r Clowntje Rick Clubkampioenschap op Veluwe-parcours Recordverbeteringen op circuit van Zandvoort Damnieuws Sociale en politieke eenheid der Katholieken DINSDAG 9 SEPTEMBER 1952 HAARLEMS DAGBLAD - OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 4 Wielrennen Biljarten Om het zilveren biljart FEUILLETON Flamingo Eiland door Dorothy Quentin Automobilisme Waterpolo Geen beslissing in het militair polo-tournooi Voetbal Zestien landen zullen voetballen om de wereldtitel League-voetbal Schaken Nederlandse schakers verliezen van Zweden Korfbal Competitie-indeling Korfbalbond HKB-jeugdteam tegen Amsterdamse jeugd Golf Kennemer Golfclub verloor van Den Haag Voor de kinderen /V SCHEEPVAART K.V.P.-bestuur wenst een studiecommissie Generaal Marshallzijn vrouwkinderen en een vriendin, zijn op het ogenblik op weg naar Europa aan boord van de „United States". Marshall maakt deze trip in zijn junctie van voorzitter van de commissie van oorlogsmonumenten. Hij zal in Europa verscheidene Amerikaanse militaire begraafplaatsen bezoeken. Op het Amerikaanse kerkhof te Surresnes, bij Parijs, zal hij op 13 September het eerste oorlogsgedenkteken, ter herinnering aan de gevallen Amerikaanse militairen in de Tweede Wereldoorlog onthullen. Het clubkampioenschap van Nederland wielrennen op de weg wordt definitief op vierentwintig September op het parcours op de Veluwe bij Arnhem gehouden. Organisa trice is de wielerclub „Olympia" te Am sterdam. In totaal hebben drieëndertig ver enigingen met volledige teams hun inschrij vingen aan het secretariaat van de KNWU gezonden. Het zijn 't Abattoir (Tilburg), De Bataaf (Halfweg), Buitenlust (Helmond), Le Cham pion (Amsterdam), DTS (Zaandam), Feijen- oord (Rotterdam), De Germaan (Amster dam), De Kampioen (Haai'lem), De Kam pioen (Scheveningen), De Kersenlanders (Mierlo), De Komeet (Oss), Maastricht (Maastricht), De Mol (Dordrecht), Mathieu Gordang (Geleen), Olympia (Amsterdam), Het Oosten (Arnhem), Pedaalridders (Rot terdam), Pedaalridders Made (Made), Pij nenburg (Tilburg), Rotterdam (Rotterdam), Schiedam (Schiedam), De Spartaan CsGra- venhage), Sportief (Breda), Het Stadion (Utrecht), Swift Combinatie (Leiden), De Tubanters (Hengelo), De Volharding (Utrecht), Westland Wil Vooruit (Maasdijk), Willibrord Wil Vooruit (St. Willibrord), Wilhelmina (Eindhoven), Ulysses (Amster dam), Het Zuiden (Eindhoven) en Zwolle (Zwolle) Zes renners per ploeg Er wordt om de twee minuten met een ploeg gestart, zodat men niet in tijdnood zal komen te verkeren. Elke ploeg bestaat uit zes renners, naar keuze beroepsrijders, on- afhankelijken, amateurs, nieuwelingen en eventueel veteranen. In de meeste gevallen bestaan de teams echter uit professionals en amateurs tezamen, teneinde zo sterk moge lijk voor de dag te komen. Het wegkam- pioenschap wordt in de middaguren gereden. Des morgens vindt een wedstrijd voor nieu welingen en de traditionele wedstrijd om de veteranen ere-beker plaats. Gisteravond zijn de biljartwedstrijden tus sen de verenigingen Hof van Holland en Insulinde, die spelen om het bezit van het zilveren biljart, voortgezet. De uitslag werd 62 voor Hof van Holland, waardoor de totaaluitslag 1414 werd. De resultaten waren: Klum perbeek (100 Christoffels (85) Aufderheyde (60) Van Duursen (60) Van der Hoek Jr. (95) Van Koersel (120) Scholten (105) 100 24 22 4.16 77 24 13 3.20 60 38 6 1.57 40 38 5 1.05 95 25 26 3.80 33 25 6 1.52 104 31 11 3.35 105 31 19 3.38 KURINGEN. - - In fvjgiuvu xjuuL/uig iv. w aujtii o\i wielrenners aan de start voor een wedstrijd voor amateurs over 105 kilometer. Winnaar werd Maenen (Ned.) in 2 uur 40 minuten, voor de Belgen Wouter en Verdonk. vertaald uit het Engels. 36) „Breng dat ondier weg, mijn jongen, en kom dan onmiddellijk hier terug. Toni, ik begrijp het verhaal niet. Hoe kwam één van Fisk's proefdieren in jouw bed terecht?" „Ik vrees, dat iemand het beest met opzet in mijn bed heeft gelegd," antwoordde Toni zender omwegen, en opnieuw vertelde ze haar verhaal. Olivia luisterde rustig toe, maar haar donkere ogen schoten vuur. Toen Fisk zich na enkele ogenblikken zon der de slang weer in de kamer vertoonde, wendde ze zich tot hem: „Fisk, dat is een afschuwelijke geschiedenis. Is het mogelijk, dat één van die slangen uit jouw laborato rium hierheen op eigen houtje komt? Denk goed na, en vertel me de waarheid." „Nee, grootmama, het is uitgesloten." Fisk sprak zonder aarzelen, maar alle drie huiverden ze voor de gevolgtrekking, die thans gemaakt moest worden. „Ik laat de deur van het laboratorium in deze tijd van het jaar altijd wijd open staan, om wat koelte binnen te krijgen voor de levende exemplaren." Onder controle van de KNAC werden een aantal recordpogingen gedaan op het circuit van Zandvoort. Als eerste verscheen aan de start D. Dooyes Jr. uit Naarden, die met zijn R D Special een poging wilde doen het uur- record in de klasse 7501100 cc. te verbe teren. Dooyes slaagde niet in deze poging, want twaalf ronden na de start moest hij de strijd staken wegens moeilijkheden met de motor. Wel vestigde Dooyes een nieuw ron derecord: 2.16,7, gemiddelde snelheid 110,422 kilometer per uur. Anderen slaagden wel. Het officiële resul taat van de recordpogingen luidde: 7501100 cc. klasse: M. H. M. Hezemans (Eindhoven) met Porsche 1100 cc, in 1 uur: 103,165 kilometer (nieuw record). De heer Hezemans reed zijn snelste ronde in 2.21.6, gem. snelheid 106,6 kilometer per uur. 30005000 cc. klasse: A. J. v. d. Kamp (St. Oedenrode) met Jaguar 3662 cc., in 1 uur: 113,767 km. (nieuw record). Snelste ronde 2.09.1, gem. snelheid 116,922 kilometer per uur. Deze records werden kort daarna verbe terd door de heer J. Bos Eyssen (Bergen, N.H.), die met zijn Jaguar 3442 cc. de vol gende prestaties leverde: in 1 uur: 116.491 km.; snelste ronde 2.04.5, gem. snelheid 121.243 kilometer per uur. In de klasse 11001500 cc. reed de heer D. B. Gast (Hilversum) buiten mededinging, met MG in een uur 106,645 km. Het gold hier echter geen recordpoging, omdat zijn wagen niet voorzien was van spatborden zoals reglementair is voorgeschreven. Nederland, België en Frankrijk zijn gelyk geëindigd in het internationaal militair wa- terpoiotournooi, dat in Monte Carlo is ge houden. Er werd in twee ronden gespeeld, waaruit geen winnaar te voorschijn kwam. Een aardig en zeldzaam geval. Wij herin neren ons wel, dat in de dertiger jaren eens drie roeiploegen (tweeën seniotes) tijdens wedstrijden op de Amstel dead-heat zijn aan gekomen. In de Nederlandse roeisport is dat geval, naar wij menen, nog immer een re cord. Dead-heats van twee ploegen zijn na tuurlijk vaak voorgekomen. Maar enfin, bij waterpolo- of voetbal- of hockey-tournooien, ook bij andere spelen met een bal, is de kans wel groter dan bij races. Te Monte Carlo werd besloten, dat de beker door eik der drie landen in het komende jaar vier maanden mag worden gehouden. In de eerste ronde luidden de uitslagen der drie wedstrijden als volgt: Frankrijk—Ne derland 6—3; Frankrijk—België 5—5: België —Nederland 53. De resultaten van de wedstrijden gespeeld in de tweede ronde luidden: Nederland—Frankrijk 5—2: Frankrijk— België 2—2; Nederland—België 8—6. Hierdoor werd de eindstand van het to urnooi: Nederland 4 2 - 2 4 19—19 België 4 12 14 18—18 Frankrijk 4 12 14 15—15 „Zodat dus iedereen naar binnen kan wandelen?" Fisk knikte. „Inderdaad. Maar alle kis ten, waarin de zeldzame exemplaren zitten, zijn zorgvuldig afgesloten. Ik heb pracht beesten erbij Er heerste even een stilzwijgen. Dan ver volgde Olivia langzaam: „Het lijkt me beter, dat je al dat gevaarlijke gedierte morgenochtend dadelijk opruimt, Fisk. Het ziet er naar uit, dat er hier op Floriana iemand aanwezig is met moordenaars-nei gingen, en het komt me ongewenst voor, dat we die persoon wie het ook zijn mag voorzien van natuurlijke wapenen." „Ik zal onmiddellijk aan uw verzoek ge volg geven," antwoordde Fisk zonder tegen stribbelen. „Jij denkt dus, dat Juanita het gedaan heeft?", richtte de oude vrouw zich tot Toni, terwijl ze het meisje onderzoekend aankeek. „Ik weet het natuurlijk niet zeker," ant woordde T.oni, die zich dodelijk vermoeid voelde. „Ik kan het me haast niet voor stellen, dat iemand van de mensen hier zo iets in koelen bloede zou doen. Ik heb nie mand ooit iets in de weg gelegd „Natuurlijk heb je dat niet," onderbrak Fisk haar, terwijl hij haar vol bewondering aankeek. „Je hebt je kranig gehouden, van het eerste ogenblik af, en iedereen is dol op je. Deze slang is waarschijnlijk onder hypnose naar boven gewandeld...." „Onzin," snibde Olivia, „hoe verklaar je hel, dat hij uit zijn kist is gekomen?" Én iets vriendelijker voegde ze er aan toe, In Estoril in Portugal is het bestuur van de F.I.F.A. bijeengekomen onder voorzit terschap van Jules Rimet, president van de federatie. In deze vergadering werd de definitieve tekst vastgesteld van het regle ment voor het voetbaltournooi om het we reldkampioenschap in 1954. De officiële benaming van dit tournooi zal voortaan zijn „W'creldkampioenschap-Jules Rimet- beker". Zestien landen zullen deelnemen aan de eindronde, waarvan de wedstrijden in de periode 16 Juni4 Juli 1954 in Zwitserland zullen worden gespeeld. Er werd een commissie gevormd, die tot taak heeft in grote lijnen het programma vast te stellen voor de plechtigheden die 23 Juni 1954 in Zwitserland zullen worden gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de F.I.F.A. Voorzitter is de heer Thommen (Zwitserland) en secretaris de heer Gassman (Zwitserland). In de commissie hebben voorts zitting de heren Bichanchi, ambassadeur van Chili in Lon den, Barassi (Italië), von Frenckell (Fin land), K. J. J. Lotsy (Nederland) en sir Stanley Rous (G. B.) Definitie amateurisme Voorts heeft het bestuur de heren Barassi en Sir Stanley Rous belast met de voorbereiding van de werkzaam heden van de commissie, die tot taak heeft om conform het in Helsinki ge nomen besluit een ontwerp te ma ken voor de definitie van het ama teurisme. De Koninklijke Belgische Voetbalbond werd belast met de organisatie van het internationale Jeugdtournooi in 1953. De leeftijd van de deelnemers aan dit tour nooi is teruggebracht van 19 tot 18 jaar. De uitslagen van de Maandag gespeelde leaguewedstrijden in Engeland luiden: Eerste divisie: BurnleyManchester City 21; Wolverhampton WanderersAston Vil la 2—1. Tweede divisie: Blackburn RoversHuil City 2—0; Leicester City—W. Ham United 0—0; Sheffield United—Brentford 3—2. Zweden is er in geslaagd het Nederlandse schaaktitel met 13-j tegen 81£ punt te slaan. De uitslagen van de tweede ronde luidden: Van ScheltingaStahlberg 01; Donner Johansson 01; CortleverJonsson 0—1; KramerSundberg 10; BarendregtCarls- son 01; MuhringKinnmark 10; Bouw meesterNilsson 01; Stumpers—Sterner '/aVj; VlagsmaBerqvist 01; Spanjaard Backlund V<Vfc. De Nederlanders, die na de eerste ronde met 5Va4Va leidden, speelden met wit. Konings Indische partij Van Scheltinga en Stahlberg speelden een Konings Indische partij. De Zweed had door gaans het initiatief, maar spelkenners ver wachtten toch dat Van Scheltinga het tot remise zou kunnen brengen. In tijdnood deed onze landgenoot echter een zwakke zet waarvan Stahlberg prompt gebruik maakte. Hij nam twee pionnen, die de witte koning moesten beschermen en won in 60 zetten. In de partij DonnerJohansson zag Don ner zich genoodzaakt de kwaliteit te offeren in een variant van het Koninginne Gambiet. Hij verloor na een strijd die zeven uren duurde. Cortlever werd door Jonsson na 40 zetten mat gezet na een dame afruil. De competitie-indeling 1952/53 van de Haarlemse Korfbal Bond luidt als volgt: Eerste klasse: Haarlem 2, Nieuw Flora 1, Nieuw Flora 2, Oosterkwarticr 3, Oosthoek 1, Sport Vereent 2 en Watervliet 3. Tweede klasse: Animo Ready 2, Aurora 3, Haarlem 3, Haarlem 4, Nieuw Flora 3, Oost hoek 2 en Watervliet 4. Derde klasse: DSV 1, Haarlem 5, Nieuw Flora 4, Oosterkwartier 4, Oosthoek 3, Oost hoek 4, Sport Vereent 3 en ZKC 1 (Zand voort). De competitie zal Zondag 14 September beginnen. Zaterdagmiddag 13 September'speelt het jeugdteam van de Haarlemse Korfbalbond om drie uur op het „Oosterkwartier"-teiTein aan de Zomervaart tegen Blauw Wit uit Amsterdam. De Haarlemse ploeg is als volgt samen gesteld: Aanval, meisjes: L. Kloosterman, B. Hoen; jongens: D. v. Ladesteyn, J. Fiets (allen Watervliet). Midden, meisjes:' R. Smalen (Nieuw Flo ra); E. Boekelaar (Haarlem); jongens: J. Ausma (Sport Vereent); E. Mandemaker (Haarlem) Verdediging, meisjes: A. de Niet (Water vliet); G. Zwaay (Aurox-a); jongens: T. Kaart (Aurora); C. v. d. Pieterman (O'kwartier). De heer J. W. van Dartelen (Heemstede) heeft een uitnodiging geaccepteerd van de damvereniging „Treebeek" in Limburg om in de week van 1520 September een vier kamp te spelen tegen de Pool F. Okrogel- nik (kampioen van Limbux-g), Jac. Spoelstra en J. Elbersen, de drie kopborden van „Treebeek". Hoofdklasse-competitie Woensdagavond aanstaande spelen de bei de Haaxdemse hoofdklasse clubs, „Ooster- kwax-tier" en Haarlemse Damclub, in het clublokaal van „Oosterkwartier" voor de hoofdklasse-competitie. „St. Bavo" (Heem stede) ontvangt die avond in haar clublokaal „Jozef Blankenaar" (Amstex-dam). Fusie „Kijk Uit"—„Het Noorden" De in Haarlem-Noox-d gevestigde dam verenigingen „Kijk Uit" en „Het Noorden" hebben een fusie aangegaan onder de naam Damclub „K.N.C". Secretai-is is de heer G. van der Jagt, Zwaluwstraat 26 in Haarlem- Noord. De golf-wedstrijd in de scratch-compe- titie tussen de Kennemer Golf- en Coun try Club en Den Haag is door de Hage naars met 5>/2 tegen 3 Vz punt gewonnen. De uitslagen luidden: foursomes, A. G. Henderson en G. Seabury spelen all square met E. Deen en A. M. Groskamp; A. Jur- jans en M. Wetselaar verliezen met 6 en 4 van W. Beck en A. M. Peek; F. Antonietti en L. J. Sodderland verliezen met 2 up van E. R. Mc Kee en R. Fischer. Singles: A. G. Henderson verliest met 3 en 2 van A. M. Groskamp, G. Seabury verliest met 3 en 2 van W. Beck, A. Jurjans wint met 2 up van E. Deen, M. Wetselaar wint met .6 en 5 van A. M. Peek, F. Antonietti wint met up van E. R. Mc Kee en L. J. Sodderland verliest met 4 en 3 van R. Fischer. De maandelijkse onderlinge wedstrijd 18 holes handicap strokeplay werd gewonnen door Olaf Mohn (21) met een netto-score van 72. De tweede, derde en vierde platas werden gedeeld door ir. C. Gelderman (24), mevrouw J. Rauwenhoff (30) en mevrouw E. Tolk-Königel (22) al len met een netto-score van 74. „Hier zit ik goed!", grinnikte Oepoetie, hoog en droog boven op zijn tak. „Laat ze nou maar komen, dan krijg ik ze gauw genoeg in de gaten!" Hij kon hier vandaan een heel eind weg kijken. Als Rick en Bunkie aankwamen, zou hij ze direct zienzonder dat ze erg in hem kregen; want zelf zat hij goed verborgen tussen het gebladerte. En ze zouden er nooit erg in hebben, dat hij hier hoog in een boom verborgen zat! Maar hij moest nog wachten. Er was nog niets van de reizigers te bespeuren. De zwarte rover in zijn schicilhoek lag geduldig te turen naar het bospad, of daar nog niets aankwam. Oepoetie verveelde zich niet, al moest hij wachten. De vogels kwinkeleerden in de bomen en struiken om hem heen; het zonnetje scheen lekker en de bloemen geurden. Nee, hij zat hier niet kwaad, de.boze rover. Maar eindelijk werd hij toch wel 'n beetje ongeduldig. „Waar blijven ze nou?", dacht hij. „Ik hoop, dat ze niet een andere kant uitgaan, want dan zit ik hier voor niets te wachten!" Maar toen keek hij eens goedJa, hoor, daar kwamen de reizigers aangelopen Toni aankijkend: „Ik ben blij, dat jou ten minste niets is overkomen, kind. Laat Fisk je kamer nog eens goed nakijken en dan moet je nu maar gaan slapen. We zullen de tussendeur wijd open laten staan." „Bent u niet van plan, deze zaak nader uit te zoeken, grootmama?", vroeg Fisk. „Dit lijkt me toch werkelijk iets voor de politie." „Mijn beste jongen, we hebben alléén jouw verklaring, dat die kisten, waarin je de slangen bewaart, goed afgesloten waren, toen je gisteravond uit je laboratorium ging. En hoe zou er het bewijs te leveren zijn, dat iemand die slang met opzet in Toni's bed gelegd heeft?" „Neemisschien niet. Er is waar schijnlijk geen enkel motief aan te wijzen Olivia zag de bewondering in Fisk's ogen, toen hij naar Toni keek. Arme Fisk, dacht ze. Er zijn diverse motieven! Maar niet het soort motieven, waarmee de politie genoe gen neemt. Fisk was verliefd op Toni. Car los maakte Toni het hof en de jonge dokter was kennelijk ook zeer op het meisje ge steld. Zelfs Paul keerde zo nu en dan tot de werkelijkheid terug om een gesprek met Toni te voeren. Het Engelse meisje had een grote indruk op de mannen hier gemaakt en natuurlijk had dit de jaloezie opgewekt van figuren als Juanita en Phoebe! Alleen Nigel, die er zo goed aan gedaan zou heb ben enig enthousiasme te voelen voor het meisje, dat zij meegebracht had, was lauw. V/at een dwaas ben ik dacht Olivia bit ter om plannen te maken voor één van Alblasserdijk, 6 te Antwerpen. Aagtedxjk, 6 v. Rlo de Janeiro ti. Santos. Aaisum, 7 van Madras. Aard Ijk, pass. 6 Key West n. Le Havre. Athene, pass. 5 Kp. Verd-ische eii. Alkaid, 7 v. Aden n. Port Okla. Altair, 6 v. Ba-hia n. Las Pairnas. Amsteldiiep, 6 v. New Orleans te Amsterdam. Amsteikérk, 6 v. Takoradil n. Monrovia. Alpherat, pass. 8 Key West. Arendskerk, pass. 6 Okinawa n. Hongkong. Aalsdijk, 7 540 m. NW. Flores. Albireo, 6 v. Hamburg n. Antwerpen. Alcyone. 6 125 m. Z.ZW. Fernando Noronha. Aldegonda, 6 te Pïadju. Ampenan, 7 340 m. W. Satoang. Amstelpark, 7300 m. W. Scilly's. Amstelstad, pass. 6 Straat Cabot. Arkeldljk," 7 v. Rotterdam te Hamburg. Armilla, 7 te Pladju. Agamemnon, 6 dwai-s Deleware baai. Almkerk, 6 350 m. w.t.Z. Bombay. Alphacca, 6 240 m. Z. Kp. Hatteras. Amstelveen, 6 500 m. O.t.N. Guan. Amstelvaart, 7 380 m. Z. Guardafui. Arendsdijk, pass. 6 Victoria. Arundo, 7 op St. Laurens rivier. Aagtekerk, pass. 8 Gibraltar. Alderamin, 9 v. Bombay te Karachi verw. Al-mdijk, 9 v. New York te Havana verw. Amsteldij-k, 8 v. R'dam te New York. Argos, 9 v. Limazol te Izmir. Aldabi, 9 te Santos. Algen.iib, 9 te Santos. Alphard, 8 v. St. Vincent n. Antwerpen. Al walkt, 9 tè New York. Amstell-and, 8 v. St. Vincent, n. Rio Grande. Axeldijk, 8 v. Baltimore n. Mobile. Bali. 7 te Tj. Priok. Blijdendijk, G van Rotterdam n. New York. Baarn, 7 v. Valparaiso n. Talcahuano. Ba-remd-reehl, 8 v. Stanlow n. R'dam. Bennekom, 8 te Curaqao. Boschfontein, 7 v. Southampton n. Antw. Boskoop, 1 110 m. NW. Buenaventura. Barumun, 6 v. Luwuk n. Salabangka. Batoela, 8 te Menado verwacht. Bontekoe, 6 v. Makassar n. Balikpapan. Britsum, 7 370 m. W.t.N. Kp Clear. Benigkalis, 9 te Marseille. Bloemfontein, pass. 8 Perim n. Suez. Bonaire, 8 v. Paramaribo n. Plymouth. Breda, 9 te Willemstad. Caltex Led den, 7 v. Sidon n. Rotterdam. Caltex Rupat, 5 v. Aden n. Singapore. Caltex The Hague, pas. 7 Kp. St. Vincent. Celebes, 7 v. Singapore n. Colombo. Ceram, 8 v. Bombay te Colombo. Ceronia, 7 v. Cui'acao naar Havana. Cottica, 6 van Dover naar Madeira. Ceram, 7 v. Palembang n. T1. Priok. Caltex Delft, pass. 7 Kp. de Garde. Caltex Utrecht, 7 35 m. NO. Kp. Bougaroni. Camp huis, 6 v. Ambon n. So-ron-g. Callisto, pass. 6 eil. Anti Costi. Chama, 7 340 m. O.t.N. Socotra. Cirrus. 7 60 m. Z. Reykjavik. Cistula, 7 460 m. W.t.Z. Bombay. Cleodora, -6 390 m. W. Bombay. ClavoHa, 9 te Alexand-rië. Caltex Nederland. 9 te Rotterdam. Duivendrecht, 7 van Dakar. Dalerdijk, 6 v. Rotterdam n. Hamburg. Delfshaven, 7 140 m. Z. Teneriffe. Dongedij-k. 6 v. Vancouver n. Rotterdam. F.ngsano, 8 te Beira. Eemdijk, 7 360 m. O.NO. Bermuda. Elmina, 7 190-m. Z. Teneriffe. Ena, 7 bij Str. Makassar. Eos, 7 ISO m. N.NO. Fintsterre. Esso Amsterdam, 6 450 m. W.t.N. Flores. Etrema, pass. 7 Trinidad Esse De>n Haag, 8 v. Rotterdam n. Baytown. Esso Rotterdam, 9 Aruba verwacht. Fairsea, 7 Gibraltar gepass. Friesland (SSM), 7 v. Rotterdam te Huelva. Farmsum, 7 420 m. W. Scilly's. Felipes, 9 v. Pladju te Tjilatjap. Gaasterland, 7 te Rio Grande. Garoet, 8 van Senxarang te Tj. Priok. Groote Beer 6 570 m. W. Kp. Clear. Ganymedes. 6 v. Georgetown n. Triniidad. Gadi 11a, 6 200 m. N. Fin-isterre. Gooiland, 6 Fernando Noronha gepass. Gouwe', pass. 7 Kp. Blanco. Groote Kerk, 9 v. Antwerpen te Amsterdam. Gravel and, 8 v. Bahiia n. Samitos. Hecuba, 7 van Cienfuegos te Amsterdam. Hector, pass. 7 Finisterre. Hestia. 7 v. Curacao n. La Guaix-a. Hercules. 6 v. R'dam n. Gibraltar. Hoogkerk, 7 op de Weser. Hallhor, 7 Algiers gepass. Hera. pass. 6 Azoi-en- Hermes, 7 1010 m. N.NO. Guadeloupe. Hydra. 7 Kp. Hatteras gepass. Helicon, 7 v. Haiti te New York. Hersi'lia, 8 v. Le Havre n. Antwerpen. Haarlem. 8 v. Amsterdam naar Bremen. Haulei-wijk, pass. 8 Belle Isle. Java. pass. 6 Guardafui n. Suez. Japara (KPM), 7 v. Palembang te Soei-abaja.. Jupiter, 7 v. Catacolo te Messina. Joh. v. O'd en-bar nevelt, 9 950 m. NW.t.W. Fre- ma-n-tle. Kota Baroe, 7 van Bremen te Rotterdam. Kieldrecht, 7 te Hongkong. Kota Tuten, 8 Aden verwacht. Kola Gede, 7 Mal'ta gepass. Kertosomo, 6 Str. Makassar gepass. Kaimana, 7 v. Sinabang n. Sibolga. Kasimbar, 6 v. Ampennang n. Bali. Klipfontein. 9 tè Port Elizabeth. Lauren-s-kerk, 7 in Suez kanaal. Leersum, 6 v. Rotterdam n.' Houston. Leopoldskei-k, 8 v. Bandarhapur n. Basrah. Loppersum, 6 te Genua. Laertes, 7 op rede Tjilatjap. Lindekerk, 7 nog te Khorramshar. Le-uvekerk, 7 Kp. de Gata gepass. Linge, 6 130 m. ZW. Ouessant. Liseta, 6 160 m. W. Kp. Cambodia. Lissekerk, 6 v. Rastanura n. Rotterdam. Loenerkerk. 7 500 m. NO. Socotra. Luttekerk, 7 dwars Kreta. Laagkerk, 9 te Suez. Luna, 8 van Bremen. Maas, 7 v. Saloniki te Izmir. Maashaven, 8 v. Takorad! te Londen. Maaskerk, 6 v. Bordeaux n. Dakar. Manoeran, 7 v. Menado te Balikpapan. Mataram, 7 14 u. van Port Said. Meliskerk. 7 v. Cachin te Bombay. Muiderkerk, pass. 8 Str. Messina. Merwede. 7 v. Brownsville n. New Orleans. Molenkerk, 6 v. Port Amelia te Zanzibar. Muiderkerk, 7 v. Genua n. Pox-t Said. Maasland, 7 te Hamburg. Madoera, 7 te Hamburg. Malvina, 8 v. Balikpapan te Pladju verw. Marken, 6 te Bintang. Mlnjak, 6 v. Tarakan n. Menado. Musi, 7 te Sibolga. Macoma, 6 480 m. W.ZW. Mauritius. Mapia, 6 820 m. W.ZW. Flores. Ma-risa, 7 560 m. O. Brisbane. Mirza. pass. 7 Noordp. Borneo. Murena, 7 340 m. Z-ZO. Fayal. Meerkerk, 8 v. Port Said naar Aden. Mentor, pas. 8 Fayal. Maasdam, 8 v. New York te Rotterdam. Mariekerk, 8 v. Amsterdam n. Hambuig. Noordam, 7 v. New York te Rotterdam. Nestor. 7 ten W- v. Ouessant. Nigersti-oom, 8 v. Duala n. Lagos. Nieuw Amsterdam, 9 v. Southampton n. Le Havre. Notos, 8 v. Barra-nquilla n. Cartagena. Orion, 6 v. Gibraltar naar Amsterdam. Oranjestad, 8 v. Brighton n. Port of Spain. Overijsel. 8 v. Bahrein n. Karachi. Ondiina, 8 ten anker bij Port de Bouc. Ootmai-sum, 7 250 m. 6.NO. Bermuda. O-phir, 8 te Belawan verwacht. Orestes, 7 v. Port of Spain te Corpito. Oberon, 7 160 m. W. Ouessant. Oranjeforetein, 7 210 m. W.t.Z. Kp. Palmas. Oranje, pass. 8 Socotra n. Colombo. Het algemeen secretaiiaat der K.V.P. deelt mede dat het dagelijks bestuur en het partijbestuur zich hebben beraden over de situatie der K.V.P. onder de huidige om standigheden. Het dagelijks bestuur der K.V.P. heeft zich gewend tot het Katho liek Bureau voor Maatschappelijk en Cul tureel Overleg met de suggestie, dat dit bureau het initiatief zou nemen voor de bestudering van het vraagstuk der sociale en politieke eenheid onder de katholieken in Nederland met het oog op de huidige situatie. Het dagelijks bestuur is van oor deel, dat de onderlinge verhoudingen der katholieken op sociaal en politiek terrein de instelling verlangen-van een bi-eed sa mengestelde commissie, die zich dient te beraden over de noodzakelijkheid van de eenheid der katholieken op sociaal en poli tiek gebied onder de huidige omstandig heden. Aan dit bex-aad ware te verbinden de bestudering van het vraagstuk der voor lichting op deze gebieden en ook het vraag stuk der staatsburgerlijke opvoeding, in het bijzonder bij het katholieke volksdeel. Op 13 September zal een bestux-enconfe- rentie der K.V.P. worden gehouden, waar aan het partijbestuur en de dagelijkse be sturen der kringen deelnemen. In behan deling zullen worden gebx-acht die onder werpen uit het bestuursberaad, die in het bijzonder de kringen en afdelingen der partij ter harte gaan en die in deze gele dingen der partij behandeling verdienen. .Bij de komende bestuursverkiezingen zal het dagelijks bestuur der partij worden uitgebreid tot een ook in maatschappelijke zin representatief orgaan. In het dagelijks bestuur zullen in de toekomst alle maat schappelijke groeperingen zoveel mogelijk gerepx-esenteerd zijn. Naar vex-steviging van het contact tussen het dagelijks bestuur en de Tweede Kamer fractie zal worden gestreefd. Voorstellen zullen worden ontworpen betreffende ver betering van de procedure, die leidt tot de officiële candidaatstelling voor algemene verkiezingen. Eveneens zullen voorstellen ontworpen worden inzake de samenstelling en werkwijze van de partijraad. hen! Terwijl Fisk Toni's kamer nog eens inspecteerde, drukte Olivia Toni's hand. „Denk niet, lieve kind, dat ik het er bij zal laten zitten, omdat we waarschijnlijk niet kunnen bewijzen, dat het Juanita was. Ik zal haar voorlopig Molly en Phoebe laten helpen, zodat ze geen gelegenheid meer zal krijgen in deze kamers te komen, als jij het tenminste niet erg vindt om enkele weken behalve verpleegster ook mijn kamenier te zijn." „Natuurlijk vind ik dat niet erg. Maar zou het niet al te opvallend zijn?" Olivia glimlachte. „Als ze jou morgen ochtend in levende lijve en zonder enig letsel ziet verschijnen, zal ze beseffen, dat wij iets weten, en als wij er dan verder momenteel geen werk van maken, zal ze zich gaan verraden. Dat wil zeggen, als het werkelijk Juanita was. We hebben geen bewijzen. Maar voortaan zullen jij en ik in elkaax-s buurt blijven, Toni, tenzij je nu liever op staande voet naar huis terug wilt keren. Ik heb je wel eens krasse verhalen over Floriana verteld, maar ik had er geen vermoeden van, dat er zulke dingen zouden kunnen gebeuren." Eén ogenblik' leek het idee van de vol gende boot naar Jamaica, en vandaar regel recht naar huis, verleidelijk. Ze voelde zich doodmoe en in de war door alles wat er was voorgevallen. Ze verlangde naar haar ouders, naar juffrouw Cripps van het be middelingsbureau ennaar Mark's ge zonde stabiliteit. Maar het werk, dat ze op zich genomen had, was nog nxet volbracht en ze kon de oude Olivia op dit moment Prins Frederik Hendrik, 7 v. Cleveland naar Pi-ins Joh. W. Friso, 6 v. R'dam n. Hamburg. Prins Maunts, 7 v. Antwerpen te Rotterdam. Hamilton. Po&eddon, 6 v. La Guaira n. Maracaibo. Prins Alexander, 7 90 m. O.NO. Anti Costi. Pi-lns Willem III, 7 50 m. N. Anti Costi. Perna, 7 110 m. Z. Kp. Cambodia. Prins Fred. Willem, pass. 7 Helgoland. Prins Willem IV, pass. 7 eil. Anti Costi. P'hlontis, pass. 8 Ki-eta. Px-ins Willem II, pass. 9 Key West. Radja, 6 Miami. Raki, 6 van Makassar naar Soerabaja. Ridderkerk, 7 v. Genua n. Port Said. Riouw, 7 v. Penang n. Port Swettenham. Rotula, 8 te Curasao verwacht. Rijn-dam, 7 v. Southampton. Ro-das, 7 te Mai-timque. Roe-pat, 7 te Aarhuus. Repang, pass. 7 Kp. St. Vincent. Rondo, 6 170 m. N.NW. Flores. Ruys, pass. 7 Rio Grande. Rossum, 9 Sevilla vertvacht. Samarinda, 6 v. Ilo Ho, naar Cebu. Sarpedon, 6 le Pto Cabello. Slamat, 7 v. New York naar Halifax. Sliedrecht, 7 v. Aruba te Rio de Janeiro. Stad Dordrecht, 7 v Ceuta te Sagunto. Stad Schiedam, 6 v. Middlesbro n. Narvik. Saidja, 7 v. Pl-daju op rede Muntok. Salawati, 7 te Koewait. Saparoea, 7 te Koewait. S'i-bigo, 7 v. Tj. Priok n. Palembang. Sigli, 7 te Singapore. Sinabang, 7 v. Tj. Priok n. Bangkok. Stan-vac Talang Akar, 7 v. Sungeigerong naar Soerabaja. Swarten-hondt, 8 te Menado. Scherpendirecht, pass. 6 Fernando Noro-nlha. Si-beroet, 7 90 in. O. Tj. Priok. SlO'terdijk, 7 180 m. W.NW. Kp. Cambodia. Soestdijk, pass. 6 Socotra n. Penang. Stad Leiden, 7 340 m. O-NO- BeiTnuda. Stad Maastricht., 7 d-wax-s Nykolbing. Stad Vlaardiiigen, 7 700 m. W. Kp. Clear. Straat Banika, 7 230 m. W.ZW. Saba-n-g. Sin-g'kep, 8 v. Soerabaja n. Aden. Sliedrecht, 8 v. Rio de Janeiro n. Santos. Straat Makass-ar, 10 v. Manilla te Hongkong verwacht. Sumatra, 8 v. Semarang n. Soerabaja. Stad Arnhem, 9 v. Casabl-anca te Pernis. Stentor, 9 v. Tri-nddad te Paramaribo verw. Stad Breda, 8 v. Amsterdam te Houston. Titus, 7 van Algiers naar Rotterdam. Tabian, 6 v. Mena el Ahmadi n. Khorramshar Tamo, 7 dwars Kp. Frio. Tarakan, 8 Djeddah vei-wacht. Teiresias, 8 te Semarang verwacht. Taria, 7 v. Mena el Ahmadi te Liverpool. Tjibantjet, 7 v. Bintang te Hongkong. Tjipanas, 7 te Durban. Ta-bin-ta, 7 120 m. O.t.N. Albatros eil. Tankhaven I, pass. 7 eil. Rupat. Tankhaven III, 7 190 m. Z.ZW. Kp. Cambodia. Tasman, 7 180 m. Z. Kp. Pad'aran. Tegelberg, 7 Zui-d-p. Madagascar gepass. Tero, 6 270 m. W. Key West. Themisto, 7 dwars Wight. Tibia, 7 dwars Ras al Had-d. Tjibodas, 7 bij Bali. Tjipon-dok, 6 bij Okinawa. Tankhaven I, 7 v. Haiphong te Sungeigero-ng. Tjiluwah, 7 v. Singapore n. Hongkong. Tjiwa-ngi, 6 te Singapore. Tawali, 9 te Alexandrië. Tomori, 9 te Genua. Talisse, pas. 9 Kp. Finisterre. Ternate, pass. 8 10 u. Aden n. Belawan. Utrecht, 7 le Manilla. Veenda-m, 6 v. Southampton. Van Heuts 6 v. Palembang n. Belawan. Van Riebeeck, 8 te Makassar verwacht. Waterman, 7 630 m. W.t.Z. Kp. Clear. Westerdam, 8 te New York. Willemstad, 6 Ouessant gepass. Wield-recht, 7 570 m. N.NW. Fremantle. Winsum, pass. 7 Kp. Palmas n. Takoradi. Waiwerang, 6 v. Soerabaja n. Bali. Wonosari, pass. 7 Wight. Westland, pass. 8 Feniando Noi'on-ha. Willem Ruys, pass. 8 E-Iba Cape n. Suez. Waal, 8 v. Barcelona n-aar Tunis. Woen&d-rechl, 9 te Suez. IJsel, 8 te Piraeus te Beyrouth. Zeeland (KRL), 8 te Genua. Zuiderkruis, 7 v. New York n. Rotterdam. Zaan, 6 van Vasteras te Dordrecht. Zonnewijk, 7 v. Montreal te Rotterdam. niet in de steek laten. Ze zou haar tijd hier uitdienen en samen met Olivia zou ze vech ten tegen de verkeerde eleme'nten Vastberaden klonk haar antwoord: „Ik blijf tot na uw verjaardag, als u dan een nieuwe verpleegster kunt vinden. En ik hoop, dat er geen nare dingen meer zullen gebeuren. We moeten maar op onze be schermengelen vertrouwen." „Ik dank je lieve kind," zei Olivia en haar stem klonk bijna nederig. HOOFDSTUK 19 Toni ging eerst enkele dagen later naar Monsieur Henri, de beroemde kapper in Miranda. Olivia had er op gestaan, dat ze haar tocht naar Miranda even uitstelde en Toni had het prettig gevonden een paar dagen rustig thuis te blijven. Ze was niet aan wezig bij het onderhoud, dat Mevrouw Burden met Juanita had, maar het resul taat er van werd haar duidelijk, toen ze Molly enige dagen later tegen haar moeder hoorde klagen: „Ik weet niet, waarom wij opeens met Juanita opgescheept worden! Ze is erg ontevreden en moeilijk te han- teren, Mama." „Ze kan misschien iets van Phoebe's haar en kleren terecht brengen," antwoordde Olivia kortaf. „Bovendien is het mijn wens, dat jij haar voorlopig hebt." Nigel, die deze laatste woorden opving, lachte geamuseerd. De „koningin" sprak... Toni ving de spottende blik in zijn ogen op en moest toegeven, dat Nigel menselijker scheen te worden. Op bevel van Olivia spraken noch Fisk, noch Toni over het geval van de slang in Toni's bed. Fisk was nog steeds diep ver ontwaardigd en stelde op eigen houtje een onderzoek in, terwijl Toni het maar beter leek er niet meer over na te denken en te trachten het voorval te vergeten. De mor gen, na het gebeumn, had de regen opge houden en in het heldere zonlicht leek alles onwerkelijk. Bovendien bestond er altijd nog de mogelijkheid, dat Fisk de kist, waar in de slang bewaard werd, niet goed had afgesloten, zodat het beest eigener beweging in het huis was beland. Slangen schenen via de regenpijpen en de begroeiing van het huis wel eens omhoog te kruipen Ze trachtte in deze mogelijkheid te ge loven. Op Olivia's voorstel ging Toni de avond na het voorval paardrijden met Nigel, terwijl Fisk en Carlos met een bood schap naar Sam, de voorman van de plan tages, gestuurd werden. Toni had er geen be zwaar tegen met Nigel mee te gaan. Ze was er werkelijk van overtuigd, dat deze jonge man zich aan het verbeteren was. Boven dien was het'een mooie, heldere avond, wat een uitzondering betekende in het regenseizoen, en zag alles er opwekkend fris uit. „Ik wilde je meenemen naar de Club, maar Grootmama vond het beter, dat je wat frisse lucht inademde," merkte Nig'el met een glimlach op. „Ik denk dat we het best de weg langs het moeras kunnen nemen, tenzij je bang geworden bent om met mij langs de plaats, waar je dat onge luk kreeg, te rijden. (Wordt vervolgd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1952 | | pagina 6