SINT NICOLAAS Nieuwe verkeerswet geen vrijbrief voor snelheidsmaniakken 3 90 't Silver Stoepke De Zevenster Vrijdag 17 November 1950 Haarlems IJagblad en Oprechte Haarlemsche Courant IDE BOEKPERS Gr. Houtstraat 55-57, tel. 19397 ADVERTENTIE CENTRALE BOEKH. MUL - STAP P. VAN CITTERT H. COEBERGH Gr. Houtstraat 63, tel. 10305 Spekstraat 14, tel. 10839 Ged. O. Gracht 74, tel. 17577 HAARLEMSCH BOEKHUIS Zijlstraat 89, tel. 14252 GEEFT BIJ VOORKEUR H. H. LANKAMP Kruisweg 19, tel. 13287 DE ERVEN LOOS3ES Gr. Houtstraat 100, tel. 13060 DE ERVEN LOOS3ES Rijksstraatweg 125, tel. 23991 H. DE VRIES iJacobijnestraat 3, tel. 10785 3. M. DE WIT Bloemendaal, tel. 22874 doeken President van Haarlemse rechtbank stelt zwaardere straffen in uitzicht De Haarlemse rechtbank hield Donder dag een soort uitverkoop in appèlzaken. Allerlei lieden die zich bezwaard voelden door een door de Kantonrechter opgelegde straf en het „hoger op" hadden gezocht, passeerden de revue. Nu werden zij in hun verwachting een mildere straf te horen eisen wel eens teleur gesteld. Zo ging het bijvoorbeeld een jeugdige chauffeur van een vrachtwagen uit Vijf huizen, die een boete van 175.had gekregen omdat hij het verkeer op de Vyf- huizerdijk had belemmerd. Dat verkeer had bestaan uit een achter opkomende personenauto, waarin een mon teur, dorpsgenoot van de eerste chauffeur, zat en het was vooral deze omstandigheid geweest, dat de vrachtrijder tegen zijn naast hem zittende broer had gezegd: „Hij komt er niet langs". Om dat snood bedrijf te volvoeren was hij pal links gaan rijden, doch in een bocht had de achterliggende bestuurder kans gezien aan de rechterzijde te passeren om vervolgens zijn wagen dwars over de weg te zetten ten einde met zijn onhoffelijke dorpsgenoot over ver- keersmanieren van gedachten te wisselen. Die conversatie blonk al evenmin door welwillendheid uit en de broer van de chauffeur van de vrachtauto, die volgens de getuigende monteur door iedereen Piet werd genoemd, hoewel hij in de Burgerlijke Stand als Jan stond geregistreerd, had zelfs gedreigd de monteur een lijfstraf toe te dienen. Ook gedurende de rest van de gezamen lijk afgelegde route had de chauffeur van de vrachtwagen alles op alles gezet om aan de kop te blijven. Verdachte gaf toe, dat het werk van „kwajongens onder elkaar" was geweest, waarop rechter mr. Reeling Brouwer repli ceerde, dat hij dan voortaan maar in een kinderauto moest gaan rijden. Ook de president, mr. J. Ferwerda, stak niet onder stoelen of banken, dat de verdachte volgens hem geen rijbewijs toekwam. Uit het gesprek tussen de getuige en de verdachte kon men destilleren, dat er in een grijs verleden wel eens verschil van mening over een jongedame was geweest, maar verder kon men de verhouuing ais amicaal omschrijven. De Officier vond de oorspronkelijke straf te laag. „De weg is geen plaagplaats" en hij eiste twee weken hechtenis en zes maan den geen rijbewijs. Maar de verdediger, mr. J. H. van Wijk. meende dat de intrek king van het rijbewijs als regel toch voor erger verkeerszondaars is weggelegd. Hij vond het onverstandig -dat zijn cliënt in appèl was gegaan, maar, zo besloot -hij: wellicht is deze zitting nog wel de beste straf voor hem geweest. „Tariefsverschïllen" De Heemsteedse assurantie-expert die 's middags in het zondaarsbankje stond, had een voor hem nadelig verschil opge merkt in het in Rotterdam geldende „ta rief" voor overschrijders van de maximum snelheid en het Haarlemse. Zelf had hij van de Kantonrechter 45.moeten be talen omdat hij in Bennebroek 72 kilometer had gereden, een vriend had een dergelijke overtreding bij de Maastunnel met een tientje kunnen afkopen. Mr. Ferwerda ADVERTENTIE yf. Over Yvonne Lobalowltzkowa van het Monte Carlo Ballet gaan geruchten IÏSaSG In verband met het bezoek van Shah örTJjr- All Ben Umulh aan Nice Haar gc- 'i' Jl licht is ons onbekend, maar hier n 1 V de beeltenis van Hanny Vermeer uil .Ede, die ook in het teken van de belangstelling staal Zij draagt een Fanny-Hat. in vele modellen, verkrijgbaar in elke goede zaak f 6.90 vond dat die vriend er dan wel bijzonder voordelig was afgekomen. De assurantie-expert dacht voorts dat het vergrijp louter van formele aard was, omdat binnenkort de bepalingen omtrent de maximumsnelheid toch vervallen zijn, doch de president was het daar in het ge heel met mee eens: „Dat is een zeer ver keerde opvatting. Degenen die dan door te hard rijden het verkeer in gevaar brengen, zullen ook veel zwaarder gestraft worden." En de Officier zei: „Wie niet horen wil moet voelen: vijf-en-veertig gulden boete." De Zandvoorise taxi-chauffeur die het défilé der appèllanten besloot, maakte op het rechterlijk college al èen heel weinig serieuse indruk toen hij mededeelde „dat de wagen waaraan hij voorrang had be horen te verlenen wel op drie meter af stand van zijn auto passeerde." Volgens de verbalisant, die de verdachte een stopteken had gegeven, dat deze niet begrepen had, had de taxi-chauffeur bij het kruispunt van Slaperdijk en Rijksstraatweg zijn wagen in een van de pont komende file „gedrukt". Een der rechters vroeg zich dan ook wei af of de man soms in beroep was gekomen omdat hij de door de Kantonrechter opge legde boete van vijftien gulden te weinig vond. Mr. Ferwerda liet er geen twijfel aan bestaan, dat hij het er volkomen mee eens zou zijn geweest als de verdachte het rij bewijs ontzegd was geworden. Ook de Officier deelde die opvatting. Dat hij zich nu tot het vragen van de bevesti ging van het vonnis van de Kantonrechter beperkte, kwam eigenlijk alleen voort uit de overweging, dat het gezin van de taxi chauffeur dan zwaar getroffen zou worden. ADVERTENTIE Vrouwendag Partij van de Arbeid De aldeling Haarlem van de Vrouwen bond van de Partij van de Arbeid vierde Donderdagavond in het Wijkgebouw aan de Molenaerstraat haar jaarlijkse Vrou wendag. Vertegenwoordigsters van de groepen uit Bloemendaal. Heemstede, Lisse en Hillegom woonden de feestelijke bijeen komst bij en ook de Haarlemse federatie voorzitter, de heer W. F. Happé gaf door zijn aanwezigheid blijk van belangstelling. Mevrouw R. BlikHarms opende het bonte programma met enige Engelse en Duitse liederen, die, getuige het applaus zeer in de smaak vielen. Vervolgens werd het woord gevoerd door mevrouw G. SteertBrouwer uit Purme- rend, die diep inging op het motto dat de Vrouwenbond voor het komende jaar heeft genomen: „Socialisme is het streven naar een maatschappij van vrijheid, gelijkheid en broederschap". Spreekster betoogde dat de socialisten in hun strijd het verstand soms meer laten spreken dan het hart en zij vervolgde: in het begin was het socialis me slechts een strijd die gevoerd moest worden voor de bestaanszekerheid, maar nu is die strijd overgenomen door de vak verenigingen. Na de bevrijding is onze strijd anders geworden, maar zij blijft voortgaan om een maatschappij te krijgen waarin de arbeider niet langer alleen een nummer is. Onze idealen zijn niet vergroeid, aldus spreekster, maar met onze eigen geestelijke groei steviger en beter omlijnd geworden. Het socialisme, zo ging mevrouw Steert verder, is onverbrekelijk verbonden met de democratie. Het is -ons aller taak er zorg voor te dragen dat de toestanden van voor de oorlog niet meer terugkeren. Ook de vrijheid is evenals de democratie, onver brekelijk met het socialisme verbonden, aldus spreekster. Iedereen, zo bepleitte zij, moet in het leven gelijke kansen krijgen; ook de begaafde kinderen uit arbeidersge zinnen moeten de gelegenheid hebben een hogeschool te bezoeken. Mevrouw Steert gaf als haar mening te kennen dat met de rechten van de gehuwde vrouw bijna geen rekening wordt gehouden. Hoewel het ge zin de kern van de samenleving is, aldus spreekster, mogen wij ons niet in die kern opsluiten. Wij zijn verplicht om onze kin deren tot goede gemeenschapsmensen te vormen, die weten wat burgerzin is. Pas dan zullen wij komen tot een maatschappij, waarin vrijheid, gerechtigheid en broeder schap heersen. Na de thee werd het toneelstukje „Groen en Wit" opgevoerd. Mevrouw C. Kroon Kuneker declameerde enige gedichten. Ingewikkeld en duur Nieuw telefoontarief voor Spaarndam en Nieuw Vennep Nog niets bekend over toepassing op andere netten Mei ingang van 22 November 's morgens om acht uur zal op de interlocale telefoon gesprekken van aangeslotenen op de netten Spaarndam en Nieuw Vennep met abonné's, welke automatisch kunnen werden gekozen, het nieuwe interlocale telefoongesprekken- tarief van toepassing zijn. Dit tarief omvat drie tariefsklassen, nl. taviefsklasse A, B en C. Tariefsklasse A geldt voor abonné's te Spaarndam voor gesprekken met aange slotenen in de sectoren Haarlem, Hillegom, Hoofddorp, Santpoort en IJmuiden. Voor abonné's ie Nieuw Vennep met de sectoren Haarlem. Hillegom en Hoofddorp. Tariefsklasse B geldt voor aangeslotenen te Spaarndam voor gesprekken met aan geslotenen in de sectoren Amsterdam, Be verwijk, Lisse, Uithoorn en Zaandam en voor abonné's te Nieuw Vennep met aan geslotenen in de sectoren Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Beverwijk, Leiden, Lisse. Sant poort, Uithoorn, Weesp, IJmuiden en Zaandam. Tariefsklasse C geldt voor gesprekken met alle andere sectoren. De kosten van automatisch tot stand ge brachte gesprekken zullen met ingang van genoemde datum bedragen voor gesprek ken in tariefskla^se A 6 cent voor de eerste minuut, voor elke minuut meer 3 cent daarboven. Tariefsklasse B 15 cent voor de eerste 30 seconden, voor elke 30 seconden meer 3 cent daarboven. Tariefsklasse C 27 cent voor de eerste 10 seconden, voor elke 10 seconden meer 3 cent daarboven. Voor gesprekken met netten, die wel langs automatische weg bereikbaar zijn, doch welke gesprekken om de een of an dere reden door tussenkomst van een tele foniste worden tot stand gebracht (bijv. gesprekken waarvan de kosten aan de aan vrager moeten worden medegedeeld, ge sprekken met voorbericht of telefoon op roepbericht) gelden tarieven, welke onge veer aan de hierboven vermelde gelijk zijn. De duur van deze gesprekken wordt echter naar boven tot volle minuten afgerond. Voor gesprekken met nelten, welke niet automatisch bereikbaar ziin, blijft het be staande tarief gehandhaafd. Tevens wordt met ingang van genoemd tijdstip het netnummer van Spaarndam ge wijzigd in K2504. Wij vernamen van de plaatselijke tele- foondireetie nog, dat het niet is te zeggen, wanneer de nieuwe tarieven ook voor de andere netten in het Haarlems district van toepassing worden. Dat is een kwestie van" financiële en technische aard, die samen hangt met de verbetering van apparatuur. Tariefsverschuiving PTT is van oordeel, dat het niet zozeer om een tariefsverhoging dan wel om een tariefs'ver schuiving gaat. Hoewel deze mening wel niet door de abonné's gedeeld zal worden, doet zich inderdaad het feit voor, dat de totale opbrengst der netten geen noemenwaardige vooruitgang ver toont. Wel is gebleken, dat met het aantal aan- aanvragen de kosten van de gesprekken toenemen. Positie van huispersoneel dient geregeld te worden Mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra over de „dienstbodennood" Woensdagavond sprak mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra uit Den Haag in een der zalen van restaurant Brinkmann voor de Plaatselijke Raad Haarlem van de Natio. nale Vrouwenraad over de oorzaken van het tekort aan huispersoneel, dat haars in ziens slechts ten dele aan de uitbreiding van het aantal vrouwenberoepen, de trek naar de kantoren en fabrieken en andere dergelijke factoren te wijten zou zijn. Hoc-fdoorzaak van de impopulariteit van de huishoudelijke arbeid zag spreekster veel eer in het ontbreken van vaste arbeids voorwaarden en loonnormen, waarnaast tal van psychologische factoren een rol spelen. Al te vaak beschouwt „mevrouw" haar dienstbode nog als een „verlengstuk van de stofzuiger", over wier diensten zij te allen tijde kan beschikken en wie zij, behoudens de betaling van haar loon, niets aan per soonlijke waardering of zelfs aan dood gewone hartelijkheid verschuldigd zou zijn, Met mevrouw Haitsma MuiierVan Beu- sekom, die over al deze kwesties een be langwekkend boekje schreef, zag spreekster het vraagstuk dan ook veeleer als een „mevrouwen-probleem" dan als een dienst- boden-idem. Nu is voor enkele jaren door tal van vrouwenbonden en organisaties van diverse pluimage een studiecommissie ge vormd die na ampel overleg een regeling ontworpen heeft waarin arbeidsvoorwaar den en lonen voor de verschillende catego rieën van huishoudelijk personeel vastge legd zijn, maar het ministerie van Sociale Zaken weigerde dit concept zelfs maar als richtlijn voor de arbeidsbureaux te sanc- tionneren op motief dat de loonnormen te hoog lagen. Dit laatste bestreed spreekster, want de voorgestelde lonen waren vol komen afgestemd op die in gelijkwaardige andere beroepen. De genoemde studiecommissie heeft nii een model-arbeidscontract opgesteld, waar in geen loongrenzen genoemd worden, maar dat alle andere arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden, vrije uren, vacantie en huis vestingsnormen voor huishoudelijk nerso- neel nauwkeurig bepaalt. Dit model-con tract zal op ruime schaal onder het publiek verbreid en gepropageerd worden, maar spreekster ontveinsde zich niet, dat het nog wel jaren zal duren voor de noodzaak van de beoogde emancipatie der huishoudelijke beroepen in ons land algemene erkenning zal erlangen. In de Scandinavische staten. Oostenrijk en verschillende andere landen is deze materie al lang wettelijk geregeld en tenslotte zal het ook hier zover moeten komen, wil de „dienstbodennood" een na tuurlijk einde nemen. Na afloop van haar beschouwingen had de spreekster vele vragen te beantwoorden. ADVERTENTIE Dames-shawls van zuiver wol voorradig in 17 nastel-tinten SCHINDELER Gen. Cronjéstraat lalb. Tel. 18045 Uw adres voor kwaliteitskleding Ja,, zo begon het voorjaar weer te komen. Hel zonnetje kreeg ook al meer kracht en deed de laatste sneeuw spoedig smelten. De Kabouters, die hun woning hadden verlorenwoonden nog altijd bij hun kame raden, die hen gastvrij hadden opgenomen. Daar waren ze niet tot last; Kabouters helpen elkaar altijd graag. Maar toch zouden de anderen wel weer graag een eigen huis hebben. Er gaat nu eenmaal niets boven een eigen woning, nietwaar? Maar dal kon ook wel gebeuren. „Kijk", zeiden hun gastheren. „Als jullie er wat voor voelt, om in onze buurt te blijven wonen, kunnen we nu gaan beginnen met een nieuw huis voor jullie. De grond is al niet meer bevroren en we kunnen er in werken. We gaan met z'n allen een nieuwe woning voor jullie maken!" Ze spraken een dag af om het werk te beginnen, en toen het zo ver was, trok een hele stoet Kabouters er op uit, met bijlen, zagen en ander gereedschap. Met buitengewoon concert wordt Bach-jaar besloten Kathleen Ferrier soliste De Nederlandse Bachverenigin-g komt onder leiding van dr. Anthon van dei- Horst, na een druk zomerseizoen met uit voeringen te Naarden, Amsterdam, Utrecht, Gouda enzovoorts, te Haarlem haar taak in'het Bachjaar besluiten met de uitvoering van drie cantates die tot de kapitale wer ken van de Leipziger Cantor behoren en waarvan er minstens twee, voor zover wij weten, nooit eerder in deze stad ten gehore zijn gebracht. Dat buitengewone concert heeft Maandag plaats in onze gemeentelijke Concertzaal. De aanleiding om deze werken juist daar te komen uitvoeren, kan vermoedelijk wel gezocht worden in het feit dat van alle Nederlandse kunstcentra Haarlem het beste concertorgel bezit. De rol die het orgel in twee dezer cantates te vervullen heeft is namelijk van essentieel belang: Bach heeft het hierin niet enkel ter begeleiding, maar ook als solo-instrument behandeld. En zo kon men voor een zaal-uitvoering nergens beter terecht dan in Haarlem. Nadat Bach in 1730 gedaan gekregen had dat het rugpositief van het orgel der Tho- maskerk te Leipzig van een apart klavier werd voorzien, waardoor het hem mogelijk werd zelf het orgel te bedienen bij de uit voering van cantaten en van die plaats zijn koor en orkest te leiden, kwam hij er toe cantates te schrijven, waarin het orgel een solistische functie had. Wij kenneir daar een achttal voorbeelden van. Een hiervan is de cantate nr. 146 „Wir müssen durch viel Trübsal", voor de Zondag „Jubilate" (de derde na Pasen) voor vier solo-stem men, koor, obligaat-orgel, strijkorkest, hobo's, fluit en continuo. Met dit werk opent dl*. Anthon van der Horst zijn pro gramma van Maandagavond. Men kan be grijpen dat Bach soms met veel overhaas ting te werk moest gaan bij het compone ren van zijn cantates, want op iedere Zon en feestdag van het kerkelijk jaar was er een ander werk nodig. Vijf of zes jaargan gen heeft hij aldus geschreven, niet alleen in partituur maar ook in afzonderlijke stemmen! Daaruit is te verklaren dat hij vaak stukken uit vroegere eigen composi ties overnam. Dit is dan ook het geval met „Wir müssen durch viel Trübsal". De in leiding voor orgel-solo met orkestbegelei ding is niets anders dan het eerste Allegro uit het Klavierconcert in dat zelf weer een omwerking was van een vioolconcert. Voor liet daarop aansluitend koornummer gebruikte Bach het Adagio uit hetzelfde Klavierconcert. Maar met ware meester hand bracht hij deze omwerking tot stand! De elegische stemming van dit instrumen tale stuk past trouwens uitstekend bij de tekst „Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen". Doch het merkwaardige is. hoe de geniale componist in de omraming van het voorhanden stuk een koorwerk heeft weten te plaatsen dat er naar de geest geheel mee in overeen stemming is, zodat het gelijktijdig lijkt te zijn ontstaan. De solo-stukken van deze cantate zijn buitengewoon' mooi; het hin dert zelfs niets dat ze tamelijk lang zijn uitgevallen. Een duet voor tenor en bas behoort tot de fraaiste en stemmigste vreugdezangen van Bach. Het tweede nummer van het programma is de Cantate rio. 169 „Gott soli allein mein I-Ierze haben", voor alt-solo (te zingen door cle vermaarde Engelse zangeres Kathleen Ferrier), orgel-solo (Albert de Klerk), strijkorkest en hobo's. Het koor heeft hier alleen in hel slotkoraal te zingen. Ook voor dit werk heeft Bach een van zijn Klavier concerten (dat in E) omgewerkt. Albert Schweitzer noemt het openingsstuk voor orgel een voortreffelijke adaptatie als het in een zilverige klank van mixturen ge speeld wordt. En van de eerste alt-aria, die een omwerking is van een „Siciliano" uit het bewuste klavierconcert, getuigt deze bekende Bach-kenner, dat zij meesterlijk geslaagd is. De zangstem is vrij gevonden en met de reeds bestaande „Siciliano" samengevlochten. Een andere grote aria in deze solo-cantate laat het orgel dingen doen die misschien een obligaat-viool beter ge legen zouden hebben. Alles bij elkaar is deze compositie een zeer belangrijk stuk voor altstem en niet minder voor orgel. Tenslotte brengt de Nederlandse Bach- vereniging Cantate no. 80, een koraal-fan tasie op het Lutherlied „Ein feste Burg ist unser Gott", voor vier solisten, strijkorkest, hobo's, trompetten, pauken en orgel. In dit werk horen wij Bach in al zijn groot heid, zijn barokke praal, zijn geweldig uit drukkingsvermogen en zijn apostolische gloed. Het is een feestcantate in de meest verheffende zin en een wonderwerk van muzikale techniek. Het eerste koornummer behoort tot het sterkste wat Bach gecom poneerd heeft. Als geheel stelt het zeer hoge eisen, vooral aan het koor. Behalve Kathleen Ferrier laten zich als vocale solisten horen: de sopraan Mea Na- berman, de tenor John van Kestëren en de bas Leo Ketelaars. Verder werkt aan deze uitvoering mede het Omroep-Kamerorkest. JOS. DE KLERK. ADVERTENTIE Het geschenk dat HIJ of ZIJ zichzelf zou geven Bent U al klaas- voor 5 December? Zo niet dan helpen wij U graag Onze aantrekkelijke GESCHENKENLIJST VOOR DE DAMES: 'n snoezige gouden armband v.a. f125,— gouden slavenarmband 185,— gouden close for ever 67,— gouden collier 28,75 gouden hanger 15,— brillantring 57,50 gouden fantasierïng 22. gouden damespolshorloge 108,75 zilveren bonbonbakje 47,50 taartprikker 7,50 tafelcouvert 33,— cigarettenkoker 32,50 verzl. cigarettenkoker 14,75 VOOR DE HEREN: gouden manchetknopen v.a. f 124, dasspeld 14,— zegelring 51,50 polshorloge 160,— zilveren cigarettenkoker 32,50 aansteker 18,— manchetknopen 4,25 dasklem 4,95 chroom horlogebanden 4.25 doublé horlogebanden 10,75 verzilverde cig.koker 13,75 zilveren potlood 5,75 DE SINT kent ons oersterk jongenshorloge van 18,75. 24,50, f 30,80. Laat nu reeds Uw cadeautje reser veren, alles mag na de Sint geruild worden. Alle artikelen boven de 10. ziin verzekerd tegen VERLIES, DIEFSTAL. BESCHADIGING. GR. HOUTSTRAAT 49, TEL. 20049 de kleine zaak met de grootste keuze! Installatie van wijkcomité voor Haarlem-Noord Wij hebben reeds gemeld, dat het wijk comité voor Haarlem benoorden de Jan Gij zen vaart en voor Spaarndam binnen kort geïnstalleerd zullen worden. Thans vernemen wij, dat het comité voor Haarlem-Noord op Woensdagavond 29 November door de burgemeester in de nieuwe openbare kleutersehoaL„aan de Tesseïschadestraat zal worden' bevestigd, De militaire missie in Indonesië Gewetensbezwaren bij aangewezen militairen? Het Tweede Kamerlid de heer Weiter (KNP) heeft aan de minister van Oorlog en van Marine gevraagd of het de minister bekend is, dat onder de officieren en mili tairen beneden die rang, die zijn aangewe zen orn deel uit te maken van de militaire missie in Indonesië, er zijn, die er gewe tensbezwaren tegen hebben, bij de militaire missie werkzaam te worden gesteld. De heer Weiter vraagt of de minister bereid is ter tegemoetkoming aan die be- zwaren de militaire missie in Indonesië uitsluitend te doen samenstellen uit perso neel, dat zich daarvoor vrijwillig beschik baar stelt. ADVERTENTIE Favoriet Nieuws 2 Belangrijke punten lste. Uw garderobe kan tijdig voor Kerstmis gereed zijn, door NU uw stoffen te kopen. 2de. Wij hebben nu nog de grootste keuze in verschillende dessins en kleuren voor Cocktail-japon" nen o.a.: RAMAGé - kreukvrij f 5-90 Weet U dat aan onze zaak verbonden zijn prima gedipl. coupeuses, die Uw japon maken voor 20.- Prima coupe Barteljorisstr. 27 b.d. Gr.Markt,Tel.ll770 FEUILLETON door mevrouw Bijleveld-Gelinck 18) Maar even later stonden ze dan toch in de hall, het meisje zó tintelend van leven dat de douairière een ogenblik hoop vol glimlachte. Maar nee, ze stonden niet gearmd en Arnold keek nietszeggend als altijd. Pardon, meneer van Blitterwijck. Mag ik u even spreken? Nu moet u Arnold niet alléén het standje geven, inspecteur!, zei het meisje vrolijk, we zijn samen ontsnapt en heb ben in Trianon een kopje koffie gedron ken. Tot haar verbazing gaf hij geen ant woord, maar zag haar alleen even aan. Toen wendde hij zichh weer tot Arnold: Ik zal u voorgaan naar boven, meneer van Blitterswijck, en ze gingen samen de trap op. Aagje bleef hen nakijken. De douairière was weer teruggegaan naar de salon en het meisje was nu alleen in de hall. Ze keek snel naar de hand schoenen en constateerde meteen: ze wa ren wéér verlegd! Zou ze? Het kon mis schien nog nèt, vuordat er iemdnd voor de lunch beneden kwam. Ze greep op nieuw de handschoenen van de kist, wipte in de cel en krabbelde daar haar derde depêche: De naam van de ontvoerder van juf frouw van Esbeeck is Gerrit Haagjes uit Blitterswijck. Hij is momenteel in een kost huis in Amsterdam maar gaat vandaag nog weg. Haast u om hem le grijpen, vóór het te laat is! Ze vond het zelf prachtig, vooral het laatste zinnetje. M.'iar meteen hoorde ze al voetstappen de trap afkomen; nee, het was al te iaat, ze kon niet meer weg! Maar de inspecteur stelde ze zichzelf gerust, kon het tenminste niet zijn! Die confe reerde met Arnold. Ze loerde door het ruitje: Hans Preller was het, die naar de eetkamer ging. Hij had haar ook zien staan maar lette niet verder op haar en trok de deur weer achter zich dicht. Ge lukkig! Nu kwam ze er gauw uit. Ze legde alles weer op zijn plaats, het briefje weer in de handschoenen verstopt. Prachtig ging het, haar detectivewerk! Als de inspecteur straks beneden kwam, moest ze toch eens opletten wat voor een gezicht hij zou trekken als hij de nieuwste verrassing vond. He't waren toch waardevolle inlichtin gen! En nu, ze keek op de staande klok in de hall, had ze nog vijf minuten voor de lunch. Ze ging zich nog even wat op frissen. Het was één van de regels van het huis, door mevrouw Beerman ingesteld en streng gehandhaafd, dat de twee hoofd maaltijden gezamenlijk werden genomen in de eetkamer en dat iedereen daarbij stipt op tijd aan tafel verscheen. Men wist, dat zelfs op een buitengewone dag als vandaag geen exuses zouden worden geaccepteerd voor te laat- of niet aan tafel verschijnen en toen dan ook enige minuten later de grote gong in de beneden-hall luidde, gingen in het huis vele deuren open-en-dicht en kwam iedereen naar beneden. Zo kwam ook Aagje haar kamer uit, net op hetzelfde ogenblik dat de inspecteur en Arnold de kamer van tante verlieten. Ze keek gauw naar Arnolds gezicht, maar er was niet de minste uitdrukking op te zien. Wat zouden ze in die vijf minuten besproken hebben? Juffrouw van Esbeeck? De inspecteur hield haar bij haar arm tegen. Luistert u eens even. Krijg ik nu een standje? Hij keek haar weer ernstig aan. Nee, hij ging met haar terug naar haar kamer tje en sloot de deur achter zich. En toen vroeg hij: Weet u het nog niet? Wat dan? De vingerafdrukken zijn geïdentifi ceerd, het rapport van de deskundige is binnengekomen, ongeveer een uur geleden. Het zijn de vingerafdrukken van freule van Amshove. HOOFDSTUK V. Hij zag haar gezicht wit wegtrekken en zij staarde hem verschrikt aan. Maar toch reageerde zij niet zoals hij verwacht had; zij werd niet heftig of verontwaardigd en riep niet: Dat kan niet! zo als zij dat ten opzichte van meneer Benck gedaan had. Zij bleef stil voor zich uitkijken, zichtbaar trachtend zijn mededeling te verwerken. Toen zei ze zachtjes, als in zichzelf: Nu begrijp ik het! Wat begrijpt u? Ik was vanmorgen bij Frida en ze deed zo vreemd. Anders is ze nooit zo, ze is altijd gelijkmatig en opgewekt. Maar nu was ze somber en rusteloos en raar. En toentoen keek ze in mijn gezicht, en zag daar de buil en toen vroeg ze of ze het mocht afkussen. Vroeg ze dat? Dat zal dan.dat zal dan wel ge weest zijn omdat zij mij tegen de muur geslagen heeft. Stakker! Wat een lief kind, dacht hij. Maar toch begrijp ik het niet! Toch lean ik het niet begrijpen, inspecteur! Dat Frida in tantes bureau zou inbreken! Het is absurd! Waarom zóu ze dat gedaan hebben? Het is mij ook totaal onbegrijpelijk. En zegt ze er zelf niets van? Ik heb een half uur met haar gepraat. Dat wil zeggen, ik heb gepraat en zij heeft enkel maar geantwoord dat zij mij niets te zeggen had. Niets. Ik heb alles gepro beerd, ik ben haar op alle mogelijke ma nieren tegemoet gekomen maai- zij weigert ieder -verklaring. Het maakt haar positie uiterst precair. Hoe zo inspecteur? Dat begrijpt u toch wel, juffrouw van Esbeeck. Iedere rechtbank zal haar op het bewijs van vingerafdrukken ver oordelen! Zelfs al wordt het gestolene niet bij haar gevonden! Maar er zit stellig iets anders achter! Daar ben ik ook van overtuigd. Ziet u, ik heb onmiddellijk vanmorgen onder zoek laten doen naar de financiële positie van al uw huisgenoten. Het is nu immers wel duidelijk dat geld de drijfveer is ge weest van de inbraak en de ontvoering. En dan kan je de financiële positie van iemand een belangrijke aanwijzing zijn. En nu blijkt dat freule van Amshove ver reweg het best gesitueerd is van u allen: baron van Amshove bezit uitgestrekte landerijen in het Noorden. Een oer-degelijk Fries fortuin, een oer-degelijk Fries meis je. Zij is de laatste die ik ooit verdacht zou hebben; het is een mysterie! Wordt,.., wordt Frida nu gevangen genomen? Ik heb de meest clemente maatregel genomen die ik nemen kon. Ik heb haar kamerarrest gegeven met een agent voor haar deur en er mag niemand bij haar. Verder mag ik niet gaan. En lang kan dit ook niet duren; als er vóór vanavond geen plausibele oplossing komt zal ik haar moe ten arresteren. Ze legde haar hand op zijn arm. Maar probeert u dan nog eens, in specteur! Gaat u dan straks nog eens naar haar toe. Misschienmisschien dat zij dan nog iets zal zeggen! Ik zal mijn uiterste best doen kind! Ik beloof je.... Aagje!!! Ze schrokken alle twee van het harde geluid en draaiden zich met een schok om. In de deur stond mevrouw Beerman, thans in een bessensapkïeurige „robe' mplaats van de bessensapkïeurige kimono en met een vlokkig „kroes" op haar voor hoofd in plaats van de kruipennetjes. Maar de bruine krent-oogjes blikten weer even fel als vannacht en ze keken zelfs met een zekere argwaan naar de beide jonge men sen. Wij zitten al een kwartier aan de lunch! Je kent de regels van het huis! Je bent vijftien minuten te laat! Ik heb juffrouw van Esbeeck hijr vastgehouden, toen ze naar beneden wilde gaan, verdedigde de inspecteur het meisje. Ik had haar een zeer belangrijke mede deling te doen. Zo. Ik heb anders al genoeg last van dié zaak! De hele morgen een agent voor de deur. Mijn goeie naam is al weg. (Wordt vervolgd),

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1950 | | pagina 8