A Directeur van het C.E.B. richt zich per circulaire tot de verbruikers Tel. 12S00 Van Weert LéONARD CKort en Bondig WOENSDAG 1 DECEMBER 1948 HAARLEMS DAGBLAD Oproep tot vrijwillige bezuiniging Twee weken geleden werd vanwege het ministerie van Verkeer en Waterstaat een aantal maatregelen bekend gemaakt om te komen tot een drastische beperking van het electriciteitsverbruik op de spits uren. Deze bepalingen hadden in hoofdzaak betrekking op het stroomverbruik van win kels, hotels, cafés en restaurants, amuse ments- en transportbedrijven. Doch ook op het particuliere verbruik kan nog wel het een en ander bezuinigd worden. De directeur van het Gemeente- li.ik Electriciteitsbedrijf van Haarlem, ir C. A. Doets, heeft gemeend in een tweetal circulaires, die de stroomverbruikers van Haarlem en Heemstede binnenkort zullen bereiken, uiteen te zetten waarom zuinig heid met electricïteit nog steeds geboden is en hoe de bevolking zelf ertoe kan mee werken het stroomverbruik t? beperken. In de eerste circulaire schrijft de direc teur. dat het menselijk is, dat de animo om de nog steeds geldende rantsoenerings maatregelen strikt na te leven, na zeven jaar rantsoenering gaat verslappen. Dit kan echter zeer nadelige gevolgen hebben. Door een steeds toenemend stroomver bruik wordt het uiterste gevergd van de bestaande machinerie, die in de laatste acht jaren noch vernieuwd, noch vergroot is kunnen worden. Dat zal voorlopig nog wel zo blijven, omdat de levertijd van nieuwe ketels en machines thans vier tot vijf jaar bedraagt. Hadden wij nu de overtuiging, zo schrijft ir Doets verder, dat de stijging van het stroomverbruik alleen een gevolg was van noodzakelijke behoefte, dan zou den wij er, zolan#.geen catastrofen drei gen. vrede mee kurmen hebben. Maar naar onze overtuiging wordt er nog een massa electriciteit verspild. Raadgevingen In de tweede circulaire wordt de nood zaak der bezuiniging op het stroomver bruik nader toegelicht. Het is duidelijk dat, wanneer over een weg gelijktijdig, dus naast elkaar, vier auto's willen rijden, de weg tenminste vier keer zo breed moet zijn dan wanneer deze auto's na elkaar van de weg gebruik ma ken. Zo is het ook bij het electriciteitsbe drijf. Als men vier lampen gelijktijdig laat branden, moeten de machines groter zijn en worden zij zwaarder belast dan wan neer deze na elkaar worden ontstoken. Voor het behoud van het machinepark is het dus noodzakelijk dat men, bij het gaan van de kamer naar de keuken, eerst het kamerlicht uit draait en dan pas het keu- kenlicht aan. Zo is het met tal van toe passingen. „Brandt daarom geen schemer lampen in de voorkamer als u in de huis kamer zit. Gebruikt zo min mogelijk elec- trische toepassingen gelijktijdig, vooral van 's morgens zeven tot negen en 's mid dags van vier tot zes uur. Kookt en strijkt daarom op tijden dat u geen kunstlicht nodig hebt. Gebruikt uw naaimachine en stofzuiger eveneens overdag. Laat de radio niet spelen terwijl niemand luistert", dringt de directeur van het G.E.B. aan, die tenslotte de zaak scherp stelt met de woorden: ..Bedenkt eens wat het betekent, dat er kolen uit Amerika moeten worden gehaald omdat u vergeet de lamp uit te draaien! Zoudt u het ook vergeten als u er kolen voor moest halen bij uw handelaar?" Er worden weinig bonnen voor sinaasappels ingeleverd Op 24 November is bekend gemaakt dat de bonnen 414 en 420 Algemeen waren aangewezen voor het kopen van respectie velijk 500 en 1000 gram sinaasappels en dat deze bonnen uiterlijk op 4 December bij een winkelier in groenten en fruit moesten worden ingeleverd. Van de zijde der Federatie van Klein handelaren in Aardappelen, Groenten en Fruit wordt medegedeeld, dat het publiek tot dusverre slechts een gering aantal van deze bonnen heeft ingeleverd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat op grond van het aantal ingeleverde bonnen het kwan tum sinaasappels voor Haarlem en om geving wordt vastgesteld, ook voor de nog volgende verstrekkingen. Men doet dus niet alleen zichzelf maar ook anderen te kort als men de sinaasappelbonnen niet tijdig inlevert. HELE HUISJES TE 's-GRAVENHAGE OP EIGEN GROND KOOPPRIJS 17.000.- Te koop wegens omstandigheden nog vier van onze aan de Maarsbergenstraat nabij het Zuiderpark te 's-Gravenhage gelegen hele huisj.es, bevattende: flinke woonkamer, woon- eet-keuken. 2 grote en een kleine slaapkamer, douchecel enz. Koopprijs f 17.000. Hypotheek desgewenst f 9.000. Begrote Rijksbijdrage pl.m. f 320.per jaar. De huizen zijn aanvang 1949 gereed en worden verkocht op uitdrukkelijke voorwaarde dat koper het pand zelf zal mogen betrekken. Inlichtingen ter plaatse en bij het Hoofdkantoor van de N.V. STANDAARDBOUW, Bezuidenhoutseweg 127, 's-Gravenhage, tel. 770887. (Adv.) OOK SINT NICOLAAS gaat uit rijden met de „SPAARNE TAX" KINDERHUIS VEST 27 Mevrouw M. B. Oud-Stofberg Engelands rol in de Reclame in het stadsbeeld Bemoeiïng van gemeente besturen Enige tijd geleden werden in Haarlem door het gemeentebestuur maatregelen ge nomen tegen reclames die het stadsbeeld ontsieren. De heer J. Voogel, adjunct-architect' van Openbare Werken, secretaris van de ^Schoonheidscommissie, schrijft in het tijd schrift „Publieke Werken (het orgaan van de Vereniging van directeuren van Ge meentewerken, Openbare Werken, Bouw en Woningtoezicht en Woningdienst) een Uitvoerig artikel over deze aangelegenheid, Waarin hij o.a. opmerkt: „Ik kan helaas ook Haarlem nog niet «ls een voorbeeld van een goede reclame- verzorging noemen, omdat door gebrek aan controle en naleving van de sanering, deze Uiet geheel tot haar recht is gekomen. In tussen is hier in de werkwijze al veel ver beterd en geregeld, zodat het mogelijk was de aanvragen, die na de sanering binnen kwamen, aan redelijke eisen van welstand te onderwerpen. Ik deel dit even mede om te voorkomen, dat men zou veronderstel len, dat ik Haarlem als een „Dorado" op het gebied der reclame zou willen noemen. Verre daarvan." Verder betoogt de heer Voogel dat het gewenst is dat de Vereniging van direc teuren komt tot een vorm van or ganisatie met het doel de welstands- eisen, verordeningen en dergelijke zoveel mogelijk in het gehele land gelijkluidend te maken. Verder om samenwerking te roeken met het Genootschap om reclame tot stand te brengen en te onderhouden. Tenslotte om in de toekomst de taak der gemeenten zodanig op te vatten, dat deze r.iet alleen beperking van de reclame ten gevolge heeft, doch veeeer zal leiden tot veredeling van het reclamevak in het alge meen en tot verhoging van de buitenrecla me in het bijzonder. Daarbij merkt de heer Voogel nog op: Het peil der affiches beweegt zich reeds in stijgende lijn. In onze huidige maat schappij is eenvoudig niet te rekenen op afschaffing van de buitenreclame. Zij moet in betere banen geleid worden. Het is ook niet voldoende alleen maar in vak kringen „ach en wee" te zuchten over de veel kunstzinniger uitingen op het gebied van de reclame in vroegere tijden. De postkoets komt ook niet terug. Beiden zou den niet meer Dassen in onze tijd. Jam mer? Misschien wel. Ons rest echter geen keus. Wij moeten trachten de veel onrusti ger reclame (passend in onze onrustige tijd) toch aesthetisch verzorgd te krijgen. Er moet ernstig worden gestreefd naar een wederzijds begrip voor elkanders in zichten en naar meer eerbied voor het aan zien onzer steden en dorpen. over haar ervaringen in de V.S. Mevrouw M. B. OudStofberg uit'Haar- lem, vice-voorzitster der Noordhollandse afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, die 21 September in de Verenigde Staten is aangekomen om contact te zoeken met Amerikaanse zuster organisaties en het leven der plattelands vrouwen in de V.S. te bestuderen, heeft tijdens een onderhoud met een verslag gever van ANP-Aneta te New York ver teld, dat zij zeven staten heeft bereisd en op vele bijeenkomsten van Amerikaanse plattelandsvrouwen heeft gesproken. Zij woonde ook het congres te Tulsa (Oklahoma) bij, dat door 600 vrouwen uit alle delen der V.S. werd bezocht. Velen moesten meer dan 1000 kilometer reizen om daar te komen. Volgens mevrouw Oud leggen Ameri kaanse boeken, dagbladen en films ten onrechte te veel nadruk op misdaden, echt scheidingen en dergelijke en geven zij geen juist beeld van het gezinsleven in de V.S. In het bijzonder staan de plattelandsgezin nen bekend om hun vroomheid, noeste ar beid en gemeenschapszin. Mevrouw Oud constateerde, dat de Amerikanen grote be langstelling en waardering voor Nederland hebben. Op 12 December hoopt mevrouw Oud per vliegtuig naar Nederland terug te keren. Van 1 tot 6 jaar daarvoor juist hebben wij een grote sortering ST. NICOLAASCADEAUX in alle prijzen. Ziet onze grote étalages. ook voor speelgoed Anegang 46 Laat uw geschenk een bewijs van Uw goede smaak zijn Complete Woninginrichting Barteljorisstraat 13-17, Haarlem Telefoon 13915 Burgerlijke stand van Haarlem HAARLEM, 30 November 1948 GEHUWD: 30 Nov., C. van der Goes en J. A. ter Reehorst. BEVALLEN van een zoon: 2G Nov., A. de Lange—Sijmons: 29 Nov., C. S. M. van den Berg—van den Berg; N. M. Metselaar- Kemp; 30 Nov.. C. S. M. Beumer—Vervoort; A E Woud—Ketel; A KoperBarenkamp. BEVALLEN van een dochter: 28-Nov., M J Brink—Vliegenhart; A. K Bresser—de Blaauw; 29 Nov.. A. C. de Wit—Plum; M. C. Veentngs—Laar.; A M. D. Schaap—de Haan; W G M. Zeijlemaker—Metselaar. OVERLEDEN: 26 Nov.. J. Lasschuit. 29 j.. M v Heemskerkstraat; 27 Nov.. M. A Bouw- man 55 Bromostraat: 29 Nov L Karman. 32 Gast huisvest; C A. Kaan. 89 j., Brou werskade: A. van Orden—Hagen, 88 j.. Roos- veldstraat. Jaarboek „Haerlem" Het jaarboek van de vereniging „Haerlem' voor 1947 is. als altijd, zeer lezenswaard. Het opent met het jaarverslag dezer vereniging, door de heer P.A. Dijkema. Daarop volgen met foto's artikelen over bekende Haarlemmers die ons door de dood ontvielen: Jhr. Joh. van Reigersberg Versluys, Maurits Plate. H. W. Hofmeester. Dr. W v. d. Berg. Ir. J. P. A. van Scherpenberg en Ir. N. Blankevoort. L. H Koolhoven. T. Lancée. Geertruida J. Noord hofde Vries. Dr. J. J. Haak, Dr. J. Roorda en Ds. C. M Briët. Interessant is het artikel van Ir. G. Fried- hoff over het herbouwingsschema voor de Grote Markt. Aan deze voor Haarlem zo be langrijke zaak wijdden wij reeds een uit voerige beschouwing toen de daarop betrek king hebbende tekeningen en maquette, door Openbare Werken vervaardigd, tentoonge steld werden Dr. E. H Krelage schrijft verder over A. C. Krusemans Zondagsblad, Dr. G. T. van IJsselsteyn over de restauratie van het wandtapijt „De val van Damiate" in de oude raadszaal van het Stadhuis en Mr. H. J. J. Scholtens over „De laatste Brederodes op het slot bij Santpoort". Tenslotte komt de kroniek over 1947 het boek besluiten. Beperkte étalageverlichting bij wijze van proef toegestaan Onlangs heeft het bestuur van de Haar lemse Middenstandscentrale de directeur van het G.E.B. verzocht een sobere étalage verlichting tussen vier en zes uur 's mid dags toe te staan met het oog op de belan gen van de middenstand, die het juist, wat de verkoop betreft, van de December maand moet hebben. De directeur heeft zich thans bereid ver klaard, bij wijze van proef, gedurende veertien dagen een beperkte étalagever lichting op deze uren toe te staan, mits de winkel- kantoor- of magazijnverlichting zodanig verminderd wordt, dat dit tegen het extra-stroomverbruik voor de étalages opweegt tweede wereldoorlog Gisteravond hield majooy N. Coxall DSO.MC voor het genootschap Nederland- Engeland in Brinkmann een uitermate boeiende lezing over de verrichtingen van het Engelse leger in det jaren 1939-1945. Majoor Coxall die op de slagvelden van Afrika, Italië en West-Europa heeft ge vochten bleek een causeur van formaat te zijn die zijn lezing wist te illustreren met allerlei voorbeelden van de voortreffelijke militaire eigenschappen van de Engelse soldaat, wanneer het werkelijk ernst wordt. Hij beschreef de harde strijd die Albion moest voeren van het „wonder van Duin kerken" af waarbij dank zij merendeels toevallige factoren 350.000 manschappen naar Engeland konden worden terugge voerd. Daarna kwam de Afrikaanse cam pagne waar Wavell's mannen tegen een geweldige numerieke overmacht te velde trokken maar er niettemin in slaagden de Italianen om de tuin te leiden en hun zware nederlagen toe te brengen. Toen kwam de hartbrekende terugslag. Meer en meer Italiaanse troepen werden aange voerd, maar met alle bulldog-eigenschap- pen waarover zij beschikten hielden de Britten in zoverre stand dat tenslotte de basis bewaard bleef, die door Montgomery gebruikt werd om de As-mogendheden hun eerste beslissende nederlaag toe te brengen. Dat alles is natuurlijk genoeg zaam bekend, maar wat majoor Coxall verhaalde over de stoute stukjes die ach ter de Duitse linies werden uitgehaald, zoals een raid op Rommels hoofdkwartier waarbij de Duitse maarschalk alleen maar aan de dood ontsnapte omdat hij een half uur tevoren was vertrokken om naar de bruiloft van zijn zuster te gaan, zal niet iedereen geweten hebben. Majoor Coxall heef? van 1943 af dienst gedaan "als parachutist en is vele malen Frankrijk uitgeworpen om er de verbinding te onderhouden met de Franse Maquis. Hoewel de organisatie van de Engelse in lichtingendienst zo perfect mogelijk was en over de meest ingenieuze hulpmiddelen beschikte, moesten deze parachutisten zulke onmogelijk-schijnende opdrachten uitvoeren, dat men er zich jverkelijk over verbaast iemand die er aan deelgenomen heeft nog in levende lijv.e voor zich te zien staan. De invasie maakte majoor Coxal ook mee, maar niet van de zeezijde, want ook hij behoorde tot de parachutisten die vast vooruit waren gegaan. De slag om Arnhem waaraan hij eveneens deelnam had voor hem wel een zeer tragisch verloop, want zijn beide broers sneuvelden bij deze, een van de moedigste ondernemingen van de oorlog. Het zou te ver voeren de vele belang wekkende voorvallen die deze jonge offi cier in zijn drie uur lange lezing die van begin tot einde boeide, vertelde, hier weer te geven, maar iedereen die hem hoorde werd weer vervuld van dankbaarheid en bewondering voor de moed en de opoffe ringsgezindheid die &it bevriende volk, dat zo lang de totale last van de oorlog alleen moest dragen, heeft getoond. J. J. C. Ophuysen veertig jaar werkzaam bij het postbedrijf Zondag 5 December is het veertig jaar geleden, dat de h^er J. J. C. Ophuysen in dienst kwam bij het bedrijf der P. T. T. De aanstaan de jubilaris is een geziene figuur in postkringen door zijn grote belang stelling voor allen, die bij de post werkzaam zijn. Dat komt door zijn voorzitter schap van het ju- bi leumfonds tot uiting. Ook in de vakvereniging treedt hij op de voorgrond en zijn adviezen worden gewaardeerd. Zijn vrije tijd besteedt de heer Ophuysen voor een belangrijk deel aan het speeltuin werk. Vele jaren geeft hij zijn steun aan de vereniging „Oosterkwartier" en aan het Verbond van Haarlemse Speeltuinvereni gingen, waarvan hij een toegewijd secreta ris is. Vroeger leidde de heer Ophuysen wedstrijden van de Haarlemse Voetbal bond. Maandagmiddag zal de jubilaris in het gebouw aan de Baljuwslaan gehuldigd worden. Twintig jaar geëist tegen Paul Kiès De advocaat-fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof te Leeuwarden heeft 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen de voormalige leider van de „Troelstra beweging", Paul Kiès uit Amsterdam. „Deze verdachte," al dus de advocaat-fiscaal, „was als een ka meleon, dat steeds van kleur verandert wan neer het dit nodig acht. Aanvankelijk was hij beroepsofficier, later werd hij politiek leider, was fel anti-Duits, maar toen de vijand kwam, keerde hij als een blad aan de boom om. Hij was katholiek, maar de geestelijkheid belasterde hij op alle moge lijke manieren. Deze verdachte is een heerszuchtig mens, ei alleen op uit zichzelf te bevoordelen. Hij heeft aan Rauter voor gesteld, hem te benoemen tot majoor der politie. Een andere instantie stelde hij voor, om hem te bevorderen tot gouwleider voor het Noorden. Zonder aarzelen heeft hij de Troelstra-beweging overgeleverd aan de N.S.N.A.P. Zij, die weigerden, kregen een waarschuwing." Verder sprak de ad\$pcaat- fiscaal nog over ronselpraktijken van K. en het zenden van verraders naar het kamp Schoorl om aldus achter illegale geheimen te komen. Gezien ook het psychiatrisch rapport, dat verdachte volkomen toereke ningsvatbaar'acht, vond de advocaat-fiscaal een gevangenisstraf van 20 jaar gerecht vaardigd. Kamerlid stelt vragen over organisatie van oud-N.S.B.'ers Enkele weken geleden heeft de Amster damse recherche, zoals gemeld is, een or ganisatie ontdekt van oud-N.S.B.'ers en in vrijheid gestelde politieke delinquenten, welke ten doel had aan die led,en, die niet in eigen levensonderhoud konden voorzien, hulp te verlenen. Deze hulpverlening zou zich echter ook hebben uitgestrekt tot on dergedoken voortvluchtig politieke delin quenten en illegaal hier te lande verblijf houdende Duitsers. Vijf personen, die een leidende functie in deze organisatie had den werden gearresteerd. Drie hunner zijn echter na verhoor vrijgelaten. Het Tweede-Kamerlid G. Wagenaar (C. P. N.) heeft over deze aangelegenheid vragen gesteld aan de minister van Justi tie. Hij vraagt onder andere: „Is het juist, dat de leider van de organisatie een voort vluchtige politieke delinquent in dienst heeft, welke hij, nadat deze aan een poli- tievervolging was ontkomen, wederom in dienst heeft genomen en is het juist, dat deze leider na verhoor door de politie op vrije voeten is gesteld?" De heer Wagenaar vraagt voorts, wat de motieven voor deze vrijlating zijn ge weest en of de minister niet van oordeel is, dat tegen soortgelijke lieden en organisa ties met de grootste gestrengheid en voort varendheid moet worden opgetreden. De vragensteller acht het raadzaam, dat grote voorzichtigheid wordt betracht met de voorwaardelijke invrijheidstelling van politieke delinquenten en vraagt of het niet dringend geboden is, het toezicht op de gedragingen- van de voorwaardelijk in vrijheid gestelde politieke delinquenten te verscherpen. wagenweg 29 soins de Beauté tel. 20518 Haute Coiffure Parfums (Adv.) Weer goud naar Zwitserland Uit de weekstaat van de Nederlandse Bank blijkt, dat de voorraden munt en muntmateriaal met 1.900.000 zijn gedaald tot 452.140.447, welke daling nagenoeg geheel is veroorzaakt door afgifte van goud ter voldoening aan aflossingsverplichtingen uit hoofde van een door de Nederlandse regering in Zwitserland opgenomen ere- diet. De diverse rekeningen zowel debet ais credit geven geen noemenswaardige muta ties te aanschouwen. De geldbehoefte voor de maandwisseling komt tot uiting in een stijging van de bankbiljettencircuiatie met ruim 56.000.000 tot 3.087.706.915. circulatie van muntbiljetten is met ruim 800.000 toegenomen tot 142.671.038. Rijksadvocaat geschorst De Rijksadvocaat mr. C. de K. Ie Arn hem is als zodanig geschorst. Mr. W. Overbeek, officier van justitie te 's-Gra venhage, aan wie de behandeling van cor ruptiezaken waarbij ambtenaren zijn trokken is opgedragen, heeft een gerech telijk vooronderzoek ingesteld. Mr. De K. is namens de kunsthandelaar B. K. te Dieren opgetreden in de zaak te gen de Staat der Nederlanden, waarbij een vordering is ingesteld wegens verkoop van een aantal schilderijen, welke tijdens de bezetting naar Duitsland zijn gegaan. NIEUWE VOORZITTER VAN HET NED. RODE KRUIS. Tot voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis is voor de tijd van vijf jaren be noemd ir. F. C. C. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen, tot dusverre eerste onder-voorzitter. Voedselsituatie in het Westen aanzienlijk verbeterd Volgens een Maandag door de wereld- voedsel- en landbouworganisatie (F.A.O.) gepubliceerd verslag is de wereldvoedsel situatie, tenminste voor de „Westelijke wereld", voor het eerst sinds de oorlog aan zienlijk verbeterd. Het verslag geeft drie redenen, waarom bet „optimisme echter door voorzichtigheid moet worden getemperd": De oogst van dit jaar was ver boven hetgeen in een gemiddeld jaar kan worden verwacht; De toegenomen afhankelijkheid vaji de wereld van aanvoer uit Noord-Amerika verhoogt het risico met het oog op de grote fluctuaties in de productie, welke in de V.S. en Canada kunnen voorkomen; 3. De wereldvoorraden van voedsel zijn minimaal en zullen aan het eind van het seizoen 1948/49 nog steeds gering zijn. SCHEEPVAART Grote meerderheid voor Spaak's nieuwe kabinet De Belgische Kamer van Afgevaardig den heeft Dinsdag met overweldigende meerderheid haar vertrouwen uitgesproken in het nieuwe coalitiekabinet van Paul Henri Spaak. De beide meerderheidspar tijen katholieken en socialisten stem den voor de regering, de liberalen en com munisten tegen. Er werden geen officiële cijfers over de stemming bekend gemaakt, daar de president van de Kamer de leden had verzocht rich door opstaan vóór de regering uit te spreken. Eerste minister en minister van Buiten landse Zaken Spaak had tevoren de leden der nieuwe katholiek-socialistische rege ringscoalitie aan de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers voorgesteld en de regeringsverklaring voorgelezen. De voornaamste taak van de nieuwe re gering zal zijn met alle mogelijke middelen de werkloosheid, die in vele takken van bedrijf een dreigende vorm begint aan te nemen, te bestrijden. Inzake de koningskwestie blijft de Bel gische regering trouw aan de verklaring van Maart 1947, op grond waarvan zij be reid is iedere gelegenheid te baat te nemen, die kan leiden tot een grondwettelijke op lossing van dit moeilijke en pijnlijke vraag stuk. De regering doet een beroep op allen, opdat de besprekingen waartoe de konings kwestie nog aanleiding zou kunnen geven, in een atmosfeer van waardigheid en van eerbied voor iedere overtuiging zullen ver lopen. De regering heeft besloten een commissie in te stellen, samengesteld uit leden van het parlement en van juristen, die als opdracht zal hebben de toepassing te bestuderen van cfe constitutionele principes met betrekking tot het uitoefenen der koninklijke preroga tieven. Krupp: wapenindustrie-af De bezettingsautoriteiten in West-Duits- land hebben hun goedkeuring gehecht aan het volgende plan ten aanzien van de ijzer gieterijen van het Krupp-concern te Essen: 127 gebouwen, die niet voor de vervaardi ging van oorlogstuig kunnen worden ge bruikt, zullen gespaard worden ten behoeve van de ontwikkeling van de Duitse vredes economie. Een totaal van 73 gebouwen, die voor 60 procent of meer zijn beschadigd, zal onmiddellijk worden gesloopt. Het hierdoor vrijkomende staalschroot zal wor den geëxporteerd. Tenslotte zullen 22 ge bouwen, die nog geschikt zijn voor de ver vaardiging van oorlogstuig, worden ver nietigd. tenzij de bevoegde Duitse autori teiten binnen redelijke tijd aan het mili taire bestuur gedetaillêerde plannen ter goedkeuring kunnen voorleggen die voor zien in het dienstbaar maken van deze ge bouwen aan de vredeseconomie, en voorts beogen alles te verwijderen, wat deze ge bouwen voor de productie van oorlogstuig bruikbaar maakt. Het plan is thans, aldus meldt Reuter, aan de regering van Nord-Rhein Westpha- len medegedeeld. Engelse vrees voor- communisten in eventuele Europese Assemblée Tijdens de Dinsdagochtendzitting van d,e commissie voor de Europese eenheid te Parijs stelde Engeland de stichting van een Europese raad voor en Frankrijk de instel ling van een consultatieve Assemblée. De Belgische delegatie was het „in beginsel" eens met het Franse voorstel. Op voorstel van de Britse gedelegeerde, Hugh Dalton, de vroegere Britse kanselier van de schat kist, werd een commissie ingesteld voor de bestudering van het Belgo-Franse en het Britse voorstel en de beste middelen om de daardoor gerezen problemen op te lossen. De commissie zal ook andere voorstellen in behandeling mogen nemen. Een plenaire zitting zal gehouden worden indien deze sub-commissie haar taak vervuld heeft. Naar verluidt stelde de Britse delegatie voor, dat benoemingen voor een algemene Europese Assemblée zouden geschieden door de regeringen, eerder dan door de parlementen, „met het oog op de sterk', der communisten in West-Europa". Hug1' Dalton zou de nadruk gelegd hebben „op het gevaar een nieuwe springplank te vor men voor communistische actie en propa ganda in West-Europese landen, waar de regeringen anti-communistisch zijn, doch waar invloedrijke communistische parle mentaire fracties bestaan." De landen van de Benelux trachtten bemiddelend tussen 't Franse en Britse voorstel op te treden. De zitting der commissie werd echter voor on bepaalde tijd opgeschort na instelling van de bovengenoemde sub-commissie. Duizenden Doden uit Oost-Europa vertrekken naar het Beloofde Land In de laatste maand van dit jaar zullen nog vele duizenden Joden Europa met be stemming Israel verlaten, aldus Joodse emigratie-autoriteiten in de Europese hoofdsteden. Het gros van deze emigran ten zal komen uit de landen van achter het ijzeren gordijn. Emigratie-autoriteiten, die op de Balkan gestationeerd zijn, schat ten dat de komende maand wel 50.000 Jo den dat gebied zullen verlaten, met volle dige toestemming van de betrokken rege ringen. Er blijft nog slechts een grote concen tratie van Joden over die nog geen toestem ming hebben om naar Israel te vertrekken de 385.000 Joden in Roemenië. Het ge mak wtarmede de Joden in andere Balkan- landen paspoorten krijgen geldt nog niet voor Roemenië. Slechts 200 Roemeense Joden zijn dit jaar vertrokken, doch de autoriteiten van Israel zijn van plan in December een consulaat in Boekarest te openen en men hoopt dan nog voor het eind van het jaar 4000 a 8000 Roemeense Joden weg te helpen. In andere door communisten bestuurde landen waar emigratie zelfs voor loyale en vertrouwde partij-leden bijna onmogelijk 's, wordt het vertrek aan Joden royaal toe gestaan. Slechts transportmoeilijkheden staan hier een grote exodus in de weg. buitenland Het met Britse vergunning verschijnen de Duitse blad „Telegraf' meldt heden, da: Ernst Thape, minister van Onderwijs van d; staat Sachsen-Anhalt in de Sovjet-zóne, |j afgetreden en naar de Westelijke zónes ge. vlucht. Thape was lid van de socialistische eenheidspartij. BINNENLAND In de collegezaal van de tandheelkundig kliniek van het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis te Groningen h onder grote belangstelling de official* opening geschied van de tandheelkundig* polikliniek welke onlangs verbonden werj aan de rijksuniversiteit te Groningen. Koningin Juliana heeft het beschernv vrouwschap van de Koninklijke Nederlands* Politiebond Vereniging aanvaard. De voormalige chef van de Sicherheit» dienst in Maastricht, Richard Nitsch. is ver. oordeeld tot levenslange gevangenisstraf Hem was ten laste gelegd het folteren vat gevangenen en het executeren van- neget personen, hetgeen het Bijzondere Gerechts- hof in Maastricht als moord beschouwde. By Koninklijk Besluit is gratie verleent aan S. E. Koopmans, tot de doodstraf ver oordeeld bij sententie van het Bijzonden Gerechtshof te Leeuwarden en aan J. var Joolen. die door het Bijzondere Gerechtshcj te Amsterdam tot de doodstraf veroordeelt werd. In beide gevallen is de doodstraf ij levenslange gevangenisstraf veranderd. De tentoonstelling van de gouden koets en enige andere hofrijtuigen, die van 8 tot en met 27 November in de koninklijke stallen te Den Haag is gehouden, is door ongeveer 20.000 bezoekers bezocht. De 35-jarige schilder P. V. te Ubacb over Worms heeft in Januari zijn echtgenot* vergif toegediend, waardoor zij is overleden Tegen hem is thans 15 jaar gevangenisstra! geëist en tegen zijn 25-jarige huishoudster wegens medeplichtigheid aan de moord li jaar. Tien jaar gevangenisstraf is geëist tegen de 30-jarige mijnwerker J. J. B. ui; Bocholtz, die op 23 Augustus na een familie- twist zijn 61-jarige schoonmoeder en 22-jarige schoonzuster met een bijl te lijf was gegaan en vervolgens hun woning in brand had gestoken. De schoonzuster is over leden, de schoonmoeder werd aan een oog blind. HAARLEM EN OMGEVING De culturele commissie der Nederlands Israëlitische gemeente houdt op de Dinsdag avonden 7 en 14 December in het vergader lokaal der gemeente aan de Parklaan 14 s bijeenkomsten, waarop Opperrabbijn J. Tal uit Amsterdam zal spreken over „Joodse ethica en heidense ethica". De heer W. Damsteek herdacht heden zijn zilveren jubileum als chauffeur-besteller bij de fijnwasserij Rookmaaker. Hartelijke woorden v/érden door de directie gesproken, welke vergezeld gingen van een polshorloge en een geschenk onder enveloppe. Van het personeel ontving de jubilaris een theeservies en keukengerei. Door de Haarlemse rechtbank is be ëdigd als advocaat en procureur bij deze rechtbank mr. A. J. Fibbe. De afdeling Haarlemmermeer van de Ned. Prot. Bond is omgezet in een Doops- gez. gemeente. Het afdelingsbestuur is op getreden als kerkeraad. Vandaag is de heer Jac. Zwaan vijf en twintig jaar als leraar piano verbonden aan de Muziekschool van de Maatschappij tol bevordering der Toonkunst. In beperkte kring is dit jubileum gevierd. Een welkom St. Nicolaas Geschenk VERHOOGT DE FEESTVREUGDE! RUIME SORTERING van wynen, fijne likeuren, Madeira, Cognac, enz. LEVERT SCHEDEL Dijkstraat 8 Tel. 10080 - Haarlem (Adv.) Wat Sint meebracht voor boekenvrienden Omdat er enige zetfouten in voorkwamen herplaatsen wij de volgende korte beoorde ling van een kinderboek: Sint Nicolaas heeft het dit jaar niet ge makkelijk op zijn gang langs de boekenwin kels: de keus uit jeugdlectuur is weei vooroorlogse omvang uitgegroeid en kwaliteit begint zich door een natuurlijke selectie eveneens te verbeteren. Als eerste komt de goed-heilig man dan misschien „Flapje Wildsnuit wil een mens worden" tegen (jhr. ir. J. de Ranitz en ds. J. Matzer van Bloois) wellicht een van de meest curieuze kinderboeken dat zijn ontstaan dankt aan het gedwongen verblijf van een aantal intellectuelen in het kamp St. Michielsgestel tijdens de bezetting. Jhr. de Ranitz heeft de tekeningetjes eerst louter uit verveling gemaakt, maar toen ds. Matzer er ..wat in zag" en er versjes bij componeerde kwam ook dr. Drost los met een verhaal en tenslotte voelde mr Dikkers er veel voor om het geheel uit te geven zodra Nederland weer Nederland werd. Het is nu gebeurd en de Erven J. J. Tijl in Zwolle hebben er ongetwijfeld een kostelijk stukje kinderlec tuur mee de wereld ingestuurd. Aldabi. Rotterdam—Buenos Aires 1 Dec. te Santos. Boissevain, HongkongBuenos Aires 27 Nov van Penang. Java, BataviaAmster dam 29 Nov van Smgapore te Port Swelten- ham. Poelau Laut. AmsterdamJava pass 30 Nov. Finisterre. Straat Soenda, 28 Nov. van ziekenhuis worden overgebracht. Batavia naar Kaapstad I was meer dan een uur geblokkeerd. Twee treinbotsingen in Engeland Tengevolge van de dichte mist zijn op een viaduct bij Stockport (Cheshire) twee treinen op elkaar gelopen. De treinen stort ten echter niet omlaag. Vier personen kwa men om het leven en ongeveer 50 werden gewond. De dichte mist hinderde het red dingswerk. Op het tijdstip van de botsing was er bijna geheel geen zicht. De ene trein had juist het station van Stockport verlaten en stootte op het achterste stuk van de andere. Drie uur na de botsing wer den nog steeds gewonden aangevoerd en er moest een aantal spoedoperaties worden uitgevoerd. Bij Birmingham is de sneltrein Birming hamLonden op een locomotief gereden Zes personen moesten gewond naar he' Roeien Europese kampioenschappen in Amsterdam De Europese roeikampioenschappen zullen op 26, 27 en 28 Augustus van het volgend jaar op de Bosbaan bij Amsterdam worden gehouden. Het congres van de FISA is be paald pp 24 Augustus Op dit congres zal ook de loting voor de wedstrijden gescljieden. Indien de inschrijvingen zeer omvangrijk zijn. bestaat de kans, dat ook op 25 Augustus voorwedstrijden zullen worden gehouden. Amsterdamse Beurs Slolkners Openings- gisteren knarsen Koninklijke Olie 312 311% 275% 273% 234i/2 233 A K U 160% 159% 140 Nederlandse Ford 295 Nederlandse Kanei 255 v Berkel's Paieni 122 Scheepvaart Unie 164% 164% Hnll -AmerikaLyn 164% Deli Maatschappu 146% H. V A. 245% 157% A'dam Rubber 152 Ned Handel Mij 150% N -1 Handelsbank 113% Billiton Mij II ..1 401

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1948 | | pagina 6