Muzieklitteratuur verrijkt met drie belangrijke composities Agenda voor Haarlem rHoe is het ontstaand Hoogspanning op de kermis „De Iris" stelt selectie-keuring in Een Eeuw geleden Wederom wedstrijd in oude St. Bavo F. DAMIAANS ZN Burgemeesterlijke beginstoot Lisse DINSDAG 9 SEPTEMBER 1952 HAARLEMS DAGBLAD - OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 3 Dank zij Internationaal Orgelconcours Burgerlijke Stand van Haarlem Twintigduizendste bezoeker in Vleeshal verwacht Lezing voor middenstanders over Flora 1953 Mr. P. Fuhri Snethlage gaat met pensioen Jubileumnummer „Rechtstrijd" Jongens breken in bij groentenwinkeliers Jacht op paarden Inbraak in Houtrakpolder Bespreking met Engeland over nieuw baconcontract Maassluis geen vissersplaats meer Dit woord: ELLEN DE Scholiere brak een been Betaling abonnementsgeld per giro -X In de zomer van 1951 werd onder grote internationale belangstelling in de Grote Kerk te Haarlem voor het eerst het orgelconcours om de „Zilveren tulp" gehouden. De winnaar van deze wissclprijs, Louis Toebosch uit Breda, die duidelijk de Neder landse superioriteit op het gebied der kerkmuziek bewees, zal dit jaar deze trofee moeten verdedigen tegen zijn landgenoot Pièt Post uit Leeuwarden en de door Dene marken, Frankrijk en Oostenrijk aangewezen vertegenwoordigers. De improvisatie- wedstrijd wordt gehouden op Maandag 6 October. De volgende dag worden in de ge meentelijke Concertzaal de eerste uitvoeringen gegeven van concerten voor orgel en orkest door Henk Badings en dr. Anthon van der Horst, te spelen door de H.O.V. onder leiding van Toon Verhey en de solist Albert de Klerk op het wereldvermaarde orgel van Cavaillé Coll. ADVERTENTIE Dc voorzitter van de commissie ter orga nisatie van het onder auspiciën van Haar lems Bloei staande Internationale Orgel concours 1952, de heer D. J. A. Geluk, ver klaarde gisteren op een persconferentie dat Haarlem de orgelstad bij uitstek is en daar door als het ware voorbestemd om de orgelcultuur nieuw leven in te blazen. In het jaar 1634 werd op verzoek van onge veer vijftig ingezetenen, die daartoe een manifest bij het gemeentebestuur hadden ingediend, een begin gemaakt met de nog steeds gehandhaafde traditie van twee orgelbespelingen buiten kerktijd per week, van April tot October, gratis toegankelijk. De eerste vaste bespeler was Cornelis Helmbreecker, een „sonderlingh vermaert meester". Nog altijd trekken deze orgel concerten op Dinsdagavond en Donderdag middag veel belangstelling, vooral van vreemdelingen. De negentiende eeuw bracht Haarlem de stichting van de Eerste Hollandse Bachvereniging, die tot in de laatste oorlog is blijven bestaan, dank zij het voorbeeld van de organist Bastiaans, wiens Bachconcerten alom de aandacht trokken. De improvisatiewedstrijd Aan de improvisatiewedstrijd op 6 Octo ber wordt behalve door de Nederlanders Louis Toebosch en Piet Post deelgenomen door Tage Hojby Nielsen uit Denemarken, door Pierre Labric uit Rouaan in Frankrijk en door de organist-dirigent Anton Heiier uit Oostenrijk, van wie reeds enige compo sities tijdens de Salzburger Festspiele wer den uitgevoerd. De deelnemers mogen vol gens het reglement niet ouder zijn dan 35 jaar. Tien minuten voor hun optreden krijgen zij het thema ter improvisatie voor gelegd. Deze improvisatie moet bestaan uit een hoofdvorm, een vrij intermezzo en een polyfoon stuk, welke delen één geheel moeten vormen. Dit is een buitensporig moeilijke opdracht, die van de organisten een behoorlijke compositorische bekwaam heid vergt. De jury, die de deelnemers tijdens het spelen niet te zien zal krijgen, bestaat uit HAARLEM, 8 September 1952 ONDERTROUWD: 8 Sept., J. P. Meersbeek en I. Heerma van Voss; J. M. Houben en P. M. Thomas. BEVALLEN van een zoon: 5 Sept.. D. R. van der PloegSmits; 6 Sept., M. H. Kasper Vos; L. H. van der Weerd—Spoelder; G. Appelhof—Mulder; C. J. Arends—Christof- fels; 7 Sept., E. C. Westermanvan der Lin den; J. G. ZijlemaReerds; J. D. Kubbe van der Mark; H. GoedemoedHoltland; D. HeijinkBosch; A. Th. BaxCopier; W. L. van der Donkd' Hont; 8 Sept., F. P. L. M. van Mensvan der Putt; C. F. A. Groothuis Verzijlberg; D. C. Meesters—Bogers; J. W. VermeulenTerol; J. H. WiegelWcber. BEVALLEN van een dochter: 4 Sept.. A. G. de ZangerOuwerkerk; 5 Sept., L. Hut- tingaGeschiere; N. G. BethbederWittocx; 6 Sept., H. A. AarsenBeuker; C. Baren- dregt—Vermeer; Th. Buschman—Kooij, 2 d.; 7 Sept., A. M. van Stoop—Faber; M. Chr. Ruijgrokvan der Putten; B. J. Lutgendorff —Fris; M. J. van Riet Paap—Cooper; 8 Sept., M. C. de KantBoerma; A. Blaauwbrock Enderman; M. P. Oocen—van der Heiden. OVERLEDEN: 4 Sept., P. Bakker, 40 j., Maerten van Heemskerkstraat: 5 Sept., J. Nijsscn, 64 j., Gierstraat; M. C. van Huis Pas, 58 j., Hazepaterslaan; Th. F. Reijnen, 61 j., Generaal Joubertstraat; J. J. van Loe- nen. 72 j„ Schotersingel; G. van dèr Kolk, 19 j., Gasthuisvest: W. Kuijten, 68 j., Wou- wermanstraat; 6 Setp., P. Chr. BakkerSmit, 39 j.. Eikenstraat; J. M. L. Janssens. 70 j., Orionweg; H. A. J. Moors, 57 j., Kruisstraat. ADVERTENTIE DE gezondste DRANK DINSDAG 9 SEPTEMBER Grote Kerk: Orgelconcert, 8 uur. Minerva: „Mariandel", 18 jaar, 8.15 uur. Spaarne: „Arizona", „De wilde hengst", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. Rembrandt: „Ogen als sterren", alle leeft., 7 en 9.15 uur. Palace: „Rotation", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. Luxor: „Fanfan la Tuïipe", alle leeft., 7 en 9.15 uur. Lido: „Zij die wij vereren", 14 jaar, 6.45, en 9.15 uur. City: „Simson en Delila", .14 jaar, 6.45 en 9.15 uur. Frans Hals: „Een vreemde ontmoeting", 18 jaar, 8 uur. WOENSDAG 10 SEPTEMBER Begijnhofkapel: Cchristen Spiritualistisch Centrum „De grotere wereld", 8 uur. Die Raeckse: Stichting Psycho-synthese, 8.15 uur. Minerva: „Mariandel", 18 jaar, 2.30 en 8.15 uur. Spaarne: „Arizona", „De wilde hengst", 14 jaar, 2.30, 7 en 9.15 uur. Rembrandt: „Ogen als sterren", alle leeft., 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Palace: „Rotation", 14 jaar, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Luxor: Journaalvoorstellingen 10.30, 11.30 en 12.30 uur. „Fanfan la Tulipe", alle leeft., 2, 7 en 9.15 uur. Lido: „Zij die wij vereren", 14 jaar, 1.45, 4.15, 6.45 en 9.15 uur. City: „Simson en Delila". 15 j„ 2, 4.15. 6.45 en 9.15 uur. Frans Hals: „Een vreemde ontmoe ting", 18 jaar, 2.30, 7 en 9.15 uur. Grote Kerk, Avondstilte, 8.30 uur. de heren Flor Peeters (België), Pierre Segond (Zwitserland) en Albert de Klerk (Nederland). Deze juryleden geven zelf een concert in de Grote Kerk op Woensdag 8 October,waarbij zij elk een koraalprélude van Bach zullen uitvoeren, waarna de bij behorende koralen gezongen worden dooi de Christelijke Oratoriumvereniging onder leiding van de heer George Robert, stads- organist. Daarna heeft in de burgerzaal van het stadhuis door burgemeester Cre- mers de prijsuitreiking plaats. Opgedragen aan Haarlem De commissie heeft aan drie Nederlandse componisten gevraagd mee te dingen in een prijsvraag voor een concert voor orgel en orkest. De werken van Henk Badings en dr. Anthon van der Horst werden voor uit voering door Albert de Klerk en de H.O.V. aangenomen. De derde deelnemer, Sem Dresden, kon wegens langdurige ziekte niet klaar komen met de instrumentatie. Het klavieruittreksel behelst echter zo'n rijke belofte, dat men hoopt dit werk uiter mate belangrijk, het meest geavanceerde van de drie, zoals dirigent Toon Verhey opmerkte het volgend jaar ten gehore te kunnen brengen. Naar de mening van de commissie van beoordeling is door deze prijsvraag de lit teratuur verrijkt met drie werken van bij zondere betekenis. Henk Badings, bij wie het symphonische element overweegt, schreef hiermede zijn eerste compositie voor orgel. Anthon van der Horst heeft het eerste deel van zijn werk opgedragen aan de orgelstad Haarlem en haar bestuur- dcren, het tweede aan Jeanne Demessieux en het derde „in grote dankbaarheid en vriendschap" aan Albert de Klerk. Enig in de wereld Het heeft nogal veel moeite gekost vol doende capabele deelnemers aan de impro visatiewedstrijd te vinden, maar de buiten landse mededingers en juryleden zijn dol blij naar Haarlem te komen, teneinde met de prachtige instrumenten van Cavaillé Coll en Christiaan Muller kennis te maken. Zoals men heeft kunnen constateren is de samenwerking met het Holland Festival, die in 1951 bestond, verbroken omdat deze allesbehalve gunstig te noemen was. Het evenement is thans geplaatst aan het begin van het muziekseizoen. Gedeelten ervan zullen door de A.V.R.O. en de N.C.R.V. worden uitgezonden. De gemeente Haarlem en het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verlenen subsidie aan deze niet genoeg te prijzeo poging tot het vestigen van een nieuwe orgeltraditie, die als enig in de gehele wereld kan gelden. Er is een erecomité gevormd, dat bestaat uit de Commissaris der Koningin in de provincie Noordholland, de ambassadeurs van Frankrijk en België, de gezanten van Oostenrijk en Zwitserland, de burgemees ters van Haarlem, Amsterdam, Leeuwar den, Breda, Heemstede, Bloemendaal.Zand- voort, en vooraanstaande figuren uit het muziekleven, zoals Jo Vincent, Hendrik en Willem Andriessen. prof. dr. K. Ph. Bernet Kempers, prof. Ludwig Daxsperger en prof. dr. A. D. Fokker. De minister van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen is ver zocht het voorzitterschap te bekleden. De tentoonstelling „Hildebrand's Camera Obscura in Woord en Beeld" in de Vlees hal blijft nog geopend tot en met Zondag 14 September. Woensdagavond is de laat ste rondleiding door Godfried Bomans. In deze laatste dagen wordt de twintig duizendste bezoeker verwacht. Maandag 15, Dinsdag 16 en Woensdag 17 September zal de tentoonstelling ge opend zijn voor scholieren. Er worden voor hen speciale rondleidingen gehouden. Lera ren, die voor hun leerlingen van deze ge legenheid gebruik willen maken, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de afdeling onderwijs op het stadhuis. Voordat U Holland gaat verlaten: Kom dan eerst met Damiaans praten ZIJLVEST 41 - HAARLEM Verhuizingen Verpakkingen Tel. 12456 - 14155 11141 De directeur van de Internationale bloe mententoonstelling „Flora 1953", de heer H. C. Vermeulen, zal op Maandag 15 Sep tember in de tuinzaal van het Concertge bouw onder auspiciën van de Haarlemse Handelsvereniging spreken over de beteke nis van de Flora 1953 voor de stad Haar lem en haar middenstand. Naar wij vernemen zal mr. P. Fuhri Snethlage, directeur van de Nutsspaarbank te Haarlem, per 1 October deze functie neerleggen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Fuhri Snethlage is op 1 September 1918 directeur van de Nutsspaarbank geworden. Hij zal worden opgevolgd door de heer J. Tromp, nu nog adjunct-secretaris van de Nederlandse Spaarbank Bond, geves tigd te Amersfoort. Bij deze bond is ook de Nutsspaarbank te Haarlem aangesloten. Zaterdag zal in Krasnapolsky te Amster dam het vijftigjarig bestaan gevierd wor den van de Bond van personeel, werkzaam in de rechtspractijk en van candidaat-deur- waarclers, waarvan de heer K. C. van der Mije Pzn. te Zandvoort voorzitter is, ge vierd worden. Des morgens wordt een le denvergadering gehouden, des middags recipieert het bestuur en des avonds volgt een feestelijke bijeenkomst. Ereleden van de bond zijn onder andere de heren A. van den Bosch en P. van den Steenhoven, bei den uit Haarlem. Ter gelegenheid van het vijftigjarig be staan is een jubileumnummer verschenen van „Rechtsstrijd", het orgaan van de bond. De voorzitter, de heer Kors van der Mije, schrijft over „Slechts een mijlpaal", de heer B. Stoppelman, die van het begin tot 1918 secretaris is geweest, geeft een over zicht van de werkzaamheden van de eerste vijfentwintig jaar en de heer A. W. A. Goudart, een der oprichters, vertelt her inneringen. Het jubileumnummer is samen gesteld door de heer Van der Mije, die ook de geschiedenis van de bond beschreven heeft. Maandagmiddag om vier uur is tijdens een hevig onweer de bliksem in de schuur van de boerderij „Berkenhof" bij Valken burg (L.) geslagen. De schuur met de gehele oogst ging in vlammen op. Bij de politie kwamen de laatste tijd be richten binnen van groentehandelaars van de Rijksstraatweg ten Noorden van de Jan Gijzenkade en de Vergierdeweg, dat er in hun zaken was ingebroken. Vermist werdep kleine bedragen, variërende tussen i' 10 en f 18. De recherche heeft een onder zoek ingesteld en gebleken is, dat vier jongens van veertien, vijftien en zestien jaar zich aan de inbraken hebben schuldig gemaakt. Zij hebben de recherche meege deeld in totaal vijf groentezaken bezocht te hebben en zij hebben ruim f 100 gesto len. De buit hebben zij voor een groot deel opgemaakt in een ijstent. Een bediende van deze ijstent, een twintigjarige kok, heeft de jongens aangespoord meer in te breken, in de verwachting, dat zij grotere verteringen in de ijstent zouden maken. De recherche heeft de kok aangehouden. Twee paarden hebben Maandagavond een uitstapje gemaakt. Zij hadden het weiland bij het tegelpad, dat de verbinding vormt tussen de Anthony Fokkerlaan en de Mr. Jan Gerritszlaan, verlaten en waren om streeks tien uur aan het grazen in het plantsoen tussen de rijwegen van de Pla- netenlaan. De politie kreeg bericht, dat de dieren verdwaald waren en met behulp van enige burgers heeft zij de paarden naar het weiland bij het tegelpad gedreven. Een zesentwintig jarige assistent-accoun tant was thans assistent-paardendrijver, doch dit werk is hem minder goed beko men. Hij kreeg van een paard een trap en viel tegen een afrastering van prikkel draad. Daarbij liep hij een schaafwond op aan zijn linker onderbeen. Op weg naar het weiland werden de paar den wild en vochten met elkaar. Het ge volg was, dat een der dieren in een sloot viel en gedeeltelijk in de modder wegzakte. De politie en de toeschouwers waren niet in staat het paard op het droge te krijgen en daarom werd de brandweer opgebeld en gevraagd het dier uit zijn benarde posi tie te bevrijden. Brandweerlieden versche nen ter plaatse en verrichtten het werk, dat hun gevraagd werd. Tien mensen en waakhond merkten niets In de afgelopen nacht omstreeks één uur hebben inbrekers zich toegang gefor ceerd door een ruit te verbrijzelen in een woning die behoort bij het garagebedrijf van de firma G. A. van Houwelingen aan de Houtrakkerweg in de Houtrakpolder. Hoewel er tien personen en een waak hond in het huis waren hebben de "dieven kans gezien met een grote buit onge merkt te verdwijnen. Er wordt ongeveer driehonderd gulden vermist en verder een hoeveelheid Indisch zilver, een nog onbe kend aantal polshorloges en drie elec- trische scheerapparaten. Van de daders ontbreekt ieder spoor. De Nederlandse regering heeft Engeland verzocht onderhandelingen te beginnen over een nieuw baconcontract. Aan het einde van de lopende maand zullen de Nederlandse baconleveranties onder het oude contract ongeveer zijn voltooid. Dit contract voorzag in de leve ring van 35.000 ton. Het enige vissersvaartuig, dat nog in Maassluis thuishoorde, de motorlogger Ca- tharina MA. 5 van de N.V. Visserij maat schappij „De Hoop", is verkocht aan de N.V. G. Kornaat's Handelmaatschappij te Vlaardingen. Het schip zal dit jaar nog onder het Maassluise letterteken blijven varen, maar het volgend seizoen als de Vlaardingen 89 de haringvisserij gaan uit oefenen. Met deze verkoop heeft Maassluis dus als vissersplaats afgedaan. PIANOKWINTET HENK BADINGS De première van het in dit jaar gecom poneerde Pianokwintet van Henk Badings zal op het in September te houden muziek feest van de Biennale te Venetië, worden uitgevoerd door het ook in ons land beken de „Quintetto Chigiano". Er zijn van die woorden die men da gelijks gebruikt, zonder er over na te denken dat zij eigenlijk heel doorzichtig zijn. Zo'n woord is ellende. Het eerste deel kennen wij uit een woord als el ders, het tweede hangt natuurlijk samen met het woord land. Het geheel bete kent dus: ander land, vreemd land. Dan wordt het: verblijf in een vreemd land, ballingschap en daarna: de gevoelens die een balling koestert. Een ellendeling is dus eigenlijk iemand die buiten zijn vaderland leeft en door heimwee ge kweld wordt. Nu is ellende ongeveer hetzelfde als rampspoed en een ellende ling is een schurk geworden. Merkwaardig is dat de Dordtse Syno de, die de Bijbel in het Nederlands ver taalde, op voorstel van de meerderheid der commissie van vertalers elende schrijft in plaats van ellende. Men meende toen namelijk dat het woord samenhing met het Griekse werkwoord ^eleëin: medelijden hebben. Maandagmiddag is op het Phoenixlerrcin ler opluistering van de kermis een hoog- draadshow gegeven. Voor het. eerst na haar val te Bergen op Zoom trad mis Alice Williams daarbij op. Men ziet hier haar verrichtingen op de draad. Op een buitengewone vergadering van „De Iris", die Maandag in het Krelagehuis te Haarlem werd gehouden, diende het be stuur een voorstel in om de tot nu gevolg de wijze van keuren te verlaten en in plaats daarvan een gewone keuring te velde in te voeren en een selectiekeuring. De vergadering verklaarde zich accoord met de plannen. De voorzitter, de heer A. H. Bergman, motiveerde dit voorstel en deelde mede, dat de export en de kwekers klachten had den over de tegenwoordige wijze van keu ren. Deze was zo, dat de kwekers een con troleur van de keuringsdienst moesten waarschuwen. Deze stelde dan het percen tage „grijs" vast. Door de toename van het aantal aangeslotenen duurde het echter te lang voordat de controleur kon komen. Daar het opzuiveren zo vroeg mogelijk moest gebeuren ondervond dit stagnatie en Het biljartseizoen van de Amsterdamse Biljart Bond is gisteravond onder grote belangstelling geopend door de burgemeester van de hoofdstad, mr. Am. J. d'Ailly. Op de foto ziet men de burgemeester in volle concentratie de beginstoot verrichten: uiteraard critisch bekeken door een schare biljarters. daardoor liepen de zgn. A gekeurde par tijen het jaar terug, met het gevolg dat zij dan in de B klasse vielen. Hoewel deze keuring steeds goede resul taten had opgeleverd moest thans worden omgezien naar een hetere en doeltreffen der manier. Deze zal hierin bestaan, dat een algemene keuring wordt ingesteld op zuiverheid. De controleur geeft een kweker een bericht dat hij de partij komt keuren en clan moet alle virus verwijderd zijn. Is dit het geval, dan wordt een „certificaat" van zuiverheid verstrekt, ongeacht het percentage verwijderde planten. Bovendien zal dan een zgn. selectie keuring worden ingesteld, die vrijwillig is. Iedere kweker kan hieraan meedoen en kan zijn partijen op zuiverheid laten keu ren en certificaten A, B en C verwerven, al naar gelang zijn partijen aan de gestelde eisen voldoen. Deze keuring is vooV het plantgoed bedoeld. Het certificaat geldt voor een jaar en blijft bij de partij als deze verkocht wordt. De kwekers die hieraan deelnemen moe ten zich voor het planten tot het secreta riaat van de vereniging te Haarlem wen den. De keuringsdienst zal van de voor deze keuring opgegeven partijen een mon ster trekken en dit op de proeftuinen op- planten. Bij de discussies bleek dat de heren Stofmeel en v. Klaveren van de Planten- ziektenkundige Dienst en ir. A. F. Vlag, wel voor het voorstel waren. De vragen waren bijna alle van practische aard. Zelfs wilden sommigen nog verder gaan met de keuringseisen, nl. op soortechtheid en keu ring in de schuren voor de verzending. De voorzitter en de directeur van de keuringsdienst de heer F. Limburg deel den nog mede, dat dit een begin was en dat dc pogingen om een „all-rouncl" keu ring te verkrijgen zullen worden voortge zet. Ook dit kon de instemiriing van de vergadering verkrijgen. Ten aanzien van de gezondheidstoestand in het algemeen zei de voorzitter in zijn openingsrede en ook tijdens de discussies, dat alles in het werk moet worden gesteld om een zo goed mogelijk product te kwe ken. De omstandigheden zijn op het ogen blik niet best door de goede oogst en de overproductie. Doch juist bij deze lage prijzen moet al het mindere plantgoed worden vernietigd en moeten alleen de beste partijen worden opgezet. Hierdoor kan het afzetgebied behouden blijven en zelfs nog uitgebreid. Iets wat gezien het enthousiasme en de verwachtingen van de vergadering over de toeloop voor de deelname aan de selectje- keui'ing, zeker wel zal worden geprobeerd. Op het Haarlemse kermisterrein was gisteren een bijzonder evenement te aan schouwen, dat veel kijkers trok en een aardige afwisseling vormde in het traditio nele, lawaaierige attractie-park. „Hoog- draadshow" heette het officieel, en voor wie deze term enigszins buitenlands aan doet, zij vermeld dat een hoogdraad een hooggespannen draad is, waarop een koorddanseres haar' bezigheden-buitens huis verricht. Het heeft overigens niets met hoogspanningsdraad te maken, want electriciteit komt er niet aan te pas, maar toch was de menigte die de jeugdige ar tiste bij haar „luchtige" bewegingen volg de als geëlectriseerd en de hoogspanning stond op vele gezichten te lezen. Juffrouw Alice bleek de draadtechniek goed onder de knie te hebben en wandelde op een hoogte van vier a vijf meter rustig over de dunne draad, van waar zij ongetwijfeld een uniek uitzicht over het kermisgedoe moet hebben gehad al bleek dat haar weinig te imponeren en nog minder te enerveren. Het publiek toonde zich voor dit soort kermisattractie zeer belangstel lend en Alice had niet over gebrek aan kijkers te klagen zowel in de middag als bij haar avondvoorstelling. Maandagmiddag speelde het twaalfjarige meisje S. J. C. B. P. op de speelplaats van de Meisjes HBS aan de Tempeliersstraat, waar zij op school was. Zij sprong van een kist en brak haar linker onderbeen. Nadat eerste hulp was verleend is het meisje naar het Diaconessenhuis overge bracht. U kunt het Uzelf gemakkelijk maken door het abonnementsgeld voor het volgende kwartaal te voldoen op onze postgirorekening no. 273107 ten name van Haarlems Dagblad, U bespaart daarmee incassokosten en vermijdt geloop aan de deur. Het te gireren bedrag is f6.10, post- abonnés f 6.60. U kunt het ons gernakkelijk maken door Uw giro-opdracht te verzenden vóór het eind van de maand. Wij be hoeven dan geen kwitanties uit te zenden. Voor automatische girobetalingen (het allergemakkelijkste) zijn formu lieren op aanvraag gaarne ter be schikking. DE ADMINISTRATIE. BINNENLAND Het hoofd van de Openbare Gezond heidsdienst op Aruba heeft medegedeeld, dat op Aruba vier lichte gevallen van kin derverlamming zijn geconstateerd. Dr. C. P. Gunning, oud-rector van het Amsterdams Lyceum, zal op 12 September naar Amerika vertrekken. Hij zal, daartoe' door zijn oud-leerlingen in staat gesteld, een reis door de Verenigde Staten maken van vier a vijf maanden. Als lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Wereldfederalis ten zal hij met de secretaris-generaal van de U.N.O. besprekingen voeren over het jeugd- parlemcnt, dat volgend jaar in Kopenhagen bijeenkomt. De firma Lindeteves te Amsterdam heeft tegen het intrekken van haar vesti gingsvergunning in de Nederlandse Antillen een protest bij de gouverneur ingediend. De vergunning werd ingetrokken, omdat de fir ma Lindeteves zich niet zou hebben verbon den voorwaarde inzake de import van be paalde artikelen in de Antillen. In de gemeente Maasland in Zuidhol land is bij een der inwoners nekkramp ge constateerd. De patiënt is in een ziekenhuis opgenomen. Het aantal buitenlandse bezoekers, dat de Utrechtse najaarsbeui-s bezocht, was ruim 5 percent hoger dan dat van de voorjaars- beurs. Minister-president dr. Drees heeft tot zijn perschef benoemd dr. G. J. Lammers, directeur van de Regeringsvoorlichtings dienst. In een te Utrecht gehouden vergadering is opgericht een vereniging van commerciële directeuren in Nederland (V.C.D.) De vereni ging brengt de commerciële directeuren, waartussen tot heden slechts incidenteel con tact bestond, in één orgaan tezamen. Samen werking zal worden gezocht met de overheid en instellingen op het gebied van de handel. Mr. J. A. Jonkman is wederom be noemd tot voorzitter van de Eerste Kamer voor de zitting, welke op 16 September begint. De Koninklijke Nederlandse Midden standsbond zal op 24 September in Den Haag zijn gouden jubileum vieren. Op 25 Septem ber wordt in Scheveningen een nationaal middenstandscongres gehouden, dat door Prins Bcrnhard zal worden bijgewoond. De Friese gemeentebesturen hebben een dansverbod uitgevaerdigd wegens het optre den van kinderverlamming in deze provin- vie. De afdeling Theaterbedrijven van de Algemene Bedrijfsbond heeft tegen deze maatregel bezwaar gemaakt. Er werd op gewezen, dat in Limburg, waar het aantal gevallen van kinderverlamming veel groter is, een dansverbod niet is uitgevaardigd. Aan 85 man van het 500 personen tel lende personeel van het automobielbedrijf Jan Jongerius te Utrecht is ontslag aange zegd wegens liquiditeitsmoeilijkheden in dit bedrijf. Binnenkort zal een begin worden ge maakt met de blootlegging van de funda menten van het klooster „Nieuwlicht" in de gemeente Blokker. Dit klooster werd in 1388 gesticht door volgelingen van Geert Grote. Wegens het niet denkbeeldige gevaar, dat de Spanjaarden het klooster zouden bezetten om van daaruit West-Friesland te terrori seren hebben de Hoornse burgers het'in 1574 afgebroken. De president van de Wereldfederatie voor Dierenbescherming, dr. mr. W. Hugen- holtz uit Leiden, zal ter gelegenheid van Werelddierendag (4 October) voor de We reldomroep „namens alle dieren der wereld" een oproep richten aan alle volken. Deze oproep zal in verschillende talen worden uitgezonden. Prinses Wilhelmina heeft voor korte tijd haar intrek genomen in het paleis op de Dam te Amsterdam. De Prinses arriveerde Maandagmiddag per auto in de hoofdstad. De Koningin en Prins Bcrnhard hebben aan de Koningin van Engeland telegrafisch hun deelneming betuigd naar aanleiding van de vliegramp tijdens de vliegfeesten te Farnborough. Zes jeugdige Amsterdammers, die zich dit voorjaar in West-Friesland hadden schul dig gemaakt aan inbraken en diefstallen in Hoorn hadden zij uit een pakhuis duizend kaarsen ontvreemd en te Hoogkarspel een partij koperen buizen zijn door de Alk- maarse rechtbank veroordeeld tot gevange nisstraffen van een tot twee jaar. HAARLEM EN OMGEVING De Arbeidersmuziekvereniging „Excel sior" geeft hedenavond een concert in de muziektent bij „Dreefzicht" in de Haarlem mer Hout. INGEBROKEN Tijdens afwezigheid van de familie Drie huizen is ingebroken. Vermist word een bontmantel. Uit de Opregte Haarlemsche Courant van 9 September 1852 LONDEN. Uit den Cremarne-tuin alhier is eene luchtballen opgestegen met den bekenden luchtreiziger Poitevin en twee Italianen. Toen de ballon eene hoogte van 10.000 voeten had bereikt zijn deze Ita.Manen afgedaald langs aan den mand hangende touwen, welker uit einden van lussen waren voorzien. Met hunne voeten in deze lussen hangende hebben de mannen allerhande ligch.aa.ms- bewegingen en kunstvertooningen ge maakt, ten aanschouwe van duizenden menschen, die dit ijzingwekkend bedrijf met kil'le huivering gadesloegen. Na de verrigtingen der Italianen heeft madame Poitevin zich aan eene parachute uit den ballon neergelaten. Zij is ongedeerd op de aarde aangekomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1952 | | pagina 5