Markt in Noord floreert al vijf jaar in Floresstraat Kennemer Lyceum gastheer bij interlyceale voor sportwedstrijden Joegoslavische folklore in Bloemendaal Aanvallende speurhond met mes gestoken Zangleerlingen van Coby Riemersma Kamerlid en vakbond leider spraken voor CHU Wij moeten te hard rijden Nieuw geluidssysteem voor smalfilm-projectie biedt grote perspectieven VRIJDAG 20 JUNI 1952 - HAARLEMS DAGBLAD - ORRECIITE HAARLEMSCHE COURANT Haarlemmer in beroep bij Amsterdams hof Chauffeur van N.Z.H.: Examens Morgen speeltuindag Uitvinding Amsterdamse muziekprijs (B 2) voor Jan Mul „De Spaarnespatters" met een gezellig familiespel Verzoek in Friese taal niet ontvankelijk Wie gisteren een krop sla of een hemd op de markt in de Floresstraat in Haarlem-Noord kocht, zal niet bemerkt hebben dat deze markt haar vijfde ver jaardag beleefde. Er waren geen vlaggen en geluidsversterkers op het terrein om de dag te herdenken dat marktdirecteur J. H. W. Scholten en marktmeester L. D. VrU er voor het eerst de tentjes inspec teerden. Zy vertelden ons dat zij op die dag ernstig getwijfeld hadden aan de le venskansen van de nieuwe markt. In de dertiger jaren was een markt op het Pre- toriaplein al jammerlijk mislukt; de markt in het Centrum trok op die dag de kopers meer, en de ligging was trouwens ook niet gunstig. Maar de markt in Noord bloeit. Het eerste jaar was het moeilijk. De textiel, een belangrijk product, was nog schaars in die tijd, maar toen hierin verbetering kwam groeide de markt al spoedig van de Atjehstraat tot de Molukkenstraat en marktmeester Vrij moet goed opletten om verdere onofficiële uitbreidingen te voor komen. Zoals op alle markten in Haarlem is ook hier de taak van de marktmeester niet gemakkelijk. Er is een vaste kern van standhouders, die een eigen plaats heb ben, maar wanneer zij deze 's ochtends om half negen niet ingenomen hebben geldt hier dezelfde regel als in de kerk. Alleen zyn de veertig tot vijftig marktlieden, die op dat uur om het dozijn vrijgekomen plaatsen kibbelen, aanmerkelijk minder in getogen dan kerkgangers die graag een stoel willen hebben. „Je moet dan niet ze nuwachtig zijn", drukt de heer Vrij het uit. Marketentster In de eerste weken van de markt was er grote behoefte aan een café op het terrein. De verkopers staan de hele dag in hun stalletjes en hebben dan wel eens behoefte aan een kop koffie en nog iets ariders, want voor dat laatste is in de Floresstraat ook geen aparte gelegenheid. Nu woonde er in de straat een dame, die er een twee dehandswinkel had. Donderdags werd zij al vroeg in de morgen gewekt door het lawaai van het opzetten van de tenten, en toen het een keer slecht weer was en zij toch niet slapen kon van het getimmer, besloot zij om maar op te staan en koffie te zetten voor de mannen. Zij kwam naar buiten met een blad met koppen koffie. Er was genoeg voor tien man en een elfde gaf zij een sigaret. Kort daarop werd er in haar eigen huis getimmerd en gezaagd en wie nu op de markt een kopje koffie wil gaan drinken, of iets anders wil gaan doen, kan terecht bij „Tante Annet", want zo heet zij daar. Wij hebben bij Tante Vanmorgen heeft de 32-jarige chauffeur T. J. K. uit Haarlem voor het Amsterdams gerechtshof een recapitulatie gehoord van het gebeurde op een avond van de elfde December 1951, toen hij met een vxdend aan het stropen was in de duinen te Over- veen in de gemeente Bloemendaal. De jachtopziener Van der Mey snapte de vrienden bij hun verboden bezigheid en sommeerde hen te blijven staan „of de hond gaat los". Toen beide mannen naar hun namen werd gevraagd waarschuwde de jachtopziener ten tweeden male, doch K. gaf hieraan geen gehoor en nam de benen. De hond zette op bevel van zijn baas de achtervolging in. K. trok een mes, toen hij het dier gevaarlijk dicht achter zich hoorde. De hond hapte toe en beet de stroper in de hand, waarin het mes ge klemd zat. K. verwondde het dier aan zijn bek en stak later de jachthond nog eens in zijn romp. Het dier was daarvan na enige dagen weer hersteld. Op 17 April is K. door de Haarlemse rechtbank tien da gen opgelegd, omdat hij schuldig was be vonden aan het „beschadigen" van een politiehond. Tegen deze uitspraak kwam K. in hoger beroep bij het gerechtshof te Amsterdam. „Waarom bleef u niet staan, toen u de hond achter u hoorde?", vroeg de presi dent. Verdachte: „Ik schrok van het dier". President: „In eerste instantie hebt u ver klaard, dat u poogde van de hond af te komen, om het duinterrein zonder bekeu ring te verlaten". Verdachte kwam echter op deze verklaring terug en hield vol, dat hij uit angst het mes had getrokken. Op de vraag van de president, of K. de kosten van het consult bij de dierenarts, f8, aan de jachtopziener had vergoed, antwoordde hij ontkennend. „De hond is dood" vertelde de als ge tuige gedagvaarde Van der Mey, onbezol digd veldwachter van de rijkspolitie te Overveen. „Toch niet van de toegebrachte steek?" informeerde de president, daarop haalde de getuige de schouders op. De procureur-generaal achtte de „be schadiging" van het dier bewezen en vroeg bevestiging van het vonnis der rechtbank. De raadsman bepleitte clementie op grond van de persoonlijke omstandigheden van verdachte. PI. was van mening, dat de steek was toegebracht uit angst voor de hond. Op 1 Juli zal het hof arrest wijzen. Moeder Van Mierlo, de oudste marktkoop vrouw in de Floresstraat en andere Haar lemse markten. In haar tentje werkt als tegenstelling Truusje, de jongste. Tussen hen in marktmeester Vrij. Annet thee gedronken. Haar café was met bloemen versierd ter ere van de verjaar dag en zij had tweehonderd heerlijke koe ken gemaakt, die zij de marktlieden aan bood. Zij heeft ook een tijdje ijs verkocht, maar daar is zij later van teruggekomen. Er vormde zich om haar ijskeldertje na melijk steeds een troep kinderen, die zij geen gratis ijsje kon weigeren. Tante An net gaat binnenkort trouwen. Wij ontmoet ten haar aanstaande man en begrepen meteen dat zij bij elkaar passen, toen hij ons een lekkere sigaar deed opsteken. De kooplieden onderscheiden zich in twee groepen: standwerkers en stille kra mers. Het verschil tussen deze groepen is dat de eerste veel meer en veel harder praat dan de tweede. Aan het einde van de markt vonden wij de bekwame Amster damse standwerkers Gobets en Zijl, beiden al tientallen jaren in het vak. De heer Zijl had ditmaal de hand weten te leggen op een partij vruchtenboren, die het uitper sen volgens zijn zeggen tot een enkele, verbluffend eenvoudige handgreep reduce ren. Om aan zijn betoog kracht bij te zet ten hadden de mannen zich in kraakhel dere chirurgenjassen gestoken en gaven zij nu op een gedekte tafel met echte si naasappels en grapefruits een demonstra tie die het publiek deed watertanden. „Vooral voor die hele kleine kinderen is vruchtensap een heerlijke drank", schal de de heer Zijl, handig een oranje fontein uit een sinaasappel drukkend; „nu zie je ze niet zoveel, maar van het najaar ko men ze wel weer". Wij vroegen zijn col lega Gobets ondertussen wat hij van de markt dacht. Hij keek eens rond en zag een groepje mannen, dat naar de vruch tenboortjes keek. „Ach", zei hij, „dit is een buurtmarkt, die niet zo gek is. Je moet Het zal met de Nederlandse zangkunst goed gaan, zolang er in ons land paedago- gen gevonden worden als de Heemsteedse lerares Coby Riemersma. Tot deze conclu sie kwamen wij na het concert, dat haar leerlingen gisteravond in de tuinzaal van het gemeentelijk Concertgebouw te Haar lem gaven. Een omvangrijk programma (ongeveer vijftig nummers) werd door hen ten gehore gebracht. Het bevatte allerlei muziekvormen en stijlen: opera-aria's, Franse, Engelse, Duitse, Italiaanse en Spaanse kunst- en volksliederen. Ieder der optredende leerlingen had een aandeel in dit programma overeenkomstig zijn per soonlijke stemsoort en psychische gericht heid. En bovendien bleek bij allen de tech nische stemontwikkeling zo naar verhou ding vervolmaakt, dat er geen ogenblik een inzinking van het hoge vertolkings niveau kwam. Het zou te ver voeren alle prestaties af zonderlijk te bespreken. Een algemene sa menvatting van de indrukken brengt ons er allereerst toe om op het voortreffelijke principe der ademhaling te wijzen. Dit be ginsel bleek voor al deze volledig of nage noeg volledig geschoolde vocalisten niet alleen een physieke maar ook een psychi sche steun te zijn. Het werd de basis voor een uitnemende toonvorming, zuiver, gaaf en met tal van expressieve nuanceringen. Dan willen wij wijzen op de duidelijke ar ticulatie, die bij alle vertolkingen opge merkt kan worden, op het stijlbegrip en op de verrassend goede voordracht, die elk lied, elke aria in de passende sfeer bracht. Bezieling werd zelfs een kenmerkt van voortreffelijke coloratuurzang (Caro nome uit „Rigoietto" en de fameuze Variaties van Heinrich Proch). Zij maakte de ver tolking van „Vesti la giubba" uit „Paljas" diep aangrijpend, evenals de voordracht van „Celeste Aïda" van Verdi. Zonder ook maar in het minst aan andere vertolkingen te kort te doen zouden wij nog willen noe men de charmante uitvoering van „La ci- darem la mano" uit „Don Giovanni" van Mozart, de sarcastische voordracht van Me fisto's serenade uit „Faust", de indrukwek kende zang bij de uitvoering van „In diesen heil'gen Hallen", de verrukkelijke licht heid van Wolfs „Elfenlied". Verder nog de sprankelende geestigheid bij het zingen van Mozarts „Warnung", de dramatische kracht van „A merima" van Bossi en de goed getroffen expressie in Ravels chanson épique. Tenslotte willen wij onze grote bewon dering uitspreken voor de door en door mu zikale begeleiding door Coby Riemersma van alle liederen, aria's en duetten, die op deze avond werden gezongen. P. ZWAANSWIJK het op zo'n markt van de vrouwen heb ben. Die mannen, nou ja, dat is toch maar toneelvulling". Standwerker Zijl steeg inmiddels weer tot ongekende hoogten van rhetoriek: „Ik was laatst in een klein plaatsje ergens in het buitenland. Daar kon ik mijn boren niet kwijt, want de mensen in dat dorp eten de sinaasappels met schil en al op. Maar hier zijn wij onder beschaafde men sen De meeste kooplieden wilden geen vlag vertoon en kostbare feestelijkheden voor deze verjaardag. Daar hebben zij geen on gelijk in. Maar wij hopen dat de Noord- markt vele malen lustrum zal vieren, met of zonder muziek. Op een openbare vergadering van de afdeling Haarlem der Christelijk Histori sche Unie in het Wijkgebouw der Her vormde Kerk aan de Gedempte Oude Gracht werd gisteravond het woord ge voerd door de secretaris van het CNV, de heer C. J. van Mastrigt, en door het Tweede Kamerlid de heer F. H. de Wetering. De eerstgenoemde gaf een beschouwing van het sociale vraagstuk, dat naar hij zeide door steeds meer mensen veel te ge makkelijk en met verlies van eigen verant woordelijkheidsbesef wordt afgewenteld op de overheid. Daardoor zijn velen zich niet bewust van de geruisloze evolutie, waarin de staat en de maatschappij steeds verder ineenvloeien. Elke overheid had na de des organiserende oorlogsjaren ordenend moe ten ingrijpen, maar het begint er volgens spreker thans wel heel sterk naar uit te zien, dat men gaat „ordenen om te orde nen". Hiertegenover wilde hij geenszins het „vrije spel der maatschappelijke krach ten" stellen, maar wel aanvoeren dat het maatschappelijk leven thans voldoende regulateurs bevat om een overheersing van de sterkere over de zwakkere te voor komen. De heer Van Mastrigt wees er op, dat de eerste sociale verzekering, die de regering sinds de oorlog tot stand heeft gebracht de Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering is, die 1 Juli van kracht zal worden. De Noodvoorziening voor Ouden van Dagen dient men naar hij zeide, niet als een sociale verzekering te beschouwen, zij is een steunregeling. Hij achtte deze voor ziening gevaarlijk, omdat zij zijns inziens alle spaarzin wegneemt. Wanneer men iets bezit, moet men er immers afstand van doen om van de noodvoorziening te kunnen profiteren. De Noodwet-Drees zou na de oorlog niet nodig zijn geweest, wanneer men vóór de oorlog bij de- uitvoering van de Invalidi teitswet van Talma de premies gelijke tred had doen houden met de behoeften. De heer Van Mastrigt uitte critiek op de steeds verder doorgevoerde centralisatie bij de uitvoeringsorganisatie der sociale verzeke ring. Hij verwierp de groeiende overheids bemoeiing, zoals hij zeide, niet uit een practisch oogpunt, maar uit hoofde van het principe van de eigen verantwoordelijkheid van de individuele mens als schepsel Gods. De heer De Wetering, die na hem sprak, behandelde de internationale overeenkom sten, waaraan Nederland zich heeft onder worpen, omdat het economisch, financieel en sociaal niet meer op eigen benen kan staan. Hij hekelde het vormen van de dwergpartijen, die door de verworven stemmen slechts de tegenstanders in de kaart spelen en besprak vervolgens de twee grote historische waarden van het Neder landse volk: vrijheid en recht, die naar hij opmerkte door de socialisten in feite onder geschikt worden gemaakt aan het streven naar een welvaartsstaat. De wet op het crediettoezicht, is naar hij zeide, een symp toom van de socialistische pretentie om door de staat alle economische wetten te beheersen. Dit leidt volgens hem naar een „braintrust van ambtenaren", waarbij de bedrijven als rijpe appels in de begerige armen van de staat vallen en de mensen tot massa-mensen worden gemaakt. Vijf lycea uit ons land, het Nederlands lyceum (Den Haag), het Amsterdams lyceum, het Baarns lyceum, het Lorentz- lyceum (Eindhoven) en het Kennemer Lyceum houden twee maal per jaar vroeger zelfs drie maal een interlyceale, waarvan de oorsprong reeds van voor de laatste oorlog dateert. Op de voorjaarsinter - lyceale, die met Pasen werd gehouden, ein digde het Kennemer lyceum op tie derde plaats. Binnenkort zullen leerlingen van deze school de gastheren zijn van leerlin gen van de andere lycea, die op Dins dag 16 en Woensdag 17 Juli naar Over veen komen voor de zomer-interlyceale. Elke school mag officieel niet meer dan zes tig afgevaardigden (meisjes en jongens) zenden. Van de toegestane zestig afgevaar digden van elk lyceum bestaat ongeveer de helft uit supporters. De ploeg van het Lorentzlyceum uit Eindhoven zal Maandag 14 Juli aankomen. Op de beide dagen, die de interlyceale duurt, zullen de meisjes en jongens elkaar ontmoeten in tennis-, zwem en het buitenbad van „Stoop") en atle tiekwedstrijden. Het programma der athle- tiekwedstrijden bestaat uit speer- en dis cuswerpen, hardlopen (individueel en esta fette), hoog- en vèrspringen en kogelsto ten. De rector van het Kennemer lyceum, drs. E. van Meir, zal de interlyceale op Dinsdagmorgen officieel openen en de voor zitter van de Kennemr Lyceum Vereni ging (K.L.V.) Ralph Schicht zal de gasten welkom heten. Om tien uur beginnen de tennis- en zwemwedstrijden. Zwemmen 55 11 Naar aanleiding van de kwestie der verkorte rijtijden Lij de NZHVM schrijft een bus-chauffeur van deze onderneming ons, dat, in tegenstelling met de mening der directie, de rijtijden thans inderdaad té kort zijn geworden. Hij geeft als voor beeld lijn 4 waarvan het traject met 1500 meter is verlengd en waarvoor de rijtijd met zes minuten is verkort. Hetzelfde zou ongeveer gelden voor lijn zes. Van rust op de eindpunten is volgens hem geen sprake en er moet veel te hard gereden worden. Zo zegt hij, dat op de Lorentzkade de chauffeurs zelfs van hun vijfde versnel ling gebruik maken, Hetgeen betekent, dat zij daar zestig kilometer per uur rijden. Hij acht dit daar een levensgevaarlijke snelheid. De chauffeur wijst tevens op het uiter mate vermoeiend karakter van het rijden met een Crossley in het stadsverkeer en bepleit een dienstindeling, die het moge lijk maakt, dat de chauffeurs op redelijke tijden aan gelegenheid tot rust en eten komen. De thans geldende dienstregeling is naar hij zegt zo krap, dat vaak op de lijnen 3 en 4 bij het station een conduc teur moet worden meegegeven om vertra ging in te lopen. alleen in de morgenuren, de tenniswedstrij den gedurende de gehele dag. Dan ontmoeten de meisjes en jongens elkaar des avonds weer'op een gezamen lijke maaltijd in de gymnastiekzaal. Na af loop geven leden van de afdeling toneel van de K.L.V. in de aula van de school een opvoering van het toneelspel in drie be drijven van Jan Everwijn, „Moppie". Voor de leerlingen van het Kennemer lyceum wordt dit stuk reeds gespeeld op de jaar lijkse feestavond, waarmede ieder school jaar wordt afgesloten. Voor de onderbouw is dit op 10 Juli en voor de Bovenbouw (leerlingen uit de derde klasse en hoger) de daarop volgende avond. Terugkerende tot de interlyceale, op de tweede dag worden de athletiekwedstrijden gehouden. Des avonds volgt er in het ge bouw van 't Kennemer lyceum een feeste lijke bijeenkomst, afgewisseld met sketches en andere vrolijke zaken. Ook zullen de prijzen uitgereikt worden. Een wisselbeker zal uitgereikt worden aan dat lyceum, dat het hoogst aantal punten behaalt. De wisselbeker werd in 1949 door het Kennemer lyceum gewonnen en kwam in 1950 en 1951 in het bezit van het Amster dams lyceum. Aan het Kennemer Lyceum te Overveen zijn geslaagd voor het eindexamen Gymna sium A: de dames: A. E. Dekker, K. "g. de Groot; de heren F. M. L. v. Geen. J. R. Pers man: verlengd examen: 2 candidaten. Geslaagd voor examen Gymnasium B: de dames: E. A. H. v. Eek, G. B. Potgieser; de heren: G. v. Benthem v. d, Bergh. C. W. Dekker, C. P. Vroege en Ph. A. Went. Ver lengd examen: 1 candidaat. Afgewezen 1 candidaat. Op 17 Juni 1902 werd dank zij de voort varendheid van de grondlegger en stichter van het speeltuinwerk in Nederland, de heer U. J. Klaren, na vele moeilijkheden overwonnen te hebben, de eerste speeltuin in ons land geopend. Ter gelegenheid daarvan wordt morgen, Zaterdag, op alle Nederlandse speeltuinen de jaarlijkse speeltuindag gevierd. De kinderen vieren feest. Wedstrijden, volksdans, zang en muziek staan op het programma. burgerlijke stand heemstede ONDERTROUWD: A. Prins en Th. E. Jan maat. J. C. Grannetia en M. H. C. van Lent. G. A. Hoogenbos en E. H. Kuvener. A. R. P. Jongkind en M. Raasveldt. H. Fokker en C. J. van Honschoten. H. R. Abma en M. C. Schous. A. A. Ruisbroek en E. Th. M. van der As- donk. GETROUWD: P. van Overdijk en M. Th. Wijzenbroek. E. Prager en I. C. Smit. Th. P. M. Andriaanse en M. J. Kapiteijn. GEBOREN: Johanna Wilhelmina Maria, d. v. E. Kluen en M. G. Berendsen. Gezina Ma ria Cornelia, d. v. P. C. Draijer en Th. G. Broekhof. Bernardus Jozef, z. v. P. P. J. Ver- steege en M. S. Oostendorp. Theodora Agatha, d. v. A. Andreae en E. Horn, Petra Maria, d- v. F. H- Driessen en M. Vermeulen. OVERLEDEN: J. Pik, 71 jaar, J. R. Egger- ding, 30 jaar. De Bloemendaalse architect H. F. Roos dorp heeft, zoals de laatste dagen in enkele kranten te lezen is geweest, mededeling ge daan over een uitvinding, die door hem zou zijn gedaan en die het mogelijk zou maken, electrische stroom op te wekken zonder brandstof van welke aard ook te gebruiken en zelfs zonder dat „de natuurelementen te hulp behoeven te worden geroepen". Met atoomenergie heeft het ook niets te maken, aldus de heer Roosdorp. Aangezien de uitvinder geen verdere bizonderheden over zijn vinding wil verstrekken en dat gene wat ervan bekend geworden is teveel vragen openlaat ten aanzien van de tech nische verwezenlijking van zijn systeem, achten wij het niet verantwoord ruchtbaar heid aan deze mededelingen te geven, temeer waar de formuleringen waarin de heer Roosdorp blijkbaar zijn mededelin gen heeft gegoten, enig scepticisme wel rechtvaardigen. Burgemeester en wethouders van Am sterdam hebben op advies van een beoor delingscommissie bestaande uit Sem Dres den, Felix de Nobel en Wouter Paap, de vier werken voor mannenkoor, zonder be geleiding en niet te moeilijk, op Neder landse of Latijnse tekst, die in opdracht van de gemeente zijn gecomponeerd door Albert de Klerk, Joep Schreurs, August Vörding en Jaap Vranken, goedgekeurd en ieder met een bedrag van 300 gehono reerd. De muziekprijs B 1-1952 200 boven het honorarium voor de componist van het beste der vier in opdracht geschreven wer ken) is toegekend aan Joep Schreurs voor zijn „Sinte Caecilia". Voorts zijn goedgekeurd de werken voor gemengd koor, eveneens in opdracht en onder de genoemde voorwaarden gecompo neerd door Marius Flothuis, Jan Mul en Louis Toebosch. Deze composities werden eveneens met 300 gehonoreerd. De mu ziekprijs B 2-1952 voor de beste dezer in zendingen is toegekend aan Jan Mul voor zijn composities: Morinde, Het ezeltje en De kaalhoofdige ruiters. Ongeveer drie jaar geleden introduceer den Cor Ruys en Myra Ward het genoege- lijke blijspel „Vogel, vlieg de wereld in. bij het Nederlandse publiek en zij wisten het mede dank zij een voortreffelijke be zetting tot een waar kasstuk te maken. Sindsdien is het een dankbaar object voor de amateurs geworden. De auteur, A. P. Dearsley, behandelt geenszins problemen van wereldschokkende betekenis, integen deel, er zullen wel meer moeders zijn als mevrouw Hapgood, die maar niet willen beseffen dat kleine kinderen nu eenmaal groot worden en de moederlijke zorgen dan zo langzamerhand als een irriterende be lemmering in hun toekomstplannen gaan beschouwen. Vooral de oudste zoon be ginnen de enge familiebanden hevig te knellen en wanneer hem een goede positie in Nigeria wordt aangeboden, grijpt hij deze kans om de wereld in te vliegen met beide handen aan. Maar uit het een vloeit het ander voort en wanneer zijn bemidde laar zich aan de familie komt voorstellen, ontstaat er tussen hem en Phyllis, de oud ste dochter, een idylle die niet geheel zon der moeilijkheden verloopt. Uiteraard ont breekt ook in dit gezin het enfant terrible niet de levenslustige Myra, die haar schuchtere aanbidder geducht op de huid zit en -zich de zonderlingste capriolen met hem veroorlooft. De andere problemen be staan dan uit aangebrande biefstuk, inge wikkelde meetkundesommen en verdere momentopnamen uit het alledaagse fa milieleven. Ook de toneelafdeling van de Haarlemse Hawaiïanmuziek-Vereniging „De Spaarne- soatters" heeft Donderdagavond in de Stadsschouwburg van dit biiispel bijzonder veel genoegen beleefd. Willem van der Veer had als regisseur voor een verant woorde mise-en-scène gezorgd, zodat de taferelen in en vlot tempo tot een aantrek - keliike voorstelling konden worden ge combineerd. Daarbij waren de spelers aar dig op elkaar afgestemd. Het was prettig te ervaren, dat niemand zich hinderlijk naar d'e voorgrond drpng. Zo zagen wij een gezellige pater familias van Her van Dijk, die alle opkomende stormen met een gemoedelijke rust over zich heen liet gaan, maar daarbij toch uitstekend met veel gevoel voor humor de juiste blijspeltoon wist te vinden. Mies Fabel-Priester was een grappige spring- in-'t-veld met alle allures van de moderne bakvis, geestig geassisteerd door Jaap Bbk- hof als de stuntelig bedeesde minnaar. Tiny Smink wist zich geheel van elke sentimen tele gemoedsbeweging te onthouden en gaf de te bezorgde moeder daardoor zelfs een bijna plausibel karakter. Gonny Jonker als Phyllis, de naar het leven hunkerende jonge vrouw, vormde met Arie Mulder als John Neilson. een voor het toneel eminent liefdespaar. Jan Ebeli en Leo Fabel gaven de zoons het gewenste contrast en Truus Woelinga-Kroese maakte van Dandy West- more een aandoenlijk-timide wezentje. In het kantoor van de importeurs der Bell and Howell-camera's te Haarlem heb ben wij gisteren kennis gemaakt met het laatste smalfilm-nieuwtje van deze Ame rikaanse firma, dat, wanneer de voorte kenen niet bedriegen, een kleine revolu tie zal ontketenen in de amateur-cinema- tografie. Dat nieuwtje is de Filmosound 202, een projector, waarmee iedere 16 mm- cineast zijn eigen filmpjes van een gespro ken tekst, muziek of andere geluidseffec ten kan voorzien tegen een fractie van de kosten van een normale „sound" film. Het geheim - of eigenlijk het ei van* Columbus van deze nieuwe vinding - ligt in de com binatie van een filmprojector met een „tape recorder" (magnetische geluid-opne- mer) met dien verstande, dat deze mag netische geluidsband hier op de filmstrook zelf „geënt" wordt. Men kan dus eerst, met een normale 16 mm-opneemcamera, een „stom" filmpje maken en het dan la ter. na de ontwikkeling en magnetisering, zelf van tekst of van muziek voorzien die men door middel van een bij het toestel behorende microfoon met re corder tijdens het projecteren van de film op de magnetische geluidsstrook kan vast leggen. Perfecte synchronisatie van beeld en geluid is dus mogelijk en bovendien kan men, bij eventuele vergissingen, de film gewoon tot voor de fout terugdraaien en de verbeterde tekst uitspreken, waarmee de eerste geluidsopneming automatisch is vervangen. De perspectieven van dit nieuwe geluids systeem zijn inderdaad onbegrensd omdat de tekst op iedere film nu een onbepaald aantal malen uitgewist, gecorrigeerd en vervangen kan worden. Van propaganda films voor instellingen en bedrijven bij voorbeeld moest men tot nu toe voor ieder land een anders-talige copie laten maken; nu echter kan men volstaan met op het origineel telkens een andere taal te „en ten". Soortgelijke voordelen biedt het nieuwe systeem voor de vervaardiging van onderwijs- en instructiefilms, die in verschillende milieux vertoond moeten worden en stellig ook voor de plezier-smal- filmer, die thans op goedkope en eenvou dige manier op zijn eigen huiselijke film pjes de stemmen van vrouw en kroost, van zijn schoonmoeder of zijn foxterrier voor het nageslacht vei-eeuwigen kan. Na tuurlijk is dat „goedkoop" maar betrek kelijk. want filmen blijft in deze tijd van deviezenschaarste nog altijd een kostbare bezigheid. Maar met dat al zijn de kosten van zo'n magnetisch geluidsfilmpje dan toch maar een procent of tien, twintig van die welke met het optische geluidssysteem vervaardigd worden. Dat beweert althans de importeur van de Filmosound 202, die binnen afzienbare tijd een laboratorium ooent, waar men zelfs u\y oude 16 mm films van een „posthume" geluidsband zal kunnen voorzien, met alle plezierige mo gelijkheden, daaraan verbonden! De kwa liteit van het geluid is, zoals wij gisteren hebben kunnen constateren, niet minder dan dat van het normale sound-systeem. Draait dus uw \-eerwerk maar vast eens stevig op, gij verwoede amateur- en be roeps-smalfilm-enthousiasten! De heer P. Wybenga, chef-redacteur van het Fries Dagblad te Leeuwarden, heeft onlangs bij het gerechtshof te Leeuwarden een bezwaarschrift ingediend tegen het feit, dat de officier van justitie niet kan ingaan op zijn klacht tegen het optreden van de Leeuwarder gemeentepolitie tegen enkele journalisten op 16 November. Het hof heeft thans beslist dat de heer Wybenga terecht beklag heeft gedaan over het feit dat geen vervolging ter zake van mishan deling is ingesteld, maar dat zijn verzoek dit alsnog te doen, niet ontvankelijk is, om dat het in de Friese taal is gesteld. Artikel 12 van het Wetboek van Strafvervolging gaat er kennelijk van uit aldus het hof, dat een verzoekschrift in de Nederlandse taal behoort te worden gesteld. Zaterdag, Zondag en Maandag kan men in Bloemen- daals zich hiertoe bijzonder goed le nende Openlucht theater kennis ma ken met het Natio naal Danstheater van Joegoslavië, of juister gezegd: het Nationale En semble van Volks dansers van de Servische Repu bliek, gevestigd te Belgrado, dat een programma uit voert van zang, dans en muziek uit Macedonië, Servië, Kroatië, Slovenië, Dalmatië, Istrië, Montenegro en Bosnië. Ter intro ductie van dit even veelzijdige als kleurige schouw spel menen wij niet beter te kun nen doen, dan hier enige pasages over te nemen uit een deskundig artikel van Mila Djordje- vic uit het laatst verschenen num mer van „Dans- kroniek". Daarin wordt on der meer gezegd dat Joegoslavië nog altijd een in de dorpen der laagvlakten en van de bergen levende folklore bezit, mede omdat ongeveer tach tig percent van de bevolking buiten de grote steden woont. Het platteland is er de schatkamer van de volkskunst. De cho reografen hebben nu van de vele motieven de schoonste en meest karakteristieke uit gezocht. Oorsprong en type der dansen hangen samen met de historie, de geogra fische ligging en andere elementen. Men bespeurt invloeden van de landen aan de Middellandse Zee en van het Nabije Oosten, maar altijd voert toch het Slavisch karak ter de boventoon. Maar evenmin is de eeuwig-menselijke factor uit te wisselen en zo is er verschil in lichte en vrolijke, zwaar moediger en langzamer dansen. Bij de dansen uit de vruchtbare gebieden Servische dans. van het Noorden treft onmiddellijk de vrij moedige levensvreugde. Ook speelt het wedstrijdelement er een grote rol in: de jongemannen trachten elkaar te overtref fen in virtuositeit om de bewondering van de meisjes te oogsten. Onstuimig, met een sterke erotische inslag, zijn de veel uithou dingsvermogen vergende dansen uit Dal matië: amoureuze spelen, soms geheel over gaand in gedanste pantomime. De serieuze dansen komen meestal uit de bergstreken, waar de mensen zwaarmoe diger zijn. Dikwijls zijn ze waardig en trots met een sterk gevarieerd rhythme. In enkele gevallen begeleiden de danser^ zich zelf met voetgestamp en gerinkel van munten. Overigens wordt de groep door een orkest begeleid. Karakteristieke instru menten zijn de froula (een primitieve her dersfluit), de toepan of grote trom, de met een plectrum bespeelde tamboera cn de doedelzak. Het optreden is mede een lust voor het oog door de weelde van vaak eeuwenoude, met de hand geborduurde, stijf van het goud staande costuums in schitterende kleuren, die schilderachtig zullen uitkomen tegen het natuurlijke décor. Olga Skovran heeft de algemene leiding. Zoals wij reeds gemeld hebben, ligt het in het voornemen van Koningin Juliana om Zaterdagavond met de twee oudste prinsessen de première bij te wonen. De reeks voorstellingen, waarvoor ook grote belangstelling van de zijde van Haarlemse scholieren bestaat, is opgenomen in het Holland Festival.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1952 | | pagina 9