walvis IN ZICHT 'N POLYGOON-?R0FIUI-7R0DUCT. Nette Mannen Hulp i. d. huishouding Apothekers-Assistente jonge ernstige werker 1e bediende GEERTS FRANS HALS :deeerste nedekl.film hade bevrijding KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HOOGOVENS EN STAALFABRIFKEN N.V. 10.748 (certificaten van) gewone aandelen, 1iioJjfzi?' Luxe auto Belastingconsulent VROOM DREESMANN DONDERDAG 30 OCTOBER 1947 HAARLEMS DAGBLAD Getrouwd. RUDY ROOSDORP en JO DB JONG De Heer en Mevrouw Roosdorp- de Jong zeggen, mede namens hun Oudera hartelijk dank voor de vele blijken van be langstelling bij hun huwelijk ondervonden. pJoemendaal, 30 Oct. 1947. Heden ontsliep zacht en kalm in de hope des eeuwige levens mijn lieve Vrouw, Moeder en Oma WILLEM1JNTJE TERMOHLEN- v. W1ERINGEN in de ouderdom van 79 Jaar W. H. Termohlen W. Franssen W. H. Franssen - Termohlen Wlm - Rle Jan - Wil Evert - Rita Joh Miep Eri - Ina Haarlem. 28 Oct. 1947. Hofdijkstraat 53. Rechtsbijstand Bur Kraneveld, Zyiweg 21. Haarlem Tel 20707 Echtscheiding. Dagvaardingen, Requesten enz. Kantoor 9—5 's av 7^—8 uur Adviezen vanaf f 1 ROOKT RIETJE REGELMATIG? Kom dan eens kijken wat LOU BRAAKMAN op rookgebied heeft. Engelse en Franse pijpen, Vuursteentjes. Doorrokers, Stenen pijpen. Aanstekers. Trekkers, Rollers, Sigaren- en Sigaretten pijpjes, Sigaren- en Sigarettenkokers, Etuis, Wollen pijpschoonmakers MET BON: Engelse en Amerikaanse si garetten, Lichte en zware Shag. Lichte en zware Pruim, Pruimrollen, 3 soorten Rooktabak, Mixture. ZONDER BON: Inlandse Shag, Rooktabak, Pruimtabak. Sigaren MEISJE voor de huishouding gevraagd van 3.30 tot 1 uur. Zaterdags tot 3 uur. Aanm. na 6 uur Schoterweg 7. Mevrouw W. Dyserlnck Gllse van der Pais, Bentvelds duinweg 5, Aerdenhout (5 min. van tramhalte Mr. Enschedé- weg Haarlem-Zandvoort) vr. per 1 December a.s. een zelfst. kunn. werken en koken, 4 d. per week hulp v. werkster Mondelinge aanm. 's ochtends vóór 12 uur of 's avonds, of 6chriftel. aanbieding, v. g. g v. Tel. 26320. gevraagd, voor gedeelten van dagen. Fa. Duijm en Keur, Keizerstraat 6. Gevraagd BEDIENDE voor winkel en wijk en een WINKEL J U FF ROUW Leeft. 18-22 j. Levensmldde- lenbedrijf A, Bakker, Theems- plein 42. Gevraagd: een NETTE LOOPJONGEN tevens voor spoelwerk enz. Lft. 15 tot 17 Jaar. Apotheek Schotsman", Binnenweg 206- 208, Heemstede. welke zelfst. reparaties aan meetinstrumenten, onderdelen van een onderzoek, enz. uit kan voeren. Theoretische on dergrond wordt verlangd. Lft. ongeveer 2025 j. Aanmelden persoonlijk aan fabriek tussen 36 uur. Korte Poellaan 23. Welke goed ingevoerde VERTEGENWOORDIGER ls bereid de artikelen Schoen- crème, wrijfwas en enkele Le vensmiddelen, voor verkoop aan detaillisten, mede te ne men? Provisie 6-10 pet. Geen onkosten vergoeding. Uitste kende bijverdienste voor ac tieve werker. Br no. V 30( aan N.V. Alta's Reclame Ad vies Bur N.Z. Voorburgwal 29£ Amsterdam. BANKETBAKKERIJ Gevraagd: bekwaam V. g. g. v. Brieven no. 9201 Koo. l en verkoopt alle soor ten Dames-, Herenkleding er ander textiel. Inboedels, Zol deropruimingen. kortom alles Gratis taxatie Inboedels. Goud, Zilver eh Curiosa JULIA NAPARK 14 hoek Gen. Cronjéstr. H.-N. Onze artikelen munten uit in kwaliteit HRKIWOL ZONDER PUNTEN Van uw ruwe schapenwol genvacht, hondenhaar, Smyr- nawol, enz. spin Ik elke draad- dikte. Ook voor het splitsen van wol. Prof. v. d Waalsstr. 51, Hrl. Geschenkenhuis CAMERA: HANNES DE B0ER*/*/#VZW .'"RITA T?OLAND*/W?tf/C:MAX VREDENBURö" TOEGANG V00* IEDEREEN. GIERSTRAAT 53. HAARLEM OP ALLERHEILIGEN GESLOTEN. Voordeligst adres voor omlijsten van Schilderijen, Plaat werken en Foto's. Speciaal adres voor Spoedwerken. |6EEN DAN T> STRIJ BOS VOORSTELLINGEN: g?o J\) 9!£ Wij vragen voor werkzaamheden in onze fabriek (voor spoedige indiensttreding) van 18 jaar en ouder. Aanmelding dagelijks van 10-12 en 2-4 uur, cacao- en chocolade fabrieken N.V., Haarlem GEEN DR. M EL Hi OR. MAAR2 ELF HEN/ ZONDAG: 2,U. 42? 711. Q**. IN SCHOOLVERBAND, NA OVERLEG WASSERIJ .KLEVERPARK' Santpoorterstraat vraagt STRIJKSTERS, MANGELSTERS EN AANK. MEISJES Morgen, VRIJDAG 31 OCTOBER van 10—5 en 7—9 uur SLECHTS EéN dag VRIJE VERKOOP duszonder punten van Damesjaponnen, Mantels, Mantelcostuij^;, Deux-Pièces. Kinder- en Herenkleding in Krasnapo* -ky. Warmoesstraa; 175. Amsterdam Haarlem, Gierstraat 45 Wh Inspecteur van 's Rijks Belastingen. Deskundige en zorgvuldige •behandeling GEVESTIGD TE IJMUIDEN. UITGIFTE van In stukken groot nom. 600.aan toonder, voor de helft delende in de winst over het boekjaar 1 April 194731 Maart 1948 en ten volle in de winst van volgende boekjaren. Ondergetekenden berichten, dat zij de inschrijving op bovengenoemde (certificaten van) gewone aandelen, uitsluitend voor houders van gewone aandelen en van certificaten van gewone aandelen, openstellen op VRIJDAG 7 NOVEMBER 1947, van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 4 uur, bij hare kantoren te AMSTERDAM, ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE, tot den koers van 130 pCt., op de voorwaarden van het prospectus d,d. 30 Oct. 1947. Prospectussen en inschrijvingsbiljetten, alsmede afdruk ken van de voorwaarden van administratie zijn verkrijg baar bij de inschrijvingskantoren. Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. Amsterdamsche Bank N.V. De Twentsche Bank N.V. Rotterdamsche Bankvereeniging N.V. Amsterdjrn m 0ctob£r )947_ Ze staan voor U klaar de behangers van WASSENAAR ZIJ kunnen: Uw kamers behangen Uw matrassen repareren Uw lopers vermaken Uw zeil verleggen. WONINGINRICHTING W KRUISSTRAAT Tel. 14329-16777 Na 6 u. 20562 1 NOVEMBER GESLOTEN. Wij hebben nog ruime keuze In gebruikte haarden, haardkachels, kachels en fornuizen J. v. d. WEIDE en Zn. Bakenessergracht 50 Tel. 21917 BALLETSCHOOL Lissi IVSay Kleverlaan 94, Hrl. Tel. 20642 Op de dilettantenlês v. Maan dagavond kunnen nog enige leerlingen geplaatst worden. met rtivergunnlng te huur agb voor enkele dagen per week. Brieven no. 9181. Jonge onderneming zoekt Commanditaire Vennoot of lening van f 5000.— voor uitbreiding bedrijfskapitaal. Geen rl6ico! Hoge rente! Br. ven no, 9198, BIJLESSEN H. B S.'ers, Afgestudeerd M T. S."'er afd' Werkt b. met H B S B heeft Dlnsd en Donderd avond nog enige uren beschikbaar v. h gevep v. bijlessen In Mecha nica. Wis-, Nat.- en Scheikun de. Brieven G 3508 Huish. Pers. gevraagd FLINK MEISJE gevraagd van 8-12 uur, Van Delft, Z1J1- weg 94. I'RETT WERKKRING agb In Jong gez. m kinderen voor d. en n. Deckerstr. 24 (Kle- I verpark) Een VERSTEEN AAISTER Donderdagsmiddags v. 25.30 j Mevr v. Eunen, Hazepaters- laan 10. - Gevr.: een FLINKE WERK STER. v g g. v. Woensdags en Zaterdags van 8-12 Mevr van Eunen. Hazepaterslaan 10 Huish. Pers. aangeb. B. z. a. NET DAGMEISJE voor de huish. leeft. 15 Jaar. Brieven G 3511. Eenv. alleenst. burgerjuffr. gevorderde leeft b z. a. als HUISHOUDSTER waar ontbreekt tegen kost en Inwo ning Spoed. Of samenwoning bezit geen meubelen. Brieven G 3512. WERKSTER b Z a voor D W. D. V Overvees, Bl'daal Brieven G 3579 Bekw. COSTlMIèRE b. z a v thuiswerk Br G 3639. B. z. a. NAAISTER v. kin derkleding'. Brieven G 3547. B. z a een JONGE WERK STER. Brieven G 3546. aangeb- 2 BESCH. VERKOOPSTERS 8. 8 v. bieden zich aan In lste klas zaak. omgeving Hrl. Brieven G 3513 Heer zoekt BIJVERDIEN STE of THUISWERK. Brieven G 3580 B. z. a le HERENKAPPER. Brieven G 3581. THUISWERK gevr onver schillig wat. Brieven G 3621 Huizen aangeboden Wegens vertrek te k. aan geb. Ill IS in A'dam op le st. Koopsom f 21 000, huuropbr. f 1500 p. J. Inl. G 3582. Kamers gevraagd Jong echtpaar met 1 kind zoekt gemeub. KAMER, liefst met gebruik van keuken Brie ven G 3514. Jonge vrouw zoekt K A MER met stookgel h. b b h. h. met spoed Brieven G 3515 KOSTHUIS GEVR. Brieven G 3516 Eenv. besch. gezin v. 3 pers uit Zeeland vraagt tegen Nov. of Dec enkele ONG. KAMERS m. kookgel. te huur by nette mensen ln Haarl., Heemstede of omgev Brieven G 3517. Heer b. b. h. h zoekt SLP.- KAMER m, of z. pension. Br. G 3519. Heer b b h. b. zoekt per 1 Dec. KXMF.R met pension ln Haarlem of omg. Brieven met conditie G 3583 Gevr ln Haarlem of omg. een gem BENEDENWONING of le etage bev 1 zltk. en 2 slaapk. met keuken en W.C. Brieven G 3584. Gevr door dame gem. ZIT- en.'of SLAAPK. z. pension Brieven G 3640. INWONING ONAANGE NAAM? Niet wanneer U die aan nette en redelijke Jonge lui verleent Maakt U hen eens gelukkig met een ged. v. uw woning op nette stand Zullen we het eens met een onderhoud proberen? Brieven G 3622. Dame op leeft, zoekt een ruime gestoff. ZIT-SLAAP- KAMKK met voll, pension ln rusthuis of bij part ln Hrl. of omg. Br. met inl. G 3565 Kamers aangeboden KOSTHUIS met vrij slaap kamertje en huls verk. Duin oordstraat 32. Plaatsing aangeb v nette KOSTGANGER. Spaarne 114r Te huur agb tegen 15 Nov. m p. op zeer goede stand 1 gr ongem met kleine KAMER, belde op Zuid. zeer geschikt voor een oude dame. uitst ver- NET MEISJE gevr v 9 tot «wtfng. Brieven G 3522. 6 PFVS nv mor Zaterdag 1 Nov. gesloten Doet dus tijdig Uw inkopen AALBESSEN, KRUISBESSEN, KERSEN, PRUIMEN, PEREN, APPELS, PERZIKEN Kortom een groot sortiment bij BEUNDER'S TUINBOUWINRICHTING KLEINE HOUTSTRAAT 41. HAARLEM - TELEFOON 1 Kantoor en magazijn: Wagenmakerslaan 17. bij Beunder'6 Vruchtbomen verkoop. De hele stad die loopt te hoop, TE KOOP GEVRAAGD: ft. gasradiatorfön schrijfbureau met goede sloten Brieven met prijsopgave onder no. 9196. 1e klas geroutineerde HANDWERKSTERS en MACHINESTIKSTERS gezocht, die interesse hebben tegen hoog loon in het beste genre damesmantels te vervaardigen. Aanm. dagelijks. HOLLAND CONFECTIE, Zijlweg 123, Haarlem, 12.30 uur. Pijntorenstr. 15. bij de Zljlbrug. BESCH. HULP gevr 8-2 u voor lichte huish. bez Meer dere hulp aanw. Mevr. Keiler. Fr Halsplein 7 FLINKE JÓNGE WERK STER gevr. Liefst Woensd. of Donderci. 9-5 u.. f 5 p. d Mevr. Bosch. Berliozlaan 3. H'stede NET ZELFST. MEISJE geh. v d huish. m. m.k.. goed loon Dond middag vrij Na 5 uur Brunstlng. Zandvoortse- laan 101. ZELFST. MEISJE of hulp 1. d. huish. gevr. v d. en n. of d. v g g v. In gez. m. schoolg. kind. Meerdere hulp aanw. Mevr Kramer, Zonnelaan 35 Gevr een BESCH. MEISJE v. hulp 1, d. hulshouding en bij kinderen, ln- of extern, werkster aanw. M Hobbema- straat 20, H'stede Tel 21842. NETTE WERKSTER gevr. 1 dag p. w. Dreef 4, 2 x bellen. MEISJE voor de bediening voor d. en n. Loon en verval. Wllhelmlnalaan 16. Gevr nette R.-K WERK STER. dag v 9-12 30 Rijks straatweg Ta Bedrijfspers. gevr. Verpleeginr Plaatsing voor FL. VERPLEEGHULP. Brieven G 3578, Aangeb PENSION met hui selijk verkeer, H.Z.W Brievei G 3585 GEM. SLAAPKAMERTJE aan de straat en een zolder kamertje. Adres Sophl ast raat 14 rood. Te Bloemendaal aangeb gem gr. ZIT-SLAAPK. en SLAAPK. met Bebr. v keuken goede st. direct bij stat Vestig vergunning noodz Br. G 3587. Diversen Weggelopen. 14 dagen ge leden BEIGE BOXER. Tegen beloning terug t< Centaurusstraat 16. GEZELSCHAP GEZ. door besch. geh. echtp. of vriendin gezocht, werkende stand om cle wlnterav. met wederzijdse bezoeken gezellig door te bren gen, leeft, 40 tot 60 J liefst omg Gr. Markt. Br G 3523 Aangeb. KINDERLEDIK. f 10. Te koop gevr 2 p. En ledikant Relgerstr' 111. WERK. of BERGPLAATS te huur 50 M2. Adres bur, van dit blad Besch echtp mlddelb. leef tijd omtr Hoiitpl. z. BRID- GFPARTNKRS Brieven G 3589 WONING RUIL, Bovenhuis centrum voor vry huls H.-N. Brieven Q 3590, METSELAAR NODIG? Voor de fraaiste Eng schouw tot de slechtste riolering sta lk klaar Brieven G 3591. WONING RUIL, Mlddenst - woning te A'dam tegen woning Haarlem Brieven G 3592. VLOERÈNPECH? In alle uitvoeringen afdoende herstel Stampbeton met parket afw. of prima uitvoering met glad de cementering Br G 3593. ENGELSE SPORTFIETS, compl gevr. Manchester plusfours (broek) De Clercq- straat 84. MANICUURSTF.R b z. a. om ln de avonduren te as sisteren by het les geven In bezit van diploma Br G 3842. Aangeb WINKELHUIS (m. 3 kam. keuk kelder, werkpl.) ln Slachthulsbuurt. ln ruil v. woonhuis. Te bevr. Voorhelm straat 39 rood Wie ruilt mijn Rl IMF WO NING met gr. tuin in Velp v. woonruimte te Haarlem. Inl. Gasthuissingel 24 rd. Gevraagd voor amateurs- band GEVORD LEDEN. Brie ven met opg van Instrument en leeft. G 3548. Te koop gevraagd SALAMW'D of KI. VUL KACHEL Brieven O 3594 HEREN WINTER JAN m 52- 54 Botermarkt 10. 's Av, na uur. HUTKOFFER. Ernst Casl- mirlaan 74. Overveen Gedemobiliseerde vraagt KI.EERMAKERsN A AIM ACHI- NE te koop Brieven G 3623. INBOEDEL geh of ged., vl.kleed Brieven G 3624. OUD-HOLL. DOORGE WERKTE DOEK en Perzisch tapytje gevr. Event te rullen voor nieuwe Philips radio v. d, Vosse, Kruisweg 32 Tel. 18437. Old finish HUISKAMER, traploper. karpet. Brieven G 3567. Wie heeft voor meisje (7 J dat reeds 3 J ligt. ON'DER- KI.EERTJES en KOPTELE FOON te koop. Rollandstr. 84 (Leldse Brt.) Geh of ged INBOEDEL. Brieven G 3526 Net COI.BERTCOSTUUM m 48 Korte Houtstraat 20. Te koop aangeboden KINDERWAGEN (crème), nw, kap. regenzeil. loopt op kogels Kleverparkweg 68. 2 nw TROI'KNCOSTUCMS m. 48. wegens te klein gekocht. 1 p schaatsen. Saenredamstr. 2 rood. GASKACHELTJE. Adrea bur. v d blad TANK. inh. 126 L.. klnderw. asbest ketelpak m. kap en handsch. Rlpperdastr. 20. ben. Haarlem. RADIO TE KOOP. Adres N. Heiligland lrd Grote SPIEGELKAST. Br. G 3608 of tel 18024. GRIJZE OVERJAS m. 48-50 Eikenlaan 45. Heemstede ZW. COLBERTCOSTÜUM gestr pant. Gr Heiligland no. 17 GASOVEN, rooktafel, schil derstukken. gasstellen, spie gels. kinderstoel, glaswerk, enz. Adres bur v. d blad. BONTMANTEL ln pr. staat Adres te vern bur v d blad. SINT NICOLAASCOSTUUM compl. met toebeh banjo, mooie cither Brieven G 3597. SJOELBAK m. schyven Vollenhovenstr. 5. H.-N. Na 6 uur Te koop: BOX MET VLOER, mod kinderwagen. Nachte gaalstraat 49 GODIN KACHEL, prima st. Nassaulaan 70 Nieuw HEKENCOSTUUM. Oranjestraat 124 WERK REGENJAS m 48 15. rybr. v o. m 48 f 20. beenk. f 6. n waterd hoge sch. f 16. d. bl. d. wlnterj. m. 42. Kleverparkweg 171. Donkerbruine WINTER MANTEL m 38-40 wegens te klein gekocht. Aelbertsberg- straat 13 LED. MOTORJAS. br>ek en vest, ln prima staat Pleladen- straat 8. Haarlem Tel. 24001 Gr emallle VULKACHEL met zuinig pijp. Adr vera, bur, van dit blad Prima FORNUIS Etna, wit emallle 70 x 50 f 60. divan f 15 Deckerstr. 5. Kleverpark. TE KOOP: bruine mol. sch. bl. dito, Amorlk. zomersch. (wit) alles 1 z g, at. m. 39. dlv meisjesjurken lft 3 a 4 J. Asterlaan 29. Tel. 27214. Z g a. n wit geüm GAS FORNUIS, 4' pits, met oven, merk Dordrecht f 160. Konin ginneweg 101 HERENRIJWIEL, z. g. a. n. z. b. en wintermantel, lééft. 14 J. Kamperstraat 10 rd. HAARD, zonder gebreken Eikenlaan 16, Heemstede. 1 nieuw donkerbruin IIE- RENCOSTUUM, maatwerk, m. 50: 1 p z g. a. n bruine slan- genleer-damessch. met hoge hak, m. 39. Kweektulnatr. 48 tuas. 7 en 9 u. nm.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1947 | | pagina 5