terstond Koningin Juliana bezocht expositie van „De Bezige Bij" in Muiderslot TE LAAT Keuze voor Kennemer Toneelfestival „Deirdre en de zonen van Usnach" De zaak-Andreas -Clowntje Rick Nieuwe uitgaven De Rijnpalts is „zedelijk noodgebied" Bonnen voor veevoer verduisterd Waardering WOENSDAG 26 NOVEMBER 1952 HAARLEMS DAGBLAD - OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 7 De man die 's nacht een aap wordt Vermaakscentra haarden van morele verwildering De verantwoordelijkheid van de wegbeheerder f Voor de kamderen Sven Hedin overleden Firma in Assendelft benadeeld Faillissementen FEUILLETON (Door Harry Hoff, vertaald uit het Duits) Koningin Juliana heeft gistermiddag in het Muiderslot de expositie bezichtigd, die de in de bezettingstijd opgerichte Amster damse uitgeverij „De Bezige Bij" ter gele genheid van haar 10-jarig bestaan daar tijdelijk heeft opgericht. Op deze tentoon stelling, die van 1 December af in de Mo derne Boekhandel te Amsterdam voor het publiek zal zijn te zien, heeft men alle uitgaven tentoongesteld, die sedert de op richting verschenen. Een groep jonge letterkundigen, enkele illustratoren en boekverkopers waren bij dit bezoek van de Koningin tegenwoordig. De hoge bezoekster werd ontvangen en rondgeleid door de voorzitter en de direc teur van de uitgeverij, de heren Victor E. van Vriesland en G. Lubberhuizen. Nadat de letterkundigen aan haar waren voorge steld begaf de Koningin zich naar de Prinsenkamer, waar de boeken en rijm prenten op tafels waren neergelegd en waar een kroonluchter en kandelaren wa ren ontstoken. Zij onderhield zich met verscheidene letterkundigen over hun werk. Zo sprak zij onder meer met Bert Sohierbeek over de experimentele poëzie, met de illustratrice Lotte Rüting, Jan Vrij man, Iiarry Mulisch (winnaar van de Rei- na Prinsen Geerligsprijs 1951), Habbe Kool, Hans Redeker en Leonard de Vries. Vervolgens begaf men zich naar de Rid derzaal, waar thee werd geserveerd en de Koningin nog korte tiid temidden van de letterkundigen verbleef. De Koningin, die sinds 1924 piet meer in het Muiderslot was geweest, liet zich dooi de heer Koot rondleiden en inlichten over de in de loop dei jaren verworven aan winsten. Uil de correspondentie van P. C. Hooft wist de slotvoogd, dat het de ge woonte was, dat de Prinsen van Oranje bij hun bezoeken aan het slot een roemer rinse wijn aangeboden kregen. De heer Koot had daarom, in navolging van zijn voorganger,- rinse wijn besteld en verzocht de Koningin hem de eer te willen aandoen deze traditie van het Huis van Oranje voort te zetten. In de kamer van de slot voogd heeft de Koningin uit een zeven tiende eeuwse roemer de traditionele wijn gedronken. Henri A. Ett, Spaans Avontuur; Uit het dagboek van een Hollands offi cier uit de Napoleontische tijd J. M. Meulenhoff, Amsterdam. Dit dagboek van de majoor F. F. C. Stein- metz is bijgehouden van 24 Augustus 1808 tot 23 Juni 1809, en bevat aantekeningen over zijn reis naar Spanje en zijn ervaringen in dat land als officier in de Nederlandse bri gade, die daar Napoleons belangen moest gaan behartigen. De heer Ett heeft wat on belangwekkende stukken uit het origineel geschrapt en de rest doorspekt met een ver bindende en toelichtende tekst. Het is, af gezien van zijn waarde als bijdrage tot de kennis van Napoleon's veldtochten in Spanje, een hier en daar vrij onderhoudend verhaal geworden. De Spaanse stukken zijn de beste niet want nogal eentonig, en voornamelijk merkwaardig omdat zij iedere illusie ver nietigen over de humaniteit van de Franse bezettingstroepen in die verre jaren. Stein- metz onderdrukt zijn eigen afkeuring zoveel mogelijk, wat hij als zijn soldatenplicht be schouwt; maar met de Fransen heeft hij weinig op; hij stelt hun de Hollanders en Duitsers ten voorbeeld en spaart geen bij zonderheden over hun roverijen en plunde ringen. Zijn verhaal van zijn tocht door Frankrijk, de brigade achterna, want hij was in Parijs door ziekte opgehouden, is eigenlijk aar diger; sommige van zijn ervaringen zijn heel vermakelijk. Men moet de majoor niettemin beklagen om zijn laatste elf levensmaanden: na pijnlijke ziektes en een armbreuk, dooi en door mismoedig over wat hij in Spanje gezien had, sneuvelde hij op 28 Juni 1809. S. M. Koningin Juliana tijdens haar rondwan deling langs de tentoonstelling in het Muiderslot met de letterkundige Victor E. van Vriesland (links) en de heren W. Schouten en G. Lubberhuizen, directeuren van de jubilerende uitgeverij „De Bezige Bij"-. LONDEN (Reuter). Een 42-jarige man, die enkele jaren geleden uit India in Groot-Brittannië is teruggekeerd, heeft Londense geneesheren medege deeld dat hij 's nachts een „aapman" wordt. Hij verklaarde overdag een nor maal leven te leidendoch te twee uur 's morgens een „onweerstaanbare drang naar de wildernis" in zich te voelen opkomen, die hem tot het aanbreken van de dag geheel in bezit neemt. De man is opgenomen in een Londens ziekenhuis. Hij werd hier onder behan deling gesteld van de psychiater dr. John Doust. Deze onderzocht de man en be vond hem normaal. Vervolgens nam hij een proef, waarbij het zuurstofgehalte van het bloed van de patiënt werd ver minderd, om aldus een slaaptoestand teujeeg te brengen. De man begon onmiddellijk over goril la's en andere apen te spreken. Hij klom al slapende uit bed, kromde zijn rug, zodat deze op die van een aap geleek en bewoog zich op de wijze van een aap voort in de richting van de tuin. In het medische rapport, dat is uitge bracht over het gedrag van de man in zijn slaaptoestand, wordt onder meer het volgende verklaard: „Hij wordt ag- gressief en krijgt gewelddadige neigin gen. Hij valt hen aan. die pogen hem te bedwingen. Hij stoet grommende ge luiden uit, die niets menselijks hebben. Hij klimt zelfs, met een voor een man van zijn leeftijd en omvang merkwaar dige behendigheid, in bomen. Dit duurt tot het aanbreken van de dag". De behandelende geneesheren hebben nog geen diagnose kunnen stellen. BONN (van de A.N.P.-correspondent). Een commissie uit de Duitse Bondsdag wenst, dat dr. Adenauer met generaal Ridgway zal gaan spreken over een neven verschijnsel van de bouwwoede van het Amerikaanse leger in de Rijnpalts. Nu op de Hundsriick in de laatste jaren het ene militaire vliegveld na het andere is aange legd en militaire steden en inrichtingen verrijzen op de golvende heuvels van het boerenland rond Kaiserslautern en Pir- masens heeft zich daar een ongekende wel vaart verspreid, die zedelijke gevaren met zich heeft gebracht en de plaatselijke be volking zowel als de autoriteiten grote zor gen baart. Bij honderden zijn in eens ver geten boerenplaatsen in houten barakken bars en vermaaksgelegenheden ingericht, die vele „dames" hebben aangetrokken. Voorts is er een grote toevloed van meis jes, die in de Amerikaanse legerinrichtin- gen werken. Niet alleen de Amerikaanse soldaten zijn door hun goede financiële positie bezoekers van de nieuwe vermaaks centra, doch ook de Duitse arbeiders, die in dienst van aannemers staan die de mil- lioenenwerken in korte tijd moeten uit voeren. verdienen handen vol geld. Lonen van duizend mark per maand zijn geen zeldzaamheid. De „Wild West"-barakken zijn vaak het toneel van de wildste bras partijen, waarbij nogal eens kleine veld slagen tussen Duitse arbeiders en Ameri kaanse soldaten voorkomen. De christelijke partij heeft bij de Bondsdag een voorstel aanhangig gemaakt om maatregelen te treffen tegen de zedelijke verwildering in de Rijnpalts en zii heeft daarbij vooral de aandacht gevestigd op de gevaren voor de jeugd, die op vele plaatsen getuige is van het vermaaksbedrijf. Dit voorstel komt thans in de Bondsdag, nadat een commissie van acht afgevaardigden een reis door het gebied heeft gemaakt en daar heeft er varen, dat de grootste militaire bouwplaats der bondsrepubliek „een zedelijke gevaren- haard van eerste orde is". Onder de maatregelen, die worden aan bevolen. zijn versterking van de vrouwe lijke politie, bouw van jeugdtehuizen, am bachtsscholen en officiële cantines. Voorts wil men de Amerikaanse legerleiding ver zoeken voortaan geen meisjes beneden 25 jaar in legerinrichtingen tewerk te stellen. De Riinnalts en het aansluitende gebied van de Eifel moeten volgens de Bondsdag- commiss'e ook als „zedelijk noodgebied" worden beschouwd. Slipgevaar ADVERTENTIE De rechtbank te 's Hertogenbosch heeft een industrieel uit Boxtel, N. V., in hoger beroep conform het vonnis van de kanton rechter veroordeeld tot 8 subsidiair vier dagen hechtenis. Hij stond 14 dagen gele den in appèl voor de rechtbank te Den Bosch, omdat hij in October 1951 op het zeer gevaarlijke weggedeelte bij café „Het Oude Bijltje" te Vught tengevolge van het slippen van zijn wagen een vrij onbeteke nende aanrijding had veroorzaakt. Op deze weg zijn in 1951 145 slipongevallen voor gekomen. Dit was voor de A.N.W.B. aan leiding om te trachten van de rechter een principiële uitspraak te krijgen over de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder inzake de wegveiligheid. Dat vonden de jongens een geweldig plan! Ze dansten juichend de kamer rond. „Is die bus al helemaal klaar, oom Tripje?", vroeg Rick. „Helemaal", zei oom Tripje. „Ik heb het al in orde laten brengenmaar het moest nog even een verrassing voor jullie blijven, tot je vacantie had, zie je". „Mogen we de bus al zien?", vroeg Bunkie. „Ja, straks gaan we kijken"beloofde oom Tripje. Na het middageten gingen ze naar de garage, waar de autobus klaar stond. Bunkie ivas zo nieuwsgierig, dat hij vooruit rende en gauw naar binnen klom. En toen kwa men de anderen achter hem aan. O!, riepen ze, alle drie. Wat verschrikkelijk leuk! Ze liepen de wagen door en keken vol plezier rond. Het zag er dan ook gezellig uit! Het was, zoals oom Tripje al had gezegd: net een huis op wielen. Doordat de bankjes waren weggehaald was er veel ruimte gekomen. Ook waren er met schotten enkele kamertjes gemaakt. Ja, werkelijk.het was een rijdend huisje geworden! Dat beloofde een heerlijke vacantie te worden. „Waar gaan we naar toe, oom Tripje?", vroeg Rick. Oom Tripje lachte maar eens. „Dat zien we wel jongens. Waar het mooi is, daar gaan we heen, en waar we zin hebben, blijven we wat!" Het bestuur van de stichting Kennemer Toneelfestival heeft gisteravond onder voorzitterschap van de heer F. G. Hesmerg in het gebouw van de H.K.B. te Haarlem een bijeenkomst gehouden met de mede werkenden aan de deze zomer plaats ge had hebbende opvoeringen van „Kermis- duel" en afgevaardigden van de aangeslo ten verenigingen, tijdens welke ook de plannen voor het komende seizoen werden onthuld. Een van de voornaamste punten van de agenda was een voorstel van het bestuur om te komen tot een nieuwe wijze van aan sluiting. waarbij van de deelnemende ver enigingen geen financiële bijdrage weer wordt gevraagd. In plaats van de tot dus ver genoten reductie voor leden zou daar bij in het vervolg voor de voorstellingen in Bioemendaals Openluchttheater een ge deeltelijk uitkoopsysteem worden inge voerd. Enkele woordvoerders uit de verga dering gaven uiting aan hun bezorgdheid dat door de nieuwe regeling de onderlinge binding verslappen zou. Behalve de moge lijke financiële werden er echter nog an dere voordelen tegenover gesteld, zoals de gelegenheid om uit een veel gro+er aantal spelers een keuze voor de rolbezetting te kunnen doen. In Maart zal een definitief besluit hierover worden bekend gemaakt. De heer Joh. G. van Doorn, secretaris van het Kennemer Toneelfestival, deelde in zijn jaarverslag mede dat „Kermisduel" ongeveer evenveel bezoekers (te weten 7600 of tien uitverkochte schouwburgen) heeft getrokken als „Dorp in opstand" in 1951. Door de bijzondere tegenwerking van het weer, dat bijna doorlopend ongunstig was, moeten de financiële resultaten ech ter bedroevend worden genoemd. Dit bleek trouwens duidelijk uit het overzicht van de penningmeester, de heer J. P. F. Regter, die overigens kon besluiten met enkele hoopgevende perspectieven. Getracht zal moeten worden het werkkapitaal te ver sterken of een gunstiger exploitatiemoge lijkheid te vinden. De voorzitter verklaar de nog dat er geen verandering is gekomen in de samenstelling van bestuur en com missie van advies. Wel heeft de heer H. H. Kraneveld, tot dusver gewoon lid van het bestuur, zich bereid verklaard het vice- voorzitterschap te bekleden. Romantische tragedie Door de tegenslagen niet ontmoedigd, heeft het bestuur in nauw overleg met de commissie van advies plannen voor de ko mende zomer beraamd. Bij de opzet is men er van uitgegaan dat de begroting veel be scheidener dan voorheen diende te ziin en dat naar een minder kostbaar stuk ge streefd moest worden. Men is erin geslaagd aan deze eisen te voldoen, zonder enige concessie aan het artistieke peil. Na rijp beraad is de keuze tenslotte gevallen op de romantische tragedie „Deirdre of the Sor rows" van John Millington Synge, naar de mening van zo goed als alle kenners der dramatische litteratuur de belangrijkste toneelschrijver die zich sinds Shakespeare van de Engelse taal heeft bediend. En vergelijking van dit werk van de Ierse prozadichter met „Romeo en Julia" is zeker niet misplaatst, temeer daar de verheerlijking van het geluk nog na blijft klinken door het sombere einde heen. Het stuk is folkloristisch van taal (uit de volks mond opgetekend) en behandelt een ge geven uit de Keltische mythologie. Het zal worden vertaald door David Koning, die van de dichter A. Roland Holst toestem ming heeft gekregen de titel van diens boek over hetzelfde onderwerp „Deirdre en de zonen van Usnach" voor dit doel te ge bruiken. In zijn brief, waarin hij dit be vestigt, zegt de heer Roland Holst dat het hem veel genoegen doet dat „dit prachtige stuk, dat hier nagenoeg onbekend is" nu eindelijk tot vertoning komt. John Millington Synge werd op 16 April 1871 nabij Dublin geboren en is op 24 Maart 1909 overleden. Hij was een van de grote figuren der renaissance van het Ierse toneel, volgens de Amerikaanse criticus George Jean Nathan het machtigste ter wereld. Van zijn zes stukken is in Neder land nog niet zo lang geleden „De held van het Westen" (The Playboy of the Western World) in een Vlaamse bewerking ver toond. George Devine gevraagd Aan de voorstelling zullen twintig per sonen kunnen deelnemen, waarvan de helft figuratie. Het stuk stelt aan de spelers bij zonder hoge eisen en omdat ook de authen tieke sfeer zo uiterst belangrijk voor het welslagen is, heeft het bestuur van het Kennemer Toneelfestival in overleg met de adviescommissie de heer George Devine gevraagd zich met de regie te belasten. De onderhandelingen daarover zijn nog gaan de. De beer Devine toont zeer veel belang stelling voor het plan. Hij kent het Open luchttheater door en door als gevolg van de onder zijn leiding door de Young Vic gegeven voorstellingen. Voor hij eventueel naar Bloemendaal komt, regisseert hij in het Shakespeare Memorial Theatre eerst „Romeo en Julia". Er zal dit keer geen ballet komen. Voor de muzikale illustratie wordt gedacht aan het nemen van een experiment met de zo genaamde Ondes Martenot, een soort orgel, afgestemd oo wat men vermoedt de klank van de Griekse aulisfluit te zijn geweest. Dit instrument is in het Holland Festival gebruikt door het Théatre Antique de la Sorbonne bij „De Perzen". Het speelt ook een rol in het oratorium „Jeanne d'Arc au bücher" van Honegger. Waarschijnlijk zullen de voorstellingen in de tweede helft van Augustus worden gegeven. STOCKHOLM. (Reuter) De bekende Zweedse ontdekkingsreiziger Sven Hedin is Woensdag in zijn woning te Stockholm in de leeftijd van 87 jaar overleden. Hij is meer dan een jaar ziek geweest Hedin heeft zich in de jongste oorlog doen ken nen als overtuigd nationaal-socialist. De Zaandamse politie heeft in samen werking met de rijkspolitie te Assendelft een omvangrijke verduistering van vee voedertoewijzingen ontdekt. Drie perso nen, twee broers en hun zwager, zijn aan gehouden en hebben een bekentenis afge legd. J. V. uit Zaandam, die 11 jaar op het kantoor van een veevoederhandel in As sendelft werkte, nam in samenwerking met zijn broer Th. uit Krommenie, die er ruim 5 jaar werkzaam was, toewijzingen voor veevoeder mee. Deze werden door hun zwager, de eleetricien G. J. B. uit Zaandam, van de hand gedaan. Vorige week bood hij voor 20.000 kg toewijzingen aan een Assendelftse veevoederhandelaar te koop aan. Toen deze bij de firma in Assendelft informeerde of deze hem op deze toewijzingen kon leveren, on+dekte men daar dat er bonnen voor 200.000 kg veevoer verdwenen waren. De rechtbank te Haarlem heeft Dinsdag in staat van faillissement verklaard: J. M. van Houten, bloembollenhandelaar, Van Tetsstraat 15. HRleeom en zaakdrijvende aldaar aan de Van Tetsstraat 15 a onder de naam Joh. M. van Fouten. Rechter-commis- saris: mr. C. E. Muller. Curator: mr. O. H. van Wijk, advocaat en procureur te Heem stede. Wegens febrek aan actief werden opgehe ven de faillissementen van: M. de Vries, stucadoor. Riviervismarkt 11 a rood. Fecbt.er-commissaris: mr. H. J. M. Co- kart. Curator: mr. H. Peters, advocaat en procureur te Haarlem. J. Schmidt, aannemer. Kosterstraat 7, Zandvoort. Rechter-commissnris: mr. J. A. Bletz. Curator: mr. B. J. de Boer, advocaat en nrocureur te Zandvoort. Bij vonnis van de rechtbank is vernietigd het vonnis dier rechtbank, waarbij W. J. J. Groen, wonende te Haarlemmer- liede en Spaarnwoude. Liedeweg 6, in staat van faillissement werd verklaard, met be noeming van mr. K. Hugenholtz, advocaat en procureur te Haarlem, tot curator. Wegens het verbindend worden van de enige uitdelingslijst zijn geëindigd de fail lissementen van: M. Bol, koopman in textiel, Aalsmeerder- dijk 676. Aalsmeer. Rechter-commissaris: mr. N. Reeling Brouwer. Curator: mr. ,T. Janso- nius, advocaat en procureur te Haarlem. J. van Leeuwen, machinale looninpakker, Parkstraat 13, West,zaan. Rechter-commissa ris: mr. H. ,T. Ferwerda. Curator: mr. J. W. Rutgers, advocaat en procureur te Haarlem. ADVERTENTIE over goed geslaagde opnamen in ons atelier is geen uitzondering. Bovendien is het risico, dat een foto als cadeau niet gewaardeerd wordt, zeer gering. Juist de komende feestdagen zijn bijzonder geschikt voor een dergelijke attentie, waarvan de waarde met het verloop der jaren veelal stijgt. Atelier Nell Herbert, Lange Veerstraat 13, tel. 11178 P.S. Opnamen voor St. Nicolaas worden nog aangenomen. Op de schietbaan in het voormalige con centratiekamp te Amersfoort zal een monument worden onthuld van de beeld- houwer F. Siegers, ter blijvende gedach tenis aan de slachtoffers der nazi-terreur. 16) „Ik heb het pakje bij me. Twaalfdui zend dollar tenminste, wat mijn aandeel is. De rest is al veilig". „Geef op. Ik zal het verbergen", zegt Henry. „Ik kan toch van je op aan?", vraagt Thomas. „Uiteraard. Maar ik doe het niet voor niets". „Je kunt er vijfhonderd dollar voor krijgen". „Duizend, anders niet". „Uitzuiger! Zeg, hoort die vent werke lijk niets?" „O neen, ik ken hem. Als hij slaapt dan krijg je hem met geen bombardement wakker". „Nou ja, accoord dan, duizend dollar. Maar mondje dicht, anders stuur ik de wraakploeg er op af, begrepen?" Er wordt geen woord meer gewisseld. De deur kraakt weer. Thomas loopt stil de trap af. Gebochelde Henry verdwijnt achter de kast om het geld te verstoppen. Andreas is zender gerucht te maken op gestaan en loopt nu onhoorbaar door de kamer. Op tafel staat een zwai-e marme ren pressepapier. Hij neemt hem op en na dert Henry van achteren. Twee, drie sla gen en de gebochelde ligt doodstil op de grond. Andreas steekt het zakje met geld bij zich, kleedt zich snel aan, steekt de pa pieren bij zich die hij in de laatste tijd voor zichzelf heeft klaargemaakt, en ver laat stil het huis door de nooduitgang. Nu gaat het er maar om, uit deze wir war van steegjes en slopjes te komen zon der door een ander, die op buit belust is, naar de andere wereld te worden ge holpen. Angstvallig om zich heen ziend sluipt hij langs de muren van de huizen en krotten. Dan duiken in het licht van een lan taarn twee politieagenten op. Hij loopt op ze toe en groet ze. „Goedenavond, heren. Bent u misschien hier in de buurt een verdachte figuur te gengekomen, iemand met een opvallend lichte lok in zijn donkere haar? Hij had geen hoed op". De agenten blijven staan en kijken Andreas ietwat argwanend en verwonderd aan. „Wie bent u eigenlijk? Wat is er aan de hand?" Andreas haalt zijn papieren te voor schijn en een van de agenten bekijkt ze aandachtig. „O, u bent van Locke en Co. Ja, dat konden we ook niet raden. Trouwens, dat zal uw bedoeling ook wel niet zijn ge weest!" Andreas glimlacht. Hij voelt zich opge lucht, dat zijn papieren blijkbaar aardig in orde zijn. „Achter wie zit u aan, mijnheer Smith?" vraagt de andere agent. „Ik zit achter een zekere Andreas aan. U weet wel, die moordenaar en verzeke ringszwendelaar uit Duitsland". „Die momenteel in Chicago gezochi wordt? Hebt u een spoor van hem te pak ken?" „Er zijn aanwijzingen, in ieder geval, dat hij inmiddels naar New York is geko men. Ik zoek de buurt nu maar een beetje af, want het schijnt wel, dat hij zich hier ergens moet ophouden". „Weest u maar een beetje voorzichtig, want het is hier niets gedaan, zo alleen". „Nou, voor vannacht is het toch ge beurd. Mag ik me dan verder bij u aan sluiten?" Onder politiebescherming vindt An dreas zijn weg uit het misdadigerskwartier naar de veiliger buurten van New York. Kirchner heeft het verhoor van Els An dreas geëindigd. Het meisje zit als een toonbeeld van wanhoop op een stoel en staart wezenloos voor zich uit. Kirchner bekijkt niet zonder welgevallen haar re gelmatige trekken, en haar hulpeloosheid roert hem. 1 „Wat moet ik nu beginnen?" vraagt ze hem voor de zoveelste maal. „Moeder zei, dat ik naar de Röders moet gaan, maar die zullen me zien aankomen, de dochter van een moordenaar Kirchner geeft haar een bemoedigend klopje op de schouder en zij praten wat rustiger over wat haar nu te doen staat. Wie zijn eigenlijk die Röders?" „Mevrouw Röder is een tante van me. De Röders zijn een van de rijkste families van Aken. Mijn oom heeft daar een fa briek". „Probeert u het eens om daar voorlopig onderdak te komen. Misschien ziin ze heus wel bereid om u weer in het gewone leven terug te brengen „O nee, dat doe ik zeker niet. Ik zou het trouwens afschuwelijk vinden om op iemands medelijden te teren". „Maar wat wilt u dan? U hebt geen enkele steun en geen geld". „Weet u dam niet een andere uitweg, mijnheer Kirchner?" „U zou een baan moeten vinden". „Hier in Zwitserland? Wie geeft hier een dochter van een moordenaar, van een vreemdeling bovendien, nog werk?" Ze bespreken allerlei mogelijkheden en Kirchner gelooft een goed woordje voor haar te kunnen doen hij een of ander ca baret. Zij spreken af, dat ze elkaar de volgen de ochtend nog eens zullen ontmoeten. Kirchner vraagt zich af, wat hem nu verder te doen staat. Mevrouw Andreas hier in Zwitserland oDsporen en arreste ren is niet goed mogelijk. Er is nog geen arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd, omdat nog niet is vastgesteld, dat zij in derdaad medeplichtige aan de misdaad is. In Duitsland is wel een arrestatiebevel van kracht. Het is dus niet erg waar schijnlijk, dat zij proberen zal, weer naar Duitsland terug te keren. Maar al met al lijkt het toch wel nuttig, weer op haar spoor te komen en in de gaten te houden, waar zij blijft. Voor zover uit de verklaringen van haar dochter valt op te maken, heeft ze nog wel een behoorlijke hoeveelheid geld bij zich. Zolang dat het geval is, heeft ze alle kans om zich in Zwitserland, of eventueel Italië, schuil te houden. Dat laatste denk beeld wordt Kirchner bij zijn besprekin gen op het politiebureau door een re chercheur aan de hand gedaan. In Zwit serland heeft zij geen vrienden of fami lie, in Milaan schijnt zij echter een verre kennis te hebben. Het is niet onmogelijk, dat ze daar haar toevlucht probeert te zoeken. Het is overigens wel zeker, dat ze zich nergens onder haar werkelijke naam zal vertonen. Hulp van de Italiaanse autori teiten zou dus wel niet veel opleveren, vooral omdat in het buitenland het ar restatiebevel nog niet van kracht is. Kirchner ziet eigenlijk geen uitweg. Zijn enige hoop is, dat hij misschien via So batka nog wat wijzer kan worden. Deze heeft zich, voor zover hij van Lippmann heeft gehoord, volledig aan de kant van de politie geschaard, nu hii vernomen heeft wat het echtpaar Andreas misdaan heeft. Het is niet uitgesloten, dat de voortvluchtige hem een brief schrijft en dat de herkomst daarvan een nieuw spoor oplevert. Overigens overweegt Kirchner, dat me vrouw Andreas haar dochter geadviseerd heeft naar Aken te. gaan. Zou zij probe ren daar contact op te nemen? De moge lijkheid is geenszins uitgesloten, want zij weet waarschijnlijk niet, dat Els er niets voor voelt naar haar oom en tante te gaan. Voor zover hij kan beoordelen, kan hij evengoed meteen naar Duitsland terug keren, omdat daar waarschijnlijk een nieuw spoor moet worden gevonden. Maar er is iets. dat hem hier in Zwitserland houdt. Hij heeft Els beloofd, haar mor gen weer te zien en te helpen met haar moelijkheden. En och, op een dag komt het nu toch ook niet aan. Hij zou toch nog wel enig geduld moeten hebben, voor hij het onderzoek zou kunnen voortzet ten De volgende ochtend wacht hij op het politiebureau op haar komst. Zodra hij haar de kaaner binnen ziet komen, weet hij dat ze niet geslaagd is. Men heeft haar de deur gewezen. Els zegt het in Zürich nog eens te willen proberen. (Wordt vervolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1952 | | pagina 9