledige verzorging en verpleging ge zocht door echtpaar op leeftijd (eigen meubelen) te Haarlem of omgev. Brieven G 1863 Gezocht door echtp z. k. GE.\l. ZIT-SLAAPK. of grote zonnige gem. zit-slaapk. str. vv., badk. of gebr. daarvan, m. eigen kookgelegenheid. Brie ven met prijsopg. G 1864, Rustige oudere Heer en Dame vr. 1 zonnige ruime ZIT-SLAAPK. en 1 slpk. ge- Oude Groenmarkt 24. Gehuwd marineman z. k. zoekt per Sept. in Hrl. of omg. 1 of 2 KAMERS m, keuken (ongem.) Brieven G 1925. stoff. vaste wast. beide le étage met voll. pension f 130 per mnd. per p. Haarlem-Z Heemstede-Aerdenh. tot Bent veld. Brieven G 1921. Êenv. gem. ZIT-SLAAPK. met gebruik van keuken of gas door jong echtpaar. Br G 1922 Jongem., 27 j zoekt gem- ZIT-SLAAPK. met voll. pen sion op goede stand in Haar lem of omg. Bij voorkeur geen beroeps. Tel Haarlem 26047 Tuss. 19-22 uur. Kamers aangeboden Te huur Schalkburgergracht gest. ACHTERKAMER. vaste wastaf. gas, le etage. Brieven G 1865. Te huur ZIT-SLAAPK. voor Heer. b. b. h. h. Tel. aanw. Kruisweg 21 rood. KOST EN INWONING agb. aan all. st. Chr. juffr. met eigen bed enz H -Z. Brieven G 1907. Diversen RUILEN. Aangeb. een vrij huis in Haarlem, bev. 2 ka mers, 3 slaapk. gr. overloop en vliering in ruil voor gr. huis in H'lem geschikt voor samenwonen. Brieven G 1916. HUWELIJK. Juffr. gesch 53 j. wenst kennismaking m. net persoon. Brieven G 1908 Donkerbl. MANTELPAK, m. 42. vooroorl. kw. z. g a. n. te ruilen voor grijs mantelpak EIGENDOMSRUIL. Aangeb. te Haarlem, Kleverparkbuurt, 5 min. v stat. ben. suite, keu ken. f). tuin, bov. 3 sl.k. en zolder. Gevr. grotere woning event, m. bijbet. te Haarl. of wijde omgev. Brieven G 1901 VERLOKEN: gouden zegel ring. Ter. te bez. tegen ruime beloning Jan Haringstr 19. WONINGRUIL. Gevr te Haarlem of omstr. liefst omg. Kleverpark een gehele woning in ruil voor een moderne wo ning te Arnhem, bev. kamer suite en 5 slaapkamers, badka mer v. en a. tuin Br. G 1886 HUWELIJK. Nette Jonge man, 23 jaar. zoekt serieuze kennismaking met net meisje 19-22 j, Br. met fc^o, op ere woord retour, G 1887. GOUDEN AR.MBXND ver loren, gaande van Pr. Mau ri tslaan naar bushalte Post kantoor. Tegen bel. te bez. bij Mevr. Maas, Pr. Mauritslaan 108, Överveen. WONINGRUIL. Atrrf heel huls, Tuindorp Utrecht. Gevr.: Huis Haarlem of omstr. Brie ven G 1885. WONINGRUIL. Apeldoom- Heemstede. Agb. te A'doorn vryst. lis. Loolaan. 7 k., badk. serre, terras, gr. keuken, gr. kelder en garage o. h. hs.. tuin rondom, huur f 55 p. m. Gevr. te Heemstede of omstr. aan of nabij water lis., bev. ben. suite, kelder, keuken, tuin. Brieven G 1867. WONINGRUIL. Ben.liul» huur f 550. Amsterdamsebuurt mooi uitzicht in ruil voor iets groter benedenhuis of heel vrij huis. Brieven G 1868. Te koop gevraagd INBOEDEL geh. of ged. vl.- bedekking. Brieven G 1898. Taxatiebedrijf vraagt l'ERZ. TAPIJTEN en INDISCHE DOEKEN. Mijer. Kinderhuis- vest 19 Tel 12167 Goede DAMESFIETS in prima cond. m. of z. banden, van 't Hoffstr 222. Zwaar MOTORRIJWIEL, ook rullen voor 125 c.c. Brie ven G 1869. Mod. gebruikte KINDER WAGEN en vloerkleed. Br. m. prijs G 1870. LOSSE MOTOR, liefst Sachs 98 c.c. Schotersingel 149 Te 11979. BABYCOMMODF. lil goede staat. Terheldenstr. 6 H.-W, Te koop aangeboden 4 cyl. ZUNDAPP MOTOR- RIJM IEL type K 800 met nat, bewijs en papleren. Ziet er schitterend uit en ls 100 pet. I. Laan, Rijksstraatweg 221, Haarlem ENG. BUREAU MINISTRE 160 x 98. veel bergruimten, in pr. st. f 225. Lorentzplein 20. HERENFIETS m, mechaniek voor rechter stijf been m, g. b. Tlmorstraat 30. H.-N. JONGENSFIETS, massieve banden f 35, 1 pr. Am. zw. lage h. sch. m. 46. nw. f 17, l pr. Am br' lage J. sch. m. 36- 37, nw f 13.50. Bevr. L. dB Keyln. 23. Hst. C. 6-7 u. Notenhouten HUISKAMER AMEUBLEMENT best. uit 1 dressoir, 1 theemeubel. 1 ta fel, 4 leunstoelen. Hst. Dreef 107, Heemstede. Massief eiken CYLINDER BUREAU, prijs f 300 cn elcc. motor 220 V. voor naaimachine f 75 Brieven G 1875. MAH. BON HUUR. gr. spie gel met mass, eiken lijst, pen dule met coupes, damesfiets. Tetterodestraat 25 1 p. zwart led. DAMES-ZO MERSCHOENEN m. 34 met open hiel. Van de Endelaan 104 Hlllegom. Na 6 uur. Z. g. a. n. old finish SCHRIJFBUR. met 11 laden en stoel. Tussen 7-8 Voorzorg straat 2. TERRARIUM 1.25 x 69 X 60. Wagenweg 14 Een old finish'HUISKAMER AMEUBLEMENT. 2 pers. 3-d. bed. Brieven G 1811 J. W. JAS 12-14 j f 25. J. regenjas 12-14 J. f 10. meisjes jurk 10 j. f 5, meisjesmantel 7 j f 5. Iordensstraat 19 WITTE BRUIDSJAPON (kant) m. bijbeh. onderjurk. Wouwermanstraat 3 rd. Een pers. TOERKANO zon der peddel, v. e. a. b. Bas- tiaansstraat 87 H.-O. SALONMEUBELS m. kastje spiegel, dressoir, kastje met rolluik, boekenkasten zonder deuren, enz, enz. Dreef 75. Hst. TE KOOP: 1 p. n.we heren molières m. 45 f 25. 1 p. hoge damessch. m. 38 f 10. 1 Man chester jongensbroek pl.m. 8 j. f 7.50. 1 jongensjasje pl.m. 6 J. f 5. 2 jongens blousjes tweka pl.m. 5 f6 samen. Ipenrodestraat 16. Hrl. TROPEN Kil \KISTOF 4 M, khakishort (gr. m.) heren wln- teronderg.. 4 h winterj.. 2 he ren polshorloges, z. g. a. n. (water- en shockpr. antimagn. Swissmade). 1 pr. n. her. sch. m. 8. 1 p. n.we lage damessch. ni 5r<. Balinees houtsnijwerk beeldjes. Brieven G 1890 YLAGGESTOK MET VLAG, tuinger. Baltex. dientafel, lion- denmand, rubberbadmat, Sportpaiklaan 53. Heemstede. GR. MOTTENK. (160 x 60 X 60 c m 12 viscouv lampek., kristal. Sportparklaan 53. Hst. KACHEL (Junker en Ruh) gr cap. ligstoelen o.k thee tafel. spiegel. Sportparkl. 53, Heemstede. Collectie JAZZPLATEN (geen dansmuziek) Te bevr. Vrijdag 56 uur Kleverpark weg 79 Geen opkopers PAPEGAAIEN KOOI, glazen aquarium, fotoartikelen, pop- penledikantje. 1-pers. Ijzeren ledikant met spiraal en ka pokmatras. Duvenvoordestraat 108 Na 7 uur 's av. Geen op kopers. II. RIJWIEL z. b fototoe stel. bontmantel m 44. Voor zorgstraat 64. Ter overname agb zwaar zijden BRUIDSJAPON m 40 f 75. Veenbergpleln 20, H.-N,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1947 | | pagina 4