„Bloemendaal acht verbinding bij Orion weg onaanvaardbaar en zelfs verwerpelijk" Groentjes Geen beroep bij de Kroon I H£E eine Zaken-annonces WONINGTEXTIEL 3 50 VRIJDAG 18 FEBRUARI 1955 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 10 Scheepvaart m IS HET U BEKEND IS HET U BEKEND IS HET U BEKEND EXPOSITIE WONINGTEXTIEL „De raad van Bloemendaal wenst met nadruk vast te stellen, dat hij de aanleg van een verbinding bij de Orionweg door een tunnel onder de spoorbaan onaanvaardbaar en zelfs verwerpelijk acht en dat derhalve noch nu noch in de toekomst gerekend mag worden op enige medewerking van de zijde van de gemeenteraad van Bloemendaal aan de bouw van een verbindingstunnel, waardoor de belangen dezer gemeente niet worden gediend, doch veeleer worden geschaad", aldus heeft de vergadering van de Bloemendaalse raad zich Donderdagmiddag uitgesproken in een motie, ingediend door de heer Smldt van Gelder naar aanleiding van het besluit van Gede puteerde Staten van Noordholland, inzake het vaststellen van het uitbreidingsplan bij het station Bloemendaal. Tevoren had de vergadering met elf tegen vier stemmen besloten niet in beroep te gaan bU de Kroon. De heer Smidt van Gelder (WD) had de besprekingen geopend en meege deeld, dat in de vergadering van zijn frac tie besloten was mee te gaan met het voor stel van B. en W. om niet in beroep te gaan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten, die bepaald hebben waar de tunnel gemaakt zal worden. Wel had spreker met leedwezen kennis genomen van het besluit en van het feit, dat de bezwaren van het Bloemendaalse gemeentebestuur ter zijde zijn gelegd. „Het heeft geen zin verder te zoeken naar recht", aldus spreker. Hij had een motie samengesteld en meende, dat de gehele raad zich daarmee kan verenigen. In de motie wordt o.a. opgemerkt, dat de raad van oordeel is, dat de belangen van de gemeente bij het uitbreidingsplan ten nauwste betrokken zijn en dat deze belan gen bij herhaling door B. en W. kenbaar zijn gemaakt. Uit het plan blijkt, dat Ge deputeerde Staten de mening zijn toege daan, dat het redelijk en verantwoord is, dat voor de toekomst de mogelijkheid van een doorverbinding naar de gemeente Bloemendaal wordt opengehouden en dat dientengevolge de realisatie van dit uit breidingsplan grote en bovenal ongewenste invloed kan hebben op het wezen en de ontwikkeling van Bloemendaal. Voorts wordt in de motie opgemerkt, dat helaas echter moet worden geconstateerd, dat bij de vaststelling van het plan met de Bloe mendaalse belangen en mogelijkheden wei nig rekening werd gehouden. Mr. DeJong Schouwenburg (CH) merkte op het eens te zijn met de inhoud van de motie en noemde het nuttig een noodkreet te slaken, maar de gemeente moet gebruik maken van het rechtsmiddel in de Grondwet genoemd, namelijk in be roep gaan bij de Kroon. Indien in de toe komst de tunnel gebouwd wordt dan mag niet gezegd worden, dat de gemeente Bloe mendaal niet alle middelen gebruikt heeft om de verbinding te voorkomen. Burgemeester dr. D. H. Peereboom Voller was het hiermee niet eens. Als de gemeente zich verzet bij de Kroon dan komt een uitspraak van de hoogste instan tie. Indien met de belangen van de grote gemeente Haarlem meer rekening gehou den wordt dan met die van de kleine ge meente Bloemendaal, dan wordt Bloemen daal de verliezende partij en als verliezer moet Bloemendaal zich neerleggen bij ver dere besluiten. Wanneer geen beroep wordt aangetekend dan kan de gemeente veel sterker staan en zij speelt haar laatste troef niet uit handen. Berusten in het besluit en het aanvaarden* van de motie achtte spre ker de meest ideale vorm van handelen. Na enige bespreking verenigden wet houder mr. Hijszeler, de heren Lagendijk en Van Holten zich met het voorstel van mr. De Jong Schouwenburg om in beroep te gaan bij de Kroon, maar de meerderheid van de raad besloot niet in beroep te gaan: de motie werd met algemene stemmen aanvaard. Zij zal gezonden worden aan de Raad van State, de minister van Binnen landse Zaken, het Provinciaal bestuur en de Planologische dienst. Stortplaatsen B. en W. hadden bij de raad een voorstel ingediend de verordening op de heffing van OPL. tot HOOFDCORRESP werpen van afval bjj de Willem de Zwij gerlaan, dan gooien zij het op andere plaat sen. Dat dient voorkomen te worden. De heer F ij e n (KVP) noemde het stre ven van B. en W. lofwaardig, maar in de praktijk zullen weinig resultaten te boe ken zijn. Wethouder Van Geluk (WD) zeide, dat het de bedoeling is de stortplaatsen uit alle delen der gemeente te laten verdwij nen. In Vogelenzang en Aerdenhout is daarmee met succes begonnen; thans wordt het opheffen in andere delen voortgezet. Volgens spreker dient de stortplaats bij de Noordlaan opgeheven te worden; de bewo ners kunnen het afval aan de vuilnisop haaldienst meegeven. Hij had er geen be zwaar tegen, dat er geen rechten geheven worden bij de Zeeweg; voor de Willem de Zwijgerlaan handhaafde hij het voorstel. De gemeente moet anders 9000 per jaar betalen. Hierna werden de besluiten genomen, die i-eeds vermeld zijn. Verbetering Zandvoorterweg B. en W. werden gemachtigd over te gaan tot verbetering van de Zandvoorterweg van de Viersprong tot de grens Zandvoort; op enkele plaatsen zullen bushaltes wor den aangebracht, voor het geval de bus dienst Amsterdam-Haarlem-Zandvoort in gesteld zal worden. De heer Van Holten (WD) had geen bezwaren tegen het voorstel tot verbetering van de weg, maar wel tegen het aanbren gen van halteplaatsen, omdat het nog niet definitief is, dat de tram opgeheven zal worden. Spreker voelde er niets voor zich door de N.Z.H. in een keurslijf te laten dringen. Mochten de plannen van de N.Z.H. niét doorgaan, dan is nutteloos werk ver richt. De heer F ij e n merkte op, dat de kosten voor verbetering van wegen zullen stijgen, als er grote bussen zullen rijden; krijgt de gemeente daarvoor een vergoeding? Ir. T i r i o n (WD) was van mening, dat de Nederlandse Spoorwegen moeten zor gen, dat zo lang mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de kortste verbinding naar Zandvoort; de vaste route moet gehand haafd worden als het kan in plaats van te rijden door het landelijk deel der gemeente. De voorzitter antwoordde, dat aan de provincie een hogere uitkering uit het Wegenfonds gevraagd kan worden als de kosten voor verbetering van wegen stijgen. Wat de vraag van ir. Tirion betreft, deelde hij mee dat het gemeentebestuur binnen kort een bespreking heeft met de presi dent-directeur van de Nederlandse Spoor wegen. Wethouder Van Geluk deelde mede, dat de bushaltes gebruikt kunnen worden voor de route Heemstede (Valkenburger laan)Zandvoort. Indien bij de verbete ring van de Zandvoorterweg geen rekening gehouden wordt met de bushaltes dan komt de gemeente later voor hoge kosten. Lessen gevraagd rechten voor putruimen en afvalverwijde ring aan te vullen, waardoor voor het bren gen van afval of tuin vuil op de stortplaat sen Willem de Zwijgerlaan en Zeeweg rechten betaald moeten worden; ook was het de bedoeling de stortplaats bij de Noordlaan op te heffen. De raad besloot echter met 12 tegen 3 stemmen de stortplaats bij de Noordlaao voorlopig voor een jaar te handhaven. B. en W. trokken hun voorstel in om geld te vragen voor het storten bij de Zeeweg en de vergadering verwierp met 9 tegen 6 stemmen het voorstel van B. en W. om rechten te heffen voor de stortplaats aan de Willem de Zwijgerlaan. Tevoren had de heer SmidtvanGel- d e r zich verzet tegen het voorstel van B. en W.; hij vroeg de stortplaats bij de Noordlaan te handhaven en voor de andere plaatsen geen retributie te heffen. De heer Schulz (Arbeid) herinnerde er aan, dat het gebeurd is, dat de bewoners het vuil naar een in de buurt gelegen bos brachten in plaats van naar de stortplaats; dank zij een actie van de woningbouwver eniging is verbetering in de toestand ge komen; heft men de stortplaats op dan is het te verwachten, dat het afval weer in het bos gegooid wordt. Mevrouw Dalmeyer (Arbeid) merk te op, dat velen uit Overveen op Zater dagmiddag hun tuintjes opknappen; als zij moeilijkheden ondervinden met het weg- Rm Algenib. 16 v. San Francisco do Sul n. Grande. Abbekerk, 18 Hongkong verwacht. Amor, 16 te Lissabon. Aagtekerk. pass. 17 Str. Messina n. Genua. Aalsdijk, 18 te Houston. ALhena, 17 v. Las Palmas n. Rio de Janeiro. Alkaid, 16 te Villa Constitution. Almdijk, 17 te Bremen. Aitair, 16 te San Francisco do Sul. Amsteldijk, 17 v. Londen n. Cristobal. Antonia, 17 v. Singapore n. Pladju. Arnedijk, 18 te New Orleans. Albireo, 18 te Las Palmas. Alnati, 17 340 m. NO. St. Paulsrock. Amstelkroon, 17 v. Liverpool n. Curasao. Amstelland, 17 v. Santos n. Montevideo. Andijk, 17 v. Havana n. Vera Cruz. Appingedijk, 17 v. Buenos Aires n. Montevideo. Arkeldijk, 18 te Rotterdam. A verdijk, 17 te Rotterdam. Axeldijk, 18 te New York. Amstelveen, 18 te Antwerpen. Arendskerk. 18 v. Shanghai n. Kobe. Ampenan, 16 v. Semarang n. Soerabaja. Aaisum, 18 v. Bremen n. Rotterdam. Akkrumdijk, 18 aan de Hoek v. Holland verw naar Rotterdam. Alphacca, 17 te New York. Amerskerk, 18 te Bremen. Bantam, 15 v. San Francisco n. Seattle. Boskoop, 16 390 m. Flores n. Amsterdam. Breda. 17 te Valparaiso. Bloemfontein, 17 v. Las Palmas n. Kaapstad. Blommersdijk, pass. 17 Str. Messina n. Genua. Bacchus, pass. 17 Azoren n. Port of Spain. Beninkust, pass. 17 Finisterre n. Dakar. Bonaire, 17 900 m. NO. Paramaribo. Bosohfontein. 17 v. Mombasa n. Aden. Bawean, 16 te Penang. Bill!ton, 18 iede Singapore n- Tuticorin. Coryda, 16 v. Curasao. Caltex Leiden, pass. 17 Kreta n. Rotterdam. Congostroom, 15 te Lagos. Caltex Pernis, 17 te Sidon. Chama, 18 Wellington verwacht. Cistula, pas 17 Finisterre 21 Rotterdam verw Cleodora. 17 v Singapore n. Madras. Caltex Nederland, 18 Rotterdam verwacht. Caltex Utrecht, 18 te Rotterdam. Cottica. pass. 18 Azoren n. Barbados. Caltex Leiden, pass. 18 Malta n. Rotterdam. Dalerdijk, 16 v. San Francisco n. Los Angeles. Dongedijk. 17 v. Rotterdam te Londen. Oelfland, 16 v. Amsterdam n. Buenos Aires. Diemerdijk, 16 v. San Francisco n. Portland. Eemland. 17 v. Recife n. Bahia. Eendracht, pass. 17 Finisterre n. Heraklion. E em dijk, 17 dwars Kp. Florida n. Le Havre. Etrema. 17 v. Pta Cardon n. Hamble. Elizabeth b, 18 te Bremen. Felipes, 16 Tj. Priok verwacht. Friesland (KRL), 18 Sabang gepass. n. Colombo Gadilla, pass. 16 Fern. Noronha n. Curagao. Graveland, 17 te Bahia Guineekust. 16 v. Amsterdam n. Hamburg. Garoet, 15 te Priok. Garoet, 17 v. Tj. Priok n. Singapore. Gordias. 17 te Malta. Groote Beer, 17 te Rotterdam. Helder, 17 v. Hamburg n. Bremen. Hilversum, 16 Gibraltar gepass. n. Port Said. Hector, pass. 17 Kp. St. Vincent n. Rotterdam. Heemskerk, 19 Brisbane verwacht. Hermes. 17 te Galfito. Hestia, 15 te New York. Hydra. 17 v. San Felix n. Trinidad. Ivoorkust, 18 te Matadl. Ilos, 18 v. Rotterdam n. Oran. Japara (KRL). 15 v. Singapore n. Priok. Joh. v. Oldenbarnevelt, pass. 18 Malta naar Amsterdam. Java, 17 v. Colombo n. Djibouti. Kieldrecht, 17 te Rotterdam. Katelysia, 17 v. Banias n. Genua. Kertosono, 17 v. Port of Spain n. Kaapstad. Korovina, 18 te Geelong. Krebsia, 19 Curacao verw. Kalydon, 18 te Rotterdam terug v. proeftocht. Leersum. 17 te Mobile Leto, 17 te Hull verwacht Langkoeas. 16 v. New Orleans n. Charleston. Laurenskerk, 17 v. Karachi n. Bombay. Lieve Vrouwekerk, pass. 19 Holtenau n. Hamburg Maasdam. 16 v. Cristobal n. Kingston. Macuba, 17 v. Suez n. Fao. Maas, 17 te Barcelona. Marpessa, 17 v. Niigata n. Tarakan. Mataram, pass. 17 Perim n. Belawan. Modiokerto, pass. 17 Maladiven n. Kakinada. Muiderkerk, 18 te Antwerpen. Manoeran, 16 te Port Swettenham. Maureen, 18 te Genua. Meerkerk, 17 te Amsterdam. Nestor. 17 te Maracaibo. Orestes. 16 v. Aruba n. Maracaibo. Omala. 19 Calcutta verw. Oranlefontpin 17 te Amsterdam. Oostkerk. 17 v. Suez n. Djibouti. Oranje. 18 te Napels. Oranjestad, 17 v. Aruba n. Curacao. Polydorus. pass. 16 Minikoy n. Penang. Prins Fred. Willem, pass. 16 Fini*fcnrre n. R'dam peperkust, 15 te Lago& Prins Joh. W. Friso, pass. 16 Vlissingen n. Ham burg. Pygmalion, 16 v. Paramaribo n. Georgetown. Pendrecht, pass. 17 Malta n. Sidon. Pons Philips Willem, 17 te m'Bour. Pieter S, verm. 18 v. Swansea n. Rotterdam. Prins Maurits, 17 v. Sevilla n. Rotterdam. Ridderkeik, 18 te Mozambique verw. Riouw. 16 v. San Francisco n. Honolulu. Radja, 17 v. Port Said n. Napels. Rempang, 17 v. Semarang n. Tj. Priok. Rondo, 18 te Singapore. Rotula, 18 te Rotterdam. Rijndam, 17 180 m. O. ten N. Kp. Race. Rijnland, 17 te Santos. Roggeveen, 16 te Mombasa. Saparoea, pas. 17 Suez n. Bahrein. Sumatra, 17 v. Maiseille n. Genua. Schouten, 18 te Singapore. Sirrah, 17 te East Londen. Stad Leiden, 17 v. Freetown n. Dakar. Statue of Liberty, pass. 17 Aden n. Suez. Sumatra, 17 te Genua. Salland, pass. 17 Madeira n. Amsterdam. Sloterdijk. 17 v. Rotterdam n. Hamburg. Stad Breda, pass. 17 Ouessant n. Marseille. Sibajak, 13 460 m. O.t.Z. Diego Garcia. Singkep, 17 v. Marseille n. Le Havre. Sliedrecht, pass. 18 Malta n. Lands End. Stad Arnhem, 15 te Lagos. Tabinta, 16 te Singapore. Talisse, 16 v. Bona n. Port Said. Tara. verm. 18 v. Antw. n. Rio de Janeiro Tarakan, 18 te Singapore. Themisto, 17 v. Rotterdam n. Savanna. Tegelberg, 17 v. Montevideo n. Santos. Teiresias, pass. 17 Guardafui n Beiawan. Tiba, 17 Recife gepass n. Antwerpen. Tiberius, 17 v. Antwerpen n. Madeira. Utrecht, 17 v Koewait n. Damman Van Noort, 18 te Duinkerken. Van Linschoten, 15 v. Freetown n. Duala. Wieldrecht, pass. 17 Lissabon n. Rastanura. Willem Ruys, pass. 17 Minikoy n. Colombo. Willemstad, 17 v. Amsterdam n W.-Indië. Westland, 16 te Montevideo. Zonnewijk. 16 v. Ancona n. Palermo Zuiderkruis, 17 ten W. v Freetown n. Las Palmas Zeeland (KRL), 16 te New York. KLEINE VAART Aeneas, 16 v Amsterdam te Kopenhagen. Albergen, 16 v. Bordeaux n. Port Lyautey. Algarve, verm. 17 v. Drogheda n. Swansea. Ambiorix, 16 v. Hamburg n. Gdynia. Anna Henriy, pass. 17 Vlissingen n. Antw. Appingedam, 14 v. Rotterdam te Lissabon. Ary Scheffer, 17 Maassluis verw. Alcetas, 16 te Aalborg n Aarhus Boreas, 16 v. Bari n. Triest. Bill S. 16 te Vlissingen terug schuilen n. Gars tor, Birmingham, 17 v. Grangemouth te R'dam verw Brinda, 16 v. Antwerpen te Vlissingen. Batavier III, 17 20 m. NO. Ouessant. Beekbergen, 17 dwars Washbaai n. Santander. Birmingham, 17 te Rotterdam verw. Cinderella, 17 v. Rotterdam n. Duinkerken. Claes Compaen, 17 v. Gent te Vlaardingen verw. Cornelis Houtman, 17 v. Garston n. Dublin. Curagao, pass. 17 Dungeness n. Delfzijl. Gaasterland, 17 bij Whitby n. Leith. Daniel. 16 v. Londen n. Antwerpen. Depa, 16 v. Antwerpen te Mistley. Driebergen, verm. 16 v Antw. n. Avonmouth Eban, 16 v. Goole n. Antwerpen. Eminent. 17 v. Antwerpen te Vlissingen. Erasmus, 17 v. Amsterdam te Belfast. Frans Bohmer, 16 v. Bordeaux n. Port Etienne Gaasterland, 16 v. Rotterdam n. Leith. Geeststroom, 17 te Hansweert. Gerry S, 16 v. Londen n. Antwerpen. Gezien a Hendrika, 16 v. Belfast n. Coleraine. Helvetia, 16 v. Antwerpen te Londen Henrica, 18 Guernsey verwacht. Henriea b, 17 v Glasgow n. Belfast. Hoc Vinces. 17 v. Rotterdam n. Grimsby. Harold. 17 in Skagerak n. Haugesund. Hast V, pass. 17 Goeree n. Hull. Ilias, 16 v. Valencia n. Amsterdam. Johnny, verm. 18 v. Rotterdam n. Antwerpen. Julia Mary, 16 v Casablanca n Antw Joost, 17 te Aberdeen. Kemphaan, pass 16 Burlings n Algiers Kitty. 17 rede Great Yarmouth n. Seaham. Liberté, pass. 17 Wight n. Rotterdam. Liberty, pass. 17 Ouessant n. Rotterdam Marietje Bohmer. pass. Kp. Blanca n. Liboume Marjan, 16 te Dundrum. May Mere, pass. 16 Vlissingen n. Londen. Metrans, 17 v Antwerpen te Vlissingen. Mintaka N. 16 v. Casablanca te Agadir. Mira, 16 v. Antwerpen te Vlissingen. Mirfak N, 17 te Antwerpen. Noorderlicht, 17 te Amsterdam. Nijenburgh, pass- 17 Vlissingen n. Rotterdam. Perregaux. 17 v. Casablanca te Nantes. Phecda, 16 v. Casablanca n. Rouen. Ponto, 15 v Bayonne n Londen Ponza, 15 te Nantes Rio. pass. 17 Vlissingen n. Antwerpen. Schippersgracht, pass. 17 Vlissingen n. Antw Sint Walburg 16 v. Gent te Vlissingen. Ton S, verm. 17 v. Swansea n. Rotterdam. Viking, verm. 17 v. Amsterdam n. Rotterdam Vrijburgh. 16 v. Rotterdam te Londen. Wiebold Bohmer. 16 te La Ciotat. Wolando. verm. 16 v. Londen n. Amsterdam. Walaatow-giv 17 bij South Foreland n. R'dam DUITS gevr. door vergevor derde. Brieven G 5510. Huish. personeel gevr. NET MEISJE voor hulp in de keuken, van 95. Aanm. 's avonds 79 uur Jongens internaat „Happy Home", Florapark 6. NETTE HULP gevr. bij oude dame voor d. en n. Tel. 8438 K 2560. ERVAREN VERSTELNAAI- STER, ook voor verander en nieuw werk. Van Eeden straat 4, Haarlem. In prettig gezin m. kinderen te Bloemendaal MEISJE v. d. e. n. Mevr. van Westering, Kerkplein 26. Tel. 23180. DAGMEISJE of MEISJE in tern te Bloemendaal. Goede hartelijke behandeling. Br. G 5553 FLINK DAGMEISJE gevr. goed loon. Werktijden over een te komen. Bronsteeweg 26, Heemstede. Hutsh. pers. aangeb. HULP b. z. a. van 4 tot 7 u. behalve Zaterdags. voor lichte bezigheden. Brieven G 5517 NETTE WERKSTER voor 3 ocht. per week. Br. G 5507. Bedrijfspers. aangeb. NET MEISJE, 26 jaar, zoekt werk voor de ochtenduren, liefst administr.werk, ook thuiswerk. Brieven G 5541 A'DAM—HAARLEM. Agb. 2e et. Kinkerbuurt, 3 kam., keuk., zold. f 6,60 p. w. Geh. nw. geschilderd en behan gen. Gevr. woning te H'lem of omgev. Br. G 5527. RUILING. Te huur f 80 p. m. v. all. doel. eerste stand, pracht gr. won. 7 kam. z. gr. k., ingeb. badk. c. v all comf. C. H'lem. Gevr. ruim landhs. m. gar. gr. omg. Haarl. Inl. tel. 19705, H'lem. Huizen gevraagd WOONHUIS te koop gevr. a. de Rijksstraatweg tussen Zaanenlaan en J. Gijzenkade met ruilaanb. zonnig vrij boven- of benedenhuis met vrij uitzicht voor- en a. tuin aan de Zaanenstr. Brieven G 5566. WOONR. gevr. door besch. rustig gez., 3 volw. pers. Ge negen te kopen. Br. G 5545 Huizen aangeboden WERKSTER gevr. voor 2 x i/2 dag of 1 hele dag. Alb. Thijmlaan 30. Tel. 26565, Hst. WERKSTER voor 2 a 3 ocht. of j. meisje v. halve dagen. Prinsesselaan 25 (einde Re- gentesselaan). FL. WERKSTER 2 hele da gen p. w. Houtvaartkade 30 Aerdenh. Tel. 26095. WERKSTER 1 ocht. of mid dag per week. Mevr. v. d. Linden. Zijlweg 324. Aanm. na 8 uur. KAMER-WERKMEISJES ge vraagd voor direct. Aanm. Oud-Sint Jan, Jansweg. PLAATSING v. flinke ver pleeghulp en verpleegster in verpl. inr. Haarlem en omstr. Intern. Brieven G 5532. WERKSTER gevr. 23—40 j. alleen ervaren kracht, 3 a 4 dg. per week, f 7 p. dag. Br. G 5530. WERKSTER gevr. v. Ma.-, Wo.-, Zat.ocht. v. 8.30—12.30 Aanm. Ma. v. 12-3 u. van Konijnenburg, Middenl. 64 Z. NET MEISJE gevr. voor dir. 8.30-17 uur in kl. gez. lief voor kind.TVIevr. Heeck, Bra- ziliëlaan 4, Overveein. WELK GEZELLIG NET JONG MEISJE wil mij 's morgens van 8.3012 uur komen helpen in het huis houden? Salaris nader over een te komen. Mevr. Vos, Wald. Pyrmontlaan 1, Over veen, tel. 17346. FL. MEISJE gevr. voor hele dagen of v. d. e. n. f 100 p. mnd. Kinderjuffr. aanwezig. Thorbeckestr. 17, Zandvoort Tel. K 2507—3283. FL. NET MEISJE in huish., zo nodig in leesbibl. te wil len helpen. Brieven G 5508. JONG WERKSTERTJE voor de Maandag. Spaarnelaan 13 Haarlem-Zuid. Mevr. Blankenberg, Wikke laan 5, Bentveld, tel. 27463 vr. WERKSTER v. 8.30-12.30 voor 3 ocht. p. w. GEMEUB. HUIS te huur, H'lem-Zd. Mei t/m. Augus tus. Tel. 38660. TE KOOP: Rijksstr.w. Ben. leeg en 1 kam. op zolder, dir. te aanv. Bevr. D. de Vries, Perseusstr. 59, H.-N. Telef. no. 22163. W. o. voor geldbel. aangeb. keur. blokje v. 5 BURGER- WOONH. te Haarl. Huur p. j. f 2000. Ks. slechts f 24.500 v. o. n. Brieven no. 8287 LEEG TE AANV. de helft v. dubb. herenh. 6 k. keuk.. badk. v. z. a. tuin. gel. Hst. Dreef te Hst. Kooppr. f 30.000 Inl. M. v. Dijk, J. M. Mole- naerpl. 14 H'stede. SANTPOORT. MIDDENST. WONINGEN vanaf f 14.900. Vestiging verzekerd. Hypo theek beschikbaar. Inl. J. Bais, Da Costalaan 56, Drie huis. Tel. 5686 (K 2550). Kamers gevraagd Gem. ZIT-SLAAPK. gez. d. dame alleen, met kookgel. omtrek H.-N. Br. G 5560. ZIT-SL.KAMER d. dame, b. b. h. pr. bill, veel afwezig. Brieven G 5556 NET SLAAPKAMERTJE v. heer, b. b. h. h. Centrum. Br. G 5547. Gemeub. of ongem. KA MER (S) gevr. door echtpaar zonder kind. Brieven G 5540. ONGEM. KAMER(S) gez. d. oudere verpleegster, met stook- en koókgel. in rustig gezin, liefst omg. H'stede. Brieven G 5531. KOST en INWONING (gest. kamer) gevr. door heer. met huisel. verkeer. Br. G 5521. R.K. Jongedame, 27 j. zoekt per 1 Maart a.s. een gestoff. KAMER in H'lem of omg. Brieven G 5519. ZIT-SLAAPK. gevr. door werkende vrouw. Br. G 5518 ZIT-SL.KAMER gez. d. zang leraar, geschikt voor het ge ven van enkele lessen, voll. pension. Brieven G 5511. WERKSTER, 1 ocht. p. w. Kleverparkweg 195 JONGE WERKSTER gevr. v. g. g. v. werktijden nader overeen te komen. Ernst Ca- simirlaan 23, Overveen. Nette, betrouwbare WERK STER gevr. 2 x p. week v. 9-12 u. Eindenhoutstraat 37 Haarlem. Bedrijfspers. gevr. NETTE JONGENS gevr. v. opl. wafelbakken. L. Wijn- gaardstr. 18. GEPENSIONNEERDE v. in- pakwerk gevr. L. Wijngaard straat 18, EERSTE DAMESKAPSTER (KAPPER), tweede dames kapster en leerling. Salon Keitz, Schoterweg 45. Aank. KAPSTER. R. Putting Preangerstraat 42. Na 6 u. BAKKERSBEDIENDE bij fa. Zeegers, Hagelingerweg 50, Santpoort. N.V. Haarlemsche Pyjama- fabriek „Nobclt". Leidse- vaart 442. tel. 38955, heeft plaats voor enkele geroutin. NAAISTERS. Aanm. 8-12.30 14-17.30 of na tel. afspr. WOONR. gevr. door jong echtpaar (met één kind) in H'lem. Brieven G 5500. Nette rustige vrouw op lft. vraagt voor dir. eenv. ZIT- SLAAPKAMER met gebr. v. keuk. bij eenvoudige men sen, liefst kl. gezin. Brie ven G 5498. Kamers aangeboden ZITKAMER-SLAAPK. op g. stand in Bloemendaal, vrije keuken, W.C., gas, licht, wa ter, centr. verw. vrij. Huur f 90 p. mn. all. m. vergunn. Brieven G 5550 2 zonn. gest. KAMERS keu ken en toilet in Bl'daal nabij stat. en bus. v. echtpaar v. middelb. lft. Tel. 22966. Gem. vrije zonn. le ETAGE agb. 3 k., keuk., bale., W.C., 6 kasten, g. st. centr. f 75 p. m. Echtp. m. 1. z. k. Br. G 5484. Woningruil Gevr, v. direct of later 4 K.- FLAT, omg. Schipholweg. Aangeb. Haarlem-W. gezell. vrije woning, 5 kam. tuin, schuur en poort. Huur f 7.30 p. wk. Brieven G 5600 Keurig VRIJ HUIS aangeb. bij Gen. Cronjéstr. suite, 2 sl.k. tuin. Gevr. groter vrij of bovenhuis. Br. G 5559 WINKEL-WOONHUIS in ruil kl. woning of vrije etage omtrek Leidsevaart. Brieven G 5506. VRIJ HUIS agb. omg. Am sterdamse Poort. 2 kamers, keuken, gang, zolder schuur tje, achterpl. erf tuintje, hr. f 5.10 p. w. Gevr. Bovenhuis Brieven G 5504. ZONN. HUIS aangeb. (Kle verpark), suite, keuken, 4 slaapk., badk., balcon, schuur v.- en a. tuin. Huur f 54. Ge vraagd; dito huis met min. 6 slaapk. in O'veen. Bl'daal Kleverp. of omg. Inl. telef. no. 17614. Philip® HX 347 A 0ö moderne radiograinotoon 28* r*. Prijs slechts f 225.- k contant per week Desgewenst zonder- vooruitbetaling. Verrassend goede geluidsweergave' op Radio en op Gramofoon. Gevoelige en selectieve midden.' golf-ontvangst. Platenspeler voor het weergeven van alle soorten gramofoonplaten. Modern uiterlijk, met doorzichtig deksel voor de platenspeler. Haarlem Kruisstraat 55 Telefoon 15507 Tcakh. Electr. WASMACH. f 125, als nieuw. P. C. Hooft- straat 96, Noord. WEGENS OVERCOMPL.: 2 pers. opklapbed 16 els vloer kleed, led. d. jas m. 46, h. rij wiel, motoroverall en 1 gr. kamer matting, alles in z. g. st. Kloosterstraat 4,2 rd. AGFA ISOLETTE CAMERA (Solinarlens en compur slui ter) met paraattas. In ruil voor pr. vloerkleed. Brieven G 5544 of tel. 22807. D. K. W. 98 c.c. '39 prima st. pas gereviseerd f 175. Zwa luwstraat 24. Na 6 u. Prima SPORTSLEDE 1.05 m. f 10. Oranje Nassaulaan 118, Overveen. ELECTRISCHE BOILER, 80 lit.er (merk Inventum) in z. g. st. Vrijburglaan 66, Ov. KINDERWAGEN, z. g. Bakkerstraat 2 r. DUITSE STUD. PIANO mah. f 250, eiken cylinder bureau m. stoel f 40, voetbalspel f 15 SPARTA 98 c.c. f 120 kl. de fect. Philips Radio f 65. Kru- semanstr. 113. ZW. WINTERMANTEL, kl. maat. Delftstraat 6 rood. KI. part. STEIGERH., 1 deur 2 ramen, golfpl., broedmach. Alb. Thijmlaan 6, Santpoort Station. D. K. W. 98 c.c. defect, elk aann. bod. Ruysdaelstr. 9 rd. Weg. overcompl. 1 p. OPKL. BED m. kapokm. als nw. f 45, 1 p. paardeh. matras f 20 pr. petr. kachel f 12.50. Ha- gestraat 35. Pr. AIREDALE TERRIER PUPS te koop, f 25, moeder kamp. afst. Binnenweg 35, Bennebroek, tel. K 2502-349. EM. BADKUIP met douche en kranen. Bill. pr. Brieven G 5509. TROP. AQUARIUM, drie hoek, 85 x 60 x 45. op tafel, m. verw. en lichtkap f 50. Moes, Glipperweg 60, Hst. D. RIJBROEK m. 42 voor bromfiets. Tel. 34509 Notenhouten BOEKENKAST klein open haardje. Na 6 u. v. Dijk, Westergracht 63 zw. BUKS merk La Mondiale z. g. a. n. met gedr. loop f 30 2 radio buizen DL 21 DF 21, f 5 p. st. kl. mod. luidspr. f 5 afstem cond. f 2.50, l.spr. Trafo f 2.50, alles ongebr. Stuyvesantplein 19 R. Diversen TECHN. PERS.,, i. b. v. ge reedschap enz., vr. lonend thuiswerk. Brieven G 5525. BIJVERD. GEZ. Thuisw. ad- ministr. In bezit schrijfmach. 3 ocht. p. w. besch. Br. G5538 Te koop gevraagd Goed onderh. PIANO jongensfiets. Br. G 5562 OLIEWIJK te koop gevr. Brieven G 5543. POPPENWAGEN. Br. G 5542 2 HUTKOFFERS, 90 x 50 x 40 cm. Tel. 22596. Te koop aangeboden DAMES! Voor een Joja-rub- bercorset naar fa. Joh. Keune Leidsevaart t/o. Schouwtjes- brug. Tel. 16173. 4 BAKFIETSEN z. g. a. n. b. Tel. 20720 Bouwens, Ble- kerstraat 7. Pracht QUEEN ANN BANK STEL m. 3 zits bank en losse verende kussens, prima be kleding en gar. f 475. Eigen meubel-stoffeerderij Zaanen- straat 63, Haarlem-N. HOUT, TRIPLEX, BOARDS op maat gezaagd en ge schaafd. Ab. v. Roode, Schalkwijkerstr. 50 tegenover Coöperatie, Hrl. Tel. 21743 Ook 's Zaterdags. VLIEGER- of MOTOR OVERALL, grote maat. Br. G 5514. MEISJESFIETS, leeft. ong. 8 j. Br. met prijsopg. G 5497 Volop jonge HENNEN te k. AprilMei aan de leg. Allen ingeënt. Hoenderp. Schalk- wijkerweg 130. Tel. 18203. ENCYCLOPAEDIE v. puzze laars f 7.90. 40.000 woorden bij Boekhandel van Cittert Spekstraat 14, tel. 10839. Te koop aangeboden JAARSMA HAARD, pr. st. Compl. Delistraat 12, H.-N. Nw. .half br. DAM.JASJE m. 46. Spaarnhovenstr. 113. GOED TEHUIS GEZOCHT voor jonge Herdershond, lft. 1 jaar, reu, tegen kleine ver goeding. Oranjestraat 79, Centrum. PIETE, PIET. Wij ontvingen een groot sortiment nest kastjes. Beunder's Tuinbouw inrichting. Kl. Houtstraat 41, Haarlem. Tel. 18920. SCHUIMRUBBER Alle ma ten en soorten schuimrub ber, stukjes (thans gemalen) Ideaal als vulling voor kus sens, enz. p. kg. f 1.60. Verpl. van Roosveldstr. 56 naar Kl. Houtstraat 120. Tel. 17983 Haai-lem. ZOEKT U een gebruikt da mes-, heren- of kinderrij wiel? Sportex heeft 't. Elk rijw. een jaar gar. Sportex, Kampervest 5. Tel. 15405. ROOKSTOELKUSSENS dubb. verend en gar. per stel f 26.95. Zaanenstraat 63, H.N. Ruime sortering KLEI- AARDAPPELEN v.a. f 1.25 per 10 kilo, zonder ziek. Pr. Meerlanders f 1.40 per 10 kilo. Schoterweg 43. Telef no. 10231 PAS-AAN SERVIEZEN, complete collectie. Kijken is kopen bij Cloeck, Rijksstr- weg 69, H.-N. Tel. 22873. HAARDKACHEL z. g. a n. f 65, Frisiahaard, gr. cap. f 90, gashaard f 45, petro- leur radiator f 47.50. Kam persingel 42. WERKSCHOENEN, alle ml. ten vanaf f 5.25, rubberlaar zen f 11.75. Allard Pierson- straat 28, Haarlem-O. 1000 EXPORT DEKENS met kleine vlekjes. Speciale aan bieding. 1 pers. 14.90, 16.90 18,90, 21.90 en 27.90. 2 pers! 18.90, 20.90, 27.90 en 33.90, v, Meeuwen, Beddenspeciaal zaak. Rijksstraatweg 71, Tel. no. 23809. Prima br. STUDIE-PIANO billijke prijs. Prinsen Bol werk 46 zw. H.-N. EPEDA MATRASSEN. De gehele collectie voorradig bij v. Meeuwen, Beddenspe ciaalzaak, Rijksstraatweg 71, KAAS koopt u 't beste in een speciaalzaak. U vindt ieder soort in de Kaashal bij Sam son, Nw. Groenmarkt 17, t/o. de Paterskerk. Tel. 20823. REGINA-LATEX (schuim rubbermatrassen) koopt U in Haarlem-Nrd. bij Van Meeu wen, Beddenspeciaalzaak, Rijksstraatweg 71, tel. 23809. MERINO het bed voor jong en oud, 1 pers. v.a. f 44.50, v. Meeuwen, Beddenspeciaal zaak, Rijksstraatweg 71. IIERENCOSTUUMS 20.—. Mantels 8.50. Demi's 10.00. Over alls 5.50, Rubberlaarzen 5.50. Overhemden 3.00. R.A.F.-broe- ken 6.50. Werkschoenen 5.50. Mil. broeken 6.50. N. Werk schoenen prima 14.50. Wollen hemden 4.50. Monty-jacks, Zeiljoppers, lange broeken, plusfours enz. tegen lage prijzen. Jos. v. Bodegraven, Ridderstraat 3, telefoon 13237. OCCASION AUTOMOBIELEN. Chevrolet de luxe '54, Vauxhall '54, Opel Record '54, Peugeot '53, Opel Record '53, Fiat 1400 '52, Fiat 1900 '53, Fiat 1400 '52, Chevrolet de luxe '53, Nieuwe Volkswagen '55. Automobielbedrijf M. F. v. d. Vaart. Garage en Showroom, Amsterdamsevaart 176, tel. 18035 of 16609. Inkoop, verkoop en ruilen en financieren. Voor verlofgangers speciale regeling. Te koop gevraagd VELLEMAN koopt alles!!! inboedels, meubilair, antieke ouderwetse en Empire meu belen, Emp. pendule stellen, porcelein, kristal, zilverwer ken, zolderopr, etc Zijlstraat 62. Telefoon 14637 PIANO te koop gevr. Br. m. opg. merk en prijs no. 7969. HAZEVOET koopt uw over tollig meubilair. Koningstr 48. Tel. 17308. GEERTS KOOPT ALLES!!! Inboedels, meubilair, ouder wetse meubelen, antiek, por celein, kristal, goud, zilver, koperwerk en zolderopr Taxatie Lange Veerstraat 2 Telef 14672. Sinds 1913 HANDELSH., Leidsestr. 41, tel. 14832. Koopt alles, inboe dels en zolderopruimingen. Diversen IN- en VERKOOP BOEKEN en TIJDSCHR. Vrij entree. Gé Verboom, Kl. Houtstr. 60 Haarlem Tel. 19732 VERHUUR z. CHAUFFEUR Volkswagen, Opel, Vauxhall, Garage v, d. Klooster, Frans Halsstraat 33, Tel. 16456. MANTEL MAATCONFEC TIE f 25. Damave, Amster- damstr. 9. WASMACHINES vanaf f2.50 p. w. zonder vooruitbetaling Hartendorp, Gen. Cronjéstr. 43 Tel. 16990 - 17696. KORT OOK VOOR dat wij gordijnstoffen niet alleen per meter verkopen, maar dat wij ons ook belasten met het opmeten, maken en plaatsen van Uw gordijnen? dat wij meubelstoffen verkopen, maar dat wij ook Uw meubelen kunnen doen stofferen door zeer vak bekwame mensen? dat wij kapokmatrassen zelf fabriceren en dat ook alle reparaties aan matrassen op onze eigen werkplaatsen geschieden? Om U eens een goed overzicht te geven van onze uit gebreide sortering houden wij van Dinsdag 1 Maart tot en met Vrijdag 4 Maart een in Café-Restaurant Brinkmann, aan de Grote Markt. Wij nodigen U uit tot een bezoek, de toegang is vrij. Dinsdag van 14—17 en 19.30—22 uur Overige dagen van 10—17 en 19.30—22 uur J.Th. KOUT HAARLEM - HEEMSTEDE ZANDVOORT - DMUIDEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1955 | | pagina 12