Vijf lycea ontmoeten elkaar inOverveen 9000 1 DIRECTOIRESI 1 Balans Opruiming WESTRA Co. Met Lincol poetscreme Automatische telefoon te Haarlem het zilver in SLEUTEL WEG: C Kort en Bondig De verdwenen formules Woensdag 4 Januari 1950 Haarlems Dagblad en Oprechte Haarlemsche Courant 4 Tijdens de inlerlyceale pingpong-wedstrijden werd dikwijls fel gestreden. Het is op het ogenblik in het anders 20 ordelijke Kennemer Lyceum ronduit een bende. Er wordt de lieve lange dag met tafels, banken en schragen gesjouwd en in de gangen vindt men overal sparregroen, stroken crêpe-papier, limonaderietjes en allerlei andere zaken die aan feestelijke bijeenkomsten op grote schaal doen den ken. Dat is dan ook het geval, want we leven weer in de tijd van de „winter-inter- lyceale", waarbij deze keer het Kennemer Lyceum als gastheer optreedt. Die interlyceales, waarop de leerlingen van Kenr.emer, Amsterdams, Nederlands, Baarns en Lorentzlyceum (het laatste uit Eindhoven) bijeenkomen, worden al sinds onheugelijke tijden gehouden, zoals de scholieren het met beminnelijke overdrij ving uitdrukken. Drie keer per jaar vinden de meetings plaats, in de zomer en in de winter met sportwedstrijden als hoofdschotel en met Pasen, waarbij de kunst in ere is. De wedstrijden van de huidige winter- interlyceale omvatten ping-pong, hockey, schaken en bridge met als inzet een fraaie wisselbeker. In totaal zijn ongeveer vierhonderd meisjes en jongens, die zich voor de feeste lijke gelegenheid met de uitzonderlijkste hoofddeksels tooien, bij deze ontmoeting betrokken. Gisteren is in de feestzaal van het Ken nemer Lyceum de eerste gezamenlijke maaltijd gehouden, ter consumptie van ontstellende hoeveelheden boerekool-met- worst. Terwijl de corveeërs de souvenirs van het diner verwijderden, was men be neden in de aula reeds samengedromd om de prestaties van de toneelafdelingen der deelnemende scholen te keuren, waarbij vooral-het Baarns Lyceum met een vertol king van Heyermans' schets „Artikel 188" een zeer goede beurt maakte. Vandaag zullen de gastvrouwen en -heren laten zien wat ze presteren in hun successtukken „Orpheus in de onderwereld" en „Cel 13 is vrij". Intussen is de redactie van de Lyceum krant aan het jachten om vandaag heet van de naald een interlyceale editie te brengen en zijn er reeds belangrijke con ferenties met de redactie-staven van de 0O0O00OOO00OO0O00OOO0OOO00O< 0 Speciale verkoop I 0 interlock, jaeger en wol o (ook grote maten) 150 2.00 - 2.50 1 Ca naar REEMERS collegiale organen gehouden ter voorbe reiding van een interlyceaal nummer. Want tegenwoordig zijn zowel leraren als leer lingen ervan overtuigd, dat ze niet voor de school maar voor het leven kennis en wijs heid hebben te vergaren en de hoogste wijsheid in het leven wordt, naar het vaak schijnt, alleen al organiserende en confe rerende bereikt. KRUISSTRAAT 35 ÖGOGGGGGOOGOGGOOOGGOGGGGOGOG (Adv.) Burgerlijke stand HAARLEM, 3 Januari 1950 ONDERTROUWD: 3 Jan., R. Moorrees en A. Elsinga; B. van Doeland en E. A. W. Nijssen. BEVALLEN van een zoon: 1 Jan., J. J. EggerdingBrughuis; 2 Jan., M. G. Schee- lingsvan Boven; 3 Jan., C. A. Rodenburg Schravendijk. BEVALLEN van een dochter: 3 Jan., L. J. LagerweijPlukker. OVERLEDEN: 31 Dec.. M. L. W. de Lange Jansen, 76 j., Pijlslaan; 1 Jan., C. van der Meijden, 80 j„ Uit den Bosstraat; 2 Jan., J. W. ter KoeleTjemkes, 79 j., Barrevoetestraat; T. L. Fris, 71 j„ de Clercqstraat; C. C. Moes Stolk, 76 j., Kamperlaan; J. P. van Oploo, 79 j., Ged. Oude Gracht. Donderdag 5 [Januari a.s. beqint onze Voor nu en altijd ANEGANG 44 A - HAARLEM - TEL. 15725 (Adv.) Interessant concert van „Zang en Vriendschap" Op het eerste ledenconcert in dit jaar dat de Koninklijke Liedertafel „Zang en Vriend schap" op Vrijdag 20 Januari in het Gemeen telijk Concertgebouw te Haarlem zal geven, zal een nieuwe compositie van onze mede werker Jos. de Klerk ten doop worden ge houden. Het werk ,.De fluit van Pan" voor mannenkoor met fluitsolo is speciaal voor „Zang en Vriendschap" geschreven en aan hem opgedragen in de persoon van de vice-voorzitter, de heer J. E. Voet. Voorts zullen enkele volksliederen worden uitgevoerd en een herhaling worden gegeven van het prachtige „Aanbidding" van Lieven Duvosel. Aan het concert zal de pianist Theo van der Pas medewerken. Het 120-jarig bestaan van de Liedertafel zal op 20 Februari in intieme kring worden herdacht. Op 14 April zal een feestconcert met medewerking van de H.O.V. worden gegeven. Dan zullen onder meer enige opera koren worden uitgevoerd. Velsens burgemeester blijft optimistisch over de tunnel In zijn Nieuwjaarsrede deelde de bur gemeester van Velsen Dinsdagavond de raad mede, dat het ontwerp van ir. W: Dudok voor het nieuwe Velsense raadhuis gereed is gekomen en dat hij voorts bin nenkort de goedkeuring van het gemeen telijk wederopbouwplan verwachtte. Met leedwezen moest hij melding maken van het geringe aantal woningen slechts 401 dat de gemeente voor 1950 is toe gewezen. Sprekende over de tunnelplannen voor het Noordzeekanaal meende rnr. M. M. Kwint optimistisch te mogen blijven volgens hem was de drang, die van diverse kanten op de regering wordt uitgeoefend op zich zelf al een verblijdend teken. Minder ratten in Haarlem? Haarlem herbergt op het ogenblik minder ratten dan in het begin van het vorig jaar. Tot die conclusie is de dienst van de Gemeentereiniging gekomen, die dezer dagen extra aandacht besteedt aan het be strijden van ratten. Ingezetenen waren in de gelegenheid verzoeken te richten tot de dienst die dan gratis medewerking verleent. Het aantal verzoeken is thans minder dan verleden jaar. Bovendien werkt het publiek beter mee dan vroeger, om de ratten te be strijden en treft zelf maatregelen. In de loop van deze week worden de Haarlem mers gratis ter zijde gestaan en zij, die last hebben van ratten kunnen zich alsnog tot de Reiniging wenden. De winter is gekozen, omdat de ratten dan het meest in de omgeving van huizen verblijven. Op het land is het koud en de dieren trekken naar bewoonde delen van de stad. In de buurt van de Zomervaart zijn vorig jaar tijdens de actie vele ratten ge vangen. Het aantal is daar minder, althans er zijn weinig verzoeken om hulp binnen gekomen. „De Meeuw" van Tsjechow Miserabele opvoering van een prachtig stuk Men kan moeilijk beweren dat de Comedie gisteravond met de abonnements voorstelling van het toneelspel „De Meeuw" door Anton P. Tsjechow veel succes boekte, want het tegendeel was eerder het geval. Tamelijk veel mensen verlieten reeds in de pauze de schouwburg. Dit is vooral zo te betreuren, omdat men hier te doen had met een uitermate belangrijk stuk, in zekere zin zelfs met één van de mooiste uit de drama tische litteratuur van de laatste eeuw. In het begin van het eerste bedrijf zegt de jonge Konstantin Treplew, de zoeker naar onbesmette artistieke waarden: „Ik beschouw het toneel van tegenwoordig als een soort mengsel van routine en vooroor deel. Als het doek opgaat en de begaafde talenten, de hogepriesters van de kunst, in het electrisch licht verschijnen, in een kamer met drie wanden, om te laten zien hoe de mensen eten, drinken, liefhebben, lopen of hun kleren dragen, als zij proberen een moraal te persen uit platte, vulgaire scènes en even platte, vulgaire frasen, een kleine onaanzienlijke moraal, gemakkelijk te begrijpen en pasklaar voor huiselijk ge bruik, als zij mij op duizenden versohillen- de manieren telkens weer hetzelfde ver tellen dan licht ik mijn hielen en ga er vandoor, even snel als De Maupassant op de vlucht sloeg voor de Eiffeltoren.Wij moeten nieuwe formules hebben en als die er niet zijn, dan is het beter om helemaal niets te hebben." Tsjechow (18601904) ging inderdaad zelf volgens nieuwe formules te werk. Hij begon zijn loopbaan als auteur van enige veelgeprezen reeksen humoristische vertel lingen, vol levensblijheid. Geleidelijk ech ter groeide zijn pessimistische levenshou ding en namen de sombere tonen in zijn werk toe, zonder dat hij ooit zijn begrijpen de liefde voor de mensheid verloor. In zijn stukken, die zonder uitzondering doelloze levens schilderen, hangt een grau we droefgeestige nevel, die slechts wordt doorbroken door het licht der sympathie. Uiterlijke handeling treft men nauwelijks aan. In „De Meeuw" ziet men een jonge dichter, wiens werk koel wordt bejegend door een succesrijke romancier, welke laat ste bovendien een door hem aanbeden meisje verleidt om haar vervolgens aan haar lot over te laten. De zelfmoord, waar mee het stuk eindigt, heeft minder beteke nis en is minder verschrikkelijk, aldus schreef een gezaghebbend commentator terecht, dan de toestand die slechts even wordt onderbroken en daarna met dezelfde lome zelfvoldaanheid voortgezet. Waar het op aankomt is in de eerste plaats het uiterst genuanceerde, melancholieke en in dit geval tevens bijzonder fragiele stem mingsbeeld. Welnu: deze typische Tsje- chow-atmosfeer was volmaakt zoek. Dit werd om te beginnen veroorzaakt door het décor van Willem Deering, dat voor een kinder-operette maar net goed genoeg zou zijn geweest en dat de symboliek de vrije en gelukzalige meeuw, geknakt in haar vlucht boven de ongerepte blankheid van het meer geen schijn van kans gaf. Daarmede ging echter tevens het centrale motief verloren: de verloochening, de mis kenning, de aanranding van de zuiverheid van de jeugd, het verlies van de onbevan genheid. In het laatste bedrijf heeft de jonge dich ter Treplew een rijper inzicht gevonden: „Het komt er niet op' aan of de formules oud of nieuw zijn men moet schrijven zonder aan de vorm te denken, alleen om dat het natuurlijk uit het hart voortvloeit." Zo luidde het althans in de anonym ge bruikte (waarschijnlijk aan een Engelse bewerking ontleende) vertaling. I11 de oor spronkelijke tekst zal wel hebben gestaan: uit de ziel. Maar hoe dan ook: hart en ziel heeft de schrijver aan zijn personages be steed. Regisseur Paul Steenbergen cleed er echter, daartoe gedwongen door een veel te korte tijd van voorbereiding waarschijn lijk, maar een oppervlakkige gooi naar. Men zag een opvoeding vol leeg gepraat, voornamelijk over litteratuur, door eenzij dige figuren. Er werd trouwens te bedremmeld ge speeld, met veel te weinig pathos, veel te weinig bewustzijn van verdriet en veel te weinig extase. Het bleef nu letterlijk een vreemde geschiedenis. Bovendien was de rolbezetting ondanks de goede talenten van Fie Carelsen en Caro van Eyck verre van ideaal. Ook Steenbergen zelf liep er wat wezenloos bij. De rustige typering door Anton Roemer van de vergeefs ge leefd hebbende rechter Szorin bevredigde nog het meest, omdat deze het inderdaad zonder uitbundigheid kon stellen. De nog zeer jeugdige Allard van der Scheer, een eerstejaars acteur met een veelbelovende aanleg, worstelde meer met de moeilijk heden van zijn rol dan met die van het voor te stellen karakter, maar niettemin werd soms de geest van Tsjechow over hem vaardig. Deze voorstelling had beter achterwege kunnen blijven. Men schaadt er de reputa tie van de grote Russische schrijver hier te lande deerlijk mee. DAVID KONING. wordt al Uw koperwerk een lust voor 't oog! Vraagt Uw leverancier Enige fabrikant H. STAM, Haarlem. (Adv.) In die 25 jaar steeg het aantal abonnés in Haarlem en omgeving van 5034 tot 15724 Dinsdag 10 Januari gaat het Haarlemse telefoon-personeel feest vieren. Daar is reden voor, want dan is het 25 jaar gele den dat onze telefoon-automaat de eerste op het rijksnet, zodat Haarlem de primeur had! in werking gesteld werd. Dit was een mijlpaal in de ontwikkelings geschiedenis van de telefoon. Dit bleek duidelijk in een gesprek dat wij hadden met de heren A. Korff en B. C. Sluyk, directeur en adjunct-directeur van het Telefoondistrict Haarlem. De statistiek van het aantal aangeslote nen voor onze omgeving is: 1925 1950 Haarlem 3955 9564 Aerdenhout 255 1537 Bloemendaal 496 2828 Heemstede 328 1795 Totaal 5034 15724 De automaat heeft de telefoon populair gemaakt. In 25 jaar meer dan het drie voudige! En nog is de groei niet afgelopen. Na de bevrijding was er wij hebben indertijd daarover herhaaldelijk geschre ven een enorme achterstand, omdat de Duitsers veel vernield en gestolen hadden. Er waren toen nog slechts 1243 abonnés aangesloten, zodat er begonnen werd met een wachtlijst voor aansluitingen van ruim 8000. Gebrek aan materiaal en toestellen remde het herstelwerk, maar nu is toch de wachtlijst geheel weggewerkt. Elke dag melden zich in Haarlem en omgeving nog gemiddeld vijf candidaten voor een nieuwe aansluiting. Het gevolg is dat Haarlem volgeboekt is. Vandaar dat een stelsel van „satellieten" is ingevoerd. De capaciteit van de centrales in Aer denhout. Bloemendaal en Heemstede wordt uitgebreid. Aerdenhout wordt opgevoerd van 2000 tot 3000, Bloemendaal van 4000 tot 10.000 en Heemstede van 4000 tot 6000. Dit uitbreidingswerk wordt geremd door deviezen-moeilijkheden, maar toch slaagt men er in het tempo van de groei bij te houden. Onlangs zijn reeds 240 Haarlemse abonnés, die in Haarlem-West wonen, overgebracht naar de Bloemendaalse cen trale, waardoor men weer wat lucht kreeg in Haarlem. In de toekomst is het nodig in Haarlem- Noord een grote „satelliet" in werking te stellen, maar het is nog niet gelukt een ge schikt terrein te vinden om daarop het nieuwe gebouw te zetten. Het publiek spreekt altijd van het Post kantoor aan de Oude Gracht-Zijlstraat te Haarlem. Blijkbaar heeft het de indruk, dat de Telefoondienst slechts een vrij on beduidend deel daarvan in gebruik heeft. Maar dat is onjuist! Veel van de Postdienst is overgebracht naar het kantoor aan de Baljuwslaan en de Telefoon heeft 5/6 van het gebouw aan de Oude Gracht-Zijlstraat in gebruik. De technische apparatuur is zeer uitge breid. De niet-technicus die haar ziet waant zich in een wonderland. Er staat voor kapitalen aan machines en installa ties. De waarde is, nu de aanschaffings prijzen sinds de oorlog ongeveer verdrie voudigd zijn, moeilijk te bepalen, maar als 'alles nieuw gekocht zou moeten worden zou men met 10 millioen gulden niet klaar komen! Het Telefoondistrict Haarlem omvat een groot gebied, het reikt van Leiden tot Vlie land, met uitzondering van Zaandam, de Zaanstreek en het Gooi. In dit district zijn 37.000 telefoon-aansluitingen. Het perso- TEL. 11493 - LANGE VEERSTRAAT 10 DE „SLEUTELSPECIALIST" (Adv.) Bekende Overveense figuur wordt morgen negentig jaar De man die de oude Overveners en Bloemendalers het beste kennen als „Tinus", de heer M. Kokkelkoren, wordt morgen negentig jaar. De feesteling is gedurende veertig jaren besteller bij de post geweest, eerst in het in het station netje van Overveen onder gebrachte hulp postkantoor, later bij de bureaux van Overveen en Bloemendaal. Maar zijn wer kelijke betekenis was veel groter dan zijn eenvoudig ambt doet vermoeden, want Tinus kende zijn dorp en dorpelingen op zijn duimpje en was van alle plaatselijke toestanden ter dege op de hoogte. Bovendien had hij een aardige bijver dienste aan het agentschap van een ad vertentiebureau dat hij dreef en ook ver vulde hij het correspondentschap van en kele dagbladen. Zijn herinneringen aan de periode van 1882 tot 1922 heeft hij op aardige wijze voor de gemeente Bloemen daal op schrift gesteld. Zijn verdiensten werden indertijd door de toekenning van de eremedaille verbon den aan de Orde van Oranje Nassau er kend. Zijn tachtigste verjaardag bracht heel wat oude vrienden en bekenden in zijn huiskamer aan de Bloemendaalseweg 285, zijn negentigste zal zeker niet minder druk worden. neel bestaat uit duizend dames en heren, waarvan in Haarlem en omgeving 500. De ontvangsten aan abonnementen en telefoongesprekken in een jaar belonen f 7.200.000. In Haarlem en omgeving wordt veel getelefoneerd De bewoners van Haarlem en omgeving telefoneren veel. Gemiddeld worden er van 's morgens 9 tot 's middags 4 uur (dus zeven uur, maar dat zijn dan ook de drukste van de dag!) 55.000 locale, 10.000 interlocale en 200 internationale gesprek ken gevoerd. Er zijn daarbij alleen de uit gaande interlocale en internationale ge sprekken geteld. Er komen dus nog de inkomende gesprekken bij, zodat het totaal ruim 65.000 wordt. Per uur dus een kleine 10.000! Onder de internationale gesprekken zijn ook die naar Indonesië. Het aantal ge sprekken met Duitsland neemt de laatste tijd sterk toe. De herdenking op 10 Januari heeft in besloten kring plaats, 's Avonds wordt in de Stadsschouwburg een feestelijke bijeen komst gehouden en na afloop gaat men nog wat dansen in het gebouw van de Kegelbond. Taxi 2 Bel l 3 0 0 0 DAG EN NACHT Studenten confereren over Zuid-Oost-Azië De socialistische studentenvereniging „Politeia" heeft in samenwerking met de Internationale Unie van socialistische stu denten een conferentie over Zuid-Oost- Azië georganiseerd, die morgenochtend in het gebouw van de Woodbrookers in Bent veld zal worden geopend en die een week zal duren. De conferentie wordt ingeleid met een rede van prof. ir. W. Schermer- horn, die zal spreken over „De rol van het socialisme in de betrekkingen tussen Zuid- Oost-Azië en West-Europa". Tot de andere prominente sprekers die voor het gehoor van studenten uit binnen- en buitenland het woord zullen voeren, behoren A. Prakash (binnen- en buiten landse politiek van India), dr. Julian Friedman van de London School of Econo mics (China), Kingsley Martin, hoofd redacteur van de New Statesman and Na tion (Zuid-Oost-Azië en de Russisch- Amerikaanse controverse) Dorothy Wood man, redactrice van de „Asian Horizon" (Thailand) en prof. dr. ir. E de Vries (economische betrekkingen tussen Zuid- Oost-Azië, West-Europa en de Verenigde Staten). De culturele betrekkingen tussen Zuid- Oost-Azië en West-Europa zullen behan deld worden door H. M. van Ranclwijk, hoofdredacteur van „Vrij Nederland" en de heer Noegroho, een Indonesisch student. Woensdag wordt de conferentie, die ook zaken van recreatieve aard op haar agenda heeft staan, gesloten. E. Mansvelder tachtig jaar De heer E, Mansvelder, die nu al 52 jaar in de Zomerstraat 20 in een van de huizen van de mede door hem opgerichte woning bouwvereniging „Nut door spaarzaamheid-' woont, heeft, in de tachtig jaren die hij op Vrijdag 6 Januari achter de rug zal hebber- met zijn vrije tijd wel raad geweten. Reeds kort nadat hij zich in 1890 in Haarlem vestigde hij is van oorsprong een Gouwenaar werd hij lid van de afdeling Haarlem van het Nederlandse afdeling Haarlem van het Nederlands Werkliedenverbond „Patrimonium" en toen hier een afdeling van de Christelijke Nationale Werkmansbond werd gesticht, behoorde hij tot de mede-oprichters. Zijn verdiensten werden later erkend door de benoeming tot erelid. In 1893 werd de heer Mansvelder mede oprichter van de Anti-Socïaal-Democra- tische Bond van Nederlands spoorwegper soneel „Recht en plicht". Na de ontbinding van deze organisatie in 1922, trad hij toe tot de Protestants-Christelijke Bond van Spoor- en tramwegpersoneel. In 1893 hiep hij de vereniging „Ko ninginnedag" oprichten en elf jaar later deed hij hetzelfde voor de „Julianabond" in de Amsterdamse buurt. Voor het welsla gen van menig Oranje feest heeft hij zijn krachten ingespannen. Voorts was de tachtigjarige mede-op richter van het Herstellingsoord voor Spoorwegpersoneel. Vele jaren was hij be stuurslid van de Haarlemse afdeling van de Christelijk Nationale Geheelonthouders vereniging. Hij werd met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, onderscheiden. Het zal de heer Mansvelder, die men de acht kruisjes lang niet aanziet, Vrijdag zeker niet aan belangstelling ontbreken. De gemeenteraad van Roosendaal heeft ter bestrijding van drankmisbruik, een „zwarte lijst" ingesteld, die in alle cafés zal worden opgehangen. Op die lijst worden de namen geplaatst van hen, die zich geregeld aan openbare dronkenschap schuldig maken. De caféhouders zijn verplicht de op deze lijst voorkomende personen uit htm lokaal verwijderd te houden. Tijdens de reis van Hr. Ms. „Willem van der Zaan", die van de Nederlandse Antillen op weg is naar Nederland kan men post, bestemd voor de opvarenden, verzenden naar Ponta Delgada (Azoren). Deze dient uiterlijk 8 Januari ter post bezorgd te zijn. Men kan briefkaarten en brieven tot 10 gram tegen binnenlands tarief verzenden. De adressering moet als volgt luiden: kwaliteit, naam en stamboeknummer van de geadresseerde, aan boord Hr. Ms. „Willem van der Zaan". De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft voor de toekenning van reisbeurzen aan letterkundigen een jury be noemd bestaande uit de heren: A. H. M. Wijffels, 's Gravenhage, lid en voorzitter; leden: R. Blijstra. Amsterdam; Anton Coolen, Waalre; P. J, Risseuw, 's Gravenhage en Th. de Vries, Amsterdam. Secretaris is H. J. Michael, 's Gravenhage. De Koningin heeft hedenochtend ten paleize Soestclijk in audiëntie ontvangen de afgetreden Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, de heer A. H. J. Lovink, die enige dagen geleden is teruggekeerd. De Nederlandse Spoorwegen zijn voor nemens het verkeer op de spoorlijn Zuid broekVeen damWildervanlkStadskanaal stop te zetten. Te Amsterdam is de eerste bijeenkomst gehouden van de Nederlandse Vereniging van Vrouwelijke Bedrijfshoofden. Mej. mr. C. E. van Lieshout sprak over het wetsontwerp inzake de opheffing van de handelings onbekwaamheid der gehuwde vrouw. De ver eniging zal deelnemen aan het Europees congres van vrouwelijke bedrijfshoofden op 14, 15 en 16 Januari te Brussel. In Locnen is de nieuwe brug over het kanaal ApeldoornDieren voor het verkeer geopend. Evenals de andere bruggen over het kanaal was de brug eerst in de Mei-dagen van 1940 en later bij de bevrijding opnieuw vernield. Aan de heer A. J. van Schie, secretaris van de R.K. Bond van Melkhandelaren_ in Nederland, is de Pauselijke onderscheiding „Pro Ecclesia et Pontifice" uitgereikt wegens zijn verdiensten voor de organisatie voor de melkhandel hier te lande. Te Zaandam is de Zaanse Welstands commissie geïnstalleerd als onderdeel van de Adviescommissie voor Uitbreidingsplannen en Ontwerpen der Noordhollandse ge meenten. De minister van Buitenlandse Zaken, mr. D. U. Stikker en de ambtenaren van zijn departement hebben afscheid genomen van drie ambtenaren, die de dienst gaan verlaten. Het zijn mevrouw C. A. Kluyver, admini stratrice in algemene dienst bij de Directie Politieke Zaken, de heer L. F. Carrière, administrateur van het bureau van de secre taris-generaal en mr. dr. P. C. Witte, admi nistrateur en plaatsvervangend chef der directie Verkeer en Grote rivieren. De minister bood mevrouw Kluyver een radio toestel. de heer Carrière een Perzisch tapijt en de heer Witte een zilveren sigarettenkoker aan. Hij deelde tevens mede, dat de Koningin mr. Witte had benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De afdeling Kinderpolitie te Delft is onder leiding gekomen van een inspectrice. In die functie is benoemd mej. mr. F. de Vos uit Oldenzaal. Mej. De Vos is reeds werkzaam geweest bij de kinderpolitie in Arnhem en in Amsterdam. De oudste bewoonster van Hengelo, mejuffrouw A. H. van Dam viert vandaag haai- honderdste verjaardag. Zij is sedert een jaar blind, doch overigens gezond. HAARLEM EN OMGEVING Ds. H. Pol te Zwanenburg, voorheen miss. predikant op Celebes, heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gem. van Wilnis aan genomen. Mr. F. P. Til. Roliling, wethouder van Onderwijs en Personeelszaken der gemeente Bloemendaal, zal Vrijdag geen spreekuur houden. Op Zaterdag 7 Januari zal Willem Ravelli ter gelegenheid van. zijn zangers- jubileum hij heeft een 35-jarige loopbaan achter de rug een recital geven in de Renaissancezaal van het Frans Halsmuseum. Hij wordt aan de vleugel begeleid door Hans Lichtenstein. Het programma vermeldt lie deren van Schubert, Brahms, Wolf en Duparc en aria's van Bach, Handel, Haydn, Mozart en Verdi. Ex-hoofdredacteur van De Misthoorn veroordeeld De Bijzondere Strafkamer van de Zut- phense rechtbank heeft uitspraak gedaan, in de zaak tegen J. N. te Apeldoorn, die in de bezettingstijd hoofdredacteur van De Misthoorn was. De rechtbank heeft hem conform de eis veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf, ont zetting uit de kiesrechten en het recht om- ambten te belcleden, bij de gewapende macht te dienen en als journalist werkzaam te zijn. IJzeren longen-depót voor de Benelux-landen? De drie Beneluxlanden zijn voornemens gezamenlijk een depót van ijzeren longen te vestigen in Brussel, in het belang van hun strijd tegen de kinderverlamming. De ijzeren longen moeten binnen zeer korte tijd vervoerd kunnen worden naar ieder deel van de drie landen waar de ziekte uitbreekt. Het ANP verneemt nog, dat de „ijzeren longencommissie", een van de twaalf sub commissies van de medische commissie der Benelux, deze aangelegenheid reeds geruime tijd bespreekt. E is echter nog niet besloten welk type ijzeren long zal worden aangeschaft. FEUILLETON door Mevr. I. M. C. Bijleveld-Gelinck 3) Het is erg. Dan is er maar één con clusie, Camden. De reactie is negatief. Inderdaad. Dan hebben wij het verkeerde spoor gevolgd. Dan zullen wij het weer in een andere groep moeten zoeken. Dit is al de vijfde mislukking! Zestien maanden heb ben wij nu voor niets gewerkt! Niet voor niets. We kunnen deze groepen nu alle uitschakelen. Uitschakelen! Daarvoor werk je toch geen zestien maanden zoals wij gewerkt hebben! Als slaven als koelies! Altijd heb ben we hier op dit laboratorium gestaan, dag en nacht en nacht en dag. Ik heb in geen maanden meer een wandeling ge maakt, in geen drie jaar een concert ge hoord. Ik heb geleefd als een koelie, als een mijnwerker, die in geen weken meer boven de grond komt, als een afgejakkerd karrepaard, dat slooft en zeult zonder ooit weer op stal te komen! Zestien maanden lang, zestien lange maanden. Ik ben toch ook maar een mens! Het was een kreet zoals nog nimmer had weerklonken tussen de zielloze instru menten van het kille laboratorium, een kreet die professor Wyarcla stellig niet zou hebben geduld in zijn Heilige der Heiligen. Een zeer onwetenschappelijke kreet, maar opwellend uit het diepst van een eerlijk gemoed. Ik ben toch ook maar een mens! John Camden's donkere ogen zagen medelijdend naar zijn collega. Er is toch nog de reactie van Perkins, zei hij zacht. Je weet dat artikel dat ik je laatst liet lezen. We zouden die reactie toch nog kunnen proberen. Loop heen met die reactie van Per kins! Die vent kan voor mijn part naar de maan vliegen! Ik geloof dat ik eruit schei. Ik niet. Ik ga door. John Buil! Mogelijk, glimlachte de ander, maar ik ga tóch door. Ik geef het niet op, Landt. Nu niet en nooit. Ik móet dat middel tegen kanker vinden! Je bent een echte Engelsman! Een echte taaie, dóórzettende, tussen-je-tan- den-houdende Engelsman. Jullie laten nooit los; bulldoggen zijn jullie. Ik geloof dat het nu genoeg geweest is. We hebben alles geprobeerd wat er te proberen is. De reactie van Perkins niet. En er is een nieuwe publicatie uit Amerika; volgende maand moet die verschijnen. Ik ga ermee dóór Landt, wat je ook zegt. Ik zal niet rusten voordat ik het gevonden heb. Je zult Wyarda niet meer aan je zijde hebben. Hij wordt volgende maand zeven tig. Hij geeft het nu natuurlijk op. Dan ga ik alleen verder. Peter Landt, ondanks zijn teleurstelling, zag toch met iets van bewondering naar zijn jongere collega. Taaie lui, die Engelsen! Deze Camden bijvoorbeeld: een physiek van niks om zo te zien. Lang uitgegroeid en wit en tenger. Had hetzelfde honden leven geleid als hij. En. toch nooit een dag gemankeerd, een geweldige parate kennis, een reusachtige werkkracht. Prima. En hij ging dóór, liet zich door niets uit het veld slaan. Zelfs niet door een beestachtige teleurstelling als deze. Stick it! noemen jullie Engelsen dat, is het niet? Ja. Dóórzetten betekent dat ongeveer. Moeilijk te vertalen. Ik ben het niet met je eens. Stick it. Laat de boel stikken. Dat lijkt me een betere vertaling! 't Is in ieder geval niet Engels! Nee!! Chauvinist! Sorry Camden, voor mijn beestachtig humeur. Maar die zestien maanden zitten me dwars. En nu hebben we ineens niets te doen: deze proef is mislukt en de gegevens heeft Wyarda. Laten we die koffie opdrinken. O ja, die staat daar nog altijd. Drie koppen. Eén voor Wyarda. Het is nu bijna half twaalf. Wat zullen we doen? Laten we nog een kwartier wachten. Hij heeft zich misschien in de tijd vergist. Dan zullen we opbellen. Die koffie doet me goed. Nu nog een sigaret. Gek om ineens niets te doen te hebben. Zestien maanden, Camden. Zestien maanden. Je hebt gelijk. Kalme mensen hebben zoals ik.Ik zou bijna willen dat ik een Engelsman was. Daar zitten we nu tegen over elkaar met koffie en een sigaret en niets te doen. Zestien minutenzestien maanden. Ik geloof dat ik begin te oueru- lerenHij tikte de as van zijn sigaret. We kunnen de reactie van Perkins alvast bespreken. Dank je. Ik bespreek geen reacties. Ik ga nu conversatie met je voeren, Cam den. Gek, zo tegenover elkaar te zitten. Ik weet eigenlijk niets van je. Nee, we weten niets van elkaar. Ze zwegen even. De rook van hun siga retten kringelde omhoog in het helle licht. Geen aangename plaats voor conversatie dit laboratorium, waar ze ieder in een bureaustoel zaten, half naar elkaar toege wend. Scherp omlijnd hun vermoeide ge zichten en het grelle licht dat recht van boven viel. Builen ruiste de regen. Beroerd weer vandaag. Kun je niet beter verwachten in November. Over een paar weken is het alweer Kerstmis. Ben je getrouwd? Nee. Nog te jong natuurlijk. Ik weet niets van je. Alleen je telefoonnummer. Ik heb je eens opgebeld, is het niet? Over een formule. Is het een pension? Ja. Ik ook. Ik heb een uitstekende me vrouw. Ik kon het werkelijk niet beter treffen. Verder heb ik geen sterveling op de wereld behalve een kat. Ben je ver loofd? Nee. Je bent niet erg mededeelzaam. De mededeelzaamheid moet dan maar van mijn kant komen. En erg veel mee te delen heb ik ook niet. Ik vier óók geen Kerstmis met mistletoe en zo. Allemaal onzin. En vrouwen John Camden keek op zijn horloge. Hoe laat is het? Vijf minuten over half twaalf. Pas vijf minuten om. Wat kun je veel vertellen in vijf minuten, nietwaar? Conversatie. Toch. is het beroerd als je zo weinig van elkaar weet. We werken nu toch meer dan twee jaar samen. Heb jij nog iemand op de wereld behalve jezelf? Een zuster. Mijn ouders zijn beiden gestorven. En je moeder was een Nederlandse, nietwaar? Je spreekt uitstekend Neder lands. We spraken het thuis altijd. John Camden had een nieuwe sigaret opgestoken en hulde zich in dichte rook wolken, uiterst gereserveerd bij de plot selinge confidenties van zijn collega. Een echte John Buil, dacht Peter Landt weer: zulke kerels hadden geen sentiment. Wel gemakkelijk eigenlijk. Hij stak nu ook een tweede sigaret op, rookte zwijgend. Hoe laat is het nu? Tien minuten over half twaalf. (Wordt vervolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1950 | | pagina 6