Griekse fascisten De nieuwe bonnen Psychometnst werd weermachtsaannemer Franse reis Rumoer rond een van de Belgische prins-regent da Sportprogramma's voor Zondag r 3 DONDERDAG 30 OCTOBER "M7 2 IN DE WERELDPOLITIEK. Eeri scherpzinnig politicus in de Verenig d<. Staten heeft eens ter gelegenheid van ee nerdenkingsdiner in New York een scherpe definitie gegeven van de dikwyls fantastische argumenten, die door politieke tegenstanders in hun woordenstrijd worden gebruikt. Hij zeide in zijn toespraak in ver band met de alsmaar venijniger wordende politieke tegenstellingen op de wereld on geveer het volgende: „Het fascisme is ver slagen, zegt men. Wie zijn fascisten? Vol gens de communisten allen, die niet com munistisch denken. Ook wij dus, vrees ik. Maar Hitier noemde ons communisten, om dat wij geen fascisten waren. Wij zijn dus zotvel fascisten als communisten of is er nog een derde mogelijkheid? Ja zeker, namelijk dat wij helemaal niets zijn, alleen maar eenvoudig mensen, die graag geluk kig willen leven. Waarom noemt men ons niet zo? Wellicht daar zulks de doodsteek zou betekenen voor ieder argument om het niet met ons eens te zijn." Het was een ingewikkelde redenering, maar een juiste. Zij was sarcastisch maar tegelijk weemoedig. Er klonk iets in door van de wanhoop der mensen, die zichzelf verstrikken in onontwarbare problemen zonder bij machte te zijn, de allereenvou digste oplossing van het allereenvoudigste probleem te grijpen: Samen leven elkaar verdragen. Wie was die politicus, wie of wat werd er door dat diner en die toe spraak herdacht? Het doet er weinig toe. De man was geen prominente figuur, het diner was wellicht even overvloedig en dus vermoeiend als andere diners, de herden king gold waarschijnlijk een groot of mid delmatig maar in ieder geval dood man of een gebeurtenis, die erg belangrijk was in de tijd dat zij plaaj^ had. De gedachte die werd geuit echter was misschien veel be langrijker omdat zij zo eenvoudig en elementair was. Zij was als 't ware een foto van de toestand: Geen nadrukkelijker bevestiging ervan kan men vinden dan door de dagelijkse argumenten der ver schillende politieke stromingen (en stroom versnellingen vooral!) te bestuderen. De Griekse aangelegenheid bijvoorbeeld levert op dit ogenblik daarvoor prachtig materiaal. De ontwikkeling van de Griekse gang van zaken heeft de tegenstrijdigheid van geforceerde politieke argumenten vol ledig aangetoond. Griekenland werd door ras-echte fascis ten aangevallen. Landen als Bulgarije, boter- Van 2 tot en met 15 November zijn de volgende bonnen geldig: k ie van woorden. Want ieder weet en B°»kaarten KA. KB. KC 711 (serie Q) kan begrijpen, dat de Grieken geen fascis- **""3 Diversen: 100 gram bloem of zelf rij - ten zijn, al bieden zij felle tegenstand tegen de communistische pepetra tie. Waarom noemt Markos zijn anti-com munistische landgenoten niet bij hun ware naam? Dat zou de naam moeten zijn, die wellicht ook op hem zelf en zijn volgelin gen past: „Mensen die gelukkig willen leven." Het zou tevens een prachtige politieke leuze zijn voor hem en andere groeperin gen waar ook ter wereld en tenslotte een basis voor overeenstemming van zeer hechte en betrouwbare allure. J. L. Heerlijk, knus bij de warme kachel. Dat i© één van de wmtergenoegens. BRANDSTOFFENHANDEL „De Spaarnestad" FRIESE VARKENMARKT 6—10 (Spaarne bij viaduct) Telefoon 14164 en 13004 ZATERDAG 1 NOVEMBER is onze zaak GESLOTEN ter viering van het 12%-jarig jubileum van onze boekhouder en een onzer chauffeurs. lAdv.j zend bakmeel of kindermeel. Q-04 Diversen: 750 gram suiker, hamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram versnaperingen. Q-05 Diversen: 250 gram zachte zeep. Bonkaarten KD, KE 711 (serie Q) Q-13 Diversen: 100 gram bloem of zelfrij zend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits. Q-14, Q-15, Q-16 Diversen: 250 gram sui ker, boterhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen. Q-17 Diversen: 500 gram zachte zeep. Q-1G Reserve: 500 gram bloem of zelfrij zend bakmeel of kindermeel of kirt- derbiscuits. Bonkaarten MA, MD, MH 712 BIJZONDER HOF Hij schudde de millioeneit uit zijn mouw „De man, die thans terecht staat, leefde meesters en van Franse impressionisten, in de hongerwinter als een vorst. Maande- Verder bezat hij een verzameling antieke lijks trok hij 30.000 voor zijn huishouding staande klokken en zelfs bewees hij eer uit. En enkel feestje, waarbij ook Duitsers aan dc klassieke cultuur, getuige het feit, aanwezig waren, eiste eenzelfde bedrag, dat in de hal de bustes van Socrates en De verdachte kocht villa's te Heemstede Homerus opgesteld stonden, en legde alleen al aan meubilair een half Al deze kunstschatten hebben de collec- miliioen ten koste. Bontjassen werden door i tie van het Frans Halsmuseum verrijkt, hem bij tientallen tegelijk gekocht, even- Tien jaar g-eëist. als gouden en zilveren sieraden. Bij familie werden honderdduizenden guldens onder- P® procureur-fiscaal eiste ter zake van gebracht en een costuumnaaister, die voor collaboratie een gevangenisstraf van tien de vrouw van verdachte werkte, beschreef ïaar en yoor het leven ontzetting uit de de maaltijden in de hongerwinter als „een rechten, in het bijzonder uit het recht om een leidende functie in aannemmgs- sprookje gelijk." Dit leven van weelde en overdaad was, blijkens het requisitoir van de procureur fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam, mr. J. N. van Veen, het deel (Bijzondere arbeid, a.s. moeders en zieken) (serie Q). I geweest van de 37-jarige aannemer W. j\. Q-ll Suiker: 250 gram suiker, boterham- I C„ die in de laatste jaren van de oorlog strooisel enz, of 500 gram jam, stroop een prachtige villa aan de Westerlaan enz., of 250 gram versnaperingen. blijkbaar een gezochte allee te Aerdenhout Tabak- en Versnaperingenkaarten enz. had bewoond. QA, QB, QC 711. De verdachte was vóór de oorlog een Q-01, Q-03 Tabak: 2 rantsoenen cigaretten klein aannemertje te Dordrecht geweest, of kerftabak. wiens zaken niet al te best floreerden. Tus- Q-01 Versnaperingen: 200 gram versnape- sen 1940 en 1943 zocht hij zijn heil in de ringen, of 200 gram suiker, boterham strooisel enz., of 400 gram jam, stroop, enzoovoort. Q-03 Versnaperingen: 100 gram versna peringen of 100 gram suiker, boter hamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Volgens de oud-strijders staat de eer van het Belgische leger op het spel De beroering rondom de reis, die de Franse consulaat en ook elders in de stad Belgische prins-regent Karei binnenkort plakkaten aangeplakt, waarin protest aan Frankrijk zal brengen, teneinde daar wordt aangetekend tegen de voorgeno- de president van de Franse republiek te men reis van de prins-regent naar Parijs. Hongarije en Roemenië capituleerden en ontmoeten, is nog steeds niet bedaard. Zo- In deze affiche wordt er op gewezen dat collaboreerden, toen de Duitse en Italiaan- ais men weet zijn de Leopoldistische krin- wat ook de politieke en economische rede- se vloedgolf losbarstte in hun richting. De gen van mening, dat het niet tot de prero- ner zijn. die deze reis kunnen reohtvaardi- Grieken allerminst. Zij sloegen Mussolini gatieven van prins Karei zou behoren ge de eer van het Belgische leger en van en zijn zingende legerscharen het wapen een bezoek te brengen aan een buiten z/ opperbevelhebber, de koning, voor Uit de hand en bogen zich zelfs niet onder iands staatshoofd en zou hiermede ge- a s dient te gaan. de hiel van de Duitse legioenen. Thans wacht dienen te worden totdat de koning heten de Grieken: fascisten. Niemand min- ijs teruggekeerd. Deze kringen beschuldi- der dan de aanvoerder der communistische gen tevens de regering ervan een psycho* illegalen, Markos, heeft met dit woord de logische sfeer te scheppen, die het aftre thans aan het bewind zijnde Griekse re- den van koning Leopold voor een bepaalu gering en haar soldaten aangeduid. Lord gedeelte der bevolking aannemelijker Wavell, vroeger Engels bevelhebber in het maken. Midden-Oosten en organisator van het £>e campagne togen de reis van de prins- te wijten is geweest aan de nederlaag van commando der geallieerden aldaar, zeide regent en ook tegen de prins-regent a.'lf het Belgische leger. Tevens wijst het er tijdens zijn herdenkingsrede op de verjaar- nam Gp zeker ogenblik zelfs zulk een °l» hoe beledigend het zal zijn voor het dag der Italiaanse invasie in Griekenland: Vorm aan dat minister Van der Straten- Belgische volk, indien het groot-kruis van „Griekenland heeft in zijn lange, roem- Waillet die tijdens de afwezigheid Van 't Legioen van Eer. dat aan koning Leopold volle historie geen roemvoller dag dan toen Spaak optrad als- eerste minister, zich ge- werd ontnomen, thans de prins-regent ge- het de volkomen onuitgedaagde aanval van dwongen zag tijdens een coiigrefe van de schonken werd. Het manifest beoogt verder, dat het als e m smaad zal worden beschouwd, dat prins Karei de hand zal drukken van man nen als Reynaud en Daladier, die voor het zou voetlicht van de wereld hebben verklaard, dat de overrompeling van het Franse leger prins-regent aan te vallen. Hij gebruikte „edelmoedigheid, dapperheid en vriende- ...j a Jijkheïd van het Griekse volk en wenste krasse termen, sprak van „laakbaar en laf' liet een gelukkige aflooD der hedendaagse - moeilijkheden. Lord Wavell behoort tot het land, dat zichzelf economisch schier ten gronde richtte om de oorlog tegen het ,De toejuichingen van de Parijse wetende en vergeetachtige menigte, feestelijkheden en de redevoeringen, zul- waar hij het had over de steker, onder h(Jt karakter van deze betEreu'rens- water, die sommige kranten met betrek king tot de prins-regent hadden gegeven en stelde in het licht, dat bij de afwezig- faseïsme te winnen. Thans noemt Markos heid van de konin>g 'de prüis het staats_ ig0 "vya en buitenlands hoofd is en zijn daden worden gedekt door de ministers. Bij die gelegenheid legde hij er nog eens de nadruk op dat tot de reis naar Parijs reeds was besloten tijdens het bezoek van De Gaulle aan Brussel en dat de prins-regent zich hieraan niet kon ont trekken zonder het land een zeer slechte dienst te bewijzen. Deze reis naar Frank rijk, zo verklaarde de minister verder, dient ertoe bepaalde misverstanden op te helderen en een nauwere economische toe nadering te verwezenlijken. IJeze kalmerende toespraak van de Bel gische minister van buitenlandse handel en andere problemen in het Belgische poli tieke leven, hadden de reis van prins Karei de laatste tijd enigszins op de achtergrond gedrongen, doch door een actie van de Belgische bond van oudstrij ders staat de reis plotseling weer in het midden van de publieke belangstelling. De bond heeft namelijk aan de gevel van het imnerialist. Het wordt een warboel van begrippen, wanneer men al deze definities probeert te rangschikken. Het wordt een nog grotere warboel, wanneer men bedenkt dat Markos hulp krijgt van een land. dat kortelings nog „as-satelliet" heette: Bulgarije, en van een land, dat even moedig en vastberaden verzet bood aan het fascisme als Grieken land dat deed: Joego-Slavië. De warboel is overigens slechts een Benelux-douane-overeenkomst geratificeerd De uitwisseling der oorkonden van be krachtiging der op 5 September 1944 te Londen tussen de Belgisch-Luxemburgse economische unie en Nederland gesloten douane-overeenkomst en van het daarbij behorende protocol is gisteren in Brussel geschied. De overeenkomst zal met ingang van 1 Januari 1948 in werking treden. Het tarief der invoerrechten, dat bij de overeenkomst gevoegd is, zal van die datum af van kracht zijn. Aan de grenzen van België, Luxemburg en Nederland zullen bij in- psycho-metrie, een kunst, waarvoor het Hof ook al weinig waardering toonde. In 1943 associeerde hij zich met een paar Dordtse relaties en voerde hij als onder aannemer van een Duitse firma de verbre ding en verdieping van de tot tankval be- aanverwante bedrijven uit te oefenen. De verdediger, mr. G. Jonker, bestreed de opvatting, dat C. de schuld zou dragen van de afbraak van IJmuiden. Deze huizen waren tóch verdwenen, met of zonder hem. Bovendien kan men niet zeggen, dat de verdachte belangrijke strategische steun aan de vijand verleend heeft. Nu wordt hem kwalijk genomen, dat hij de millioe- nen uit zijn mouwen schudde. Doch C. was een man, die los van het geld was, die met gulle hand schonk, waar geholpen moest worden en door zijn arbeiders en zelfs ook door de bevolking „Inge Relller" door ALICE LYTT- KE'NS. Uit het Zweeds vertaald. N,V. Bnum, Amsterdam, Dit ls een roman over een vrouwelijke dokter tot zijn eenvoudigste schakeringen terugge bracht in de tegenstelling tussen haar wat liefde voor een architect en haar verlangen om zich geheel te wijden aan het wetenschappelijke werk dat haar boeit en vervult. Wat dit boek zc naïef maakt is het feit dat deze vrouwelijke artj volkomen onvoorbereid blijkt te zijn waar he liefde betreft Het is wat moeilijk te geloven da een vrouw van in de dertig met een lange kllnl sche ervaring en een diepgaande wetenschappe lijke scholing tegenover haar echtgenoot z< vangen doet als een meisje van zeventien jaar Haar jreacties zijn nauwelijks die van een .wassefie. De kenschets van de man ls die van een oppervlakkig burgerlijk mens die ha2st eer caricatuur wordt en de indruk versterkt dat da schrijfster van het boek zich haar karakter! wat al te simpel heeft gedacht. De eenvoudig! verteltrant en een paar aardige beschrijvlnger van de achterklap in een provincie-stadje gevet het verhaal overigens kwaliteiten die het ondei de goede lectuur doen vallen. Het programma van de KNVB - Zonda] luidt volgens de Sportkroniek! eerste klasse buizen hy afbrak distri-ct THaarlem—Xerxes; 't Gooi— Zeeburgla .een fijne vent genoemd werd. die het in Ajax—HBS; Neptunus—vsv: rfc—Hermes dvs zijn omgeving rijkelijk liet druppelen, als District II: Blauw WitExcelsior; Stormvogels- het bij hem regende. Sparta: ado-hdc; dos—edo; Feijenoord- Mr. Jonker vermeldde nog, dat zijn cliënt DWS. District ii, tweede klasse A: Emma—For. vhzich zó weinig gerealiseerd had. dat hi,i een i luna= velsen—coal; De Kennemers-Sliedrecht stemde Jan &iz^vaart te Haarlem uit strafbaar feit begaan had, dat hij na de vjos-vucGouda-Scheveningen. Tweed, Vervolgens werkte hij - nog steeds als rondl?Pen en geen bmt? vpc-hch, itoss t«rai onder-aannemer aan een tankgracht te e™~® poging deed iets van zy n verworven klasse: Beverwijk—Terrasvogels: Always For- Roosendaal, waarvoor hij volgens de pro- schatten te redden. Spr. vroeg het Hof een wardKinheim; Ripperda—hrc; we—Klnheimj - - - - - belangrijk lagere straf op te leggen. - Uitspraak op 12 November. Directeur van Lippmann en Rosenthal voor tribunaal DEC—Zandvoortmeeu wenPurmersteyn—Bloe- menidaal; Halfweg—Aalsmeer. Vierde klasse; IEVWSV; THBZRC; DIO—JOS; Spaarnevo- gels—Ahrends; EHS—BDK; ADW-DCO; Onz( Gezellen—TDO; TlW—Vliegende Vogels; ETO- DVAV; LijndenSchinkelhaven. District II, der de klasse A: Hillinen—ASC; LFC—Alphen; HBC S.TC; WesterkwartierTYBB Vierde klasse C c>__. oVoor de achtste kamer van het Haarlems dosr—Lisse; bsm—Lugdunum; vvsb—Hilie. Velsen en IJmuiden. Vooral dit laatste nam tribunaal onder presidium van mr. Erades £°m- In de Zaterdagmiddagcompetitie worden stond gisteren de gewezen directeur van gespeeId: Umuiden-rBlauw Wit; sizo—Kenne- Lippmann en Rosenthal, Sarphatistraat, TStWwpngr-™ luikt: heren. Am.t.,- de 52-jarige F. H. S. terecht. Volgens de dambeker: hdm 2—bmhc 2; Zand voort—Groen dagvaarding was beschuldigde reeds in Geei; Rijswijk-strawberries; hoc 2-hbs 1935 tot de N.S.B. toegetreden en later lid Treslingbeker: Strawberries 2—PTT; Amster. geworden van de Nederlandse volksdienst, dam 4Strawberries 3; Zandvoort 2—amjv 3 cureur-fiscaal zelfs door de N.S.B.-burge- meester van die plaats arbeiders liet vor deren. In het laatste jaar van de oorlog voerde hij zelfstandig voorde Duitsers verschei dene verdedigingswerken in Zuid-Kenne- merland uit en sloopte hij omstreeks twee duizend woningen en gebouwen in of om de procureur-fiscaal hem kwalijk, daar dit, directer dan het aanleggen van vliegvelden of het bouwen van bunkers, een klap aan de Nederlandse bevolking toebracht. Zoals uit de aanhef blijkt, had dit alles C. geen windeieren gelegd. Hoeveel de ba ten precies bedragen hadden, was onmoge lijk meer na te gaan. Uit de eerste jaren ontbrak ieder spoor van een boekhouding en uit het laatste jaar boden alleen de chèques, die de Nederlandse Bank ten be hoeve van het sloopwerk in IJmuiden had afgegeven, enig houvast. Zij beliepen in totaal meer dan tien millioen gulden. Een globale berekening van de P.R.A. had de op dit werk gemaakte winst op vier mil lioen geschat. Het kwam de verdachte wel wat hoog voor, maar precies herinneren kon hij zich de zaak ook niet meer. Uit Frans Halsmuseum voer er,wel bij. een opmerking van de president bleek, dat de psychometrische aannemer zich ook al tot de schone kunsten had aan getrokken gevoeld. In zijn villa werden niet minder dan vijftien schilderijen aan getroffen, waaronder vele uit de Italiaanse school, van Rubens en andere Hollandse Zuid'SleeswijUse kwestie Duizend jaar niemandsland „De Verenigde Staten beschikken over atoombommen, die een 50 maal grotere I uitwerkingskracht hebben dan die van voer van goederen herkomstig uit andere I Hirosjima en Nagasaki" aldus verklaarde laden dezelfde invoerrechten geheven admiraal Ellis Zacharias, voormalig di- v/orden. Deze invoerrechten zullen niet ge- retceur van de inlichtingendienst der heven worden voor de invoer in de Bel- j Amerikaanse marine, in een door het tijd- gisch-Luxemburgse economische unie van schrift „United Nations World" gepubli- goederen uit Nederland en voor de invoer in Nederland van goederen uit de Belgisch- Luxemburgse economische unie. De radio geeft Vrijdag HILVERSUM I, 301.5 M. 7.00, 0.00, 13.00, 10.00, 20.00 en 23.00 uur Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.30 en 8.15 Platen. 8.50 Voor de vrouw. 9.00 Werken van Schumann, 10.00 Mor genwijding. 10.20 Platen. 10.30 Voor' de vrouw. 30.45 Franse pianomuziek. 14.10 Voordracht. 11.25 Harmoniecorps. 12.00 Vaudeville-strijkorkest. 12.30 Weerbericht. 12 33 Sportagenda. 12.38 Klan ken uit het Moorse Spanje, 13.16 Orgel en zang. 13.45 Planowerken van Scarlatti en Ravel. 14.00 Kookkunst. 14.20 De kwintetspelers. 15.00 Poëzie. 15.20 Werken van Ravel en Honegger, 16.00 Orkest muziek. 16.30 Tussen 12 en 16. 17.00 Kamerorkest. 17.20 Brahms als pianist. 18.30 Strijdkrachten programma. 19.00 Praat u rustig verder. 19.15 Accordeonorkest, 19.30 VPRO-cursus. 19.50 „Tien voor acht". 20.05 De Hervorming. 21.00 Platen. 21.30 ..Radiorakel". 21.50 Pianomuziek. 10.00 Bui tenlands overzicht. 22.15 „Swing and Sweet". 22.40 Mej. dr. N. Bruining, 22.45 Avondwljdlhg. 23.15 Symphonische muziek van Chopin en jRimsky-Korsakoff. HILVERSUM II, 414.5 M., 218 M. en 1875 M. 7.00, 8.00. 13.00, 19.00, 20.00 en 22.30 uur Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.30 Gebed. 7.45 en 8.15 Platen. 9.35 Weense muziek, 10.15 Uit het Boek der Boe ken. 10.40 Symphonische muziek 11.00 Zieken bezoek 11.35 Als de ziele luistert. 11.45 Orgel. 12.00 Angelus. 12.03 Zangplaten. 12.30 Weerbe richt. 12.33 Orkest. 12.55 Zonnewijzer. 13,15 Welk boek. 13,20 Vervolg orkest. 13.50 Van man tot man 14.00 Zangkwartet. 14 30 Oosterse opera muziek. 15.30 Luisterspel „Een nieuw leven". 16.30 Platen. 17.00 Voor de jeugd. 17.15 Ameri kaanse platen. 17.45 Wet het butenland leest. 18 00 Stafmuziek Amsterdamse politie. 18.25 Voor R K, jongeren. 18.40 Vervolg stafmuziek. 19.15 Arbeidsproblemen. 19.30 Orgel. 19.55 Algemene HulpactlA. 20.05 Actualiteiten. 20.12 De gewone man. 20.20 Vioolmuziek. 20.25 Operaconcert. 21.00 Vraaggesprek met de Belgische minister van Financiën. 21,15 Vervolg operaconcert. 21.45 Pia nomuziek. 21.50 Luisterspel ..Voor de poorten van Kanaan". 22.30 Platen. 22.40 De Van Rooyens. 12.45 Gebed. 23.20 Dansorkest. waardige onderneming niets veranderen. Het eerlijke en loyale België kan dit niet aanvaarden". Haarlemse vrijmetselaren liehtten hun idealen toe Dezer dagen hielden de drie Haarlem se vrijmetselaarsloges „Vicit Vim Virtus", f,Ad lucem et pacem" en „Kennemerland" een bijeenkomst in hun gebouw aan de Ripperdastraat, waar ir. A. de Wolff uit Den Haag voor een aantal belangstellende genodigden een uitéénzetting gaf van doel en wezen der Vrijmetselarij. De inhoud van het gesprokene kwam in hoofdzaak overeen met de beschijving, die vanwege het Groot-Oosten der Nederlanden op 12 September op een persconferentie van de doelstellingen, symbolen en rituelen van het genootschap gegeven werd en waarover wij destijds een uitvoerig ar- tikel gepubliceerd hebben 0 2S QctobeT jB Denemarken verkie. In de Amersfoortse gemeenteraad heb- Op uitnodiging van het bestuur der loges zinaen vo„r heJt Fj,lketing de Demse ben verscheidene raadsleden de houding gelaakt van de kantonrechter te Amers foort. Zij keerden zich tegen de vonnissen de Nederlands-Duitse kultuurgemeenschao en begunstigend lid van de Germaanse S.S, Tevens was hem ten laste gelegd, dat hij in 1940 een klacht had ingediend bij de N.S.B.-groepsleider Neumann tegen een zekere Bak, die hem als „verrader' titeld had en tegen een leraar van het Middelbaar Onderwijs, Rosenhart, die in de klas had gezegd, toen er een Duits vlieg tuig overkwanK „Kijk toch niet naar dat kr...-. Die zien we al genoeg". Gelukkig hadden de beide klachten de betroffenen niet al te veel nadeel berokkend. Zijn directeursfunctie bij Lippmann en Rosenthal, de bank die zich bezig hield met het liquideren van Joods bezit, had hij van 1941 tot eind 1942 vervuld, toen een long aandoening hem de verdere waarneming hiervan onmogelijk had gemaakt. Verdachte gaf behoudens enkele onbe- tgkenende détails al het ten laste gelegde volmondig toe. Zijn raadsman, mr. Bijvoet, wees erop, dat de benaming „directeur" niet alles zei. Boven S. sfond nos een directeur-generaal en de beheerder Flesche. Ook voerde hij aan, dat in de periode waarin S. directeur was, de „behandeling" van b£t Joodse effectenbezit binnen redelijke nonnen viel. Eerst na het vertrek van beschuldigde wa ren de georganiseerde roofpartijen begon nen. Hij voegde eraan toe. dat verdachte een niet gering aandeel heeft gehad in het naar Nederland terug doen komen van een effectenpakket, ter waarde van 325 mil lioen gulden, dat door de Duitsers „sicher- gestellt" was. Hij las er\ige gunstige getuigenverklarïn- I gen voor en een doktersverklaring, die be helsde, dat een verdere internering voor verdachte als t.b.c.-lijder zeer ongewenst was en vroeg het tribunaal te adviseren<tot een vrijheidsstraf gelijk aan de tijd in voordetentie doorgebracht. Uitspraak over veertien dagen. Gemeenteraad contra Kantonrechter - - - zingen voor het Fjalketing, de Deense maakten wy een rondgang door het geheel Tweede Kamer, gehouden, welke voor ■gratpgyfo «mijn.lMI dg Denemarken zeer belangrijk zijn. ceerd artikel. Volgens admiraal Zacharias vervaardigt men op het ogenblik wapens, die in staat zijn elk spoor van menselijk en dierlijk leven van de aarde te doen verdwijnen. De uitwerking van deze nieuwe "wapenen, die volgens deze admiraal kunnen ver deeld worden in biologische, bacteriolo gische en klimatologische, blijft lange tijd sneuvelde en een gewonde. Het communi- na het gebruik nog dodelijk. De gebieden, qué meldt voorts verschillende kleine waar zij gebruikt worden, zouden onbe- schermutselingen. Ten westen van Loe- woonbaar zijn gedurende een periode, die madjang verdreven de Nederlandse troe- duizend jaar kan bestrijken. pen een bende. ,7 aini/c 1vcivcii. ucieusn ta /tei Auumei. xv/ntu. volgens tot woonhuis met houtopslagplaats Kristensen ten val gebracht door de Zuid- hL',urders gedwongen worden de gehuurde had gediend. Na een langdurige procedure steeswijkse kwestie. Kristensen, die tevens ,UInlte dS eigenaar terug te geven. In yla Rechtsherstel" was het gebouw weer VOOTzitteT is vm de liberale boerenpartij fer kort®,tljd deden zlc,h reel?s mtzet" in handen van de vroegere eigenaren, die venstre, was voorstander van zelfbesehik- tingsgevallen voor, waartegen het gemeen- nog op het nippertje een bouwvergunning kingsrecht voor de Zuid-Sleeswijkers. Hij toestuur I" maatregelen kon nemen, kregen om het m zijn oude luister voor z0 di mogelijk em „terendu^ Men was van mening dat de kantonrechter zover dat met behulp vao de huidige sur- laten houden met het doel vast (e steUen. of zij bij Denemarken dan wel bij Duits land wensen ingelijfd te worden. Met dit standpunt kwam h\j echter in conflict met rogaatmaterialen mogelijk was te her stellen. Het gebouw is sedert een jaar weer in gebruik voor de samenkomsten der Haarlemse magons. Nederlandse verliezen Het Nederlands communiqué van Woens dag meldt, dat de Nederlandse verliezen op 28 October, volgens de tot dusverre bin nengekomen berichten, bedragen een ge- Alliance—Ijsvogels; BMHC 3—HHIJC 4; HBS HDS 3; Hurley 2—Alliance 2. Dames. Amsterdam, beker: Rijswijk—Strawberries 2; Rood Wit 3-^ Leonidas; Strawberries 3—PTT; Zandvoort- ASVION; AMJV—BDHC 3; Rood Wit 4—Am. sterdam 4; HBS 2Kieviten 2; Alliance 2— AMJV 2. Het programma van de Kon, Nederlandse Korfbalbond voor a.s. Zondag luidt: Eerste klasse: Westerkwartier—AW; Amsterdam Zuid— SVK; Archipel—Blauw Wit; LutciKoog Zaan dijk; Swift—Rohda, 12 uur. Tweede klasse Bi DVD—Watervliet; Groen Geel—Landlust; ZKV- BEP; Amum—Aurora; Oosterkwartier—Sport Vereent. Tweede klasse C: SVK 2—Oosterkwaï* tier 2, 10 uur, Derde klasse B: Animo Ready. N'dam. Derde klasse F: Aurora 2—Landlust 2. Programma Haarl. Korfbalbond; Eerste klassot N. Flora 1—Oosthoek 1; THB l—Aurora 3. Twee de klasse A: N. Flora 2—A. Ready 2; B: Sport Vereent 3—O'kwartier 4; Watervliet 3—Aurora 4. Derde klasse: Aurora 5—Watervliet 5; Ooster kwartier 5—Oosterkwartier 6, Kaartleesrit voor motorrijders Zaterdagmiddag a.s. organiseert de Motorclub! Haarlem en Omstreken een kaartleesrit van 100 k,m. lang. Het parcours gaat over goede en min der goede wegen en biedt gelegenheid van de prachtige natuur te genieten. De start is nabij het Sportfondsen-bad en wel om halfdrie. Het aantal deelnemers zal dat van de vorige rit nog overtreffen en wordt geschat op 80. Ook aan iebJeden van de Club zal de gelegenheid gebo den worden deel te nemen. De rijders worden tussen vijf en zes uur terugverwacht. Wederom zijn aan deze rit fraaie prijzen verbonden. Voetbal Overwinning voor de politie Op het terrein van VUC ls Woensdagavond een vo,etbai wedstrijd tussen het Militair en het Politie-elftal gespeeld. Na een aantrekkelijke strijd wonnen de politiemannen met 2—0 Deze stand was reeds met rust verkregen. Daarna kwamen de militairen opzetten en verdienden wel een gelijk spel. Van der Beek en Van Onse- len hebben de doelpunten gemaakt. In de tweede helft speelde Roozen mee. waardoor de voorhoe de der militairen beter op dreef kwam. Ongeluk. In Zuid-Bohemen boven Tabor is Dinsdag een klein vliegtuig met een ander toestel in botsing gekomen, waardoor de bei de inzittenden van het tweede toestel werden gedood Het andere vliegtuig kon nog een landing maken met een beschadigde propel ler. Juist voor hel ongeluk plaats vond pro beerde nog een der inzittenden van het eerste vliegtuig zonder succes eruit te springen. (U, P.). Grote, bruine ratten. Vierentwintig grote, bruine ratten zijn per Sabena-vliegtuig van het La- guardia-vliegveld in New York naar Brussel overgebracht, waar zij als proefdieren zullen dienen voor de bestrijding van kinderver lamming in België de gemeentelijke woningpolitiek met zijn uitspraken doorkruist. In het bijzonder werd bezwaar gemaakt tegen de dwang- clausule in dé vonnissen, welke luidt: de regeringspolitieic, die geen gr'enswijzi- ^eroordeelt verdachte tot betaling aan de ging inhoudt. Volgens een officieel Deens ?isfr v^n een dwangsom van 2.50 voor memorandum wenst Denemarken voor de il;d!re dag' dal m gebreke mocht Deense of Deensgezinde bevolking ten "u15™ Jan lit vonnis te.voldoen en eiser Zuiden van de grens alleen verzekering assistentie van de macht niet zou kunnen succes. Het Sovjet-Russische militair bestuur van de democratische rechten en culturele ver^rbSen en/of hem op andere wijze door heeft in haar bezettingszone van Duitsland autonomie. Dit is in het kort de aanleidinq enige autoriteit het zelf doen uitvoeren der rovee: succes gehad met het inzamelen van tot de regeringscrisis. ontruiming wordt onmogelijk gemaakt". I oud «zer. dat een surplus geëxporteerd zal In het omstreden gebied wonen buiten de Met deze clausule werpt de kantonrech- oorspronkeiijke bewoners op het ogenblik ^er n*et ajJeen de handschoen toe aan de nog 300.000 vluchtelingen uit Oost-Duits- gemeentelijke autoriteiten, doch eveneens Progressief. Hongaren, die een buitenlandse land, die het probleem nog moeilijker aan de minister van Binnenlandse Zaken. kunnen worden naar Polen, Tsjecho-Slowa- kije, Finland, Italië en andere landen. Panda en de Meestervlieöer 87. „New Frisco!" sprak Oehoe uitstap pend. „Het laatste station, leerling! Als er niets gebeurt gaan we hier vandaan rechtstreeks naar huis! Kijk, daar komen al een paar monteurs aan. Kom maar mee dan gaan we ons even melden!" Maar het waren geen monteurs. Toen de donkere gestalten wat dichterbij gekomen waren bleken het alweer politieagenten te zijn maar dit keer geen vriendelijke. „Hands up!" snauwde de voorste. „Wacht eens even!" zei Oehoe vriendelijk. „Je vergist je! We zijn deelnemers aan de wedstrijd voor jachtvliegtuigen om de aarde en wij komen.Maar hij. kon niet uitspreken. In juridische kring deed deze clausule veel stof opwaaien. Het gemeentebestuur van Amersfoort is. voornemens tegen deze aantasting van het gezag der gemeentelijke overheid stelling te nemen. Exlra brandstoffen bij inkwartiering en bevallingen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat van 1 November 1947 tot en met 30 April 1948 extra brandstoffen kun nen wordfen verstrekt wegens inkwartie ring van militairen. Formulieren kunnen bij de plaatselijke distributiedienst worden afgehaald. Dit kan zowel door de kwartiergever als door ,jde kwartiernemer geschieden. Voorts deelt het C.D.K. mede, dat de plaatselijke distributiediensten van 1 No vember af wederom een rantsoenbon voor één eenheid vaste brandstoffen zullen ver strekken bij bevallingen. De uitreiking van deze bon zal geschieden tegelijk met de derde verstrekking van kaartjes voor extra levensmiddelen. Indien deze derde verstrekking reeds vóór 1 November is geschied, zal de brandstoffenbon uitge- De politiemannen grepen hem in de kraag reikt worden tegelijk met de stamkaart en duwden hem en Panda ruw het terrein lextielkaart en levensmiddelenkaart van over in de richting van de gebouwen in de de baby. Desgewenst kan men een extra verte.... j hoeveelheid gas of electriciteit verkrijgen 1 in plaats van een brandstoffenbon. is maken, moeten voortaan tijdens hun af wezigheid uit Hongarije een progressief toe nemende belasting betalen naa" mate de duur van hun reis (eerste 10 dagen 30 forinten per dag, na 20 dagen 100 forinten per dag). Huis. Het huis van Trafalgar en de belendende gebouwen in het graafschap Wiltshire, die als verblijfplaats dienden voor de familie Nelson, tbdens de gedenkwaardige zeeslag, zullen in de loop van het volgend jaar open baar verkocht worden. De Britse regering heeft namelijk geweigerd het eigendom aan te kopen om er een zeevaartdienst in onder te brengen. Moordenaar. De politie van het Italiaanse stadje Nerola, heeft de hand weten te leggen op de moordenaar Ernesto Picchioni, die acht, per sonen heeft gedood en ze daarna in zijn tuin heeft verbrand. De politie had de veertig jarige man reed3 twee jaar geschaduwd, en hij werd gear resteerd juist toen hij van een bruiloft thuis- keerde. Zijn 34-jarige vrouw en 70-jarige moeder hadden ti.idens de afwezigheid van de moor denaar de politie alle gewenste inlichtingen verstrekt, ofschoon zij door Picchioni waren bedreigd te worden vermoord en in een kuil gestopt te worden, die hij reeds in de tuin had klaargemaakt. Vonnis. De militaire rechtbankte Jeruzalem heeft de 16-jarige Jood, Gad Ben Jakob Salama, tot 15 Jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op 7 Augustus trachtte hij. vermomd als Arabier en gezeten op een kameel, twee mijnen m een politiepost te Jaffa binnen te brengen, doch werd door een Arabische fruUverkopeg ontdekt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1947 | | pagina 2