Veertig jaar in de bres voor de misdeelde medemens Mr. E. niet door juridische foefjes buiten vervolging 15°/o korting 5 MULDER de nationale film n PANDA EN DE GROEI-STRALEN Wereldnieuws STOFZUIGERS Haaaclet Toch ia het zo „RITSA" Met V E L P O N zie je er geen barst van DE VELSER AFFAIRE De radio geeft Zaterdag Terrein voor Kennemer zweefvliegclub Gevonden effecten verkwanseld Kruiden J vrijdag 26 juni 1953 LECTOR J, G. SCHUIRINGA JUBILEERT STOFZUIGERHUIS Amerikaanse studenten naar Europa Hooimeijer draait weer Brandend Maagzuur dat schrijnt tot hoog in de keel Tien j'aar oud delict berecht Uitverkoop van 11 Juli tot 8 Augustus Drie postwisselvervalsers bekennen (Van een onzer redacteuren) Morgen is het precies veertig jaar ge leden dat een jonge Groningse aan de Utrechtse universiteit met vlag en wimpel haar tandartsengraad verwierf. Nu was een vrouwelijke tandarts in die dagen nog 'n betrekkelijke zeldzaamheid,maar nog uit zonderlijker was, dat de jonge promovenda zich specialiseren wilde. De inkt op haar diploma was bij wijze van spreken niet droog, of zij stond al op de stoep bij lector De Vries een der corypheeën van de toenmalige tandheelkunde om te solli citeren naar een assistentschap in de pro- thetiek. Dat vak. dat men populair de we tenschap der bruggen, kronen en kunst gebitten zou kunnen noemen, stond toen eigenlijk nog vrijwel in zijn kinderschoe nen en was als specialistische studierich ting ook niet zeer gezocht, De meeste afge studeerden doken, wanneer zij voldoende kennis vergaard hadden van de algemene tandprothese, zo snel mogelijk in de prac- tijk, waarbij zij de werkelijke research- arbeid, de bijzondere prothetiek, gaarne aan idealisten als de jeugdige Groningse overlieten. Geen wonder dus, dat lector De Vries haar met open armen ontving en haar naam „mejuffrouw J. G. Schuiringa" met grote krullen van voldoening in zijn assistentenboek neerschreef. Inmiddels was de eerste wereldoorlog uitgebroken en dus kwam er helaas al gauw „studiemateriaal" te over voor deze tak van de tandheelkunde. De loopgraven oorlog resulteerde namelijk in ontelbare afzichtelijke kaak- en gezichtswonden, die de chirurgen der oorlogvoerenden zo goed mogelijk moesten zien op te lappen. Uit bittere noodzaak moesten toen de meest fantastische operaties verricht, en de vreemdsoortigste prothesen ontwikkeld worden om de weggeschoten lichaamsdelen te vervangen. En uit bittere noodzaak na men de chirurgie en de prothetiek daar door een vlucht als nimmer tevoren. Na tuurlijk maakte ook het Tandheelkundig Instituut in Utrecht zich die ervaringen ten nutte en al spoedig was mejuffrouw Schuiringa met haar leermeesters De Vries en dr. Van Loon druk aan het experimen teren met de nieuwe technieken. Zo kwam men allengs tot een werkwijze waarop kaak- en plastische chirurgie en prothese elkaar zo volkomen aanvulden, dat men tal van vroeger als hopeloos beschouwde mismaakten een „nieuw gezicht" kon „aan meten". Behalve het medisch-wetenschappelijke aspect van die gevallen, ging mej. Schui ringa ook de sociaal-psychologische zijde van dit werk zeer ter harte en was geen moeite haar ooit teveel wanneer het erom ging, zulke ongelukkigen te helpen. Wekenlang kon zij met eindeloos geduld ontwerpen, boetseren en veranderen aan één enkele prothese om een verhemelte- spleet af te sluiten, een lupusneus te ver hullen of een tumorholte te camoufleren, en dat vaak voor geen andere beloning dan een handdruk van de dankbare patiënten. Honderden mismaakten heeft zij in de loop der jaren aan een dragelijker uiterlijk en daarmee aan psychisch evenwicht- geholpen en nog altijd behandelt zij de moeilijkste gevallen van A tot Z zelf, of schoon zij er dikwijls maar nauwelijks tijd voor vindt. Sinds 1920 vervult zij namelijk ook het lectoraat in de chirurgische pro these welke colleges door ruim tachtig procent der thans werkzame tandartsen bezocht werden terwijl zij bovendien nog een drukke kliniek en een uitgebreide privé-practijk heeft te leiden. Welke van die taken zij zelf de belang rijkste vindt? Het antwoord typeert haar: „Alles wat bijdraagt tot het heil van onze medemen sen is belangrijk dat is in feite het enige dat belangrijk is!" Dat is het credo van deze hoogstaande vrouw, die haar roeping vond in practische naastenliefde, tot de mismaakte vooral. Daarom hindert het haar eigenlijk maar matig, dat haar huisvesting en outillage in het Instituut veel te primitief is: zij heeft er drie schotjeshokjes voor behandeling en techniek plus een werkkamer, die uitpuilt van de gipsmodellen en „case histories" en de uitrusting is zo onvoldoende, dat zij be paalde gevallen soms voor eigen reke ning in haar privépractijk moet behan delen. Daarom ook deert het haar niet, dat ADVERTENTIE Ook in termijnen zonder vooruitbet. Gr. Houtstr. 132, Haarlem Tel. 16693 Ook voor reparatie en onderdelen het alleszins verdiende professoraat tot nog toe uitbleef want: „Ook zonder dat kan ik mijn werk doen." Haar werk, dat wellicht de moeilijkste „branche" is in de tandheelkunde, dat naast grote medische-technische begaafd heid wonderen van vindingrijkheid, intuï tie en psychologisch inzicht vergde. Mejuffrouw Schuiringa bezit al die kwa liteiten in ruime mate en zij heeft er mee gewoekerd, veertig jaren lang. Honderden is zij ten voorbeeld geweest, honderden anderen misdeelden en verschoppelin gen vonden door haar kunde weer levensmoed en levensvreugde. „Alles wat bijdraagt tot het heil van de medemens" hoe heeft zij die lijfspreuk in vervulling gebracht! Het Nederlandse bureau voor buiten landse studentenbetrekkingen heeft dit jaar van het directoraat-generaal van de Scheepvaart de beschikking over drie schepen voor het uitvoeren van speciale reizen voor Amerikaanse studenten in het zomerseizoen. Op deze wijze kunnen met de schepen „Waterman", „Groote Beer" en „Zuiderkruis" ruim 2000 Amerikaanse studenten naar en van Europa worden vervoerd. Onder leiding van een staf van Europese hoogleraren, journalisten en an deren, zullen de studenten aan boord uit voerig worden ingelicht omtrent Europese economische, sociale en culturele proble men. Op deze wijze hoopt men aan de vacantie der studenten meer achtergrond en inhoud te verlenen. Bovendien zijn aan boord studenten-, muziek- en toneel groepen, en is een uitgebreid programma van documentaire- en speelfilms samen gesteld. ADVERTENTIE LIMONADESIROOP GOUDMERK fl. 1.65 NEEM VAN WAT U GEWEND BENT TE GEBRUIKEN ADVERTENTIE ZO GOED LIJMT VELPON VRAAG DE JUISTE SOORT In de halfduistere poel van feiten, ern stige beschuldigingen, verdachtmakingen cn insinuaties die men als de „Velser affaire" pleegt aan te duiden, zijn onlangs weer een paar stenen gegooid, die enige beroering hebben veroorzaakt. Het ging om mr. E„ thans advocaat en procureur te Amsterdam en in de oorlog hoofd-inspecteur van poli tie te Beverwijk. Mr. E. behoorde tot de verdachten van de Velser affaire en daar om is zijn benoeming na de oorlog tot plaatsvervanger-kantonrechter ernstig ge- critiseerd. Die critiek is dezer dagen aan gegroeid tot scherpe woorden in enige bla den naar aanleiding van een verwerping door de Hoge Raad van een cassatieverzoek op 16 Juni. Door die verwerping is mr. E. namelijk nu van iedere rechtsvervolging ontslagen. Van iedere officiële vervolging dus, maar niet van een campagne, die zich zowel tegen hem richt als tegen enige func tionarissen van de justitie. Tot herstel van het gevoel van rechts zekerheid en tot een juiste waardering van dit individuele geval, is het nuttig zich af te vragen: „Wat is er precies aan de hand met mr. E.?" Zou men degenen moeten geloven, die bijgedragen hebben tot het tot stand komen van het lijvige dossier vol aanklachten jegens mr. E„ dat de rechter-commissaris mr. Rambonnet kreeg te verwerken, dan was dat een heleboel. Maar de rechter commissaris bevond, dat van al die aan klachten er slechts één een basis had. Het ging hier om een verantwoording van onge veer 2000 en enige goederen die mr. E. voor de illegaliteit heeft verkregen. Een aanzienlijk lager bedrag overigens dan de ADVERTENTIE Verkrijgbaar.bij elke fotohandelaar verlaagd in prijs Formaat 6x9 Mezzochrome I 1.30 Mezzopan I 1 -45 Spectropan I 1.70 duurder hoeft niet beter bestaat niet ook formaat 4 x 6.5 en 6.5 x 11 HILVERSUM I, 402 M. 7.00 Nieuws. 7.15 Gewijde muziek. 7.45 Ge bed. 8.00 Nieuws, en weerbericht. 8.15 Platen. 9.00 Voor de huisvrouw. 9.40 Platen. 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Platen. 11.00 Voor de zieken. 11.45 Chansons. 12.00 Angelus. 12.03 Platen. 12.30 Land- en tuinbouwmededelin- gen. 12.33 Amusementsmuziek. 12.50 T.T.- Races. 13.00 Nieuws. 13.20 Metropole-órkest. 14.00 Boekbespreking. 14.10 Platen. 14.20 Amateursprogramma. 14.55 Kroniek voor Letteren en Kunsten. 15.35 T.T. Races. 16.15 De schoonheid van het Gregoriaans. 16.45 Platen. 17.00 T.T. Races. 17.20 Voor de jeugd. 18.15 Journalistiek weekoverzicht. 18.25 Hammondorgel. 18.40 Militaire reportages. 19.00 Nieuws. 19.10 Sport. 19.20 Parlementair overzicht. 19.30 Platen. 20.25 De gewone man. 20.30 Lichtbaken. 20.50 Gevarieerde muziek. 21.00 Amusementsmuziek. 21.35 Actualitei ten. 21.45 Promenade-orkest en soliste. 22.30 Wij luiden de Zondag in! 23.00 Nieuws. 23.15 Nieuws in Esperanto. 23.25—24.00 Platen. HILVERSUM H, 298 M. 7.00 Nieuws. 7.10 Platen. 7.15 Gymnastiek. 7.33 Platen. 8.00 Nieuws. 8.18 Platen. 8.55 Voor de vrouw. 9.00 Gymnastiek. Pl.m. 9.10 Platen. 10.00 Tijdelijk uitgeschakeld, cause rie. 10.05 Morgenwijding. 10.20 Voor de ar beiders in de continubedrijven. 11.30 Piano recital. 12.00 Platen. 12.30 Land- en tuin- bouwmededelingen. 12.33 Platen. 13.00 Nieuws. 13.15 Dansorkest. 13.50 Radioweek- journaal. 14.20 Platen. (Met commentaar). 14.45 Huismuziek. 15.00 Amateursprogram ma. 15.25 Boekbespreking. 15.40 Radio Philharmonisch orkest en solist. 16.35 Sport- praatje. 16.50 Platen. 17.20 Voor de jeugd. 18.00 Nieuws, en commentaar. 18.20 Platen. 19.00 Artistieke staalkaart. 19.30 Passepartout, causerie. 19.40 Het Oude Testament in deze tijd, causerie. 19.55 Deze week, causerie. 20.00 Nieuws. 20.05 Platen. 21.15 Socialistisch commentaar. 21.30 Gemengd koor. 22.00 Do denhuis, hoorspel. 22.30 Gevarieerde mu ziek. 23.00 Nieuws. 23.1524.00 Platen. BRUSSEL, 324 M. 11.45 Platen. 12.30 Weerbericht. 12.35 Pla ten. 13.00 Nieuws. 13.15 Platen. 16.30 Accor- deonmuziek. 16.45 Engelse les. 17.00 Nieuws. 17.10 Accordeonmuziek. 17.25 Platen. 18.10 Italiaanse muziek. 18.30 Voor de soldaten. 19.00 Nieuws. 19.40 Platen. 19.45 Orkest-con cert. 21.00 Platen. 21.15 Moderne tijden. 22.00 Nieuws. 22.15 Verzoekprogramma. 23.00 Nieuws. 23.05 Dansmuziek. 23.3024.00 Platen. BBC 17.0017.15 Engelse les voor beginnelin gen. (Op 224, 42, 31 en 25 m.). 22.00—22.30 Nieuws. Spiegel van de week. Sportjournaal. (Op 224 en. 49 m.). Op verzoek van de Koninklijke Neder landse Vereniging voor Luchtvaart is het terrein „Langeveld" bij Noordwijk aange wezen als zweefvliegterrein. Het zal ge bruikt worden door de Kennemer Zweef vliegclub te Haarlem. Deze vereniging is acht jaar doende geweest, hiervoor toe stemming te verkrijgen en moest gedurende die tijd van andere vliegvelden gebruik maken. De Kennemer Zweefvliegclub heeft zelf twee zweefvliegtuigen gebouwd, die eerst op Valkenburg en later op Castricum en Soesterberg werden ondergebracht. Het laatste halfjaar hebben de leden niet kun nen zweefvliegen bij gebrek aan een veld. tonnen waarover zijn belagers spreken. Die twee mille waren op een merkwaar dige wijze verkregen. In het kort komt het hierop neer, dat mr. E. in 1943 een man arresteerde, die gestolen had bij een tabaks- en een conservenfabriek in Bever wijk. De dief had zijn buit goeddeels zwart verkocht en voor een deel van de opbrengst een huwelijksuitzet aangeschaft. Zoals met meer van zulke zaken geschiedde, werd ook deze door het parket met de mantel der liefde bedekt om de dader uit handen van de Duitsers te houden. Nochtans zat men met enige gebakken peren en wel in de vorm van 2000, die overschoten nadat de gedupeerden schadeloos waren gesteld (op grond van de officiële prijzen). De dief had de zaak immers zwart verkocht. Waar moest men, nu de rechtszaak zelf onder de tafel geschoven was, met het geld heen? „Verduistering" Hoofdinspecteur mr. E. wendde zich tot mr. Sikkel, toen substituut-officier, om hem dat te vragen. Mr. Sikkel, die een vooraan staande rol in het verzet vervulde en die wist, dat mr. E. „goed" was, vroeg hem: „Heb je er zelf een bestemming voor?" Mr. E. had er één: de illegaliteit. Nu was deze zaak, al kon mr. E. bij be nadering een verantwoording voor dit geld verschaffen, formeel niet in orde, al kwam dat voornamelijk omdat de hiërarchieke weg voor dit probleem door NSB-functio- narissen op enige punten was versperd. Zodat technisch sprake kon zijn van ver duistering. Op dit punt grondde de officier van Jus titie, mr. Grasso, dan ook zijn voornemen mr. E. te vervolgen, waartoe hij een kennis geving van verdere vervolging deed be tekenen. Tegen deze kennisgeving diende de verdediger van mr. E., mr. H. J. Pot, een bezwaarschrift in om zijn cliënt een rechtzitting te besparen. En inderdaad ver enigde de Haarlemse arrondissementsrecht bank zich daarmee en verklaarde de offi cier niet ontvankelijk. Zij overwoog daar bij, dat ook, gezien de heersende abnormale omstandigheden, niet aangenomen kon worden, dat mr. E. bij de „verduistering" opzettelijk wederrechtelijk of onrechtmatig zou hebben gehandeld, temeer daar hij mr. Sikkel van het gebeurde in kennis had gesteld. Zij stelde hem dus buiten vervol ging. Tevens echter verklaarde zij het feit ver jaard, een zuiver juridische grond voor buiten vervolging stelling dus. De officier mr. Grasso tekende tegen deze beschikking appèl aan bij het Amsterdamse Hof, maar liet per abuis na hierbij de vereiste „me morie van grieven" te voegen. Het Hof moest hem daarom onontvankelijk verkla ren. De procureur-generaal tekende tegen dit arrest cassatie aan bij de Hoge Raad ZATERDAG en MAANDAG op alle zijden en wollen stoffen. maar dit hoogste rechtscollege verwierp zijn verzoek. Geen „foefjes" De bezwaren van de raadsman van mr. E. richten zich nu voornamelijk tegen het feit, dat sommigen doen voorkomen alsof mr. .E. slechts door juridische foefjes de dans ontsprongen zou zijn. De bewering dat de verdediging voor de rechtbank be pleit zou hebben, dat de zaak verjaard is, noemde mr. Pot apert onjuist. Integendeel, de verdediging heeft juist opzettelijk na gelaten dit te doen, omdat zij een buiten vervolgingstelling om deze reden onbevre digend zou achten voor de morele rehabi litatie van mr. E. Dat het vergeten van het toezenden van de „memorie van grieven" door de raads man is aangegrepen, achtte hij alleszins verantwoord, omdat tenslotte een Neder landse rechtbank in haar overwegingen on omwonden heeft gesteld, dat zij géén geloof hechtte aan een opzettelijke wederrechte lijke handeling. ADVERTENTIE Non 17* uur voor de boeg en dat met hoofdpijn. Neem dan Aspirin (alleen echt met het BAYERkruis). Barteljorisstraat 27 b. d. Grote Markt Haarlem Winst 1952 wordt gereserveerd De N.V. A. Hooimeijer en Zonen te Ba- rendreeht heeft haar door de stormramp getroffen installaties weer in werking kunnen stellen. De door de watersnood geleden schade wordt inclusief de bedrijfsschade geraamd op ongeveer f 1.500.000. Hiervan wox-dt f 500.000 door verzekering gedekt. De directie neemt op grond vain het aan hangige wetsontwerp uitsluitend betrek king hebbende op de materiële schade aan, dat van het resterende bedrag ruim f 700.000 door de staat zal worden ge dragen, zodat dan f 300.000 voor rekening der N.V. zou komen. De directie acht het noodzakelijk, de fi nanciële gevolgen van de watersnood zo snel mogelijk af te schrijven. Daarom zal worden voorgesteld de winst van 1952, die voldoende zou zijn geweest om een divi dend van 8 pet. uit te keren, geheel te reserveren. Oost-Duitse rechtspraktijken De Oost-Duitse minister van Justitie heeft de reenters in Oost-Duitsland er aan herinnerd, dat zij de proced<ure-regels in acht moeten nemen, vooral die welke be trekking hebben op huiszoekingen, inbe slagnemingen en ai-restaties. De aandacht van de rechters werd in het bijzonder gevestigd op artikel 136 van de grondwet, d'at inhoudt dat iedere arrestant binnen 24 uur voor een rechter moet wor den gebracht, die hem de reden voor zijn arrestatie moet meedelen en voorts een door de arrestant aan te wijzen persoon op de hoogte van het gebeurde moet stellen. 18. „Ha!", riep agent eerste klas V/iebe Knoppers voldaan, „hij heeft zijn revolver laten vallen! Heel verstandig, vriendje. En wil je nu rustig meegaan, of„Terug!", riep de rover, dreigend de straler richtend, „terug, of ik laat jullie krimpen!" „Ha, ha!", lachte Wiebe Knoppers, „een agent krimpt niet gauw van de pijn en zeker niet bij bestraling met een schemerlamp!" „Het is geen schemerlamp!", riep Panda uit het raam, „pas op, of hij....". Maar het was reeds te laat. Niet gelovend, dat zij tegenover een gevaarlijk wapen ston den, deden de agenten een stap vooruit en tegelijkertijd drukte de bandiet de rode knop in. „Jullie vragen er om!", riep hij, terwijl de stralen op de arme agenten flit sten. „Professor!", gilde Panda verschrikt, „hij heeft ze bestraald!" „Ik zag het, Pam pa", antwoordde de geleerde, „en ik wacht met belangstelling het resultaat af". Het resultaat liet niet lang op zich wachten. „Mijn broek!", riep agent Wiebe Knoppers, „mijn broek is opeens te lang!" „Nee!", riep zijn collega ontdaan, „onze benen zijn op eens te kort!" „Precies!", zei de rover grimmig, „ik heb de stralen op jullie benen gericht en die zijn nu gekrompen. Probeer mij nu maar eens op die stompjes in te halen!" ADVERTENTIE kunt U blussen in de kiem. Neem simpelweg een of twee Rennies langzaam laten smel ten op de tong en het leed is bezworen. Onmiddellijk! Geen wonder dat U voor en na mensen ontmoet die steevast Rennies bij zich hebben praktisch en hygiënisch verpakt. En onopgemerkt in te nemen, zonder water of wat ook. Bevestiging van het rechtbankvonnis van zes maanden gevangenisstraf eiste Donder dag voor het Amsterdamse gerechtshof de procureur-generaal tegen een inwoner van Laren, die een van de schakels geweest zou zijn in een groep van lieden, die in 1943 gevonden effecten had doorverkocht. Het delict in kwestie was reeds 10 jaar geleden gepleegd en de berechting van deze zaak, die in 1948 is begonnen, heeft zeer lang op zich laten wachten. Intussen zijn twee broers, die de eerste schakels vorm den, reeds veroordeeld. Zij hebben hun straffen van respectievelijk 1 jaar en 4 maanden reeds ondergaan. Een monteur uit Huizen, die in de oor log tuinman was, vond in 1943 vlak bij de tuin van de familie F. te Huizen twee bus sen, die in de grond verstopt waren. In de ene trof hij effecten, in de andere sieraden aan. Hij bracht de bussen naar zijn broer die ze op zijn beurt doorgaf aan de ver dachte uit Laren. De bracht de effecten later naar een inmiddels overleden journa list in Laren en deze verkocht ze voor et telijke tienduizenden guldens. Voor zijn bemiddeling ontving de verdachte 1000. De beide broers en de journalist deelden de rest van het geld, dat in totaal 19.000 bedroeg. Het feit kwam na de oorlog bij de effec tenregistratie aan het licht. De bus met sieraden werd in beslag genomen. De tuin man werd enkele jaren geleden tot een jaar veroordeeld, zijn broer, die de effecten aan verdachte had overgegeven, tot vier maan den. Tegen de Larense verdachte tenslotte is onlangs wegens heling en het aannemen van 1000 zes maanden geëist. De raadsman achtte deze eis voor een zo oud delict veel te zwaar. Hij overhandigde het hof talloze zeer gunstige verklaringen over verdachte en vroeg het hof, verdachte een voorwaardelijke straf op te leggen. Het hof zal op 7 Juli uitspraak doen. De zomeruitverkoop zal dit jaar worden gehouden van 11 Juli tot 8 Augustus, in tegenstelling tot andere jaren, toen deze uitverkoop werd gehouden van 15 Juli tot 15 Augustus. Deze nieuwe data zijn vast gesteld in overleg met de middenstands organisaties. De rijksrecherche le Amsterdam heeft nu ook de derde verdachte in het complot van postwisselvervalsers aangehouden. Het is een lenzenslijper, die evenals de eerder gearresteerden, een fotograaf en een filmoperateur, een bekentenis heeft afgelegd. Alle drie zijn zij Amsterdam mers en een hunner is reeds eerder met de justitie in aanraking geweest. Het drietal had een serie van dertig postwissels vervaardigd waarvan er 21 tot een bedrag van f 1000 werden aangebo den en geïncasseerd. Op 12 Juni bood de fotograaf twee postwissels aan van een nieuwe serie op het bijkantoor van de posterijen op de Prins Hendrikkade te Amsterdam. De postambtenaar vertrouwde de zaak niet en de fotograaf, die onraad bespeurde, poogde zich uit de voeten te maken. Hij werd echter gegrepen. Een postwissel van de iweede serie vervalsin gen was geïncasseerd. ADVERTENTIE Tip van Bootz, duizendvoudig bezongen. Niet alleen door ouden, maar ook door jongen. Zo gezocht en bemind En wier gelijke men niet vindt Uw faam ligt op aller tongen. Inz. Heer M. d. J., Utrecht ontv. X fl. Tip en 1 Lfl. Bootz' Oude Genever. Herziening. Het „Nationale comité ter ver zekering van het recht in de zaak- Rosenberg" heeft Woensdagavond op een vergadering te New York besloten middelen te zoeken om te komen tot een nieuw proces, waarbij het vonnis van Morton Sobell zou kunnen worden herzien. Morton Sobell is indertijd ais medeplichtige van de Rosenbergs tot een gevangenisstraf van dertig jaar ver oordeeld. Hulp. De twaalfduizend inwoners van het, in de Apenijnen gelegen dwergrepu- bliekje San Marino hebben voor de Nederlandse watersnoodslachtoffers 1.409.459 lire (ruim 8400) bijeenge bracht. Mening. De voorzitter van de Amerikaan se Senaatscommissie voor de strijd krachten, senator Styles Bridges, heeft Donderdag tegenover de pers verklaard van mening te zijn, dat de Verenigde Staten „het alleen moeten doen" in Korea, indien de besprekingen voor een wapenstilstand falen en „onze zoge naamde bondgenoten" geen gehoor ge ven aan de eis tot „actievere samenwer king". De senator voegde hier aan toe: „Ik geloof, dat wij gerechtigd zouden zijn atoomwapens te gebruiken bij een poging om de oorlog volledig te beëin digen". Ontsnapte. Henryk Zaborski, een 26-jarige Pool, die uit gevangenschap in Siberië wist te ontsnappen, heeft voor radio- Miinchen verslag uitgebracht van zijn ondervindingen. Hij heeft vijf jaar in Russische gevangenschap doorgebracht wegens ondergronds anti-communistisch werk. Onder de 35.000 gevangenen van verschillende nationaliteit in het kamp te Potma, op ongeveer 350 km afstand van Moskou, bevonden zich volgens hem Svetlana Kostioekowskaja, een ballerina van het Moskouse Bolsjoi- theater. verder de Sovjet-generaal Kali nin en Konstantin Zaskjoff, schaakkam pioen van Georgië. Verboden. Het hoofd van de Amerikaanse internationale inlichtingendienst, Ro bert Johnson, heeft bekendgemaakt, dat de aanwijzingen van de regering krach tens welke Amerikaanse bibliotheken in het buitenland gezuiverd moeten wor den van boeken van communistische of communistisch-gezinde schrijvers en van schrijvers over wier opvattingen „meningsverschil bestaat", onderzocht en herzien zullen worden. Volgens Johnson hadden directeuren van Ame rikaanse bibliotheken, gedreven door het natuurlijke verlangen om geen risi co's te nemen, boeken uit de bibliothe^- ken verwijderd, waarop de aanwijzin gen niet van toepassing zijn. Protest.- Ruim vijftig leden van de Engelse Labour-party hebben in een brief aan de regering van de Sovjet-Unie georo- testeerd tegen de wiize, waarop de Rus sische bezettinesstriidkrachten zijn ge bruikt om de Oost-Duit.se arbeiders te onderdrukken. In de brief, die ook was ondertekend door Bevan, wordt gezegd, dat „de rechten van de arbeiders om te organiseren, te staken en grieven te uiten, altijd erkende beginselen van de vakverenigingen zijn geweest." Vrede. De Engelse oud-minister van Han del. Harold Wilson (Labour), heeft verklaard, dat naar zijn mening de Rus sen vastbesloten zijn om in vrede met het Westen samen te leven. Maar hij verwacht niet, dat zeer belangrijke vraagstukken zullen worden opgelost, behalve de kwestie-Korea. Wilson, die onlangs van een bezoek aan Moskou in Engeland is teruggekeerd, was van me ning dat de dagen van Stalin's roeke loosheid voorbij zijn en dat de tegen woordige regering voorzichtiger te werk zal gaan. Bovendien kan dc huidige re gering niet op persoonlijke verafgoding rekenen, maar moet zij vertrouwen op populariteit door datgene wat zij be reikt. Twist. De Sjerpa-gids Tensing, die met de Nieuw Zeelander Hillary de top van de Mount Everest bereikte, heeft de enthousiaste menigte die hem bij zijn aankomst te Calcutta uit Katmandoe verwelkomde, gevraagd, de twist over de vraag wie het eerst op de top aan kwam, te laten rusten. Hij en zijn „ka- meraad-voor-het-leven" Hillary had den te Katmandoe een getekende ver klaring afgegeven, dat zij „vrijwel tege lijk" op de top waren aangekomen, al dus deelde hij mede. TVTE kunnen gerust aannemen dat de W natuurmens over ons onbekende gaven beschikt(e)die hem instaat stelden in de natxiur de middelen te vinden die hem ge nezing van ziekten en verzachting van pij nen schonken. Voor hem was de gehele wereld als het ware één grote apotheek en hij ontleende zijn artsenijen aan het rijk der mineralen, zowel als aan het plan ten- en dierenrijk. Het duidelijkst is deze levensbeschouwing wellicht tot uitdrukking gebracht in de Apocriefen (Sirach 38:4): „De Heer laat de geneesmidde- •n uit de aarde opgroeien en >.n verstandige veracht ze iet". Wèl staat ons heden ten dage en hele voorraad geneesmid- elen ter beschikking, wèl kan e medische wetenschap bogen o een formidabele kennis van de werking en het wezen van het mense lijk organisme en van de aard en de wer kingssfeer van vele geneesmiddelen, maar de schat aan dierlijke- en plantaardige art senijen die door honderden van geslachten iverd bijeengegaard, is destijds veronacht zaamd en is daardoor grotendeels teloor gegaan. Er is betrekkelijk weinig meer van over en nu is het te laat om deze ken nis weer op te diepen. Hiervan kan de wetenschap overigens weinig verwijt worden gernaakt, want de kennis der geneeskrachtige kruiden is in de loop der tijden zó verfomfaaid door allerhande beoefenaren, er is zóveel magie en kwasi-geleerdheid tussendoor geweven, dat zij zichzelve te gronde heeft gericht. Een enkel voorbeeld zal dit kunnen aan tonen. Reeds sinds onheugelijke tijden heb ben de zeelieden op lange reizen te lijden van scheurbuik, die ontstaat wanneer uit sluitend groente uit het vat wordt gegeten. Een probaat middel hiertegen was het le pelblad, eventueel gecombineerd met myr- N rhe. Maar ziet nu eens, hoe dit geneesmid del ons door een schrijver uit de 18e eeuw wordt doorgegeven: (Tegen scheurbuik) „is zeer dienstig den extract van lepelbla den, of bereidt deze drank: neem sap van lepelbladen, van duyvekervel, van cicho- reisap, van waterkers, sap van berken boom, sap van venkel en een pint rinsche wijn, kook het en giet het door een wollen lap en geef er van te drinken op de nuch tere maag". Dit recept is een interessant voorbeeld van halve en onbegrepen ken nis, waardoor dg uitwerking van een goed middel te niet werd gedaan. Scheurbuik ont staat immers door gebrek aan vitamine C, en alle ge noemde planten bevatten in derdaad deze stof, die ech ter wordt, vernietigd door het spul te koken en er bovendien nog alcohol bij te gieten. Omdat de aard en de werking der ge neesmiddelen niet werden begrepen, smok kelde Jan en alleman tussen de van ouds her overgeleverde recepten datgene, wat hij dienstig achtte en daaruit is het zon derlinge ratjetoe van geneeskunde, bijge loof, filosopliie en magie ontstaan, dat te recht de weerzin en achterdocht van de moderne wetenschap heeft opgewekt. Maar met het overboord zetten van de ballast zijn ongetwijfeld ook enkele paarlen weggeworpen die aan oude volken bekend zijn geweest, doch die voor ons verloren zijn geraakt. Tussen twee haakjes, de liefdesdranken uit de oudheid hebben we tot voor kort als volstrekte oplichterij beschouwd, doch ook dit spul blijkt een wetenschappelijk ver antwoorde achtergrond te hebben gehad! Daarover morgen. (Nadruk verboden) H. PéTILLON.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1953 | | pagina 2