Haarlemse jongens vormen buurt-voetbalclubs Bus naar Zandvoort waarschijnlijk tot Aerdenhout via Overveen Voor jubilaris Stalpers brengt 'f Kort en bondig elke dag nieuwe vraagstukken 1 grieven aan de redactie STADION NIEUWTJES Terrein voor busstation in Zandvoort Hij bleef er veertig jaar fit door H. M. van Weel 25 jaar notaris te Bloemendaal Trio Arte Fiato in Minerva DINSDAG 15 FEBRUARI 1955 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT Zolang er geen viaduct bij Heemstede is: Zatidvoorterweg wordt verbeterd Katholieke Vrouwen Beweging gaat carnaval vieren Minder stortplaatsen voor afval in Bloemendaal D ót wordt morgen een middagje op „hoog niveau"! Zowel letterlijk als fi guurlijk. Nieuw haltegebouw van N.Z.H. te Leiden Valentijnhulde Veertig jaar in rijksdienst Expositie „De Zeester" Bloemendaal koopt weiland in Aerdenhout Burgerlijke Stand van Haarlem Zolang er bij de halte HeemstedeAardenhout in de Zandvoortselaan nog geen viaduct is, zullen de bussen van de lijn HaarlemZandvoort tussen de Tempeliers straat in Haarlem en de Viersprong in Aerdenhout vermoedelijk via Overveen rijden om tegemoet te komen aan de bezwaren van hen die door de aanwezigheid van de gelijkvloerse spoorwegovergang grote stagnaties in de uitvoering van de dienst regeling van de toekomstige busdienst vrezen. De geprojecteerde route luidt: Tcmpeliersstraat, Van Eedenstraat, Wilhelminastraat, Zijlsingel, Zijlweg, Bloemendaalscweg, Elswoutslaan, Bovenweg, jhr. mr. C. J. A. den Texlaan, Bilderdijklaan, Oosterduinweg, Viersprong, Zandvoorterweg. In Aerdenhout fn Bentveld zullen de bussen stoppen aan het begin van de Zandvoorterweg bij de Viersprong, ter hoogte van de Koekoeksweg en omtrent de Spechtlaan. De kosten van het maken der halteplaatsen met bijkomende werken worden op zevenduizend gulden geraamd. Bovendien hebben B. en W. een voorstel Ingediend voor de verbetering van de Zandvoorterweg. B. en W. achten de verbetering van de rijbaan dermate noodzakelijk, dat daar mede met de meest mogelijke spoed dient te worden begonnen om gereed te zijn vóór ce seizoendrukte. Het wegprofiel is door verzakkingen ongelijk en vervormd; nog belangrijker is de aftakeling van de uit tcerslakken bestaande deklaag welke vrij wel alle samenhang heeft verloren en, naar het zich laat aanzien, het zwaarder en intensiever wordende verkeer niet zal hunnen weerstaan. Bij onderzoek is gebleken, aldus delen B. en W. de gemeenteraad mee, dat de iunderingsdikte nog juist voldoende mag worden geacht, zodat volstaan zou kunnen worden met een verbetering van het weg profiel, door uitvullen met een asfalt- mengsel en het daaroverheen aanbrengen van een geheel nieuwe asfaltdeklaag. Naar deskundig oordeel valt het beste resultaat te bereiken met een speciaal as- faltmengsel, een mengsel dat is aangepast aan de slechte staat van de teerslakken. De dikte van zo'n nieuwe deklaag kan op 3,5 cm worden gesteld. Bij normaal asfalt beton, dat brosser is, zou in vergelij king hiermede toe te passen zijn een laag ter dikte van ca. 4.5 cm, wat aanmer kelijk duurder wordt. Voor het verkrijgen van een zo groot mogelijke vlakheid en een juiste profile ring, is het gewenst, de deklaag te doen aanbrengen met een speciale afwerkma- chine. Aangezien de Dienst Publieke Werken niet over zulk materiaal en materieel be schikt, zal het aanbrengen van de asfalt- laag aan derden moeten worden opge dragen, aldus B. en W. Wat de'kosten van het aanbrengen van De afdeling Heemstede van de Katho lieke Vrouwen Beweging houdt een carna valsavond op Donderdag 17 Februari in het parochiehuis „Anno Santo" aan de Achterweg. Hieraan zal het ensemble „De Vrolijke Jongens" medewerking verlenen. De leden worden evenwel reeds om kwart voor acht in het gebouw verwacht, daar deze avond door een korte vergadering zal worden voorafgegaan. „NUT EN GENOEGEN" NAAR LAREN De Heemsteedse toneelvereniging „Nut en Genoegen", die onder regie van de heer L. Beek onlangs met groot lachsucces enige 1 opvoeringen heeft gegeven van „Knof- jlokia. het wondertonicum", klucht in drie bedrijven door Herman van der Veen, ver zorgt. hiervan Woensdag 2 Maart nog een voorstelling op het Juliana Sanatorium te Laren. De eventuele baten van deze opvoe ring zullen eveneens aan deze inrichting ten goede komen. (Verkort weergegeven) Zomertijd Wij zouden onze bewolkte en vaak re genachtige zomers wellicht heel wat aan genamer kunnen maken door de klok één minuut per dag of zeven minuten per week vooruit te zetten tot de langste dag bereikt is. Beginnen wij bijvoorbeeld op 28 Maart met 7 minuten en op 4 April nog eens 7 minuten dat is al 14 minuten winst in twee weken. Tot 20 Juni hebben wij dan 91 minuten, en dus IV2 uur meer zonneschijn of in elk geval meer daglicht. Daarna zetten we de klok elke week weer 7 minuten terug, te beginnen op 27 Juni 7 minuten, 4 Juli weer 7, tot op 19 September weer de gewone werkelijke tijd is bereikt. Toen wij nog onder de Duitse bezetting waren, werd de tijd een uur en veertig minuten verzet, dat kon toen zo in eens maar. De enige die er bezwaar tegen had den waren de boeren van wie de meeste zich er niet aan hielden. Dit schema heb ik al met verschillende boeren besproken, en er was er niet één, die hier niet voor voelde, dat beschouw ik als een gunstig teken. C. W. K.; Heemstede Olifant. Naar aanleiding van het artikel van uw medewerker J. L. en de reactie van „Lezeres" nog gaarne het volgende i.v.m. de strijd tegen de olifant. Het heeft mij verwonderd zo weinig re actie te zien op het ingezonden stuk van „Lezeres" over een zo geweldig belangrijk probleem. Er kan geen ding belangrijker zijn! Ik heb op een avond toen mijn doch tertje van zeven jaar niet slapen kon, om dat zij bang was voor de oorlog, aan haar bedje gezeten en heb toen alleen maar kun nen zeggen, dat dat alleen maar vér weg gebeurde. Ik ben me pijnlijk bewust ge worden, hoe ontoereikend deze woorden zijn, al heb ik er niet mijn hand op hoeven geven Alléén kan ik dit probleem niet oplos sen. maar met z'n allen kunnen we het Wèl! Want één fout moeten we zeer zeker niet maken: we moeten onze kinderen die een oorlog als iets onwerkelijks en onbe staanbaars zien, zéér zeker niet ervan wil len overtuigen, dat er toch niets aan te doen is en dat er toch weer oorlog komt. In tegendeel moeten wij, ouderen, het zien als de kinderen, want zij hebben gelijk! Het is mensonterend en waanzinnig en we moe ten weigeren het als een realiteit te aan vaarden, en er dan maar weer het beste van te hopen. Want op deze laatste wijze Werken we mee aan de misdaad. EEN LEZER de speciale asfaltdeklaag betreft, met in- beegrip van het maken van bushalten, het stellen van putranden en kolken, het bij stellen van trottoirbanden, enz., zal daar mede een bedrag van plus minus 75.000 gemoeid zijn. De afschrijving ware te stel len op maximaal tien jaren. B. en W. vragen de raad het crediet be schikbaar te stellen om de werken uit te voeren. B. en W. van Bloemendaal hebben be sloten een drietal stortplaatsen voor tuin afval op te heffen, te weten die aan de Noordlaan bij het gebouwtje van het PEN, aan de Zomerzorgerlaan bij het club huis van BMHC en aan de Laan van Bo- reel hoek Wickevoort Crommelinlaan. De weinige particulieren, die nog van deze stortplaatsen gebruik maken, zullen bij aanschaffing van een extra-vuilnisemmer hun tuinafval aan de vuilnisophaaldienst kunnen meegeven, tenzij zij evenals de hoveniers en andere bedrijven gebruik willen maken van de twee nog te handha ven stortplaatsen aan de Willem de Zwij gerlaan hoek Dompvloedslaan en de Zeeweg. De stortplaats aan de Zeeweg zal wor den gebruikt voor het storten van grotere hoeveelheden afvalstoffen van bedrijven- hoveniers, die per vrachtauto kunnen wor den aangevoerd. Daar tijdens de uren van openstelling van deze stortplaatsen toe zicht aanwezig zal zijn, zal kunnen worden voorkomen, dat afvalstoffen worden ge stort, die afkomstig zijn uit een andere ge meente, B. en W. van Bloemendaal delen de gemeenteraad mee, dat dit laatste kan worden beperkt door het heffen van een recht op het storten van afvalstoffen op de twee stortplaatsen, gelijk ook in andere gemeenten plaats heeft, waardoor afval- bezorgers in de kosten van het toezicht bijdragen. In de Donderdag te houden vergadering van de gemeenteraad zal een voorstel van B. en W. aan de orde komen de verorde ning heffen van rechten voor putruimen en afvalverwijdering aan te vullen met een bepaling, waardoor het mogelijk wordt rechten te heffen. ADVERTENTIE Letterlijk: Scheidsrechter Karei v. d. Meer zal het Olympisch Stadion na melijk niet via de gebruikelijke weg betreden, maar binnenvliegen in een helicoptère. Figuurlijk: In de oefenwedstrijd van het Voorlopig Ned. XI tegen het Franse Reims vinden een paar „Oude Kameraden" elkaar terug: Van der Hart, De Harder, Kopa, Jonquet, Pen- verne, Sinibaldi. Zondag j.l. speelde Reims een bril- lante wedstrijd voor de competitie (waarin zij de leiding heeft) tegen Racing Club Paris. Resultaat 52. En dan natuurlijk Abe en De Munck enkortom voetbal op „hoog ni veau" bij Voorl. Nederlands XIReims (aan vang 4 uur). Gunning aangehouden Maandag is in het hoofdkantoor van do N.Z.H. te Haarlem aanbesteed de bouw van een haltegebouw op het Stationsplein in Leiden. Er waren vijf inschrijvingen binnen gekomen, de hoogste was de aan- nemi/ngsmaatschaippij „De Condor" uit Am sterdam, voor f 179.900 en de laagste het aannemingsbedrijf Boele en Van Eesteron uit Den Haag, voor f 157.800. De directie van de N.Z.H. zal de gun ning aanhouden, aangezien de kostenbe rekening van de laagste inschrijvers niet strookt met de financiële wensen van de directie van de vervoermaatschappij. B. en W. van Zandvoort hebben de raads leden nog eens bevestigd, dat na de ophef fing van de tramlijn Zandvoort-Amster- dam, op het „Zwarte veld" (ongeveer 200 meter vóór het huidige eindpunt van de tram) een autobus-station zal worden ge sticht. Met de N.Z.H.V.M. wordt docr het ge meentebestuur thans onderhandeld over de vraag, wat met haar eigendommen te Zandvoort zal geschieden. Hoewel deze onderhandelingen nog niet zijn geëindigd, staat thans toch wel reeds vast, dat de gemeente eigenaresse van deze eigendom men zal worden, waaronder begrepen is een groot gedeelte van dit „Zwarte veld''. Een klein gedeelte daarvan echter behoort nog tot de N.V. Bouwmaatschappij J. N. van Rijswijk te Den Haag en wel een' op pervlakte van 267 vierkante meter, een perceel grond, dat een enclave vormt te midden van deze terreinen der N.Z.H.V.M. De genoemde N.V. wil echter deze grond aan de gemeente afstaan tegen 8 per m2, een aanbod, dat B. en W. aanvaardbaar achten. Dit is de reden waarom het col lege verzoekt, een crediet van 2350 met inbegrip van de bijkomende overdrachts kosten voor dit doel beschikbaar, te stellen. Sinds enkele weken is op initiatief van de heer H. Hartman, rechercheur-hoofd agent bij de Haarlemse kinderpolitie, een belangrijk opvoedend werk tot stand ge komen dat de Haarlemse jeugd een nieuwe ontspanningsmogelijkheid oplevert en te gemoet komt aan het verlangen van vede Haarlemse jongens tot het voetballen naar hartelust. Dit voetballen naar hartelust was tot voor- kort in vele gevallen niet mogelijk, omdat de jongens niet beschikten over een geschikt veld. Zij kozen vaak de straat, met alle gevolgen van dien. De politie moest hen, ook in het belang van hun eigen vei ligheid, van dit speelterrein verjagen, doch het is aan een niet genoeg te waarderen inspanning van de politie en met name de kinderpolitie zelf te danken, dat de jeugd er iets voor in de plaats kreeg. Op initia tief van de heer Hartman, die daartoe veler medewerking kreeg, zijn in diverse wijken van de stad de gemeente-sportvelden be schikbaar gesteld, met echte goalpalen en betere speelmogelijkheid dan de ruimten, waarmee de jongelui zich tot nu toe moes ten behelpen. Vele terreinen zijn iédere Woensdagmiddag vrij en het blijkt nu, dat deze accommodatie het voetbalvuur bij de Haarlemse jongens danig aanwakkert. Zij vormen elftallen en komen uit verschil lende wijken van de stad naar de aange wezen terreinen toe, teneinde hun krach ten te meten. Er hebben zich reeds meer dan twintig elftallen gevormd en ongeveer 250 jongens nemen aan de wedstrijden deel. De heer Hartman, daarbij ter zijde gestaan door de Dienst voor de Lichamelijke Op voeding en Sport, peciaal door de inspec teur, de heer S. Heyers, heeft de grootste voldoening van zijn plannetje, dat zulke ADVERTENTIE In het bericht dat wij gisteren plaatsten over de Valentijndag werden tot onze spijt enige dames die eveneens een bloemenhulde in ontvangst mochten nemen niet genoemd. Het waren mevrouw A. Hart-van Riessen en mevrouw A. Wijnrok-Ros beiden uit Haar lem. Mevrjuw Hart is een steunpilaar van de naai- en breigroep der Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers Ook mevrouw Wijnrok staat steeds voor een ieder klaar, hoewel zij zelf een groot gezin te verzorgen heeft. Meermalen stelde zij haar zomerhuisje ter beschikking van mensen die vacantie nodig hadden doch deze niet zelf konden betalen. goede resultaten heeft. Hij heeft de beste ervaringen met de jongens, die zelf zorgen dat de geest in hun ploegen uitstekend blijft en dat kwade elementen geen kans krijgen, roet in het eten te gooien. De prachtigste namen van clubs worden door de jongens vei-zonnen, zoals Tree-boys (uit de bomenbuurt), „Vliegende reigers" en „Snelle Roerdompers" (uit het vogel kwartier), „Thor" (Thorbeckebuurt)„Pe- ga-boys" (sterren-kwartier) en vele andere. Natuurlijk sukkelen al die voetballers met gebrek aan uitrusting. Zij zijn gauw tevreden en improviseren dat het een lieve lust is, doch een paar goede voetbalschoe nen zijn onontbeerlijk op den duur. Wie in dat opzicht nog iets te missen heeft, kan het opsturen of bezorgen bij de heer H. Hartman, kinderpolitie, Lange Wijngaard straat 16 te Haarlem. De animo van de jongens voor het spel heeft de heer Hartman verder gebracht tot overwegingen, hoe het in de toekomst op andere wijze nog mogelijk zal zijn een handje te helpen. Wij hebben dezer dagen meegedeeld, dat er bij de gemeente Haarlem plannen be staan enkele pleinen van de stad in te rich ten voor speel- en sportterreinen. Dan zal er gelegenheid 'bestaan voor volley- en basketbal. Als over enkele maanden het voetbalseizoen achter de rug is, kan na gegaan worden of de jeugd belangstelling heeft voor deze takken van sport. In ge organiseerd verband kan er dan gespeeld worden. De heer Hartman is gaarne bereid daarbij zijn organisatorisch talent aan de dag te leggen. Hedenochtend werd de heer J. Gros, com mies-secretaris op de Inspectie van de In voerrechten en Accijnzen gehuldigd ter ge legenheid van het feit dat hij veertig jaar geleden in dienst van het rijk trad. De heer Gros begon zijn loopbaan als jongste be diende te Leiden. Hij verwisselde enige malen van standplaats waarbij hij Helmond en Alkmaar leerde kennen, doch is nu reeds twintig jaar in Haarlem werkzaam. Als eerstè spreker tijdens de plechtigheid welke ten huize van de jubilaris gehouden werd, bood het hoofd van de Inspectie van Invoerrechten en Accijnzen, de hoofdinspec- teurftitulair de heer C. D. Fetter zijn geluk wensen aan en overhandigde de heer Gros een geschenk in enveloppe. Namens het personeel werd een actetas aangeboden. Verder spraken nog de heren H. Driessens, ontvanger van Invoerrechten en Accijnzen, J. Waser. verificateur te IJmuiden en R. Fruitema, die het woord voerde als afgevaardigde van de Bond van Administratief Personeel bij 's Rijksbelas tingen, die enige kleine presenten aanboden. Van 19 Februari tot 12 Maart exposeert in kunsthandel Leffelaar aan de Wagenweg de kunstenaarsgroep „De Zeester". De tentoon stelling wordt op Vrijdagavond 18 Februari door Otto B. de Kat geopend. De exposeren- den zijn: Bets Bayens. Claire Bonebakker. Maaike Braat, Agnes van de Brandeler, Mop van Bruggen. Karin Eijk, Anneke van der Feer, Ruth Fischer, Cath. Goeting, Sari Göth, Maisie van Hoogstraten, Dorry Kahn, P. Lechner-Oosterman. Louise Maloney, Erna van Osselen en Anje Zijlstra. „Maak nu niet teveel bombarie", verzocht de heer J. W. A. Stalpers ons toen we hem verlieten na een gesprek over zijn loop baan, waarvan op 22 Februari de veertig jaren vol zullen zijn en waarvan er bijna 36 op het Haarlemse Stadhuis werden doorge bracht. Zijn entrée op de toen pas opge richte tiende afdeling van de secretarie, waarvan de heer Landmeter chef werd, is voor velen lang genoeg geleden om zich alleen door het stemgeluid van de heer Stalpers te herinneren dat deze geen Haar lemmer maar een geboren en getogen Bra bander is. Hij aanschouwde het levenslicht in Til burg, waar hij op het gymnasium ging en een jaar op de secretarie werkte: zijn de buut in het ambtelijk apparaat waarmee hy met hart en ziel verbonden is. Na Til burg volgde het Helmondse raadhuis en daarna dë aanstaande jubilaris was toen pas 23 kon men hem als „eerste ambte naar" orftmoeten in het lhndelijke Gestel en Blaarthem, dat toen nog niet door Eindho ven was opgeslokt. Blijkbaar lokte het Westen en de grote stad meer dan een monopoliepositie in een kleine gemeente en zo maakte hij in Mei 1919 zijn entrée in Haarlem, waar hij aan vankelijk commies was. Het duurde tot 1930 voor de eerste promotie kwam, maar daarna is het snel gegaan: acht jaar later stond hij in de gemeentebegroting vermeld al& referendaris en chef van de eerste af deling, waarmee de tiende in 1924 gecom bineerd was. In 1941 volgde zijn bevorde ring tot administrateur, op 1 Januari van het vorige jaar bereikte hij het hoofdadmi nistrateurschap. Voor de meeste Haarlemmers zal de heer Stalpers voor alles „de man van de eerste afdeling" zijn, daar heeft hij altijd gewerkt en, zoals velen kunnen getuigen, ook met plezier gewerkt. Die vreugde om de arbeid is bij de heer Stalpers vooral een gevolg van de min of meer hybridische aard van zijn afdeling, welke eigenlijk een steeds wisselend terrein bestrijkt met enkele vaste kernen. De representatie van het College bijvoorbeeld is zo'n vast punt en wie de heer Stalpers kent weet, dat de zorg daar- Op Zaterdag 26 Februari zal het een kwart eeuw geleden zijn, dat de heer H. M. van Weel werd benoemd tot notaris te Bloemendaal als opvolger van notaris J. H. Wildervanck de Blécourt, die sinds 1907 in Bloemendaal was gevestigd. Voordien was de heer van Weel, die op 17 November 1887 te Gorinchem werd geboren, na het behalen van zijn examen in 1911 als candidaat- notaris tot Mei 1925 in Vlissingen werk zaam. Hij is de enige notaris in Bloemen daal, tevens notaris voor deze gemeente en voor het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noordholland en was van 1925-1930 reeds als candidaat op het kantoor van de heer Wildervanck de Blécourt werkzaam. Voor notaris Van Weel werd in 1952 de acte gepasseerd, waarbij de oprichting van de stichting het Nationale Park de Ken- nemerduinen een feit werd. Als hoofdbe stuurslid vertegenwoordigde hij de Broe derschap van notarissen in Nederland op buitenlandse congressen, die in 1947'en 1948 in Frankrijk en in 1950 in Spanje (Madrid) werden gehouden. Hij is lid geweest van het hoofdbestuur van deze Broederschap in Nederland, welke functie werd vervuld van 1946 af tot het periodiek niet herkies baar zijn in 1950. Notaris Van Weed maakt verder nog gedurende reeds ongeveer een entwintig jaar als lid deel uit van het be stuur van de Ring Haarlem der Broeder schap van notarissen in Nederland. Als lid van deKamer van Toezicht op de nota rissen en candidaatnotarissen te Haarlem houdt hij gedurende de laatste negen jaar toezicht op het werk van bijna honderd van hen. Op de dag van het zilveren jubileum zal het kantoor van notaris Van Weel in Over veen gesloten zijn. Op deze dag is er des middags tussen halfvier en halfzes gelegen heid de jubilaris geluk te wensen in zijn woning aan de Bloemendaalseweg 86 te Bloemendaal. voor bij hem in vertrouwde handen is: hij heeft gevoel voor decorum. .Niet zozeer om de uiterlijke schijn dan wel door het besef dat schone zaken recht hebben op een aan hun aard gelijkwaardige verpakking. En het contact met die diensten en be drijven welke op het Stadhuis geen „eigen" afdeling hebben loopt eveneens via de eer ste afdeling: volksgezondheid, sociale za ken, kunst- en jeugdzorg, middenstands aangelegenheden bijvoorbeeld. En in het al gemeen alles wat niet onmiddellijk bij een bestaande afdeling is onder te brengen. Vandaar dat er geen dag voorbijgaat of dë post brengt een probleem, dat zich nog niet eerder voordeed: die voortdurende stroom van nieuwe vraagstukken heeft de heet Stalpers belet in de een of andere speciali teit zo te vergroeien, dat hij zou verdrogen. Intussen heeft het vele werk dat er vast zit aan bijvoorbeeld de voorbereiding van subsidievoorstellen of de oprichting van se- mi-officiëlé organen, zoals de Volkscrediet- bank, hem een paar nevenfuncties bezorgd, waarvan die van gedelegeerde van de ge meente in het dagelijks bestuur van Haar lems Bloei de belangrijkste is. Vyftien jaar gewerkt De heer Stalpers komt de eer toe, dat hij van stond af aan het belang van het werk van de stichting Haarlems Bloei heeft be grepen, zo begrepen, dat hij niet alleen de totstandkoming ervan ambtelijk heeft be vorderd, maar ook thans in het dagelijks bestuur over de belangen van Haarlems Bloei en dat wil dus zeggen van de ge hele stedelijke gemeenschap waakt als een vader over zijn eigen kind. Het is voor hem dan ook een grote voldoening, dat thans geleidelijk aan in brede kringen het begrip voor de taak van Haarlems Bloei begint door te dringen: hij heeft er ruim vijftien jaar op gewacht. Timmert Haarlems Bloei gaarne aan de weg, de gemeentelijke ziekenhuisverzeke ring toont haar heilzame werking meer in het verborgene. Hetgeen niet wegneemt dat de heer Stalpers over deze zo moeizaam verkregen, onder zijn afdeling ressorteren de voorziening de meeste voldoening koes tert. Bijna vijfentwintig jaar nadat hij vele uren aan de voorbereiding van de gemeen telijke zickenhuisverzekering wijdde, de monstreren de vier ton per jaar aan ont vangen premies en een ongeveer gelijk be drag aan uitkeringen duidelijk hoe deze loot aan de gemeentelijke stam allerwege wordt gewaardeerd. Er wordt weinig recla me voor gemaakt, omdat men niet van overheidswege het verzekeringsbedrijf wil beconcurreren. Desondanks heeft deze kos- tenverzekering haar levensvatbaarheid ruimschoots bewezen en vormt zij thans een groot sociaal goed voor de burgerij van Haarlem en de randgemeenten. In zijn vrije tijd heeft hg nog vrije tijd? kan men de heer Stalpers aantref fen in enkele functies welke samenhangen met het bestuur van de Rooms-Katholieke kerk. Ook is hij een groot muziekliefheb ber, al komt er van concertbezoek weinig. Andere Haarlemse muziekminnaars profi teren van het door hem in de voorberei dingscommissie voor de vorming van het Noordhollands Philharmonisch Orkest ver richte werk. We zijg er niet geheel zeker van of de heer Stalpers vindt dat we aan zijn wens om „niet teveel bombarie" te maken ge volg hebben gegeven. Het is echter de eer ste gelegenheid om zijn verdiensten eens in het licht te stellen. Zijn zilveren jubileum werd nimmer gevierd omdat hij de hand van de handlangers van de bezetter niet wenste te drukken. Op 22 Februari zullen ongetwijfeld velen die gemiste kans willen inhalen. B. en W. van Bloemendaal stellen de ge meenteraad voor tegen een prijs van f 45.000 te kopen enige percelen weiland en sportterrein, benevens een daarop staande arbeiderswoning en een gedeelte van een toegangsweg ter gezamenlijke oppervlakte van 80775 vlerk, m., gelegen ten Westen van de Vogelenza ngseweg nabij de samen komst van die weg met de Boekenrodeweg en de Naohtegalenlaan. Voor de gemeente is het van belang aldus B. en W. om in de omgeving van Aerdenhout te beschikken over een terrein van voldoende grootte, om daarop zowel in schoolverband als in clubverband, sport en spel le kunnen doen beoefenen. Indirect is daarmee ook de woningvoorziening ge diend, omdat dientengevolge elders gelegen grond welke anders tot sportterrein in te richten ware dan voor woningbouw kan worden bestemd. Het sportterrein, ter oppeiwlakte van on geveer twee ha. is van jaar tot jaar ver huurd aan de sportclub „The Haarlem Boys". Een ander deel van het terrein is in gebruik als oefen- en springterrein voor paarden. RECTIFICATIE Zaterdag hebben wij in een bericht over de Engelse prinses Margaretha van York ver meld, dat zij van 1477 tot 1503 de gemalin van Karei de Stoute was. Zij was toen echter zijn weduwe. Karei de Stoute, die in 1468 met haar huwde, sneuvelde in 1477 bij Nancy en Margaretha overleed in 1503 te Mechelen, waar zij in de Minderbroederskerk werd be graven. BINNENLAND Aan de heer A. Tordoir Bzn uit Rotter dam, voorzitter van de propaganda-commis- sie van de Nederlandse wijnhandel, is ter gelegenheid van zijn onlangs gevierde 75ste verjaardag het ridderkruis in de orde van Oranje Nassau uitgereikt door de directeur- generaal van de Voedselvoorziening, ir. J. A. P. Franke. De uitreiking geschiedde te 's Gravenhage tijdens een huldiging van de heer Tordoir door de besturen van een aan tal organisaties in de wijnhandel. HAARLEM EN OMGEVING Het aannemersbedrijf H. W. Sebregts Zoon te Bloemendaal heeft van het ge meentebestuur van Leiderdorp in onderling overleg opdracht ontvangen tot het bouwen van 36 étage-woningen in het Zijlkwartier te Leiderdorp voor de aannemingssom van f 563.000. De schietvereniging „Generaal van Mer- len" houdt op Donderdagavond 17 Februari onderlinge wedstrijden in gebouw „Depen dance" aan de Raamsingel in Haarlem. Het wijkcomité Haarlem-Oost houdt zit ting op Donderdag 17 Februari des avonds van half acht tot half negen op de kantoren in de Hofmeyerstraat 12, Spaarnoogstraat 40 en Cremerstraat 15. De werken, die het N. Ph. O. heden avond in het Concertgebouw te Haarlem zal uitvoeren, zullen voor de aanvang van het concert wederom door de heer Paul Chr. van Westering voor de „Vrienden van het Noordhollands Philharmonisch Orkest" worden toegelicht. De heer H. B. Schreuder te Haarlem is aan de Gemeente-universiteit van Amster dam geslaagd voor het tweede gedeelte van het artsexamen. Het Christelijk muziekcorps „Sursum" in Bloemendaal zal Zaterdagavond 19 Fe bruari in hotel Vreeburg een concert geven onder leiding van de heer J. A. Meng. Van de acht voor de pauze te spelen nummers zijn er vier van dirigent Meng of werden door hem bewerkt. Na de pauze kunnen de aan wezigen waartoe ook de bejaarden in Bloemendaal zijn uitgenodigd het cabaret duo „de Majo's" zien optreden in een caba retrevue onder de titel „gezelligheid kent geen tijd". Dr dirigent van het Bloemen- daalse dansorkest „de Kruidnoten", de heer A. J Grootegoed, verleent aan de vleugel zijn (muzikale) medewerking. De heer J. J. Oerlemans, vroeger wo nende te IJmuiden en thans te Haarlem is aan de universiteit in Amsterdam geslaagd voor het doctoraal-cxamen sociographie. In het Trio „Arte Fiato" (de bespe lingskunst van blaasinstrumenten) heb ben de fluit, de hobo en de fagot een ver bond gesloten, dat in het tijdperk van de barok- en later nog van de rococo-stijl veelvuldig voorkwam. Die combinaties dienden een zuiver muzikaal ideaal, in de zelfde zin als de orgels en clavecimbels uit die periode dit deden. Voor de zwaargela- den romantiek der negentiende- en het begin der twintigste eeuw konden de fluit, de hobo en de fagot zich in een zelfstan dige 'drieëenheid niet geven. En hiermede staat of valt de waardering, die men per soonlijk voor de vertolkingen met deze in strumentale combinatie kan hebben. Het trio „Arte Fiato", dat gevormd wordt door de fluitist Frans Vester, de hoboïst Koen van Slogteren en de fagot- tist Arnold Swillens is door zijn bezetting niet alleen aangewezen op speciale wer ken, het is ook gebonden aan een exclu sieve stijl: die van het pure, probleemloze musiceren. De kamermuziekuitvoering, die het trio gisteravond in de bovenzaal van het Mi- nervatheater voor leden van de Heem- steedse Kunstkring gegeven heeft, werd door die uitvoeringsstijl gekenmerkt. De meeste composities, die het trio had geko zen, schiepen daartoe door haar karakter de gunstige voorwaarden. Het duo voor hobo en fagot van Alex. Sangiorgi viel hierbuiten. Het werk komt slechts moei zaam tot ontwikkeling, zonder dat een dui delijke structuur verkregen wordt, wat trouwens moeilijk bereikt had kunnen worden met de armelijke melodieën en de stugge thematiek. Het Trio voor fluit, hobo en gafot van Karei Mengelberg be vat meer levensblije muziek dan het ka rakterloze duo van Sangiorgi. Vooral het Allegretto is een geslaagd onderdeel van het werk, dat ook in het Rondo een aan trekkelijk fragment bezit. Maar een muzi kale eenheid is het trio toch niet geworden met het naar exotisme neigende Scherzo en Oriëntale. Het muzikale zwaartepunt kwam in het programmadeel vóór de pauze te liggen. Met het Concert in g van A. Vivaldi (voor fluit, hobo en fagot), het Duo con certant van Jos. Fiala (voor fluit en fagot) en het Trie concertant van F. Devienne heeft het ensemble een sublieme hoogte van verfijnd musiceren bereikt door voor treffelijk samenspel en een uitmuntende beheersing van de instrumentale techniek alsook door een zuiver begrip voor de ar tistieke eisen, die werden gesteld. Maar bij alle muzikale schoonheid, die de kunstenaars als trio of als duo brachten, zal ik toch de solo-voordracht van de Fantasia van G. Ph. Telemann door de fluitist Frans Vester als absoluut hoogte punt in herinnering bewaren. Was het om dat nu de persoonlijkheid zich vrijer kon uitspreken of kwam het door de zeldzaam mooie muziek? Hoe het zij, ook in dit ge val was „een sterke het sterkst alleen". Het talrijke auditorium kreeg aan het slot van de avond als dank voor de warme bijval, het laatste deel van het trio van Devienne als toegift. P. ZWAANSWIJK HAARLEM, 14 Februari 1955 ONDERTROUWD: 14 Febr., J. Boogaard en S. J. Huijsmans; P. C. van de Weijer en A. J. Bekkers: A. A. M. Hormann en E. J. Wals; J. C. van der Kuijl en J. A. Bouwens. BEVALLEN van een zoon: 11 Febr., J. S. Grootendorst—Hilïebrand; A. Ummels—Bos; S. N. Zandvliet—Holleman; 12 Febr., H. M. E. KenselaarNelis; R. van der Linden— Twisk; M. KoomenMusytschka; K. M. van der Aar—Zekveld; 13 Febr., G. M. Th. de Boer—Sanberg; S. C. Kruithof—van dei- Blom; 14 Febr., T. StamKooren. BEVALLEN van een dochter: 11 Febr., J. van Blokland—Kiel; 12 Febr., H. Teeuw— Meiring; C. A. Maijenburgvan Eijk; A. C. van Dijkvan Riel; M. S. Rommelsevan Dam; C. H. DetmarStiegelis; M. E. C. Vreugdenhil—van den Berg; J. Hartgers— Peters; H. J. de Wal—Kleefstra; 13 Febr., J. C. van den Berg—Roussac; H. M. A. Jansen —Brouwer; E. J. Gau—Oldenburg, 2 d.; W. Sibering—Voorintholt; A. J. Braakhuis- Aarts; S. G. Driesens—Rij kens; 14 Febr., M. Janse—Fijlstra; C. Hoorns—Koenekoop. OVERLEDEN: 11 Febr. H. A. Gerretsen— van Weede. 76 j., Delftlaan; 13 Febr., A. G. van den Hoogen, 43 j,, Raamvest.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1955 | | pagina 7