c J Crisis in het Midden-Oosten Chefarine „4" Zij vragen concessies voor alle door N.Z.H., Naco en Maarse en Kroon bereden trajecten PANDA OP DE WALVISVANGST Wereldnieuws WOENSDAG 12 JANUARI 1949 2 IN DE WERELDPOLITIEK De nieuwe spanning in het Midden-Oos ten tengevolge van het neerschieten der vijf Britse jagers aan de Palestijns-Egyp tische grens is in de eerste plaats een streep door de rekening van de UNO. Het was niet de eerste maal dat de bemoeiin gen van de bemiddelaar der Verenigde Volken succes beloofden en een belangrijke stap naar de vrede in het Heilige Land scheen te kunnen worden gezet, doch de wapenstilstand van vorige week en de plannen tot een vredesconferentie tussen Israël en Egypte, te houden op Rhodos en beginnende op heden, waren voortekenen van een wel zeer bemoedigend karakter. Toen gebeurde het incident aan de Egyp tische Negev-grens en men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit onge lukkige voorvaf van Engelse zijde is aan gegrepen om uitvoering te geven aan een voornemen, 'dat reeds in de Engelse poli tiek besloten lag doch tot nu toe geen aan leiding had gevonden. De inval der Israëlische troepen in de Egyptische grensstreek, door de Joden uit gebuit om Egypte tot een toegevender houding te dwingen, was voor de Engelsen een regelrechte bedi-eiging van een kramp achtig vastgehouden strategisch gebied. Egypte, dat de Joodse doorn in zijn vlees voelde en militair geen tegenstand van be tekenis kon bieden, was desondanks niet geneigd zich te beroepen op Engelse hulp. De Egyptische regering kon dat niet doen zonder de noodzaak van een Engelse con trole op zijn grondgebied te erkennen, iets waaraan zij zich met veel moeite had ont trokken. Transjordanië, veel sterkér ge bonden aan de Britten en met een Engels man aan het hoofd van zijn leger, deed wel een beroep op de Engelsen toen er sprake was van een Joodse bedreiging en Engeland aarzelde niet lang: Het zond troepen naar de enige Transjordaanse havenstad Akaba, waardoor een sterk strategisch punt gevestigd werd aan. de grens van het Joodse gebied. Thans is door de betreurenswaardige val van vijf Engelse vliegtuigen het Engelse militaire apparaat rond Palestina in be weging gekomen. Er is reeds sprake van gevechten in de NegeV-woestijn tussen de Israëlische en Britse luchteskaders. De Engelse vloot neemt strategische positie's in. Er zijn oorlogsvoorbereidingen gaande in het Midden-Oosten, en het zijn nu niet meer de Arabische landen die de grenzen van Palestina militair bedreigen. Het is Engeland, dat voor het eerst openlijk een partij in het Palestijnse conflict kiest en de Arabische Liga een morele steun ver leent tegen de nieuwe staat Israël. Dr. Bunche, de UNO-vertegenwoordiger, heeft zich in allerijl met het vliegtuig incident bemoeid om zo mogelijk te voor komen dat het wordt opgeblazen tot een oorlogsaanleiding. De grote vrees van de bemiddelaar is thans, dat de Engelse hou ding onverzettelijk zal zijn ten opzichte van het voornemen, de Joden eigendunke lijk te straffen; en tevens dat de Ameri kaanse houding de Britten daarbij steun zal verlenen. Er is een duidelijke vrees in UNO-kringen voor een Engelse militaire actie tegen Israël, die onoverzienbare ge volgen zou kunnen hebben. Dit incident, aldus redeneert dr. Bunche, moet koste wat het kost worden gesust en teruggebracht tot zijn werkelijke betekenis, namelijk die van een ongelukkig en betreurenswaardig optreden van een plaatselijk militair com mandant. Hij heeft tijdens een personder- houd uitdrukkelijk te kennen gegeven dat. gedurende de vandaag beginnende wapen stilstandsbesprekingen alle partijen de nieuwe overeenkomst tot staken van het vuren in acht dienen te nemen, en, zo voegde hij erbij, „dat geldt ook voor Enge land". Uit deze laatste opmerking spreekt glashelder zijn bezorgdheid ten aanzien van de plannen der Engelse regering. Dr. Bunche heeft zijn waarnemers on middellijk naar de plaats des onheils ge zonden om vast te stellen, bij welke partij de verantwoordelijkheid voor ,het neer schieten der Engelse vliegtuigen ligt. Intussen heeft Israël om een onderzoek 'van de Veiligheidsraad verzocht, zodat de zaak voorlopig .nog in handen der UNO blijft. Mocht Engeland er niet in slagen de Veiligheidsraad tot een drastische actie tegen Israël te bewegen, dan staat het te bezien of de Britten niet op eigen initiatief tot straffen maatregelen zullen overgaan. Veel hangt af van de houding die Washington zal aannemen. Daarover is nog niets met zekerheid te zeggen. Het terug trekken der Joodse troepen uit Egypte, dat De foto gaf moeit' op de bruidsdag, Wijl het Bruidspaar steeds maar te zuur zag De kiekman gauw klaar, Toonde TIP, en ziedaar. Nooit kiekte hij zonniger glimlach! ïnz. Hr. F. B. Den Haag ontv. 1 fl. TIP (Adv.) De radio geeft Donderdag HILVERSUM I, 301.5 M. 7.00, 8.00, 13.00, 19.00, 20.00 en 23.00 uur Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.45 Gebed. 8.15 „Pluk cïe dag". 9.00 Voor de vrouw. 9.05 Wer ken van Mozart. 9.40 Schoolradio. 10.00 Strijk kwartet. 10.15 Morgendienst. 10.45 Gewijde muziek. 11.00 Voor zieken. 11.40 Schoolradio. 12.03 Denise Sternberg, piano. 12.30 Land- en tuinbouw. 12.33 Amusementsorkest. 12,55 Zonnewijzer. 13.25 Walsen. 13.45 Voor de vrouw. 14.00 Marinierskapel. 14.40 Voor de vrouw. 15.00 Werken van Tsjaikofsky. 15.30 Koor. 16.00 Bijbellezing. 16.45 Rachmaninoff speelt eigen composities. 17.00 Jeugdjournaal. 17.30 Vocaal kwartet. 18.00 Leger des? Heils. 18.15 C.N.V.-kwartier, 18.30 Strijdkrachten, 19.15 Nederlandse organisten. 19.30 Actueel geluid. 19.45 R.V.D. 20.15 Scandinavisch pro gramma. 21.30 Familie-competitie. 22.05 „Vaart der volken". 22.25 Oud-Nederlandse liederen. 22.45 Overdenking. 23.15 Mozart- concert. HILVERSUM II, 414.5 M. 7.00, 8.00, 13.00, 18.00. 20.00 en 23.00 uur Nieuws. 7.15 Platen. 7.50 Dagopening. 8.15 Opgewekte melodieën. 8.55 Voor de vrouw. 9.00 Pianoconcert in F, Gershwin. 9.35 Zang platen. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Arbeids vitaminen. 10,50 Voor kleuters. 11.00 Orgel concert. 11.45 „De Balaks". 12.00 Metropole orkest. 12.30 Land- en tuinbouw. 12.33 Spion netje. 12.38 Piano-duo. 13.20 „Americana". 13.50 Platen, 14.00 „Tuinieren". 14.20 Kamer muziek. 15.00 Voor zieken. 16.00 Assort i- mento". 17.00 Kaleidoscoop. 17.20 „Welk dier?". 17.30 Modelvliegtuigbouw. 17.35 Lich te klanken. 17.50 Voor de jeugd. 18.15 Sport. 18.30 Cello en piano. 19.00 Radiostrip. 19.10 Avondschool. 19.45 Muziek, uit Disney-films. 20.15 Kamerorkest, 21.15 Luisterspel. 21.55 Negro-spirituals. 22.30 „Levensverzekering". 22.45 Trio Pasquier. 23.15 Orkest Stan Ken- ton. 23.45 Viool-recitaL gisteren gemeld werd, heeft een goede in druk gemaakt bij 'de UNO en 'ontneemt Engeland een der motieven voor een dras tisch optreden. Mochten de onderhandelin gen op Rhodos slagen en zou Egypte dus met Israël tot een vergelijk kunnen komen, dan vervalt een tweede motief en zou de indruk die een Engelse actie tegen Israël bij niet direct in de kwestie betrokken par tijen zou wekken, funest zijn. Daarom valt het te verwachten dat Israël vandaag tegenover de Egy'ptenaren schappelijk zal zijn, waardoor- het werk dei1 UNO op het nippertje zou kunnen worden gered. De Engelse regering,.die nacht en dag confe reert en blijkbaar belangrijke besluiten overweegt, heeft intussen nog geen tekenen gegeven van verdere voornemens tot mobi lisatie harer militaire middelen in het Midden-Oosten. Zij krijgt van Israël wel bittere pillen te slikken: De vijf vliegtuigen van de RAF werden neergeschoten door snelle Messerschmitts uit Tsjechoslowaakse fabrieken, die de Engelse vliegtuigen verre de baas bleken. Bovendien weigerde de Israëlische regering- tot tweemaal toe hooghartig een Brits protest in ontvangst te nemen. Dat alles zal niet bevorderlijk zijn voor het Engelse geduld, dat ten aan zien van de jonge Palestijnse staat toch al zeer beperkt is gebleken uit overwegingen die men niet kan misverstaan. In Londen verwacht men spoedig over leg tussen de Engelse en Amerikaanse regering over de thans te volgen taktiek. De houding die Washington tot nu toe ten opzichte van Israël heeft ingenomen doet verwachten, dat dit overleg een nieuwe bittere pil voor Bevin zal zijn. J. L. Combinatie van 4 geneesmiddelen tegen griep. De werkzame bestanddelen van Chefarine „4" zijn stuk voor stuk al beroemd geworden als krachtige middelen ter voorkoming en ter bestrijding van griep. Maar in de juiste verhouding tezamen in iJén tablet v^enigd is de werking nóg krachtiger. Elk tablet be vat Chefarox, zodat zelfs de gevoeligste maag toch niet van streek raakt. TEGEN PIJNEN EN GRIEP 20 TABLETTEN k I 0,75 (Adv.) Internationale samenwerking van radio-organisaties Conferentie in Hilversum De Nederlandse Radio Unie heeft een internationale radioconferentie georgani seerd, welke in Hilversum zal worden ge houden van heden tot en met Vrijdag. Hier aan zal worden deelgenomen door ver tegenwoordigers van radio-organisaties van België, Groot Brittannië, Frankrijk, Luxem burg en Nederland. Voor ons land nemen deel prof. J. B. Kers (K.R.O.), W. Vogt (A.V.R.O.), die. secretaris der conferentie is, K. van Dijk (N.C.R.V.) en J. Broeksz (V.A.R.A.) De conferentie heeft ten doel te komen tot een inniger samenwerking op het ge bied van de omroep van de vijf landen. De eerste stap hiertoe werd enkele maanden geleden op een conferentie in Londen gezet, toen de gezamenlijke rubriek „West-Euro pees commentaar" werd ingesteld. Men hoopt onder andere te komen tot een alge mene behandeling van het vraagstuk „De toekomst van Duitsland". Donderdagavond woont het gezelschap het abonnementsconcert in het Concert gebouw te Amsterdam bij. De „loden verrader" staat te kijk De „loden verrader" is een houten scheg beeld, waarover sinds het begin van de vorige eeuw een traditioneel vreedzaam geschil gaande is tussen de Koninklijke Marine en de familie Maduro op Curagao. Officieel berust het eigendomsrecht bij de familie Maduro, doch de bemanning van elk Nederlands oorlogsschip, dat Curagao bezoekt, stelt er een eer in, het te stelen. Meestal moet daartoe een inbraak op touw worden gezet en eenmaal zijn de ma rinemannen er zelfs in geslaagd de „loden verrader" uit de kluis van de Madurobank te roven. Het beeld wordt dan meegenomen naar Nederland, opgeschilderd en per ke rend oorlogsschip weer netjes terugge bracht. De laatste maal heeft Hr. Ms. „Van Speyk",-in December uit de West terugge keerd, de „loden verrader" naar het vader land gebracht. Om het publiek in de gelegenheid te stel len met hem kennis te maken, heeft de Marine Voorlichtingsdienst in Den Haag een kleine tentoonstelling georganiseerd, waar het beeld te zien is in een entourage van marine-maquettes en scheepsmodellen. Voorts worden er marine-herinneringsdoe- ken verkocht, waarvan de opbjef5gst ge deeltelijk ten goede komt aan de gezamen lijke militaire fondsen. Aangezien handlangers van de familie Madurfrwel eens eerder in Nederland ge tracht hebben, het beeld terug te halen, staat de „loden verrader" gedurende deze expositie onder scherpe bewaking. Eési van de drie, naar persoonlijke smaak, want alle drie zijn goed tegen ruwe, rode handen en schrale huid: PuiroB (balsem) - Siamea (crème) Hamea (gelei). In prijzen van 30—75ct. (Adv.) Garry Davis komt naar Nederland Garry Davis, wereldburger no. 1, zal binnen twee' maanden naar ons land komen. Hij zal waarschijnlijk in Amster dam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag spreken. De wereidfederalisten-beweging heeft, naar wij vernemen, het plan opge vat vooral de Amsterdamse bijeenkomst tot een massa-betoging te maken en men overweegt deze in het RAI-gebouw te houden. Om het idee „Een wereld of géén" te propageren zal ook de abbé Pierre Gruez, een bekende figuur uit het Franse verzet, naar Nederland komen. Hij zal op 24 Januari in Haarlem spreken. Berichtgeving in Indonesië Onder de titel „berichtgeving" schrijft hét Batavia's Nieuwsblad in een hoofd artikel: Wanneer men vroeger van Neder landse zijde wees op de talloze terreur daden in het.federale gebied, het vermoor den van desahoofden en de vernielingen van waardevol economisch bezit, ook Indo nesisch bezit, ën wanneer men trachtte daarmee te bewijzen, dat het in casu niet ging tussen Nederlanders en Indonesiërs, doch dat de scheidslijn geheel ergens anders lag, dan kon men er staat op maken, dat aangaande die terreurdaden geen letter werd uitgeseind. Zij pasten namelijk niet in het beeld, dat sommige vertegenwoordigers van de yoor- naamste Amerikaanse persbureaux voor zichzelf van de kwestie hadden gemaakt. Thans echter ziet men het zonderlinge gebeuren, dat juist diezelfde corresponden ten al die terreurdaden en veel meer nog dan in werkelijkheid plaats vindt, nu deze door bekende en onbekende republikeinse woordvoerders worden aangehaald als evenzovele bewijzen van rusteloze activi teit van de republiek tegen de Nederlan ders, uitspelen en druk uitseinen. Men be grijpt de zaak: Deze rusteloze activiteit is immers thans niet meer een. schending van het bestand, welke' door de Nederlanders zou kunnen worden aangegrepen als be wijs voor het ondeugdelijk karakter van de republiek. Die terreurdaden bewijzen thans plotseling de republikeinse daadkracht, de republikeinse haat, die opgewekt is door het Nederlandse militaire optreden." „Naar het ons voorkomt," aldus schrijft het Batavia's Nieuwsblad tenslotte, „bleek nimmer tevoren zo duidelijk, hoezeer som mige correspondenten tekortschieten op het stuk van objectiviteit, die toch de voor waarde is en blijft voor alle goede jour nalistieke arbeid en die bovendien onge twijfeld van hen verwacht wordt door de grote persbureaux, welke hen in dienst namen." 0 CLARA HENRIëTTE WIJTHOFF OVERLEDEN. In de leeftijd van 87 jaar is te Apeldoorn overleden Clara Henriëtte Wijthoff. Zij genoot grote bekendheid als schrijf ster van kinderboeken, componiste van cantates en kinderoperettes, als oprichtstër van de kinderbond, als heftig bestrijdster van het drankmisbruik en als bevorderaar ster van de dierenbescherming. De crematie van het stoffelijk overschot zal Vrijdag plaats vinden op Westerveld. MINDER K&NS OP KIESPIJN! Succesvolle bestrijding van tandbederf. Gedurende de laatste jaren heeft de tandheelkundige- en mondhy- giënische wetenschap belangrijke ontdekkingen gedaan, waardoor tandbederf thans met succes kan worden bestreden en voorkomen. Vanzelfsprekend maakt de mo derne tandpasta-industrie een nut tig gebruik van deze wetenschap pelijke ontdekkingen. De belangrijke stoffen, die ter bescherming van tanden en mond kunnen worden aangewend zijn: ©VITAMINE C (voorkomt siymvliesontsteking en ver sterkt het tandvlees) FLUOKSILICAAT (de direc te bestrijder van tandbederf, caries, etc.) PARA-TOLUOLSULFO- CHLOORAMIDE (voorde algehele desinfectie van mondholte en tanden). Deze uiterst belangrijke prepa raten zijn allen, in wetenschappe lijk verantwoorde hot veelheden en in de meest doeltreffende ver houding, toegevoegd aan FaMa tandpasta 's Morgens voor mooie tanden, 's Avonds voor gezonde tanden. Duinen inHaarlems omgeving als natuurreservaat? Zaak nog steeds in voorbereiding In het begin van 1948 hebben wij uit voerige mededelingen gedaan over plannen om de duinen ten Noorden van de Zeeweg te Bloemendaal tot aan het gebied van Velsenaan te kopen als natuurreservaat. De onderhandelingen lopen over het Mi nisterie van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen. I Wij hebben geïnformeerd hoe het thans daarmee staat. Ons kon alleen geantwoord Vorden dat de onderhandelingen nog voortduren en dat men hoopt dat met de eigenaren overeenstemming verkregen zal worden, maar dat het hog wel enige tijd zou duren voor de beslissing valt. Men verwachtte die nog niet binnen een termijn van een half jaar. Marie Cremers 75 jaar De dichteres en schilderes mejuffrouw M. 'E. Cremers te Bussum zal heden. Woensdag 12 Januari, haar 75ste verjaar dag vieren. Deze nog zeer vitale kunste nares, die in 1874 te Amsterdam werd ge- box-en kreeg gelijktijdig, les met de beken de schilderes Lizzy Ansingh, die in Maart 75 jaar zal worden. Daarna bezocht zij de acadentie voor beeldende kunsten te Amsterdam. Op twintigjarige leeftijd ves tigde zij zich te Bussum, waar zij veel Gooise klederdrachten- schilderde en te kende. Marie Cremers legde zich vooral toe op portretten, hoewel zij ook landschap pen schilderde, waarvoor zij dikwijls naar Drente en de Veluwe trok. Mej. Cremers exposeerde weinig. In Noordwijk leerde zij Albert Verwey kennen, die haar tot de letterkunde bracht. Zij schreef vele ge dichten: haar gehele oeuvre verscheen in een bundel, getiteld „Weerlichten". Kort geleden verscheen haar boekje „Mijn j eugd-herinneringen". Haarlem krijgt er een brug bij. Dezer dagen werd een aanvang gemaakt met de bouw van de Van Sinneveltbrug, die bij de Jeugdherberg de oevers van de Jan Gijzenvaart met elkaar ver bindt. De Van Sinneveltbrug ligt in liet tracé van de Delftlaan, die doorgetrokken wordt naar de Rijksstraatweg. Zodra dit het geval zal zijn, kan het doorgaande Noord-Zuidverkeer om de binnenstad wórden geleid. Particuliere autobusondernemers contra streekvervoermaatschappijen Wij vernemen tlat de Commissie Vergun ningen Personenvervoer op Donderdag 10 en zo nodig ook op Vrijdag 11 Februari In het gebouw van de Provinciale Staten van Noordholland te Haarlem zal vergaderen ter behandeling van de bij haar ingediende concessie-aanvragen voor de exploitatie van autobuslijnen in de provincie Noordr holland. Deze vergadering belooft zeer belang wekkend te worden, omdat dan de grieven en bezwaren van een deel der particuliere bus-exploitanten tegen de streekvervoer maatschappijen en tegen de wijze waarop deze indertijd concessies werden toegewe zen, tot uiting zullen komen. De Commissie Vergunningen Personen vervoer, ook wel de „Commissie Van Breen" genoemd, besliste reeds voor de oorlog over de concessie-aanvragen. Tegen haar uitspraken was beroep bij de Kroon mogelijk. Tijdens de oorlog werd de wet Autovervoer Personen buiten werking ge steld en in die tijd werden heel wat parti culiere ondernemers voor de noodzakelijk heid geplaatst hun concessie aan een streek- vervoermaatschappij te verkopen. Deze ondernemingen waren vaak dochterbedrij ven van de Nederlandse Spoorwegen. Bo vendien moesten vele uitgekochte exploi tanten beloven in hun gebied nimmer een vervoersonderneming* of touringcarbedrijf .te exploiteren. Na de bevrijding kreeg een groot aantal ondernemers rechtsherstel, doch dat wilde nog niet zeggen, dat het monopolie der streekvervoermaatschappijen werd gebro ken. Deze kregen slechts tijdelijke conces sies, geldig tot een definitieve regeling van kracht zou zijn 'geworden. Zoals men weet is inmiddels een herziening van de Wet Autovervoer Personen bij de Staten-Gene- raal ingediend en het staat vast dat de Commissie, die reeds in verscheidene pro vinciale hoofdsteden de belanghebbenden heeft gehoord, alvorens uitspraak te doen, eerst de richtlijnen van de minister zal afwachten. Vervolgens kunnen de teleurgesteldeh nog in beroep komen, zodat insiders voor spellen dat het nog wel anderhalf jaar kan duren voordat alles in kannen en krui ken is. Coöperatieve samenwerking Een deel van de destijds uitgeschakelde ondernemers heeft zich verenigd in de Lan delijke Bond van Autobusondernemers en deze heeft een plan uitggdacht, waardoor de afzonderlijke ondernemers in één bedrijf 14. Panda, die hel op het rommelige dek maar niets gedaan vond, omdat hij daar lang niet vlug genoeg naar zijn zin kon opschieten, rende in de richting van de schcensgang. Daar heb ik tenminste een lichtje,'' dacht hij en holde de gang in. Stuurman Stomp kwam vlak achter hem aan. „Sta stil, driedubbel overgehaalde nietsnut, dan kan ik je een klap geven," hijgde hij. Doch Panda voelde daar niets voor en legde er nog een schepje op. Nu was hij vlak bij de kombuis. „Daar ga ik binnen," dacht hij. „daar zal wel iemand zijn eii dan (lurven ze me toch niets te cloen.'' Maar natitcelijks had hij dat gedacht, of hij gleed uit op het gladde dek. en viel languit in clc gang. „Ha, nu heb ik je, ongereefde flapoor!" brulde Stomp, die voorop rende en een wapenstok in zijn handen had, die hij nu dreigend omhoog hield. „Dat kon wel eens het einde van dit avontuur zijn,'' dacht Panda, doch op het zelfde' ogenblik ging de deur van de kombuis open en de kapitein kwam naar buiten met een dampende kop koffie in zijn handen. coöperatief samenwerken. Op deze -wijze zal men trachten een synthese tussen parti culier en algemeen belang te vormen. De gang van zaken is zo, dat de Lande lijke Bond van Autobusondernemers in iedere provincie concessies aanvraagt ten behoeve van nog te vormen „Coöperatieve Verenigingen Autobusvervoer". Zo werden voor hét gebied ten Zuiden en Oosten van Haarlem vergunningen ge vraagd voor de nog te stichten „Coöpera tieve Vereniging Autobusvervoer Haarlem mermeer en Kuststrook". Wanneer men de lange lijst van aange vraagde concessies bestudeert, komt men tot de ontdekking, dat ook vergunningen zijn gevraagd voor verbindingen, die nog nooit door een geregelde autobusdienst werden onderhouden. Zo werden concessies gevraagd voor de lijnen ScheveningenDen HaagLeiden over Voorschoten en Den HaagLeiden over Wassenaar en zelfs voorAmster damHaarlemZandvoort! Practisch komt het erop neer, dat de L. B. A. in dit gebied alle lijnen wil berij den, die thans door de N.Z.H. en door Maarse en Kroon geen dochtermaat schappij van de N.S. worden geëxploi teerd. Voor de „Coöperatieve Vereniging Auto busvervoer Noordholland Zuid" werd toe stemming gevraagd alle plaatsen te bedie nen, die nu door het Naco-net worden ver bonden. In deze sector tfrekt echter ook de con cessie-aanvraag van de heer S. P. Schoone te Driehuis en mevrouw Schoone-Meyer te Amsterdam de aandacht. Deze treden na melijk op voor de N.V. „De Stormvogels", die tijdens de '-oorlog haar concessies aan de Naco verkocht en nu weer aanspraak maakt op de lijnen tussen Haarlem, Alk maar en IJmuiden. In de aanvrage van de N.Z.H. valt op, dat ook vergunning werd gevraagd voor de lijnen Leiden-Katwijk en Leiden-Noord- wijk. Dit wijst erop, dat ook hier de tram de langste tijd heeft gereden. Tenslotte bleek ons nog dat de firma Maarse en Kroon, behalve voor de lijnen, die zij -nu reeds exploiteert of vroeger ex ploiteerde, een concessie heeft gevraagd voor een busdienst Aalsmeer-Zandvoort. Mening der streek vervoermaatschappijen In de kringen der streekvervoermaat schappijen neemt men de actie van de L. B. A. niet au sérieux. Men zei ons, dat het „heel gemakkelijk was uit alle dienst regelingen van bestaande maatschappijen de inhoudsopgave over te nemen", doch dat daarmee nog geen woord over een even tuele exploitatie gezegd was. Voorts wees men erop, dat voor heel wat ondernemers de overneming der conces sie in de oorlogsjaren door een grote maat schappij een financiële redding was ge weest, omdat in die.tijd toch alle autobus lijnen óf stil lagen óf met verliezen werk ten. De Nederlandse Vereniging van Trans portondernemingen, waarin zowel parti culiere als semi-overheiclsbedrijven sa menwerken. onderhoudt geen verbindingen mfet de L.B.A. Wij vernamen nog, dat de belangen van de N.Z.H. zullen worden verdedigd door mr. N. J. Polak uit Groningen, die optrad in het bekende rechtsgeding over het rij verbod op Zondag. Voor de L.B.A. treedt de algemeen secre taris van deze te Den Haag gevestigde onderneming op, mr. J. W. M. Iiuynen. Geruchten over Bevin LONDEN, 11 Januari (Reuter) Een woordvoerder van het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ,een bericht uit Tel Aviv, volgens hetwelk Ernest Bevin zijn ontslag zou hebben aangeboden doch i Attles geweigerd zou hebben dit te aan vaarden „met nadruk tegengesproken". i Heringa Wuthrich HAARLEM BLIKSEMAFLEIDERS India League of America eist intrekking van Marshallhulp De India League of America heeft Maan dagavond in het Roosevelt auditorium te New York een protestvergadering gehou den tegen „de Nederlandse aggressie in Indonesië", welke vergadering door on geveer 400 personen werd bijgewoond. Sprekers waren een tiental vertegenwoor digers van verschillende progressieve en internationaal-georiënteerde Amerikaanse organisaties. Sirdar J. J. Singh, president van de India League of America, leidde de ver gadering en stelde een resolutie voor die met algemene stemmen werd aangenomen. Deze resolutie hield het volgende in: Een verzoek aan de regering van de Verenigde Staten om te bevorderen, dat Nederland door de Veiligheidsraad als aanvaller wordt gebrandmerkt en om aan te dringen op een maximum aan sancties; te bevor deren, dat de republikeinse leiders onmid dellijk worden vrijgelaten en dat de Ne derlandse troepen en de Nederlandse bur gerlijke autoriteiten worden teruggetrok ken tot op dé linies van voor 18 December; een verzoek aan de regering van de Ver enigde Staten tot intrekking van de Marshall-hulp aan Nederland en tot ver strekking van 50 millioen dollar als lening aan de republiek voor rehabilitatie en voor verzachting van het lijden van het Indo nesische volk. In alle speeches werd aan gedrongen op intrekking van de Marshall hulp, welke beschouwd werd als een mid del, dat onmiddellijk gebruikt kan worden om druk op de Nederlandse regering uit te oefenen. Kravchenko: „Sowjet-agenten zitten mij op de hielen" PARIJS, 11 Januari, (Reuter) Victor Kravchenko, de auteur van „Ik verkoos de vrijheid", die naar Parijs is gekomen naar aanleiding van de door hem ingediende aanklacht tegen een Frans communistisch weekblad, heeft op een persconferentie verklaard, dat Sovjetrussische agenten hem op de hielen zaten. „Ik ben me bewust van alle moeilijk heden van de taak, welke ik op me ge nomen heb," zei hij. „Ik ken de macht van de agenten van de Sovjetregering, die tot de onmenselijkste daden in staat zijn om hun doel te bereiken." „Vluchtelingen uit de Sovjet-Unie, die de verschrikkelijke realiteit van het Sovjet regiem hebben ondergaan, zullen voor de balie komen om de wereld te vertellen, wat zij van de Sovjetrussische regering en haar leider weten", aldus voegde Kravchenko er aan toe. Hij zeide verder, dat Sovjet-agenten in het afgelopen jaar tot driemaal toe zijn woning waren binnengedrongen onder gefingeerde namen. Eenmaal dreigden zij de eigenaar van het huis, bij Kravchenko's afwezigheid, een bom in het huis te zullen plaatsen. „Ik geloof niet, dat er meningsverschillen van belang bestaan tussen de leden van het politiek bureau," verklaarde Kravchenko naar aanleiding van een door een commu nist gestelde vraag. Kravchenko beantwoordde de hem. ge stelde vragen in het Engels, Frans en Rus sisch. Hij werd bijgestaan door een tolk. De persconferentie werd gehouden in een zaal dicht bij het Franse departement, van buitenlandse zaken. Een vijfhonderdtal verslaggevers was op de conferentie aan wezig. Landwinning. Het Poolse parlement heeft een wet aangenomen waarbij de ge bieden die Poffen tijdens de tweede wereldoorlog van Duitsland verkregen heeft, hetgeen bijna een vierde deel van het vooroorlogse Duitsland omvat, deel worden van de Poolse staat. De tol. Vanochtend vroeg is een Ameri kaanse Skymaster van de luchtbrug naar Berlijn neergestort op 13 .km ten Oosten van het Frankfortse vliegveld Rijn-Main. De uit drie personen be staande bemanning kwam om het leven. Het vliegtuig keerde leeg uit Berlijn te rug. De hemel was bewolkt en het sneeuwde zacht. Voorstellen. Juan Perón, de president van Argentinië, heeft tegenover 109 Peronistische leden van de wetgevende vergadering, die naar verwacht wordt Zaterdag bijeen zal komen, een uiteen zetting gegeven van de voorstellen betreffende de grondwetsherziening. De voorstellen, afkomstig van het partij bestuur der Peronisten, houden onder meer in dat Perón als president her kozen zal kunnen worden. Verder zal van vreemdelingen geëist worderr na twee jaar de Argentijns"è nationaliteit te aanvaarden of anders het land te verlaten. Acht doden. Te Pelotas, in Zuid-Brazilië, is een vliegtuig neergestort. Voor zover thans bekend, verloren hierbij acht personen het leven. Herstelkosten. De toestand van het Witts Huis in Washington is erger dan men aanvankelijk zich had voorgesteld. De reparatiekosten waren aanvankelijk geschat op een millioen dollar. Een nauwkeuriger onderzoek van muren en balken wees uit, dat er vier millioen aan ten koste gelégd zullen moeten worden. (United Press) Aanmaning. Uit Sjanghai wordt gemeld dat de winterkoude reeds verantwoor delijk is voor een dodenlijst van 5.792 mensen. Het aantal slachtóffers van Zondag bedroeg 137, waaronder 128 kinderen. De burgemeester K. C. Woe heeft de ouders dringend aangemaand om hun kinderen niet te verlaten, doch naar de politie te gaan als zij hulp behoeven. (United Press*

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1949 | | pagina 2