Naguib wil nationale aspiraties van Egypte verwerkelijken In Luxemburg wordt aan Europa's eenwording gewerkt Weerbericht OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT Drang Aansluiting van de Soedan op het program Geschil tussen gemeente en pachter gaf vreemde vertoning in Baarlo Nog felle strijd in Korea Amerikaanse kustwacht zoekt 8 schipbreukelingen Het woord is aan Rijkspolitie trad op tegen, aannemer Ministeriële Schuman-conferentie ,Hoge Autoriteit" blijft tenminste een jaar in het Groothertogdom Mr. F. J. F. M. van Thiel benoemd tot minister Radicale hervorming van binnenlandse situatie Buitenlandse hulp Japanse huisvrouwen tegen herbewapening Britse regering willigt looneisen in Marokko en de UNO Sportvlieger betrapte een dief Bouw van landbouwschool gestagneerd Dieper wordt de tunnel bij Veisen Kapeltoren stortte in; drie ernstig gewonden Geen Formosa-Chinezen naar Korea C7 e JAARGANG No 52 Hoofdkantoor Grote Houtstraat 93, Haarlem. Telefoon 15295 (zes lijnen) Directie, Hoofd redactie, Redactie en Administratie. Bijkantoor in Haarlem-Noord, Soendaplein 37, Tel. 12230. Drukkerij Zuider Buitenspaarne 12, Tel. 15295. Directeur Hoofdredacteur: Robert Peereboom DINSDAG 9 SEPTEMBER 1952 Haarlems Dagblad - 296e JAARGANG 212 Uitgave van de Grafische Bedrijven Damiate. Verschijnt dagelijks beh.opZon-enFeestdagen. Abonnement per week 47 cent, per kwartaal 6.10, franco per post 6.60. Postgiro 273107. Advertentietarieven op aanvraag verkrijgbaar. Directie: P. W. Peereboom en A. D. Huijsman In deze maand September zal de drang naar West-Europese eenheid opnieuw en weer wat sterker tot uiting komen in di plomatieke en politieke besprekingen te Luxemburg en Straatsburg. Dat men ver der gevorderd is blijkt niet alleen uit de eerste bijeenkomst van de Assemblée der Kolen- en Staal-Gemeenschap (Plan Schu- man) waarin zes landen, ook het onze, ver tegenwoordigd zijn, maar ook uit de aan drang om tot een Europese grondwetgeven de vergadering te komen. Een „Constituan te", zoals zulk een lichaam in kortere Franse aanduiding heet. Het voorstel, daar toe strekkend, is door de Fransen en de Italianen ingediend. Dit voorstel is al aan de orde op de ministersconferentie in Luxemburg; het zal verder behandeld wor den in de vergaderingen van de „Schuman- Assemblée", die op 10 dezer te Straatsburg begint en in die van de Assemblée van de Raad van Europa, die er op 15 dezer on middellijk op volgt. Men zal daarin trach ten tot samengaan te komen. Het is door de verschillende lichamen, die in het spel zijn, voor de lezer niet gemakkelijk te over zien. Het onderwerp is niet eenvoudig; de werkwijzen van diplomaten en politici zijn dat nog minder. En de vorderingen, die ge maakt worden, voltrekken zich slechts hor tend en stotend, waarbij iedere regering vooiA de belangen van het eigen land blijft opkomen en dus niet „Europees" denkt, zolang niet'een lichaam is geschapen dat boven-nationale bevoegdheden heeft. Dit kenmerkt de betekenis van een „Europees overheidslichaam", zoals ten aanzien van de Kolen- en Staalgemeenschap reeds is geschapen, maar welks bevoegdheid be grensd is tot een weliswaar belangrijk, maar toch beperkt terrein. Dat dit tot stand gekomen is, geratificeerd door de parle menten van de zes betrokken landen, is zonder twijfel een eerste stap van groot be lang. Maar men kan het daarbij niet laten, al zou men dat willen. Zoals Frangois de Menthon, de Franse opvolger van Spaak als voorzitter van de Assemblée van de Raad van Europa, onlangs in een interview gezegd heeft: „Geen Europees kolen- en staal-beleid is denkbaar dat de algemene politiek ten aanzien van beleggingen, wis selkoersen, prijzen, salarissen in de zes landen buiten beschouwing kan laten. En straks zal dat nog duidelijker blijken ten aanzien van de Europese Defensie Gemeen schap". Vandaar de noodzaak om zulke „boven-nationale overheden", die niet ver antwoordelijk zijn aan de afzonderlijke parlementen, onder een Europees parlement te stellen. Op deze plaats is herhaaldelijk bezorgd heid uitgesproken over de traagheid van het hortende en stotende tempo, waarin de zaken zich ontwikkelen. De politieke be drijvigheid van deze maand zal nog wel geen aanleiding geven om die bezorgdheid te laten varen. Op zijn best zal men weel een stap verder komen. Als inderdaad een grondwetgevende vergadering in werking zou treden zou die eerst haar arbeid moeten volbrengen. En dan? Men ziet haar als vergadering, die in opdracht van de zes re geringen het ontwerp van een Europese grondwet maakt. „Dat zal daarna", zoals de Menthon het heeft uitgedrukt: „door de zes nationale parlementen behandeld moe ten worden en pas federale grondwet kun nen worden nadat zij het geratificeerd heb ben misschien zelfs pas na een volks- ratificatié door middel van een referen dum: een volksstemming." Een lange weg. Hij is overigens van mening dat tegen het eind dezer maand dé grondwetgevende ver gadering zou kunnen gaan werken. De reserve die ook de Straatsburgse pre sident legt in het woordje „zou" is duidelijk genoeg. Niet dat de zaak, als men zulk be sluit niet in deze maand bereiken zou, van de baan is. Het zou alleen een nieuwe ver traging betekenen. De drang blijft. Het is duidelijk geworden dat men in deze rich ting moet voortgaan, dat geen keus meer bestaat. Op de vraag: is het denkbaar dat over tien jaar nog steeds een West-Europa bestaat waarin de betrokken volken geen deel van hun z.g. souvereiniteit aan een boven-nationaal parlement hebben afge staan een parlement, gekozen door de volken zelf moet naar mijn mening het antwoord beslist ontkennend zijn. Maar wie dat antwoord geeft voelt zich aller minst gerust bij de gedachte, dat het nog wel eens die tien jaar zou moeten duren. Want het hele bestel leeft nu op een zo wankele grondslag, dat men zich niet kan voorstellen dat wij geen zware tegenslagen ondervonden zouden hebben eer die termijn ten einde zou zijn. Men kan zich wel ver heugen in een Nederlandse betalingsbalans, die zoveel gunstiger is geworden, maar nie mand zou willen instaan voor het beeld dat die balans binnen één of twee jaar zal bie den. Om maar een enkel voorbeeld te noe men. De toestand blijft uiterst onzeker; de afzonderlijke landen zijn in wezen alle zwak en in hoge mate afhankelijk van el- kaars (eveneens afzonderlijk) beleid. Het is voor het grote publiek ongetwij feld moeilijk, een levendige belangstelling te houden in een ontwikkelingsgang, die in haar opeenvolgende phasen zo vaak teleur stelt. Het is zeker gemakkelijk, sceptische commentaren te uiten die men kan samen vatten in de woorden „er komt toch niks van". Maar dat is ook wel erg goedkoop. En het is in strijd met de historie, die leert dat grote veranderingen ook vroeger tot stand gekomen zijn. Soms op nog moeiza mer wijze, ribg trager en hortender dan deze. En ongetwijfeld steeds begeleid door het koor: er komt niks van, dat ze hielp vertragen. R- P NORFOLK - Virginia (Reuter) Een Amerikaans transportschip heeft Maandag twee overlevenden en de lichamen van twee opvarenden van het Zaterdag voor de Amerikaanse kust in tweeën gebroken Hondurese tankschip „Foundation Star" aan boord genomen. Het zoeken naar acht bemanningsleden, die nog worden vermist, is Maandag door vier schepen en drie vlieg tuigen van de Amerikaanse kustwacht voortgezet. Negentien overlevenden van de ramp zijn aan boord van het Noorse schip „Emu" op weg naar Norfolk. CAïRO, (United Press) Generaal Mohammed Naguib, Egyptes nieuwe premier en „sterke man", heeft in een interview met de correspondent van United Press medegedeeld dat het van „nationale belangen en militaire vereisten" zal afhangen of Egypte deel zal gaan uitmaken van een defensiepact voor het Middenoosten. Hij verklaarde verder dat Egypte zal blijven streven naar vereniging met de Soedan en naar evacuatie van de Britse troepen uit het gebied van het Suezkanaal. Naguib wilde niet verder ingaan op de kwestie van hervatting van de onderhandelingen over een oplossing van de Anglo-Egyptische crisis. Daarover zei hij: „Onze verlangens zijn duidelijk". Naguib legde er de nadruk op dat het zwaartepunt van de binnenlandse politiek ligt op het houden van algemene verkiezingen in het begin van het volgende jaar, het tegengaan van corruptie onder de ambtenaren en het verbeteren van de positie van de niet-welgestelden door middel van wijziging in de grondbezitsver- houdingen en andere sociale maatregelen. De regering van generaal Naguib heeft een wetsontwerp goedgekeurd ter reorga nisatie van de politieke partijen. Zij hechtte ook haar goedkeuring aan het plan tot herverdeling van het grondbezit, waar bij een maximaal bezit van 80 ha wordt toegestaan. Een artikel van het decreet, waarbij de reorganisatie van alle politieke partijen wordt gelast, verplicht een ieder, die een partij wenst te vormen, hiervan het minis terie van Binnenlandse Zaken per aange tekend schrijven mededeling te doen. In dit schrijven moeten de doeleinden van de partij omschreven worden. Alle bestaande politieke partijen moeten zich reorgani seren. De regering zal schadeloosstelling geven voor onteigend overtollig grondbezit in de vorm van 3% staatsfondsen, aflosbaar in 30 jaar. Het decreet voorziet in gevange nisstraffen als ook in verbeurdverklaring van onteigende gronden van ieder, die schuldig bevonden wordt aan overtreding van de nieuwe wet of belemmering van de uitvoering er van. Naar schatting zullen ongeveer 400.000 ha grond onteigend worden. Landbouwmaatschappijen, die zich met landaanwinning bezig houden en religieuze instellingen zijn niet bij de landhervorming betrokken. De coöperaties zullen arme boe ren voorzien van de nieuwste landbouw- werktuigèn op gemakkelijke voorwaarden en leningen verstrekken. Volgens Reuter zal Egypte zich tot de In ternationale Bank of de Amerikaanse im port-export bank wenden om leningen ter financiering van het nieuwe program. Op het ogenblik is een groep van vier deskun digen, die zijn uitgezonden in- het kader van het Amerikaanse „punt vier"-program voor technische en financiële hulp, reeds bezig met een proefproject voor het in cul tuur brengen van ruim 20.000 ha woestijn- grond ten Westen van Alexandrië. Een woordvoerder van de regering heeft meegedeeld, dat generaal Naguib is be- Ambtenaren, die hebben te maken met de organisatie der komende Japanse ver kiezingen, hebben de invloedrijke vereni ging van Japanse huisvrouwen gewaar schuwd, dat, daar zii niet als een politieke vereniging is ingeschreven, zij zich in poli tiek opzicht afzijdig moeten houden van de verkiezingscampagne. Inverscheidene plaatsen in midden- Japan hebben de huisvrouwen tegen her bewapening gedemonstreerd. Zij voerden banieren mee met leuzen als „laten wij stemmen voor hen, die tegen herbewape ning van Japan zijn". Ook heeft de vereni ging, waarbij een millioen Japanse huis vrouwen zijn aangesloten, kortgeleden een boycott van „oorlogspeelgoed", zoals kin derpistooltjes, namaak-tanks en -vliegtui gen, georganiseerd. noemd tot militair gouverneur-generaal van Egypte. In de période van de staat van beleg, die sinds 26 Januari in Egypte van kracht is, zijn de achtereenvolgende premiers ook militair gouverneur-generaal geweest. De regeringswoordvoerder heeft verder bekend gemaakt, dat ex-premier Ali Maher, van wie generaal Naguib Zondag de rege ring heeft overgenomen, leider zal zijn van de Egyptische delegatie naar de bijeen komst van de raad van de Arabische Liga, die Woensdag in Cairo begint. LONDEN (Reuter) De Britse minister van Arbeid, Monckton, heeft nieuwe loon schalen voor 1.500.000 werknemers in het kleinhandelbedrijf goedgekeurd, die voor zien in loonsverhoging variërend van 6 tot 10 shilling per week. De door werkgevers en vakbonden opge stelde loonschalen waren door de minister in Juli, naar aanleiding van het verzoek der regering om terughoudendheid te be trachten bij het aanvragen van loonsver hoging, ter nadere overweging teruggezon den, maar ongewijzigd opnieuw ingediend. De nieuwe premier van Egypte, Generaal Naguib, schudt de hand van de vroegere eerste minister, Ali Maher, die met zijn kabinet is afgetreden. NEW YORK (United Press) Dertien Arabische en Aziatische landen hebben de secretaris-generaal van de UNO formeel verzocht het Frans-Marokkaanse geschil op de agenda van de aanstaande zitting van de algemene vergadering te plaatsen. Een sportvlieger uit Breda zag, toen hij boven het militaire kampement te Rucphen vloog, een man onder de omheining van het kamp doorkruipen, zijn armen vol met militaire kledingstukken, die daar aan een lijn te drogen hadden gehangen. Even later zag hij de man terugkeren en daarna beladen met een groot aantal bussen, het kamp uitlopen. De piloot liet zijn toestel dalen en volgde de man op een tiental meters hoogte. De dief, hierdoor blijkbaar geschrokken, gooide zijn buit weg en trachtte zich in een bos te verbergen. On middellijk daarna wendde de vlieger zijn toestel. Hij probeerde door zeer laag over het kamp te vliegen, te waarschuwen. Het resultaat was dat een zeer verontwaardigd kampcommandant hem stond op te wach ten, toen hij daalde op een nabijgelegen vliegveld. Toen de commandant vernam, wat de vlieger gezien had, heeft hij onmid dellijk het terrein door militairen laten afzoeken. De dief was echter verdwenen, de buit werd teruggevonden. Kardinaal de Retz: In de partijen kost het meer moei te om te gaan met hen, die ertoe behoren dan actie te voeren tegen lien, die er vijandig aan zijn. Een geschil over een stuk grond in Baarlo tussen de gemeente Maasbree en M. F. baron De Weichs de W'enne, dat reeds twee jaar oud is, heeft thans geleid tot een merk waardige vertoning in dit plaatsje, dat on geveer zeven kilometer van Venlo verwij derd ligt. De heer De W. liet het omstreden terrein, waarop in opdracht van de ge meente Maasbree een lagere landbouw school gebouwd wordt, afrasteren en er bordjes met de woorden „Verboden Toe gang" aanbrengen. In opdracht van de bur- (Van onze correspondent in Luxemburg) De ministeriële conferentie van de Schu- man-landen werd gisteren, ten stadliuize te Luxemburg, plechtig geopend met een rede van kanselier Adenauer en een antwoord van Jean Monnct, de voorzitter van het hoge gezagsorgaan. Na de receptie verga derden de ministers om de dagorde van hun conferentie vast te leggen. Sedert de Hoge Autoriteit op 10 Augus tus te Luxemburg met zijn werkzaamhe den begon, heeft hij op diverse „fronten" successen geboekt. Bemoedigend Belangrijk op het gebied van de prac- tische economische politiek is het feit dat de Hoge Autoriteit de taken overnam van de thans opgeheven geallieerde autoriteit van het Ruhr-gebied. De Hoge Autoriteit heeft namelijk de export-contingenten van Duitse kolen naar de West-Europese lan den vast te stellen, een kwestie welke voor Nederland, dat maandelijks meer dan een De bouw van de tun nel bij Velsen vordert gestadig. Men is thans bezig de grond tussen de oude en de nieu we damwand van de bouwput met een dragline uit te bagge ren. Per greep gaat l kubieke meter grond 1omhoogDe diepte is nu 11 meter beneden A.P. De totale diepte wordt 25 meter bene- zn A.P. Er zullen dus nog heel wat werk en zand verzet moeten worden voor men dat peil heeft bereikt. Op de foto heft een der graafmachines de la ding van een kubieke meter Velsense aarde de lucht in. half millioen ton Duitse kolen importeert, van het grootste belang is. De Duitse leden van de Hoge Autoriteit hebben zich tegen de leveringen aan Ne derland op het huidige hoge peil niet ver zet, wat er op wijst, dat de Hoge Autoriteit van meet af aan in een werkelijke posi tieve geest wenst te werken. Het is name lijk zo, dat Duitsland zelf zijn zeer goed kope kolen best in grotere hoveelheden zou kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om de rantsoenering in Duitsland op te heffen. Deze goede geest van samenwerking is werkelijk reëel, aldus zeide ons de heer Spierenburg, die ons als zijn mening te kennen gaf, dat het Hoge Gezagsorgaan zich ernstig met de kolen- en staal-pro- blemen zal bezighouden.... en zo weinig mogelijk aan politiek hoopt te moeten doen. De politieke betekenis van deze confe rentie ligt onbetwistbaar in het feit, dat de ministers Schuman en De Gasperi nieuwe initiatieven naar voren zullen brengen om door het Schuman-plan de politieke inte gratie van Europa te stimuleren. De Franse en Italiaanse ministers dromen er van spoedig èen volledige instelling van een parlementaire assemblée te realiseren, een idee, waartegenover de ministers Van Zee land, Adenauer en Bech weigerachtig staan, terwijl ook de Nederlandse minister Beyen zich daarvan geen voorstander toonde. Reeds op de morgen (Woensdag) te hou den bijeenkomst van de Schuman-Assem- blée te Straatsburg zouden De Gasperi en Schuman aan die Assemblée het nieuwe mandaat toegewezen willen zien, namelijk de integratie van Europa. Het ziet er naar uit dat de Hoge .Autori teit te Luxemburg ongeveer een jaar zal blijven gevestigd. De beschikbare huizen zijn hierdoor plotseling zeer duur gewor den: van f 500 tot f800 per maand voor de huur van grote huizen. Luxemburg zelve heeft woningen tekort en de Arbed, de grote Luxemburgse staalmaatsc'nappij, heeft eigen huizen, welke bestemd waren voor haar ingenieurs en ambtenaren, wel willend ter beschikking gesteld van de thans reeds ongeveer 68 man tellende ad ministratie van het Schuman-plan. Tijdens een kort, maar hevig onweer, dat zich gisteravond omstreeks zes uur boven Veldhoven in Noord-Brabant ontlastte, sloeg de bliksem in de toren van een in aanbouw zijnde kapel van het nieuwe klooster op de Locht. De toren stortte in. Drie arbeiders werden ernstig gewond en moesten naar het ziekenhuis te Eindhoven worden vervoerd. Zes fietsen en een loods verbrandden. gemeester kwam gemeentepersoneel de af rastering en de bordjes de volgende dag weer verwijderen. Een paar later kwamen echter twee man van de rijkspolitie in Baarlo het terrein afzetten teneinde in op dracht van de officier van justitie in Roer mond iedereen die het terrein betreden zou, te verbaliseren en desnoods met geweld te verwijderen. Ook de aannemer van de school en zijn personeel kregen geen toe gang, zij mochten alleen even wat mate riaal weghalen. Tegen de gemeente Maas bree werd proces-verbaal opgemaakt wegens vernieling van andermans eigen dom. Het omstreden perceel is een vroegere boomgaard en behoort reeds vele jaren tot de goederen, die zijn gepacht door de op het kasteel Scheres te Baarlo woonachtige baron De Weichs de Wenne. De eigenaar van deze bezittingen was een Duitser, wiens gehele bezit te Baarlo na de oorlog als vij andelijk vermogen aan de Staat der Neder landen toeviel, die het onder het beheer van het Nederlands Beheersinstituut plaat ste. Inmiddels bleef baron De Weichs de Wenne pachter van de meeste eigendom men. In 1949 ontving de gemeente Maas bree een verzoek van de Vereniging tot Bevordering van het Landbouwonderwijs om medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuwe Lagere Landbouwschool. Het gemeentebestuur meende, dat deze vroegere boomgaard het meest geschikt was om er de school op te laten bouwen. In 1950 kocht de gemeente het perceel voor 675.van het Beheersinstituut. Baron De Weichs de Wenne beschouwde zich als eerste rechthebbende tot het in eigendom verwerven van dit perceel en tekende be roep aan bij de voorzitter van de Raad voor het Rechtsherstel. Inmiddels duurde het geruime tijd, eer de voorbereidingen voor de sêhoolbouw* zover gevorderd waren, dat tot aanbeste ding kon worden overgegaan. Voorjaar 1952 werd dit terrein bouwrijp gemaakt, en kort daarna begonnen de werkzaamheden van de .aannemer. De fundamenten van de school waren gereed en de muren rezen reeds meer dan twee meter boven de grond, toen de heer De W. in kort geding een pro ces tegen de gemeente Maasbree aanhangig maakte wegens schending van zijn pacht- rechten. Bij vonnis van de rechtbank van Roermond werd hij in het gelijk gesteld en werd gelast de werkzaamheden onmiddel lijk stop te zetten. Iedere overtreding hier van zou met 500.beboet worden. Het gemeentebestuur ging van deze beslissing in hoger beroep bij het Bossche Hof. Bo vendien verzocht de gemeente aan de pachtkamer bij het Venlose kantongerecht de eventueel bestaande pachtovereenkomst aangaande het betrokken perceel voor ont bonden te verklaren uit een oogpunt van algemeen belang. De pachtkamer ging hiertoe over, tegen welke beslissing de heer De W. in hoger beroep ging bij de pachtkamer in Arnhem. De gemeente kreeg bovendien door een verdere beslissing der Venlose pachtkamer het beschikkingsrecht over het terrein. De bouw van de school heeft nu ruim vier maanden gestagneerd totdat vorige week de werkzaamheden werden hervat. De gemeente kon dit toen nog straffeloos doen, omdat haar de uitspraak van de Roermondse rechtbank door de tegenpartij nooit officieel bekend werd gemaakt. De vorige week Donderdag werd deze uit spraak per deurwaardersexploit betekend aan de burgemeester. Nochtans werd Don derdag en Vrijdag doorgewerkt, waarmee de gemeente zich blootstelde aan beboeting met 500.per overtreding. De Amerikaanse ambassade en de mili taire adviseurs te Taipeh, op Formosa, heb ben Maandag de onlangs bekend gemaakte berichten, waarin gemeld werd, dat zij Washington hadden aanbevolen twee divi sies van nationalistisch China naar Korea te zenden, tegengesproken. Een woordvoerder van het nationalisti sche leger verklaarde ook niets van de ge melde aanbeveling te weten. Daarnaast werd uit nationalistische bron nen vernomen, dat hun regering nog steeds bereid is 33.000 man te zenden ter ver sterking van de strijdkrachten van de UNO in Korea. Dit aanbod werd voor het eerst bij de aanvang van de oorlog in Korea ge- dagn. Na een strijd, die de gehele dag heeft geduurd, moesten Zuid-Koreaanse keur troepen zich Maandagavond over een af stand van driehonderd meter van de top van de „Kapitool-heuvel" in de centrale Koreaanse frontsector terugtrekken. De Zuid-Koreanen hadden deze van strate gisch belang zijnde heuvel Maandagoch tend heroverd, doch zij moesten hem een uur later weer prijs geven. Voorts is Maandag hardnekkig gestreden om het bezit van de „Vinger-heuvelring". Maandagavond waren de Zuid-Koreanen nog vijftig meter van de top verwijderd. Dinsdagochtend vroeg poogden Chinese troepen de „Bunker-heuvel", in de Weste lijke sector, te veroveren. De aanval werd evenwel door Amerikaanse mariniers afge slagen. De communistische troepen voeren reeds een maand lang aanvallen op dit strategisch belangrijke punt uit. Vliegtuigen van de vijfde Amerikaanse luchtmachtgroep hebben Maandagavond boven Noord-Korea vrachtauto's der com munisten aangevallen, 54 voertuigen wer den vernield. Andere Amerikaanse vliegtuigen heb ben ingegraven vijandelijke troepen aan gevallen. Mr. F. J. F. M. van Thiel. Bij Koninklijk Besluit van 9 September is mr. F. J. F. M. van Thiel te Helmond benoemd tot minister van Maatschappelijk Werk. Prof. dr. L. J. M. Beel is op de meest eervolle wijze ontheven van het be heer van het departement van Maat schappelijk Werk. Onze parlementaire redacteur tekent hierbij aan: Nadat het nieuwe kabinet op 1 Septem ber was opgetreden bleek al vrij spoedig dat in K.V.P.-kringen geen geschikte fi guur bereid te vinden was voor het mi nisterschap van Binnenlandse Zaken. Zon der dat ik thans nader op dit ietwat pijn lijke verschijnsel inga, vermeld ik dat toen het, nu al een week geleden, er naar uit begon te zien dat men onder de K.V.P.- leden niemand voor Binnenlandse Zaken zou vinden, het plan ontstond om dan maar een andere weg in te slaan, namelijk die welke nu betreden is. Deze oplossing mag ongetwijfeld gelukkig genoemd wor den, want prof. Beel is door en door thuis in aangelegenheden die het binnenlands bestuur betreffen. Hij staat bekend als een voortreffelijk minister van Binnenlandse Zaken. Een betere dan hij ware in de kringen van zijn geestverwanten trouwens nauwelijks te vinden geweest. Tijdens de kabinetsformatie was men, toen vaststond dat er een afzonderlijk departement van Maatschappelijk Werk diende te komen, het er over eens dat dit dan in handen van prof. Beel gesteld diende te worden. Hier bij speelde ongetwijfeld mede een rol het vertrouwen dat hij in dat opzicht ook ge niet bij de P.v.d.A. Intussen mag men wel aannemen dat men mede van die zijde met de benoeming van mr. Van Thiel volko men heeft kunnen instemmen. Deze was in de Kamer een goed spreker, die zijn be togen in een heldere vorm inkleedde. Hij maakt de indruk van een ondernemend man te zijn. OOSTELIJKE WIND Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt, geldig van Dins dagavond tot Woensdagavond, opge maakt om 10 uur: Veranderlijke bewolking met enkele verspreid -optredende buien. Matige, tijdelijk krachtige Oostelijke wind. Tets minder koud 's nachts, morgen over dag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 10 September Zon op 6.06 uur, onder 19.06 uur. Maan op 21.29 uur, onder 14.42 uur. Hoog en laag water in IJmuiden Dinsdag 9 September Hoog water: 6.56 en 19.19 uur. Laag water: 2.44 en 14.55 uur. Woensdag 10 September Hoog water: 7.43 en 20.07 uur. Laag water: 3.22 en 15.35 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1952 | | pagina 1