c 3 Van loopeenden, suikerperen en postzegels gesproken De 9 Muzen Geen overdaad bij prinses Elisabeth's huwelijk Albert Camus, kunstenaar en moralist sieuwe uitgaven Het magisch V-signaal klinkt nog dagelijks uit millioenen radio's Auto's bekijken in Parijs DONDERDAG 30 OCTOBER 1947 J INTERVIEW MET EEN BARKEEPER Beï'7-ö vak meneer"; zei Oskar en Schonk Ct tilt angst in een glas moed, „reuze vak. De enige vliegen in de soep hierzo zijn de loopeenden- en de suiker peren. Kijk. daar hejje weer zo'n gras parkiet. die hier de rubbemek komt uit hangen. Aflijn ik hoef maar effe naar d'r postzegels te ltijke en dan ben ik alweer wijs". „Als je iets duidelijker zou willen zijn Oskar", zelden wij. „Kijk", zei Oskar welwillend als altoos, „een loopeend, dat is zo'n makker, die z'n draai niet ken vinde. Dan zit'ie hier en dan zit'ie daar. Het eind van het drama is dan, dat wanneer je gaat spiede waar die gebleven is, je in de ruimte staat te glure. Tien tege een is'ie de deur uit. Ver- gete te betale heet dat- En een suikerpeer is een van moeders brave jongens, die denkt dat'ie rijk kan worde door op een kop koffie van twintig cente een kwartje te geve en dan een plakker terug te vra- ge. En een rubbemek is er zo een, die het heen en weer heeft. Zo'n snaak, die over al z'n roggebrood, z'n hoofd bedoel ik, om 't hoekie steekt, rondkijkt met een postze gel waarop duidelijk staat afgedrukt dat'ie nog nooit zo'n waardeloze penoze aan schouwd heeft en vertrekt om in het vol gende café tot dezelfde conclusie te ko men". „En een postzegel Oskar?", zeiden wij. „Een postzegel meneer", zei Oskar, „is datgene wat wij rare kostgangers met onze zelfoverschatting ons innemende ge zicht plege te noeme". „Juist", zeiden wij en keken eens in de spiegel tussen de glazenkasten. Er viel een kleine stilte, maar Oskar, die uiteraard niet van stilte houdt, begon meteen weer zijn visies op het mensdom te spuien. Hij zei: „En dan heb ik ook een broertje dood aan. zwarte pieten. Als die knapen voor zeven guide verteerd hebbe, dan zwiepe ze een lappie van vijf-en- twintig over de toonbank. Geef je ze dan achttien guide weerom, dan zegge ze: „Ho, nou hejje nog niks voor jezelf. Jij mot toch ook ete. Knijp maar een tientje af jonge". Ja en dat zegge ze niet zachies, maar ze brulle het zo hard, dat iedereen omkijkt om te zien waar die hongerlijer opgesteld staat. Pijn in me hoofd me neer3'. „Toch heb je nog zo'n slecht leven niet Oskar", vermaanden wij hem, „interessant en zo. Wij bedoelen maar je ziet de men sen nog eens van een andere kant". „Ja van de andere kant van de toon bank", zei Oskar cynisch en bood ons er eentje „voor het huis" aan, „maar toe- gegeve, je ken wel es lache in ons vak. Laatst nog was het hier een beetje vro lijk toegegaan. Affijn tegen een uur of een. lage der hier zes met hun hoofd op de balie te slape. Ze ware zogezegd niet meer helemaal van deze wereld. As meeu- we. Komt er nög zo'n late feestganger binnengespankerd, die kijkt het rijtje es langs en zegt tege me: „Geef mij hetzelf de Oskar". „Sterk", zeiden wij, „da's glashard". „Ja", zei Oskar, nadat hij ons weer eens ingeschonken had, „ja, je maakt wat mee hoor. En dan een hoop buitenlanders hè- Ja ik spreek al een aardig mondje buite de grens. Het enige waar je met buitenlan ders mee op moet passe, is d^t je boere zo gauw voor Amevikane verslijt". „Ben je al eens in het buitenland ge weest Oskar?" vroegen wij. „Wat dacht je", zei Oskar, „en niet zo heel dichtbij hoor. De hele eerste wereld oorlog heb ik in Engeland geslete. Yes sir. Ik heb er Mata Hari nog gezien. Ik vond er niks aan. Zo lenig as de Maasbrug. Ja en dan ben ik ook nog es op de Dardanelle verschene. Moejje wete, ze maakte toen een hoop reclame voor de koopvaardij. Zo van „De kans van je leve, om wat van de wereld te zien". Nou, ik dacht zo bij mezelf, da's net wat voor pappie. Ik zag me al renne langs de oevers van de Gan ges. Ik getekend en ja hoor daar ging'ie. Op een troepentransportschip. Ammanoe- lah late we nou de Bosporus opkruise. En 'die Turke maar paffe. As je scheer water moest hale, liep je op je kieze over het dek. Knijs uit, geef mij maar Mosum ..Zo dat", zeiden wij wys, „maar ver tel'es Oskar, wat moet een goeie barkee per nou kunnen". „Kijk", zei Oskar, „ten eerste moet je goed kenne bome. En altijd vrien delijk weze, ook as je zelf in een saggerijne humeur ben. Je draagt ge woon een masker. En dan tact hè, altijd tactisch weze". „Juist Oskar", zeiden wij, „als er nou eens iemand is, die de je tactisch weg wil hebben, wat doe je dan". Veilig verkeer is ieders belang Wielrijders: Maak gebruik van de rijwielpaden Houd zoveel mogelijk de uiterste rech terkant van de weg. Rijd met niet meer dan twee wielrijders naast elkaar. Passeer verkeersheuvels altijd aan de rechterzijde. Geef tijdig een duidelijk teken als U voornemens bent van richting te ver anderen. Wees voorzichtig bi} het veranderen van richting. Het geven van een teken geeft geen recht op voorrang. Integen deel, op dezelfde weg heeft het recht- doorgaande verkeer voorrang boven het afbuigende verkeer. Bij ivegkruisingen heeft een wielrijder alleen voorrang boven snelverkeer als hij zelf op een voorrangsweg rijdt. Bij nadering van een voorrangsioeg moet aan alle andere verkeer voor rang worden verleend. Op andere wegkruisingen heeft de wiel rijder, als hij van rechts komt, alleen voorrang boven ander langzaam ver keer. Aan motorrijtuigen en trams moet de wielrijder op die kruispun ten altijd voorrang verlenen, onver schillig of dit van links of van rechts komt. Bijverkeerslantaarns betekent niet al leen rood licht, doch ook geel licht: „stop". Als U bij verkeerslantaarns moet wachten, stel U dan op vóór de stop- streep en op het rechtergedeelte van het voor U bestemde wegvak. Zorg steeds voor een wit achterspat bord en bij duisternis voor een brandend rood achterlicht en een wit of geel licht gevende lantaarn, die niet verblindend is. De barkeeper Hij iroqnt in zijn smetteloos witte jasje voor een flessenkast, waarin een kleu- rensymphonie van amber tot goud straalt uit de sherry, de rum, de whis key, de'port, de cognac en alle andere drankjes, die de mens heeft uilgevonden voor een korte tijd de zorg en de moe heid van deze wereld te vergeten. Hij glimlacht altijd vriendelijk, is altijd tactvol en beleefd al is hij meestal maar een heel gewone jongen en uiterst discreet. Hij is de enige man ter wereld, die immer bereid is te luisteren naar en met u te praten over een onder werp, dat hem eigenlijk helemaal niet interesseert. Kortom hij is degenedie het woord van dr. Johnson (en dat was een wijs man) waar maakt: „Een stoel in een kroeg is de troon van het men selijk geluk". „Dan", zei Oskar, „dan geef ik 'em dit" en hij overhandigde ons een keurig ge drukt kaartje, waarop met sierlijke let tertjes stond: Op uw bezoek wordt hier geen prijs gesteld. de Directie. Wij maakten gebruik van het moment, dat Oskar tegen een net binnengekomen bezoeker zei: „Wat zal 't weze monneer", om stiekumpjes weg te sluipen- Maar net hadden we de knop van de deur in de hand, toen ons de stem dei- wrake, in casu Oskars, ons in de oren klonk met een daverend: „Hé loopeend, waar gaat dat heen?" Geslagen kwamen wij terug geslopen. En Oskar voelde zich niet eens be zwaard door de veel te hoge fooi, die wij hem gaven. W. L, B; Darlus Mllhaud weer In Parfls. De Franse componist Darlus Milhaud, die sinds 1940 ln dc Verenigde Staten woonde, is naar Parijs terug gekeerd. in Amerika schreef hij 50 werken, waar- i onder de opera Bolivar", die in het komende seizoen haar wereldpremière in Frank rijks hoofdstad beleeft. Artistieke ontmanteling. De directeur van het Metropolitan museum te New York heeft mee gedeeld, dat de Russen uit de Duitse musea der Russische bezettingszone 2800 doeken hebben weggevoerd. Nu: dc moeder van Mayerling. Willi Forst is naar Londen gereisd om onder tie productielei- dlng van Arthur Rank in een historische film te spelen, welke het leven van. de Oostenrijkse keizerin Elisabeth behandelt. Componlst-van-het-„Deutschtum"-culfcus. Naar aanleiding van haar 77ste verjaardag heeft de weduwe van de componist Max Reger. een Max Reger-instituut te Bonn opgericht. Jaarlijks zal op Regers geboortedag, 19 Maart, een Max Reget prijs worden toegekend, afwisselend voor muzikale en wetenschappelijke arbeid. Reger- instituten «zullen worden opgericht in Engeland, Amerika en Zwitserland. Bekende paarden. Voor opnemingen van de Engelse kleurenfilm „An ideal husband", naar Oscar Wilde's toneelstuk, verschenen voor het eerst sinds de bevrijding de Royal Horse Guards in volledig uniform te paard in Hyde Park op het doek. Zij bereden de paarden, die enige tijd geleden door koningin Wilhelmir.a werden ge schonken aan de koning van Engeland. Inleiding tot een treurspel. Onder auspiciën van de technische commissie van het Belgisch-Neder lands cultureel verdrag heeft het residentie orkest onder leiding van Frits Schuurman voor de Belgische nationale radio omroep een con cert gegeven, waar de „Inleiding tot een treur spel" van Henk Badings en „Piceola Sinfonia" van Leon Orthel ten gehore werden gebracht. Frans Sint Xicolaas cadeautje voor Nederlandse componisten. Op initiatief van de „Founda tion for international exchange concerts" en In samenwerking met radio-Straatsburg zal het radio-symphonie-orkest aldaar onder leiding van Victor Clowez op 5 December van 13.15 uur tot 14 uur een Nederlands programma uitzenden, dat door alle Franse zenders wordt overgenomen. Uitgevoerd worden het „Capriccio" van Hendrik An tl ri essen, Partita voor strijkorkest van Daniël Ruyneman, Muzeik voor hobo en strijkorkest van Koos van der Griend en Fantasie op een oud-Nederlands motief van Marius Monni kendam. Een Engels circus, dat van plan is met Kerstmis in Londen een grote galavoorstelling te geven, oefent naarstig om het program ma perfect onder de knie te krijgen. - De olifanten worden bij het droge weer in de open lucht „op hun kop gezel". Franse literatuur Het Britse koningspaar met zijn twee dochters en de verloofde van prinses Elisabeth. gelspel in de Westminster Abdij heeft de pjinses voor het merendeel de voorkeur gegeven aan Engelse muziek. De gebrui kelijke huwelijksmars van Mendelssohn zal tegen het einde worden ten gehore ge bracht. Het heeft heel wat stof doen opwaaien, dat de prinses volgens het meestal niet meer toegepaste voorschrift haar echtge noot gehoorzaamheid zal moeten beloven. Destijds is van kerkelijke zijde voorgesteld het huwelijks-ceremonieel te modernise ren, doch het parlement wilde er niet aan. Een wijziging in de geldende tekst zou dus onwettig zijn en dat is in dit geval on duldbaar. De feministen nemen er echter (Van onze Londensë correspondent) Het is de wens van de Engelse konink lijke familie, dat bij het komende huwe lijk van prinses Elisabeth met Philip Mountbatten alle overdaad achterwege blijft, omdat de tijden te ernstig zijn. Dit besluit heeft algemene instemming gevonden, hoewel sommigen gehoopt had den, dat dit grote evenement ontsnappen zou aan de versoberingsdrang. De voorbe reidingen van de nu dus ietwat gekort wiekte plechtigheid laten niet na wat kleur te brengen in de grauwe atmosfeer der dagelijkse zorgen- De menselijke fan tasie heeft poëzie nodig. De bontmantel, die de prinses van Canada ten geschenke krijgt, is daarom belangrijker dan de laat ste schermutseling in Lake Success. De krenten en rozijnen, die uit Australië kwamen voor de bruidstaart, verdringen - - - - de teleurstelling over het tekort aan melk, geen genoegen mee en hebben reeds in het aardappelen en spek. openbaar krachtig geprotesteerd tegen de De prinses krijgt overigens maar twaalf 'n ilun n"''n verfoeilijke onderwerping van taarten, waai'van één de officiële zal zijn. de vrouw aan de man. Bovendien rede- Toen koningin Victoria trouwde waren er nei'en z'J. h°e een toekomstige vorstin meer dan honderd, aldus vertellen met gehoorzaamheid beloven aan een onder- weemoed degenen, die maar niet genoeg daani_ 0 kunnen krijgen van de goede, oudeTijd. I heb ilntuiisen pnn,ses Ehs;jbethshiuwe- Het „rantsoen" handsohoenen.dat het Ipksgeschenkeni mogen bekijken Een stof- „Eerbiedwaardig Genootschap van Lon- ?>"eer, radiotoestel, een d.vaneen dense Handschoenmakers" zoals deze gil- e?" Paraplme, een theeblad tafel- debroeders heten, de prinses zal aanbie- ampjes. jumpers, kousen, badhanddoeken den, zaL dertig paren bedragen in plaats lingerie. Kan het nuchj^rder? Het herinnert r. -A ons er aan, dat ook een prinses een gewone huisvrouw is. Twee zalen van het intieme, door Hen drik VIII gebouwde St. James Palace, dat vlak achter het drukke Piccadilly ligt, zijn thans herschapen in een soort warenhuis. De artikelen liggen er uitgestald op lange tafels of staan opgesteld langs de wanden onder de grote historische schilderstukken. Er zijn thans 450 geschenken ontvangen, doch het meeste moet nog binnenkomen. Het kostbaarste geschenk is een gedeelte lijk in goud uitgevoerd dertigdelig toiletstel, aangeboden door het corps diplomatique. Voorts is er een moderne pendule, geschon ken door ex-Koning Peter van Joego slavië. Winston Churchill zond een luxe editie van zijn zesdelig werk over de vorige oorlog. Viscount Samuel schonk twee van zijn boeken in een prachtband. Koningin Mary gaf haar kleindochter een fraai ge borduurd kamerscherm. De dichter John Masefield stuurde het manuscript van een speciaal door. hem voor dit huwelijk ver vaardigd gedicht, de pianiste Harriet Cohen zond een gra mofoonplaat met een door haar gespeelde opname. Het geschenk van de Nederlandse rege ring, dat uit een kristallen drinkstel be staat, was nog niet aangekomen. Antieke voorwerpen overheersen, zoals pendules, kaarsenstandaards en schalen. Het kleinste geschenk, niet groter dan een knoop, was een magische steen uit het Oosten, die geluk moet brengen. De soberheid, waartoe deze tijden dwin gen, was duidelijk weerspiegeld in de keuze der geschenken. Het meeste was enkel maar „gewoon", doch deze verzameling van over het algemeen alledaagse artikelen was ook een bewijs van de grote populariteit van het paar, omdat de gevers afkomstig zijn uit alle kringen der samenleving, die met een eenvoudig gebaar blijk willen geven van hun aanhankelijkheid aan het Britse vorstenhuis. „La Peste" door ALBERT CAMUS. Prix des Critiques, éd. Gallimard. Paris 1947. In 1942 verscheen een korte roman, die on danks zijn beperkte verspreiding sterk de aan dacht trok: „lEtranger" (De Vreemdeling) van de in Noord-Afrika geboren Albert Camus. Het ruim honderd bladzijden tellende boekje is een van de belangrijkste tijdens de oorlog versche nen romans. Kort daarna publiceerde Cam us ,,Le Mythe de Sisyphe", in zekere zin de ab stracte uiteenzetting van het ln L' Elraroger in romanvorm behandelde thema: dat van de absurditeit der wereld en van het menselijk be staan ln die wereld, waar toeval cn dwaasheid heersen. Hetzelfde thema heeft Camus op 't toneel gebracht ln „Le Malentendu" (Het Mis verstand) en „Callgula". Camus toont zich in al deze weiken niet een schrijver, op zoek naar artistieke effecten, maar een mens op zoek naar waarheid. Wat Camus schijnt na te sporen is, in 't koi-t gezegd: „Wat is de zin van het leven ln een wereld zonder God". Camus is echter niet bij de vaststelling van het absurde blijven staan. De kunstenaar zou daarin trouwens doodgelopen zijn. Hij tracht het te overwinnen of althans levensmogelijk te maken door een geldige levensmoraal. door een zeer bijzonder humanisme. Politiek heeft hij ge poogd dat humanisme Ingang te doen vinden door het schrijven van talrijke nobele, eerlijke en volkomen onbaatzuchtge hoofdartikelen :o het dagblad „Combat"; al6 kunstenaar heeft hij het vorm gegeven in zijn onlangs verschenen werk „La Peste". Het zou onjuist zijn „La Peste" te lezen als i een roman. Het is een kroniek; de kroniek van het gebeuren in een tijdens een epidemie var. de rest der wereld afgesloten stad en var. de reacties der „gevangen" Inwoners. In Oran finals „l'Etranger" speelt „La Peste" in Afrika in het onbezorgde, zonnige Oran verschijnen plotseling talrijke ratten. Eerst gaan enkele van hen dood; dan sterven ze bij tien tal ten; spoedig bij honderden. Zij zijn besmet en verspreiden de pest. De ontwikkeling van deze plaag, haar •erbreidir.g en haar verdwijnen worden door dokter Rieux, die tevens een der hoofdpersonen uit de kroniek is, met volkomen objectiviteit en uiterste nauwgezetheid verteld. Objectiviteit, kenmei-lt ooit van do mmUinw Anu.rlk,.anse IO- een van de hoofdeigenschappen van Camus! kunst. Deze zin voor eerlijke weergave belet hem lyrische en beeldende verfraaiingen of stylistisehe spitsvondigheden aan te wenden; zijn sobere en zuivere kunst verwerpt kunst- itige effecten. Ondanks deze strenge, gecon troleerde objectiviteit ontsnapt Camus' onop gesmukte taal echter aan 't gevaar van grijze eentonigheid. Omdat zij onder de oppervlakte, nadrukkelijk, maar steeds voelbaar, bewo gen wordt door de trillingen van het hart. Door deze bewogen klaarheid cn trillende helderheid taal treffen Camus' ideeën onmiddellijk ons denken en roeren zijn gevoelens rechtstreeks as gemoed. Als de pest onverbiddelijk om zich heen blijft grijpen, wordt Oran tot gesloten stad verklaard. De kroniek verhaalt dan het leven der „gevan genen", ten prooi aan krachten, waartegen zij niets kunnen uitrichten en geeft de strijd weer van enkele mannen tegen een plaag, waartegen over zij machteloos staan, maar die zij des- van zestig, zoals gebruikelijk. De Franse regering laat te Sèvres een speciaal porce- leinen eetservies maken. Jamaica zendt rum en likeur. Officieel moet worden tegengesproken, dat er meer dan honderd meter zijde zou worden gebruikt voor Elisabeths bruids kleed. zoals een blad zich had laten wijs maken. De japon zou, zo schreef dit blad, het gewicht van de zwaarste bepakking van een soldaat te boven gaan. De prinses heeft in plaats van de tradi tionele bruidsmuziek uit Wagners „Lohen grin" een mars van de overleden Engelse componist Hubert Parry uitgekozen. Ook voor het overige programma van het or- Prof. dr. A. E. H. Swaen overleden Op 84-jarige leeftijd is te Amsterdam prof. di-. A. E. H. Swaen overleden. Prof. Swaen werd in 1863 in Haarlem geboren. In 1898 werd hij in Nijmegen leraar in de Engelse taal. In 1904 werd hij benoemd tot lector aan de universiteit te Groningen en in 1941 volgde zijn benoeming tot hoog leraar in de Engelse taal te Amsterdam, welke functie hij tot 1933 bekleedde. Prof. Swaen was lid van de Leidse Maatschappij van Letterkundigen, lid van het Hongaars Ornithologisch Genootschap, voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot Beschei-ming van Vogels, ere-lid van de British Falconersclub en lid van het hoofdbestuur van de Vereniging tot be houd van Natuurmonumenten. Van zyn hand verscheen in 1933 een Engels woordenboek, waarvan hij het tweede deel echter niet heeft kunnen vol tooien. Prof. Swaen schreef onder andere „De valkerij in de Nederlanden", waarin .zijn liefde voor de vogels tot uiting kwam. deel der kror.ïek. Zij belichten des schrijvers hu manisme. In deze onvolmaakte, verscheurde wereld zegt Dr. Rieux, zijn gesels en slachtoffers; men moet weigeren aan de kant van de gesel te staan, maar zich steeds plaatsen aan de zijde der slachtoffers. Dokter Rieux meent op de weg der waarheid te zijn door te strijden tegen de schepping zoals zij is, ondanks herhaaldelijke nederlagen en door le zoeken naar een menselijke oplossing van menselijke problemen. Alleen gedragen door liefde kan men iets doen voor de mens en tegen het kwaad, dat heerst. Zoals de Journalist Ram- bert zegt: „Ik weet, dat de mens In staat is tot grote daden, maar als hij niet ln staat is tot een groot gevoel, interesseert hij mij niet". Volgens Camus moet men wensen mens te zijn en mens zijn is: iets doen voor 't eenvoudig ge luk der medemensen in deze wereld. Hij kan daarom heldendom en heiligheid niet verheer lijken. Want de held handelt niet uit liefde voor de mens. maar terwille van een Idee. „Het hel dendom komt op de tweede plaats, juist na, nooit voor de eis van het geluk". En de heilige ziet het leedprobleem niet als een kwestie van geluk, maar van heil; niet in het licht van deze wereld, maar van het hiernamaals. De medicus en de andere mannen, die de pest bestrijden, rustig voortgaand, ondanks gevaar en gebrek aan succes, beschouwen hun daad slechts als een zaak van menselijke eerlijkheid en behoor lijkheid. De vraag dringt zich op of hier geen kwestie van benaming in 't spel is en of deze welbewuste opoffering en deze eenvoudige behoorlijkheid rue! raken, wat wij gewoonlijk het heldhaftige en heiiige noemen, al zijn deze mannen can heiligen, die de Goddelijke genade ontkennen. Dikwijls vormde de hoofdstof van een nieuw boek een thema, dat Camus in het voorafgaan de slechts even aangeroerd had. De journalist Rambert, die, na veel moette, eindelijk de gele genheid krijgt op een clandestiene wijze, die aan de bezettingstijd herinnert, de dodenstad Oran te verlaten om naar zijn vrouw te gaan, besiutt plotseling in zijn besmet ballingsoord te blijven om dokter Rieux ie helpen. Omdat: „ik weet, dat Ik hier behoor, of ik wil of niet. Deze zaak gaat ons allen aan". Misschien zal dit gevoel van ver bondenheid onderwerp zijn van 't volgend boek van de zeer belangrijke Albert Camus. De tal- het met ongeduld, zelfs al zouden zij' üe morele en religieuse opvattingen van dc voorname en eerlijke humanist niet delen. E. roman over gewone mensen, Vcrduln. Uitg De Boekerij. Banm: Herinneringen vaa een Niemendalletje, door: Ina van der Beugel. Born-s Uitgeversbedrijf N.V.. Assen. Kijk uit Je ogen! Deel I: Planten cn Bloemen, door: Dr. W. M. Kruseman cn Rinke Tolman; 4e druk. Ultg Elsevier. Amsterdam: Het Land van de Greene Dolfijn; Deel I: De Twee Eilanden. Deel II: De Weg naar het Paradijs, door: Eliza beth Goudge; oorspr. titel: Gren Dolphin Coun try; vert van Pierre H. Dubois. Uitg. Van Gorcum Sc Comp., Assen: Dlchter- land, inleiding tot het genieten van Poëzie, door; W. L. M. E. van Leeuwen; 4e druk. Ultg. C. Hafkamp, Amsterdam: Met de stroom mee, door Jacob lllegentllch. Uitgeversmij. Holland, Amsterdam: Kentering, door Jaap Waldenuiler. Uitgeversmij, Holland. Amsterdam: De Zonde In Gods Tuin. door Margreeth Woltjes. Uitgeversmij. Holland, Amsterdam: De Smalle Weg. door Nell Houwlnk van Nle. Uitg, J H. Kok N.V.. Kampen: Nog ligt de wereld open, door Annie Feiwerda—van den Berg. H. van der Marck's Uitgcversmij.. Roermond: Het Kapitaal der Naamloze Vennootschap, door: Mr. Dr. Th. W. F. Spectjcns. Uitg. H Meulenhoff. Amsterdam: Jan Swam- merdam. Natuuronderzoeker en Medicus, door Oiga Pöhlmann; vert, door II. W. J Schaap. Uitg. Phoenix. Bussum: Economische Gelijk heid, door Edward Bellamy, uitgegeven in op dracht van dc Internationale Vereniging „Bel lamy". Uitg. Phoenix, Bussum: Comedie in Mineur, door 11. Keilson. Ultg. J. J. Romen Zonen. Roermond—Maas eik: Zielszieken, Zenuwzieken en hun verple ging, door: H. J. Schim van der Loeff en J. A. J. Barnhorn; 4e druk. Uitg. M Stenvcrt Zoon, Meppel: „Hij en ZU", Kansen en gevaren ln de omgang der sexen, door: J. A. Sellenraad. Uitg. A. A. M. Stois, Den Haag: De Wapens der Duisternis, door Vcrcors; ooi-sp. titel: Les Armes de la Nuit, vert, door Jo Boer Uitg. A. J. G. Strengholt. Amsterdam: Licfde's Tederheid, door Olive Hlgglns Prouty; oorspr. titel: Now Voyager; Ned. bewerkking Jet da Boer—van Strlen. Uitg. Vrij Nederland, Amsterdam: Diogenes in dc Tropen, door J. H. W, Veenstra. Uitg. Vrij Nederland, Amsterdam: Geschiede nis van liet Economisch Denken, door: Dr. L. J, Zimmerman. Uitg. Vrij Nederland, Amsterdam: Het Econo misch Aspect van liet' Indonesische Vraagstuk, door: Mr. Th. A, Fruln; No. 1 van de Kantjll- reeks. Wapens tegen agressie De Amerikaanse wapenfabrikant Meivin Johnson-is begonnen met een merkwaar dige actie welke beoogt bevriende na ties van wapens te voorzien, teneinde er verzekerd van te zijn dat zij zich kunnen verdedigen tegen aggressie, meldt Un. Press. Johnson kondigde de oprichting van een nieuwe wereld-exportfirma aan welke de naam zul dragen van Johnson Automatics Export Corporation. Hii zeide dat een dergelijke firm:1 <-"ieK was in de Amerikaanse geschiedenis. Het doel is de militaii'e behoeften van alle landen, goed gekeurd door het „state department", te analyseren en hen te voorzien van de nodige materialen. Hij zeide dat de klei nere naties der wereld dringend hun be wapening wilden verbeteren teneinde eventueel het hoofd te kunnen bieden aan aggressie. In de toekomst zullen aan be vriende naties alle soorten van wapenen geleverd worden in kalibers waarvan deze naties zelf de munitie kunnen vervaardi gen. Slaat van beleg in Egypte De Britse radio meldt, dat de'regering van F.cvnip heeft besloten met het oog op de cnolèva-epiciemie, die onrustbarend vormen aanneemt, voor het gehele land de staat van beleg af te kondigen. Van onze Londense correspondent) Het kernmotief van Beethovens vijfde symphonie, de vier rhythmische doffe kloppen, drie korte en een lange, tevens het morsesein voor de eens magische letter V klinkt nog dagelijks uit millioenen ondanks, hoewel zonder iliusie en zonder hoop. luidsprekers, zoals het dat in de donker- blijven bestrijden terwille van hun medemensen. De gevoelsreacties van deze enkele strijders en hun overdenkingen vormen het belangrijkste Agenda voor Haarlem DONDERDAG 30 OCTOBER Gem. Concertgebouw (tuinzaal) Vereniging Ne derland—Canada, 8 uur. Rembrandt: „Sciuscia". 13 j„ 2.00, 4.15, 7.00 en 9.15 uur. Palace: „To be or not to be", 14 j., 2.30, 4,15, 7.00 en 9.15 uur. Luxor: „Berucht", 18 j., 2.00. 4.15, 7.00 en 9.15 uur. City: „The letter", 13 j„ 2.15, 4.30, 7.00 en 9.15 uur. Spaarne: „De vrouwelijke tarzan", 14 j., 2.3Q, 7.00 en 9.15 uur. Frans Hals: „De koerier van de Tsaar", 2.30, 7.00 en 9.15 uur. VRIJDAG 31 OCTOBER Hotel „De Leeuwerik": Cabaret „Dc Inktvis", 8 uur. Koediefslaankerk, Heemstede, nationale filmavond, 8 uur. Frans Hals Museum: tentoon stelling naald- en kunstnaaldwerk, 10 tot 5 uur. Bioscopen: Middag- en avondvoorstellingen. ste bezettingsjaren deed. De Europese dienst van de BBC was toen de grote morele reddingsboei, waar aan allen, die naar de vrijheid hunkerden, ,zich vastklemden. Thans is het voor Euro pa bestemde radionieuws en commentaar, dat nog altijd de hoofdschotel van de uit zendingen vormt, bij velen, zo niet in het vergeetboek, dan toch op de achtergrond geraakt. En toch vervult de BBC in het verscheurde, na-oorlogse Europa nog een uiterst belangrijke taak. Neen. van propa ganda in engere zin, in de betekenis van bewuste, eenzijdige beïnvloeding, wil zij niets weten. Het enige, wat zij als haar roeping beschouwt, is onder het oog dei- wereld te brengen hoe kostelijk het goed der meningsvrijheid is, speciaal ten be hoeve van die landen, waar die vrijheid nog steeds in het gedrang komt. De BBC denkt er echter niet aan enige buitenland se regering afbreuk te doen, ook al zou (Van onze correspondent te Parijs) De atmosfeer van de 34e Salon d'Auto-te Parijs heeft dat onwezenlijke en legen darische, dat alle interna tionale expositie, in ons tijdsgewricht in onze ver armde landen georganiseerd eigen is. Het is alles heel mooi en zeldzaam vernuf tig, wat ons hier getoond wordt en dus zeer de moeite van het aanschouwen waard doch tevens onbereikbaar. En zo wordt dan een wan* deling door de enorme ex positiehallen van het Grand Palais een permanente tan- taluskwelling voor de Fran se automobilist in spé, die niet over de deviezen be schikt om een dezer nieuwe modellen te kopen. Al deze producten namelijk zijn niet voor het binnenland be stemd: ze zijn gelijk de term luidt deviezenfok- kers. Zo vraagt de geïnteres- seerde bezoeker zich af, ivoor wie deze Franse wa gens dan wel precies be stemd zijn. Want men be hoeft geen econoom te zijn, om uit te kunnen rekenen idat Frankrijk op den duur Kleine lichte wagens vooral in trek Dp de internationale markt onmogelijk concurreren kan. Een voorbeeld? De bekende Citroën „11 normale" staat hier voor 230.000 frs. ge noteerd, dat is ruim 5000 gulden, doch de laatste Buick, die de Franse wa gens qua uitvoering en kracht met stukken slaat, is in Amerika voor één derde van die prijs te krijgen. Doch wanneer men eens even niet naar de prijzen kijkt, en de Europese wa- "ens op hun eigen mérites taxeert, dient men te er kennen, dat in het bijzonder de Franse leiders der auto mobielindustrie (waarin tien procent der arbeiders hun brood verdient) de ar men nog niet hebben ge kruist. Het algemene stre ven, in Frankrijk zogoed als in Italië of Tsjecho-Slowa- kije, is gericht op kleine lichte wagens, die een mi nimum aan benzine ver heel Engeland die regering veroordelen. Het enige, wat de BBC doet, is allen, die naar haar luisteren, de spiegel voorhouden van een vrije democratie. Voorlichting, opvoeding en ontspanning zijn de drie ele menten, waaruit ook de Europese dienst is opgebouwd. De leiding ervan berust thans bij de nog jeugdige, voormalige generaal-majoor Sir Ian Jacob, die tijdens de oorlog Churchills militaire adviseur was. Hij heeft de or ganisatie. die in vredestijd een in vele op zichten nieuwe taak kreeg te vervullen, nieuw leven ingeblazen. Drie Nederlandse uitzendingen per dag. De voor het buitenland bestemde uit zendingen nemen dagelijks 151 uur in be slag, verdeeld over 24 talen, inclusief En gels. Er zijn drie Nederlandse uitzendingen per dag, één uur in totaal. De dienst begon oorspronkelijk als een improvisatie, toen in 1938 ten tijde van dc Mtirichener crisis Chamberlains rede in het Duits, Frans en Italiaans moest worden uitgezonden. De Nederlandse uitzendingen volgden in April 194(1. De energieke, opgewekte stem van de eerste omroeper, die vooral tijdens de bezetting zo aanstekelijk werkte, was die van de tegenwoordige Londense hoog leraar prof. Wevers. De huidige kleine staf van de Neder landse sectie is er onder leiding van de heer F. H. Winand in geslaagd, ondanks de beperkte zendtijd, pittige, belangwëk- kende programma's samen te stellen, die een beeld pogen te geven van de vele kan ten der Britse samenleving. Velen ln ons land zijn de stem uit Londen, zonder welke bruiken. Frankrijk expo seert bijvoorbeeld een ver beterde uitgave van de be faamde wegenvlo „Simca 5", die men thans overal in Europa ziet, welke komend het leven zolang ondragelijk scheen, trouw voorjaar als „Simca 6" op gebleven. de markt zal verschijnen:De BBC treedt tevens als universele het wagentje is nog altijdtaalleraar op. De Engelse lessen worden even zuinig in het gebruik tot in de verste streken beluisterd. Ver- 1 op 20 ongeveer doch j heugend acht men het radiocontact met iets comfortabeler doordat men de carrosserie wat ver lengd heeft. Renault doet een gooi naar de Franse volkswagen met de 4 CV, die vier plaatsen biedt en de motor achterin heeft. In dezelfde klasse presenteert Italië een nieuwe Fiat en Tsjecho-Slowakije de Skoda Tatra. En dan zijn er nog ónder deze klasse, de één- cylinder autotjes, die plaats aan twee personen bieden. Amerika is natuurlijk hoofsi actief ceweost: van de 90 nieuwe modellen zijn er 2 de Sovjet-Unie, waarvan uit alle delen geregeld brieven bij de BBC binnen ko men, sinds achttien maanden geleden d» Russische uitzendingen begonnen. Smalfilmliga herleeft Na een gedwongen rust van res Jaren is de afdeling Haarlem van de Nederlandse Smal filmliga tot nieuw leven gewekt. Dezer dagen hielden de leden hun eerste bijeenkomst en be spraken de mogelijkheden die er op het ogen blik voor het smalfllm-amafeurlsme bestaan. Hoewel het tekort aan toestellen en de hoge prijzen van de films remmend werken, bleek het enthousiasme bij de leden niet minder groot 1e oorlog Diek Boer had een film meegebracht. afkomstig. Daar te lande heeft het autogebruik dan ook van de oorlog niets te lijden gehad. Integendeel! Hoewel in Europa het aan tal auto's sedert 1938 van 9 millioen op ruim 6>/2 ge zakt is, is dit cijfer in U.S. A. van 31 op 36 gestegen. gedemonstreerd. Bli de bestuursverkiezing werden gekozen: C. Sellenraad. voorzitter; H. Elsinga, secretaris; A. Haye. vlce-voorzltter en J. van Wessem, pen ningmeester. Het secretariaat'is gevestigd: Bui tenrustlaan 22. Haarlem. Aan dc universiteit te Amsterdam slaagds voor het candldaatsexamen theologie de heer H, J, A, Haan te Zandvoort,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1947 | | pagina 3