Vermakelijkheidsbelasting verlaagd voor cultureel gekeurde films SCHOOLBOEKEN Zweminrichting aan de Houtvaart bestaat vijfentwintig jaar Gemeenteraad van Haarlem Haarlemmers gaven vorig jaar f1.615.000- aan bioscoopbezoek uit Tekort aan schoolruimte Koor zong cantate in Grote Kerk Slagersknecht bouwde zelf een „motorfiets" Jubileumviering met watersportfeest Heemstede krijgt een wielerronde Veisen De herbenoeming van burgemeester Kwint Bloemendaal Zandvoort Lisse HAARLEMS DAGBljS) - OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 5 „God is mijn erf" Burgerlijke Stand van Haarlem Bindende regeling van vacanties gevraagd Aanbesteding van wegen in IJmuiden Kennemer Lyceum won interlyceale Mossadeq geeft opdracht terug Poging tot inbraak Dertienjarige jongen uit Amsterdam aangehouden Filmavond voor gerepatrieerden Jaarvergadering van „De Hyacint" Spoedeisende gesloten zitting van de raad DONDERDAG 17 JULI 1952 De Haarlemse gemeenteraad, wiens gele deren door de vacanties enigszins gedund waren, heeft Woensdagmiddag een agenda van 42 punten afgewerkt. Eén daarvan, het verstrekken van een voorschot aan de diaconie der Ned. Hervormde Gemeente, werd in afwachting van een andere regeling, ingetrokken en van de resterende 41 lokten slechts G discussie uit. Maar er werden nogal uitvoerige beschouwingen gewijd aan enkele ingekomen stukken en tot besluit van de vergadering kwam de wethouder van Onderwijs nog met een verrassing: een spoedvoorstel om voor f 40.000 twee barakken aan te schaffen, elk met twee leslokalen, omdat de bestaande lagere scholen in September dc stroom nieuwe leerlingen niet kunnen opvangen. De lijst van ingekomen stukken ver meldde onder meer drie staten, waarop door B. en W., in volgorde der urgentie, de open bare werken zijn aangegeven welke in de eerstvolgende jaren voor uitvoering in aan merking komen. Deze staten waren voor de heren B1 o k d ij k (P. v. d. A.), Wen sing (CH), Hennevelt (CPN) en Van Turnhout (KVP) aanleiding ver langlijstjes te presenteren, waarop o.a. de Prinsenbrug, een nieuwe trap naar de bovenétage van de Stadsbibliotheek, meer scholen en sportvelden en een sintelbaan voorkwamen. De CPN-woordvoerder wilde een aantal werken binnen één jaar uitge voerd zien, om, naar hij zei, dr. Drees te steunen bij zijn voornemen, de werkloos heid actief te bestrijden. De heer Van Turnhout was teleur gesteld omdat hij in de lijst van B. en W. geen sintelbaan had kunnen ontdekken. „Het schaamrood stijgt mij naar de kaken als ik bij het Haarlem-terrein dat span doek zie met het opschrift „Haarlem heeft geen sintelbaan", zei hij. Wethouder Geluk (P. v. d. A.): „Mij niet. Ik vind dat een schande!" (waarmee hij niet op het ontbreken van de sintelbaan, maar op het spandoek doelde). De wethouder van Openbare Werken, de heer Aengenent (KVP) kon uiteraard niet voldoen aan aller verlangens. Het zal slechts financieel mogelijk zijn, dit jaar de in de lijst als noodzakelijk aangeduide wer ken uit te voeren. Pensioenen leerkrachten kleuter onderwijs Het volgend punt dat discussie uitlokte was de voorgestelde verordening voor het verlenen van pensioen aan leerkrachten bij het gesubsidieerd bijzonder voorbereidend lager onderwijs. De heer Wen sing (CH) vond dat in te beperkte mate met het aantal dienstjaren rekening werd gehouden. Hij wilde het risico niet ten dele maar geheel aan een verzekeringsmaatschappij overdragen. De heer Voogd (P. v. d. A.) vroeg of toetreding tot de regeling vrijwillig of ver plicht zal zijn, en mevrouw Scheltema- Conradi (VVD) merkte op dat jonge leerkrachten de termijn voor het verkrijgen van recht op pensioen wel niet zullen uit dienen, want er is onder haar een zeer groot verloop. Wethouder Bakker (AR) antwoordde, dat men zoveel mogelijk aan alle moeilijk heden tegemoet is gekomen, maar dat elke regeling van deze materie pijnlijke kanten ADVERTENTIE BOEKHANDEL VEKO ZIJLSTRAAT 98 Op de drukbezochte „Avondstilte" in de Grote Kerk te Haarlem werd gisteravond een proefuitvoering gegeven van een nieuwe compositie van Paul Chr. van Westering, een cantate voor soli, koor, blaasinstrumenten en orgel. Onder de titel „God is mijn erf" heeft Van Westering een aantal verzen van de zeventiende eeuwse dichters Jac. Revius en Dirk Camphuysen bij elkaar gevoegd en daar op zeer ge varieerde wijze muziek bij geschreven. Al luisterend naar het werk dringt zich op zeker ogenblik de vraag op wat nu eigenlijk het verband is tussen al deze zangnummers. En het antwoord komt op een vrij originele manier, die tevens het liturgische karakter van het werk bepaalt. Als het ware op een punt beland waar men in een instrumentaal „concerto" een cadens zou verwachten, dus een soort im provisatie op de gegeven thema's, wordt eensklaps de muziek onderbroken en geeft de predikant op de kansel een improvisatie ten beste, die het verband tussen de uit eenlopende teksten verklaart. Men hoort aldus een toespraak die verklaart en ver helderend werkt. Daarop stemt de gemeen te in met een psalmvers en vervolgens kan de eigenlijke cantate haar verder verloop nemen. Dat die onderbreking volgt op het mooie koorlied „God is mijn erf en al mijn goed" maakt bovendien een zinrijk effect. Het is niet onze bedoeling deze proef uitvoering critisch onder de loupe te nemen, maar we kunnen toch niet nalaten onze bevreemding uit te spreken over het feit, dat deze kerngedachte in de loop van het werk geen ruimere ontwikkeling kreeg. In ieder geval is het koorlied „God is mijn erf" in zijn klare bewustheid zeer mooi. Dit is ook te zeggen van de koren „Tot vrolijk leven" en „Te allen tijde". Fluiten, hobo's en trompet spelen in het werk een belangrijke rol. De instrumentale inleiding (tevens tussenspel en naspel van Koor I) maakte een zeer goede indruk. De uitvoering geschiedde onder leiding van de heer Jan C. van Westering, waarbij de componist de orgelpartij verzorgde. De soli werden door koorleden gezongen. Met belangstelling wachten wij de definitieve uitvoering op 18 September in de Gemeen telijke Concertzaal af. JOS. DE KLERK heeft voor bepaalde categorieën. Er staat een wettelijke regeling op stapel, maar de ervaring heeft geleerd, dat men beter doet op uitvoering daarvan niet te wachten. Ieder jaar wachten betekent voor de be trokkenen één dienstjaar minder om voor pensioen in aanmerking te komen. De rege ling is zodanig ontworpen, dat zij aan een komende wet kan worden aangepast. De toetreding is thans vrijwillig, maar voor nieuw aan te stellen werkkrachten ver plicht. Zonder hoofdelijke stemming werd de verordening hierna goedgekeurd. Vermakelijkheidsbelasting B. en W. hadden voorgesteld de vermake lijkheidsbelasting voor vertoning van zoge naamde cultureel gekeurde films van 35 pet. tot 10 pet. te verlagen en deze ver laging te beperken tot maximum zes van dergelijke films per bioscoop en per jaar. Voor journaalvoorstellingen in de ochtend uren stelden zij een verlaging tot 20 pet, voor. De heffing op bals van leraren en verenigingen en op het gelegenheid geven tct openbaar dansen wilden zij van 50 tot 35 pet. verlagen. Voor het geven van mu ziek in cafés en restaurants wensten zij naast het belastingtarief per dag, week of maand-abonnementen in te voeren, die een verlaging van 60 pet betekenen. Mevrouw S c h e 11 e m aC o n r a d i merkte op, dat de gemeenten in 1948 door de regering gedwongen werden het percen tage der vermakelijkheidsbelasting op bioscoopvoorstellingen tot 35 pet. te ver hogen. Die eis geldt nu niet meer en daar om voelde zij veel voor een algemene ver laging tot 25 pet. De Bioscoopwet kent het criterium „cultureel belangrijk" niet, zo dat naar haar mening een zogenaamde cul turele keuring van films elke wettelijke grond mist. Op artistiek belangrijke films kan op grond van het voorstel van B. en W. geen reductie worden verleend. Zij be treurde het dat werkelijk belangrijke films bijna nooit in Haarlem worden vertoond. „Ik heb niet de indruk dat de Haarlemse bioscopen tekorten opleveren", zei de heer Mens ink (P. v. d. A.), die voorts op merkte, dat er pas een bioscoop bijgekomen is. De directeuren wijzen op omzetdaling, maar noemen dan cijfers van enige jaren geleden. Wat hun kosten aan filmhuur zijn vertellen zij niet. Bij de -negen culturele films, die vorig jaar in Haarlem zijn ver toond, waren enkele „kasstukken", waaraan dus geen groot risico was verbonden. De voorgestelde belastingverlaging kost de ge meente 28.000, waarvoor geen compen satie kan worden gevonden. De heer Men- sink wilde dit bedrag dan ook beschouwen als een subsidie voor de vertoning van culturele films. Wethouder Bakker zei, dat het voor stel niet is ingegeven door een adres van de bioscoopondernemers en merkte op dat de verlaging de toegangsprijzen niet zal doen dalen; zij komt dus niet ten goede aan het publiek;. Een algemene verlaging der vermakelijkheidsbelasting voor bioscopen tot 20 pet. zou 100.000 per jaar kosten en onder meer de subsidies aan culturele in stellingen in gevaar brengen. Dat het bioscoopbezoek in Haarlem terugliep, bestreed de wethouder. In 1939 gaven de Haarlemmers 675.000 uit aan bioscoopbezoek, in 1950 1.615.000 en in 1951 1.630.000. In het eerste halfjaar van 1952 bedroegen de ontvangsten der biosco pen 818.000: dit is f 100.000 meer dan in het eerste halfjaar van 1951. Tenslotte hoopte de wethouder dat de bioscoopdiretcies nu niet die cultureel ge keurde films, die toch al veel publiek trek ken, onder de reductieregeling zullen doen vallen. De raad keurde het voorstel van 3. en W. zonder hoofdelijke stemming goed. Verpleegkosten Bij het voorstel tot verhoging van de ver- pleegtarieven van het St. Elisabeth's Gast huis^ met 0,20 per dag, vroeg de heer M e n s i n g hoe het komt dat de tarieven in verschillende gemeenten zo uit eenlopen. In Haarlem zijn zij lager dan elders. Hij zag daarin een verkapte subsidie aan de ziekenfondsen. De heer M o 1 (CPN) was tegen de ver hoging, omdat hij haar beschouwde als een poging de kosten van de nieuwe werkloos heids- en wachtgeldverzekering in de ver- pleegtarieven te verrekenen. Wethouder Bakker zette uiteen, dat de prijsverschillen dateren van vóór de oorlog. De' tegenwoordige prijsbeheersing is op die vooroorlogse verpleegprijzen gebaseerd, zodat de verschillen zijn blijven bestaan. Het was hem niet bekend of de verhoging als een compensatie voor de kosten der werkloosheidsverzekering beschouwd kon worden; dat de lage tarieven in zekere zin een subsidie aan de ziekenfondsen zijn erkende hij, maar daar is niets aan te doen Na zijn verklaring, dat de gemeente jaar lijks 300.000 bijpast op de rekening van het St. Elisabeth's Gasthuis, werd het voor stel aangenomen met 28 tegen 4 stemmen die der CPN-fractie aangenomen. Schoolbarakken Tenslotte kwam wethouder Geluk namens B. en W. met het voorstel, twee houten barakken, elk met twee leslokalen, aan te schaffen, waarvan de kosten met in begrip van verlichting, sanitair en derge lijke, 40.000 zullen bedragen. De wethouder verklaarde ter motivering van dit voorstel, dat in September het aan tal nieuwe leerlingen door de bestaande openbare lagere scholen niet kan worden opgevangen. In Haarlem-Noord komt men vier leslokalen tekort, in de Amsterdamse Buurt twee. De nieuwe school bij de jacht haven aan de Jan Gijzenvaart komt pas in het najaar van 1953 gereed die in de Van Zeggelenstraat omstreeks Pasen 1953. Het zou mogelijk zijn een oplossing te vinden door een wisselsysteem voor leerlingen (halve dagen naar school) en door het ge bruik van lokalen van kleuterscholen, maar deze weg willen B en W. niet op. Zowel mevrouw S c h e 11 e m aC o n- r a d i (WD) als de heren Proper (CPN) en De Landmeter (CH) waren zeer verwonderd over het feit, dat B. en W. nu plotseling met dit spoedvoorstel kwamen, hoewel zij toch al enige tijd geweten moe ten nebben dat het aantal nieuwe leerlin gen dat der beschikbare plaatsen overtreft. „Dat wisten wij ook wel", zei de wet houder, „maar wij hoopten dat de nieuwe scholen in Noord en Zuid-Oost tijdig ge reed zouden zijn. Helaas hebben allerlei omstandigheden vertraging veroorzaakt; onder meer was gerekend op een snellere goedkeuring van de bouwplannen door Den Haag. De verdeling van de leerlingen over de scholen leverde eveneens moeilijkheden op en ook speelden de aanmeldingen op de bijzondere scholen een rol, omdat men weten moest of deze ook meer lokalen nodig hebben." Mevrouw Scheltema kreeg nog te horen, dat dit jaar alleen kinderen worden toege laten, die vóór 1 October zes jaar geworden zijn en de heer Proper vernam dat indien de barakken niet tijdig gereed zijn, tijdelijk over één of twee lokalen van kleuterscho len zal beschikt moeten worden. De raad nam het voorstel zonder hoof delijke stemming aan. Het zal nog in de commissies voor Onderwijs en Openbare Werken worden behandeld. Maken die achteraf bezwaar, dan zullen B. en W. geen uitvoering aan het raadsbesluit geven. Benoemingen De raad benoemde tot lid van de advies commissie en art. 8 Woonruimtewet mevr. C. Koning—Stroink te Haarlem; tot lerares in de klassieke talen aan het Coornhert- lyceum mej. H. Schuuring te Overveen, tot tijdelijk leraar Franse taal en letterkunde aan het Coornhertlyceum de heer J. P. C. Heybrock te Amsretdam; tot tijdelijk lerares in de oude talen aan het gymnasium mej. A. M. Kcch te Haarlem; tot tijdelijk leraar in de Nederlandse taal en letterkun de aan het Lorentzlyceum de heer J. Por- tegies te Haarlem; tot hoofd van de te stichten school in Haarlem-Noord de heer C. Geurts te Edam en tot hoofd van de te stichten school in Haarlem-Oost de heer J. F. N. Dekker te Amsterdam; tot onder wijzer aan de A. H. Gerhardschool voor Mulo de heer R. Groeneveld te Akkrum en tot,onderwijzer aan de Dr. A. van Voort- huijsenschool de heer J. H. R. ter Vrugte te Apeldoorn. De heer W. A. Zalm, onderwij zer aan de Fuhrhopschool, werd overge plaatst naar de Klaas de Vriesschool voor Mulo. Eervol ontslag werd verleend, aan mej. F. M. L. C. Mühlbach als onderwijze res bij het voorbereidend lager onderwijs en aan de heer J. C. Appeldoorn als leraar aan de HBS-A. Hamerstukken Wat de overige besluiten van de raad be treft zij vermeld, dat het subsidie aan „Haarlems Bloei" voor 1952 van 14.500 tot 20.000 werd verhoogd; dat aan het comité van de tentoonstelling „Hildebrand's Camera Obscura in woord en beeld", welke expositie morgenavond in de Vleeshal wordt geopend, een gemeentelijke garantie van 3.000 werd verleend; dat in de Vlees hal een heteluchtkachel zal worden ge plaatst voor verwarming van de tentoon stellingsruimte; dat een crediet van 17.600 werd verleend voor een nieuwe ketelinstal latie in het gebouw van de Dienst voor Sociale Zaken; dat de heer J. Seijffert een schadeloosstelling krijgt van 5404,70 om dat de onteigening van zijn fabriek aan de Oudeweg te Haarlem niet doorgaat, dat ƒ356.100 zal worden besteed aan grond en bestratingswerken tussen de Vondelweg en de Muiderslotweg; dat er een nieuwe „Economiser" ad 35.000 nodig is voor een der stoomketels van de electrische centrale en dat voor verschillende kabelwerken en de bouw van transformatorstations een be drag van totaal 108.660 beschikbaar werd gesteld. De heer De Landmeter (CH) kreeg de toezegging, dat bij het leggen van kabels getracht zal worden de winkeliers zo weinig mogelijk overlast te bezorgen. Marinus Spruit, een visknecht uit de IJmuider afslaghal, heeft gisteren in IJmuiden een enigszins vreemde ontmoeting op het strand gehad: plotseling wandelde er een jonge zeehond uit de branding bij de pieren, die hem vriendelijk aankeek en er niet eens van doorging, toen Marinus hem eens aanhaalde. Het diertje liet zich rustig naar de vishal brengen, waar de tafel al gedekt was en het is later in de zeehondenvijver van Artis gedeponeerd. Voor het kantongerecht in Haarlem stond een achttienjarige slagersknecht terecht, die in zijn vrije tijd zelf een motorfiets had gebouwd. De onderdelen voor de machine waren uit hoeken en gaten bijeengezocht, en zo kwam het dat niet alles even goed functionneerde. Voetremmen, nummer borden en een hoorn ontbraken helemaal; het stuur, dat wel bij de constructie was inbegrepen kon vrijwel niet worden ge bruikt, omdat een veel te brede benzine tank danig in de weg zat. De ambtenaar van het openbaar ministerie noemde het voertuig een gevaar op de weg en vor derde f 100 boete met verbeurdverklaring en vernietiging van de motorfiets. De kan tonrechter wilde de strop die de jongen heeft door het verlies van de motorfiets in aanmerking nemen en vroeg behalve de vernietiging van de fiets, een geldboete van f 40. HAARLEM, 16 Juli 1952 ONDERTROUWD: 16 Juli, J. G. Timmer mans en J. M. Rommelse; B. Bron en A. H. van Duinkerken; J. M. van Schaick en C. M. van Wieringen; R. van Lunteren en M. E. Th. Vroom; K. J. IJap en W. J. A. I. P. Ong; F. J. J. Kolman en J. C. Schous; P. H. Kos ter en A, G. van Soest; A. P. van Kesteren en J. de Boer; J. A. Kuitert en W. Snoek; H. W. Kaspers en J. Kroon; J. J. M. Remmel- zwaan en M. J. E. Hoenderdos; W. Tensen en E. Smakman; W. Beunder en M. H. Willem- se; H. L. van Loon en A. C. Visser; G. M. van Lieshout en G. M. Moens; A. Bruijns en O. Keijser; J. Veenema en J. Th. Klösters; H. H. Wassink en J. Waning; C. Jongbloed en A. A. Teeuwen; J. D. G. Crama en L. E. Donleben. GEHUWD: 16 Juli. W. J. Joosten en W. E. Sanders; W. A. de Graaf en M. J. W. San ders; H. Kuit en P. F. J. Le Sollier; P. F. van Boekei en F. Niemann; H. R. van Leeu wen en A. H. Jansen; H. N. Vastenouw en A. Pauw; J. G. Schenke en A. M. van Kam pen; J. A. Janssen en A. C. Rutte; G. L. van Kerckhoven en J. M. Isaaks; A. G. Turken burg en Chr. C. Siemers; W. J. Verveer en E. C. Meijer; C. Kühn en J. P. Kloos; F. Schenk en J. A. van Beest; A. Th. M. de Loor en H. Knippenburg; A. M. van der Schoor en M. van Zijl; W. Karssen en M. van Ee; B. J. J. van Diepen en H. C. Lut- terman. BEVALLEN van een zoon: 15 Juli, J. P. Weberde Boer; L. A. Schooneveldt Bosch; C. M. StraathofSelis. BEVALLEN van een 'dochter: 15 Juli, A. M. W. van der Burg—Jonkers; A. Polder vaartvan Kampen; P. M. Buur—Boeree; M. H. Povel—Everard: J. W. Westdijk—Seve- rijnse; M. M. van TeunenbroekRingers; 16 Juli, P. C. Kok—van Meurs; J. W. G. van Zwol—Terreehorst. OVERLEDEN: 13 Juli, W. H. Nieuwen- huijs, 69 j.. Kamperlaan; 15 Juli, J. van Wee- sel, 44 j., Hazepaterslaan. De zweminrichting aan de Houtvaart in haar nieuwe gedaante bestaat dezer dagen 25 jaar. De gemeentelijke autoriteiten hebben deze gelegenheid aangegrepen om, in samenwerking met de Haarlemse zwem vereniging De Waterratten een groot zwem feest te organiseren dat Zaterdag aan staande in het bij zovele Haarlemmers be kende zwembad aan de Houtvaart zal plaatsvinden. Duizenden Haarlemmers hebben aan de Houtvaart hun eerste zwemleiding genoten. Reeds 70 jaar geleden stichtte de heer Sprengers op de plaats waar thans de fraaie inrichting staat, een zwembad, dat in 1919 door de gemeente Haarlem werd overgenomen. In die dagen was de belang stelling van zwemlievend Haarlem zo groot, dat men toen reeds overwoog de bestaahde inrichting uit te breiden. In 1926 werd dan ook een begin gemaakt met de aanleg van een nieuw aan de mo derne eisen aangepast, zwembad en in het jaar 1927 kon de prachtige inrichting of ficieel worden geopend. De Waterratten, toen nog een jonge zwemclub in Haarlem, verleende bij deze officiële opening haar medewerking en juist in verband daarmede hebben de gemeente lijke autoriteiten ook thans deze zwemclub aangezocht om het 25-jarig bestaan van de nieuwe inrichting mede op te luisteren, ook al omdat D.W.R. (De Waterratten) op haar beurt net 30-jarig bestaan van de club gaat herdenken. Steeds grotere belangstelling Voor vele Haarlemmers is het zwembad aan de Houtvaart een stukje historie ge worden. De behoefte aan meer zwembaden doet zich thans geducht voelen, omdat in Haarlem de liefhebberij voor de zwemsport geweldig groot is. Dat was in de jaren 1927 en latere jaren nog niet zo merkbaar en met de inrichting aan de Kleverlaan kon men de talrijke zwemmers volop gelegenheid geven zwemmen te leren. Thans wordt de „Houtvaart" op hoogtijdagen bevolkt door niet minder dan vierduizend mensen en juist op die warme dagen doet het gemis van meer zweminrichtingen zich geducht voelen. Zaterdagavond aanstaande wordt het jubileum herdacht met een zwemfeest, waaraan D.W.R. dus haar medewerking verleent en de bekende zwemvereniging Admiraal de Ruyter (Z.A.R.) een demon stratie geeft. De Indische Buurtvereniging In Heem stede heeft plannen voor een attractief evenement: de „Ronde van Heemstede". De kans hierop is al buitengewoon groot ge worden, want het bestuur heeft zich reeds van de medewerking verzekerd van de Haar lemse Wielersport Vereniging „De Kam pioen". Het ligt in de bedoeling de ronde op Za terdag 16 Augustus aanstaande te laten ver rijden; de start en de finish zullen aan de Johan Wagenaarlaan zijn, terwijl het tachtig kilometer lange parcours zich bevindt tussen de Bernard Zweerslaan, Mozartkade en Jo han Verhulstlaan. De wedstrijd begint om zes uur en zal ongeveer om halfnegen geëindigd zijn, waarna de prijsuitreiking in hotel „Het Wapen van Heemstede" plaats heeft. Er zullen minstens vijftig wielrenners aan deze ronde deelnemen, waarvoor men reeds in onderhandeling is met Arie van 't Hof, Piet van Roon, Adrie Voorting en Piet Pe ters. De jury zal bestaan uit leden van de K.N.W.U. Ten einde de toeschouwers in de gelegenheid te stellen de wedstrijd ge heel te volgen, worden langs het parcours een vijftiental luidsprekers aangebracht, zo dat zij geregeld met de juiste positie der renners op de hoogte blijven. De Algemene Bond van werknemers in handel, bank- en verzekeringswezen heeft in een adres aan het college van rijksbe middelaars gevraagd de vaeantieregeling voor administratief personeel bindend te willen voorschrijven. In een belangrijk aantal bedrijfstakken, aldus het adres, zijn voor het administra tief personeel, tegelijk met salarissen en andere arbeidsvoorwaarden, vacantierege- lingen vastgesteld of goedgekeurd. Voor een niet onaanzienlijk deel van het administra tief personegl geldt echter, geen vaeantie regeling, waardoor ieder jaar in vele geval len conflicten ontstaan. Daarom verzoekt de Algemene Bond het college van rijksbe middelaars dringend de volgende vaeantie regeling voor administratief personeel, die niet valt onder reeds vastgestelde of goed gekeurde regelingen, bindend te willen voorschrijven: 1). Iedere werknemer, die op 1 Januari in dienst is, heeft in dat jaar recht op een vacantie van tenminste twaalf werkdagen met behoud van salaris. 2) Voor iedere maand, dat men later dan 1 Januari in dienst treedt, wordt de duur van de vacantie met één werkdag ver minderd. 3) Werknemers, die de dienst verlaten, hebben recht op een vacantie van één dag voor elke maand gedurende welke zij na 1 Januari nog in dienst zijn. 4) De vacantie moet zoveel mogelijk onafgebroken worden gegeven. De Telegraaf meldde gisteren in een be richt uit Den Haag: „In politieke kringen hier ter stede verluidt, dat nog de vorige maand het college van wethouders dezer gemeente op audiëntie geweest is bij de mi nister van Binnenlandse Zaken, prof. dr. L. J. M. Beel, teneinde hem te verzoeken mr. Kwint niet voor een herbenoeming voor te dragen." Dit bericht is onjuist. Naar wij uit de beste bron vernemen zijn de vier wethou ders van Velsen niet door de minister, maar door een hem vertegenwoordigende hoofdambtenaar ontvangen en hebben zij niet gezamenlijk, maar ieder afzonderlijk met deze functionaris gesproken. Door geen der wethouders is daarbij het verzoek ge daan, mr. Kwint niet voor herbenoeming voor te dragen. Vanmorgen is in het bedrijf Openbare Werken in Velsen in het openbaar aanbe steed het aanleggen van rioleringen en wegen op een terrein ten Zuiden van de Kennemerlaan in IJmuiden. Voor Bestek 218, uitvoering van de wegen in klinkers, waren 10 inschriivingen binnengekomen. Laagste inschrijver was fa. Gebrs. Bruischaart uit IJmuiden-Oost met 90.000. De hoogste inschrijver was N.V. Aannemersbedrijf N.B.M. uit Zaan dam met 145.900. Bij uitvoering van de wegen in asphaltbeton op een puinfunde- ring, bestek 218A, waren 5 inschrijvingen binnengekomen. Hier was de laagste het Aannemersbedrijf Van Vemde en Te Beest uit Heemstede met 247.250.Hoogste was de N.V. Aannemers- en Wegenbouw bedrijf P. Cornelis Zanen uit Heemstede met 262.000. De gunning is aangehouden. Woensdag werden de sportwedstrijden voor de interlyceale voortgezet met tennis wedstrijden in de ochtenduren en des mid dags werden er verscheidene athletieknum- mers afgewerkt. Bij de athletiek toonden de Kennemer lyceïsten zich de meerderen van hun tegenstanders van het Nederlands lyceum (Den Haag), het Amsterdams- en het Baarns lyceum. Daarmede behaalden zij een belangrijke punten-voorsprong en ein digden met 565 punten op de eerste plaats, gevolgd door het Nederlands lyceum met 475 punten. Op de feestavond, die Woensdagavond op de bovenste étage van het Kennemer Lyceum werd gehouden tot besluit van de twee daagse interlyceale, had de prijsuitreiking plaats. Drs. E. van Meir, de rector van het Kennemer Lyceum, overhandigde de wissel beker aan Rolf Schicht, de voorzitter van het schoolbestuur van de K.L.V. De beker werd het vorige jaar eveneens door het Ken nemer Lyceum gewonnen en blijft dus in de prijzenkast van deze school. De jongelui bleven daarna tot ver na mid dernacht bijeen voor een dansje met de muziek van de „Dixy Kids" uit Den Haag. Einduitslag De volgorde, waarin de lycea zijn ge ëindigd blijkt uit het volgende lijstje. Totaal 1. Kennemer Lyceum 565 2. Nederlands Lyceum 475 3. Amsterdams Lyceum 425 4. Baarns Lyceum 385 TEHERAN (Reuter). Dr. Mohammed Mossadeq, die op elf Juli opdracht kreeg tot het vormen van een nieuwe Perzische regering, heeft vandaag zijn opdracht teruggegeven, aldus heeft minister Hoesein Ala, de voorzitter van de Kamer, mede gedeeld. Mossadeq heeft op vijf Juli zijn ontslag als premier ingediend na de algemene ver kiezingen. Hij had Woensdag een onder houd met de Sjah over zijn verzoek om buitengewone bevoegdheden voor de ko mende zes maanden. Deze bevoegdheden waren volgens Mossadeq nodig om de eco nomische en financiële toestand van het land te verbeteren. „Marieken van Nimweghen" wordt in Australië opgevoerd Australische studenten in de Nederlandse taal en letterkunde zullen Vrijdag 1 Augus tus in Melbourne een opvoering geven van het mirakelspel „Marieken van Nim weghen". Het initiatief is genomen door de Neder landse afdeling van de universiteit te Mel bourne, waarbij jaarlijks ongeveer vijftig Australische studenten staan ingeschreven. In vorige jaren werden ook Nederlaridse toneelstukken opgevoerd, onder meer „De klucht van de koe" van Brederode en mo derne éénacters. BURGERLIJKE STAND GEBOORTEN: A. MollerusBarlage, d.; C. MuddeOldenburg, z.; H. J. HooglandWes- selman, z.; M. A. Warmerdamv. d. Raad, z. ONDERTROUWD: H. N. Siermann en E. M. Timmer; T. F. Visser en W. Stolp; W. J. Bloemhard en Y. H. L. Courtois; A. Veuger en A. Snippe; G. F. Hepkema en W. B. Mey- boom; G. B. Wielenga en J. Postma. GEHUWD: F. J. van Baekel en C. van Meijgaarden; F. Schippers en L. J. J. Ver burg; J. H. Jonkman en K. H. R. Koch; J. Donker en E. Groeneveld. In een woning aan de Haarlemmerstraat in Zandvoort is een poging tot inbraak ge daan. Omstreeks twee uur in de nacht hoorde de vrouw des huizes gestommel en gerucht, waarna zij zo luidruchtig alarm maakte dat vele omwonenden daardoor werden gewekt, hetgeen nog al wat con sternatie teweeg bracht. Zij zag drie per sonen door de achtertuin ijlings het hazen pad kiezen. De politie werd gewaarschuwd, waarna bleek, dat men eerst getracht had de achterdeur open te breken en toen dit niet lukte, een ruit had ingedrukt, waar door men de sleutel kon bereiken, die in het slot stak. Er werd niets vermist. De Zandvoortse recherche heeft de zaak in onderzoek. Inbraken in strandtenten De politie in Amsterdam arresteerde een 13-jarige jongen uit Amsterdam, die be trapt werd bij het ledigen van liefdadig heidsbusjes. Vingerafdrukken van de jon geman gaven de recherche het vermoeden, dat hij ook debet is aan de inbraken in verschillende consumptietenten op het Zandvoortse strand, die in de loop van de laatste maanden zijn gepleegd. Ook in andere steden van ons land zou hij zich aan dergelijke feiten hebben schuldig gemaakt. Na zijn bekentenis is de jongeman in voor lopige hechtenis genomen. GESLAAGDEN U.L.O.SCHOOL Aan de Wim Gertenbachschool, de Zand voortse school voor ULO slaagden voor het einddiploma: Joukje Jongsma, Wim Drost, Fred. Ploegman, Loek van Luyken, Jan Vis ser, Ernst Walrecht, Corry Kreyger en Piet van Koningsbruggen. Na het doorlopen van de eerste klas wer den tot een Middelbare school toegelaten: Ad. Akkerman, Enny Hartogensis en Mieke van Luyken. Geslaagd voor het toelatingsexamen Elec- tro-technisehe school te Amsterdam: Henk Akkerman. Op uitnodigingw van de A.M.V.S. (Amuse mentsvereniging „De Schelp") werd door foto kino Hamburg te Zandvoort Woensdag avond een uitstekend geslaagde filmavond gegeven voor de te Zandvoort wonende ge- repatrieerden in hotel De Schelp. De zaal was geheel gevuld met een dankbaar en enthousiast publiek dat kostelijk genoot, zo wel van de culturele als de speelfilms die werden gedraaid. De heer Macaré, voorzitter van de A.M.V.S. opende en sloot de avond, en deelde mede, dat het bestuur zich voor stelt, te blijven doorgaan met het organi seren van dergelijke avonden voor de ge- repatrieerden, waarvan binnenkort een speciaal programma voor de komende win termaanden zal worden bekend gemaakt. Op de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging „De Hyacint", die Woensdag in „De Nachtegaal" te Lisse werd gehouden, bleek dat de leden niet onverdeeld geest driftig waren over het plan om achtduizend hyacinten in 12 soorten aan de tentoonstel ling „Flora" te geven. Ze komen er echter en prof. dr. E. van Slogtercn, die ook aan wezig was, zal ze laten behandelen. Het jaarverslag van de waarnemend secre taris. de heer J. van der Laan, vermelde onder meer dat het bestuur een systeem zoekt om de inferieure kwaliteit hyancinten uit de markt te nemen. De heren F. Veldhuyzen van Zanten en K. Verdegaal stonden hun bestuurszetels af aan de heren F. v. d. Mey uit Lisse en Jan Jonkheer te Hillegom. Hoewel men verwachtte dat de strijd tegen de inferieure kwaliteit door wijziging van enkele artikelen van het keuringsregle ment de tongen los zou maken aanvaardde de vergadering deze wijziging rustig en zeer eensgezind. Vrijdagavond wordt op het raadhuis te Lisse een spoedeisende raadszitting met ge sloten deuren gehouden, waarin een ver trouwelijke agenda wordt behandeld. GESLAAGD. Aan de Ambachtschool te Leiden slaag den voor het diploma timmeren: Th. Werk hoven, A. Horsman, .Ant. Kuipers, Joh. Hartingsveld en J. M. Smink; voor het diploma meubelmaker: W. Faas en M. G. van Veen; voor schilderen: G. Balkenende, en voor machinebankwerker: M. A. Beu- gelsdijk, M. Mastenbroek, S. N. G. Kroon, B. de Vries, Th. A. Augustinus, Jacob Bos (deze laatste met eervolle vermelding).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1952 | | pagina 7