Dansschool Kwekkeboom NIEUWE GRACHT 98 't OPKLAPBEDOEN PALEIS 20 KORTING Zwitsersche I ASKENASE SMETERLIN HASKIL BRASSINNE Zie Boven: Sollicitanten (LEERKRACHTEN) M.O. Economie Middenstandsexamen 1953 1000 LAKENS LAKENS FONDANT BORSTPLAAT DANSSTUDIO DROOG HAAR? Machinestiksters 3 98 Jupiter weer aan de avondhemel Amsterdamse Beurs WINTER STALLING BOEKHOUDEN - TALEN MOD. BEDRIJFSADM. MIDDENSTANDS DIPL. INSTITUUT PONT Vereniging van Handenarbeid Opening Staten-Generaal N.V. Modemagazijnen van C. H. VOGELZANG leerling-verkoopsters en leerling-etaleur eerste verkoopster LUNAPARK Hoogdraad - Show Ais extra attractie: Als de stofzuiger zwijgt Stofzuiger Service AVONDSTILTE Ds. Joh. Bronsgeest Ds.l.Vasseur REGEN.... JOPPER hulp in de huishouding DINSDAG 9 SEPTEMBER 1952 HAARLEMS DAGBLAD - OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT Internationale regeling van auteursrecht Parafering van verdrag tussen Israel en Bonn De dagen korten! middelmatig garagebedrijf INSCHRIJVING DAGELIJKS TE KOOP ZOEKT KAMERS Uitsluitend morgen Woensdag TIJDELIJK STOMEN REGENJASSEN QQ3.35 COLBERT- en MANTEL- COSIUUMS ^25-2.95 Medisch Opvoedkundig Bureau GEMEENTE BLOEMENDAAL Kennisgeving MONDELINGE OPLEIDING BONTMANTELS naar maat PIANO gevraagd le dameskapper of -kapster nette Gevraagd PHOENIX- TERREIN Academie voor voortgezet Economisch Onderwijs BOEKHOUDEN M O O RE'S SCHOOL 't Deert mij niet, ik draag een M. B. A. HULP IN DE HUISHOUDING FLINKE EN AANKOMENDE MEISJES 100 gram 20 ct 5 Morgen is Jupiter stationnair. Dat be tekent dat de grootste der planeten van ons zonnestelsel en een van de boeiendste ook weldra weer aan de avondhemel zichtbaar zal zijn. Ook met Jupiter speelt de aarde evenals met Mars, een „inhaal wedstrijd" en op het ogenblik zijn wij weer aan het inhalen toe: na de tiende September zal Jupiter, die zich in de buurt van hei sterren beeld Ram ophoudt, elke dag een stukje verder naar het Westen zijn verschoven. Sinds wij hem de vorige keer aan de avondhemel zagen (najaar 1951) heeft de aarde dus een volledige kringloop om de zon vol bracht; Jupiter daaren tegen heeft in die tijd slechts ongeveer een twaalfde deel van zijn ronde afgelegd: zijn om loop om de zon duurt bijna twaalf jaar. Op dit ogenblik komt Jupiter omstreeks negen uur 's avonds op. Maar wie de planeet goed wil zien moet dan nog wel een uurtje geduld heb ben, dit wegens de ne vels die meestal boven de kim hangen. Later op de avond of in de nacht wordt het uitzicht beter, doordat de planeet dan hoger aan de hemel staat. Het wordt trouwens, door de Westwaartse be weging van Jupiter, let terlijk met de dag beter en bovendien is vergis sing uitgesloten:men ziet Jupiter als verreweg de helderste „ster" aan het firmament. Intussen is het kleine hemellichaam dat zich tot vorig jaar onopge merkt had weten te hou den in Jupiters nabij heid, nu door de geleer den definitief geïdentifi ceerd als Jupiters twaalf de maan. Dr. Nicholson, van het Mount Wilson- observatorium in Cali- fornië, die deze ontdek king op zijn naam heeft staan hij ontdekte kort voor de oorlog ook de tiende en de elfde sa tellieten van Jupiter mag zich daarmee dus beschouwen als een van de geestelijke erfgena men van de grote Galilei. Deze Italiaan immers ontdekte in 1610 met de eerste telescoop ter we reld de vier grote (en daardoor zeer heldere) satellieten van Jupiter en deed daarmee de hele religieuze en wijs gerige wereld van die dagen op haar grondves ten schudden). Wie zelf een kijker heeft, kan zich anno 1952 nog steeds een soort Galilei voelen: het is een inte ressant schouwspel, de vier fijne lichtpuntjes hun kringloop om de in derdaad als klein schijf je zichtbare moederpla neet te zien uitvoeren. Men kan dat namelijk zien: wie twee avonden achtereen gaat waarne men zal kunnen consta teren dat de onderlinge groepering der vier ma nen in 24 uur tijd aan zienlijk is veranderd. Een interessante en hoogst waardevolle ont dekking is te danken ge weest aan die vier maan tjes; er zal in de komen de maanden nog gele genheid genoeg zijn, daaraan eens speciale aandacht te wijden. G v. W. De heer en mevrouw YASVOIN—BINK geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter JACQUELINE MIRJAM Claremont 7 Sept. 1952. Cape, Getrouwd: Ir. J. A. Kruyt en Geertruida J. van Keeken die mede namens weder zijdse familie dank zeggen voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun hu welijk ondervonden. Heemstede, 9 Sept. 1952. Delft, Toekomstig adres: C.P.I.M. Emmastad, Curagao Afgevaardigden van 35 landen, waaron der Nederland, hebben Zaterdag te Genève de eerste „algemene overeenkomst" gete kend om de auteursrechten ten Westen van „het ijzeren gordijn" te waarborgen en uit te breiden. De overeenkomst wordt van kracht, wanneer de parlementen van de twaalf landen, die haar hebben onderte kend, haar bekrachtigen. De overeenkomst bepaalt, dat op het werk de letter C in een cirkel, vergezeld van de naam van de auteur en het jaar van de eerste publicatie, hem zijn rechten zal verzekeren. Het auteursrecht zal ten minste 25 jaar na de dood van de auteur van kracht blijven. Landen, die de duur van het auteursrecht rekenen van de da tum van eerste registratie of publicatie af, kunnen dit blijven doen, mits deze termijn niet minder dan 25 jaar telt. Het verdrag tussen West-Duitsland en Israel met betrekking tot de door West- Duitsland te betalen schadeloosstelling, als mede een drietal protocollen, waarvan één de schadeloosstelling regelt aan het inter nationale Joodse comité tot regeling van schadeloosstellingen, worden waarschijnlijk reeds vandaag of Woensdag in Luxemburg ontertekend. De ondertekening zal geschieden door Slotkoers Openings gisteren koersen 3-3% Nederl. 47 90 911/M A.K.U 153% 152% Unilever 174 173% Philips Gloeil 155 156% Kon. Petroleum 322% 320% A'dam Rubber 78 78 Holl. Amer. Lijn 142 142 N. Scheepv. Unie 122% 122% H.V.A 93 92% Deli Mij 67% 68 Amsterd. Bank 153% 153% Ned. Handel Mij 145% 145% Rotterd. Bank 154% 154% Twentse Bank 153% 153% Anaconda Copper 44% 42% Bethlehem Steel 50% 50% Republic Steel 40 "/ia 41 Shell Union 73»/,o 73% 22% 22% U. S. Steel 39% 39% bondskanselier Adenauer en door de Israë lische minister van Buitenlandse Zaken Moshe Sharett. (Reuter). Het Israëlische kabinet heeft Maandagavond het ontwerp van de overeenkomst inzake schadevergoeding, die in Den Haag tussen Israëlische en West- Duitse vertegenwoordigers is gesloten, goedgekeurd, nadat bericht ontvangen was over goedkeuring van de overeenkomst door het West-Duitse kabinet. MOEDERTROTS kan men zien, indien zij rijdt met de prachtige, met chroom ver sierde kinderwagen van VAN VEEN, Zyiweg 26—28, Haarlem. Vanaf f 2 per week en zonder vooruitbetaling! Rywiellamp 18.75-18.25-17.75 m Let op het merk VT! Nummer brieven, die volgens ons oordeel niet bona fide reageren op de tnhoud van advertenties, worden niet doorgezonden Niet-af gehaalde nummer- brieven worden na 14 dagen vernietigd. Te koop gevraagd: in Haarlem of omgeving. Br. no. 659. Daustes APARTE CLUBLESSEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN OP ELKE GEWENSTE AVOND Prlvéles op elk verlangd uur. AUTOBOXEN vanaf f 10 p. mnd. Te bevragen Fa. W. A. van den Broek, Blekers- vaartweg 9, Heemstede. Tel. 38250 bij geen gehoor 19651. Wegens omst. Telmachine (met strook) en volautom. Rekenmachine. Tel. 20171. Besch. jong echtpaar-, beide werkend, geen kind. Event, met overn. Br. no. 653 Blijkens exploit van mij deurwaarder d.d. 8 Septem ber 1952 is ten verzoeke van JOHANNA MARIA STEENS te Zaandam gedagvaard FRANCISZEK KOZLOWS- KI, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats om op 18 November 1952 des voormid dags om 10 uur bij procu reur te verschijnen ter te rechtzitting der Arrondissej ments-Rechtbank te Haarlem ten einde te horen eis doen dat het der Rechtbank be- hage, tussen partijen echt scheiding uit te spreken. P. van den Steenhoven deurwaarder. Dubbele divanbedden, gez.matras m. 2 bedstellen compl. 118.—; 1 pers. divanbed m. bed- stel 52.1 pers. verende matras 64.—; 2 pers. verende matras 89.—; 2 pers divan- bed m. bedstel 89.—. Grootste keuze in opklapbedden. ook verticaal. 1 pers. opklapbed met ombouw 49.—, 2 pers. 59.Ombouwen met boven- en zijkasten, ook blank eiken Alles voorradig. Ook langer, breder en korter dan normaal. Ie klas. 15 jr. garantie. Grote keuze en lage prijzen. MONSTERKAMERS ORIONWEG 8. H.-N., bfl Zaanenlaan. Gesloten huis. TELEFOON 23932 OP STOMEN (UITGEZ. BEDDEN EN TAPIJTEN) WASSEN - S T .O M E N Filiaal Haarlem: Barrevoetestraat 23 Telefoon 15900 Heden overleed tot onze diepe droefheid, mijn in nig geliefde man, onze lieve vader, behuwdvader sn grootvader ALBERTUS JANSEN in de ouderdom van 67 jaar. R. J. Jansen-Hebing L. Th. Jansen J. Jansen-Vallentgoed G. B. Jansen H. W. Jansen- van Pruissen en kleinkinderen. Haarlem, 8 Sept. 1952. Zaanenstraat 65. De overledene is opge baard in de Rouwkapel van de Mariastichting. De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 10 Sept. a.s. om 1 uur op ie Noorder Begraafplaats te Haarlem, aan de Ver- gierdeweg. Heden overleed onze ge liefde vriend de heer A. JANSEN. Zijn vriendschap zal steeds in onze herinnering blijven. Fam. Costina. Zaanenstraat 63, Haarlem. A. W. Jongsma Tandarts, KL Houtweg 19 PRAKTIJK HERVAT. Tandarts J. H. A. van der Wal Schotersingel 137 PRAKTIJK HERVAT Koninginneweg 65 DONDERDAG 11 SEPT. GEEN SPREEKUUR. De burgemeester der ge meente Bloemendaal maakt bekend, dat ter voldoening aan art. 7 van de Onteige ningswet de stukken, bedoeld in art. 6 van die wet, betref fende de voorgenomen ont eigeningen ten behoeve van de aanleg van een transport leiding van rivierwater van Jutfaas via Leiduin en Vel- sen naar Castricum door de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland N.V., ge vestigd te Amsterdam, ter secretarie der gemeente ter inzage van een ieder zullen worden nedergelegd van Donderdag 11 September 1952 tot en met Woensdag 1 Octo ber 1952. Belanghebbenden kunnen gedurende die termijn, als mede gedurende acht dagen na verloop daarvan, bezwa ren tegen de voorgenomen onteigening en het plan van het werk schriftelijk inbren gen bij het Hoofd van het Departement van Sociale Za ken en Volksgezondheid. Zij, die dit Bij hun bezwaarschrift verlangen, zullen in de gele genheid worden gesteld hun bezwaren mondeling toe te lichten. Overveen, 8 September 1952. De Burgemeester voornoemd DEN TEX. Bij exploit van mij deur waarder der directe belastin gen te Haarlem van d.d. 8 September 1952, is ten ver zoeke van de Ontvanger der directe belastingen te Hillè- gom, aan C. de Jong, ge woond hebbende te Hillegom 2de Loosterweg 141, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en bui ten het Koninkrijk, betekend een exploit van beslag on der derden, gelegd d.d. 2 September 1952, onder han den en beheer van de Naam loze Vennootschap „Vrema", gevestigd te Wassenaar, Prinsenweg 43. De deurwaarder M. Putzes. BOEKH. 16 Sep. NEDERL. 17 Sep M B.A. 17 Sep. DUITS 19 Sep. MIDD.ST. 17 Sep. FRANS 17 Sep ENGELS; taal 18 Sep., corresp. 19 Sep. 1 avond p. week 1% uur; pract.exam. Juni '53 Aanmelden vóór 15 Sep. OUDE GRACHT 71 Afd. Haarlem roept op voor de opleiding Staatsdiploma Handenarbeid (acte R) voor haar cursussen in eenvoudige kinderhandenarbeid en voor haar andere liefhebberijcursussen. Gaarne schriftelijke sollicitaties aan het secretariaat: Mej. M. L. van Eyndhoven, Floraplein ,9 Haarlem, telefoon 15714. Druiven eten in het Westland 4.p. p. 16 Sept. met BOUCKAERT en ZN., Rozenstr. 9, Tel. 19992 Binnenkort aanvang v. d. gespecialiseerde Staatsexamen 1953 en 1954 q.l.v. Drj H. H. Wwtro, Dr J. Mullemeuler en DnK. vsn Sqnitn TE HAARLEM PROSPECTUS EN INLICHTINGEN: PI. Secretariaat. Van Riebeecklaan 24 Haarlem Tel. 23121 INSTITUUT VOOR SOCIALE WETENSCHAPPEN Bij le klas Bontzaak kunt u thans voor a.s. winter alle soorten BONTMANTELS naar maat bestellen. Ook VOSSEN. STOLAs etc. De betaling kunt u regelen. Coupeur bezoekt u met col lectie. Brieven no. 595. DAT IS PAS GOEDKOOP!! Prachtig O. F. Clubgarni tuur bestaande uit: 2 club fauteuils en 4 stoelen met kroontjes, voor slechts f 239. 'T MEUBELHUIS, Zyiweg 2628, Haarlem. of vleugel. Br. Zwaanstra, Borneostraat 7, A'dam, tel. no. 58275. Gevraagd zeer geroutineerde Brieven no. 660. Op mantelatelier te A'dam gevraagd bekwame MACHINESTIKSTERS. Hoog loon, vergoeding van reiskosten. Aanm. van Rijn's Conf. bedrijf. Da Costakade 151, A'dam. Tel. 120446. Grote Houtstraat 26—30 vragen om in het etaleursvak opge leid te worden. Dames die met het stof- fenvak bekend zijn en over referenties beschik ken gel. te solliciteren, schrift, of persoonlijk Gr. Houtstraat 14, Haarlem. Concertgebouw - Vrijdag 12 Sept. - 8 uur ACHTSTE ZOMER-CONCERT gastdirigent: BENEDICT SILBERMAN solisten: JOSé CANDEL - sopraan LEO LARSEN - tenor Progr.: Werken van Rossini, Mozart (2 aria's uit Don Giovanni), Lortzing (Balfetmuz. uit Undine), Von Weber (aria uit Der Freischütz)', Delibes (Coppéliaballet), Joh. Strauss, Millöcker (aria uit Der Bettelstudent) en Maillart. Entrée: 1.20, alles inbegr. Voorverk. en plaatsbespr. bij Concertbureau Alphenaar. Dinsdagavond laatste optreden van om 9, "10 en 11 uur met vuurwerk. Woensdag laatste dag 's Middags vanaf 2 uur geopend. Mastklimmen voor de jeugd! 's Avonds mastklimmen voor volwassenen. Er worden zeer interessante prijzen be schikbaar gesteld, die aan de mast worden bevestigd. Deelnemers kunnen gratis volgnummers afhalen aan de grijze eiectriciteits-post op het Phoenix-terrein, langs de school. Donderdag a.s. om 8 uur begint de nieuwe cursus voor het Lesgeld 6.per maand. N. J. TH. SCHMIDT, leraar Boekhouden M.O., accountant. Wilhelminalaan 4 bij Dreefzicht, telefoon 14506. Prospectus verkrijgbaar bij A. BOSSE, Barteljorisstraat 12 en HAARLEMS BOEKHUIS. Zijlstraat 89. en geen geluid meer wil geven Belt U dan één zeven nul zeven zeven GROTE HOUTSTRAAT 94 t.o. Haarlems Dagblad Avondopleiding economische en sociale wetenschappen Driejarige cursus voor hen, die niet in de gelegenheid waren een universitaire studie te volgen en die zich toch willen voorbereiden op het bekleden van een hogere functie in het maatschappelijk en in het bijzon der in het economisch leven Rector Dr. S. ELZINGA Gebouw H.B.S.-A, Zijlvest Aanvang nieuwe cursus 16 September 1952. Docenten: Drs. H. H. Ensingh (bedrijfseconomie). Mr.Drs. L. S. Römeiingh (recht). Dr. H. Klompmaker (econ. geschiedenis), W. Lubberink (sociologie). Drs. C. Niepoth (bedrijfseconomie). Mr. Drs. S. L Rademaker (economie), Drs. R. H. Rooda (sta tistiek). Mr. L. Stallaert (sociale wijsbegeerte). Prospectus en inlichtingen bij: Dr. S. Elzinga. Westerhoutpark 28, Haarlem, tel. 12879 J. C. Adam. Stuyvesantstraat 93, Haarlem, tel. 25505 W B. Reynen Dr. P Cuyperslaan 2. H'stede, tel. 38489 (Boeken ter waarde van 75.in bruikleen). Aanvang: 12 en 19 September. MIDDENS T. - OPLEIDING 9 mnd. cursus Aanvang: 17 Sept. Haarlem Tel. 14624 TROTS STERK STIJGENDE KATOENPRIJZEN VOOR HALVE PRIJS 1e kwaliteit Graslinnen 1 persoons GROTE SLOPEN prima kwaliteit B 1 49 van 1.98 NU JL REDUCTIEBON INTERLOCK meisjesslips Cfi 2—10 jaar van 98 NU DAMESSLIPS gg maat 4046 van 1.29 NU I A |Z/\ ANEG ANG 22 JMV\U TEL. 19745 - HAARLEM Dame in Schotland vraagt IConcertbur. Alphenaar! Gem. Concertgeb. Hrl. MEESTER- PIANISTEN SERIE Woensdag 1 Oct. 8 u.: STEFAN Maandag 22 Dec. 8 u.: JAN Vrijdag 23 Jan. 8 u.: CLARA Abonnementen voor de 3, concerten f 3.75. plus bel. vest. C 1 en plaatsbespr. d.,u Alles inbegr. Kaart- verk. en plaatsbespr. vanaf heden bij Con- certbur. Alphenaar, Kruisweg 49, tel. 11532 GROTE KERK. Woensdagavond van 8.309 uur. Spreker Muz. medew. F. Kaarsemaker (tenor) Paul Chr. v. Weste ring (orgel). Zuiderkapel, Zuiderstraat 15 Donderdag 11 Sept. 8 uur: Onderw.: „De grote worste laar en de hielenlichter". VELLEMAN KOOPT! uw gebruikte meubelen voor hoge prijzen. Zijlstraat 62, Hrl. Tel. 14637. Overal te ontbieden. zo'n echte ZEEDUFFEL jopper met deelbare rits sluiting is handig, water dicht en warm. Voor uw zoon of dochter op school is een jopper werkelijk ideaal. Donkerblauv Leeft. 6 j. B JLcfa" Gekleurde Duffeljoppers Leeft. 6 j. f 15.75 Stijging p. maat. Fr. Halsstraat 1 Goede gelegenheid Engels te leren. Salaris nader te bespre ken. Inlichtingen te bekomen bij: Mevr. Vedder, Raadhuis straat 94, Heemstede. Telefoon 38079. In Rustoord der Evang. Luth. Gem., Westerhoutpark 34 te Haarlem wordt gevraagd (voor kamerwerk en bediening). Intern, prettige werkkring en goede verzorging. Soil, aan de Directrice. WIJ VRAGEN WASSERIJ HOEK EN VAART. Bloemendaalsestraatweg 17 Santpoort-Station bij Bloemendaal. Proeft onze allerfijnste NIEUWE GRACHT 76 INSCHRIJVING dagelijks voor de nieuwe cursussen GEZELLIG. BESCHAAFDE SFEER, GOED ONDERWIJS Droog haar kan geen veronachtzaming ver dragen. Het wordt dof en breekbaar... pas op voor roos en haaruitval! Hier helpt Silvikrin Lotion metVitoil. Zij geeft Uw hoofd huid nieuwe vitaliteit, dank zij haar gehalte aan Silvtkrtn Puur, de biologische haarvoeding. Uw haar krijgt een jeugdig frisse glans en het blijft de hele dag keurig in orde. Masseer iedere dag enkele druppels in Uw hoofdhuid. Dat is alles. En dat is ook het beste. Flacons „naturel" f 1.50 en I 2.75. Nieuv/ product Lotion Vitoil vraagt voor direct: Aanmelden dagelijks: Herengracht 50-52, Amsterdam

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1952 | | pagina 3