Vlug, veilig en voordelig „Slagers kunnen zich onder de huidige distributie niet handhaven „De Verenigde Volken kunnen thans verantwoordelijkheid op zich nemen" De nieuwe bonnen T WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1947 2 W< IN DE WERELDPOLITIEK: Toen enige tijd geleden het Rithrgebied de Britse autoriteiten tot wanhoop bracht, doordat de kolenproductie met de dag daalde, en de Britten niet bij machte waren de voedselschaarste die de Duit se arbeiders als motief voor de dalende productie naar voren schoven het hoofd te bieden, hebben Nederlandse vertegen woordigers de geallieerde bestuurscom missie voor Duitsland het aanbod gedaan, groente te leveren in directe ruil voor een steenkoolleveiing. met dien verstande, dat de meeropbrengst van een bepaalde mijnonderneming onmiddellijk zou wor den beloond met een zending groente aan het personeel der betreffende onderne ming. In die tijd van nijpende schaarste was dat een aanlokkelijk aanbod blijk baar niet echter voor de Britten, die het voorstel minzaam doch beslist van de hand wezen. Zy vreesden blijkbaar dat him kolenleveranties uit het Ruhrgebied door het voorgestelde plan een aderlating zouden ondergaan, die nog meer protesten uit Engeland en andere Westelijke landen zou veroorzaken. Met de grootste inspan ning en de hulp van ijl zendingen uit Ame rika slaagden zij er in. de voedselcrisis ongeveer te overwinnen en sindsdien is de productie der Ruhrmynen weer enigszins normaal geworden wat altijd nog zeggen wil: abnormaal laag vergele ken bij de opbrengst, die Hitier voor het op gang houden van zijn oorlogsmachine te voorschijn wist te toveren. Intussen is er echter kort geleden een plotselinge scherpe stijging waargenomen, die volgde op de invoering van een geheel nieuw premiestelsel voor de Ruhrmijnwerkers. Dit premiestelsel, „geheel nieuw", was een radicale toepassing van het plan, dat de Nederlanders hadden voorgesteld met be trekking tot de grcenteleveranties! De Ruhrmijnwerkers krijgen thans namelijk een gedeelte van de deviezenopbrengst der geëvporteerde kolen uitgekeerd in de vorm van geïmporteerde gebruiksartikelen en voedingsmiddelen. Een bewyjs voor de deugdelijkheid dezer methode is wel het feit, dat de productie in een week met 6000 ton kolen steeg. Voor dien hadden de mijnwerkers ook wel premies gehad, doch deze werden genomen van het totaal aan voedingsartikelen, dat voor hot Duitse volk in de Westelijke zones beschikbaar was. Daardoor daalde de normale toewij zing van voedings- en genotmiddelen en van deze daling hadden ook de mijnwer kers weer hun deel te dragen zodat de sti mulans die door dit stelsel aanvankelijk was ontstaan, spoedig omsloeg in de oude passiviteit- Het feit dat thans het Nederlandse voorstel in algemene zin is aanvaard, is een Brits- Amerikaanse hulde een stille hulde overigens! aan het Nederlandse inzicht ten aanzien van de wijze, waarop het Duitse probleem in détails kan worden aangevat met enige hoop op sucqes. Het grote belang dat Nederland bij een herop leving van de Duitse economie heeft, wekt blijkbaar een bijzondere vindingrijkheid aan onze zijde die wellicht nog vrucht baarder werkt door het feit dat de Ne derlandse deskundigen geheel buiten het grote politieke vraagstuk, dat Duitsland voor de geallieerden vormt, werden ge houden. Op een afstand beziet men de dingen meestal zuiverder en in de juiste proporties en die proporties zijn in de Duitse aangelegenheid nu juist waar het speciaal op aankomt. De propor ties van de maximum te tolereren ople ving van het Duitse productie-apparaat, de proporties van de voorrang der eertUds bezette landen bij leveringen uit Duits land, de proporties der herstelbetalingen, de proporties der door allerlei vroegere slachtoffers van Duitsland te stellen eisen. Wanneer men in Nederland principieel op het standpunt wil blijven staan, dat de wederopbouw in Nederland en het herstel van de Nederlandse welvaart voor een groot deel op Duitsland moeten steunen, zal de practische uitvoering van dat prin cipe toch een herstel van Duitsland zelf eisen, omdat dit land nu eenmaal als af nemer en als leverancier een essentiële economische factor in Europa vormt Dat men van Nederlandse zijde tot reële in zichten daaromtrent is gekomen, die noch een steile ideologische, noch een slappe materialistische inslag hebben, wordt zeer zeker aangetoond door de wijze pro cedure, die met betrekking tot de groen ten leveranties werd voorgesteld en blijk baar als een wijze procedure door de ge allieerden is aanvaard. Want thans komt ook het bericht, dat de drie grote geal lieerden Rusland doet ook mee in dit geval zelfs een toepassing van het door Nederland geopperde principe hebben in gevoerd ten aanzien van de gehele Duitse exportindustrie. Elk bedrag aan deviezen, dat. de Duitse industrie oplevert, wordt gedeeltelijk afgestaan aan de betreffende onderneming, die er voedings- en genot middelen voor haar arbeiders en uitrus tingstukken voor haar bedrijf mee kan aanschaffen. Of liever, moet aanschaffen, want de „Joint Import Export Agency" ziet nauwlettend toe dat ook inderdaad de vastgestelde percentages voor de voor geschreven aankopen worden gebruikt. Zo ziet het er tihansu it. alsof men het middel om een betrekkelijk snelle ople ving van de Duitse vredesindustrie te be vorderen, heeft ontdekt. De grote vraag is De radio geeft Donderdag HILVERSUM I, 301.5 M. 7.00. 8.00. 13.00. 19.00, 20.00 en 22.30 uur Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.30 Gebed, 7.45 Bach. 8.15 Pla ten: 9.00 Klassieke muziek. 10.00 Leger des Hells- muziek. 10.15 Morgendienst. 10.45 Orgel. 11.00 Ziekenbezoek. 11.45 Hongaarse Fantasie. 12 00 Angelus. 12.03 Liederen 12.30 Wetrbericht. 12.32 Dansorkest. 12.55 Zonnewijzer. 13.20 Welk boek? 13,25 Dansorkest. 13.45 Vrouwenvaria. 14.00 De Varianten. 14.40 Voor de vrouwen. 15.00 Kamer orkest. 16 00 Bijbellezing, 16.45 Fluit en plano. 17.30 Amusementsorkest. 17.45 Celesta-emsemble. 18.30 Strijdkrachten. 19.15 Indisch nieuws. 19.30 Actualiteiten. 19.45 De R.V.D. antwoordt. 20.05 Proloog. 20.15 De Mariniers. 21.00 Oude huismu ziek. 2130 De-vaart der volken. 2150 Met band en plaats. 22.45 Overdenking. 23.00 Muziek van Schumann. 23 30 Avondconcert. HILVERSUM II, 414.5 M., 218 M. en 1875 M. 7 00. 8.00. 13,00. 18 00. 20,00 cn 23.00 uur Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.30 en 8.15 Platen. 8.45 Sympho nic van Mozart, 9.15 Morgenwijding. 9:35 Ar beidsvitaminen. 10.30 Voor de vrouw. 10.35 Mu ziek van Ravel. 10.50 Voor kleuters. 11.00 Opera- fragmenten van Wagner. 12.00 Pianomuziek. 12.30 Weerbericht. 12.32 In 't spionnetje. 12.37 Mysette- orkest. 13,15 Salonorkest. 13 45 Kozakkenkoor. 15.00 Platen. 14.40 De kwintetspelers. 15.00 Voor ïieken. 16.00 U kunt het geloven of niet. 16 05 Reprises. 17 00 Kaleldoscoop. *17.20 Wat wil je worden?. 17.30 Muziek van Scarlatti 17.50 Rijk over zee. 18.15 Sportpraatje. 18 30 Skymastcrs. 19.00 Praatje uit New York. 19.10 Bont program ma. 20 05 Vraaggesprek met Thomas Mann. 20.15 Platen van Toonkunstconcert uit Haailem. 20 55 Luisterspel ..De duivel in de fles". 22.00 In de schijnwerper. 22.30 Negerliedjes. 23.15 Orkest Frank Wale, 23.45 Platen, thans: Hoe ver mag men gaan? Of met andere woorden: waar moet men de limie ten voor de Duitse productie stellen? Dit is een vraag, waarmede de veiligheid van Europa ten nauwste verbonden is. Het antwoord er op kan wellicht de mogelyk- heid voor een eventuele nieuwe Duitse agressie-oorlog Ln de verre toekomst be palen. Het vaststellen van het peil der Duitse industrie is een van de weinige geschil punten der Westelijke mogendheden. Het speelt een grote rol in de ontwikkeling van de Europese'eenheid ten aanzien van het plan-Marshall, dat zich immers ook met Duitsland zal bezig houden. Want Frankrijk is gelukkig! dodelijk be vreesd voor een al te soepele behande ling der Duitse productie en doet onop houdelijk wanhopige pogingen om de Amerikanen en Engelsen tot het inzicht te brengen, dat zij met hun saneringspo- litiek in Duitsland uiterst voorzichtig moe ten zijn. Een conferentie tussen de drie, die waarschijnlijk binnen een dag of tien zal plaats hebben, moet dit geschilpunt uit de weg ruimen en de synthese ople veren, waarmede iedereen zich kan ver enigen: „Vlug, veilig en voordelig". Dat zijn de drie voorwaarden die essentieel zijn ten opzichte van het Duitse herstel. Geen dezer drie kan gemist worden zonder de vrede aan grote gevaren bloot te stellen. J. L. Soepeler beleningsregeling Jaarlijks U.N.O.-rapport: voor effecten De afdeling effectenregistralle van de Raad voor het Rechtsherstel heeft een algemene ver gunning voor het in pand geven en nemen van effecten verleend, mits: A dè te verpanden effecten zijn aangemeld over eenkomstig art. 44 van het besluit herstel rechts verkeer. voorzover zij aan de verplichting daar toe waren onderworpen. B. Het inleveringskantoor geen reden heeft om aan te nemen, dat de tegenwoordige bezitter der te verpanden effecten niet als eigenaar zal wor den erkend, en voorts C. tussen pandgever en pandnemer wordt over eengekomen, dat het pandrecht slechts geldig zal zijn voorzover bij de effecten-registratie de pandgever zal blijken tot het in pand geven van het effect gerechtigd te zijn geweest. Bepaald is dat de algemene vergunning tot belening van effecten van 1 October 1945, zoals aangevuld in de mededeling der afdeling no. 21, met ingang van 12 Augustus buiten werking is getreden. Hiermede is dus vervallen de vereiste, dat de verpanding geschiedde aan een lid van een be drijfsgroep. ressorterende onder de hoofdgroep banken, en dat de liquitatieposltie van de pand gever tot de belening aanleiding geeft. Deze vergunning brengt geen wijziging in de omstandigheid, dat aan de verplichUng tot in levering onderworpen couponbladen, of gehele effecten, ingeleverd moeten blijven. Limburgse drieling Het echtpaar Kuik-van de Wetering, wonende te Lindenheuvel (Geleen), werd Maandag verblijd met de geboorte van drie flinke jongens. Moeder en kroost ma ken het uitstekend. Slagersbonden vragen maatregelen „Minister MansQiolt heeft aan de Tweede Kamer verteld, dat 64.000 runderen en 328.000 varkens per jaar clandestien ver dwijnen. In kilogrammen uitgedrukt be tekent dit 19 millioen kg rundvlees en 41 millioen kg varkensvlees. Aan schapen worden geslacht ongeveer 130.000 stuks of 3 millioen kg vlees. Voor de normale vlees distributie gaan dus verloren 63.000 ton, van de beste kwaliteit, want alleen vette koeien, spekvarkens en schapen met veel wol hebben waarde bij de zwarte hande laars. Wanneer wij dus het zwart geslachte vlees aan ons rantsoen kunnen toevoegen, zou het vleesrantsoen 7 kg per hoofd en per jaar hoger kunnen zijn, hetgeen neer komt op ongeveer 300 gram vlees zonder been per week totaal." Aldus sprak de heer B. van der Eyk, voorzitter van de Algemene Nederlandse Slagershond (A.N.S.), in een persconferen tie te 's-Gravenhage, welke was gearran geerd door de A.N.S. en de R.K. Slagers patroonsbond, om de huidige moeilijkheden in het slagersbedrijf te bespreken. De heer .Van der Eyk meende, dat er twee dingen te doen staan, om tot een behoorlijk vleesrantsoen te komen en wel: stopzetting der zwartslaohting en ten tweede: import van krachtvoer. „Door zwarte slachtingen gaat onnoeme lijk veel verloren: bloed, een groot deel der huiden, poten en koppen en hiermede grote hoeveelheden prima consumptie- middelen en industriegrondstoffen. Dar men worden tegen hoge prijzen geïmpor teerd, maar de zwarte slachter begraaft ze, wat een schade van 3.50 per rund of in totaal 224.000 gulden betekent. De huiden- Te veel papiergrossiers maken de prijzen lioog De prijscontrole heeft de laatste tijd veel aan dacht besteed aan de prijzen in de papierwaren- branche. Tot nu toe zijn 30 fabrieken en gros- slerderijen gecontroleerd, waarvan 24 de toets van de prijseontróle niet konden doorstaan. Van een twintigtal is het prljsovertredingsbedrag op een totaal van f 366.000 becijferd. Een deel hiervan was aan te hoge dus onge oorloofde inkoopprijzen uitgegeven. De zuivere extra-winst kon voor 19 gevallen worden vast- men vergat, dat Nederland om vlees te kun gesteld op een totaal bedrag van f 129 000, In één geval werd een overtreding geconstateerd van f 120.000. De groothandel in deze bedrijfstak was voor de oorlog ln handen van een klein aantal ondernemers. Velen lieten zich tijdens en na de bezetting bij de betreffende ondervakgroepen inschrijven. Als gevolg hiervan treden nu, naast een tiental van ouds gevestigde firma's, enige honderden papierwarengrossierderqen op. die dikwijls de rol van ongewenste handelsschakel vervullen en daardoor de prijzen nodeloos op drijven. De prijscontrole heeft hierin het mes gezet. Nederlands-Belgische besprekingen Gisteren kwam de gemerjgde commis sie, bedoeld in het Nederlands-Belgische handels-accoord van 4 Juli 1947, in Den Haag bijeen. De Belgische delegatie bracht haar moeilijkheden naar voren ondervon den bij de uitvoering van het handelsac- coord, in h'et bijzonder met betrekking tot een vertraging en andere belemmeringen bij de verlenging van invoervergunningen voor Belgische goederen. Van Nederlandse zijde weid de verze kering gegeven, dat voor een groot deel aan genoemde bezwaren was tegemoet ge komen en de afgifte van invoervergun ningen in de nabije toekomst zal worden bespoedigd- handel krijgt voor circa f 300.000 minder aan huiden, aan varkenshaar gaat een be drag van rond 230.000 verloren en aan bloed voor de veevoederindustrie 210.000. De schuldigen aan deze wantoestanden zijn de boeren die te hoge prijzen vragen, de handelaars die hun ..adressen" weten en ook slagers die zwart verkopen. Maar, zo meende de inleider, bij een rantsoen van 200 of 250 gram per week is 't ook nog niet mogelijk voor de slagers, om zich op eerlijke wijze te handhaven. „In 't slagers- bedrijf heerst op dit ogenblik het proces van de „koude sanering", waardoor de minst draagkrachtigen uit het distributie proces worden weggerangeerd. Op de huidige wijze is de eerste jaren geen belangrijke verhoging van het rantsoen te verwachten. Slechts door een fcomplex van maatregelen zal het mogelijk zijn, het slagersbedrijf op de been te houden. In de eerste plaats is nodig een juiste classifica tie van runderen, zodat de slager ontvangt waar hij recht op heeft. Voorts is nodig, dat de huisslachtingen belangrijk beperkt worden. Onrechtvaardig noemde de heer Van der Eijk het, dat de huisslachter een varken mag slachten van 500 of meer pon den, en dat de gewone burger het moet stellen met gemiddeld 200 gram per week. Behalve een intensieve bestryding van de zwarte slachtingen achten de slagers bonden het noodzakelijk, dat de regering streeft naar een hoger vleesrantsoen, mede omdat dit de zwarte slachters de wind uit de zeilen neemt. „Als voor deze maatregel invoer van vlees nodig is, dan moeten hieraan devie zen ten koste gelegd worden en zullen minder noodzakelijke artikelen moeten wachten. De regering mag niet vergeten," aldus de heer Van dier Eijk, „dat, door het huidige rantsoen ruim 10.000 middenstan ders met hun personeel langzaam maar zeker ten onder gaan. Om dit te voorkomen achten de bonden een redelijke regerings toeslag naar verhouding van de omzet, zeer urgent.'' Voorts deelde hij nog mede, dat de georganiseerde slagers een plan over wegen, om de distributie van vlees efficiën ter te maken. Over het ontstaan van de huidige toe stand in het slagersbedrijf zeide de heer Van der Eijk, dat de oorzaak grotendeels is gelegen in het lagere gewicht van het tegen woordige slachtvee. „Na de bevrijding was men aanvankelijk vrij optimistisch, doch nen produceren, krachtvoedfer nodig had. Wy zijn evenals voor de oorlog aan gewezen op invoer en dus afhankelijk van wat het buitenland wil en kan leveren. Daarbij kwam nog, dat de varkensstapel gedecimeerd was. Door het beschikbaar steilen van voldoende graan, zou het tekort aan varkens in een jaar tijd overwonnen zijn. Dit heeft evenwel niet zo mogen zijn. Door de slechte voederpositie worden de mestvarkens thans bij een lager gewicht verkocht dan voor de oorlog. De schrale vleespositie is geen Nederlands probleem, zelfs geen Europees vraagstuk, doch een wereldkwestie. Om op het ogenblik het rantsoen van 150 gram te kunnen handhaven," aldus de in leider, „heeft de regering vorige maand een lening van 400 ton bevroren schapen vlees met België moeten sluiten, welke lening deze winter met schapen uit eigen land moet worden afgelost." HAARLEMS WATERPOLO ZEVENTAL. Het Haarlems zevental dat op 16 en 17 Augustus in de ..Herenduinen" te Velsen zal uitkomen in het zeskringen polotournooi. Is als volgt samen gesteld: Doel: E. Vrugt (HPC): achter: M. Driessen (HVGB). J G. Swier (VZV), K, Anthoni (HVGB); voor: J J. Ho-geland (HVGB). J. Kollerie (DWR). M. Th. Mauritz (HPZ). Reserves: J. Wevers (VZV) D. v. Viersen (DWR). G. Bijlsma (Haarlem). Van 17 Augustus tot en met 30 Augustus) zijn de volgende bonnen geldig: Bonkaarten Ka, Kb, Kc 709 (serie K): Dinsdag is het jaarlijkse rapport van Trygve Lie. secretaris-generaal der UNO, aan de Algemene Vergadering gepubli ceerd. Lie verklaart hierin, dat geen en kel verantwoordelijk staatsman van -welk land ook een nieuwe oorlog kan overwe gen. Indien de betrokken volken by hun pogingen om de voornaamste problemen* der wereld op te lossen, het gebruik van hun militaire macht niet meer op de voor grond stellen, zullen de millioenen men sen, die onze besprekingen gadeslaan, werkelijk geloven, dat deze organisatie hun onmiskenbaar verlangen naar vrede zal vervullen", aldus Lie. „De toestand, waarin de wereld verkeert, is niet verbe terd in het jaar. dat op 30 Juni jl. eindig de. Er kan niet genoeg gewezen worden op het falen der mogendheden om de voornaamste vredesverdragen op te stel len. De nasleep van de oorlog kan niet langer als de voornaamste oorzaak voor de economische problemen, waarvoor de wereld zich geplaatst ziet, worden be schouwd. Deze komen voor een groot deel voort uit de fundamentele politieke toe stand, welke zyn invloed doet gelden op alle andere activiteit. Het is thans mogelijk te zeggen, dat de UNO, met medewerking van de regerin gen, voldoende is toegerust om de verant woordelijkheid voor het behandelen van dc verschillende problemen op zich te ne men. Er zijn reeds voorlichtingscentra der UNO opgericht te Londen. Washington, Kopenhagen. Genèvc, Parijs. Ncw-Delhi, Sjanghai en Rio de Janeiro, voor het eind van 1947 zullen centra worden geopend te Cairo, Moskou, Praag, Warschau en Mexico City. Zwemmen De Haagse politie had de beste zwemmers Weliswaar heeft het Haarlemse politiecorps op het ogenblik geen zwemmers in zijn midden die op de voorgrond treden, het bestuur der sport vereniging besteedt toch veel aandacht aan het zwemmen en dat is Dinsdagmiddag in de inrich ting aan de Kleverlaan ook gebleken tijdens de zwemkampioenschappen van de Nederlandse Politie Sportbond. De seniorennummers leverden steeds successen op voor de Hagenaars. Bij de nieuwelingen ver overde C. Posthouwer uit Haarlem ln het ni mer 50 meter borstcrawl de eerste prijs in seconde en verder won G. J. Timmermans uit Velsen de 50 meter rugslag junioren ln 40.6 sec. De Haarlemmer L. J. van de Wateren werd twee de in het nummer 50 meter schoolslag Junioren in 37.4 seconde. Na de zwemwedstrijden volgde een partij water polo tussen VZV en het Nederlands Politie- zevental. De IJmuidenaren waren beter op elkaar Ingesteld en hadden met rust een voorsprong van 30. welke daarna tot 5—0 werd opgevoerd, alvorens de politiemannen een tegenpunt maakten. Ongeveer 100 politiemannen van twaalf vereni gingen hadden Ingeschreven. Onder de aanwe zigen waren enkele corpschefs, o.a. de heer Kaasjager, hoofdcommissaris van politie te Am sterdam. De heer J. Fontijne uit Haarlem was wegens vacantle verhinderd. Kampioenen van de senioren zijn geworden: 100 meter rugslag: G. M. Methorst, Den Haag 1 min, 26.1 sec.: 100 meter schoolslag: B. de Roo, Den Haag 1 min. 29.4 sec.; 100 meter borstcawl: G, M. Methorst, Den Haag 1 min. 9 sec. 3 x 50 meter wisselslag persoonlijk: J. D. v. d. Berg, Den Haag 2 min. 11.2 sec. Pöpduiken: 1. H. Bpchweg, Rotterdam 24.1 sec.; 2. J. M. Koens, Enschedé 26.6 sec.; 3. H. Meyer, Den Haag 27 sec.; 4. G, J. Timmermans, Velsen 28.6 sec. 3 x 50 meter wisselslagestafette: 1. Den Haag 1 min. 47.2 sec.; 2. Den Haag II 1 min. 49,2 sec.; 3. Amsterdam 1 min. 50.4 sec. 5 x 50' meter borstcrawl estafette: 1. Den Haag 2 min. 35.4 sec.; 2. Amsterdam 2 min. 45.2 sec.; Haarlem 2 min. 53 sec. Concours-hippique op liet strand De Zandvoortse Vereniging voor Vreemdelin genverkeer ^organiseert Zondag 24 Augustus een concours-hippique op het strand tussen tie Zee straat en de dr. Smitstraat. Het programma, dat om 2 uur n.m. aanvangt omvat twee springconcoursen (maximum-hoogte der hindernissen respectievelijk 80 cm. en 1.10 een demonstratie hogeschool en een Tally-Ho. Ochtends om 10 uur wordt van de Park- manége bij het station Zandvoort een wandelrit gereden door de duinen en over het strand, deze echter niet verplicht. Inschrijvingen voor het concours dienen voor 20 Augustus bij V. V. V. binnen te zijn. Voetbal Haarlem tegen Grays De samenstelling van de elftallen, welke Vrij dagavond om half zeven op het EDO-terrein zullen uitkomen in de wedstrijd Haarlem— Grays Athletic Football Club, is: The Grays: doel: F. Rawkins; achter: D. Franks en K. Yenson (aanv.); midden: J. Caten- by, A. Mathews en N. Ball; voor: R. Claydon, Jordan. H. Brand, P. Nuth en J. Moreton. Haarlem: doel: Kluit; achter: Van der Hulst i Van Bakel; midden: Van Gooi, Van Daalen i Boeree; voor: De Winter. Poelman. Roosen. Smit en Groeneveld. De Engelsen, die Vrijdag en Zaterdag de gas- >n zijn van Haarlem, spelen Zondag een wed strijd tegen VUC in Den Haag Zij spelen in de Corinthian League (District Essex). Het werk der UNO zal in de toekomst meer worden gedecentraliseerd, mede met het oog op de moeilykheid der regeringen om dollars te verschaffen voor het in stand houden van haar delegaties in de Verenigde Staten. De toegestane begro ting voor 1947 zal naar verwachting met 21/a millioen dollar worden overtroffen- De uitgaven voor 1948 worden geraamd op 39.403.792 dollar". Zuinig met suiker! Gedurende de zomermaanden is eens per veertien dagen een bonnenlijst gepubli ceerd, waarbij de bonaanwijzing van de artikelen, welke anders in de tweede week van elke veertiendaagse periode geschiedde een week werd vervroegd. Na 30 Augustus worden de bonnen weer wekelijks aange wezen, waarbij dan de suikerbon in de tweede week van elke veertiendaagse pe riode uitkomt. De volgende suikerbon na de aanwijzing van deze week komt dus op 4 September. In het distributieschema zou de suikerbon van deze week recht geven op 500 gram en die van 4 September op 750 gram voor personen van 5 jaar en ouder. Teneinde de suikervoorziening te verge makkelijken ('met de bon van 500 gram zou men drie weken, met de bon van 750 gram twee weken moeten uitkomen) wordt deze week een bon bekend gemaakt, rechtgevend op 750 gram in plaats van 500 gram suiker voor eerder genoemde groep van personen. Op 4 September zal een bon worden bekend gemaakt, rechtgevend op 500 gram in plaats van 750 gram suiker. Voor de kinderen van 0 tot en met 4 jaar worden deze week en op 4 September bon nen geldig verklaard, rechtgevend op 500 gram suiker. Dc extra-bonnen voor korstloze kaas. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede. dat men, indien op de voor 50 gram korstloze kaas aangewezen bonnen „J-02 Diversen'' en „J-12 Diversen" geen korst loze kaas verkregen kan worden, thans op deze bonnen 50 gram gewone kaas. kan kopen. Deze bonnen zijn na Zaterdag 16 Augustus niet meer geldig. Een „vacantiedag" voor de prinsesjes Van het secretariaat van H.K.H. Prinse: Juliana ontvingen wij onderstaande opmer kingen: „Dikwijls is de >vens geuit de prinsesjes „ge woon" in het publiek te mogen zien, een wens die door hun ouders ten volle wordt begrepen. Telkens wordt geprobeerd onze prinsesjes ondei het publiek te brengen, maar steeds weer is hel Juist dit publiek, clat door zijn gedrag elk ple zier bederft. Van elk kind. óók van een prin sesje. is het de wens net als andere kinderen te zijn, net als zij te genieten en gelijk behan deld te worden. Maandag hadden de prinsesjes in Soestdijk een heerlijk vacantleplan gemaakt. Zij wilden t< Katwijk in Zee gaan zwemmen, een fori bou wen en picniecen op het strand. Zo gebeurde het ook. Aanvankelijk ging alles goed. Zij hoorden bij de grote badgastenfamilie, totdat elk plezh totaal bedorven werd door het hinderlijk gedrag van het publiek. Hulpvaardige badgasten verzochten de rustig niet te blijven staan en tiachtten door spel de aandacht af te leiden. Toen dit niet hielp, vroeg H. K ,H. Prinses Juliana de mensen per soonlijk, ter wille van haar kinderen door ie willen lopen. Doch zelfs toen luisterde men niet. Het publiek drong op. de prinsesjes in het water nauwelijks een meter ruimte latend. Het bleek onmogelijk op deze manier langer aan zee te blijven Zo kwam het dat prinses Beatrix de verzuch ting slaakte: „wij kunnen ook nooit eens prettige vacantiedag hebben". Is dat nu nocjig? kan met niet meehelpen zo begrijpelijke wens te vervullen? De prinselijke familie wil graag in eigen land van de vacantie genieten. De tweede helft van Augustus zijn de prinses jes met hun ouders in Huis ten Bosch. Het prin selijk paar wil ook dan graag tegemoet komen aan het verlangen de prinsesjes in het publiek te brengen. Echter, van de wijze waarop men toont begrip te hebben voor de vurige wens van de prinselijke ouders hun kinderen ter wille van hen zelf. met rust te laten, zal afhangen of dit mogelijk is". £-01 Brood £-02 Brood K-01 Boter K-02 Boter K-03 Boter K-01 Melk K-03, K-05 Melt K-01 Vlees K-02 Vlees K-01 Algemeen K-01 Diversen.. K-02 Diversen. K-03 Diversen K-04 Diversen. K-05 Diversen. K-06 Diversen. K-07 Diversen. K-08 Diversen. K-03 Reserve K 06 Reserve gr. brood 400 gr. brood 125 gr. boter 125 gr. margarine of 100 gr. vet 250 gr. margarine of 200 gr. vet 4 liter melk 7 liter melk 100 gr. vlees 200 gr. vlees 120 gr. spijsolie 200 gr. kaas of 250 gr. korstloze kaas 1 ei 750 gr. suiker, boterh..i strooisel, enz. of 1500 gr. jam, stroop, I enz. of 750 gr. choc, of suikerw, 125 gr. koffie 50 gr. thee 100 gr. bloem of zelfr. bakmeel of kindermeel (niet uit ryst bereid) 225 gr. huishoudzeep of' 180 gr. toiletzeep 250 gr. zachte zeep 1600 gr. brood 800 gr. brood Bonkaarten Kd, Ke 709 (Serie K): K-ll Brood K-ll Boter K-12 Boter K-13.K-15 Melk K-ll. K-12 Vlees K-01 Algemeen K-ll Diversen.. K-12 Diversen.. K-13, K-14 Div. K-15 Diversen.. K-16 Diversen.. K-17 Diversen.. K-13 Reserve K-14 Reserve K-16 Reserve gr. brood 250 gr. boter 125 gr. margarine of 100 gr. vet 12 liter melk 100 gr. vlees 120 gr. spysolie 100 gr. kaas of 125 gr. korstloze kaas 1 ei 250 gr. suiker, boterh..| strooisel, enz. of 500 gr. jam, stroop, enz. of p 250 gr. choc, of suikerw. 450 gr. huishoudzeep of 360 gr. toiletzeep 250 gr. zachte zeep 500 gr. bananen r' (voor-inlevering) 800 gr. brood jj 100 gr. bloem, of zelfr. r, bakmeel of kindermeel! (niet uit rijst bereid) b 600 gr. bloem of zelfr.0 bakmeel of kindermeel a t n int iii* „tl.-! U J K-21 Brood 800 K-21 Boter 250 K-22 Boter 250 200 K-21 Melk 5 K-21 Vlees 300 K-22 Vlees 100 K-21 Eieren 5 K-21 Kaais 200 K-21 Suiker 250 500 250 21. Panda was de volgende morgen al v:eer' vroeg op en zonder veel tijd aan zijn kleding te verspillen klom hij de wankele zoldertrap af. Maar hij ontdekte dat hij niet de eerste was. Zijn baas zat al achter een wankel bureau en sprak met een uit gestreken heer die een grote tas met pa pieren bij zich had. „U moet het betalen!" sprak de heer. „U hebt nu reeds driemaal uitstel gehad en dat is genoeg. De belasting kan niet langer wachten! Wat zou er van ons land terecht komen wanneer iedereen maar uitstel kreeg? Er moet betaald worden! „Maar ik heb geen geld!" riep Oehoe Z. Uil. hebt een vliegmachine!" herinnerde de heer hem (het was een deurwaarder, om volledig te zijn). „Die kan ik toch niet verkopen?" jam merde de vlieger. „Dan ben ik brodeloos!" „Dat mag niet hinderen!" sprak de deur waarder. Het is beter, dat u brodeloos bent, dan dat het land geen geld krijgt! U bent geen goed vaderlander, meneerl" Waterpolo HVGB en RZC speelden in Leiden opnieuw 2-2 Opnieuw is de promotiewedstrijd tussen HVGB en RZC. om een plaats in de hoofd klasse van de waterpolocompetitie van de Koninklijke Nederlandse Zwembond met ge lijk spel geëindigd (2—2) en een derde wed strijd is noodzakelijk, welke begin September, vermoedelijk in Den Haag gespeeld zal worden. Dinsdagavond trokken met het zevental van HVGB vele supporters naar de zweminrichting van „De Zijl" in Leiden, waar ongeveer zeshon derd bezoekers aarv-zig waren. In tegenstelling met de eerste wed- d in Waddinxveen waren de Rotterdammers --hniseh iets beter. In het bijzonder was de middenvoor G. van Driel op dreef en had hij meer geluk gehad met zijn vele schoten op doel. dat had RZC kunnen winnen. Frankenthal was zijn tegenspeler, die vee! moei te met hem had en deze keer minder was dan in de eerste wedstrijd. Weliswaar is HVGB over het algemeen meer in de aanval geweest, doch de voorwaartsen kregen bü de Rotterdamse achterhoede geen kans. Van Driel gaf zijn club de leiding. De Haarlemse doelman had de bal over de heift geworpen. De vrije wbrp werd naar Van Driel geplaatst, die doelpuntte. Aan de andere zijde werkte A. Rol hard voor de gelijkmaker en na dat hij een kans voorbij had laten gaan. kreeg hij de bal van Hogeland toegespeeld en schoot hij in (1I). In de tweede helft doelpifr.tte Van Driel uit een strafworp. waarna een spannende strijd volgde. Rol zorgde er voor, dat de par tijen op gelijke voet kwamen (2—2). Een ver lenging was nodig, welke bijna geheel met vijf tegen vijf is gespeeld, omdat vier spelers we gens verzwemmen het water waren uitgezonden. Het spel stond op een lager peil. De Rotter dammers hadden het voordeel, dat Van Driel hun middenvoor was. maar het gelukte hem niet doelman Brokken te passeren. Rol was uit het water en oin beurten speelden Anthoni en Ho- geland middenvoor, maar gevaarlijk waren zij niet. Hoewel het spel zich hoofdzakelijk bij de middenvoors afspeelde, bleven doelpunten uit en het einde kwam met 2—2. Sport in 't kort SCHERENS KOMT NAAR AMSTERDAM. De wereldkampioen sprint Scherens zal op uit nodiging van het Olympisch Stadion te Amster dam hedenavond de revanchewedstrijd van de wereldkampioenschappen bijwonen. Hij is niet in staat aan de strijd deel te nemen. Het ligt in de bedoeling Scherens in de loop van de avond te huldigen. K-17 Reserve (niet uit rijst bereid) 250 gr. zachte zeep Bonkaarten Ma, Mb, Mc, Md. Mc. Mf. Mf 709 (bijzondere arbeid, a.s. moeders en zieken) (Serie K) gr. brood oi' po Ee I br suiker, boterti.-i strooisel enz. of enz. of Vcrsnaperinjrenkaarten enz. Qb, Qc 707: K-33 Versn. 200 gr. choc, of suikerw. of j 200 gr. suiker, boterham- I strooisel enz. of 400 gr. jam, stroop, enz. K-36 Versn. 100 gr. ehoc. of suikerw. of! 100 gr. suiker, boterham- I j strooisel, enz. of 200 gr. jam, stroop, enz. 1 Deze bonnen kunnen reeds op Donderdag 14 Augustus worden gebruikt, met uitzon-! dering van de bonnen voor melk, waarop! 1 eerst op Maandag 18 Augustus mag worden gekocht. De bonnen voor spijsolie zijn geldig tot en met 13 September. 1 1 De voor-inleveringsbon voor bananen 1 moet uiterlijk op 23 Augustus bij een J détaillist worden ingeleverd. De niet aangewezen bonnen van serie J en de niet aangewezen bonnen van de bon-1 kaarten 707 kunnen vernietigd worden. Een extra snoepbon voor 31 Augustus Ter gelegenheid van de verjaardag van H. M. de Koningin zal voor alle leeftijds groepen een extra bon voor 100 gram ver-| snaperingen worden aangewezen. Deze bon geeft ook recht op het naar keuze aankopen van 100 gram suiker of 200 gram jam in plaats van versnaperingen. Behalve deze algemene extra-verstrek king zullen voor de viering van deze dag I geen bijzondere toewijzingen gegeven kun nen worden. Doodstraffen. Dezer dagen zijn 23 Belgen we gens hun houding tijdens de bezetting ter dood veroordeeld. De krijgsraad ln Luik heeft uitspraak gedaan in een proces tegen een 25-tal Belgen, die dienst hadden genomen bij de Gestapo. Zestien hunner werden ter dood veroordeeld. De krijgsraad te Brussel j heeft vonnis gewezen tegen enige tientallen Belgen, die diensten hadden verricht voor I de „Werbestelle", welke verantwoordelijk was voor de jacht op werkkrachten. In dit proces werden 7 doodstraffen uitgesproken. Verklaring. Vertegenwoordigers van Amerikaan se kerken, die twee weken in Joego-Slavië 1 vertoefd hebben op uitnodiging van de Joe goslavische regering, hebben tijdens een persconferentie te Belgrado verklaard, ervan overtuigd te zijn, dat de in Joego-Slavië ver- I oordeelde geestelijken niet wegens hun reli- I gieuze o%'ertuiglngen. doch alleen wegens misdaden bedreven tegen het volk veroor- I deeld waren. Tenslotte verklaarden zij: „Wij wensen zonder voorbehoud te verklaren, dat heden in Joego-Slavië vrijheid van gods dienst en eerbiediging van alle goddiensten en hun instellingen bestaan". Het beloofde land. Gedurende de maand Juni zijn 13.000 vluchtelingen in kampen in de Amerikaanse zóne ondergebracht Meer dan 12.700 kwamen uit de Sovjet-zóne. aldus een rapport van de Amerikaanse militaire gouver neur. generaal Lucius Clay. Eigen belang. Het Britse ministerie van buiten landse zaken heeft de Britse ambassadeur te Parijs verzocht rapport uit te brengen over een grdep Britse oudstrijders en hun gezin nen. die zich te Fort Trinquet in de Sahara al 21 dagen in arrest zouden bevinden. Een woordvoerder -van het ministerie zeide. dat de maatregel van de Franse autoriteiten te Fort Trinquet vermoedelijk slechts uit voor zorg en in het belang van de Britten in kwestie was genomen. Taptoe in Berlijn. Vier geallieerde opperbevel hebbers en twintigduizend toeschouwers za gen Maandagavond in Berlijn een Indrukwek kende demonstratie van de Britse traditie in de vorm van een massale taptoe, die door Britse strijdkrachten in Duitsland was geor ganiseerd Het schouwspel had plaats op hetzelfde Meiveld, waar Hitler en Mussolini in hun gloriedagen het bondgenootschap der as-mogendheden proclameerden

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1947 | | pagina 2