Keuringsdienst van Waren bewees weer dat hij nodig is Maison MARCEL Olie Permanent f 8.- SLEUTEL WEG? Lindeboom uit Haarlemmerhout straks als Asaph op orgel van Grote Kerk PHILIPS HOORAPPARAAT QKort en Bondig VOLKSWAGENS VERHUUR Alma's dubbele taak it^oensilag 12 October 1949 Haarlems Dagblad en Oprechte HaarlemscKe Courant Grepen uit het jaarverslag van de dienst in het gebied Haarlem Verschenen is het verslag over 1947 van de Keuringsdienst van Waren in het ge bied Haarlem. (Haarlem en omgeving, totaal 579.273 bewoners tellend). Het werk kon dit jaar op meer normale wijze geschieden omdat de vervoermidde len verbeterd werden. Er werden meer processen-verbaal opgemaakt, namelijk 421. Bovendien werden 1742 waarschuwin gen gegeven. Afgekeurd werden na onderzoek op het laboratorium 127 partijen, bij inspecties 1168 partijen. Geïnspecteerd werden 6251 winkels, 160 markten en kermissen, 3860 vaar-- en voer tuigen, 183 eet- en drinkgelegenheden, 1733 opslagplaatsen, 1961 melkverkopers- bedrijven, 24 veehoudersbedrijven, 283 ijs- bereidplaatsen, 1512 bakkerijen en 336 andere fabrieken en bereidplaatsen. Totaal dus 16303 inspecties. Onderzocht werden 12438 monsters melk en melkproducten, 1073 monsters brood, 2559 andere war«n en 101 ingezonden monsters. Samen 16171. Brood Afwijkingen betreffende de droge stof kwamen minder voor dan in de vooraf gaande jaren en waren bovendien niet zo groot. Er werden 86 processen-verbaal op gemaakt tegen 118 in 1946. Zeer veel inspanning en kosten waren nodig om het gebruik van minerale olie, waarmee de broodblikken werden inge smeerd, te bestrijden. Hoewel de bakkers, met de nodige moeite en zorgvuldigheid bij het gebruik van de hun toegewezen olie, deze minerale olie voor het smeren niet behoefden te gebruiken, werden zij door handelaren vaak in de verleiding ge bracht toch tot aanschaffing en gebruik van deze olie over te gaan. Daar het ge bruik van die olie en zelfs het aanwezig hebben in de bakkerij,, verboden is, werd in alle voorkomende gevallen proces-ver baal opgemaakt, zo mogelijk gecombineerd met een onderzoek van het brood en in beslagname van de aanwezige olie of ge smeerde broodblikken. In brood of beschuit werd de aanwezigheid van minerale olie 62 maal vastgesteld. In verband met het gebruik maken van die olie werden 60 processen-verbaal opgemaakt. Het wordt door de directeur van de Keuringsdienst betreurd, dat niet krachtiger kan worden opgetreden tegen de leveranciers van de olie. Ook nu werd weer vaak oud brood af gekeurd, dat tot paneermeel verwerkt moest v/orden. 106 van zulke partijen wer den afgekeurd, in hoofdzaak wegens aan wezigheid van veel schimmel. Melk Het aantal melkmonsters van melkver- kopers genomen was 11274, iets hoger dan het vorig jaar, waarvan 2042 één of meer afwijkingen vertoonden. Dit cijfer is wat gunstiger dan in 1946, doch aanmerkelijk hoger was het aantal monsters met een te laag vetgehalte, hetgeen niet door een ongeveer gelijk aantal met te hoog vet gehalte werd gecompenseerd. Deze afwij kingen en ook de aanwezigheid van water zijn ongetwijfeld voor een groot deel .aan de standaardisatiebedrijven te wijten. De indruk werd verkregen, dat die bedrijven vaak er naar streefden de melk vooral niet met een iets te hoog vetgehalte af te leve- fen, waardoor veel monsters een ie laag Exclusieve Coiffures - Verven - Kleur- spoellngen In prachtige natuurlijke tinten H. WAKKER ex chef-kapper Stoomvaart Mij. Nederland GED. OUDE GRACHT 98 - TELEFOON 20837 (Adv.) Burgerlijke stand van Haarlem HAARLEM, 11 October 1949 ONDERTROUWD: 11 Oct.. W. J. van dei- Meer en J. M. de Zwart; J. Schipper en A. S. Jacobs. GEHUWD: 11 Oct. H. G. Rienstra en J. H. S. van Amesvoord. BEVALLEN van een zoon: 10 Oct., C. M. VriezeBernard: A. van den BergVer- -zeilberg; C. J. KleinKruup; A. de Ruijter Koster; 11 Oct.. J. GroenendaalMeul- man: C. M. GoddijnTromp. BEVALLEN van een dochter: 6 Oct., N. TolSteur: 10 Oct., M. PuntJosten; 11 Oct.. W. J. van den BosEvers. OVERLEDEN: 9 Oct.. J. B. G. van By- sterveld, 79 j., Hazepaterslaan: A. Hille Boontjes, 73 j., Barrevoetestraat: 10 Oct.. M. Rutte. 86 j.. Timorstraat; A. Nijgh, 43 j., Schoterweg; W. Mur, 10 j., Lambr. v. Da lenlaan; H. van Woerkom, 82 j., Beek- steeg. vetgehalte bleken te hebben. Dit „op de grens" werken is te veroordelen. De melk der standaardisatiebedrijven en de gepasteuriseerde melk had evenals de melk der slijters vaak een te laag vet gehalte. Van de gepasteuriseerde melk werden meer monsters genomen dan het vorige jaar. Al waren nog veel meer mon sters ondeugdelijk, toch was relatief dit aantal lager dan in 1946. De voornaamste fout was de aanwezigheid van coli-bacte- riën (of z.g. coli-achtigen). Vooral één be drijf pasteuriseerde zo slecht, dat na her haalde waarschuwingen een proces-ver baal werd opgemaakt en de pasteurisatie werd stopgezet. Het aantal monsters modelmelk was klein, en het resultaat van het onderzoek onbevredigend. Van 409 karhemelkmonsters waren 95 onvoldoende; een resultaat Wel beter dan het vorige jaar. Het te lage 'gehalte aan melksuiker wijst echter vaak op toevoe ging van veel water. Uit weerspiegelt zich ook in de samenstelling van 24 monsters karnemelkspap. Bij yoghurt doet zich het meest het euvel voor, dat het vetgehalte te laag is. Consumptie-ijs Zeer veel monsters voldeden niet aan de eisen, ook niet door gebrek aan vol doende middelen tot reiniging en desinfec tie van het materiaal. Van 161 monsters waren er 75 slecht, vooral door te groot kiemen in de maan den Juli en Augustus. Verder was onder andere 5 maal zoetstof aanwezig waarvoor processen-verbaal werden opgemaakt. Koek, limonade, enz. Een veertigtal monsters koek, waaronder stroopwafels, waren met minerale olie of mineraal vet gebakken. Deze werden af gekeurd, en in 15 gevallen werd een pro ces-verbaal opgemaakt. Pepermunt bleek saccharine te bevatten, evenals enkele monsters groenten in blik. Geconfijte vruchtjes en sucade bleken van augurken of iets dergelijks gemaakt te zijn. De groep van jam, limonades, vruchten sappen enz. was wat samenstelling betreft wel wat gunstiger dan het vorige jaar. Enkele oorlogssamenstellingen verdwenen, maar toch bleven dezelfde afwijkingen, namelijk te laag suikergehalte, het gebruik van te veel conserveermiddelen en van saccharine nog veel voorkomen. De zucht om veel te kunnen leveren en onvoldoende zorg bij de bereiding waren hier de oor zaak. Vleeswaren Het aantal monsters vleeswaren was bij zonder groot, hetgeen gezien de vele af wijkingen wel nodig was. Behalve door het bestaande tekort aan vlees werden de afwijkingen ook verooi-zaakt door het ge brek aan vakkennis en de slordigheid van veel slagers. Dikwijls bleken zij met de eisen niet of niet meer bekend te zijn. De toevoeging van meel aan rauwe worst, van te veel meel aan gekookte worstsoorten en van water aan leverworst en lever pastei waren de voornaamste afwijkingen. Leverpastei was bijna steeds met veel wa ter vermengd. Verder kwam het gebruik van kleurstof en van zogenaamd kleurzout voor. Sterk misleidend jjvas de nabootsing van blokjes vet in worst, door stukjes meel pap. Doordat grondstoffen vaak onder fantasie-namen worden verkocht en de slagers in de verleiding gebracht deze te verwerken, kunnen bestanddelen zoals salpeter, boorzuur en nitriet in grote hoe veelheid in worst voorkomen en kan de gezondheid benadeeld worden. Ten gevolge van de verschillende afwijkingen werden 95 processen-verbaal opgemaakt. Bleekwater De samenstelling van bleekwater, soda en z.g. afwasmiddelen was zeer slecht, vooral door toedoen van enkele fabrikan ten. Het bleekwater, soms gemaakt van bleekpoeder, was bijna steeds veel te slap en soms geheel waardeloos. Hetzelfde was met afwasmiddelen het geval. „DE RING EN DE KELIM" GAAT NIET DOOR De voor Donderdagavond aangekondigde voorstelling van „De ring en de kelim" in de Haarlemse Schouwburg kan geen door gang vinden. In plaats daarvan speelt het Amsterdams Toneelgezelschap nu de psy chologische thriller. „De Glimlach van Mona Lisa" door Aldous Huxley onder re gie van Louis Saalborn, met Elise Hoomans, Carla de Raet en Paul Huf in de voor naamste rollen. Laatstgenoemde verzorgde ook de vertaling. Taxi 2 Bel li OOO DAG EX NACHT (Adv.) Pakkende voordracht door Jan Musch In een bepaald opzicht betekende het op treden voor Jan Musch gistermiddag in de Haarlemse Schouwburg, waar hij toch van de eerste dag af in de meest uiteen lopende rollen triomfantelijke successen heeft geboekt een merkwaardig avon tuur. Want hier kwam hij te staan tegen over een publiek, samengesteld uit leer lingen van middelbare scholen, dat geen enkel denkbeeld omtrent de aard van zijn kunst bezat, misschien zelfs zijn reputatie niet eens van horen zeggen kende en zich dan ook voor het begin van zijn programma installeerde met een luidruchtigheid, die van alles kon voorspellen. Voeg daar nog bij dat hij ter opening had gekozen het laatste gedeelte van het derde bedrijf van het treurspel „Lucifer" door Joost van den Vondel, nu niet direct het meest geschikte hoofdstuk om een jeugdig gehoor mee te overrompelen. Doch de hevige dramatische gloed, welke de opstan dige taal de volle lading gaf, trof doel en palmde langzaam maar zeker de belang stelling in. Met het bijna gezongen koor, in krampachtig marstempo, der hun onder gang tegemoet snellende Luciferisten was het pleit reeds goeddeels gewonnen. De befaamde Forum-scène uit „Julius Caesar" van Shakespeare, met de demagogische toespelingen op de achtenswaardigheid van de tegenpartij sloeg de afwachtende hou ding van het reeds tot kalme aandacht be daarde auditorium definitief tot felle geest drift om. Geboeid luisterde men vervol gens, nu en dan nerveus lachend om de spanning te luchten, naar de fantastische vertelling „Het hart dat zichzelf verried" van de honderd jaar geleden gestorven Edgar Allan Poe. over de moordenaar wiens waanzinnig redeneervermogen protesteert tegen de verdenking van verstandelijk on vermogen. De enigszins theatrale bewer king maakte diepe indruk. Wat er na de pauze gebeurde zou men een wonder kunnen noemen. Het enthou siasme in de zaal diende als het ware de voordrachtgever tot bron van inspiratie, zodat zelfs het voor onmogelijk gehoudene hem glansrijk gelukte en het een middag van zeldzame vreugde werd. Het robuuste gedicht „Scheepspraet" van Huygens, een pronknummer der Nederlandse letterkunde, klonk zo frank en vrij als een geuzenlied, de daarop volgende verzen van Guido Ge- zelle ontroerden door hun simpele devotie en hun speelse trant. Het scherpe kleinood „De Waterdruppel" van Andersen heb ik van Cruys Vo orb er gh beter gehoord, dieper gedrenkt in sarcasme, waartegenover Musch het effect in komische constatering zocht, maar het sprookje „De Vlinder" van dezelfde schrijver ontpopte zich als een meesterwerkje van humoristische vertel kunst, mede dank zij de kostelijke gebaren taal. De beklemmende waanzin-episode uit „Paradijsvloek" van Alphonse Laudy, met het angstaanjagende refrein „En Satan pijpt en Adam gaat voorop" besloot op magi strale wijze deze staalkaart van veelzijdig heid. Geen levende acteur in ons land beschikt over een beheersing van de stem tot in de verste toonaarden ter vertolking van men selijke emoties, die met de zijne vergeleken kan worden. Hulde daarom aan de commis sie voor de schoolvoorstellingen, die een paar honderd jonge mensen de gelegenheid heeft geboden tot kennismaking met deze in dienst van het theater vergrijsde kunste naar, wiens opvolger nog gevonden moet worden. DAVID KONING BRAND IN VAN 'T HOFFSTRAAT Om negen uur gisteravond brak brand uit in de voorkamer van het perceel Van 't Hoffstraat 27. De brandweer bluste het vuur met één straal op de waterleiding, maar kon niet verhinderen dat de voor kamer uitbrandde. Het vuur is waarschijn lijk ontstaan door kortsluiting in de ver lichting van een aquarium. TEL. 11493 - LANGE VEERSTRAAT 10 DE „SLEUTELSPECIALIST" (Adv.) Théatre Hébertot brengt „Caligula" Het Théêtre Hébertot, in artistieke zin een der meest vooruitstrevende Parijse toneelgezelschappen, zal dit seizoen voor de tweede keer een korte tournée door ons land maken. .Verleden jaar werden enkele voorstellingen gegeven van het religieus ge tinte drama „Le Maitre de Santiago" door Henri de Montherlant, thans brengt men op de planken de tragedie „Caligula" van Albert Camus, de prediker van het absur disme, hier vooral bekend als de schrijver van de (door Willy Corsari vertaalde) ro man „De Pest". Het stuk staat reeds enkele jaren op het répertoire van het Amster dams Toneelgezelschap, doch kwam tot dusver niet tot vertoning. Te beginnen op 17 November speelt het Théatre Hébertot achtereenvolgens te 's Gravenhage, Amsterdam, Utrecht, Arn hem, Rotterdam en Maastricht. De twee Asaphs, de ene aan het einde 'van zijn Hebreeuws, de andere nog in staat van wording. In October 1946 besloot de Haarlemse gemeenteraad na enig debat 6700 ter beschikking te stellen om de restauratie van het orgel in de Grote Kerk te bekronen met de vervaardiging van een nieuw beeld van de opperzangmeester Asaph. Immers, een onderzoek had uitgewezen dat het houten beeld dat de Amsterdamse beeldhouwer Van Slogteren in 1735 voor het instrument van Christiaan Müller van Asaph had gemaakt in verregaande staat van ontbinding verkeerde. Vele houtworm geslachten hadden zich er twee eeuwen lang dik aan gegeten, zo dik dat de exemplaren die er na een behandeling met blauwzuur door de Gemeentereiniging levenloos in werden aangetroffen, van ongewone af metingen waren. Dat was midden in de oor log en zij die toen tot het bestuur van de Spaarnestad geroepen meenden te zijn, toonden geen overmatige sympathie voor Oudtestamentische figuren, zelfs niet wan neer zij vijf en dertig meter boven de be gane grond op een orgel stonden Architect Smits van Openbare Werken heeft toen het mapje met foto's, die ter voorbereiding van de vernieuwing waren genomen, maar opgeborgen tot betere tijden. Na de oorlog was er wel geld; de provincie gaf een subsidie van duizend gulden en het Rijk zelfs het dubbele van dat bedrag. De opdracht voor Asaph junior werd aan de Haarlemse beeldhouwer Jan Verdonk gegeven, wiens wieg overigens in het Bra bantse stond. En degene die de toegang tot het atelier van deze kunstenaar, ver scholen in het geboomte van de Zuiderhout, weet te vinden, kan hem daar dagelijks aantreffen, beitelende, stekende en snij dende aan een houten kolos die zijn vol tooiing al aardig begint te. naderen. Nog dit jaar hoopt de herschepper met hem klaar te komen. „Zo eenvoudig als wat" De jonge Asaph moet natuurlijk als twee druppels water op zijn voorzaat lijken en dat bereikt de heer Verdonk met een nauwgezet gemanoevreer met de puncteer- machine of met drie passers, waarbij heel wat driehoeksmetingen te pas komen. Maar van enige lof over zijn mathematisch inzicht wil de man met dat hele arsenaal van beitels en hamers niet weten: „Het is zo eenvoudig als wat. Een kind kan de was doen". Waarvan acte. Natuurlijk heeft men niet voor niets dit precisie-werk aan de heer Verdonk opge dragen: reeds voor de oorlog restaureerde hij met vaste hand de stenen runderkop pen die de gevels van de Vleeshal sieren en voorzag hij een oud-Gotisch plafond in het Stadhuis van consoles. En menige wan delaar langs de Herenweg in Heemstede is dat geestige houtsnijwerk opgevallen dat bij een villa de leveranciers de weg wijst naar de keuken: een harmonicaspeler en een slager met een varken onder de arm, die de uitgestoken duim van de huisknecht volgen. Ook dat is van Jan Verdonk, die de kunst van zijn vader heeft afgekeken en een leven in dienst van de kunstnijver heid achter de rug heeft. Uit een linde Om tot Asaph terug te keren: de nieuwe editie wordt gehouwen uit een in de oorlog gesneuvelde linde uit de Haarlemmerhout. Deze boom is in tien centimeter dikke repen gezaagd die vervolgens na lang durig gedroogd te zijn tegen elkaar zijn gelijmd. Op deze wijze werd het dro gingsproces tot een minimum beperkt en bovendien hoopt men dat werking in het hout door vocht en andere invloeden be perkt blijft. Ook de oude Asaph was van lindehout, blijkbaar nogal een lekkernij voor de houtwormen, in ieder geval meer dan het Amerikaanse grenen, waaruit het Schild, dat Asaph in de hand houdt en waarop de woorden voorkomen: „Psalm Asaphs: Singht vrolick Gode" was ge maakt. Dit bord bleef onaangetast en zal ook het nieuwe exemplaar in de hand worden gegeven. Daarentegen zal de luit, die door de andere hand wordt vastge houden opnieuw worden gemaakt. De achttiende eeuwse beeldhouwer heeft overigens volgende dezelfde methode ge werkt. Ook Asaph Sr. bestaat niet uit één boomstronk, doch uit verscheidene delen. Om het werk te vergemakkelijken heeft Van Slogteren een been van de Leviet Asaph was het hoofd van een door David ingesteld zangersgilde en dichtte verschei dene Psalmen van nationale strekking uitneembaar gemaakt en Verdonk heeft dat voorbeeld gevolgd. Confrontatie Zo staan de twee Asaphs nu naast elkaar in de werkplaats, van de één zijn de dagen geteld en hij moet toezien hoe zijn opvolger naar zijn beeld wordt geschapen. De ander bevindt zich nog in statu nascendi. doch kan, schouwende op zijn voorganger, de waarheid overdenken van het „van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren". Om dat te bewijzen prikt Verdonk de oude eens in de buik. De molm dwarrelt op de vloer, de lijken van een paar vette hout wormen komen achterna. Doch de jongste verhovaardigt zich reeds dat hem dat nooit zal overkomen. Er zal wat D.D.T. door de glansverf gemengd worden en hij verwacht wonderwat van dat praeparaat. Maar wie weet of hij ook niet over tweehonderd jaar met ijzerdraad bij elkaar gehouden moet worden. Zover is het nog niet. Zijn eerste sensatie, het moei zaam optakelen naar zijn hoge standplaats waar hij oog in oog met een ongeschonden David zal staan, moet nog komen. Geheel compleet f 175- THEO v. AMEKONGEN De Radio Specialist van Heemstede RAADHUISSTRAAT 35 - TELEFOON 29449 (Adv.) SCHEEPVAART Abbedijk, New YorkBuenos Aires 11 Oct. van Recife. Alphacca, New York Buenos Aires 11 Oct. van Santos. Alwaki, 11 Oct. van Norfolk naar Philadelphia. Alphard, Buenos AiresRotterdam pass. 11 Oct. St. Paulsrock. Celebes, JavaAm sterdam pass. 11 Oct. Aden. Congostroom, West-AfrikaAmsterdam 11 Oct. te Dakar. Cottica, 11 Oct. van Demerara naar Para maribo. Indrapoera, BataviaRotterdam 12 Oct. te Singapore. Johan van Oldenbar- nevelt, AmsterdamBatavia 12 Oct. te Port Said. Kota Gede, RotterdamBatavia 11 Oct. van Suez. Leuvekerk, Calcutta Rotterdam pass. 11 Oct. Straat Messina. Maasland, Buenos AiresAmsterdam 11 Oct. van Las Palmas. Poelau Laut, Amster damJava 11 Oct. van Singapore. Rotti, AmsterdamJava 11 Oct. te Port Said. Een bewoner van de Vaartweg fc Hilversum, die 's avonds laat naar huis gin: vond op deze weg twee bewusteloze man nen, die met een motorfiets tegen een beo; v/aren gereden. Zij werden naar een zieken huis vervoerd, waar een hunner, de 31 jarige J. G. U. uit Culemborg, is overlede: De politie te Winterswijk heeft tea-; de 22-jarige dirigent van de „Wiener Sa; gerknaben" proces-verbaal opgemaakt. K wordt ervan verdacht na afloop van de o 4 October in Winterswijk gegeven uitvot ring van het koor twee „Sangerknaben'' hebben mishandeld. In Den Haag is een kioskhouösti bekeurd omdat zij onzedelijke afbeelding verkocht aan scholieren. Tegen de ex-burgemeester van Snett de 46-jarige gewezen predikant J. R. J. is acht jaar gevangenisstraf geëist. He: was ten laste gelegd dat door zijn toedoe de Duitsers twee stakende arbeiders had den doodgeschoten, dat hijlijsten va eventuele gijzelaars aan de Duitsers h; verstrekt en dat hij zich meubelen h; toegeëigend van inwoners van Sneek, di uit vrees voor arrestatie hun woning; hadden verlaten. De bankbiljettencirculatie is blijkec de weekstaat van de Nederlandse Bank va 10 October met f 46 millioen gedaald tt £2.974.933.660. Aan de Benelux-ministersconferentii die van 13 tot 15 October te Luxembir wordt gehouden, zal van Nederlandse zij; worden deelgenomen cloor de ministe president, dr. W. Drees en door de ministe mr. D. U. Stikker, prof. dr. J. R. M. van de Brink, prof. mr. P. Lieftinck, S. L. Mam holt en mr. D. W. G. Spitzen. Aan de m nisters zijn vele ambtelijke deskundig- toegevoégd. De voorzitter van het Centraal Sten bureau heeft benoemd verklaard tot lid Eerste Kamer in de vacature-Teulin; dr. ir. J. H. F. Deckers te St. Oedenrod rijkslandbouwconsulent voor Oost-Brabas De Nederlandse Aardoliemaatschapp zal ook bij Warmenhuizen, in de kop va Noordholland, boringen naar aardolie ga: doen. HAARLEM EN OMGEVIN Ds. J. C. Maris, Ohr. Geref. predikai te Haarlem-Noord, staat op het tweetal Zierikzee met ds. D. Henstra van Broek o Langendijk, voorheen te Haarlem-Noord. Het departement Haarlem van de Nt derlandse Maatschappij voor Nijverheid e Handel houdt een bijeenkomst op DondeD' dagmiddag 27 October in café Brinkman! :t waar door de heer ir. H. I. Keus, directeijii van de H.E.E.M.A.F. gesproken zal worde e over: „De uitdaging: „Stabilisering of Act vering; in het licht der kentering". Ir. A. F. Vlag te Lisse is belast m;»a met geven van een cursus in bloemboller. r teelt aan de Landbouwhogeschool te W; r geningen. De CCD heeft op last van de Officii van Justitie een Haarlemse kaas-winkelii r in arrest gesteld omdat hij na de devaluat K de kaaspriis met zestig cent per kilo hi verhoogd. Zijn. voorraad kaas is in besk genomen. De Ring Haarlem en Omstreken van i Christelijke Jongemannen Vereniging hou; - Zondag 16 October een ringdag in het g; K bouw der H.J.M.V. te Haarlem. De heer 1 is Slettenhaar, secretaris van het distric spreekt over „CJMV-werk, het moet, hi j kan" en de heer Roel Hein, secretaris vaf de ring over „Ons ringwerlc". De ringi" is een inleiding van vier kadercursusse: welke in Halfweg, Zandvoort, Bennebroe en Haarlem worden gehouden. De Jongeren-werkgroep „Jeugd Evangelie" houdt Vrijdag een culture® avond in gebouw Donïi te Overveen. waai j aan medewerking wordt verleend door d eerste violist van het Concertgebouw orkest S. Bahler, de pianiste Bertje Dave- laar en de voordrachtkunstenaar Jac Dixon. De heer P. Vijlbrief uit Haarlem is asK de gemeente-universiteit te Amsterdam ge slaagd voor het doctoraal examen genees kunde. Candidaat M. J. Mulder uit Santpoo: is beroepen als predikant bij de Gerefoi meerde Kerk van Schoondijke. Aan de gemeente-universiteit te Am sterdam zijn geslaagd voor het candidaat: examen geneeskunde (tweede gedeelte de dames M. Vleming en E. J. M. van Dyc te Haarlem en de heren R. Meyer, Aèrdea hout, en Ti. de Reus. Bloemendaal. Op de hoek MiddenwegVan Nes straat stak gistermiddag een 2-jarig meisj met haar auto-ped het kruispunt over. 1 werd aangereden door een auto en kree een snijwond aan het hoofd. Aangezien auto is doorgereden, worden getuigen va het ongeval verzocht zich te melden bij he politiebureau in de Smedestraat. Dr. C. Spoelder is gekozen tot voor zitter van de vereniging „Haerlem". Voor „Oost en West" spreekt admiraa C..E. L. Helfrich, oud-opperbevelhebber de geallieerde vloten in Zuid-Oost-Azië o| Vrijdag 21 October in „De Leeuwerik" ovei „De zeeoorlog 1941/1942 in Nederlands Indië in vogelvlucht, ook in verband de huidige situatie". Voor de Ned. Reisverenigïng houdt dl heer C. van Zwijndrecht uit Den Haag o; Vrijdag 14 October een lezing over „Spoor wegalpinisme".. Kleurenfilms verduidelij ke het gesprokene. zonder chauffeur „TAXI-13000" PLEIN 33 TELEFOON 17000—16644—13000 (Adv.) FEUILLETON door Mary Burchell Verfaald uit het Engels 37) Een andere keer, dacht Alma triest. Ze voelde zich zo ongelukkig, dat ze ge neigd was te geloven, dat er nóóit meer een andere keer zou zijn. Ze moest haar privé-moeilïjkheden op dit moment echter terzijde stellen en haar best doen een amusante partner te zijn voor Andrew Urquhart. Dit was geen zware opgaaf. Hij sneed op luchtige wijze enige onderwerpen aan, totdat hij iets gevonden had. waarin ze wederzijds enige interesse hadden, en daarna liet hij Alma de leiding van de con versatie. Ze raakten op deze wijze in een geanimeerd gesprek over films en voordat Alma het wist, vertelde ze hem uitvoerig over de première, waarheen mevrouw Cardie haar had meegenomen, en over Pansy's boosheid, dat ze vergeten had Mario Frayne een handtekening te vragen. Het gezelschap was klein en de conversatie was min of meer algemeen, zodat Gerald Hlion, toen hij dit hoorde, met grote voorkomend heid opmerkte: Ik zou die handtekening wel voor uw zusje kunnen krijgen. Alma. die in 't algemeen een zeer goed hartig meisje was, kon nu toch een gevoel van boosaardige genoegdoening niet onder drukken, toen ze antwoordde: Dat is erg aardig van u. Maar meneer Farraday is al zo vriendelijk geweest hier z'n bemiddeling te verlenen. Nat? Gerald Illion keek mevrouw Far raday verwonderd aan. Heeft die tegen woordig ook al filmsterren onder zijn ken nissen? Ze bedoelt Murray, legde mevrouw Farraday enigszins kortaf uit. Ik dacht ook al, dat het verzamelen van handtekeningen vooc kleine meisjes niet speciaal op Nat's weg zou liggen, merkte Nan Cardie met een wat geforceerd lachje op. Dat weet ik nog niet zo zeker, als het Pansy betreft, zei Alma, toegevend aan een impuls. Hij is ontzettend aardig voor haar en Pansy vindt hem een soort afgod. Werkelijk? riep mevrouw Farraday met grote verbazing uit. Heeft ze hem is ze op Benham Lodge geweest, sinds wij vertrokken zijn? O ja, ze heeft me er over verteld, toen de hele familie laatst opbelde, antwoordde Alma. zich ervan bewust, dat iedereen met meer attentie dan haar verhaal verdiende, naar haar luisterde. Hij heeft haar laten paardrijden en hij heeft haar gezegd ik vind het ontzettend fijngevoelig en begrij pend van hem dat ze veel beter reed dan de meeste jongens en dat hij meisjes met een bril heel aardig vond. Ik vraag me af, hoe hij er achter is gekomen, dat dat de twee dingen waren, waarmee hij Pansy het. allermeest genoegen kon doen. Er heerste even een wonderlijk stil zwijgen. Dan merkte kolonel Illion luch tig op: Wel, ik neem aan. dat ze inder daad goed rijdt, en die andere opmerking is natuurlijk volkomen toevallig. Nat heeft nooit uitgemunt in hoe noemde u het ook weer? fijngevoeligheid en begrip. Alma wierp de' charmante kolonel een koude blik toe. Misschien kent u hem niet zo goed, zei ze kalm. Ik kan-u verzekeren, dat die opmerking over die bril getuigt van véél begrip en fijngevoeligheid. Pansy lijkt oppervlakkig gezien een bijdehand, eigen gereid kind, maar ze is heel gevoelig en haat het dat ze een bril moet dragen. En meneer Farraday moet dat óf vermoed hebben, óf hij heeft haar vertrouwen zo danig gewonnen, dat ze hem bekend heeft, hoé erg ze het vindt. Gerald Illion stond op het punt de een of andere amusante opmerking te maken, toen mevrouw Farraday met ongewone scherpte reageerde: Nat is inderdaad erg aardig met kinderen. Niemand, die hem goed kent, zal dat ontkennen. En Pansy moet z'n hart wel gestolen hebben, anders had hij haar nooit op Benham Lodge ge- inviteerd. Pansy vond, dat hij zonder u wat een zaam en onbestemd was, vervolgde Alma, zich over zichzelf verbazend, dat ze Pansy's verhaal op deze geheel eigen wijze inter preteerde. Toen ze echter de uitdrukking zag, had ze er geen spijt van, dat ze de waarheid op deze wijze een klein beetje verdraaide. Werkelijk? Maar Nat is toch heus wel in staat zich zonder mij te amuseren, zei mevrouw Farraday met een geforceerd lachje. Ja, dat denk ik ook wel. Maar Pansy zegt dat het huis dood lijkt zon der u, fantaseerde Alma verder. Ze zegt, dat het net is alsof alles de paarden en ook het huis zelf wacht op het moment, dat er weer leven in 't geheel komt. Mevrouw Farraday slikte even. Het klinkt allerliefst, zei Nan Cardie sentimen teel. Maar Gerald Illion merkte op een wonderlijk koude toon op: Dat zusje van u lijkt me een wat overdreven fantasie te bezitten. Misschien is dat wel waar, gaf Alma toe, maar ik begrijp wat ze bedoelt. Als een huis, een gezin, draait om één bijzonder aantrekkelijke, charmante persoonlijkheid ze keek mevrouw Farraday met een glimlach aan, doch deze bleef haar strak, zónder enige vriendelijkheid aanstaren dan schijnt alles en iedereen te veranderen als die persoon in kwestie afwezig is. Ge looft u dat ook niet? wendde ze zich plotse ling tot Andrew Urquhart, in de hoop, dat hij haar bij zou vallen. En deze partner bij uitstek voelde instinctief, wat er van hem verlangd werd. Ja zeker, stemde hij toe. Ik herinner me heel goed, dat ik eens op een keer een bezoek bracht aan het huis van een beroemde zangeres, toen deze zelf op tournee was of iets dergelijks. Ze was een zeer imponerende persoonlijkheid en het hele huis draaide om haar, precies zo als u dat beschreven hebt. Het was een schitterend huis met alles, wat men zich wensen kan, maar toen als Illion me toestaat dit te zeggen leek het huis een graf. Haar echtgenoot, het personeel, en alles scheen te wachten op het moment, dat het leven voor hen weer de oude waar de terug zou vinden. Het is inderdaad won derlijk. Ik geloof wel, dat het een bijzonder soort verantwoordelijkheid meebrengt, voor andere mensen van zo groot belang te zijn. Maar het heeft ook compensaties, zei Alma, die Urquhart wel in haar armen had willen sluiten. Vindt u niet, mevrouw Far raday? Ik.weet het niet. Het lijkt me allemaal onzin. Mevrouw Farraday's ogen schitterden onnatuurlijk en hoewel ze lachte, scheen het haar moeite te kosten iets te zeggen. Ik vind, dat jullie mijn belangrijkheid thuis erg overdrijven. Dat is niet waar, zei Alma luchtig, maar toch met een zekere nadruk. Het is trouwens beter dan deze te onderschatten, gelooft u niet? Mevrouw Farraday antwoordde niet. En de conversatie ging op andere onderwerpen over. Alma was blij, want ze voelde zich wat onthutst over hetgeen er allemaal te berde was gebracht. Niet alleen was ze enigszins ontsteld over de wijze, waarop ze een niet geheel op waarheid berustend verhaal had opgedist (al was het dan met de beste be doelingen), maar ook had ze de wonder lijke sensatie, dat ze met haar opmerkingen Gerald Illion persoonlijk had tegengewerkt. Natuurlijk liet hij niets merken; hij zag er innemend en volmaakt vriendelijk uit, en de prettige sfeer aan tafel was op pervlakkig gezien niet in 't minst ver stoord, maar Alma was ervan overtuigd en voelde instinctief, dat hij dit ook begreep dat de gemaakte opmerkingen de uiterst delicate verhouding, die er tussen hem en mevrouw Farraday bestond, geen goed hadden gedaan. Natuurlijk konden werke lijk grote beslissingen door dergelijk sen timenteel gepraat over thuis niet in hevige mate beïnvloed worden, maar wèl was mevrouw Farraday voor een ogenblik even herinnerd aan iets, dat eens veel voor haar had betekend en dat ook nü nog niet zo maar zonder meer opzij geschoven kon worden, Mevrouw Farraday liet echter niet merken en nam opgewekt deel aan de con versatie, maar op momenten, dat ze nie sprak, meende Alma iets van onrust ei verstrooidheid bij haar te ontdekken. Als ik het maar verhinderen kan dat hij een lang, intiem gesprek met haai heeft, dacht Alma, dan zal ik haar van avond mee terug kunnen nemen met hel gevoel, dat ik haar door één van de ge vaarlijkste momenten van haar verblijf ie Londen veilig heen geloodst heb. Maar Gerald Illion was vanzelfspre kend niet zo zonder meer uit te schake len. Hij was eraan gewend precies te luij' gen, wat hij hebben wilde, en hij was zekei niet van plan mevrouw Farraday's gezel schap gedurende de avond steeds met andere aanwezigen te delen. Hij zou zekei geen genoegen nemen met enkele vluch tige woorden met haar. Toen ze na afloop van het diner terug gingen naar de ruime ontvangkamers, blees er de neiging te bestaan om paarsgewijze zich verder te amuseren. Nan Cardie, al; gastvrouw, was de enige, die dit anders had kunnen regelen, maar zij was niei iemand om op dergelijke momenten de leiding in handen te nemen. Bovendien hield ze ondanks haar uitlating, dat „Sonja's vrienden er voor moesten zorgen, dat deze geen gekke dingen deed", in haar hart eigenlijk wel van zo'n roman tische intrigue. En vooropgesteld, dat er „geen vervelende dingen gebeurden", zo als zij het waarschijnlijk uit zou drukken, zou ze haar geliefde vriendin Sonja maar al te graag in de gelegenheid stellen op' aanvaardbare wijze van haar romance te! genieten. (Wordt vervolgd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1949 | | pagina 6