Malenkov oppert mogelijkheid van Oost-West conferentie eerbericht OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT President vermoord Koele reactie uit Londen en uit Washington Liberiaanse tankboot ramde brugpijler in Suezkanaal Mendès-France gaat weer een drukke tijd tegemoet Veelbetekenende ontspanning in de Sovjet-houding Diamanten gevonden in vliegtuigwrak Het woord is aan Grote diefstal in Suriname Scheepvaart was drie dagen gestremd Oude jaar uitgeluid met onderhoud onder vier ogen met Hammarskjoeld Peking poogt Chinezen van Formosa te lokken President van Panama dood geschoten Groot-Brittannië houdt zijn hart vast Eerste KLM-vliegtuig in Sao Paulo Sovjet-Unie wil twee Amerikanen vrijlaten tl i* Irak breekt diplomatieke relaties met Rusland af Rus in Wenen verdwenen Onthulde Amerikaan Britse defensie-geheimen? Overval met machinegeweren Duitse zaakgelastigde te Londen in last? Vandaag wordt stadsbestuur namens Haarlem begroet Zij eist tevens 11 kinderen op Weerrapport 69e JAARGANG No 149 Hoofdkantoor Grote Houtstraat 93, Haarlem. Telefoon 15295 (zes lijnen) Directie, Hoofd redactie, Redactie en Administratie. Bijkantoor in Haarlem-Noord, Soendaplein, Tel. 12230. Drukkerij Zuider Buitenspaarne 12, Tel. 15295. Directeur Hoofdredacteur: Robert Peereboom MAANDAG 3 JANUARI 1955 Haarlems Dagblad 298e JAARGANG No 303 Uitgave Grafische Bedrijven Damiate N.V. Verschijnt dagelijks beh. opZon-en Feestdagen. Abonnement p. week 50 ct., p. kwartaal 6.50, franco p.p. ƒ7.-Losse nrs. 12ct. Postgiro 273107 Advertentietarieven op aanvraag verkrijgbaar Directie: P. W. Peereboom en A. D. Huijsman DE EERSTE opzienbarende hevigheid in het nieuwe jaar heeft zich in een kleine Midden-Amerika an.se republiek voorge daan. Het staatshoofd van Panama is ver moord. José Antonio Remón was niet alleen sinds 2i/2 jaar president der republiek,maar hij gold ook, al langer, als Panama's sterke man. Eerst was alleen de sterke arm in hem belichaamd, want hij werd „chef der nationale politie" een ambt dat niet kenmerkend pleegt te zijn voor moderne democratische verhoudingen. Hij wipte in 1949 president Chanis, die een dokter was. geen politicus. Men zou kunnen zeggen „dus geen politicus", ware het niet dat zich enkele uitzonderingen op de regel hebben voorgedaan (waartoe Clemenceau behoorde). In Mei '51 wierp de politieman het bewind1 van president Arias omver en deed hem opvolgen door een staatsman met de indrukwekkende naam Alcibiad.es Arosemena. Maar reeds een jaar later besloot hij zelf het gestoelte der ere te beklimmen dat der macht was hem kennelijk al ten deel gevallen en werd door de nationale coalitie van vijf partijen met de grootste meerderheid, die de natie ooit voortgebracht hadi, gekozen. Men moet daar wel aan toevoegen dat de republiek Panama pas sind's 5.1 jaar bestaat. Maar goed: wie op deze wijze gekozen wordt, zelfs in een jonge republiek, mag met enige reden verwachten dat hij een termijn van vier jaar kan uitdienen, en als hij sterke man is zelfs hopen op herkiezing. Het is in José Antonio Remón's geval niet bewaar heid. Men heeft hem na slechts tweeënhalf jaar bewind doodgeschoten. Men heeft dat op bijzonder krachtdadige wijze gedaan, door er een mitrailleur voor te bezigen. Hij is, zo wordt ons uit de verre verten bericht: doorzeefd met kogels. En dat terwijl hij juist in de beste stemming verkeerde en met vrienden een feestje vierde op de ren baan, omd'at zijn paard Valley Star een race gewonnen had. De mitrailleur maaide :iog enkele andere lieden weg en de hele overval was zo verrassend in zijn werk gegaan, dat twee van de drie daders nog ontkwamen ook. Op hen werd door de nationale garde een grootscheepse jacht ingezet. De daders schijnen aanhangers van de indertijd door Remón verdreven president Arias te zijn. Zeker hebben zij weinig respect getoond voor Remón's politie, die sinds zijn aftreden als haar opperste chef er blijkbaar ook niet beter op was geworden. Want het lijkt' wel kras dat moordenaars met zo opvallend wapen tuig als een mitrailleur op het staats hoofd los kunnen trekken en er dan nog tussenuit komen ook. De republiek Panama is niet groot. Haar grondgebied' heeft tweemaal de omvang van Nederland, maar zij telt niet meer dan ruim 800.009 inwoners. De historie die tot haar onafhankelijkheid! leidde is een beetje zonderling on hangt nauw samen met do wording van het Panama-kanaal. Panama was een eeuw geledën nog een onrustige provincie van Columbia, met neigingen tot afscheiding van die staat. Het was al een keer geprobeerd, maar mislukt. In 1858 werd' Columbia een federatie en Panama een bondsstaat daarin. Toen ging het een jaar of dertig beter, maar daarop werd het centrale bewind hersteld en Panama kwam weer in opstand. Intussen was de eerste Panama Kanaal-maatschappij bezweken. Maar de Verenigde Staten besloten een nieuwe te stichten en het werk voort te zei ten. Zij kregen van de Columbiaanse regering een pachtcontract voor de kanaal- zóne los; toen het parlement dat niet wou goedkeuren lokten zij een opstand in Pa nama uit. Panama verklaarde zich op 3 November 1903 onafhankelijk, werd' bin nen tien dagen d'oor de Verenigde Staten erkend, Verleende hun het eeuwig bezit van de kanaalzone en ging een voordelige toekomst tegemoet. Want het kanaal werd voltooid; in 1914 voer het eerste schip er door en het heeft sindsdien de Panamese welvaart niet gering bevorderd. Maar staatkundig was de nieuwe repu bliek onderhevig aan kinderziekten en daarom hadden de Verenigde Staten zich dan ook vaderlijk het recht van tussen komst bij ordeverstoring voorbehouden. Dit werd wel een beetje veelvuldig toegepast, zodat Panama opnieuw ontstemd raakte en in '39 bedong dat interventie alleen met zijn toestemming zou geschieden. Zo heel erg onafhankelijk is het gedurende de halve eeuw van zijn eigen bestaan dus toch niet geweest. En het is de vraag of het nu niet weer in Amerikaanse tussenkomst zal moeten toestemmen. Tenzij het bewind die fier verwerpt en een nieuwe sterke man ontdekt die door een coalitie gekozen kan worden. En die zich dan wel met bijzondere zorg aan het politic-apparaat zal wijden, opdat, dit geen mitrailleurs onopgemerkt laat rondrijden. R. P. BAGDAD (AFP) Irak heeft besloten de diplomatieke betrekkingen met de Sov jet-Unie te verbreken, zo wordt van offi ciële zijde te Bagdad vernomen. WENEN (Reuter) De politie te We nen heeft van de Russische autoriteiten het verzoek gekregen te helpen bij de opsporing van luitenant-kolonel Gregor Rapolov, directeur-generaal voor de vroe gere Duitse activa in Oostenrijk, die spoorloos is verdwenen. Hij is Zaterdagoch tend voor het laatst gezien. LONDEN (AFP) Het Britse socialis tische blad „Daily Herald" schrijft in grote opmaak, dat de commandant van een Ame rikaanse basis in Engeland geheimen aan de Amerikaanse tijdschriften „Aviation Week" en „Aviation Age" heeft onthuld. Het zou gaan om zeer geheime gegevens betreffende opslagplaatsen van atoom bommen in Groot-Brittannië. Volgens het b'.ad zijn-de stafchefs van de Britse strijd krachten „verontwaardigd, maar niet bij machte er iets aan te doen". MOSKOU (Reuter) De Sovjet-Russische premier Malenkov heeft geantwoord op vragen, die hem waren gesteld door Charles Edward Schott, leider van het kantoor te Washington van „Telenews" een Amerikaanse maatschappij voor televisie-journaal-uitzendingen. Malenkov zegt in zijn op Nieuwjaarsdag door de voornaamste Sovjet-Russische dagbladen gepubliceerde antwoorden dat de Sovjet-Unie „bereid is alles in het werk te stellen, om het tot stand komen van durende en vriendschappelijke betrekkingen tussen de landen te waar borgen". In antwoord op de vraag of hij voorstander is van besprekingen, welke zouden leiden tot een samenkomst van de leiders der Sovjet-Russische, Britse, Franse en Amerikaanse regeringen, zei Malenkov dat „deze Westerse landen pogen op eigen houtje een oplossing te vinden voor de belangrijkste inter nationale vraagstukken", waaraan hij toevoegde: „een bijeenkomst van de leiders der regeringen van Frankrijk, Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en de Verenigde voor vraagstukken, welke op viermogendfiedenbesprekingen zouden moeten Staten zou zich niet gestelc moeten zien tegenover reeds getroffen beslissingen ip viermogendne worden behandeld". De Sovjet-premier zeide ook dat er een basis bestaat voor „het ontwikkelen en versterken van de vriendschapsbanden tussen de volken der Verenigde Staten en van de Sovjet-Unie". Malenkovs antwoorden schijnen in te houden, dat de Sovjet-Unie geen bezwaar heeft tegen besprekingen tussen de vier regeringsleiders, mits deze zich niet zien gesteld tegenover reeds tevoren door de Westerse mogendheden genomen besluiten. Westerse waarnemers te Moskou merken op dat Malenkov niet, zoals andere Sovjet woordvoerders, heeft gezegd dat vier- mogendhedenbesprekingen, na de be krachtiging der Parijse overeenkomsten welke onder meer voorzien in bewape ning van West-Duitsland „zinloos" zijn. Malenkovs antwoorden worden te Moskou uitgelegd als een veelbetekenende ont spanning in de Sovjet-houding. In antwoord op de vraag: „Is er nog iets dat u het Amerikaanse volk zou wil len zeggen?", antwoordde Malenkov: „Ik zend het Amerikaanse volk mijn harte lijke groeten en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Er bestaat een volledige basis voor de ontwikkeling en bestendiging van de vriendschap tussen de volken der Ver enigde Staten en van de Sovjet-Unie. Ik vertrouw er op, dat het Amerikaanse volk in aanzienlijke mate zal bijdragen aan de grote éxi nobele zaak van het versterken van de vrede tussen de volken". Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft naar aanleiding van het inter view met Malenkov verklaard, dat een verdere conferentie over het Verre Oosten nuttig kan zijn, „zodra alle betrokkenen het er over eens zijn, dat een bepaalde kwestie rijp is voor verdere bespreking." „Het is onwaarschijnlijk dat een confe rentie om kwesties van het Verre Oosten in het algemeen te bespreken, in dit sta dium vorderingen zou maken." Over Malenkovs antwoord aangaande een mogelijke conferentie der Grote Vier zegt de verklaring, dat de Sovjet-premier niet had gezegd, dat hij bereid is tot een viermogendhedenconferentie op het hoog ste of enig ander niveau. In de Britse ver klaring worden vervolgens vroegere offi ciële verklaringen over de Britse houding ten aanzien van deze kwestie aangehaald, waarin duidelijk wordt gemaakt, dat er geen sprake van een conferentie kan zijn vóór ratificatie van de Parijse overeen komsten. (United Press) De officiële Ameri kaanse reactie op de jongste verklaringen van premier Malenkov is koel. In officiële kringen was men van mening dat hij niet meer deed dan het herhalen van propa gandateksten. Het Amerikaanse standpunt blijkt volkomen overeen te stemmen met dat wat officieel in Londen naar voren is gebracht. Amerikaanse kringen zeiden dat de Rus sen zich, bereid moesten tonen een Oosten rijks vredesverdrag te sluiten om aan te geven dat het hun ernst was met cie „vreedzame regeling van geschillen". De zegslieden zeiden dat Malenkov in zijn verklaring teruggreep op de propaganda van het Stalin-tijdperk dat Rusland „in gesloten" wordt door het Westen. Een con ferentie over het Verre Oosten met Rus land en communistisch China zou waar schijnlijk ontaarden in een forum voor communistische propaganda betreffende Formosa. Wel zou de Amerikaanse regering stel lig bereid zijn premier Mendès-France toe te staan iedere maatregel die hem goed zou dunken te nemen om te komen tot een viermogendheden-conferentie nadat de Parijse accoorden geratificeerd zijn. Zij meenden dat nu de solidariteit van het Westen verder geconsolideerd zou kunnen worden door een ratificatie van de Parijse overeenkomsten, Rusland ondanks zijn felle verweer daartegen toch wel bereid zou zijn aan een viermogendheden-confe rentie deel te nemen. LONDEN (Reuter/A.F.P.) Bij het wrak van de Britse „Stratocruiser" die op Kerstdag op het Schotse vliegveld Prest- wick verongelukte, zijn drie diamanten ge vonden. Deskundigen van een Londense verzekeringsmaatschappij zijn bezig de overblijfselen van de 250 postzakken, die het toestel op zijn laatste vlucht vervoerde, te onderzoeken, aangezien het vermoeden bestaat, dat zich hierin een zending dia manten ter waarde van ongeveer tien mil- lioen gulden bevond. Een New Yorkse diamanthandelaar ver klaarde in New York, dat het verongelukte vliegtuig de maandelijkse verzending dia manten voor Amerikaanse handelaars ver voerde. Hij wilde geen raming geven van de waarde van de zending. Wel zei hij, dat de ruwe stenen volledig verzekerd waren en door 't diamantsyndicaat in Londen naai de Verenigde Staten waren gezonden voor bewerking en verkoop. DIT NUMMER BESTAAT UIT .TIEN PAGINA'S Ralph Waldo Emerson: De jaren leren ons veel dat de dagen niet weten. De Surinaamse politie is het nieuwe jaar begonnen met een onderzoek naar wat de grootste diefstal in de geschiedenis van Suriname schijnt te zijn. Uit de kluis van de Surinaamse Bank in Nickerie wordt een bedrag van 3,5 ton vermist. m (Van onze correspondent in Parijs) Premier Mendès-France heeft, na aan vaarding door het Franse parlement van de accoorden van Parys, de laatste dag van het vorige jaar geen tyd verloren laten gaan om te bewijzen dat hij nog steeds ge looft in de mogelijkheid van een toenade ring tot de communistische landen. Zater dag heeft Dag Hammarskjoeld, de secreta ris-generaal van de U.N.O., ruim een uur op Orly vertoefd en op verzoek van Men dès-France hebben beide staatslieden die tijd in een bureau op de vlieghaven met el kander gesproken. Waarschijnlijk heeft de Franse premier zich laten inlichten over de vorderingen van de ontwapeningscommissie in New York. De secretaris-generaal was uit Londen gearriveerd om via Nieuw Delhi, waar hij intussen is geland, verder te vliegen naar Peking. Daar gaat hij met Tsjoe En Lai besprekingen voeren over de bevrijding van elf Amerikaanse piloten, die daar or.der beschuldiging van spionnage worden vast gehouden. Men vermoedt dat hij bovendien :1e weg wil effenen voor de officiële erken- I ,;ng van het bewind in Peking en indirect voor zijn toelating tot de U.N.O. Mendès- France zal zeker de Indo-Chinese kwestie ter sprake hebben gebracht, waarover hij ook in Parijs met de hoogste Franse ver tegenwoordigers in Noord- en Zuid-Viet- nam, Sainteny en generaal Ely, uitvoerig heeft gesproken. Het is bekend dat Mendès-France half Januari de portefeuille van Buitenlandse Zaken aan een ander en vermoedelijk de huidige minister van Financiën, Edgar Faure over zal dragen. Voor deze laat ste twee weken heeft hij een zware agenda af te werken en daarmee is hij met al zijn recepties en ontvangsten ondermeer van de Amerikaanse Miss Melk, die hem 48 flessen van zijn geliefde drank, uit alle sta ten een, kwam overhandigen dit week einde begonnen Volgende week zal de minister-president een officieel bezoek aan Rome brengen en de tijd die hem dan nog resteert wil hij ge bruiken om de grondslagen voor een poli tiek van ontspanning nog sterker te maken. Het parlement heeft bij de ratificatie-de batten de laatste twee weken duidelgk doen blijken dat de Duitse herbewapening de toenadering tot het Oostelijke blok niet mag ondermijnen. En het interview, dat Malenkov aan een Amerikaans journalist heeft toegestaan, beschouwt men als een tamelijk hoopvol teken, dat Moskou ondanks de ratificatie der Parijse accoorden de deur voor verdere besprekingen althans met de Verenigde Staten niet heeft dichtgegooid. En voor ISMAILIA (Reuter/A.F.P.) De eerste schepen, die sedert 31 December niet door het Suezkanaal konden varen door de bot sing van de tankboot „World Peace" tegen een pijler van de spoorbrug bij El Ferdan, zouden hun vaart door het kanaal heden morgen kunnen hervatten. Volgens een be richt van Lloyds uit Singapore is het 10.000 ton metende Liberiaanse tankschip vrijgekomen en op weg naar Singapore. Zondagnacht deelde de hoofdingenieur van de Kanaalmaatschappij mede, dat de gevaarlijkste fase van het demonteren van de ingestorte brug voorbij was. Toen men deze met oxy-acetyleenbranders in drie stukken zaagde, bestond er door de von ken der branders gevaar voor explosie in de lading olie van het tankschip. Aanvankelijk dacht men dat het scheep vaartverkeer tenminste acht dagen zou zijn geblokkeerd. Het ongeluk dat het ergste in de geschie denis van het kanaal wordt genoemd, werd veroorzaakt, doordat de „World Peace", eigendom van de „World Tanker Com pany" te Monrovia, op weg met een lading ruwe olie uit de Perzische golf naar Gi braltar, vlak voor de brug een defect aan de stuurinrichting kreeg, waardoor een aanvaring tegen de middenpijler onver mijdelijk was. Een stuk van de metalen brug met een gewicht van 150 ton kwam op het achterschip van de tankboot terecht. De neergestorte brug klem met de „World Peace". TOKIO (Un. Press) Peking heeft ver giffenis beloofd aan nationalistische Chi nese soldaten die naar de communisten overlopen. Zij zullen gelijke behandeling krijgen als de soldaten van Mao Tse Toeng. De Chinese minister van Defensie generaal Peng Teh Huai heeft beloofd dat de over lopers hartelijk verwelkomd zullen wor den, dat hun misdaden uit het verleden vergeven zullen worden en dat zij een be loning krijgen wegens goed gedrag. Ook beloofde hij een werkkring overeenkomstig hun kennis. Persoonlijke bezittingen zul len niet geconfisceerd worden. Peng, die het bevel heeft gevoerd over de Chinese „vrijwilligers" tijdens de Ko reaanse oorlog, deed deze beloften in een speciale proclamatie aan welke veel aan dacht is besteed door radio-Peking en het nieuwsagentschap Nieuw China. Troepen van Tsjang Kai Tsjek die overlopen of hun wapens vrijwillig neerleggen, krijgen een vrijgeleide om ongehinderd door de linies der Chinese communisten te komen. PANAMA-STAD (Reuter) Kolonel- José Antonio Remon, de populaire presi dent van Panama, is Zondagavond ver moord toen hij de overwinning vie-rde van een van zijn renpaarden op een renbaan in de stad Panama. Een aantal vermoe delijk drie onbekend gebleven mannen opende het vuur met lichte machinegewe ren. De 46-jarige president stierf in een ziekenhuis. Zes van de gasten van de president werden gewond en een lid van zijn lijfwacht werd dodelijk getroffen. President Remon is vroeger hoofd van de politie geweest. Gedurende de laatste tien jaar was hij de „sterke man" van Pa nama. In Mei 1952 werd hij met grote meerderheid tot president gekozen. De politie is dadelijk begonnen met de jacht op de moordenaars van haar voormalige chef. In de stad Panama zijn verscheidene mensen aangehouden. José Remon Quizado, vice-president en minister van Buitenlandse Zaken, is als president geïnstalleerd. Kolonel Remon had de steun van vijf politieke partijen. Een Panamese functionaris te New York heeft verklaard, dat in Panama een vrouw is gearresteerd, die bij de aanslag zou zijn betrokken. Zij behoorde tot de partij van de vroegere president Arnulfo Arias. Uit Balboa (havenstad in Panama) meldt AFP, dat oud-president Arias is gear resteerd. Lijfwachten van de president, die het vuur beantwoordden zouden de Olym pische zwemmer Danila Sousa hebben ge dood. Deze zou een aanhanger van Arias zijn geweest. Volgens onbevestigde berichten is de politie begonnen met de opsporing van aanhangers van Arias. De regering van Arias werd in Mei 1951 omvergeworpen, na een bewind van anderhalf jaar. Dag Hammarskjoeld, secretaris-generaal van de VNO en Huang Haiang, Chinees zaakgelastigde in Londen, lopen hier samen over een van de landingsbanen van Lon don Airport, ivaar Hammarskjoeld op oude jaarsdag uit New York arriveerde. De secretaris-generaal had een bespreking met Anthony Eden voor hij verder vloog naar Peking, waar hij de kwestie van de Amerikaanse vliegers, die door de Chinese communisten op beschuldiging van spion nage worden vastgehouden, zou bespreken. Parijs is het nieuwe jaar dan ook ingezet onder een nogal optimistisch gesternte. Dit jaar, zo heeft Mendès-France in zijn oudejaarsboodsehap verklaard, moeten we onze economische onafhankelijkheid vol tooien en daaraan zal hij zijn krachten van half Januari af dan ook volledig wijden. Een economisch en daardoor politiek sterk Frankrijk zal zo ongeveer was de strek king van zijn uitnemende toespraak dan zijn natuurlijke missie kunnen volbren gen. Gericht op wederzijds begrip en toena dering tussen alle volkeren van onze ver deelde wereld. (Van onze correspondent in Londen) Deze week zal de beslissing vallen over de spoorwegstaking, die Zondag dreigt te beginnen. De Nationale Unie van Spoor wegpersoneel legt de laatste hand aan de voorbereidingen. Een aantal districtsver gaderingen van de vakbond heeft zich ten gunste van de door het bondsbestuur ge dane stakingsvoorstellen uitgesproken. Aller hoop is gericht op het tussentijdse rapport van het door de regering inge stelde Hof van Onderzoek, dat Woensdag wordt verwacht. Indien het Hof als zijn mening mocht uitspreken dat de loontarie- ven dienen te worden herzien, dan zal de staking zo goed als zeker worden afgelast. Het ziet er echter grimmig uit. Indien het tot staking komt zal ook het vracht- goederenvervoer langs de weg bij het con flict worden betrokken en mogelijk even eens de postverzending, voor zover deze van extra vervoersmiddelen zou gebruik maken. Het spoorwegpersoneel heeft het dreige ment geuit dat de transportarbeiders, die extra werk verrichten om goederen te ver voeren, die anders per spoor zouden gaan, als onderkruipers zullen worden be schouwd. De staking van 11.000 arbeiders bij de Standard automobielfabrieken loopt af. Men verwacht dat zij heden het werk zul len hervatten. LONDEN (Reuter Oskar Schlitter, de Duitse zaakgelastigde in Londen, is Zon dagavond met zijn echtgenote uit Londen naar Bonn vertrokken. Hij zal zich in Bonn moeten verantwoorden omtrent het bericht in de „Daily Sketch", dat zijn echtgenote op een Kerstviering op de ambassade En geland „vijandelijk gebied" zou hebben genoemd. Oskar Schlitter zei voor het vertrek, dat zijn reis naar Bonn niets te maken had met de speech van zijn vrouw. Een woordvoerder van de ambassade ver klaarde echter, dat een onderzoek was in gesteld naar berichten over een „indis cretie, begaan door een lid van het gezin van de zaakgelastigde". Zondag om 22.15 uur (Nederlandse tijd) is het eerste KLM-vliegtuig in Brazilië's tweede stad, Sao Paulo, aangekomen. Het is de D.C. 6-B „Abel Tasman" (PH-DFN), gezagvoerder Deenik, aan boord waarvan, de heer J. Lodewijks, chef van de redactie van Haarlems Dagblad-Oprechte Haar- lemsche Courant, de reis had meegemaakt om Haarlem bij het vierhonderdjarig be staan van Sao Paulo te vertegenwoordigen. Het toestel was Zaterdagmiddag om vier uur van Schiphol vertrokken en had voorts onder meer als passagiers de Braziliaanse consul in Amsterdam en Oostenrijkse en Zweedse voetballers, die een Zuid-Ame rikaanse tournee begonnen. De reis is voorspoedig verlopen. De vlucht van Rio naar Sao Paulo geschiedde onder dichte regens en zware bewolking. Vandaag zal de heer Lodewijks in Sao Paulo het stadsbestuur namens Haarlem zijn gelukwensen aanbieden bij het vier honderdjarig bestaan en hij zal daarbij de brief van burgemeester Cremers, welke reeds in ons blad werd afgedrukt aan de burgemeester van Sao Paulo overhandigen. Verder heeft Haarlems Bloei hem van vol doende materiaal voorzien om bij deze gelegenheid de aandacht op zijn stad te vestigen. WASHINGTON (Reuter/A.F.P.) Het Amerikaanse departement van Buitenland se Zaken heeft meegedeeld, dat de Sovjet- Unie heeft beloofd twee Amerikanen, die zij gevangen houdt, vrij te laten. Moskou eist tevens vrijlating van elf Russische kinderen, die zich in West-Duitsland en in Ide Verenigde Staten bevinden. De Russische belofte was vervat in een nota, die bij de Amerikaanse ambassade te Moskou werd afgegeven. De twee Amerikanen zijn de 38-jarige William T. Marchuk en de 31-jarige John H. Noble. Marchuk, een lid van de Ame rikaanse bezettingstroepen in Duitsland,was in Februari 1949 met een collega, de 28- jarige William A. Verdine, door Russische militairen te Dresden gearresteerd. Eerder werd gemeld, dat de Russen ook Verdine zouden vrijlaten. Noble bevindt zich sedert 1945 in gevangenschap. Voor de tweede wereldoorlog kwam hij als kind uit de Ver enigde Staten naar Duitsland. De elf kin deren zijn kinderen van Russen die zich tijdens de tweede wereldoorlog in Duitsland bevonden. Uit diplomatieke kringen te Washington werd vernomen, dat de Sovjet-Unie het terugkeren van de kinderen niet als voor waarde heeft gesteld voor de vrijlating van de Amerikanen. Naar vei'wachting zou de Russische eis voor de terugkeer der kin deren, die in dezelfde nota was vervat, ver worpen worden. Diplomatieke functio narissen zeiden echter dat Washington gaarne nota zou nemen van nieuwe argu menten ter ondersteuning van de Russische eis. (van hedenmorgen 7 uur) weers- toestand Helsinki Stockholm Oslo Kopenhagen Londen Amsterdam Brussel Parijs Bordeaux Grenoble Nice Warschau Berlijn Frankfort München Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Rome geheel bew. geheel bew. geheel bew. geheel bew. sneeuw geheel bew. onbewolkt geheel bew. geheel bew. sneeuw geheel bew. sneeuw motsneeuw geheel bew. onbewolkt geheel bew. sneeuw geheel bew. half bew. onbewolkt regen c »- U 5.* NNO 4 NO 3 N 4 NNO 12 NO 6 O NO 7 6 ONO 8 O 6 windstil a, ffi c 5 - 4» r-«* 2 -6 0 -2 0 -5 0 2 0,1 3 0,1 0 0,1 -3 0 -2 0 -2 0 -2 7 N ONO ONO O -3 0,5 -2 0,1 windstil -12 0 -6 1 -3 4 -2 0 -8 0 -11 0 5 2 N NO OZO ZZO w NNO Neerslag laatste 24 uur. :oeo.< -n v\ yxy orv jcooooooooconryYvronoooqj OOSTELIJKE WIND Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt, geldig van Maan dagavond tot Dinsdagavond, opge maakt om 10 uur: Zwaar bewolkt met verspreide opkla ringen en plaatselijk wat lichte neer slag. Matige tot krachtige Oostelijke wind. Temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst. 4 Januari Zon op 8.50 uur, onder 16.44 uur. Maan op 12.51 uur. onder 4.17 uur. Maanstanden 8 Jan. 13.44 uur: Volle maan 15 Jan. 23.13 uur: Laatste kwartier 24 Jan. 2.06 uur: Nieuwe maan 31 Jan. 6.05 uur- Eerste kwartier Hoog en laag water in IJmtiiden Maandag 3 Januari Hoog water: 10.05 en 22 42 uur. Laag water: 5.26 en 17 58 uur Dinsdag 4 Januari Hoog water: 11.20 en uur. Laag water: 6.38 en 19.13 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1955 | | pagina 1