In memoriam Roelf Gerbrands Kort en bondig „Matthaus-Passion' van Schütz Orgelbespelingen in Teylers Museum Orgelbespeling door Hendrik Lasschuit „Linos" vierde zevende lustrum in Vleeshal Nederlands Kamerkoor zong voor de jeugd „De Sneeuwkoningin" Fa. C. van Maren MAANDAG 5 APRIL 1954 HAARLEMS DAGBLAD - OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 7 Haarlemse kunstschilder Zaterdag overleden in de Waalse kerk Piet Halsema opende de nieuwe reeks Circus Mullens treedt op Koninginnedag op Dameskoor „Haerlem" gaf een propaganda-avond Kerkconcert van Lijdensmuziek Tekort aan scheidsrechters bij school wedstrijden Telefoondistrict Haarlem heeft 50.000 aansluitingen Garde-lustrumrit Pastoor W. N. Zijlstra deken van Haarlem Goede uitvoering van „Kracht en Vriendschap" HSV kan volgende week kampioen worden Twee wisselbekers voor jeugd van HVGB Ballon Keukenhof daalde te Angerlo SPARTABROMFIETS Burgerlijke Stand van Haarlem Zaterdag is de Haarlemse kunstschilder Roelf Gerbrands op 62-jarige leeftijd over leden. Dit einde komt voor hen, die Ger brands kenden, niet geheel onverwacht: zij -wisten dat hij reeds lang lijdende was en dat zijn krachten steeds afnamen. De cre matie van het stoffelijk overschot heeft op 7 April om 14.30 uur te Westervcld plaats. Voor zijn Haarlemse kunstbroeders en speciaal voor die leden van „Kunst zij ons Doel" moet het een troostrijke gedachte zijp, dat zij Gerbrands ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag nog gehuldigd hebben met een overzichtstentoonstelling van zijn werk. Hoewel ik toentertijd niet in de gelegenheid geweest ben deze expo sitie te gaan zien, valt het mij toch niet moeilijk me daar een voorstelling van te maken. Veel van Gerbrands' schilderijen van bloemen kende ik van andere tentoon stellingen, eveneens zijn grafiek. Wil men echter de betekenis van Gerbrands in zijn juiste proportie doen uitkomen, dan mag men zich niet beperken tot de werken diie op de tentoonstellingen te zien waren. Een voornaam deel van zijn werkzaamheid be woog zich immers op het gebied dier deco ratieve kunst en de resultaten daarvan vonden een bestendige plaats in gebouwen en schepen. Roelf Gerbrands werd op 11 November 1891 te Groningen geboren. Zijn tekenop leiding ontving hij op de Rijksnormaal- school in Amsterdam. Van 1903 tot 1908 werkte Gerbrands op het bekende atelier van Jan Maandaig. Hij bezocht de avond cursus van de Rijksacademie, kwam in de kunsthandel van Van Wisselingh en raakte in contact met Nieuwenhuis, de man die in samenwerking met Lion Cachet en Deys- selhof in het begin van onze eeuw de ver nieuwing der binnenhuisarchitectuur be werkstelligden. In dit milieu begon de persoonlijkheid van de jonge Gerbrands zich te vormen. De krachtigste stoot kreeg hij echter toen hij onder prof. Derkinderen (de toenmalige directeur van de Rijksaca demie) ging werken aan de glas-in-lood- ramen. van het gebouw der Nederlandse Handelmaatschappij, door architect De Ba zel gebouwd. Later werkte hij onder Nieu wenhuis aan het Amsterdamse Scheep vaarthuis. In de geest van die tijd, welke op gebied der toegepaste kunst onder Aziatische in vloed stond, begon Gerbrands zijn eigen persoonlijke stijl te ontwikkelen. Hij ging de batik-techniek toepassen en vervaar digde siervoorwerpen in geëtst koper. Het is de grote verdienste van Gerbrands ge weest dat hij binnen de grenzen van zijn eigen kunnen, overigens geen beperkt ge bied, steeds blijk heeft gegeven van een groot ver an twoordelijkheidisgevoel Haarlems a capellakoor, onder leiding van Jan Boeke, gaf Zondagavond in de Waalse kerk op het Begijnhof een uitvoe ring van de Matthaus-Passion van Hein- rich Schütz. Kennende het streven van de heer Boeke naar authenticiteit en versobering, behoeft het geen betoog, dat het werk in zijn oor spronkelijke vorm, zuiver a capella, ten gehore werd gebracht. De zeer interessan te koorgedeelten, die al kennelijk vooruit lopen op de turbaekoren van Bach's Pas sionen, werden doorgaans zeer klank- schoon vlot en met bescheiden karakteris tiek effect vertolkt. Vooral de laatste twee nummers waren treffend van uitdruk king. Maar ik begrijp niet waarom het fraaie stuk „Wahrlich, dieser is Gottes Sohn gewesen" zo expressieloos moest verlopen. De solo-prestaties, onder meer de zeer belangrijke partijen van de Evangelist en van Jezus, leidden de uitvoering in een sfeer van intiem, huiselijk musiceren, met de beste bedoelingen, maar zonder artis tieke pretenties. Waarmee wij maar wil len zeggen dat Schütz' werk nög heel wat meer mogelijkheden biedt dan op dit kerkconcert bleek - en dan ook in alle so berheid en met de beste bedoelingen. Verder werkte het Remonstrants Kerk koor mee aan de vertolking van een paar geestelijke liederen. Het gezang van Gim- pelzhaimer „Jesu Kreuz, Leiden und Pein" maakte bijzonder veel indruk. JOS. DE KLERK Zondagmiddag herbegon de reeks maan delijkse orgelbespelingen in Teylers Mu seum met een programma van composities uit de zeventiende en achttiende eeuw, uitgevoerd door Piet Halsema. De organist concerteerde op de normale speeltafel, met haar twaalf ongelijk ver deelde halve tonen, afgestemd op de zoge naamde middentoonsoort. Het werd dus andermaal een demonstratie van de toe stand inzake de stemming, die voor de evolutie in de muziek - dit keer vertegen woordigd door meesters als Pachelbel, Blow en Bach - onhoudbaar werd. Een Psalm van Anthoni van Noordt, zich be wegende binnen de perken van een toon- plan zonder uitwijkigen, kan het met die middentoonsoort best stellen. Hetzelfde kan gezegd worden van een koraal van Georg Böhm en in het bijzonder van het Phrygische „Herzlich tut mich verlangen" van Johann Peter Keiler, dat er zelfs een prachtige helderheid door verkrijgt. Maar bij de grootmeesters, wier artistieke po tentie niet geremd wilde worden door stemmingsproblemen, voelt men het al gauw wringen. En men kan zelfs zeggen dat het spelen van een Preludium en Fuga in A van Bach in. de middentoonsoort te kort doet. aan de inzichten van de compo nist, die zich helemaal ingesteld had op de getemperde stemming, welke hem toeliet naar willekeur te moduleren. En wanneer men een chromatisch Fuga-thema van Pachelbel in de middentoonsoort onbevre digend hoort klinken, rijst allicht het ver moeden dat betreffende de stemming de practijk aan de theorie is voorafgegaan. Maar op het 31-toonsklavier moet het theoretisch mogelijk zijn de vreemde uit wijkingen zuiver te realiseren. Het wach ten is op de vinger- en hersenacrobaat, die ons dat eens zal laten horen. Piet Halsema heeft deze middag weer technisch zeer bedreven en met smaak zijn experimen tele taak vervuld. JOS. DE KLERK Indien er over deze tijd wel eens gering schattend gesproken wordt en men bijvoor beeld voor het batikken, dat later door al lerlei beunhazen bedreven werd, terecht weinig bewondering gevoelt, mag men fi guren als Lion Cachet en Gerbrands daar in niet betrekken. Goedkope effecten, be reikt dioor de hard geworden was na het batikken moedwillig te craqueleren, be schouwde hij als minderwaardig. Dezelfde exactheid treft men in het grafische werk van Gerbrands aan. Het rationalisme van Bërlage en diens school had bij de beste kunstenaars van die tijd dliep wortel ge schoten. Ook de gebrandschilderde ramen, die Gerbrands voor de Remonstrantse kerk te Haarlem maakte, getuigen van deze eer bied voor het goede vak en voor die ver antwoorde tekening. Zijn fijne zin voor het ornament, maakte hem bij uitstek geschikt voor ontwerper van toegepaste grafiek. Hij lithografeerde enige zeer smaakvolle ka lenderbladen, boekomslagen en oorkonden. Plant- en diermotieven wist hij daarin zui ver en gevoelig te verwerken. Mag het voor Gerbrands teleurstellend geweest zijn dat 'de artistieke beweging, waarvan hij deel uitmaakte, plaats moest gaan inruimen aan nieuwe stromingen, hij heeft toch in zijn leven ook de voldoening gekend zijn naam verbonden te weten aan een belangrijk artistiek réveil. OTTO B. DE KAT. De organist Henk Lasschuit gaf Vrijdag avond andermaal een concert op het orgel van de Waalse Kerk op het Haarlemse Begijnhof. Hij wist de klankmogelijkheden van het instrument rijkelijk uit te buiten en hij trof het, dat de stemming ook die van het tongwerk zeer goed was, waardoor hij met „Fanfare" van Purcell het beoogde effect bereikte. Voor een oude Zweedse Psalmmelodie, bewerkt door Os kar Lindberg, vond hij een combinatie die het als solostem voortreffelijk deed. De pogingen om zoiets als een clavecymbel- effect te bereiken in de bekende Gavotte „Les moutons" van Martini leek ons min der geslaagd. De grilligheid van Buxtehude's Prelu dium en fuga in g werd niet weinig in de hand gewerkt door de verscheidenheid in registratie. Voor het eerste deel van het Koekoek- en Nachtegaalconcert van Han del werden aanvaardbare tinten gevonden. Verrassend mooi van klankstijl was het „Prière" uit de „Suite Gothique" van Boëllmann Trouwen de vertolking van dit stuk voldeed ook, meer dan de rest van het programma, aan de technische en muzikale eisen; het werd werkelijk heel fraai gespeeld. Ook Gigue en Air van Thomas Arne gaf veel bevrediging. De opbouw van het programma vond ik niet zeer gelukkig, want door direct na de Buxtehude-„hoofdschotel" met de ga votte van Martini als „hors d'oeuvre" te komen (een aardigheidje dat beter als „dessert-stukje" op zijn plaats zou zijn) kwam er een hachelijke breuk in het ge heel. In de samenstelling van een pro gramma dient men ook stijl te betrachten. JOS. DE KLERK Het gymnasiale jeugdorkest „Linos*' de muzikale stem van „Amicitia iunetie" vierde Zaterdagavond in de Vleeshal zijn zevende lustrum met een geslaagd feest- concert. Aan belangstelling was geen te kort en die aanwezigheid van vele persoon lijkheden uit het Haarlemse culturele leven laat ik enkel noemen de wethouder D. J. A. Geluk en de oud-rector van het gym nasium dir. C. Spoeider gaf aan deze avond een bijzonder cachet. Het Linos-ensemble vertolkte onder lei ding van zijn dirigent Ediuard Biele een voornaam programma, dat de capaciteiten van de executanten niet te boven ging. Zo kon men eer inleggen met een vrij zudver en rhythmisch goed gespeeld „Concerto da chiesa" van E. dall' Abaco, met een zeer geschikt „Orkest-trio" van Stamitz en vooral met het Vioolconcert in d van Tar- tini, waarin Marta Wezelenburg met veel succes optrad als soliste en ons geboeid deed luisteren naar haar zuiver en expres sief spel, waar een gezond muzikaal senti ment uit sprak. Als bijzonder feestnummer kwam aan het slot van de avond de uit voering van een paar dansen van Rameau, gespeeld met een bezetting waarin tal van oud-leden meewerkten. Dit mocht een treffende uitdrukking heten van de amici- tiagedachte, die de gymnasiumtijd over leeft. Eduard Biele had succes met zijn jubi lerend schoolorkest. Hij is er ook in ge slaagd een aardig koor samen te stellen en te onderrichten waarin ook de halfwas- baritons een behoorlijk aandeel nemen. Dit vocale ensemble kwam voor de dag met koor werkjes van Purcell Mozart, Dalcroze en Nozeman. Mij persoonlijk verblijdde het speciaal, dat van deze laatste het interes sante achttiende-eeuwse „Haarlems Tem- pe" (op tekst van de Haarlemse dichter Merkman) werd uitgevoerd. Biele laat zijn koortje zeer rhythmsich zingen, wat een grote verdienste is. Ten dienste vaar de klank vorming, zou men die tempi echter wat rustiger en minder strak kunnen wensen. Maar het dient gezegd te worden, dat hij de tongen goed weet los te werken. Het lu strum pro.gr a mm a werd verder aangevuld met belangwekkende individuele prestaties. Kees Overga/uw (viool) en Reima Klein (piano) vertolkten heel verdienste lijk de Sonatine in g van Schubert. En verder waren er vier pianisten, die op tref fende wijze hun talent en hun vaardigheid demonstreerdenTruus Overgauw met twee Sonates van Scarlatti, Petra van der Sloot met „Humoreske" van Rachmaninov, Bob Moerbeek met „Jardèns sous la pluie" van Debussy en Dinie Zijlman met „Pavane" van Hendrik Andriessen. Wij hebben deze avond allemaal goede muziek gehoord. „Linos" beseft zijn taak en daar mag het om geprezen worden. En toen rector dr. K. Huilbregtse getuigde dat hij, wanneer hij „Linos" op school bezig hoort, weet dat het goed gaat op het Gym nasium, kondien de muzikale gymnasiasten daaruit zijn grote waardering proeven voor hun vrije-tijds-besteding, die in wezen vorming tot cultuurmensen betekent. JOS. DE KLERK. Op uitnodiging van het een hum-comité Koninginnedag zal Circus Mullens, dat op het ogenblik in de manége in de Haarlem mer Hout oefent, op 30 April om halfdrie een vooi'stelling geven op de Kattenberg in het Kenaupark. De commissie voor culturele vorming van de schoolgaande Jeugd kwam na haar reeks orkestconcerten (die dit jaar bijzon der veel belangstelling ondervonden) op het gelukkige initiatief nu ook eens het Nederlands kamerkoor uit te nodigen voor het uitvoeren van een a-capeila-program- ma, met paedagogisohe toelichting door de dirigent Felix de Nobel. Dit concert (had Vrijdagmiddag plaats in het gebouw-'van de Protestantenbond aan de Jacobstraat en de animo er voor was zeer bevredigend. Zoals de heer De Nobel terloops opmerkte, is tegenwoordig de be langstelling voor de koorzang niet even redig aan die welke men over het alge meen toont voor de instrumentale kunst. Dat daarin iets scheefs zit, kon men aflei den uit het boeiende vocale programma, dat geboden werd en uit de vingerwijzing die de inleider-dirigent gaf aangaande de rol van de beroemde Groot-Nederlandse componisten uit de vijftiende en zestiende eeuw, die enkel voor stemmen schreven, zoals men naderhand voor orkest zou com poneren. De Nobel trok zelfs een parallel tussen Orlando di Lasso en Beethoven. Hij betoogde er tevens mee dat de koorzang de oudste rechten heeft. De betekenis voor onze cultuur van een beroepskoor als dit van Felix de Nobel, kan dan ook niet hoog genoeg worden aan geslagen. Het brengt ons in contact met de ensemblemuziek, die ontstond voor er van een eigenlijk orkest sprake was, als ook met de beste producten van de koor cul tuur, zoals deze zich naast de instrumen tale muziek zelfstandig is blijven ontwik kelen. De uitvoering van een machtig motet vol romantisch gevoel, als het „Christus factus est" van Anton Bruckner, gaf enig inzicht in de continuïteit van een kunstgenre, dat wortelt in de oude tradi ties van de zogenaamde Nederlandse poly- fonisten. En hoe geestig deze „oudjes" hun koor liederen wisten in te kleden, bleek uit de prachtig uitgevoerde „chansons" van Or lando dii Lasso en J'osquin des Prés. Vooral het „Echo-lied" met effectrijke nuan ceringen ten gehore gebracht sloeg bij het jeugdige publiek bijzonder in. Ook „Den Uil" van Alphons Diepenbrock genoot een daverend succes. Een reeks Nego-spi- rituals en enige volksliederen, aLles in be werkingen van Felix de Nobel, volstond om aan te tonen wat er op dit gebied mo gelijk is. Deze uitvoering bood het driedubbele ge not van fraaie muziek, van prachtige ver tolkingen en van interessante toelichtin gen. Afgaande op het succes van deze middag, ligt het voor de hand dat het Ne derlands Kamerkoor wel eens een keer meer voor de Haarlemse jeugd zal optre den. Dit zou ten minste zeer wenselijk zijn. JOS. DE KLERK Aerdenhouts Kindertoneel in de Stadsschouwburg Het Aerdenhouts Kindertoneel heeft Zondagmiddag in de Stadsschouwburg te Haarlem onder leiding van mevrouw J. van Kampenv. d. Brink de bekende kinder operette „De Sneeuwkoningin" opgevoerd. Tal van kinderen wachtten weer met spanning af welke wonderbaarlijke gebeur tenissen zich op het toneel zouden gaan afspelen. Wat zou er terecht komen van Kay, die door de Sneeuwkoningin ontvoerd werd? Hoe zou het aflopen met zijn dappe re zusje Gerda, die de wereld doortrok om hem te gaan zoeken? En welke avonturen zou zij beleven op haar tocht? Uit de partituur van de operette kan men dit alles wel aan de weet komen. Maar nu ging het er om de opvoering in dit opdicht een duidelijke taal te laten spreken. Hier voor is fantasie nodig bij de regie. Véél fantasie. En deze onmisbare factor was bij de opvoering van Zondagmiddag te zwak vertegenwoordigd. De samenhang der be drijven leed daaronder, de ontknoping van het avontuur werd weinig overtuigend en de kans tot typering (bijvoorbeeld van de Moeder der Winden) was maar heel ge ring. Ook de rolkennis en het zingen wa ren minder geacheveerd dan voorgaande, zo geslaagde opvoeringen van Aerdenhouts Kindertoneel stellig hadden doen verwach ten. De verstaanbaarheid leed vaak door van de zaal afgewend spreken. Tegenover deze algemene indruk van het spel staan gunstige ervaringen, die enkele speelstertjes en spelertjes persoonlijk kon den schenken. Zo verdient „Gerda" zeker een compliment voor haar goede uitbeel ding. De toverfee mocht er ook zijn, maar de „Oostenwind" spande toch de kroon. Kay kreeg de meeste kansen in het eerste bedrijf en de Kabouterkoning zou bij een minder stroeve gang van het spel zich goed hebben kunnen laten gelden. De overige kleine acteurs (de bloemen, de dansende vlinders en de kabouters incluis) hebben hun best gedaan. Ook het meisje, dat zo knap de toelichtende inleiding declameer de. Het houden van een inleiding voor élk bedrijf lijkt mij echter voor het bevattings vermogen van de jeugdige toeschouwertjes meer gewenst. P. ZWAANSWIJK Het dameskoor „Haerlem" heeft Zater dag met een propaganda-avond in hotel „De Leeuwerik" zijn vijfjarig bestaan ge vierd. Het koor had de medewerking ver- krgen van de toneelvereniging „Die Spaerneghesellen" uit Spaarndam, die het blijspel „De Klomp en de Goudvis" op voerde. Aangezien deze opvoering een groot deel van de avond in beslag moest nemen, had de diligente Willy van Eldik het koorprogramma beperkt tot enkele werkjes van uiteenlopend karakter. Het koor zong met grote toewijding en het kwam daarbij zelfs vooral in „De jonge Mei" niet onverdienstelijk voor de dag. Aandacht voor een goede uitspraak kan evenwel nog niet gemist worden. Als intermezzo, dat aan de toneelop voering vooraf ging, trad een tiental jeug dige accordeon-leerlingen van Willy van Eldik op met populaire muziek van een goede soort. Dit werd door de talrijke toe hoorders bijzonder op prijs gesteld. En daarna kon men zich gaan amuseren met de liefdeshistories die in „De Klomp en de Goudvis" bij elkaar gebracht zijn. Veel inhoud heeft het stuk niet en de ma nier, waarop de schrijver caricaturen maakt van plattelandsbewoners is nogal goedkoop en volkomen versleten. De Spaerneghesellen maakten er een ver dienstelijke indruk mee, maar zij zaten over het algemeen nog te veel vast aan een té opzettelijke „toneel-toon". Hetgeen niet verhinderde, dat de opvoering als ge heel veel aanleiding tot uitbundige vro lijkheid gaf. Het kerkconcert, dat Zaterdagavond in het gebouw der Evangelische Broederge meente gegeven werd, kreeg het karakter van een wijdingsdienst, waarin de gespro ken tekst zijn plaats afstond aan het woord, dat gedragen werd door muziek. Er werden composities uitgevoerd die op het Lijdensdrama geïnspireerd waren. Het Overveens Dameskoor zong onder leiding van Cor Igesz een fragment „Den Tod niemand Zwingen kunnt" uit de Cantate „Christ lag in Todesbanden" van J. S. Bach. Eenvoudige uitdrukking en gave, beheerste toonvorming brachten de sfeer van verstilde ernst. Als muzikale overgang naar het Stabat Mater van G. B. Pergolese was Mozarts Passielied „Kommet her, ihr armen Sün- der", met innerlijke ontroering door Kitty Nederkoorn gezongen, een' voortreffelijke keuze. Het „Stabat Mater", door Pergo lese geschreven op de aangrijpende sequens van Jacopo da Todi, is een klein meester werk. Enerzijds geeft het uitdrukking aan droefenis, anderzijds brengt het lichte klanken op een bewegelijk rhythme, die de Noordelijke mens moeilijk kan vereen zelvigen met de diepe ernst van de tekst gedachte. Het getuigt zeker voor de voortreffe lijkheid van de uitvoeringsstijl van het Overveens Dameskoor en zijn diligente Cor Igesz, dat lichtvaardige oppervlakkig heid verre gehouden werd, dat integen deel van de koorzang de edele bewogen heid uitging, die in harmonie was met het gehalte der muziek en het woord. Uit een oogpunt van koortechniek was deze uitvoering eveneens van betekenis. Kitty Nederkoorn zong de sopraansoli met be grip en Bep van Leuven vertolkte haar aandeel met mooie stem, maar met een te sterke neiging naar objectiviteit. De organiste Bets Nederkoorn speelde muzikaal de begeleiding van het „Stabat Mater". Als soliste zorgde zij met „Gott sei gelobet" van H. Scheidemann voor een passende inleiding. „Jesus Christus unser Heiland" van Fr. Tunder werd na een on duidelijke aanhef ten slotte een goed einde van d.e muziekuitvoering. P. ZWAANSWIJK Paasvoetbaltournooi De volgende week zal voor de 25ste maal het populaire Paasvoetbaltournooi weer be ginnen. Het aantal deelnemende elftallen is op nieuw gestegen, en nadat enkele elftallen wegens moeilijkheden met de samenstel ling, zich hebben teruggetrokken, komen er toch nog 171 aan de start. De laagste afdeling zal niet minder dan elftallen tellen, met de verliezersronde mee worden dat honderd wedstrijden. Afdeling D telt 42 elftallen, afdeling C 36, afdeling B 15 en Afdeling A 10. Het is te begrijpen, dat daar een groot aantal scheidsrechters voor nodig is. Daarom worden belangstellenden in dit tournooi, die ouder zijn dan achttien jaar en zich geschikt achten om schoolwedstrijden te leiden, dringend verzocht zich als scheidsrechter op te geven bij de heer J. A. G. Krouwels, Jan van Galenstraat 12, met vermelding van de dagen, dat men beschikbaar is. Er wordt gespeeld op alle werkdagen in de Paas- vacantie, te beginnen op Woensdagmiddag 14 April. Op Goede Vrijdag en op Zaterdag middagen wordt niet gespeeld. Alleen de eindstrijden worden op Zaterdag 1 Mei des middags gespeeld. Een 77-jarige weduwe uit Stockholm heeft kortgeleden op de vloer van een der kamers van een bank in Stockholm 10 .000 Kronen gevonden. De eigenaar van al dat geld is nog steeds niet komen opdagen. Toen vanmorgen om half elf een telefoon aansluiting bij een bewoner in Bergen aan Zee tot stand werd gebracht, betekende dat de vijftigduizendste aansluiting in het telefoondistrict Haarlem. Dit district, dat het grootste van ons land is. omvat Noord holland, behalve de Zaanstreek, Amster dam en het Gooi, alsmede de bollenstreek tot nabij Leiden in Zuidholland. De 50.000e aansluiting kwam tot stand ten huize van de heer F. Maijs, Jaap Weijandweg 45. De directeur van het dis trict ir. J. M. de Vos, de adjunct-directeur de heer H. Mulders en de administrateur de heer J. van Ginkel, vergezeld van de dienstkringleider en de sector-chef in de kring Alkmaar vervoegden zich aan de woning van de nieuw aangesloten abonné. De heer Maijs werd medegedeeld, dat nummer 2655 een mijlpaal in het district betekende. Hij kreeg een gratis aansluiting op het telefoonnet en zijn echtgenote werd namens de P.T.T. een taart aange boden. Ter gelegenheid van het lustrum had het bestuur van de oudleerlingvereniging van de HBS B, „De Garde", voor Zondag een puzzle- rit uitgeschreven. Deze rit bleek er een te zijn. waarbij het vooral op de scherpzinnig heid van de kaartlezers aankwam. Van de chauffeurs werd geëist, dat zij ondanks eventuele fouten van hun partner op tijd reden, en hun gemiddelde van 36 kilometer per uur haalden, over een traject van 94 kilometer. Voor de rit bleek veel belangstelling te bestaan; er waren deelnemers bij uit Am sterdam. Bussum, Den Haag en Rotterdam. De uitslag was: 1. M. G. Spaans; 2. J. Koo- pen; 3, A?Scheffer; 4. J. Koopman; 5. W. A. Maarssen; 6. J. Jonkheer; 7. A. J. de Nijs; 8. L. J. Spoor, De bisschop van Haarlem heeft tot deken van Haarlem der R.K. Kerk benoemd, als opvolger van wijlen de heer J. J. A. Kuil man, de heer W. N. Zijlstra, thans pastoor te Wieringerwerf. Hij zal ook pastoor wor den van de Sint Josephparochie aan de Jansstraat te Haarlem. Pastoor Zijlstra werd op 27 September 1901 geboren en de 29e Mei 1926 priester gewijd. Op 9 December 1929 werd hij be noemd tot pastoor te Wieringerwerf. Vrijdagavond bestond weer grote belang stelling voor de jaarlijkse uitvoering van „Kracht en Vriendschap" en ook ditmaal zullen de aanwezigen zeer voldaan huis waarts gekeerd zijn. In de eerste plaats moet de oefening Ma zurka van de meisjes genoemd worden, die én door een zeer goede samenstelling én door correcte uitvoering een dankbaar applaus kreeg. Verder noemen wij de oefe ning „Voorjaarsklanken" van de dames, die gratieus werd uitgevoerd; de oefening „Zweedse Rapsodie" van de meisjes I met aardige klapeffecten en de oefening „Fan tasie" van de meisjes IV, uitgevoerd op een bekende tango. De oefening in het voort bewegen van de meisjes V getuigde van de grote fantasie, waarover de leider, de heer D. C. van Alewijk, beschikt, welke fantasie zich ook openbaarde bij de knotsoefening van de dames. De springrietoefening van de meisjes kwam door het grote aantal deelneemsters en daar door gebrek aan voldoende bewegensmo- gelijkheden niet geheel tot haar recht. De partneroefening van. de jongens voldeed goed. Voor de pauze zagen wij nog een „Be wegingsfront" van meisjes III, een oefening met veel verplaatsingen en aardige effecten, alsmede een gedeelte van de z.g. Jubo-serie, dat zeer correct werd uitgevoerd. Van de kleuters zagen wij een gevarieer de serie bewegingen aan en over lage ban ken; van de heren turnen aan brug en rek met oefeningen; van de dames turnen aan lage en hoge brug. met oefeningen van dik wijls zeer behoorlijk gehalte, waarvan het individuele karakter echter iets verloren ging door oi.. te veel hulpverlenen door de voorturners en tenslotte nog ringenzwaaien door een groepje meisjes en dames met oefeningen, die een gedegen Voorbereiding en langdurige oefenin» verraadden. a Als wij nog vermelden, dat de uitvoering geopend en gesloten werd met een fleurig „Spel der Vlaggen" door meisjes IV dan rest ons te verklaren dat de leider en. leden over deze uitvoering zeker niet ontevreden mogen zijn. De Volleybalcompetitie In het Krelagehuis wordt zowel Maandag als Woensdagavond voor de volleybal-com petitie gsepeeld. Maandagavond speelt HVS tegen CIOS (8 uur) en Die Raeckse tegen Velox (9 uur). Woensdagavond speelt PSVH tegen HVS (7 uur). Wint HVS beide wed strijden dan zijn de HVS'ers kampioen. Haarlem—Leiden Voor Woensdagavond is ook een steden- ontmoeting tegen Leiden vastgesteld. Bij de onlangs in Leiden gespeelde wedstrijd won nen de Haarlemse dames, maar de heren moesten in de Leidenaren hun meerderen erkennen. De dameswedstrijd begint om 8 uur, de herenontmoeting om 9 uur. Het volledige programma voor Maandag luidt: Dames: HBCDie Raeckse, Die Raeckse 2De Blinkert, HBC 2Velox 2, Leonidas OG 2, Velox 3SSO, GiosSpaarnestad. Heren: CIOSHVS, VeloxDie Raeckse, Rap.—CIOS 3, VCR 2—Boru, CIOS 2—HBC HVS 4—Rap. 3, HBC—Rap. 2, PWN 2— 2, OVRABrandweer 2, StampersGios 2, AVC, SpaarnestadDie Raeckse 4, Leoni das—Die Raeckse 3. Programma voor Woensdag: Dames: OVRAVelox, HVSRap, Ramp laan—PSVH 2, HBC 3—OVRA 2, PWN— PSVH 2, De Blinkert 2—MHBS. Heren: PSVH—HVS, PWN—CIOS 3, Spaar nestadDie Raeckse 3, VCKBrandweer 2, Velox 2AVC, LeonidasLeonidas 2, PSVH 2Santpoort, Die Raeckse 2De Blinkert 2. Alleen H D Club kam pioenschap pen Het heeft op de jeugdkampioenschappen, welke Zondag in Stoop's Bad werden ge houden niet aan spanning ontbroken. De jeugd van Kring Haarlem heeft zich hier van haar beste zijde laten zien. Fel werd op de achttien persoonlijke nummers om de titels gestreden. Bij de jongens had HVGB een duidelijk overwicht. Bij de meisjes was het verschil tussen de kopploegen HVGB en Zwemclub Haarlem zeer gering. De kampioenstitels wreden door de na volgende zwemmers en zwemsters veroverd: Meisjes: 25 m. rugslag (A) L. Bijkerk (HVGB) 18.1 sec.; 50 m. rugslag (B) C. Braun (DWR) 37.7 sec.; 50 m. rugslag (C) R. Severrijnse (HVGB) 41.3 sec.; 25 m. schoolslag (A) C. Grens (DWR) 20.5 sec.; 50 m. schoolslag (B) A. Zwenneburg (DWT) 45.3 sec.; 50 m. schoolslag (C) N. de Zwart (HVGBi 44.7 sec.; 25 m. vrije slag (A) E. Schreuder (Haarlem) 16.7 sec.; 50 m. vrije slag (B) A. Wessels (DWR) 34.5 see.: 50 m. vrije slag (C) R. Nelissen (DWT) 33.9 sec. Jongens: 25 m. rugslag (A) D. de Bruin (HPC) 19.2 sec.; 50 m. rugslag (B) P. Fuyk- schot (HVGB) 34.8 sec.; 50 m. rugslag (C) E. Roem (HVGB) 38.3 sec.; 25 m. schoolslag (A) D. Meulenberg (HVGB) 20.4 sec.; 50 m. schoolslag (B) F. Ludding (HVGB) 42,6 see.; 50 m. schoolslag (C) R. Boon (HVGB) 36.2 sec.; 25 m. vrije slag (A) R. Band (HPC) 15 sec.; 50 m. vrije slag (B) T. Blok (HPC) en G. Westerman (DWT), beiden in 30.7 sec.; 50 m. vrije slag (C) R. Wildschut (DWR) 29 sec. De estafettes werden als volgt gewonnen: 3 x 25 m. wisselslagestafette meisjes: HVGB 56,2 sec.; 3 x 25 m. wisselslagestafette jon gens: HVGB 55.9 sec.; 4 x 50 wisselslagesta fette meisjes: DWR 2 m. 48.2 sec: 4 x 50 m. wisselslagestafette jongens: HVGB 2 m. 34.6 sec.; 5 x 50 m. vrije slagestafette meis jes: HVGB 3 m. 4.7 sec.; 5 x 50 m. vrije slag estafette jongens: Zwemclub Haarlem 2 m. 33.9 sec.; 20 x 50 m. vrije slagestafette mixed: HVGB 5 m. 12.1 sec. Puntentelling. Jeugdclubkampioen meisjes: 1. HVGB 733 punten; 2, Zwemclub Haarlem 736 punten; 3 DWR. Jeugdclubkampioen jongens: 1. HVGB 635.5 punten; 2. Zwemclub Haarlem 671,2 punten; 3. DWT 696.5 punten. HVGB kwam door deze standen in het bezit van de beide door Kring Haarlem uit geloofde wisselbekers. Deze interessante zwemmiddag werd nog opgeluisterd door de kunrtzwemgroep van de Zwemclub Haarlem. Achtereenvolgens werden uitgevoerd een mars, fantasie, door Ankie Kuiper en Lineke Paanakker; Lie- bestraura door Elly Hölsken en Mia Pieters en Limelight. Tenslotte speelden twee jeugdploegen, samengesteld uit Haarlemse spelers een waterpolowedstrijd. Na afloop van de wedstrijden heeft de voorzitter van de zwemcommissie van Kring Haarlem, de diploma's en bekers uitgereikt. I BINNENLAND Op 53-jarige leeftijd is te Delft plotse ling overleden de musicus Kees Panman, altist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De hoofdcommissarissen van politie te Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage, de heren H. A. J. G. Kaasjager, H. M, C. A. Staal en J. H, A. K. Guallhéide van Weezei, vertrokken gisteren op uitnodiging van de Britse politieautoriteiten per vliegtuig naar Londen om gedurende een week het politie apparaat in Groot Brittannië in ogenschouw te nemen. Ook de hoofdcommissarissen van politie te Hamburg, München, Frankfort a. d. Main en Hannov-er reisden naar Londen met hetzelfde doel. De grote bloemententoonstelling „Am- stelflora 1954", die tien dagen in het R.A.I.- gebouw te Amsterdam is gehouden, is Zon dagavond om elf gesloten. De voorzitter van het tentoonstellingsbestuur, de heer J. H. Kauffmann, deelde mede, dat de expositie een groot succes is geweest. Totaal zijn er 251.794 bezoekers geweest (224.126 betalen de), waarvan 17.800 scholieren. De médaille, welke de Koningin beschikbaar had gesteld is toegekend aan de Aalsmeerse Tuinbouw- bond en de médaille van Prins Bernhard aan de firma Van Staveren uit Aalsmeer. Inbrekerp zijn er in geslaagd uit de safe van een lompengroothandel te Am sterdam (M. Boers en Zoon N.V.) een bedrag groot f 3500 weg te nemen. Het pand waar in de safe zich bevindt wordt verbouwd en men vermoedt dat de schuldigen zich zonder moeite toegang hebben verschaft met een valse sleutel. Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam: mr. B. Kist, thans substituut officier van justitie bij voormelde recht bank. Zaterdagavond vertrok van het station te Maastricht de laatste goederentrein naar Hasselt. Deze trein was de laatste op het baanvak HasseltMaastricht. Van vandaag af zullen reizigers van en naar Hasselt ge bruik moeten maken van autobussen. Talrijke artsen uit stad en land en vele vooraanstaande figuren uit de medische wetenschap waren Zaterdagnamiddag naar het internationaal Cultureel Centrum te Am sterdam gekomen om afscheid te nemen van de scheidende secretaris-penningmeester van de Koninklijke Maatschappij tot Bevor dering der Geneeskunst, dr. F. Wibaut. Bijna negen jaar heeft dr. Wibaut deze functie vervuld en hij heeft eën belangrijke rol ge speeld bij de opbouw van de maatschappij die tijdens de oorlog werd opgeheven na de bevrijding. Vanmorgen om acht uur wilde een zevenenvijftigjarige Haarlemmer, komende op zijn fiets van de Ramplaan, links af in de richting van de Elswoutslaan rijden. Op dat ogenblik naderde uit deze laan een auto. De wielrijder reed tegen de achterkant van de auto op en liep een kneuzing aan zijn lin kerschouder op. Hij is naar het Marine hospitaal overgebracht. Een negenjarige jongen te Heemstede werd Vrijdagmiddag om twaalf uur op de Lanckhorstlaan aldaar achterna gezeten door een schoolvriend. Hij stak achter een -auto om de-weg over, maar bemerkte een andere auto te laat. De jongen werd aangereden en brak een- bovenbeen. Aan het Nutssemmarhim voor Paedago- gïek te A'dam slaagde, voor deacte paeda- gogiek M.O. (B) de heer E. Velema te Haarlem. Om half vijf gistermiddag heeft in de Wilhelminastraat nabij de Mauritsstraat een auto, die te veel naar rechts uitweek, een wielrijdster uit Heemstede aangereden. Zij is in bewusteloze toestand naar het Diaco- nessenhuis overgebracht. HAARLEM EN OMGEVING Mejuffrouw dr. M. E. Nolte, wethoud- ster van Onderwijs van Bloemendaal. is morgen, 6 April, verhinderd spreekuur te houden. Donderdag 8 April geeft de speeltuin vereniging „Het Oosterkwartier" met mede werking van de onderafdelingen jeugdfan- fare, 'trommelcorps, rhylhmische dansclub, gymnastiek, tafeltennis en korfbal eën pro- paganda-feestavond in de Gem. Concertzaal. Zaterdagavond is ingebroken in de Hildebrandschool aan -de Rijksstraatweg. Al vorens binnen te kunnen dringen heeft men een muur van twee meter hoogte moeten overklimmen en een rüit moeten verwij deren. Uit het natuurkundelokaal werd een projectieannaraat ter waarde van f230 ont vreemd. Tijdens de terugtocht heeft men zich de klimpartij over de muur met behulp van een tafeltje vergemakkelijkt. De heer A. van Wijk te Haarlem is Zondag tijdens een wedstrijd om het gewes telijk kampioenschap van Nederland, ge houden door de R.K. Technische Ontwikke lingsclub van de R.K. Kappersbond te De Bilt, kampioen met 298 punten geworden; zijn stadgenoot de heer J. Gijsbert werd derde. Aan het concours was een vrije wed strijd in de klasse a verbonden. De heer A. van Wijk won de eerste prijs met 289 punten. Vrijdagmiddag is ter gelegenheid van de opening van de Keukenhof te Lisse een luchtballon, waaraan een vlag bevestigd was, de lucht ingegaan. De ballon is te An gerlo bij Doesburg aan de grond gekomen en gevonden door de landbouwer Beffelink. Een afstand van 112 kilometer is afgelegd. De genodigden van de openingsplechtigheid waren in de gelegenheid de af te leggen afstand te raden. Jhr. W. Boreel, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, heeft de beste benadering van de afstand gegeven. Door het regenachtig weer is het Zondag niet druk geweest op de tentoonstelling. Het weer is echter gunstig geweest om de rots- tuintulpen, de tulipa's en de narcissen te doen groeien. Indien het weer in de komen de dagen zacht is en de zon schijnt zal Keukenhof spoedig in volle fleur staan. Dinsdag 6 April worden op de Keukenhof de burgemeesters en wethouders van Rotter dam en Huil verwacht en Donderdag 8 April een aantal Belgische journalisten. Jacques Fath en zijn gezelschap zullen Zon dag 11 April worden rondgeleid. ADVERTENTIE J.L.O.-motor. 49 cc. 1.5 PK, Verlichting 6 V., 16,5 Watt SPARTA J. L. O., de ideale combinatie die U zekerheid geeft OVERVEEN HAARLEM, 3 April 1954 GEHUWD: 3 April, D. Schreinders en J. Boelhouwer. BEVALLEN van een zoon: 1 April, J. A. C. BoonSmolders; 2 April, D. van Dijk— Vogelaar; J. P. Bellsevan der Genugten; 3 April, G. C. van NordeSchrijnemaekers. BEVALLEN van een dochter:" 2 April. B. van der Wiel—Dijkstra. OVERLEDEN: 2 April, G. Vlasveld, 79 j„ Maerten van Heemskerkstraat.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1954 | | pagina 3