Schuman-,,parlement" voor het eerst in Straatsburg bijeen Een halve eeuw paketvaart tussen Aziatische landen COEBERGH'S Militair eerbetoon bij opening der Staten Generaal J HOOFDPIJN lWitsalettEM Intensief politiek verkeer Luxemburg-Straatsburg In 1902 begon Java- China-Japan-lijn met sfeun der regering De radio geeft Woensdag aar'i Bemiddeling in het Ommelanden-conflict PANDA EN DE SCHAT VAN HET EENZAME EILAND Felle brand richtte grote schade aan Toch ió het zo 2 RADIO-TELEVISIE Kerkelijk Nieuws BESSEN JENEVER Twee jongens aangehouden na boerderijbrand De gevaren van het vliegen „sneller dan het geluid" Snelle overtocht van de „Koningin Emma" Veiligheidsraad gaat op de oude voet voort De rechte weg DINSDAG 9 SEPTEMBER 1952 (Van onze correspondent in Parijs) Deze week is een periode van intensief diplomatiek verkeer geopend, dat zich voornamelijk af zal spelen in Luxemburg en Straatsburg. Maandag en Dinsdag zijn om te beginnen de ministers der zes Schuman-landen in de hoofdstad van het groothertogdom bijeen gekomen, en dit keer ten getale van twaalf, omdat naast de excellenties van Buitenlandse Zaken daar bij ook die van Economische Zaken tegen woordig zijn. Zowel minister Beyen als prof. Zijlstra maken daarbij hun debuut in hun functie van minister, een debuut in de internationale diplomatie. Woensdag komt, voor het eerst, de As- semblée van het Schuman-plan in Straats burg bijeen in welke zelfde stad de Maan dag daarop, 15 September dus, de leden van het ministerscomité van de Europese raad deze reeks van diplomatieke bijeen komsten weer zullen sluiten. De zittingen van Maandag en heden in Luxemburg zijn in het bijzonder aan twee onderwerpen gewijd: ten eerste de samen stelling van de agenda, die op 10 Septem ber te Straatsburg de Schuman-assemblée voorgelegd zal krijgen, en ten tweede het Frans-Italiaanse voorstel tot instelling van een hoge politieke autoriteit, welk ver reikend project in Juli te Parijs niet be handeld kon worden omdat toen minister Stikker een demissionnaire regering verte genwoordigde. De zetel Tenslotte zullen Schuman en Adenauer nog proberen hun geschillen inzake Saar land bij te leggen. Lukt dat (waarop, zoals bekend, niet al te vast gerekend behoeft te worden) dan zal in Luxemburg eveneens de definitieve zetel voor de hoge autoriteit van de Schuman-gemeenschap kunnen worden vastgesteld. Men weet, dat deze voorlopig in Luxem burg onderdak heeft gevonden, maar de Fransen zouden graag zien, dat de hoge autoriteit, dit begin van een toekomstige Europese regering, in Saarbrücken komt, zodra Saarland zal zijn „geëuropeaniseerd". Woensdag, 10 September, verplaatst zich het centrum van deze internationale acti viteit dus van Luxemburg naar Straats burg, waar dan voor het eerst in de ge schiedenis het „parlement" van de gemeen schap voor kolen en staal bijèen komt. Deze Assemblée, die uit 78 leden bestaat waar onder tien Nederlanders vergadert in 't gebouw, waar ook de Europese raad bijeen komt, en ze heeft tot taak de werk zaamheden van de Hoge Autoriteit te con troleren. Hoe de activiteit en de bevoegd heden van de raadgevende vergadering van Straatsburg en van de Schuman-Assem- blée waarvan ongeveer de helft, een veertigtal, tevens lid is van de raadgevende vergadering het doeltreffendst gecoördi neerd zullen kunnen worden, is een der voornaamste punten, die in Straatsburg óók door het minister-comité van de Euro- ADVERTENT1E pese Raad besproken zullen moeten worden. De Britse minister van Buitenlandse Za ken, Anthony Eden, heeft indertijd een plan voor een meer effectieve samenwer king tussen beide organisaties ontworpen, dat wil dus zeggen tussen de Schuman- gemëenschap, die nu op toeren moet ko men, en de organen van Straatsburg, die nu al enige jaren bestaan, zonder ooit veel effect te hebben gesorteerd en het is dit plan, dat thans in meer bijzonderheden zal worden bestudeerd. Er is dus voldoende werk aan de winkel. Het lijkt voor het moment niet onver standig, wanneer men van deze serie van conferenties-in-drie-bqdrijven, welke nu geopend is, nog geen "wonderen verwacht. Maar wat wel kan worden gezegd, is dat door de geest van Europese samenwerking, die in Luxemburg en Straatsburg (al of niet) aan de dag zal treden, het tempo zal worden bepaald, waarin vooral te toekom stige activiteit van de Schuman-gemeen schap zich zal gaan ontplooien. ADVERTENTIE NIEUWE MODELLEN RADIO J. G. KAASENBROOD Grote Houtstraat 131 - Smecïestraat 7i Ned. Ilerv.. Kerk Beroepen te Vinkeveen, H. Stolk te Sche- veningen. Aangenomen naar Auckland (bij de- Presb. Church in Nw. Zeeland) G. F. W. Hern- green te Rotterdam-Kralingen. Bedankt voor Muiderberg, A. de Haan, cand. te Zeist. Geref. Kerken Bedankt voor Urk (vac. P. Homburg) W. Baas te Bozum. Geref. gemeenten Bedankt voor Sardis (Canada) en voor Cox-sica* (V. S.) F. Mallan te Bruinisse. Geref. kerken Beroepen te Ontario (Canada) H. W. Wierda te 's Gravenhagen-Loosduiraen; te 's Gravenhage-Loosduinen (vac. H. J. ten Brink) J. P. Prins te Leeuwarden; te Utrecht (vac. H. A. L. v. d. Linden) J. F. Colenbrander te Apeldoorn. Aangenomen naar IJlst, A. Reen, cand. te. Huizum (Fr.), die bedankte voor Appelscha, Ten Post en voor Suawoude. Bedankt voor Makkum, B. Smilde te Achlum. Chr. Geref. kerekn Tweetal te Zaarcslag, E. H. van Leeuwen te Delft en M. Overduin te Woerden. ADVERTENTIE 0. 0 ee/7 pari/ft/eBrMffe fTU&use oogst Op 15 September zal worden herdacht, dat 50 jaar geleden de Java-China-Japan- Ljjn N.V. werd opgericht, thans de Ko ninklijke Java-China-Paketvaart LUnen N.V. (Royal Inter Oceanlines). Omstreeks 1900 zocht een groep initia tiefnemers daartoe contact met de regering, die een jaarlijkse subsidie toezegde. De nieuwe maatschappij verplichtte zich vier- wekelijkse diensten uit de Nederlands In dische Archipel te onderhouden met China en Japan, onder toezicht van een rege ringscommissaris. Op 17 September 1903 vertrok het eerste schip van de nieuwe maatschappij van Java naai- China. Tevoren hadden de Hollanders zich voor namelijk geconcentreerd op de vaart op en in de Archipel. Men begreep echter, dat ook een verbinding met Oost-Azië tot stand moest komen en verscheidene malen werd gepoogd het contact te vestigen in het bijzonder met China. Alle pogingen mislukten echter, totdat men inzag dat, om kans van slagen te hebben, men het- niet zou kunnen bolwerken zonder financiële steun van de regering om over de eerste moeilijke jaren heen te komen. In 1902 werd hieromtrent overeenstemming be reikt. Als basis voor het vervoer werd aanvankelijk beschouwd het transport van suiker van Java naar Hongkong, en van Japanse steenkool naar Nederlands-Indië, voorts het vervoer van Chinese arbeiders onder meer voor de tinmijnen op Banka Maandagmorgen is de grote boerderij van W. Steenbergen, gelegen aan de Drent se Hoofdvaart op de grens van de gemeen ten Diever en Havelte, afgebrand. De brandweer uit Diever kon weinig uitrich ten tegen de vlammenzee. Slechts enkele bijgebouwtjes konden behouden blijven. Enige biggen kwamen in het vuur om. De inboedel is bijna geheel verloren gegaan. Na de brand heeft de rijkspolitie twee personen aangehouden, die er van verdacht worden de brand te hebben veroorzaakt. Zij zijn twee uit de opvoedingsinrichting „Bosoord" te Vledder ontvluchte jongens. Zij hadden de nacht in de schuur van de boerderij doorgebracht zonder daartoe ver lof te hebben gevraagd. HILVERSUM I, 402 M. 7.00 Nieuws. 7.18 en 7.30 Platen. 8.00 Nieuws. 8.18 Orgel. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.00 Platen. 10.00 Boekbespreking. 10.05 Mor genwijding. 10.20 Voor de vrouw. 11.00 R.V.U.: Geliefde oudei-wetse kinderboeken: Piet de Smeerpoets. 11.30 Platen. 12.00 Ac cordeonorkest. 12.30 Weerbex-icht. 12.33 Voor het platteland. 12.38 Lichte muziek. 12.55 Kalender. 13.00 Nieuws. 13.15 Platen. 14.00 Gesproken portx-et. 14.15 Monsieur Beau- caire, operette. 15.00 Kinderkoor. 15.20 Piano. 15.30 Voor zieken. 16.00 Voor de jeugd. 17.15 Platen. 17.50 Regeringsuitzending: Pioniers aan de Triton-baai. 18.00 Nieuws. 18.20 Mili taire causerie 18.30 R.V.U.: De mens en zijn filosofie. 19.00 Volksgezondheid in het geding, causerie. 19.15 Pianoduo. 19.30 Voor de jeugd. 20.00 Nieuws. 20.05 Politiek commentaar. 20.15 Residentie-orkest en solist. 21.12 Scot land Yard zet door, hoorspel. 22.30 Dans muziek. 22.45 Zijn wilde dieren werkelijk zo gevaarlijk?, causerie. 23.00 Nieuws. 23.15 Orgel. 23.35—24.00 Platen. HILVERSUM II, 298 M. 7.00 Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.30 Platen. 7.45 Woord voor de dag. 8.00 Nieuws. 8.18 Gewijde muziek. 8.45 Platen. 9.00 Voor zie ken. 9.30 Voor de huisvrouw. 9.35 Platen. 10.30 Morgendienst. 11.00 Platen. 11.30 De eend, die achteruit vloog, hoorspel. 12.00 Piano. 12.30 Weerbericht. 12.33 Metropole orkest en koor. 12.59 Klokgelui. 13.00 Nieuws. 13.15 Protestants Interkerkelijk Thuisfront. 13.20 Marnierskapel. 14.00 Platen. 14.45 Voor meisjes. 15.00 Platen. 15.15 Orkest. 16.00 Voor de jeugd. 17.20 Orgel. 17.50 Militaire cau serie. 18.00 Platen. 18.15 Christelijk vereni gingsleven. 18.30 Ox-kest. 19.00 Nieuws en weerberichten. 19.10 Platen. 19.15 Boekbe spreking. 19.30 Platen. 19.40 Radiokrant 20.00 Platen. 20.15 De school met de Bijbel. 21.30 Philharmonisch orkest, koor en solisten. 22.25 Platen. 22.30 Internationaal Evangelisch Commentaar. 22.40 Platen. 22.45 Overdenking. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Platen. BRUSSEL, 324 M. 12.00 Platen. 12.30 Weerbericht. 12.34 Pla ten. 13.00 Nieuws. 13.15, 14.00, 15.00 15.15, 15.30, 15.45 en 16.15 Platen. 17.00 Nieuws. 17.10 Platen. 17.30 Klankbeeld. 17.40 Platen. 17.50 De boekenmarkt. 18.00 Platen. 18.30 Voor soldaten. 19.00 Nieuws. 19.40 Platen. 20.00 Operaconcert. 21.00 Platen. 22.00 Nieuws. 22.15 Zang en piano. 22.55—23.00 Nieuw" De ramp tijdens de luchtvaart show in Engeland heeft de aandacht weer eens ge vestigd op die mysterieuze krachten die er optreden, indien de mens sneller dan het geluid vliegt. Bij een „normale" snelheid ontstaan er trillingen in de lucht welke zich voortplan ten met de snelheid van het geluid, dat is dus de trillingssnelheid van de lucht. Deze trillingen gaan voor het vliegtuig uit en maken de lucht reeds „week", zodat de luchtstroom over het toestel heenschiet zonder nadelige invloed. Nu men echter met de snelheid van het geluid gaat vliegen, is het duidelijk dat de voorbereidende werking van deze trillingen vervallen. De trillingen blijven bij het V/AT ER GEBEURT B'J HET VLIEGEN SNELLER DAN HET GELUID I VLIEGEN B'J NORMALE SNELHElOl LuchK 0nbelekener-.de "schokgolven" De lucht schiet over hel vliegtuig heen en de lucht- 'VLIEGEN SNELLER DAN HET GELUID I Lucht-^ 'schokgolven' De lucht vormt een "muur" voor het vliegtuig, omdat de lucht geen gelegenheid meer krijgt uiteen te stromen IVERDELING VAN DE SNELHEDEN] SUBS0NISCH TVrtme-propel Ier Straaljager 1952 JI^SUPERSONISCH 1000 y 1300 geluids snelheid 8000 -ÖPÏ3 vliegtuig ten achter zodat er dan een luchtlaag ontstaat die door het vliegtuig opgestuwd wordt tot een „muur". De lucht krijgt immers geen gelegenheid meer tijdig uiteen te stromen. Het vliegtuig kan deze „muur" doorbreken waarbij dan gelijktij dig een of meer knallen gehoord worden als van een bominslag. Deze knallen wor den veroorzaakt door het zich weer sluiten van de doorboorde „luchtmuur". Maar niet alleen dat de straaljager deze „muur" moet overwinnen, er is ook nog het gevaar van de z.g. „schokgolven". Deze worden veroorzaakt doordat de snelheid waarmede de lucht over de vleugel stroomt, aohter de vleugel snel afneemt en dan luchtwoelingen veroorzaakt. Deze „schokgolven" bedreigen het stabilisatie vermogen en stijgvermogen van het vlieg tuig. Voeg daarbij de geluidsbarrière met zijn moeilijkheden en gevaren dan begrijpt men dat het voorkomt dat piloten de con trole over hun vliegtuig verliezen, of dat de straaljager door de druk van de „muur" en het trekken en rukken van de „schok- De gouverneur der residente, generaal- majoor ir. M. Tans, heeft ten aanzien van het militaire eerbetoon bij de opening der Staten Generaal op 16 September bepaald, dat het ere-escorte zal bestaan uit een detachement Koninklijke Maréchaussée, de Koninklijke Militaire Kapel met de Gre nadiers-drumband, een compagnie Jagers van het garderegiment Grenadiers en Ja gers met vaandelwacht en een ere-escorte van de rijkspolitie te paard. Voor het paleis Noordeinde zullen 100 man van het Regiment Infanterie Johan Willem Friso de erewacht betrekken. Hier bij zijn tevens ingedeeld het vaandel met vaandelwacht en het muziekkorps van het regiment. Bij de Ridderzaal zal de ere wacht bestaan uit het Korps Mariniers ter sterkte van 70 man met vaandelwacht en de mariniei-skapel der Koninklijke Marine. Voor de afzetting langs de door de ko ninklijke stoet te volgen weg zijn aangewe zen 100 man van de Koninklijke Marine (matrozen), 100 man van het Bewakings korps Koninklijke Landmacht, 200 man van het Regiment Infanterie Limburgse Jagers, 300 man van het regiment zware luchtdoelartillerie „Rhenen", 200 man luchtvaarttroepen en 200 man van het wa pen dér Koninklijke Maréchaussée. Op het Binnenhof komt een ere-afzetting van het Garderegiment Fuseliers „Prinses Irene" ter sterkte van 100 man. ADVERTENTIE Die tergende, bonzende pijn kan Uw leven vergallen. Waarom langer die kwelling te dulden, ^bestrijd Uw pijn met één of twee g TD& anti-pijn tabletten Het motorschip „Koningin Emma" van de stoomvaartmij „Zeeland", dat in de dag dienst Hoek van HollandHarwich vaart, heeft Zaterdag een record gevestigd door de reis HarwichHoek van Holland in vijf eneenhalf uur af te leggen met een gemid delde snelheid van bijna 22 mijl per uur. De „Koningin Emma" vertrok om 13.15 uur uit Harwich en arriveerde reeds om 18.45 uur in Hoek van Holland. Normaal duurt de overtocht zeseneenhalf uur. golven" uiteen wordt gerukt. Is de trans- sonische zone eenmaal gepasseerd, dan komt men in het gebied der supersonische snelheden, waar geen ernstige moeilijkhe den meer dreigen. Het muziekkorps van het Regiment In fanterie Limburgse Jagers zal bij het paleis Kneuterdijk spelen, de Luchtmachtkapel op de hoek van de Korte Vijverberg en Lange Vijverberg en de drumband van de Koninklijke Maréchaussée en de drumband van het Regiment Zware Luchtdoelartille rie „Rhenen" respectievelijk op het plein en in de bocht van het Lange Voorhout. De minuutschoten worden afgevuurd door een batterij artillerie van zes stukken. Deze batterij is opgesteld op het Malieveld. De militairen van het Garderegiment Grenadiers en Jagers, het Garderegiment Fuseliers „Prinses Irene" en de Koninklijke Militaire Kapel zullen in de ceremoniële tenue gekleed zijn. In Den Haag is een informatieve bijeen komst gehouden onder leiding van de voor zitter van het College van Rijksbemidde laars, mr. J. A. Berger, waarbij zowel ver tegenwoordigers van de Ommelanden en van de A.N.A.B. (Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond) zijn gehoord over het conflict, dat ruim veertien dagen ge leden ontstond bij deze coöperatieve melk- productenfabriek te Groningen. De Omme landen en de A.N.A.B. hebben in principe toegestemd in een bemiddeling onder lei ding van mr. Berger. Indien overeenstem ming over de bemiddelingsvoorwaarden wordt bereikt zal er Vrijdagavond weer geconfei'eerd worden. Inmiddels duurt de staking voort. Een der directeuren van De Ommelan den, de heer De Boer, heeft verklaard dat men hem gevraagd had of hij bereid zou zijn om de stakers weer in dienst te nemen, totaal 171 personen. Daarna zou volgens een normale weg ontslag voor vele arbei ders kunnen worden aangevraagd. Volgens de directie is dit evenwel onmogelijk. Voor de arbeiders is er thans geen werk. De directie heeft reeds geprobeerd de fa briek te verkopen. De heer S. van der Ploeg van de A.N.A.B. verklaarde dat de bond de uitbetalingen aan de stakers wel een jaar kan volhouden, zonder dat daarbij een beroep op de kas van het N.V.V. gedaan behoeft te worden. De Ommelanden grondt een niet terug nemen van de arbeiders uitsluitend op fi nanciële en economische motieven. De A.N.A.B. kan zich echter moeilijk inden ken dat een wereldbedrijf met een derge lijke omzet aan exportgoederen een staking van ruim veertien dagen niet zou kunnen overleven. De heer Van der Ploeg was van mening, dat De Ommelanden alle orders zou kunnen uitvoeren, wanneer de bestaan de overcapaciteit gedurende enkele weken zou worden gebruikt. Tenslotte merkte de heer Van der Ploeg nog op, dat de bemiddelingspoging van mr. Berger een bijzonder karakter draagt, daar tot nu toe steeds als voorwaarde werd ge steld, dat het werk zou worden hervat, al vorens tot het voeren van besprekingen zou worden overgegaan. 38. „Ik geloof niet in spoken", verklaarde Panda dapper. Dat zou ik niet te hard zeggen, scheepsjongen", zei bootsman Swabber, „ik heb zelf eens met eigen ogen een spook gezien! Het kwam dwars door de muur, recht op mij af!" „En wat deed jij toen?", vroeg een zeeman in angstige spanning. „Ik!", antwoordde bootsman Swabber, „ik liep dwars door de andere de kapitein, „wij moeten het ruim verder onderzoeken". Maar ondanks zijn flinke woorden trilden zijn benen toch lichtelijk, toen hij verder het ruim in ging. Zijn hand zocht steun en greep een dekzeil, dat van een der kisten neerhing.en dit was juist het zeil, waaronder de heer Teutbei zich verborgen had! Toen gebeurden er een hoop dingen achter elkaar. Het zeil gleed muur!" „Kom, geen gepraat verderzei omlaag en viel boven op de kapiteinDen- scnoKU kend, dat een witte gedaante zich op hein stortte uitte de arme gezagvoerder een schorre kreet, die door het zware doek tot een akelig gekreun werd gesmoord. Op dat ogenblik kwamen juist Panda en de zeelui om de hoek van de grote kist ennu ja, als je het juist over spoken hebt gehad en je staat eensklaps tegenover een kreu nende witte gedaante, dan krijg je een en Billiton. Geleidelijk, vooral vanaf 1912, verbeterde de positie van het bedrijf aan zienlijk. De hoeveelheid lading nam be langrijk toe en de vrachten werden winst gevender. In 1918 konden alle van het rijk ontvangen subsidies worden afgelost, zo dat van dat jaar af de maatschappij geheel op eigen benen stond. In 1920 was zij een der oprichters van de Verenigde Neder - landsche Scheepvaartmaatschappij. Samensmelting Bij het uitbreken van de tweede wereld oorlog beschikte de Java-China-Japan-Lijn over vier passagiers- en zeven vracht schepen. Van deze elf vaartuigen gingen tijdens de oorlog zes verloren. Ter verste viging van de positie der Nederlandse scheepvaart in het Verre Oosten kwam een nauwe samenwerking met de K.P.M. tot stand, welke in September 1947 leidde tot het besluit, dat de K.P.M. haar buitenland se lijnen zou inbrengen bij de Java-China- Japan-Lijn en dat deze onder de gewijzigde naam van Java-China-Paketvaart Lijnen de exploitatie van de gezamenlijke buiten landse lijnverbindingen op zich zou nemen. Zij is er in geslaagd de vooroorlogse bui tenlandse lijndiensten van de K.P.M. en haar eigen vooroorlogse lijndiensten verder uit te breiden en tot ontwikkeling te bren gen. Een uitzondering daarop,^maken de diensten op China, die wegens de politieke toestand gestaakt moesten worden. De directie recipieert a.s. Maandag ochtend van tien tot twaalf uur in het Scheepvaarthuis in Amsterdam. Gistermiddag omstreeks één uur werd de Hoofddorpse brandweer gealarmeerd voor een felle brand in een van de schu ren op de hoeve van de heer C. Eijken aan de Hoofdweg. Het vuur werd onmiddellijk onder lei ding van brandmeester H. Wolfert met vijf stralen bestreden, maar dat kon niet ver hinderen dat de gehele schuur, waax'in een partij stro en zevenduizend kilo gerst wa ren opgeslagen en verder een tractor en andere landbouwmachines stonden, in vlammen opging. Men was echter al blij dat het woonhuis en een tweede schuur behouden konden worden. De totale schade bedraagt 35 mille, die door verzekering wordt gedekt. Naar de oorzaak van de brand wordt een onderzoek ingesteld. De Veiligheidsraad heeft Maandag een Russisch voorstel om 14 landen, waaronder 5 communistische, tegelijk het-lidmaatschap van de U.N.O. te verlenen, verworpen. Voor stemden de Sovjet-Unie en Pakistan; Tur kije, Engeland, Frankrijk en Chili onthiel den zich. Tegen stemden Amerika, Brazilië, Griekenland, China en Nederland. Voor aanneming van het .voorstel waren zeven stemmen nodig geweest. De landen waarop het voorstel betrekking heeft zijn: Albanië, Mongolië, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Finland, Italië, Portugal, Ierland, Jordanië, Oostenrijk, Ceylon, Nepal en Libië. Zes maanden heeft de Nederlander Corne- lis van de Star nodig gehad om met een zeewaardige sloep de Oceaan over te ste ken. Hier worden zijn papieren door de inspecteur vtin immigratie in Miami onder zocht. Van der Star wil proberen in Boston een baan te vinden. Zijn sloep verkoopt hij. Hij neemt echter eerst wat vacantie, die hij doorbrengt met de schrijver Ernest Hemmingway. Conferentie. Parlementsleden uit bijna 30 landen komen op 21 September te Lon den bijeen om vast te stellen welke wijziging van het Handvest der UNO nodig is om een vorm van wereldre gering te bereiken en om te komen tot een constitutie voor de pasgevormde vereniging van parlementsleden voor wereldregering. De conferentie zal een week duren. Motie. De Zuid-Amerikaanse conferentie van het internationale Joodse congres heeft op haar bijeenkomst te Buenos Aires een motie aangenomen waarin wordt gezegd dat in Zweden een inter nationale antisemietische organisatie wordt opgebouwd waarvan de kern wordt gevormd door een Zweedse uit geversfirma. Aan de Zweedse regering wordt verzocht maatregelen tegen deze firma te nemen. De conferentie besloot voorts de Argentijnse regering te ver zoeken de invoer van antisemietische propaganda, afkomstig van de Zweedse firma, te verbieden. Ook het maand blad „Der Weg", dat in de Duitse taal te Buenos Aires wordt gedrukt, zou moeten worden verboden. Gered. Voor de kust van Alaska is Zondag het Canadese passagiersschip „Prin cess Kathleen" op een rif gelopen en gezonken. Alle driehonderd passagiers en de 115 leden van de bemanning kon den met de reddingboten de kust be reiken. Een Canadees vliegtuig vliegt nu heen en weer tussen Vancouver en Juneau om de gestrande passagiers over te brengen. Drie armen. Te Rome is een zakkenrpller met „drie armen" gearresteerd. Met een kunstarm trachtte hij de aandacht van zijn slachtoffers af te leiden, ter wijl hij met zijn echte arm in hun zak ken naar buit zocht. Vliegtuigen. Finletter, de Amerikaanse minister van de Luchtmacht, heeft Maandag op een pei-sconferentie ver klaard, dat de productie van Ameri kaanse oorlogsvliegtuigen thans vijf keer groter is dan toen de Koreaanse oorlog begon en zeven keer groter zal zijn tegen het eind van het jaar. „Op de Sabi-e-straaljager wordt een nieuwe uitvinding toegepast, welke het toestel „een zeer belangrijk tactisch voordeel" zou geven boven de Russische Mig", aldus Finletter. Onwetend. Hjalmar Schacht is per vlieg tuig uit Hamburg naar Perzië vertrok ken. Hij werd uitgeleide gedaan door Hoessein Makki, de Perzische commis saris voor de genationaliseerde olie, die zich voor een medische behandeling in Hamburg bevindt. Schacht zal bespre kingen voeren met Mossadeq. Hij zeide zelf niet te wéten, wat Mossadeq met hem wilde behandelen. Göed gedrag. Uit de' onderBrits beheer staande gevangenis te Dortmund is Maandag de 48-jarige Julius Alberman ontslagen, die in 1948 wegens mede plichtigheid aan het doden van 30 Rus sische krijgsgevangenen gedurende de oorlog was ter dood veroordeeld. Zijn straf, werd eerst gewijzigd in levens lang en later in tien jaar gevangenis straf. Een deel van deZe straf is hem kwijtgescholden wegens goéd gedrag. Staking. Maandag zijn stakingsposten uit gezet bij de vliegtuigfabrieken van „Lockheed" te Burbank in Californië, die 25.000 arbeiders in dienst hebben en van groot belang zijn voor de Ameri kaanse oorlogsindustrie. De vakbond A.F.L. heeft tot staking besloten ter ondersteuning van looneisen. Water. Door het buiten de oevers treden van de rivier de Kosi zijn 391 dorpen in Darbhanga, het dichtstbevolkte dis trict van Bihar (India), overstroomd, aldus te Patna binnengekomen berich ten. Meer dan 200.000 mensen Worden met boten van het nodige voorzien. Meer dan 60 procent van de rijstoogst is door het water beschadigd of verloren ge gaan. Dik. In Pretoria is een electronische mi croscoop, die 100.000 maal vergroot, in gebruik genomen, zo deelt de Zuid- Afrikaanse raad voor wetenschappelijk en industrieel onderzoek mede. Een wollen draad kan tot bijna „een meter •dikte" vergroot worden. Emigranten. In de uit houten huisjes be staande ziekenhuisafdeling van een im migrantenkamp te Somers, 80 km ten Zuiden van Melbourne (Australië), is vanochtend vroeg brand uitgebroken, waarbij vijf kinderen, van zeven maan den tot zeven jaar oud, om het leven zijn gekomen. Het zijn drie Poolse, een Letlands en een Oekrains kind. 25 an dere kinderen, van wie er 14 aan kin derverlamming leden, konden worden gered. WANNEER u een appel neemt, waarop zich twee stipjes bevinden die enige centimeters van elkaar zijn verwijderd, kunt u zich gemakkelijk voorstellen de aardbol in de hand te houden, waarop Amsterdam en Moskou als vlekjes staan aangegeven. De kortste afstand tussen deze twee punten is niet het lijntje dat over de appelschil loopt, maar dat is de verbin ding, die dwars door de appel gaat. Wees dus niet te zui nig, maar neem een speld en steek die in Amsterdam in de appel en laat haar in Moskou er uit steken. Dat is dan een volkomen rechte tun nel en de énige rechte weg, die de twee steden verbindt. We zouden u nu willen voorstellen uitsluitend uit toeristische overwegingen gezamenlijk een fietstocht naar Moskou te ondernemen, waarbij we u gaarne de weg gunnen, die door de tunnel leidt. Wij zui len dan wel de open weg over het aard oppervlak nemen. Wanneer ieder dezelfde gemiddelde snelheid rijdt, bent u natuur lijk eerder aan het doel, omdat u de enige rechte, en dus kortste verbinding heeft. Maar belangrijker dan het wedstrijd-ele ment is de ondervinding die u onderweg opdoet. Want u begint met een geweldige snelheid te dalen, op een weg die nota bene kaarsrecht is! Naarmate u vordert, vermin dert de helling, tot in het midden de weg volkomen vlak lijkt. Daarna begint de klim, op een helling die steeds steiler wordt, hoe dichter u bij het doel komt. Aan het einde van de tunnel zult u mis schien uw tochtgenoten ontmoeten, die fris als een hoentje een veel. langere weg heb ben afgelegd maar bij het peddelen over het bolvormige aardoppervlak geen enkele helling of daling van betekenis zijn tegen gekomen. Het is niet zo moeilijk zich voor te stellen waarom in de kaarsrecht lopende tunnel eerst een daling wordt ondervonden ge- volgd door een stijging. We be geven ons in het begin immers wat dichter naar het middel punt der aarde, we vallen om zo te zeggen, ook al is die val dan in schuine richting. En wat aan hoogte wordt verloren, moet la ter weer worden teruggewon- nen, dus moeten we stijgen. Wellicht wat moeilijker is het te begrij pen, dat ons lichaam bij het begin van deze rechte weg een schuine stand inneemt, waardoor onze voeten naar beneden wijzen, terwijl op het einde van diezelfde weg onze voeten schuin naar boven zijn gericht. Ook hiervoor is de verklaring eenvoudig: be halve in het midden van de tunnel, werkt de zwaartekracht schuin op ons lichaam. Het gevolg: u denkt een hol-lopende weg te hebben gefietst! Vandaar dat u zich zó uitgeput gevoelt, dat een rustkuur-advies van een arts u wellicht niet onwelkom zou zijn. Wist u overigens, dat het dokters- of aesculaapteken naar alle waarschijnlijk heid aan de Bijbel is ontleend? Daarover morgen. H. PéTILLON. (Nadruk verboden

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1952 | | pagina 2