Westelijke condities voor een conferentie der Grote Vijf Groot Utrecht koos een nieuwe gemeenteraad Weerbericht OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT De meeste spoed Accoord over gezamenlijke handelspolitiek der Benelux Afwijzend commentaar van Moskou op Eisenhowers rede Grote Drie in Bermuda bespraken: Franse ontstemming over Churchills opmerkingen inzake de EVG Van de 6 raadszetels meer gaan er 2 naar de P.v.d.A., 2 naar de A.R., één naar de K.V.P., en één naar de C.P.N. Grindelzvald Zestig gewonden bij treinbotsing in Berlijn Het woord is aan Voor de Stille Armen Verder onderzoek in de zaak-Dominici Socialistisch candidaat voor Frans presidentschap MKSÊfÊÊtSk Eis tot verbod atoomwapens gehandhaafd Weerrapport 68c JAARGANG No 131 DONDERDAG 10 DECEMBER 1953 297e JAARGANG No 284 Hoofdkantoor Grote Houtstraat 93, Haarlem. Telefoon 15295 (zes lijnen) Directie, Hoofd redactie, Redactie en Administratie. Bijkantoor in Haarlem-Noord, Soendaplein 37, Tel. 12230. Drukkerij Zuider Buitenspaarne 12, Tel. 15295. Directeur Hoofdredacteur: Robert Feereboom Haarlems Dagblad Uitgave Grafische Bedrijven Damiate N.V. Verschijnt dagelijks beh.opZon-enFeestdagen. Abonnement per week 47 cent, per kwartaal 6.10, franco per post f 6.60. Postgiro 273107. Advertentietarieven op aanvraag verkrijgbaar. Directie: P. W. Peereboom en A. D. Huijsman ER IS een Amerikaanse juffrouw de we reld rondgevlogen. Zij is niet de eerste die dit gedaan heeft, maar haar tijd is blijk baar op dit moment de snelste: 91 uur. Dat is acht uur beter dan de vorige snelste wereldbol-ronde. Dus hebben wij er weer een record bij. Binnen enige weken of maanden zal er wel iemand opstijgen die het in tachtig uur doet en dan wordt dat vergeleken met de belachelijk-verouderde reis van Jules Verne's held met de mistige naam, Phileas Fogg, die tachtig dagen no dig had. Verne's boek verscheen in 1873, dus nu juist tachtig jaar geleden. De schooljongens van eertijds, generaties zelfs van schooljongens, die het in ademloze spanning gelezen hebben. niet, het minst omdat die kille Phileas steeds doodbedaard op het laatste nippertje kwam aankuieren, als hij weer een trein moest halen zijn nu, voorzover nog in leven, allen oud. En zij zullen hun grijze hoofden schudden over die juffrouw en haar concurrenten. Zij zullen ook nu nog meer belangstelling voor de man met de mistige naam hebben, omdat hij tenminste iets van de wereld zag en velerlei mensen ontmoette en sprak. Die aardbol-rondvliegers zien er niets van, be halve enkele vliegvelden waar zij tanken en een stukje landkaart-in-de-diepte hiel en daar. En hun ontmoetingen en korte gesprekken, binnen die vier dagen, moeten zich wel beperken tot wat grondpersoneel op de vliegvelden. „Wat heeft zo'n mens daar nou aan?" zullen de schuddende grijze hoofden zeggen, omdat zij te wijs zijn ge worden om nog de eerzucht te koesteren van het record, dat bovendien maar zo kort leeft. Er zit dan ook niet veel in. Maar mis schien, als er wezens leven op andere pla neten die verder ziin met hun kennis en techniek dan wij, hebben die de snelle 'aardse dame wel een interessant symptoom gevonden. Misschien hebben zij gezegd: Die wezens op dat kleine aardbolletje worden steeds onrustiger; ze fladderen er telkens omheen; nu gaat daar nota bene ook al een juffrouw; straks komen zij met hun antieke atoom bommetjes nog op ons af; wij moeten er een beetje meer op gaan letten, anders worden wij ontdekt. Zoals, volgens cle le gende, de Amerikaanse negers dat eeuwen geleden gezegd moeten hebben: Daar heb je Columbumbus; nou zijn wij ontdekt. Op dit ogenblik in de geschiedenis-der snelheid heeft de Nederlandse Spellings commissie, die na de invoering van de ver eenvoudigde spelling in 1947 tot taak kreeg een aantal regels en schrijfwijzen te ont werpen en vast te stellen, bericht dat haar woordenlijst en leidraad tegen half Februa ri van de persen der Staatsdrukkerij zul len komen. Alles zal dan nog niet gereed zijn, want de subcommissie belast met het geven van advies over de schrijfwijze van historische namen is nog niet klaar met haar werkzaamheden. En wat de aardrijks kundige namen betreft, waarmee die com missie ook belast was: zij heeft daarvan lijsten gemaakt, die aan het ministerie van Binnenlandse Zaken ziin gezonden met verzoek de zienswijze van de provinciale en gemeentebesturen erover te vragen. Het overleg met het ministerie is nog gaande. Het wil ons voorkomen dat gegronde hoop mag worden gekoesterd, dat de lijsten met historische en aardrijkskundige namen ge reed zullen zijn en gespuid door de persen der Staatsdrukkerij eer de volgende actie tot vereenvoudiging der spelling een aan vang neemt en de volgende Slotemaker de Bruïne's, Terpstra's en Marchants zich ten strijde gorden. In elk geval is ons nu be loofd, dat in Februari 1954 door gezegde persen opgeleverd zullen worden: de regels ten aanzien van het voornaamwoordelijk gebruik en het gebruik van tweede naam valsvormen als der, dezer, zijner.de schrijf wijze van bastaardwoorden, alsmede de tussenklanken in samenstellingen. Wij zullen daar dan bijna zeven jaar, in spanning, op gewacht hebben. Want op 1 Mei 1947 werd de spelling, die de com missie nog steeds de nieuwe spelling noemt er is niets nieuws onder de zon, zeiden de Ouden al ingevoerd. En ruim twee jaar later, op 20 Juni 1949, deelde de toen malige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in een Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer mede, dat aan de woordenlijst die nog verschijnen moest met de meeste spoed werd gewerkt. De dagbladen, zelf aan vlug handelen ge wend en dus geneigd dat ook bij anderen te waarderen, zetten dan ook grif in hun koppen boven het uittreksel uit de Memo rie: Er wordt met de meeste spoed aan gewerkt. Nu vind ik de tegenstelling tussen de meeste spoed, zoals die door die Ameri kaanse juffrouw in haar aardbol-rondje en door ons departement van O., K. en W. wordt opgevat, aardig genoeg om er even uw aandacht op te vestigen. U moet er wel mee rekening houden dat de deskundige leden van die commissie en subcommissie in al die jaren ook nog wel wat anders te doen hebben gehad. Men moet rechtvaardig pogen te wezen. Mocht de gedachte u be klemmen, dat wij allen sinds 1 Mei 1947 talloze tekortkomingen getoond moeten hebben in het voornaamwoordelijk gebruik, het gebruik van tweede naamvalsvormen en de spelling van bastaardwoorden alsmede de tussenklanken in samenstellingen en dat onze feilen zich ten aanzien van de spelling van historische en aardrijkskun dige namen nog enige tijd zullen voortzet ten dan kan ik u slechts raden: Kop op. Zet er u overheen. Wij hebben ons best gedaan. Wij konden niet anders. Met de meeste spoed zullen wij ons half Februari de eerste leidraad en woordenlijst aanschaffen. Reeds belooft het Nieuwe Jaar een machtige, lang verbeide onthulling R. P. PARIJS (Reuter). De Franse socialis ten hebben Marcel Naegelen tot candidaat voor het presidentschap benoemd. De 53-jarige socialistische afgevaardigde en voormalige gouverneur-generaal van Algerije werd eenstemmig gekozen door de socialistische parlementsleden. Iiij heeft de reputatie een krachtig bestuurder te zijn. Hij is tegenstander van het Europese leger. Totnogtoe was men van mening, dat waarschijnlijk een conservatief of radicaal president Auriol, die socialist is, zou op volgen, maar waarnemers geloven, dat Naegelen met zijn sterke persoonlijkheid .een behoorlijke kans heeft te worden ge kozen. NEW YORK (Reuter). Volgens een bericht uit Bermuda in de „New York Times", zijn de Verenigde Staten, Enge land en Frankrijk tot overeenstemming gekomen over twee essentiële voorwaarden voor het in beschouwing nemen van een Sovjet-voorstel om een conferentie van de Grote Vijf (met communistisch China dus) te houden. Deze voorwaarden zijn, volgens het blad: De Noordelijke onderhandelaars te Pan- moendjom moeten blijk geven van kennelijk verlangen de langdurige impasse in de voorbesprekingen voor de Koreaanse vre desonderhandelingen te willen doorbreken. De communistische opstandelingen, die de strijd hebben aangebonden tegen de Fransen in Indo-China, moeten doeltref fende stappen nemen om het conflict te beëindigen. Volgens dit bericht is deze overeenstem ming, ofschoon daaraan geen publiciteit is gegeven, „een der belangrijkste resultaten van de onderhandelingen op de Bermuda eilanden". De correspondent van Reuter te Parijs, King, schrijft: „De Frans-Britse betrek kingen hebben tijdelijk geleden van de bijeenkomst op Bermuda en de kansen om het Franse parlement tot bekrachtiging van het E.V.G.-verdrag in zijn huidige boven-nationale vorm te brengen, zijn kleiner geworden. In persberichten, zo gaat King door, wordt met verontwaardiging gesproken over „ontoelaatbare" aanvallen, die de Britse eerste-minister op Bermuda tegen de Franse houding inzake militaire kwes ties heeft ondernomen en over een on heuse bejegening van premier Laniel. „On gegrond of niet, deze berichten zullen de tegenstand tegen de Europese verdedi gingsgemeenschap in de nationale vergade ring vergroten", aldus King. In Parijse kringen is door de correspon dent vernomen, dat Churchill een ander verdedigingsplan te berde heeft gebracht. Churchills plan zou „een groot verbond in plaats van een veeltalig leger" beogen. Volgens genoemde kringen had Eisenhower dit plan niet willen bespreken. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bidault, stond op het E.V.G.-ver- drag, maar hij is er niettegenstaande dat in geslaagd de Amerikanen en Britten er van te doordringen, dat Frankrijk bekrach tiging niet kan garanderen, aldus King. Bidault had, aldus de correspondent, met nadruk verklaard, dat Frankrijk zich in geen geval wil laten „Europeaniseren". Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteravond ontkend, dat de Brits-Franse betrekkingen hebben geleden als gevolg van opmerkingen, die volgens persberichten, door Sir Winston Churchill op de Bermuda-conferentie zijn gemaakt. Minister Bidault verklaarde na aankomst in Parijs, dat Frankrijk oprechte vrienden heeft, die, ondanks een zich zo nu en dan voordoende ongeduldigheid een diepe sympathie en een echte wens om samen te werken koesteren. Toch ontstemd Reuters Parijse correspondent schrijft naar aanleiding van de tegenspraak van het Franse ministerie, dat de Fransen zich toch ernstig gestoten schijnen te hebben aan enige commentaren van Sir Winston op de Franse politiek. De Britse premier zou hebben verklaard, dat Frankrijk een voudigweg lid moét worden van het Euro pese leger. Ook zou hij hebben gevraagd, waarom Frankrijk de dienstplicht niet verlengt van 18 maanden tot twee jaar en waarom geen Franse dienstplichtigen naar Indo-China worden gezonden. Het verschil in toon van Bidaults ant- woordboodschap aan president Eisenhower en die aan premier Churchill was zo op merkelijk, dat Franse waarnemers zich gesterkt voelen in de mening, dat voorval len op de Bermuda-conferentie wrevel in Parijs hebben gewekt. De Franse premier, Laniel, die op Ber muda ziek geworden is, heeft van de dok ter toestemming gekregen vandaag per vliegtuig naar Parijs te vertrekken. Hij zou met hetzelfde vliegtuig reizen als Chur chill. Duitse verklaring De West-Duitse Bondsdag zou heden een door alle partijen gesteunde verklaring aannemen, waarin men het Duitse stand punt over de problemen der komende Berlijnse viermogendheden-conferentie wil vastleggen. De verklaring zal nog eens de beginselen opsommen, die voor een oplos sing van het Duitse vraagstuk reeds in Juni door de Bondsdag werden vastgelegd. Men wil vooropstellen dat hereniging der beide delen van Duitsland in vrede en vrijheid het voornaamste verlangen van het Duitse volk blijft. Opnieuw wil men de overtuiging uitspreken, dat vrije ver kiezingen in geheel Duitsland de daarvoor onvermijdelijke voorwaarde zijn. Op grond van deze vrije verkiezingen zal vol gens de mening van de Bondsdag een re gering voor geheel Duitsland moeten wor den samengesteld, waarmee een vredes verdrag zou moeten worden gesloten. De inwoners van Utrecht en van enige randgemeenten zijn gisteren naar de stem bus gegaan om nieuwe gemeenteraden te kiezen. Deze verkiezingen waren noodza kelijk geworden door het aannemen van de wet, waarbij het grondgebied van Utrecht wordt uitgebreid met gedeelten van andere gemeenten. Behalve in Utrecht werd gestemd in Jutphaas, Maartensdijk, Vleuten-De Meern, Bunnik, Houten, Maarssen, Harmeien, "Westbroek en De Bilt. Voor Zuilen is geen nieuwe raad gekozen, omdat deze gemeente ophoudt te bestaan. Groot Utrecht krijgt er uit de toegevoeg de gebieden 42.930 inwoners bij en komt daardoor op een totaal van ruim 240.000 inwoners. Het aantal zetels in de gemeen teraad stijgt daardoor van 39 tot het maxi mum van 45. De uitslag van de gisteren gehouden verkiezing is als volgt: P.v.d.A. K.V.P. A.R. C.H. V.V.D. C.P.N. 46.096 (37.645) 36.717 (31.783) 15.729 (12.198) 9.564 7.700) 9.337 7.902) 6.223 4.698) zetels 17 (15) zetels 14 (13) zetels 6(4) zetels 3(3) zetels 3(3) zetels 2(1) De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn die van de verkiezingen in Mei van dit jaar, toen Utrecht dus ruim 42.000 inwoners minder telde. Van de overige aan de stemming deel nemende partijen behaalden het Gerefor meerd Politiek Verbond 1.028 en de „Par tij der Wereldburgers" 913 stemmen. In H a r m e 1 e n, dat er 220 inwoners van Veldhuizen bij krijgt, stijgt het aantal raadszetels van 7 tot 11. Hiervan krijgt de K.V.P. er 5 (3), de C.H. 5 (2) en de P.v.d. A. 1 (1). In de oude raad had de A.R. ook 1 zetel. Houten, dat 3330 inwoners telde, ver liest er 110 aan Utrecht. Het aantal raads zetels blijft 11: K.V.P. 5 (7); Gemeente belangen 4 (4); Vrije Kath. Partij 2 (0). Westbroek krijgt er een deel van Achttienhoven met 408 inwoners bij. Van de 7 raadszetels krijgt de Hervormde Kiesvereniging er 3(4), de A.R. 1 (1), Ge meentebelangen 2 (1) en de K.V.P. 1 (1). In Vleuten-De Meern stijgt het aantal inwoners door toevoeging van Oudenrijn en het grootste deel van Veld huizen van 5300 tot 7200 en het aantal raadszetels van 11 tot 13. Deze zijn als volgt verdeeld: K.V.P. 8 (6), C.H. en A.R. 4 (3 en 1), P.v.d.A. 1 (1). Maartensdijk, dat in Mei 12.319 in woners telde, verliest zijn tuindorp aan Utrecht en houdt daardoor ongeveer 4700 inwoners over. Het aantal raadszetels daalt De Koninklijke Familie zal dit jaar de winter sportvacantie doorbrengen in het Zwitserse dorpje Grindelwald. Skiliftstation Bort te Grindelwald (Van onze correspondent in Brussel) De ministeriële Benelux-conferentie, die gisteren in het Luxemburgse parlement plaats had, is besloten met één positief resultaat: het Benelux-protocol van de gemeenschappelijke handelspolitiek werd door de ministers getekend. De drie parlementen zal het protocol spoedig ter ratificering woi'den voorgelegd, maar intussen zal men reeds volgend jaar samen onderhandelen met derde landen, terwijl op de internationale conferenties zoals in de OE.E.S. te Parijs een gemeen schappelijke delegatie der Benelux zal optreden. Hiermede is een nieuwe stap gezet op de weg naar de realisatie van de economische unie. Dr. Jaspar, secretaris generaal, zei dat alle Benelux-protocollen kunnen worden samengevoegd tot één ver drag van de economische unie, dat in de loop van 1954 zal moeten worden onder tekend. De gehele morgenzitting van de confe rentie werd gewijd aan de liberalisatie van het kapitaalverkeer op het grondgebied der drie landen. Ofschoon het principe van de liberalisatie algemeen werd erkend, ziet het er naar uit, dat over de uitvoering er van sterke technische meningsverschillen bestaan. In de practijk verwacht men, dat geen Belgisch kapitaal naar Nederland, maar relatief belangrijke Nederlandse kapitalen naar België zullen worden geëxporteerd. Overigens is de export van Belgisch ka pitaal naar Nederland op het ogenblik vrij. De Nederlandse industrie zal kunnen worden aangetrokken door de hogere rente 5 en een half a 6 procent die zij in België kan verwerven en door het vlotter fiscaal klimaat. Geen overeenkomst Inzake de openbare aanbestedingen, bleek al dadelijk dat men het niet eens is. Sinds twee jaren is een commissie aan het werk, zeide minister Zijlstra, zonder enig positief resultaat. Men wist drie jaar ge leden ook, dat in Nederland en België een verschillende procedure bestaat inzake leveringen aan overheidsdiensten en open bare werken. Maar in feite is het zo, aldus vertrouwde ons een expert toe, dat de beide departementen zich vast klampen aan een eigen systeem en er niet van af willen. Ook over het van kracht worden van de geünificeerde tarieven der accijnzen op bier, benzine, koffie en suiker kon geen overeenstemming worden bereikt. De fei telijke reden is, dat de Belgische minister van Financiën (die niet aanwezig was) het milliard frankskens niet kan verzaken, dat hij in België op de benzine heeft ge legd en waardoor het percentage van de accijns in Nederland en België verschillend is. Belangrijker was de bespreking der mi nisters over de economische integratie van Europa, waarover volledige eensgezind heid bleek te bestaan, namelijk over het punt dat de drie Beneluxlanden in ieder geval moeten beletten, dat de politieke ge meenschap in Europa tot stand komt. zon der dat parallel een economische integratie wordt gerealiseerd. hierdoor van 15 op 11. Hiervan krijgt de P.v.d.A. 3 (3), de K.V.P. 1 (3), de C.H. 1 (3), de V.V.D. 2 (3), de A.R. 2 (2) en het Staatkundig Gereformeerd Verbond 2 (1). In Maarssen stijgt het aantal inwo ners met ongeveer 500 (uit de opgeheven gemeente Zuilen) tot 8809. Van de 13 raadszetels krijgt de K.V.P. er 3 (3), de P.v.d.A. 3 (3), C.H. 3, A.R. 2 (in oude raad samen 4), Onafhankelijke Protestanten 1 (2) en. Gemeentebelangen 1 (1). Jutfaas had in Mei 12.062 inwoners. Door toevoeging van de wijk Hoograven aan Utrecht houdt Jutfaas nog slechts 3600 inwoners over. Het aantal raads zetels daalt van 15 op 11. Hiervan heeft de K.V.P. er 6 (6) de P.v.d.A. 2 (5), A.R. en C.H. 3 (2 en 2). Het inwonertal van de De Bilt had enkele maanden geleden reeds de 20.000 bereikt, zodat daardoor het aantal raads zetels van 17 op 19 wordt gebracht. Het krijgt er door de grenswijziging 200 inwo ners bij. De zetelverdeling is hier P.v.d.A. 6 (5), V.V.D. 4 (4); K.V.P. 3 (3), A.R. 3 (3), C. H. 3 (2). Bunnik verliest de renbaan Mereveld en omgeving aan Utrecht. Het aantal in woners daalt van 2930 tot 2780. Het aan tal raadszetels blijft 7, namelijk 4 (4) van de K.V.P. en 3 (3) van de Protestantse groepen. Kleine Scheidegg, Grindelwald. Grindelwald in het wintersportseizoen. DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN PAGINA'S LONDEN (Reuter) Boris Leontjev, commentator van radio-Moskou, heeft naar aanleiding van president Eisenhowers voor stel voor een internationaal orgaan voor atoomenergie verklaard, dat de president trachtte een nieuwe lezing van het oude plan-Baruch naar voren te brengen, dat de „noodzaak van een verbod van atoom wapens en toezicht op strikte naleving er van verwerpt." „Uit Eisenhowers strijdlustige rede en de houding van de Amerikaanse UNO-delega- tie bleek, dat de V.S. geen vermindering van de internationale spanning wensen," zo zei Leontjev. Volgens hem wensen de vol ken geen lege woorden, doch doeltreffende maatregelen om de spanning in de wereld te verminderen en de vrede en veiligheid te versterken. Het commentaar op Eisenhowers rede werd besloten met de woorden: „De presi dent gaf niet zijn houding te kennen ten opzichte van de kwestie van het verbod van atoomwapens." Leontjev zeide voorts nog: „Hoewel het op dit ogenblik mogelijk is vrede in Indo china tot stand te brengen, blijkt uit het communiqué van Bermuda, dat de V.S. Frankrijk pressen deze oorlog voort te zetten." De Amerikaanse pers en commentaren van het publiek weerspiegelen de diepe teleurstelling in het gehele land over het feit, dat van Russische zijde niet hoopvoller is gereageerd op Eisenhowers plan voor toezicht op de atoomenergie, aldus Reuter. Eisenhower heeft Woensdagavond aan mevrouw Pandit, de voorzitster van de Algemene Vergadering van de UNO, ge- BERLIJN (Reuter). In de Britse sec tor van Berlijn zijn Woensdag twee treinen bii dichte mist op elkaar gelopen. Er zijn ten minste 60 personen gewond van wie enigen ernstig. Brandweer, politie en hulp groepen hebben zich onmiddellijk naar de plaats van het ongeluk begeven. Tot dusverre is geen melding gemaakt van doden. De politie deelde mede, dat een trein, komende van Witzleben, met volle vaart is ingereden op een stilstaande trein. De machinist van de rijdende trein bevindt zich onder de ernstig gewonden en kan nog niet verhoord worden. Na de botsing was het moeilijk voor de passagiers om uit de overvolle treinen te komen over de gevaarlijke electrische rails. vraagd of zij van Russische zijde commen taar op zijn rede had gehoord. „Ik vraag me af wat Wysjinski van mijn rede vindt," had hij gezegd. Mevrouw Pandit haalde toen de volgende uitlating van Wysjinski aan: „Ik vond de rede beter dan ik verwacht had." Hij had daar echter aan toegevoegd: „Maar waar is het verbod op het gebruik van atoom wapens?" Mevrouw Pandit beëindigde de huidige zitting van de Algemene Vergadering met een korte verklaring, waarin zij onder meer zei te hopen, dat Malenkov, Sir Winston Churchill en president Auriol het voorbeeld van president Eisenhower in de toekomst zouden volgen door een toespraak tot de Algemene Vergadering. Haar verklaring werd toegejuicht. Een woordvoerder van het Britse minis terie van Buitenlandse Zaken heeft Woens dag verklaard, dat Eisenhowers rede „de indruk wekt een opbouwende methode te zijn om het waagstuk der atoomkracht te benaderen." Enkele Amerikaanse parlementsleden hebben critiek op de rede geuit. De repu blikeinse afgevaardigde Kersten vond. dat het naief zou zijn verbouwen te stellen in de Sovjet-Unie. Een lid van de Congres commissie voor atoomenergie Durham zeide, dat het moeilijk zou zijn het Congres er van te overtuigen, dat het geen cadeau- programma is. Rede van Wysjinski De Sovjet-afgevaardigde bij de UNO, Andrej Wysjinski, heeft Woensdagavond, in zijn eerste verklaring over de kwestie der atoomenergie na de rede van president Eisenhower, opnieuw aangedrongen op ver bod van de atoombom. In een korte toespraak, even voordat de Algemene Vergadering uiteen ging, ver wees Wysjinski naar de verwerping door de Algemene Vergadering van het Sovjet- Russische vredesvoorstel, dat verbod van atoomwapens en gelijktijdige instelling van strikte internationale controle omvatte. „Het schijnt ons toe, dat zonder de goed keuring van maatregelen tot onvoorwaar delijk verbod van atoomwapens, geen ver sterking van de vrede mogelijk is. „Het moet eveneens duidelijk zijn, dat zonder strikte internationale controle op de inachtneming van dit verbod de noodzake lijke verzekering, dat atoomenergie alleen voor vreedzame doelen gebruikt zal wor den, niet kan worden verkregen," aldus Wysjinski. Op een vraag van een verslaggever ant woordde Wysjinski later, dat hij niet ver wees naar de verklaring van president Eisenhower, maar dat hij slechts het Sov jet-standpunt opnieuw aanhaalde. Leonard Lord: In onze fabrieken bedraagt nu de productie iets meer dan vierdui zend auto's per week. Ik spreek niet als automobielfabrikant. Ik spreek de waarheid. (Citaat in The Observer van 1 Nov. onder „Gezegden van de Week). M. V. 2,50; Henk en Bep ƒ2,50; v. S. ƒ5,—; T. H. K. 5,—; F. V. v. d. L. ƒ2,50; P. E. B. 10,Fiat 3.van Dames R. ƒ5,Kees en Wiebe ƒ2,50; fam. v. T. ƒ10.-; B. v. H. ƒ5.—; A. v. H. ƒ5.—; L. Sch ƒ2,50; Mevr. H. ƒ5,—; M. v. S. ƒ5,Vrijmetse laarsloge Kennemerland ƒ40,W. en T. ƒ2,50; B. R. ƒ10,—; A. K. ƒ2,—; Ir. J. T. 25.—; J. M. B. ƒ25,—; N. N. ƒ25,—; E. P. G. f 15,—; J. V. f 10.—: J. H. N. 10,—; S. J. v. d. M. 10.—: H. H. B. 10,—; H. Th. 10,-; Bridgeclubje E./v. G. ƒ10,—; O. M. ƒ10,—; E. W. S. 10.—; C. S. 't H. 10,—; M. H.—R. ƒ5,—: M. ƒ5,—; J. v. G. ƒ5,—; A. d. G. ƒ5,N. N. ƒ5,Benjo f 5,Dr. H. O. d. J.—M. J. J. 2,50; H. L. T. f2,50; J. B. d. 1. F.v. B. 2,50: C. K. 2,50; A. v d. M. 2,50; Mevr. A. 2,50; 't Handwerkfonds 2,50; B. D. R. ƒ20,Dagtotaal ƒ372,50. In het geheel is thans bij ons blad binnen gekomen ƒ3088,05. Giften kunnen worden afgegeven aan onze bureaux Grote Houtstraat 93, Haarlem, Soen daplein 37, Haarlem en Kennemerlaan 186, IJmuiden of overgeschreven worden op post girorekening no. 273107 ten name van Haar lems Dagblad-Oprechte Haarlemsche Cou rant onder vermelding „Voor de stille armen'. Nu de oude boer Gaston Dominici in Digne (Fr.) zijn bekentenis van de moord op de Engelse familie Drummond te heb ben gepleegd, heeft ingetrokken, is de aan dacht opnieuw gevestigd op de activiteit van commissaris Sebeille. Deze is thans in feite belast met een nieuwe opdracht van de rechter van in structie, die blijkbaar, voor hij Dominici voor een tweede keer ondervraagt, graag zou weten of de mogelijkheid bestaat, dat er een medeplichtige bestaat of zelfs, of iemand anders ook de hand in de moorden gehad heeft. Gaston Dominici heeft namelijk ver klaard het dochtertje van de Drummonds, Elizabeth, met een enkele kolfslag op het hoofd te hebben gedood. Maar waar het meisje blijkbaar vier kolfslagen heeft ge kregen, vraagt men zich af, of, als de oude Dominici de waarheid spreekt, een ander persoon Dominici's werk voltooid heeft. Het uitzoeken van het antwoord op deze vraag is thans het werk van commissaris Sebeille. Kracht Franse leger vergroot De Franse minister van Landsverdedi ging Pleven heeft Woensdag in de raad der republiek, de Franse senaat, medegedeeld, dat het Franse leger, „ondanks de oorlog in Indo-China, zijn kracht aanmerkelijk heeft vergroot. Dit zal worden medegedeeld in het rapport, dat aan de in de volgende week te Parijs bijeenkomende NAVO-raad zal worden voorgelegd. Frankrijk zal eind 1953 veertien grote eenheden landstrijdkrachten ter beschik king van de NAVO hebben gesteld. Hier onder bevinden zich drie met eenheden pantserstrijdkrachten uitgeruste divisies. Sinds 1950 is het aantal Franse beroeps officieren van 27.000 op 32.000 en dat der onder-officieren van 83,000 op 112.000 ge bracht. (van hedenmorgen 7 uur) weers- toestand cS If li r o r g S 3 «J - E-Ic- 2.3 Oslo geheel bew. windstil -1 0,1 Stockholm motregen ONO 2 2 2 Kopenhagen regen ZZO 9 5 0,1 Londen mist ZW 1 6 0,1 Amsterdam mist windstil 7 4 Brussel nevel ZZW 2 8 4 Parijs geheel bew. windstil 10 0 Bordeaux zwaar bew. ZZO 1 8 0 Grenoble geheel bew. windstil 1 0 Nice geheel bew. NNV7 5 10 0 Warschau regen windstil 2 0,1 Berlijn nevel ZO 2 1 0 Frankfort regen windstil 2 2 Miinchen nevel windstil -5 0 Zürich mist windstil 0 0,1 Genève nevel windstil 4 0 Locorno zwaar bew. O 2 5 0,2 Wenen motregen windstil 4 0,4 Innsbruck mist windstil -2 0 Rome zwaar bew. windstil 12 0 Neerslag laatste 24 uur. xxtrr.^xrcKXtcc-.riarxxyxciiyxcKxxxxxxxxxxxxxK&XiCtxxco MISTIG Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt. geldig van Don derdagavond tot Vrijdagavond, opge maakt om 10 uur: Zwaar bewolkt met verspreide opkla ringen en op vele plaatsen mist. Over wegend droog. Weinig verandering in temperatuur. Aanvankelijk zwakke veranderlijke wind. later zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen. 11 December Zon op 8.38 uur. onder 16.29 uur. Maan op 11.56 uur. onder 22.16 uur. Hoog en laag water in IJmuiden Donderdag 10 December Hoog water: 6.04 en 18.19 uur. Laag water: 1.38 en 13.58 uur. Vrijdag 11 December Hoog water: 6.44 en 19.03 uur. Laag water: 2.17 en 14.38 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1953 | | pagina 1