Ruime geldmiddelen blijven stimulans voor fondsenmarkl Voetbal -vooruitzicht H.V.G.B. promoveert naar de hoofdklas DUNLOP „De regering is niet zuinig en bemoeit zich met te veel dingen" C Panda en de Meestervlieger Nederlandse verliezen in Indonesië Dame op terras RESA-ARNHEM Wereldnieuws J ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1947 HAARLEMS DAGBLAD 2 (Van onze financiële medewerker). De scherpe tegenstellingen, welke zich de laatste tijd in het aspect van de geld- en effectenmarkt voordoen, plaatsen de beleg ger voor grote moeilijkheden. Terwijl bijvoorbeeld aan de ene kant de vraag naar nieuw geld groot is, zoals uit tal van aandelenemissies blijkt, blijft aan de andere kant de rente van het geld laag, zodat het „Beleggingsfront", waarin de faote geldgeefsters zijn gecombineerd, na ang verzet thans bereid is aan publiek rechtelijke lichamen leningen te verstrek ker. tegen 3 rente, indien de looptijd 20 tot 30 jaar bedraagt en tegen een gestaf felde rente van 3 tot 3V2 bij een looptijd van 30 jaar en langer. En al kunnen 3 pandbrieven van Hypotheekbanken de parikoers niet halen, er blijkt toch een mogelijkheid te zijn voor de plaatsing van pandbrieven met het. ietwat uitzonderlijk rentetype van 3?i (Zeeuwse Hypotheek bank). Voorts kunnen de obligaties van de Nederlandse Staat zich om en bij de pa koers handhaven, hoewel minister Lief- tinck met een begroting voor 1948 voor de dag is gekomen, die tot versterking van het staatscrediet nog weinig kan bijdragen. Deze betrekkelijk hoge koersen voor vaste rentedragende fondsen vallen temeer op wanneer men ze ziet in het licht van de nog altijd stijgende koersen op de aan delenmarkt, waaraan volgens velen de vrees voor een verdere waardeverminde ring van de gulden niet vreemd is. Vroe ger ging zulks gepaard met een sterk ver minderde appreciatie van obligaties, omdat men hier immers met geldswaarden te doen heeft, welker innerlijke waarde niet door de stijging of daling van de goederenprij- zen wordt beïnvloed. Dat dit thans niet het geval is, is voor namelijk een gevolg van het feit dat de vaste rentedragende fondsen voor een goed deel worden gehouden en gekocht door de grote institutionele beleggers en tevens van de steeds meer %-eld winnende overtuiging, dat de goedkoop-geldpolitiek der regering nog voor lange tijd zal worden {:ehandhaafd. Voorts zijn de beperkte be- eggingsmogeliikheden van deze tijd uiter aard ook op de koersen der obligaties van invloed. Belegging in buitenlandse obliga ties en aandelen is thans uitgesloten. Juist het tegenovergestelde verschijnsel doet zich voor, namelijk een geleidelijke liquidatie van het bezit aan buitenlandse fondsen, met name van Amerikaanse waarden, waarvan gedurende de eerste zeven maan den van dit jaar reeds voor 70 millioen dol lar is verkocht. Nog altijd wordt van ho gerhand op dit bezit aan Amerikaanse fondsen druk uitgeoefend door de bevoegd heid der regering om deze dollarwaarden te vorderen en door het voortdurend uitstel len van de betaling van rente en dividen den over de jaren 1945 en 1946 voor het nog resterende bezit, dat op 400 500 mil lioen dollar wordt geschat. Alleen over 1945 hebben de houders nog een bedrag van 20 a 30 millioen dollar te vorderen, dat wel reeds door de administratiekantoren werd ontvangen, maar tot dusver nog maar steeds in kas wordt gehouden. Vermoedelijk spelen hierbij ook de vrees der regering voor een verdere uitzetting van de geldsomloop en de sterke vraag naar aandelen een rol. Reeds thans ondergaat deze de invloed van de liquidatie van het bezit aan Ame rikaanse waarden, ook al dragen de zeer gunstige resultaten, welke recentelijk door enkele belangrijke industriële onderne mingen gerapporteerd worden daartoe bij. Zo heeft Van Gelder in 1946 met een winst van ruim 6 millioen heel haar verlies van de oorlogsjaren ingehaald en kan zij op de Ëreferente aandelen nog 4 uitkeren. De oogovens hebben het niet minder goed gedaan. Ook hier is het verliessaldo van ƒ3.7 millioen dat de balans per 31 Dec. 1945 ontsierde door de in 1946 behaalde winst van ƒ5.4 millioen verdwenen en tou cheren gewone aandeelhouders een divi dend van 6 94, preferente zelfs een extra uitkering van l1/^ De AKU heeft ook al haar oude verlies kunnen wegwerken, maar keert nog geen dividend uit met het oog op de onzekerheid inzake de schadever goeding. welke zij voor de in Amerika ge- confiskeerde eigendommen van de Neder landse regering moet ontvangen. Kleinere ondernemingen als Rouppe van der Voort, Electro Zuur en Machinefabriek Jaffa, publiceren over het afgelopen jaar zeer bevredigende resultaten en het kan daarom geen verwondering wekken dat het beleggend publiek, beperkt in zijn keuze als het is, tot dusver na elke reactie naar de aandelenmarkt terugkeert. Evenmin is het een wonder dat emissies als die van aandelen Nederlands-Ameri kaanse Fitting en 4 pet. cum. pref. Lever- bros, waarbij het in totaal om een bedrag van rond 25 millioen gaat, als water op een verdroogde aarde verdwijnen. Het zou ons niet verwonderen wanneer allengs ook voor Indische waarden groter belangstelling ontstond. De regeringsver klaring moge niet uitblinken door positieve aanwijzingen voor de door de regering te volgen politiek, zij suggereert in elk geval de waarschijnlijkheid dat ook zonder een verdere politiële actie het beoogde doel zal worden bereikt. En uit de jaarversla gen en mededelingen omtrent enkele Indi sche ondernemingen valt af te leiden dat de Indische productenhandel zich lang zamerhand weer langs zijn oude banen be gint te ontwikkelen, iets waarop ook in het verslag van de Java Sumatra Handel Maatschappij gewezen wordt. Aangenomen wordt dat de voor ons land zo belangrijke transitohandel zich zal herstellen naarmate de politieke en economische toestand in Indië verbetert en het is om meer dan één reden te hopen dat dit voorzichtig opti misme niet beschaamd wordt. Een toe nemend vertrouwen in het herstel van het Indische bedrijfsleven zou de eenzijdige vraag naar aandelen van Nederlandse on dernemingen allicht enigermate temperen en een niet ongevaarlijke overdrijving kun nen tegengaan. Haarlem-Nepfunus aan de Spanjaardslaan Voor de Haarlemse eerste klassers was de inzet van het voetbalseizoen bijzonder gunstig. Met vertrouwen kunnen de re sultaten van Haarlem en EDO tegemoet gezien worden. Aan de Spanjaardslaan komt Neptunus bij de roodbroeken op be zoek. Vorig jaar was de Rotterdamse ploeg geruime tijd candidaat voor de bovenste plaats, maar later zakte het spel af. Nep tunus is gestart met een nederlaag van 21 tegen 't Gooi. Verwacht mag worden, dat het zich zal herstellen. EDO trekt naar DHC. dat de vorige keer vrij had. De Haar lemse club lijkt ons sterker. In het Noordersportpark komen Storm vogels en DOS tegenover elkaar. De IJmuidenaren staan niet voor een gemak kelijke taak. maar in eigen omgeving wordt doorgaans beter gespeeld. VSV trekt naai de nieuwe eerste klasser Zeeburgia in de hoofdstad, waar het kan winnen. De wed strijd 't GooiAjax gaat wèl door en wordt in het Hilversumse Sportpark gespeeld. Het huurcontract is voorlopig ongewijzigd gelaten, in afwachting van een nader on derzoek naar de mogelijkheid van verbete ring van het Sportpark en herziening van de huurprijzen. Van RCH, dat bij BMT op bezoek gaat, kan de tweede overwinning verwacht wor den. Voor Velsen en De Kennemers zijn thuiswedstrijden vastgesteld, resp. tegen Gouda en VIOS. De derde klaswedstrijden Always For wardHFC en WEBeverwijk zijn uit gesteld. „De slangenkuil" verfilmd Anatole Litvak, de Frans-Russische regisseur, wiens bekendste film „MayerUng" is. zal in Hol lywood een verfilming maken van het Ameri kaanse boek ..The snake pit" De Slangenkuil Het geeft een beeld van de toestanden in de staatskrankzinnigengestiehten m de V. S en heeft veei opgang gemaakt. De hoofdrol van een patiënte, die aan geheugenstoornissen lijdt, zal gegeven worden aan Oliva de Havillartd. WATERPOLO De radio geeft Zondag Hilversum I. 301 m: 8. 9,30, 13, 19.30 en 22.30: nieuws; 8.15 Concerto grosso Vivaldi: 8.30 Kerkdienst; 9.45 Pianomuziek van Chopin; 9.55 Hoogmis: 11.30 Trio van Saint Saens; 12.00 Angelus; 12.03 Lucienne Boyer; 12.15 Boekbespreking; 12.30 Lichte muziek; 12.55 Zonnewijzer; 13.15 Welk boek? 13.20 Lichte muziek: 14.00 Kamermuziek: 14.40 Platen; 15.00 Voor de boeren; 15.10 Sonate van Chopin; 15.40 Operamuziek van Sme- tana: 16.20 Het verkeerswezen; 16.30 Zie- kenlof: 17.00 Kerkdienst;-18.30 Strijdkrach ten: 19.00 Orgel; 19.15 Kent gij uw Bijbel; 19.45 Marsen; 19.55 Motorwedstrijdrepor- tage; 20 05 Actualiteiten; 20.12 De gewone man; 20.20 ,.De Zilvervloot; 21.05 Luister spel „Muiterij op de walvisvaarder (II); 21.55 Sonate van Mozart; 22.10 De Van Rooyens; 22.15 Avondgebed; 22.50 Klassiek concert. Hilversum II, 415 m: 8. 13. 18, 20 en 23 uur: Nnieuws: 8.15 Platen; 8.30 Voor het platteland; 8.40 Lichte muziek; 9.15 Sport berichten; 9.15 Geestelijk leven; 9.30 Men vraagt, wij draaien; 10.00 Zondagshalfuur; 10.30 Kerkdienst; 11.45 „Tot het hart van het volk; 12.00 Harmoniecorps; 12.30 Zon- dagsclub; UA0 Koorzang; 13.15 Virtuoso- sextet; 13.50 De Spoorwegen spreken; 14.00 Laskische dansen; 14.05 Boekbespreking: 14.30 Kamerorkest: 15.30 Filmpraatje; 15.45 Dansorkest; 16.40 Voetbalreportage; 17.00 Ge-prekken met luisteraars; 17.20 „Een ge dicht"; 17.30 Oome Keesje; 17.45 Koor zang: 18.15 Voetbalreportage; 18.30 Dans orkest; 19.00 Radiolympus; 19.30 Stradiva- sextet; 20.05 Actualiteiten; 20.15 Vaudeville orkest: 20 45 Annie en Jan van Ees; 21.05 „De Speeldoos"; 21.30 Russisdh program ma; 22.00 Luisterspel „Bandjir" (IV); 22.40 Romantische melodieën; 23.15 Bekende or kestwerken. Maandag Hilversum I, 301 m: 7, 8, 13. 19 en 22.30 uur: Nieuws: 7.15 Gymnastiek; 7.30 Con certo grosso Handel; 7.45 Woord voor de dag: 8.15 Gewijde muziek; 9.00 Sonate van Beethoven; 9.15 Ziekenbezoek; 9.30 Lichte muziek; 10.00 Werken van Dvorak: 10.30 Morgendienst; 11.00 Strijkkwartet; 11.15 „Gekooide vogels": 11.35 Fluitrecital; 12.00 Lichte muziek; 12.30 Weerbericht: 13.15 Kwintet; 13.35 Amati-trio; 14.00 Voor jonge moeders; 14.40 Werken van Slavische com- pnr.isten: 15.15 Holandasextet; 16.00 Bijbel lezing; 16.45 Vioolrecital; 17.15 Kamermu ziek voor blazers: 17.45 Rijk Overzee; 18.00 Sport: 18.15 Piano: 18.30 Strijdkrachten; 19.15 Leeslamo; 19.30 Actualiteiten; 19 45 Ex-politieke gevangenen; 20.05 Proloog; 20.15 Marinierskapel; 21.00 „Augustinus op school": 21.20 Tsjechische platen: 22.00 Geestelijke liederen: 22.45 Overdenking; 23.00 Populaire muziek. Hilversum II, 415 m: 7, 8, 13. 18, 20 en 23 uur: Nieuws; 7.15 Gymnastiek; 7.30 en 8.15 Platen; 8 45 Pianomuziek van Chopin; 9 15 Morgenwijding; 9.35 Platen; 10.30 Voor de vrouw; 10.35 Symphonie van Mozart; 11.00 ..Op de uitkijk": 11.15 Lyratrio: 11.45 Werken van Verdi; 12 00 Zang en piano; 12 30 Weerbericht: 12 33 In 't Spionnetje; 12.38 Operettemuziek; 13.15 Lichte muziek: 13.50 Werken van Grieg; 14.40 „Wat gaat er om in de wereld?" 14.35 Zang en orgel; 15.00 Gevariëerd programma; 16.30 Muziek- bespreking; 17.15 Beethovenvariaties op muziek van Mozart; 17.30 Voor padvinders: 17.45 Dansorkest: 18.35 Orgel en zang; 19.00 „En nu naar bed": 19.05 Liebeslieder van Strauss; 19.10 Inleiding tot muziekbegrip: 19.25 Concert voor bijzondere bezettingen; 20.05 Radioscoop; 22.30 Noors programma; £3.15 Dansmuziek, Drie maal is scheepsrecht. Eindelek is er dan een beslissing gevallen in de strijd om een plaats in de hoofdklasse der waterpolo- competitie van de Koninklijke Nederlandse Zwembond tussen HVGB en RZC. Nadat de wedstrijden in Waddin.vveen en Leiden na verlenging gelijk waren geëindigd, heb ben de Haarlemmers Vrijdagavond in de inrichting aan de Mauritskade te Den Haag met 86 in de verlenging gewonnen (na de gewone speeltijd was de stand ,44) en promoveerden zjj naar de hoofdklasse. De spelers hebben er dus wel voor moe ten vechten, maar eerlijk en sportief is ae strijd in de drie wedstrijden geweest. Steeds is gebleken, dat de oudere leden veel belangstelling hebben voor de tegen woordige ploeg, want zowel van de zijde der Haarlemse als van de Rotterdamse club trokken zij met het zevental mee. Tussen de twee verenigingen, die ruim veertig jaar geleden het waterpolo spel po pulair hebben gemaakt en in 1901 de eer ste competitiewedstrijd van de waterpolo- competitie tegen elkaar in de inrichting aan de Houtvaart te Haarlem speelden is de beslissing thans gevallen. De ontmoeting van Vrijdagavond stond niet op een hoog peil, doch was het aan kijken wel waard. Spanning heerste er var het begin tot het einde. Alleen in de eerste helft vertoonden de Rotterdammers goed spel. Toen Hogeland HVGB de leiding ha<' gegeven, zette RZC snelle aanvallen op er Bijsterveld en Van Driel, die een scho van Miezen van richting veranderden, zet ten de achterstand in een voorsprong var 2—-1 om. De middenvoor Van Driel wa- bijzonder gevaarlijk en Koot had een moei lijke taak tegen hem. De Rotterdammer bleven sterker en met een ver schot brach Miezen de stand op 31. Na de hervattin' demonstreerde HVGB een vlot spel. A. Rr en Hogeland zwierven steeds bij de twee meterlijn. In korte tijd maaktén zij drie doelpunten en HVGB had weer de lei din (43). Uit een strafworp maakte Mieze er 44 van. Nadat een Rotterdammer ko" voor het einde uit het water was gezonder hadden de Haarlemmers een prachtig' kans te winnen. Wel waren zij sterker maar succes bleef uit. Van Driel kreeg aar de andere zijde gelegenheid te doelpunter maar een stokhoogbal schoot hij tegen d lat. Het einde kwam met een gelijk spe1 zodat een verlenging van twee maal dri' minuten nodig was. De eerste helft werd begonnen met vijf tegen zes spelers, omdat ook Rol en een andere Rotterdammer wegens verzwemmen het water waren uit gezonden. Spoedig verkreeg HVGB door toedoen van Frankenthal eer voorsprong, welke Rol met drie doelpunten tot 84 vergrootte. In het laatste gedeelte van de strijd was RZC sterker en doelpuntte nog twee maal (86). Verdiend hebben de Haarlemmers ge wonnen. In het water ging het spel vrijwel gelijk op, doch de Haarlemmers beschikten over meer uithoudingsvermogen en daar door behaalden zij de zege. „Wij promoveren"! ^thoudingsvermogen vergt. Dit jonge H.V.G.B strijdt gelijk zeven leeuwen. Wij keken elkaar bedenkelijk aan toen het met 1~3 achterstond, maar het scheen er toen juist plezier in te krijgen en toonde extra- strijdlust inplaals van ontmoediging. Dat het hard schiet hebben wij, achter of beter gezegd boven de goal. ondervonden als er iets te hoog gemikt werd. En dat uit houdingsvermogen heeft ons met bizonder respect vervuld, tot in de laatste minuut van die lange verlenging. „Ze zijn keihard getraind", onthulde iemand ons met trots. Ik vrees dat wij dat niet waren in onze polo-tijd. En het is altijd een zwaar spel geweest. Onze oude kijk op waterpolo kan ons niet bedriegen: dit was een verdiende overwin ning. Het werd al bij voorbaat bevestigd door een speler van de tegenpartij die. terugkerend op de doellijn toen H.V.G R. met 64 leidde, bedaard voorspelde: „Ze verdienen te winnen". De verhouding tus sen deze verwoed kampende zeventallen, die elkaar driemaal ontmoet hebben, bleek trouwens heel goed. Dat deed ons ook ple zier. al leek die R.Z.C-commentaar jegens medespelers niet zo tactisch, zolang zij nog ^en kans hadden. Glorie zij het oude H.V.G.B. in de hoofd klasse toegewenst. Het zal er zich zeker krachtig in doen gelden. Wij hopen des hijgenden aanvoerders natte hand nog meermalen krachtig, te schudden, bij een "elukwens. Want dat hebben wij afstam melingen uit een grijs polo-verleden wel begrepen: wij moeten er vaker heen. R. P. Sport In 't Icort RESULTATEN VAN SCHAAKCLUB KENNEMERLAND". In de strijd om >et schaakkampioenschap van Haarlem erloor Kennemerland met 5V29V2 van "Moemendaal. Geen slecht resultaat voor vennemerland, dat tegen een eerste klas- er uitkwam. De definitieve uitslag van ïollandKennemerland is 7 V27i/2 gewor- len. Volgende week beginnen de winter- vedstrijden van Kennemerland. Als oud-speler van H.V.G.B. Het Vijgeblad, zoals het bij zijn oprichting door Willem Merens en zijn mede-studenten uit die tijd genoemd werd heb ik Vrijdag avond aan de oever van het glinsterend- groene watervlak genoten van de zege. Samen met E. W. J. Jak, tijdgenoot en ge ducht H.V.G.B.-speler uit het grijs verleden. Wij hadden gevonden dat wij erbij moesten zijn en voelden ons weer even vereend met de oude club als vijfendertig jaar geleden. Dat raak je niet kwijt. Jammer dat dr. Merens dit niet heeft mogen beleven: H.V.G.B. in de hoofdklasse, nu dat zo*n maximum van snelheid, baltechniek en bracht het wereld- snelheidsrecord te land op 635 KM PER UUR Deze enorme pres tatie verrichtte hij op BANDEN MEERDERHEID VAN HET PUBLIEK MEENT: Geregeld wordt de regering verweten dat zij verre van zuinig is. Leeft die mening alleen onder bepaalde groepen critici of heeft het volk dezelfde indruk? Om dit na te gaan stelde het Nederlandse Gallup- Instituut de vraag: „Wat is uw indruk: gaat de regering zuinig of niet zuinig om met het door het volk opgebrachte geld?" 64 pCt. van het publiek antwoordt: niet zuinig. 16 pCt.: wel zuinig. 20 pCt.: geen mening. De verdeling der meningen loopt dwars door alle politieke en andere groeperingen in ons volk heen. Het „niet zuinig" wordt uitgesproken door 57 pCt. van hen, die vorig jaar op de K.V.P. gestemd hebben, door 67 pCt. der Partij van de Arbeid- stemmers, 69 pCt. der Ant-Revolutionnai- ren, 70 pCt. van de Partij van de Vrijheid stemmers en 76 pCt. der communistisch georiënteerden. Van mensen met lage in komens vindt 61 pCt., van de middenstan ders 69 pCt., van de weigestelden 73 pCt- dat de regering niet zuinig is. Nu hangt het oordeel over het finan ciële beleid van de regering natuurlijk nauw samen met wat het publiek vindt dat de regering behoort te doen en daarom vroeg het Gallup-Instituut ook: „Wat vindt u: bemoeit de regering zich tegenwoordig met te weinig of met te veel dingen of doet zij het ongeveer goed? 40 pCt- meent: bemoeit zich met teveel dingen. 27 pCt.: doet het ongeveer goed. 11 pCt.: bemoeit zich met te weinig dingen. 22 pCt.: geen mening. Het blijkt dat zij die vinden dat de re gering zich met te weinig dingen be moeit toch in meerderheid van mening zijn, dat zij n i e t u i n i g is. Van hen zegt namelijk 67 pCt.: niet zuinig, 21 pCt.: zuinig, 12 pCt.: geen mening. De mensen, die vinden dat de regering zich met teveel dingen bemoeit, ant woordden: 78 pCt. niet zuinig, 12 pCt.: zuinig, 10 pCt.: geen oordeel. Zij die antwoordden: „de regering doet het ongeveer goed", menen voor 56 pCt. dat de regering niet zuinig is; 20 pCt. van hen meent wel zuinig. Het Gallup-Instituut heeft de meningen over dit onderwerp verder onderzocht door het publiek te vragen: „Met welke dingen kan de regering zich minder bemoeien, zonder nadelige gevol gen voor ons volk als geheel?" De antwoorden (natuurlijk alleen van de mensen, die vinden dat er nu teveel overheidsbemoeiing is) luiden: Minder bemoeien met: Handel, industrie, bedrijfsleven e 16 pCt. Landbouw, veeteelt, boerenbedrijf: 8 pCt. Prijzen, prijsbeheersing: 2 pCt. Wederopbouw, huisvesting: 2 pCt. Distributie (afschaffen): 5 pCt. Controle-instanties (C.C.D. afschaffen e.d.) 2 pCt. Grenscontrole, douane e.d.: 1 pCt. Diversen: 6 pCt. Geen mening: 2 pCt. Aan de voorstanders van méér staats bemoeiing werd gevraagd: „Met welke dingen moet de regering zioh meer gaan bemoeien". Zij antwoordden: Meer bemoeien met: Armen, arbeiders, sociale zorgen e.d. 4 pCt. Handel en Industrie: 1 pCt. Landbouw, veeteelt, boerenbedrijf: 1 pCt. Prijzen, prijsbeheersing, winsten 2 pCt. Wederopbouw, huisvesting: 2 pCt. Diversen: 4 pCt. Te veel ambtenaren? In Maart van het vorig jaar stelde het Gallup-Instituut een vraag over de amb tenaren in ons land, die bijna anderhalf jaar later herhaald is. De vraag luidt: „Wat vindt u: zijn er teveel ambtena ren of zijn zij nodig?" An woorden: In Maart 1946 Nu Er zijn te veel ambtenaren 73 pCt. 70 pCt. Zij zijn nodig: 17 pCt. 14 pCt- Geen oordeel: 10 pCt. 16 pCt. Van de K.V.P.-ers geeft 68 pCt. dit ant woord, van de P.v.d.A.-stemmers 73 pCt., van de A.R. 75 pCt.. van degenen die P.v. d.V. stemden 93 pCt. Op de vraag: „Op welke gebiedfen kunnen naar uw mening ambtenaren gemist worden?", ant woordt verder: 32pCt.: De distributie; 22pCt.: Controle-diensten, prijsbeheer sing, crisisambtenaren enz.; 16 pCt.: Rijksbureaux, diverse bureaux; 4 pCt.: Leger, Departement van Oorlog, enz.; 3 pCt.: Politieke opsporing, P.R.A.; 15 pCt.: Diverse andere en algemene opmerking als „Allemaal" en „Alle cor rupte". Dunlop banden-altijd veilig Korfbal Competitie van de Haarlemse bond begint De competitieleider van de Haarlemse Korfbalbond kan voor de eerste competitie dag, hoewel reeds ver in September, slechts enkele wedstrijden laten spelen, daar de gemeente-terreinen eerst in October voor de wintersport worden vrijgegeven. Een gevolg hiervan is, dat in de K.N.K.B. de Haarlemse 12-tallen eerst 3 uitwedstrijden moeten spelen in andere plaatsen waar de Gemeentebesturen wel het terrein beschik baar stellen. Voor de eerste klasse van de H.K.B. zijn slechts twee wedstrijden vast gesteld. Nieuw Flora gaat naar Aurora 3 en dit zal wel geen moeilijkheden voor de rood-witten opleveren. Oosterkwartier 3 gaat naar Watervliet 2, dat een aaMige jonge ploeg in het veld brengt. De uitslag zal wel niet veel een gelijk spel ontlopen. Handhaaft Oosterkwartier zich? De belangrijkste wedstrijd voor Zondag is WatervlietOosterkwartier. Immers beide twaalftallen hebben uit de twee wed strijden de winstpunten behaald; Ooster kwartier echter met overtuigender cijfers dan Watervliet. Ook ditmaal geven wij Oosterkwartier de beste kansen, daar het over een betere techniek en routine be schikt. Aurora speelt wederom thuis en wel tegen ZKV. Aurora wacht nog steeds op het eerste winstpunt. Indien ZKV vol ledig verschijnt, geven wij de Haarlem mers geen kans op één enkel winstpunt Sport Vereent gaat naar Amsteloaamum, dat vooral op eigen veld een terrein, dat totaal ongeschikt voor korfbal is moei lijk te slaan valt. Wij zouden het al een hele prestatie vinden, indien de Santpoor tenaren met een punt naar huis kwamen. Het bestuur van de Christelijke Gymnastiek vereniging „Kracht en Vriendschap" heeft de overtuiging, dat er in het noordelijk deel van Haarlem behoefte bestaat aan tumgelegenheid voor de Christelijke Jeugd. Daarom heeft het be sloten met ingang van Dinsdag a.s. lessen te laten geven aan kleine en grote meisjes. VERLOVINGSRINGEN <2 Een kleine zaak met een grote keuze GR. HOUTSTRAAT 49. TEL 20049, HAARLEM 59. Panda holde schreeuwend achter het vliegtuig aan, doch Oehoe lette daar niet op. De machine kreeg meer snelheid en steeg toen sierlijk en zonder fouten de lucht in. Panda sprong, met de moed der loan- hoop en klemde zich aan het hoogteroer vast. Beneden hem. sprongen de rovers, maar Oehoe liet zijn kist zó vlug klimmen, dat ze geen kans meer hadden. Panda trok zich ademloos en bibberend van angst om hoog, tot hij op de staart zat. Gemakkelijk zat hij daar nu juist niet, maar hij had het minder kunnen treffen. Alles bij elkaar moest hij immers nog blij zijn, dat hij mee gekomen was. Maar Panda was niet blij, hij was alleen maar geweldig boos op Oehoe, die hem helemaal vergeten had naar het scheen. „Ik zal proberen naar voren te komen!" dacht Panda. „Ik zal die Oehoe Z. Uil eens precies vertellen hoe ik over hem denkl" Haarlemse hockeyers zijn terug uit Derby De Haarlemse hockey-spelers(sters) die een tegenbezoek van een week hebben ge bracht aan de Derbyshire hockey-ploegen die in April van dit jaar Haarlem bezoch ten, zijn in goede orde teruggekeerd. De elftallen hebben vier wedstrijden ge speeld. De sportieve resultaten waren enigszins teleurstellend, daar de Engelse tegenstanders zeer sterke elftallen in het veld brachten. Bovendien bleek het samen spel van de uit verschillende clubs samen gestelde Haarlemse elftallen niet geheel op gewassen tegen het uitermate intelligente teamwork, dat de Engelsen demonstreer den. De ontvangst was in een woord schitte rend. De vriendschapsbanden, met Pasen in Haarlem aangeknoopt, werden nauwer aangehaald en versterkt. Maandagavond werd een feestavond ge organiseerd, waarop de voorzitter van de gemeenteraad van Belper de bezoekers zeer hartelijk toesnrak. Voor de heren werd een bezoek aan de Rolls Royce fabrieken georganiseerd, voor de dames een bezoek aan de British Celanese, een fabriek van textiel en plastic-producten. Gezamenlijk werd de Royal Crown Derby porcelein- fabriek bezocht. Athletiek Nederland verloor In Oslo Na een wedstrijd van twee dagen ls de athle- tiekwedstrijd Noorwegen—Nederland te Oslo in een overwinning voor de Noren geëindigd. Zij behaalden 109 punten en de Nederlanders 96. De regering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de afgelopen week de vol gende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Marine: 2de It. mar. N. A. Mul uit den Haag, gesneuveld op 19 Sep tember 1947. 2de It. mar. P. J. L. de Greeff, uit Hilversum, overleden op 19 September 1947 tengevolge van verwondingen. 1ste lt. mar. H. W. F. Bongers uit Maastricht, ge sneuveld op 19 September 1947. Mar. 1ste kL K. L. J. M. Post uit Leek, gesneuveld op 19 September 1947. Koninklijke Nederlandse Landmacht: Sold. J. Velthuis van 9 Genie Veldcomp., uit Ambt Delden, gesneuveld 22 Juli 1947 omgeving Modong (na vermissing). Korp. C. de Graaf, van 1 M.P., uit Amsterdam, gesneuveld op 16 September 1947 te Dja- tobanang. Seg. J. H. M. Bijvoets, van 3 R.S. uit Rotterdam, gesneuveld op 17 Sept. 1947 te Tjibatoe. Sold. 1ste kl. W. Koenes, van 1-9 R.I., uit Marium (Gr.), gesneuveld 17 September 1947 te Belik. Sold. G. Verplak, van 2-1 A_A.T„ uit Amsterdam, gesneuveld 17 Sept. 1947 omgeving Tasikmalaja. Sold. G. J. Annelink, van 3-12 R.I., uit Apeldoorn gesneuveld 18 Sept. 1947 (plaats niet ver meld). Korp. A. Huisman, van 5-3-8 R.I., uit Leiden. Gesneuveld 18 Sept. 1947 te Bandoeng. Korp. A. J. H. Tullemans, van 4-11 R.I., uit Weert, gesneuveld 19 Sept. 1947 omgeving Kesambi. 2de luit. L. A. Reymer, van staf Mitr. Bat., uit Rotterdam, gesneuveld 21 Sept. 1947 te Garoet. Sold, lste kl. J. van der Wal, van 3-8 R. I., uit Tietjerksteradeel, gesneuveld 21 Sept. 1947 te Bandjarsari. Sold. A. van der Werve, van 3-8 R.I., uit Noordgouwe (Zld.), gesneuveld 21 Sept. te Bandjarsari. Koninklijke Nederlands-Indische leger: Serg. Inf. L. Levasier, uit Ned.-Indië, ge sneuveld 18 Sept. 1947 omgeving Soem- daedang. Kapt. Inf. J. H. E. Kusters, uit Utrecht, gesneuveld 20 Sept. 1947 te Band- jarasem (Bali). Landstorm korp. Inf. J. P. Ruytenbeek, uit Ned. Indië. Gesneuveld 16 September 1947 (plaats niet vermeld). Jav. sold. 2de kl. Inf. Sagiman, gesneuveld 18 September 1947 (plaats niet vermeld). Annie Woud zingt te Londen Annie Woud zal. begeleid door Johan Otten, op Vrijdag 3 October in de Wigmore Hall te Londen een lie deren avond geven, waarmee de serie Neder landse concerten van dit seizoen wordt geopend. „Ja", zei ik, „het is wei herfst nu". Dat had de dame naast mij geconsta teerd. Een dikke dame, die achter een baas van een bier over het Rembrandtplein zat te kijken. We zaten met ons allen in de laatste streep warmte, die de zon over het terras legde. De bomen zijn al van brons. En Rembrandt zelf keek maar in de richting van de Amsterdamse Bank. „Ja", zei ik, „het is wél herfst nu". „Dan gaan de dichters weer aan de gang", zei ze, „ik heb er een op kamers. Overdag op het postkantoor bij de aange tekende stukken en 's avonds dichter. In de herfst is hij het diepst ontroerd. Hij zit de hele avond op zijn kamer en hij heeft iets wazigs in zijn ogen. Ik heb nog nooit iets van hem gelezen. Ik hou niet van ge dichten. Aanstellerij. U bent toch bijgeval geen dichter?" „Neen", zei ik, „nee mevrouw, ik ben geen dichter". „Juffrouw", zei ze, „ik ben geen me vrouw, niks te mevrouwen voor mij- Vrij heid blijheid. Eén vaste verkering gehad. Twintig jaar geleden. Die dichtte ook. En nooit verder gekomen dan adjunct-com mies bij Centraal Beheer. Dat komt ervan. Mannen die versies schrijven. Hoe bestaat het!" In zes teugen dronk ze haar glas leeg. „Mijn nog een pilsje", riep ze tegen het oude kellnertje. Een reële juffrouw, dacht ik. „Maar de herfst is wel heerlijk", zei ik, „na al die hitte van dit zomertje". „Waarom heerlijk?" zei ze. „Waarom is die herfst nou heerlijk? Het is te warm voor de kachel en te koud voor zonder kachel. Ik vind 'r niks heerlijks an". „De bomen....", zei ik„en de bloemenkijkt u nou eris naar dat stalletje daar: één heerlijkheid van kleur, die vuurrode gladiolen en die gele chry sant) es daar tegen-an en al dat blauw en dat rose en dat dan allemaal onder die hoge, oude bomen met die herfsttinten in 'r laatste blaren. „Ik geloof toch dat u een dichter bent", zei ze wantrouwig. „Het zijn bij mij altijd dichters. En ik begrijp maar niet waarom?" „Misschien trekt u dichters aan", zei ik. „Er zijn vrouwen, dames mag ik wel zeg gen, die de hele wereldgeschiedenis door nou eenmaal dichters hebben aangetrok ken. Er zijn nu eenmaal vrouwen, die dat dichterlijke aanraken, dat in ieder man nenhart sluimert. Dat had je bij de oude Romeinen al en dat is nou nog zo. Een man kan niet zonder poëzie. En hij vindt haar in de ogen van sommige vrouwen. Ik heb nog nooit gedicht. Maar nu zou ik er zó een kunnen maken". De zon ging wijken van het terras. Het was alsof Rembrandt even zija schouders optrok voor de kilte, die over het plein kwam. De man van het bloemen- tentje ging de boel opbreken. Hij ging alle kleuren netjes naast elkaar op een platte kar schikken en stortte zijn emmers en bussen leeg over het trottoir. „Nou wordt het kil", zei ze. „Ober. be talen. Ik stap op. Ik heb gehakt met stoof- peertjes vandaag. Daar houdt die gekke dichter zo van. Een dichter die gek is op stoofpeertjes, Begrijpt u dat? Hoe bestaat het. En vanavond een kopje koffie. Als u soms zin hebt in een kopje koffie? In de herfst wordt een mens soms eenzaam. Niet dichterlijk, maar eenzaam. Je zou wel eens een praatje willen maken. Als u soms zin hebt in een ordentelijk kopje koffie?" „Vanavond kan ik ndet", zei ik. „Moet ik werken". „Waffoor werk?" vroeg ze. „Ober, la- maar zitte. „Schrijven", zei ik, „schrijven voor de krant". „Zie je wel", zei ze, „geen dichter, maar toch een schrijver. Die trek ik nou een maal aan. Altijd dichters en schrijvers. Dat schijn ik nou eenmaal in me te heb ben, die soort vrouwen heb je de hele wereldgeschiedenis door. „Ik vond het reuze-gezellig", zei ik, en langs de grachten ben ik naar huis ge wandeld. Herfst over Amsterdamse grach ten. Kan het weemoediger? ELIAS. Evatt voorzitter der Palestijnse commissie De Australische minister van Buiten landse Zaken, dr. Herbert Evatt, is met algemeene stemming tot voorzitter van de Palestijnse commissie der UNO gekozen. De enige oppositie tegen Evatts benoe ming kwam van Joegoslavië, dat vreesde dat Evatt bij objectieve besprekingen over beëindiging van het Britse mandaat zou zijn belemmerd, daar Australië lid van het Britse gemenebest is. Een Siamese afgevaardigde werd tot vice-voorzitter van de commissie gekozen en een afgevaardigde van IJsland tat rap porteur. De commissie verdaagde hierop haar zitting. MIDDELBARE AKTEN Gedaagd dank zij (Bekende'-Schriftelijke -Cursus) Kneusjes. Een groep Zweedse athleten heeft op de luchtreis van Athene naar Brussel, waar zij aan wedstrijden moeten deelnemen boven Corsica en Cannes een zware storm meege maakt. Tengevolge van het door elkaar val len der bagage liepen enkele athleten kneu zingen op. De groep heeft de reis naar Brus sel opgegeven en zich per trein naar Parijl begeven. En terecht. Het Engelse ministerie van financiën heeft er toch maar van afgezien om van 1 October af het gebruik van Engelse vervoer middelen verplicht te stellen voor Engelsen, die toestemming hebben gekregen om zich buitenslands te begeven. Beste beurt. Van de 73 als nazicollaborateurs ver oordeelde gevangenen, die ln de vorige nacht uit het kamp Carrère (Zuid Frankrijk) ontsnapt zijn. werden er 12 opnieuw gear resteerd. 3000 leden van de Franse politie en de veiligheidsdienst hebben, gewapend met machinegeweren, alle voornaamste toegangs wegen tot de Pyreneeen bezet, daar men ver wacht, dat de ontsnapten de wijk naar Spanje willen nemen. Behr wordt haasje. Graaf George von Bassewitz Behr, voormaiig generaal der SS en hoofd der politie te Hamburg, ls op verzoek van de Sovjet-Unie uitgeleverd aan de organisatie voor onderzoek van oorlogsmisdaden ln Noord-West-Europa. Hij wordt schuldig ge acht aan de dood van 45 000 burgers ln de Oekraïne Voor de soep. Vissers hebben bij de monding van de Loire een schildpad opgehaald, die 1320 pond woog. Enkele dagen geleden werd een schildpad opgehaald, die bijna 602 pon4 woog. (U. PJ

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1947 | | pagina 2