PMI Minister Schokking heropende de Koninklijke Militaire Academie Prins Bernhard reikt onderscheidingen uit Kinderkoor „Inter Nos Vrijdag 15 Juli 1949 3 TJ^erö medewerker schreef, ter •*-* gelegenheid van het eerste officiële bezoek aan Haarlem se dert de troonsaanvaarding door Koningin Juliana, een artikel over de gemeenschappelijke afstam ming van het Koninklijk Paar uit de Heren van Brederode, wier eertijds machtige slot in dc on middellijke nabijheid onzer stad gelegen was en welks ruïne nog altijd hun naam draagt. VERBINDEN ONS KONINKLIJK PAAR MET HAARLEM Nederlandse Vrouwen-comité ontvangt f200.000 Gift van Prinses Wilhelmina Prinses Wilhelmina heeft aan het be stuur van de tentoonstelling „De Neder landse Vrouw 1898-1948" doen mededelen, dat zij heeft besloten een som van f 200.000 ten goede te laten komen aan cle arbeid van het Nederlandse Vrouwenco mité, het contactorgaan der algemene lan delijke vrouwenorganisaties. Dit bedrag is een deel van de f 290.000, welke als ge schenk van de Nederlandse vrouwen in binnen- en buitenland aan Koningin Wil helmina ter gelegenheid van haar gouden regeringsjubileum werden aangeboden. Het Nederlandse Vrouwencomité be raadt zich thans over de wijze waarop dit bedrag het beste aan zijn doel zal kunnen beantwoorden. Het zal hiervoor waar schijnlijk een afzonderlijke stichting in het leven roepen. Wapen van Dirk van Brederode 13IS De eerste stamvader, Dirk „de Goedertierene" De eerste Brede rode die zowel in de kwartieren van de Koningin als die van de Prins voorkomt en die dus de bloedsver- wantschap tussen de Koninklijke echtgenoten deed ontstaan, was Die- derilc (Dirk), de elfde Heer van Brederode, dooi de bekende Graaf Floris V, wegens zijn grote ver diensten en af komst als Eerste Edele van Holland erkend en die wegens zijn rechtschapenheid de bijnaam verwierf van „de Goedertierene". Toen in het jaar 1287 de Friezen zich weer eens hadden onttrokken aan het Hol landse gezag, was Dirk het die de opstan delingen in korte tijd en zonder bloedver gieten wederom wist te onderwerpen. Ge bruik makende van een watersnood die het gehele Friese land had overstroomd, dwong hij de bewoners, die een goed heen komen hadden moeten zoeken op de wei nige eilanden die in de waterwoestijn waren overgebleven en die nu niet in de gelegenheid waren zich verenigd te ver zetten, het gezag van de Hollandse Graaf te erkennen, order stelling van gijzelaars, het toelaten van de bouw van een viertal blokhuizen en de bekostiging van de mili taire bezetting om de nakoming van de verplichtingen te verzekeren. Nieuwe gevaren bedreigen het land tij dens het verblijf van Graaf Floris in En geland. De Graaf van Vlaanderen meent nu de kans te kunnen waarnemen om zijn gebied uit te breiden. In allerijl brengt Brederode, samen met Jan van Renesse, een krijgsmacht op de been. Floris keert terug en het Hollandse leger gaat naar Vlissingen. Nu bindt Vlaanderen in, maar de aanvoerders vinden het jammer dat tegenover de vele uitgaven die gedaan zijn om troepen te werven geen baten staan. Derhalve rukt Renesse naar Sluis en neemt de stad. Brederode en zijn benden gaan naar Cadzand, zij verslaan de Vlamingen en keren beladen met buit naar hun haard steden terug! Na de dood van Floris in 1296 maakt hij zich evenzeer verdienstelijk jegens diens nakomeling en erfgenaam, want onmiddel lijk kwamen kapers op de kust die zich maar al te graag van Holland wilden mees ter maken: Graaf Reinoud v. Gelre matigt zich de voogdij over het Noordelijk deel van het graafschap aan, terwijl Graaf Guido van Henegouwen het Zuiden opeist. Ernstige twisten ontstaan en een algemene burgeroorlog bedreigt het land. Op voor stel van Brederode besluiten Floris, de Abt van Egmond, Hendrik Burggraaf van Lei den en Willemi van Egmont gezamenlijk naar Engeland té gaan om de minderjarige graaf Jan, de zoon van Floris, te gaan terug halen. Koning Eduard ondersteunt de voorstellen der Hollandse edelen en geeft zijn dochter als toekomstige gemalin van de jonge Jan mede onder de hoede van Dirk van Brederode. Door tegenwinden ge raakt de vloot uit de koers en men landt in Zeeland. Wolfert van Borsselen neemt de voogdij over de jonge graaf over. Naijverig op de positie, macht, en aanzien van Brede rode, weet hij graaf Jan over te halen Dirk van Brederode, aan wie zowel hij als zijn vader zo veel verplicht zijn, te ontslaan en te doen terugkeren. Dirk, ontmoedigd door zo veel ondank, trekt zich terug uit het openbare leven en maakt een pelgrimstocht naar het Héilige land. Bij zijn wederkeer over Frankrijk reizende, sterft hij inDecember 1318 te Reims 'en wordt bijgezet in de kerk van het Dominicanen-klooster aldaar. Zijn vrouw, Maria van der Lecke, Heer Hendriks dochter, was hem reeds elf jaar j eerder in de dood voorgegaan. Hunne beide kinderen Catherina en Wil lem, werden resp. door hun huwelijk met Jan van WassenaerPolanen en Catharina Vrouwe van Teylingen de stamouders van onze Koningin en Prins. Door de Polanens verwierven de Nassau's zich voor het eerst goederen in ons land, die mede hebben bij gedragen tot de definitieve vestiging van hun gezag in de Nederlanden. Immers de kleindochter van Jan van Prlanen en Ca tharina van Brederode was Johanna, de erfgename van Breda en de Lecke. Zij huwde Engelbrecht I van Nassau, bet- Het kasteel Brederode in welstand. overgrootvader van de Vader des Vader lands uit wien onze Koningin langs vele lijnen stamt. Willem, de 12e Heer van Brederode Willem, de zoon van Dirk, aan wie zijn vader het beheer over zijn goederen reeds vóór zijn dood had overgedragen, was de twaalfde Heer van Brederode. Twee maal is hij gehuwd geweest, het eerst met Elisa beth van Luxemburg en vervolgens met Catharine de zuster van Dirk, de laatste Heer van Teylingen. Dezen waren kinde ren van Willem van Teylingen en Geer- truid, de dochter van Herman van Woer den, één der samenzweerders tegen Floris V. Zo zien wij hier de kleinkinderen der wederzijdse tegenstanders met elkaar trouwen! Willem steirf reeds twee jaren vóór zijn vader, zodat over hem maar weinig alge meen belangwekkends te vermelden is, in tegenstelling tot zijn zoon Dirk naar goed vaderlandse gewoonte genoemd naar diens grootvader die een veldheer „van formaat" was en bekendheid verwierf door zijn trouw aan Graaf Willem van Holland en diens hulpverlening aan de Koning van Frankrijk in zijn strijd tegen de Vlamipgen. Opnieuw deed een Dirk van zich spreken Trouw was hij ook jegens Margaretha van Beyeren en haar Hoeksen tegen de Cabeljauwen van Hertog Willem, haar zoon. Als opperbevelhebber van de troepen van Margaretha weet hij in Zeeland de slag bij Vere te winnen, maar in bloedige daar op volgende gevechten bij den Briel moet het Hoekse leger tegen Willems Duitse scharen het onderspit delven, mede door dat de Engelsen hun bondgenoten in de ure des gevaars in de steek lieten. Marga retha neemt de wijk naar Engeland maar Brederode weigert als opperbevelhebber zijn soldaten te verlaten. Na een heldhaf tige strijd ter zee en te land moet hij zich overgeven en geraakt in gevangenschap, waaruit hij eerst vrij gelaten wordt nadat moeder en zoon tot een vergelijk zijn ge komen, waarbij eerst genoemde Henegou wen verkrijgt en Willem Holland, Zeeland en West-Friesland verwerft.i Dixie van Brederode was gehuwd met Beatrix van Valkenburg, dochter van Wal ram en Philippa van Gelre. Zij stierf in 1354 en werd begraven in de abdij van Rijnsburg. Haar man overleed in Haarlem in September 1376 en vond een laatste rustplaats in het Carmeliten-kloos- ter onzer stad. Hij maakte aanspraak op Valkenburg, na het kinderloos overlijden van zijn zwager, tegen de Hertog van Limburg, van wien dat land ter leen werd gehou den. Zonder suc ces evenwel, daar dal leen niet aan 'vrouwen kon ver erven. Maar des ondanks kwarte leerde Dirk en verschillende zij ner nakomelingen hun familiewapen met het blasoen der Valkenburgs. Reinoud, de onversaagde leider der Hoekse partij De oudste zoon van Dirk, Reinoud, de 15e Heer van Brederode, Wijngaarden, Papen- drecht, Giessenburg, Noordeloos, Hof wegen en de Lecke, was de onversaagde leider der Hoekse partij. Toen de Cabel jauwen aan de vrouw van de krankzinnig geworden Hertog Willem van Beyeren, Machteld, een Engelse van geboorte, het regentschap opdroegen, „waertegen", zo deelt de oude kroniekschrijver ons mede, „de Hoeksche staende voor de wetten, vry- heit, en de goede saecke, niet hebben willen lijden, dat eene vreemde vrouwe en wey- nich kennisse hebben, hoe met vrij Hollan ders te handelen, regeren soude", heeft Brederode bewerkt dat men de broer van Willem, Hertog Albrecht tot ruwaard van Holland verkoos, terwijl Machteld met 12.000 Vlaamse schilden werd schadeloos gesteld. Als beloning ontving Reinoud van de nieuwe landsheer het baljuwschap van Kennemerland, hetwelk ontnomen werd aan de Cabeljauws-gezinde ridder Johan van Bloemesteyn. Toen hij zich met groot gevolg op weg begeven had om zijn ambt en waardigheden te gaan aanvaarden, werd de stoet ter hoogte van Castricum door de Cabeljauwen overvallen met de bedoeling om de gevi-eesde Hoekse aanvoerder te vermoorden. In een hevig gevecht wist Brederode zich terug te trekken op het dorp en zich te verschansen in de kerk, waar hij in het voorportaal' persoonlijk met het „rapier" menig aanvaller deed sneven, tot dat hij uit zijn benarde positie kon worden bevrijd. Als dank voor de wonderbare red ding uit de handen van deze overmacht schonk hij uit zijn eigen bossen in Hol(t)- land het benodigde hout voor de voltooiing van de Maria kerk te Haarlem. Zijn vrouw heette Johanna van Gennep, de erfdochter van de Graaf van Gennep. Ook was Rei noud Eerste Edele van Holland. In 1390 overleden, werd hij opgevolgd door zijn zoon, die in de slag bij Agincourt anno 1415 sneuvelde zonder kinderen na te laten, waardoor zijn tweede zoon Walraven de 17e Heer van Brederode werd. Deze, niet minder strijdvaardig dan zijn vader, was stadhouder van Holland. Hij sneuvelde bij de verovering van Gorinchem op 1 December 1417 na in het haixdgemeen persoonlijk de bevelhebber der tegenstan ders, Willem van Arkel, te hebben gedood. Hij volvoerde dit wapenfeit in dienst van de bekende Jacoba van Beyeren. Door zijn Wapen van Dirk van Brederode ±1376 Zo zag het kasteel Brederode er in 1620 uit. Wapen der Graven en Edele Heren van Lip- oe-Detmcld 16S7-17S9 (het hartschild is ge vierendeeld van de wapens Vianen en Ameide) huwelijk met Johanna, Vrouwe van Vianen.Ameide en Herlaer, dochter van Hendrik en Margaretha van Herlaer, kwa men deze bezittingen aan de Brederodes. Hun zoon was de naar zijn grootvader ge noemde Reinoud, Ridder van het Gulden Vlies, Jeruzalem vaarder, commandant der Stichtsen en Eerste Burggraaf "van Utrecht van zijn geslacht. Zijn broer was Gijsbert, Domproost en later Bisschop van Utrecht. De Burggravelijke waardigheid bleef in de familie Brederode totdat zij achtereenvol gens in 1679 en 1684 in mannelijke- en vrouwelijke lijn uitstierf. Via het geslacht Dohna verviel de nalatenschap der Brede- rode's aan het Huis Lippe-Detmond, dat uit het eerste huwelijk van Graaf Simon VII van Lippe met Anna Catharine van Nassau-Wiesbaden spruit. Zij was klein dochter van Graaf Jan van Nassau, de stichter van de Unie van Utrecht en recht streekse voorvader van Koningin Juliana. Het Huis -Lippe Drie generaties van het regex-ende Huis Lippe waren Erfburggraaf van Utrecht, tot dat in 1.725/26 Simon Heinrich Adolf, Graaf en sedert 1720 Vorst van Lippe- Detmond, 't Burg- graafsclxap met Vianen, Ameide enz. aan de Staten van Holland ver kocht. Hij en zijn opvolgers bleven echter de titel en de wapens van Vianen en Ameide in hun blasoen voeren. Vorstin Pauline, Regentes van Lippe van 1802—1820, wedu we van zijn klein zoon Leopold I, schafte de titel af en verwijderde de kwartieren, welk gebruik echter door haar zoon Leopold II na haar dood weer werd hersteld en tot op heden is de traditie gehandhaafd. Het stamhuis van Prins Bernhard Prins Bernhard, stammende uit het tweede huwelijk van bovengenoemde Simon VII van Lippe met Maria Magdalene van Waldeck-Wildungen, een achter-klein dochter van Jan van Nassau, reeds ver meld, en niet behorende tot de later rege rende Biesterfelds, voert dus de titel Erf burggraaf van Utrecht niet. Z.K.H. is even wel door zijn voormoeder Ferdinande Gra in van Bentheim-Tecklenburg, wel een nakomeling van Reinoud van Brederode de eerste Burggraaf van Utx-echt zijner fami lie, daar door Walraven, Wolfert, Reinoud en Floris van Brederode, resp. zoon, klein-, achterklein- en bet-achterkleinzoon van Ridder Reinoud, tenslotte 't Brede- x'ode bloed vloeide in Anna Marga retha, die met F rangois de la Place, Burggraaf Machaut gehuwd was. Deze was rit meester en ver volgens kolonel over een regiment ruiters ten dienste van de Verenigde Provinciën. Hij eindigde zijn mili taire loopbaan als Gouverneur van Rees, in welke plaats zijn vrouw stierf. Haar lichaam, werd in Vianen bijgezet, maar haar hart bleef in Rees, aan welke plaats zij dit orgaan verpand had! Huix achterkleinkind Albertine Henriette Gravin van Isenburg-Meerholz trouwde met de graaf Moritz Casimir van Bentheim etx werd de moeder van de reeds genoemde Ferdinande, die in het geslacht Lippe- Biesterfeld huwde en uit wie onze Prins in rechte lijix stamt. Uit 't bovenstaande blijkt hoe nauw de bandeix des bloeds zijn die Koningin en Prins aan elkander binden door de edele geslachten Nassau en Brederode. Ten besluite de slotwoorden van Paulus Wapen der Vorsten van Lippe (kwartier n 9 Vianen en 3 en 7 Ameide) Zegel van Reinoud van Brederode, aan wezig in het Rijksarchief te Utrecht. Voet, aan wiens lezenswaardig geschrift over het geslacht Brederode bovenstaande gegevens voornamelijk werden ontleend; „En dit is het weynige, t'welck ick op het pampier heb willen bx-engen, soo om ieder een aen te wijzen in t'kort, wat voor Helden uvt het Hooch loflijcke Huys van Brede rode gesproten zijn. door de exempelen van hare Doorluchtige Voorouderen, op le wecken tot naevolginge der selver Hex'oisse deuchden, en daeden. Omdat alsoo den Lande noyt en ontbreecke aen soodaenige, die des noots zijnde, haer goet ende leven voor de vryheyt van onsen staet gewil- lichlijck souden willen opoffex-en!" Kasteel van Breda geheel gerestaureerd In tegenwoordigheid van Prins Bernhard heeft de minister van Oorlog, mr. W. F. Schokking, Donderdag de Koninklijke Mi litaire Academie in Breda heropend. De plechtigheid werd gehouden op de binnen plaats van het Kasteel van Breda, waar gedurende 120 jaar de academie is geves tigd. De gouverneur der K.M.A. kolonel K. F. Puffius, herdacht de cadetten, die in 1940 gevallen zijn. De generaal-majoor der genie J. Kok gaf een kort overzicht van de geschiedenis van het kasteel. Luitenant-generaal mr. H. Calmeyer sprak in de plaats van generaal mr. H. J. Kruis, die verhinderd was aanwezig te zijn. De minister spreekt. Minister Schokking zei in het begin van zijn rede dat er in ons land een geest van orde heerst. „Daarom legt de gouverneur van de K.M.A. dan ook een horloge naast mij om mij aan mijn spreektijd te herin neren". De minister deelde mede dat zijn ambtgenoot van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen zeer tot zijn spijt door ambtsbezigheden verhinderd was aanwe zig te zijn. „Als men het druk heeft met comités-generaal" aldus de minister, „dan moet men een plechtigheid als deze^ met vele generaals in comité laten varen". Hij zette uiteen hoe belangrijk de K.M.A. is voor de jonge mensen, die er worden op geleid. In een belangrijke periode van hun leven ontvangen zij niet alleen onderwijs, maar wordt hun persoonlijkheid gevormd. Een officier zonder geestelijke grondslag is niet geschikt om leiding te geven. De minister hoopte dat ook de eredienst spoe dig weer een plaats in de K.M.A. zal gaan innemen, ook al moet de grootste zuinig heid betracht worden. „Ik ben blij, dat de militaire auto's, die ik op weg hierheen gezien heb, vol zaten. Want als men in een militaire auto maar éen generaal ziet, heeft men direct critiek op de minister". De minister zei dat het beroep officier even nobel is als elk ander beroep. Zij, die aan de K.M.A. worden opgeleid, zijn bevoorrecht. Hij hoopte dat de K.M.A. ook een zegen zal zijn voor ons land, voor In donesië, de Antillen en Suriname, waarna hij de academie voor heropend verklaarde. Geschenk van de stad Breda. De burgemeester van Breda. mr. dr. C. A. Prinsen, bood als geschenk van de stad een door Charles Eyck geschilderd statie portret van de Koningin aan. Daarna ston den de cadetten voor het hoofdgebouw aangetreden. Hier sprak de oud-gouver neur der K.M.A. generaal-majoor b.d. H. C. G. baron van Lawick hen toe. Hij her dacht hen, die het leven lieten in de oor log of bij het verzet en droeg het vaandel van het cadettencorps aan kolonel Puffius over. Het is door de stad Breda in October Atlantisch pact nog niet in stemming De hoop, dat het Atlantisch pact nog deze week in de Amerikaanse Senaat in stemming zou worden gebracht is gisteren de bodem ingeslagen, omdat twee republi keinse senatoren geweigerd hebben gevolg te geven aan het door de democratische fractie ingediende verzoek om aan het einde van een speciale Zaterdagzitting over het pact te stemmen. Eén senator kan het de Senaat onmo gelijk maken tot een stemming te beslissen. Truman tegen lening aan Spanje President Truman heeft Donderdag op zijn wekelijkse persconferentie zijn afkeu ring uitgesproken over het voorstel uit het Congres om Spanje 50.000.000 dollar van de Marshall-gelden te geven. President Tru man verklaarde met de meeste nadruk, dat hij hierin niet zou toestemmen. Op de vraag waarom hij het voorstel afkeurde, ant woordde Truman, dat de V.S. op het ogen blik niet op vriendschappelijke voet met Spanje staan. In Sliedrecht, dat in 1944—1945 het cen trum van de „line crossers" van bezet naar bevrijd Nederlands gebied vormde, heeft Prins Bernhard gisteren aan 57 onder grondse strijders de medailles, verbonden aan de hen reeds eerder verleende Ko ninklijke onderscheidingen uitgereikt. Voor deze plechtigheid bestond zeer grote belangstelling. De staatssecretarissen van Oorlog en Marine, de Commissaris der Ko ningin in Zuidholland, generaal mr. H. J. Kruis en vele andere militaire en burger lijke autoriteiten woonden de uitreiking op een terrein aan de Merwesingel, bij. Nadat de Koninklijke Militaire Kapel ter ere van de hoge bezoeker het Wilhelmus gespeeld had, inspecteerde de Prins de opgestelde troepen waarna hij het woord tot de verzetstrijders richtte. De Pi-ins zeide dat het hem een bijzondere grote vreugde was door de Koningin in de ge legenheid te zijn gesteld, deze onderschei dingen uit te reiken. Hij memoreerde de moedige daden der verzetslieden in die dagen van spanning toen deze mensen alles op het spel zetten voor de bevrijding van het vaderland. Toen u in die tijd vrij willig begon met uw gevaarlijk werk heeft geen uwer aan onderscheidingen gedacht. Ik beschouw het als een voorrecht u deze onderscheiding te mogen uitx*eiken. Ik moet ex-kennen, dat velen van u niet die waardering ontvangen hebben, die ik hun persoonlijk zou willen toekennen, maar ik zal mij bij die beslissing neerleggen. Ik dank u voor hetgeen gij hebt gepresteerd. Gij zijt een voorbeeld voor het Nederland se volk en voor de gehele wereld geweest. Nadat Prins Bernhard het Koninklijk Be sluit tot toekenning der onderscheidingen had voorgelezen, ving hij met de uitrei king aan. De onderscheidingen bestonden uit: het Kruis van Verdienste, de Bronzen Leeuw en het Bronze Kruis. Onder de 57 gedecoreerden bevond zich mejuffrouw M. C. van Grunsven uit Geffen (N.-Rr.) die zestien maal met succes gevaarlijke op drachten in bezet Nederland uitvoerde voor zij in de winter van 19441945 bij kwakkelweer uitgleed op het ijs en een Benzineprijs een halve cent per liter lager De oliemaatschappijen in Nederland hebben besloten met ingang van heden de prijs van de benzine van 26 cent te ver lagen tot 251,2 cent per liter. nekwervel beschadigde. Door deze val werd zij gedeeltelijk verlamd. De Prins reikte aan haar de onderscheiding uit, terwijl zij op eeix brancard lag, en onder hield zich enige ogenblikken met haar. Na de decoratie werd door de troepen onder leiding van majoor Huyskes voor Prins Bernhard en de gedecoreerden ge defileerd. Om half vijf keerde de Prins met zijn gevolg na een korte rijtoer door het stadje naar Soestdijk terug. Pauselijk decreet geldt ook voor „meelopers" In Vaticaanse kringen sprak men giste ren als zijn mening uit, dat het Pauselijke decreet, waarbij communisten worden ge ëxcommuniceerd, tevens slaat op „meelo pers", die het communistische beleid en de communistische propaganda steunen. Het decreet wordt in alle talen der we reld vertaald en zal dagelijks door radio Vaticana worden omgeroepen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de Oost- Europese landen. Volgens Vaticaanse kringen is één der voornaamste redenen voor het decreet het gevaar van een communistische vijfde kolonne, die zich „in Katholieke organi saties heeft gedrongen en misschien zelfs in het organisme van de Vaticaanse staat". Volgens de zelfde bron heeft de kerk „verborgen aanhangers" onder de commu nistische functionarissen, zelfs in de Sov jet-Unie. Voorts werd gezegd, dat Katholieken niet gedwongen zullen worden het com munisme openlijk af tc zweren om zich van excommunicatie vrij tc stellen. Het zou meer een kwestie zijn tussen de ge lovigen en hun px-iesters. A. J. Grootens 85 jaar De heer A. J. Grootens te Bloenxendaal, een om zijn capaciteiten zeer gewaardeerd schil der, is heden 85 jaar geworden. Hij schilderde zowel bloemen, landschappen als portretten O.a. voerde hij werk uit voor ir. G. Fried- hoff, de ontwerper van het stadhuis in Enschedé, Toen de heer Grootens jonger was nam hij actief deel aan het werk van het college ..Kunst zij ons Doel" in Haarlem. Hij werd wegens zijn verdiensten voor deze ver eniging benoemd tot erelid. Niettegenstaande zijn hoge leeftijd werkt de heer Grootens nog. 1903 bij het 25-jarig bestaan van de K. M. A. aan het corps aangeboden. Dit vaan del is smetteloos gebleven en kwam niet in handen der Duitsers. Toespraak van Prins Bernhard. Vervolgens richtte Prins Bernhard zich tot het cadettencoi-ps. Misschien zijn er velen onder de oudere officieren, aldus de Prins, die dit verblijf te luxueus vinden en minder geschikt voor de vorming van de troep. Men moet er echter rekening mede houden, dat nieuwe tijden nieuwe eisen stellen. De Prins hoopte dat de ca detten zullen worden opgeleid tot vlotte, enthousiaste en plichtsgetrouwe mannen, die hun troep tot voorbeeld zullen zijn. Ons volk en vooral de Koningin heeft grote belangstelling voor het cadettencorps. Toont u die belangstelling waardig, zowel in als buiten dienst. Na de toespraak van de Prins defileerden de cadetten langs de genodigden. Aan de vrij talrijke groep grotere meis jes van het kinderkoor „Inter Nos" was opgedragen het concex-t te beginnen, dat gisteravond door het koor onder leiding van zijn directeur Jan Booda in de Haar lemse Concertzaal werd gegeven. Zij hadden hiervoor enkele duetten van F. Mendelssohn Bartholdy en van F. Abt in gestudeerd, wei-ken, die gewoonlijk door twee solostemmen worden gezongen. De uitvoering plaatste de meisjes van het koor voor niet geringe moeilijkheden, want zij moesten thans voldoen aan de technische vocale eisen, die de solo-par tijen ten aanzien van toon vorming en klankkleur, zuiverheid, articulatie, rhyth- miek, dynamiek, wooi-d-expressie en ka rakteristiek onverbiddelijk blijven stellen. Het i-esultaat van de vertolking bewees, dat de keuze van deze duetten inderdaad gewaagd was. In het bijzonder bleek het moeilijk het toonpeil te handhaven. Maar niettemin kon men concluderen, dat Jan Booda beschikken kan over een koor van frisse, jonge stemmen, die een uitnemende voorwaarde voor perfecte uitvoeringen kunnen betekenen. De afdeling „Kleintjes" liet zich na het optreden van de groteren dapper gelden nxet een aardig liedje over een „Kleine Fidel". Via een „Huzarenlied" kwamen de kinderen weer in hun eigen wereldje met de bekende „Kleppermars", die zij met zichtbaar genoegen en ovex-gave zongen. Het gehele kinderkoor besloot het eerste gedeelte van de avond met drie liederen van H. v. Tussenbroek het opgewekte „De regenboog", het stemmige „De Nacht" en het juichende „Gij vriendelijke zonne". Na de pauze kwam allereerst een ver tolking van drie Zwitserse liederen door de gx-otere meisjes van „Inter Nos", die bin- nenkox-t weer een bezoek aan Zwitserland gaan brengen. En ook voor deze liederen kwam de heldere klank der jonge stem men als uiterst gunstige factor aan de dag. Een belangrijk besluit kreeg het concert met de uitvoering van de Cantate „De Wereld in", van Peter Benoit, in het bij zonder omdat hier de aandacht gevraagd werd voor een belangrijke compositie van de volhardende vechter voor een eigen Vlaams muziekleven. Een compositie, die zowel om haar algemene strekking als om haar innerlijke muzikale waarde meer be kendheid in ons land verdient. Het is geen werk, dat een oppervlakkige voorbe reiding kan verdragen. Want enerzijds ver langen de melodiek en de harmonische ontwikkeling met de soms vrij plotselinge modulaties grondige studie, anderzijds zijn er tal van muzikale verfijningen, die een subtiele afwerking gebieden. De uitvoering door „Inter Nos" heeft men kunnen waar deren als initiatief, ook om de indruk, die hel koor op de meest geslaagde momenten met Benoit's muziek heeft kuixnen maken. Ongetwijfeld zal deze eerste uitvoering niet tevens de laatste zijn, die het koor van „De Wereld in" gegeven heeft en men mag verwachten, dat volgende vertol kingen steeds meer de bedoeling van Peter Benoit en de tekstdichter Julius de Geyter nabij zullen komen. De pianiste Emmy van Eden, die het koor de gehele avond tot een belangrijke steun was. kon haar werk met de uitne mende begeleiding van Benoit's cantate bekronen. Als intermezzi, die door de talrijke scha re familieleden, vrienden en bekenden zeer op prijs werden gesteld, gaven jeugdige pianistes en pianisten uit het koor enige voordrachten, waarvan enkele getuigden van een verrassende natuurlijke muzika liteit. p. ZWAANSWIJK Toelagen aan nabestaanden van onderwijzend personeel Bloemendaalse raadsleden doen voorstel In de eerstvolgende vergadering van de Bloemendaalse gemeenteraad, die op Don derdag 21 Juli wordt gehouden, komt on der meer een voorstel aan de orde van de fractievoorzitters van K.V.P., C.H.. A.R en P.v.d.A. tot het verlenen van toelagen aan nagelaten betrekkingen van personeel van openbare en bijzondere lageie scholen. Banken voor R.K. Jongensschool B. en W. van Bloemenaaa) stellen de raad voor medewerking te verlenen aan de aanschaffing van 32 schoolbanken voor de R.K. Jongensschool te Overveen. Sedert enige jaren heeft deze school te weinig banken. Het tekort aan banken werd aanvankelijk opgelost door het ge bruik van stoelen en tafeltjes uit het ge bouw „Dorni". In 1947 werden door wel willendheid van een schoolbestuur uit de gemeente Velsen twintig banken geleend. Deze moeten thans worden teruggegeven. Daarna zijn 112 banken beschikbaar voor 237 leerlingen. Agenda voor Haarlem VRIJDAG 15 JULI Gem. Concertgebouw; H.O.V, zomercon- ?nr-' ?.„ullr- Kcmbrandt: „Johnny Belinda", 18 j., 2.00, 4.15, 7.00 cn 9.15 uur. Palace: „Pinnocchio". alle leeft., 2.00, 4,15, 7.00 en 9.15 Luxor: „Gifhandel in Shanghai" 18 i„ 2.00, 4.15, 7.00 en 9.15 uur. Frans Hals: Blue Skies". 14 j., 2.30, 7.00 en 9.15 uur. City: Vlie gende forten", 14 j„ 2.15, 4.30, 7.00 en 9.15 uur. Spaarne: ..Ruiters in het rood" 14 i 7.00 en 9.15 uur ZATERDAG 16 JULI Gem. Concertgebouw: Kilima Hawaiïans, 8 uur. Bxoscopen: Middag- en avondvoorstel. Iingen. Spaarne: Jeugdvoorstelling, 2.30 uur

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1949 | | pagina 5