Kort en bondig Bevredigende uitkomsten van Heemsteedse gemeentebedrijven -Clowntje Rick Machteld Wisse, fotografe Vacantiespelen voor Haarlems schooljeugd W. F. Beeremans 75 jaar Amsterdamse Beurs Gemeente Heemstede leent een millioen Bloemendaal Tweedaagse sport- „interlyceale" gestart Kort geding van „pas santen" tegen de staat DINSDAG 15 JULI 1952 Klein oratorium van Paul Chr. van Westering Papentorenvest wordt in gedeelten verbeterd Burgerlijke Stand van Haarlem Nestor der Haarlemse journalisten Winst van gasbedrijf: f94.000: duinwater: f20.600 en electriciteit f 114.000 Financiering van lopende en komende werken L. C. Band veertig jaar bij Amsterdamse Waterleiding Waterpolo-uitslagen Voor de kinderen FEUILLETON (I)e misdaad op het eiland) door Else Hofker Zij moeten lang wachten op plaatsing in rijksasyl Ook „Queen Mary's" retour-record gesneuveld 4 Deze foto werd gemaakt in de speeltuin Vondelkwartier. Toen de jongelui nog eenmaal moesten touwtrekken voor de fotograaf, trokken zij zo hard, dat het touw in tweeën brak. Aan enthousiasme geen gebrek in deze eerste vacantiedagen. de middag in één van de speeltuinen de beentjes niet meer konden, omdat de ver moeidheid de overhand kreeg, pakte de „juf" een accordéon en op een kluitje in het gras gezeten, zongen ze allen nog een vrolijk lied. Duizenden Haarlemse schoolkinderen be gonnen Maandag aan een lange zomer- vacautie. Vele van deze kinderen zullen deze weken moeten doorbrengen binnen de benauwende muren van de stad. Daarom is het goed dat alle speeltuinverenigingen samen een uitgebreid programma hebben opgesteld, om althans de kleinsten bezig te houden. Zo werden voor de jeugd van 6 tot 14 jaar wedstrijden georganiseerd in alle takken van sport, die de jongsten be oefenen kunnen. Daar zijn autoped-races bij, touwtrekwedstrijden, viskampen, volksdansen, wandeltochten en zwemwed strijden. Maandag hebben we de eerste groepen bezig gezien. In de vertrouwde omgeving van wippen, schommels en draaimolens konden de kinderen naar hartelust ravotten onder het wakend'oog van de leidsters, die zich voor dit werk vrijwillig beschikbaar hebben gesteld. En toen tegen het eind van Ter opluistering van de Woensdag in de Grote Kerk te Haarlem als vierde in de reeks „Avondstilten" te houden bijzondere dienst, waarin ds. Joh. Bronsgeest voor gaat, wordt de eerste uitvoering gegeven van het klein oratorium „God is mijn erf' voor orgel, blaasinstrumenten, koor en vo cale solisten door Paul Chr. van Westering. Medewerking verlenen de musici Vester en Stoffel (fluit), Van Slochteren en But ter (hobo) en Tukker (trompet), met het koor van de Begijnhofkapel. Het orgel wordt door de componist gespeeld. Op 18 September wordt het werk herhaald in de gemeentelijke concertzaal en voor radio uitzending op gramofoonplaten vastgelegd. Bij die gelegenheid zullen de vocale soli gezongen worden door Dina Otten, Hëlma Kruyswijk en Reinhardt van Randwijk en zal Meindert Boekei de orgelbegeleiding voor zijn rekening nemen, met de compo nist ais dirigent. Naar aanleiding van een mededeling van de A.N.W.B., dat de gemeente Haarlem thans het wegdek verbetert van de Papen torenvest, dat voor een zo belangrijke toe gangsweg uit Amsterdam in een slechte staat verkeert, vernemen wij van de dienst van Openbare Werken, dat deze verbete ring reeds lang gaande is. De „kinder hoofdjes" in het wegdek worden alle ver vangen door klinkers, reeds vijftien per cent van het te verbeteren gedeelte is vol tooid. Dit werk moet echter in étappes ge schieden met het oog op de beschikbaar heid van materiaal en personeel. HAARLEM, 14 Juli 1952 ONDERTROUWD: 14 Juli, B. Carton en E. J. de Bruin. GEHUWD: 14 Juli, C. Spaans en A. N. Verhagen. BEVALLEN van een zoon: 12 Juli, J. A. E. van HuijsteeGravin de Hochepied; 13 Juli, A. E. BongertmanHeidler; J. Konings van Oven: E. M. Stolvoort—Joosten, M. C. VoskuylDolieslager; 14 Juli, M. Schipper— Koning. BEVALLEN van een dochter: 12 Juli, A. C. Akkermanvan Veen; A. A. Holsappelj Teljeur; H. MeijerWesterik; A. L. Frank —Jansen; 13 Juli, A. de Liefde— Bergmann; A. L. W. NusinkPondman. J. Tanjavan der Zwart; P. KaagmanBreed veld; G. Yn- temaBunt; S. Kroonde Graaf; C. G. P. van VessumHoes; 14 Juli, M. JansenHel lingman; J. Möhring—Dalman; J. W. Geer- lingsVos. OVERLEDEN: 12 Juli. J. H. Klinkhamer, 53 j„ Holsteijnstraat; H. Klein—Velsen, 72 j., Korte Houtstraat. De nestor der Haarlemse journalisten, de heer W. F. Beeremans, hoopt Zatei-dag 19. Juli de leeftijd van 75 jaar te bereiken. In 1895 werd hij opgenomen in dé redactie van een te Haarlem verschijnend dagblad, maar voor die tijd had hij al bijdragen in enkele weekbladen en in het orgaan van de Oranjebond voor Orde gepubliceerd en was hij bovendien correspondent van „De Ne derlander" geweest. Zijn journalistieke loopbaan was tamelijk afwisselend, want de heer Beeremans is achtereenvolgens aan alle drie voor de oorlog in Haarlem geves tigde couranten verbonden geweest. Voor de Oprechte Haarlemsche Courant verzorgde hij jarenlang de veelgelezen ru briek persoverzichten. In 1916 kwam hij als redacteur Binnenland aan Haarlems Dag blad, waar hij tot 1 Januari 1929 bleef. De heer Beeremans wist zich te onderschei den door de zorgvuldigheid en strikte on partijdigheid van zijn verslagen van de zit tingen der gemeenteraad. De toenmalige wethouder, thans wijlen mr. M. Slingen- berg schreef over hem eens: zodat deze verslagen voldoende betrouwbaar zijn om in afwachting van het officiële verslag geraadpleegd te worden". Een diepgaande bekendheid met plaatselijke toestanden en verhoudingen kwam zijn werk daarbij uiteraard zeer ten goede. Voorts schreef hij in weekbladen en andere periodieken ver scheidene artikelen over leven en werken van bekende anti-revolutionnaire persoon lijkheden. Jarenlang was de heer Beeremans secre taris van de Protestants-Christelijke socia le organisatie „Patrimonium" (in 1930 vierde hij zijn zilveren jubileum als zo danig) en van de centrale Haarlem van de Anti-Revolutionnaire Kamerkieskring. In 1931 kwam zijn naam voor op een candi- datenlijst voor de gemeenteraad later op die voor de Provinciale Staten. Ook is hij bestuurslid van de plaatselijke afdeling van „Volksweerbaarheid" en van de ver eniging „Effatha" geweest. In tal van co mités had hij zitting, onder meer in 1923 in dat tot aanbieding van een nationaal huldeblijk aan de Koningin, in 1924 in dat tot herdenking der mobilisatie en in dat tot oprichting ener afdeling van de Protes tants-Christelijke Reclasseringsvereniging. Ondanks zijn gevorderde leeftijd is de heer Beeremans nog steeds een nauwgezet beoefenaar van het beroep, dat hij zich bijna zestig jaar geleden heeft gekozen, on der meer door het schrijven van artikelen voor streekbladen. Slotkoers Openings gisteren koersen 3-3H Nederl. 47 89% 89% A.K.U 149% 149% Unilever 176 177 Philips Gloeil. 159% 160 Kon. Petroleum 331% 330 A'dam Rubber 80% 81% Holl. Amer. Lijn 157% 157% N. Scheepv. Unie 125% 124% H.V.A. 99 99 Deli Mij 74% 76 Amsterd. Bank 156% 156% Ned. Handel Mij. 136% ex.d 136% Rotterd. Bank 155 155 Twentse Bank 159% 159% Anaconda Copper 46% 47 Bethlehem Steel 52 52 Republic Steel 42% 42% Shell Union 82 80% Tidewater 24% 24 U. S. Steel 40% 41 Het heden verschenen verslag van de Heemsteedse gemeentebedrijven voor gas, water en electriciteit geeft een alleszins bevredigend beeld van de bedrijfsuitkom- sten over 1951. De bruto-gasaflevering bedroeg 5,7 mil- lioen kubieke meter, hetgeen een toeneming was ten opzichte van het voorafgaande jaar met 7,4 procent. De sterk gestegen kolen- prijs noopte tot een tariefsverhoging, die in twee trappen tot stand kwam; bij de twee de verhoging werd een zogenaamd gezins tarief ingevoerd. De financiële resultaten van de gas- afdeling waren zeer bevredigend; de be drijfswinst bedroeg 94.000,. Over de gewone meters werd ruim 60 procent van het totaal afgeleverd, over de muntmeters 24 procent; de straatverlichting vergde voor Heemstede 8,5 procent en voor Bennebroek 1 procent. Tengevolge van miswijzingen der meters, lekkage en tempe ratuurverschillen bleef 5,5 procent onver antwoord. Heemstede zelf had 89 procent van het totale verbruik, Bennebroek 8 en Vogelen zang 2.7 procent. Het totale aantal verbruikers was 6.935, waarvan 545 een zogenaamde tussenmeter hadden (dubbelbewoning). Door het bedrijf werden 325 keukengeysers in huur ver strekt. De afdeling duinwater leverde ruim drie kwart millioen kubieke meter water af, die rechtstreeks van „Leiduin" werden aange voerd met behulp van een geheel automa tische inrichting, die reageert op het water peil in de watertoren. Aan de verbruikers werd 236.000 kubieke meter afgeleverd tegen het huishoudtarief van 15 cent per kubieke meter en 374.000 kubieke meter a 30 cent. De Heemstede naren verbruiken per hoofd iets meer dan zestig liter water per etmaal. Het duinwaterbedrijf maakte een winst van 20.600, Aan het electriciteitsbedrijf kwamen be langrijke uitbreidingen tot stand. Het nieu we hoofdmeet- en schakelstation aan de Overbosstraat werd in October in bedrijf gesteld. Ook de nieuwe transformatorsta tions bij de Dreefschool en het Badhuis konden bijtijds in bedrijf worden genomen, waardoor de bedrijfszekerheid in het cen trum van de gemeente aanzienlijk kon worden opgevoerd. Dank zij de piekbelas- B. en W. van Heemstede hebben de raad in een spoedeisende hedenmiddag te hou den zitting bijeengeroepen waarin als enig voorstel ter tafel komt een geldlening van 1.000.000 ter financiering van gedane, lopende, en op handen zijnde werken. Welke de komende werken zijn, die er mee worden gefinancierd, kon men ons nog niet mededelen. De lening wordt aangegaan voor een looptijd van 30 jaar en tegen een rente van 4% procent per jaar. Zij is verdeeld in 1000 obligatiën van 1.000, tings-maatregelen steeg de maximale be lasting in geringere mate dan het stroom verbruik. Ten opzichte van het vooraf gaande jaar bedroeg de stijging van de maximale belasting namelijk slechts 2,75 procent, terwijl het stroomverbruik met 6,5 procent toenam. De electrische straatverlichting werd met een honderdtal lantaarns uitgebreid; op enkele kruispunten werden natrium- of HPL-masten geplaatst, terwijl de Jan van Goyenstraat een geheel nieuwe verlichting kreeg van HPL-lampen, gemonteerd in aluminium diepstraalarmaturen op conische stalen masten. De winst van het electriciteitsbedrijf be droeg ten naastenbij 114.000, De openbare verlichting, voor zover niet niet gas gestookt, bestaat thans uit 137 lichtmasten en 560 electrische lantaarns. Onder zeer grote belangstelling herdacht de heer L. C. Band Maandag het feit dat hij voor veertig jaar in dienst trad bij de Amsterdamse Waterleiding (Leiduin). Des morgens werden de jubilaris en zijn echt genote op het hoofdkantoor te Amsterdam ontvangen door de directeur, Ir. C. Bie- mont, gelijk met een collega, de heer Van der Vlies uit Amsterdam, die zijn 50-jarig jubileum vierde. Zij werden hartelijk toe gesproken en kregen daarbij de gebruike lijke enveloppe met inhoud en oorkonde, terwijl de gouden jubilaris onderscheiden werd met de zilveren medaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Daarna werden zij nog toegesproken door de Am sterdamse wethouder, de heer Van Wijk, die hen prees om hun aandeel in het grote werk n.l. Amsterdam te voorzien van drinkwater. De dames werden niet verge ten en ontvingen bloemen. De heer en mevrouw Band keerden daar na naar Heemstede terug waar zij op het terrein van de Waterleiding werden ont vangen met muziek. Hier werd de jubjla- ris toegesproken door de chef van het be drijf, de heer J. Vring, die hem huldigde voor de vele jaren trouwe dienst, geduren de welke hij altijd een goed kameraad was geweest. Mevrouw Band ontving ook hier bloemen. Ook namens het jubileumfonds bood de heer Vring een fraai armband horloge benevens een oorkonde aan. Door vele aanwezigen werd nog het woord gevoerd en na de toespraken kwam bijna het gehele personeel hem de hand drukken, terwijl verschillende organisaties in welke de jubilaris zich zeer verdienste lijk heeft gemaakt, door bloemstukken hun belangstelling toonden. Des avonds kwam het fanfarecorps „Ex celsior" een serenade brengen; de voor zitter, de heer E. J. v. Pel, bood namens de muzikanten zijn gelukwensen aan, waarna het feest in huiselijke kring werd voort gezet. De waterpolo-uitslagen in de competitie van de Koninklijke Nederlandse Zwembond luiden: dames derde klas IPC 1Haarlem 02; heren eerste klasse: HVGB 2—SVH 2 43; tweede klasse: Nereus 2—HVGB 3 5—2. Kringcompetitie: heren tweede klasse: DWT 4—Haarlem 5 3—2. Daarna kwam de kano spoedig in Speelgoedstad aan, nadat ze de rivier verder opge varen waren. De Zwartjes legden bij een van de kaden aan en maakten de kano vast. En toen begonnen ze een zware kist, die ze aan boord hadden meegebracht, aan wal te brengen. Het was een zwaar geval en de kist moest opgehesen worden met vereende krachten. Na hard werken hadden ze de kist van het schip af en op de kade. Er was veel bekijks; de mensen zouden graag willen weten, wat er eigenlijk in die kist verborgen zat. Maar dat was nog een geheim, dat niet verklapt zou worden, vóór Tripje de kist gezien had. Toen de zware kist eenmaal goed en wel aan wal stond, kwamen de Zwartjes alle maal van boord. Ze vroegen de weg naar Tripje's huis, en daar iedereen in Speel goedstad dat wist, waren ze er gauw achter. Nu zou het 't gemakkelijkst zijn geweest, als de Zwartjes de grote kist op een wagen hadden gezet en zo naar Tripje's huis geredenmaar zij waren dat^anders gewend. Ze zouden het ding eenvoudig oppakken en wegdragen, dat vonden ze eenvoudiger en dat konden ze best. En zo ging het ook. Enkele sterke Zwartjes namen de kist op; anderen liepen er in een rij voor en achter, en zo ging het in optocht naar Tripje's huis. 27) Zij móét alles vertellen. Als ze haar gaan tegenwerken, komt er misschien helemaal niets uit. In elk geval wordt de zaak er door gerekt. En zo dicht bij de oplossing, is elke minuut kostbaar. U bent direct aan de beurt, zegt de inspecteur, en hij wendt zich weer tot Machteld. Kom, juffrouw Wisse, vertel ons toch de waarheid. Heus, u maakt er de zaak niet beter op door leugens. U heeft de diadeem niet op het strand gevonden, niet waar? Machteld kijkt van de inspecteur naar Michel, van Michel naar Fred. De laatste legt zijn hand op haar schou der. Mecteld, zegt hij dringend, vertel het ons toch. Wij zijn toch je vrienden. Wij willen je helpen. Een nieuwe gedachte schiet door zijn hoofd. De hemel weet onder welke bedrei gingen men haar geheimhouding heeft af geperst. Maar ook dat is onmogelijk. Hij verwerpt die gedachte meteen weer, want ze heeft geen mens ontmoet vandaag. Ze zijn onaf gebroken bij elkaar geweest en Machteld was vrolijk en opgewekt, totdat Totdat, denkt Fred. Weer gaaf hij nauwkeurig na, hoe ze van de bunker naar het huisje in de duinen gingen. Daar dronken ze thee en rookten een sigaret. En al die tijd was Machtelds stemming best. Wanneer was die dan om geslagen? Voor zijn ogen komt plotseling het beeld van een aantal mensen om een gedekte tafel. Toen was het!, schiet het door zijn hoofd. Toen was ze stil en verlegen. Hij had die verlegenheid toegeschreven aan Micheis verliefde blik. Maar daarvoor, in de auto, heeft ze ook weinig gezegd. Onweerstaanbaar worden Freds gedach ten teruggetrokken naar het huisje. Het huisje in de duinen, de zolder. Hij heeft het. Daar moet ze die diadeem gevonden hebben. Van dat ogenblik af is haar gedrag veranderd. Goede hemel, zegt hij hardop. Op dat ogenblik rinkelt de telefoon. De inspecteur neemt de hoorn, houdt echter zijn ogen strak op het drietal ge vestigd. Wat zegt u? Van de recherche Stomverbaasd kijkt hij naar Fred Mur- phay. Deze wendt het hoofd af. Daar heb je het geduvel al. Nu zal het hele Hollandse politieapparaat er in ge moeid worden; de kranten zullen er over schrijven en clat tuig, gewaarschuwd, zal natuurlijk een poos onder water blijven. Gelukkig is de diadeem terecht, al moet de dader nog gezocht worden Dank u, zegt de inspecteur, richt zich dan tot Fred Murphay. Neem mij niet kwalijk, mijnheer, maar waarom heeft u dat niet meteen ge zegd, dat u Ik heb daarvoor een speciale reden, onderbreekt Fred hem met een zijdelingse blik op Machteld. Aha. Er gaat de inspecteur een licht op. Tja, gaat hij verder, juffrouw Wisse, dan zullen wij uw ouders moeten verho ren. IJ bent toch thuis geweest vanavond, nietwaar? Nee, nee, dat niet. Machteld springt op. Zij weten er niets van, dat zweer ik. Weten, waarvan?, zegt de inspecteur streng. Van die diadeem, van alles, stottert Machteld. Wat is „alles"? Vooruit juffrouw, nu heeft het lang genoeg geduurd. Freds ogen zien haar medelijdend aan. Hij begrijpt het wel; ze heeft natuurlijk de diadeem in het zonmerhuisje gevonden en is nu bang, dat haar vader of moeder hier door last kunnen krijgen. Arme, kleine crommel. Mecteld, zegt hij vriendelijk, heb jij de diadeem soms in het zomerhuisje ge vonden? Dan is het, alsof de grond onder haar voeten wordt weggenomen. Fred weet het; Fred heeft het misschien gezien. Nu is er geen terug meer mogelijk. Joke, gilt ze ineens hardop en tranen stromen over haar wangen. Joke!, klinkt het in drie .toonaarden, en Fred vraagt ongeduldig: Wat is dat, Joke. Een meisjesnaam, expliceert de in specteur. Wie is Joke?, vraagt hij Machteld, maar ze is zo overstuur, dat ze geen fat soenlijk woord meer kan uitbrengen. De maréchaussée, die de wacht bij de deur houdt, gaat een glas.water halen en houdt het Machteld voor. Kan ik u even alleen spreken?, vraagt Murphay in het Engels aan de inspecteur. Deze wenkt de maréchaussée en gaat Fred voor naar een ander vertrek. In 's hemelsnaam, denkt Fx~ed. Nu moet het maar. Het zomerhuisje en de bunker laten hem niet met rust. Nu de diadeem uit de schuilplaats verdwenen is, zal men het merken en er naar zoeken of de benen nemen. Dit kan morgen gebeuren, of over morgen, maar evengoed nu. Wel?, zegt de inspecteur, als hij met Fred alleen is. Hij zegent zijn dienst bij Vanmorgen zijn in de aula van het Ken- nemer Lyceum te Overveen de leerlingen van het Nederlands Lyceum in Den Haag, het Baarns Lyceum en het Amsterdams Lyceum officieel ontvangen en dit bete kende het begin van de interlyceale voor sportwedstrijden, die vandaag en morgen op de tennisbanen en sportvelden rondom het Kennemer Lyceum en in Stoop's bad worden gehouden. Het Lorentz Lyceum uit Eindhoven heeft verstek moeten laten gaan doordat in het Zuiden enige gevallen van kinderverlamming voorkomen en men elke mogelijkheid van besmetting wil ver mijden. De rector van het Kennemer Lyceum, drs. E. van Meir, heette de jeugdige gasten welkom en zeide, dat de leerlingen van de bijzondere lycea hun goede reputatie heb ben hoog te houden. Hij sprak de wens uit, dat geen Van alle spijt zullen hebben van de twee dagen vacantie, waarin een echt schoolfeest beleefd dient te worden, en waarbij de beste lyceïsten in een sportieve kamp zullen overwinnen. Ralph Schicht, voorzitter van het bestuur van de Kennemer Lyceum Vereniging (K. L.V.) gewaagde van „de schaduw" op deze interlyceale door het niet verschijnen van het Lorentz Lyceum uit Eindhoven en legde de nadruk op het interlyceale con tact, dat door het tweedaagse samen op trekken van de lyceïsten uit verschillen de plaatsen bevorderd moet worden. Daarna begaven velen zich naar de ten nisbanen en een nog groter aantal naar het buitenbad van „Stoop", waar de jon gens hun „baantjes" gingen „trekken" in de verschillende zwemnummers. Vanavond ontmoeten de meisjes en jongens elkaar weer op een gezamenlijke maaltijd in de gymnastiekzaal van het Ken nemer Lyceum en na afloop daarvan gé ven de leden van de afdeling toneel van de K.L.V. een opvoering van „Het opgroeiende geslacht" doo-- Wyn Weaver en Laura Lei- cester dat in Januari reeds met veel succes als liefdadigheids-voorstelling werd ver toond. Eerste uitslagen Bii de jongens zegevierden de Kennemer Lyceïsten op de banen 50 m. school- en vlinderslag: deze werden ook eerste op de 3 x 50 nieter wisselslag-estafette in 1.39.8. Tweede werd het Baarns Lyceum in 1.44.6. De meisjes van 't Kennemer Lyceum deden het minder goed. Op de 3 x 25 meter wis selslag-estafette werden zij derde met 50,9. Het Nederlands Lyceum uit Den Haag werd hier eerste met 56,4 en het Amster dams Lyceum tweede met 58,7. Alléén op de 25 meter schoolslag wonnen de meisjes van het Kennemer Lyceum. De vice-president van de Haagse Recht bank heeft een kort geding behandeld van een zestal ter beschikking van de regering gestelden tegen de Staat der Nederlanden en de minister van Justitie. De ter beschik king gastelden vinden dat zij, in afwach ting van hun plaatsing in een rijksasyl of een particuliere inrichting, reeds te lang in het Huis van Bewaring zijn vastgehou den en eisen daarom hun onmiddellijke in vrijheidsstelling. Voor eisers trad op mr. Fred. B. Keulen uit Utrecht, voor de staat en de minister mr. J. J. R. Hoogeweegen. Mr. Keulen zette uiteen dat zijn cliënten reeds maandenlang op hun definitieve plaatsing wachten, enkelen al meer dan dertig weken. Bijna tweehonderd ter be schikking gestelden verblijven als „passan ten" in Huizen van Bewaring of selectie inrichtingen. Zij blijven daar weken en maanden in onzekerheid en kunnen niet de behandeling en verpleging krijgen die zij behoeven. Op deze manier, aldus mr. Keulen, worden rechterlijke vonnissen genegeerd en wordt het werk van rechters en psychiaters tenietgedaan. Vele deskundigen hebben hun ontevre denheid over de huidige toestand geuit. Leden van de staande en zittende magistra tuur hebben volgens mr. Keulen mede op de thans ondernomen actie aangedron gen. Mr. Hoogeweegen bestreed de opvatting dat er niet voldoende wordt gedaan om aan de bestaande toestand die ook hij zeer ongewenst acht een einde te maken. Het mogelijke wordt gedaan om voor de betrokkenen zo spoedig mogelijk een ge schikte plaats te vinden. Volgens pleiter kan de eis niet worden toegewezen zolang niet van willekeur of onrechtmatigheid is gebleken. De wet staat het tijdelijk opnemen in een Huis van Be waring of selectie-inrichting toe. De eis legen de minister kan volgens pleiter niet ontvankelijk verklaard worden omdat er geen sprake is van persoonlijke kwade J trouw of ernstige zorgeloosheid. Over enkele dagen zal uitspraak worden gedaan in dit kort geding. In Den Haag is overleden jonkvrouwe C. Q. L. Juckema van Burmania, baronesse Rengers, hofdame van de Koningin. het leger in Engeland. Nu kan hij tenminste vlot een gesprek voeren. De diadeem behoort aan een Ameri kaans millionnair, legt Fred uit. Ik behoor tot de recherche-afdeling, die met de op sporing ervan belast is. Tot vandaag toe wist ik niet, waar het ding was. Het spoor wees naar Zeeland, niet zozeer van het gestolen voorwerp, als wel van een bende smokkelaars in diamanten, die de laatste tijd in Amerika is gesignaleerd. Wat dit meisje er mee te maken heeft, is mij niet duidelijk. Ik vermoed, dat het een samen loop van omstandigheden is. Ze moet niet eerder van die diadeem hebben afgeweten, voor ze hem in dat zomerhuisje van haar vader vond. Dat is één. Verder vertrouw ik die bunkers op dat eiland niet. Ze zien mij er te netjes en op geruimd uit. Zo, alsof ze regelmatig ge bruikt worden. Welk eiland, welke bunkers?, infor meert de inspecteur. Wij hadden de tocht op touw gezet, om een serie foto's van de bunkers en de kust te krijgen. Het was een voorwendsel. Zij wist hiervan niets, dacht, dat het een onderzoek was naar de mogelijkheden op haar eiland om te smokkelen. De reden, dat wij haar uitkozen, is, dat zy de laatste tijd geregeld gezien is in het gezelschap van een vreemdeling, die in Amerika in verband met een smokkelhandel in dia- manten is gesignaleerd. De inspecteur laat een langgerekt ge fluit horen. BINNENLAND De violiste Elise Scervalvi en de pianist Felix de Nobel zijn op 11 Juli met een K.L.M.-toestel naar Indonesië vertrokken voor een tournée van twee maanden voor de Bond van Kunstkringen. In „Het Prinsenhof" te Delft wordt hedenavond door prof. dr. W. Vogelsang, hoogleraar in de kunstgeschiedenis te Utrecht, een aan de Nederlandse architec tuur gewijde tentoonstelling geopend. Het Nederlandse Postmuseum zal bij zijn heropening op 18 Juli een eigen dag- tekeningsstempel in gebruik nemen. Dit stempel, dat als randtekst ,,'s Gravenhage- Nederlands Postmuseum" heeft, zal voor de stempeling van alle correspondentie, die in de in het museum geplaatste brievenbus wordt gepost, worden gebruikt. De secretaris van de Kiesraad, mr. dr. W. K. J. J. van Ommen Kloeke te 's Graven- hage, zal Donderdag per vliegtuig naar de Verenigde Staten vertrekken, teneinde op uitnodiging van de Amerikaanse regering een studie te maken van de presidentsver kiezing en alles, wat daarmede samenhangt. Uit de vrije verenigingen en de publiek rechtelijke bedrijfsorganisaties op het ge bied van de geneesmiddelenindustrie en de groothandel in pharmaceutische artikelen is een commissie gevormd om de belangen van het bedrijfsleven te behartigen met betrek king tot het wetsontwerp geneesmiddelen voorziening. Prinses Margriet en prinses Marijke zijn naar Frankrijk vertrokken om enige we ken door te brengen bij haar vroegere Franse gouvernante, die in Zuid-Frankrijk woont. Wanneer de reis van de Koningin naar Orange doorgang kan vinden, zullen de prinsesjes daarna met haar moeder naar Ne derland terugkeren. Bij de kunstzijdespinnerij Nyma N.V. te Nijmegen is aan ruim tweehonderd arbei ders en leden van het administratief en tech nisch personeel ontslag aangezegd. Reeds eerder waren ongeveer 230 arbeiders ont slagen. De Parlementaire Enquêtecommissie heeft thans het zesde deel van haar verslag, dat de vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland en de behartiging van de Nederlandse belangen aldaar behandelt en de mate waarin en de wijze waarop de hulp verlening aan Nederlandse krijgsgevangenen en civiele gedetineerden heeft plaats gevon den, samengesteld. De verschijning kan bin nen enige maanden worden tegemoetgezien. Honderdvierenzestig Nederlandse ge meenten hebben reeds de vermakelijkheids belasting op bioscoopvoorstellingen verlaagd, zo is medegedeeld in de jaarvergadering van de Nederlandse Bioscoopbond. In een aantal kleinere gemeenten zijn reeds enige tijd de bioscopen gesloten. Het hoofdbestuur staat volledig achter deze sluiting. Op een kruispunt te Apeldoorn is een personenauto, bestuurd door de Apeldoornse tandarts A. S. Talma, aangereden door een andere personenauto, bestuurd door een 23- jarige militair. De laatste wilde nog het kruispunt passeren, hoewel het verkeers licht voor hem reeds rood was. De aange reden auto werd enige meters weggeslingerd en zwaar beschadigd. De tandarts werd zeer ernstig gewond en is korte tijd later over leden. Hij laat een vrouw en één kind achter. HAARLEM EN OMGEVING De collecte voor de Heldringgestichten te Zetten, het Doorgangshuis te Hoenderloo, Valkenheide te Maarsbergen, heeft bij de Hervormde gemeente te Bloemendaal f 307,62 opgebracht. Bij de staatsexamens voor muziek is geslaagd voor het diploma A voor viool (Theoretisch gedeelte) mej. A. Metz te Haar lem, leerlinge van de heer A. Roosen. Voor het notarieel examen (tweede ge deelte) is geslaagd de heer C. J. Raab te Haarlem De Hildebrandtentoonstelling „De Ca mera Obscura in woord en beeld" in de Haarlemse Vleeshal wordt Vrijdagavond 18 Juli. na een inleiding door de schrijver Godfried Romans, geopend door mevrouw A. Went—Beets, de enige nog levende der vijftien kinderen van Nicolaas Beets. De Bataafse Petroleum Maatschappij heeft aan de heer J. van Amerongen te Haarlem opdracht gegeven voor de bouw van drie woonschepen, bestemd voor Nieuw Guinea. De heer G. van der Veldt, Gasthuislaan 118 te Haarlem, zal op Zaterdag 19 Juli 25 jaar in dienst zijn bij de firma John Mooy Junior, bloembollenexporteurs te Haarlem. „United States" weer thuis De „United States" heeft nu ook het record van de oversteek van Oost naar West verbeterd. De „United States" legde de afstand van 2.902 mijl af in drie dagen, 12 uur en 12 minuten, dat is negen uur en 36 minuten minder dan het 14 jaar oude record van de „Queen Mary". De gemiddelde snelheid was 34,51 knopen („Queen Mary" 30.99 kno pen). De „United States" ankerde voor Staten Island. Vandaag, Dinsdag, zal het schip naar zijn kade opstomen (om 13 uur Ne derlandse tijd), waar het een triomphale in tocht wacht. Toen Slaten Island bereikt was, wierp 1 gezagvoerder Harry Manning vol vreugde zijn armen om de hals van een passagier, die naast hem op de brug stond, de passa giers juichten, gooiden serpentines en strooiden met confetti. Vliegmachines en hefschroefvliegtuigen cirkelden bij wijze van welkomstgroet boven het schip. U vertrouwt haar dus ook niet, zegt hij. Integendeel. Misschien klinkt het u vreemd in de oren, maar ik ben er van overtuigd, dat dit meisje met de zaak zelf niets heeft uit te staan. Kom, kom, zegt de inspecteur onge lovig. Verder moet ik er u op wijzen, dat alles slechts op een vermoeden berust. Ik heb nergens zekerheid. De smokkelaffaire en het opsporen van de diadeem zijn twee aparte zaken, die, het is natuurlijk moge lijk, ineenvloeien. Eén ding begrijp ik niet, zegt de in specteur. Dat u hierbij niet de Hollandse politie hebt ingeschakeld. Heeft u zo wei nig vertrouwen in ons? Integendeel, glimlacht Fred. Maar die kwestie met de diadeem is een speciale opdracht van mr. Cardigan, de millionnair. Ik ben daarvoor bij hem in particuliere dienst. Anderzijds, van de smokkelaffaire zijn uw collega's in Amsterdam volkomen op de hoogte. Nu dat meisje, gaat de inspecteur ver der. Weet u, wie ze met Joke bedoelt? Nee. Fred denkt na. Maar dat kan ik wel te weten komen. Ik zal het fotobureau bellen. De chef daar is min of meer op de hoogte van deze geschiedenis, daar wij zijn hulp nodig hadden, om haar mee te krij gen. Mag ik even met Amsterdam telefo neren? (Wordt vervolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1952 | | pagina 6