GR A TIS Christelijk Lyceum „Marnix van St. Aldegonde" geopend Humor in de Boekenweek Collages aan Anni Apol Mannenkoorzang in het Concertgebouw soepkop met schotel Inlichtingen verzocht Uw naam is een programma Dirk Oudes exposeert VRIJDAG 1 APRIL 1955 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 17 H. A. Switser 25 jaar bij de brandweer „Show" van Muziekschool voor en door kinderen Toelichting bisdom kerkelijk huwelijk Zilveren onderwijsjubileum Voorzieningen in aantal woningblokken Aankoop percelen voor bouw politiebureau Ook Haags Matrozenkoor Het zich horen II. J. v. d. Klashorst 40 jaar bij de N.Z.H. Verwarming Stads bibliotheek en Leeszaal of tijdelijk m. terug voor elk vlaggetje Los werkman verdacht van diefstal van 200 fietsen Speciale boodschap van Jehovah's Getuigen Bij Leffelaar Mutaties bij het onderwijs Tweejarig jongetje in de Ringvaart verdronken De Haarlemse Boekverkopers kunnen tevreden zijn over de belangstelling, die er getoond wordt voor de meeste onderdelen van het programma, dat zij ter gelegen heid van de twintigste Boekenweek heb ben samengesteld. Alleen de Vlaamse kreeg men een paar „Impressies van een simpele .ziel" en gedichten uit de nieuwe bundel „Weer of geen weer" te horen. Hoevele cabaretiers haar teksten ook meestal voortreffelijk hebben vertolkt, niemand kan haar evenaren in de laco- avond is, althans wat de toeloop betreft, nieke toon, die er zoiets geheel eigens aan een teleurstelling geworden jammer ge noeg, moet eraan worden toegevoegd, want het was zo'n aardig initiatief. Mis schien verdient het aanbeveling in volgen de jaren de plaatselijke openingsavond niet te laten samenvallen met de landelij ke, waarop ook het traditionele Schrijvers bal wordt gehouden, zodat zelfs de eigen verleent. Simon Carmiggelt hield een luchtig re feraat over het doen en laten van een „stukjesschrijver" in de krant, in welke hoedanigheid hij nog steeds een unieke positie inneemt. Maar men kon hem ook van een enigszins andere kant leren ken nen, namelijk als de dichter Karei Bralle- bestuursleden verstek moeten laten gaan. put, onder welk pseudoniem hij onlangs En men moet ook de daartoe in aanmer- een tweede bundel „Al mijn gal" king komende autoriteiten toch de kans j heeft laten verschijnen. De voorlezing van gunnen om bij deze combinatie van het enkele ironische verzen daaruit vormde culturele met het commerciële op hun naar mijn smaak het hoogtepunt van deze beurt het nuttige met het aangename te humoristische séance, verenigen. Om dan maar te zwijgen van D. K. de schrijvers, om wie het tenslotte gaat. Hoe dan ook, gisteravond was de Vlees hal bijna te klein om alle toehoorders er waren er driehonderd vijf tig van de causerietjes over eigen werk en het voor lezen daaruit door Annie M. G. Smidt en Simon Carmiggelt te kunnen bergen. vesantstraat 86 te Haarlem, vijf en twintig Laatstgenoemde sprak de hoop uit, dat jaar in dienst van de I-Iaariemse Brand- men niet in de ongetwijfeld hooggestemde weer, waar hij thans de functie van ad- verwachtingen teleurgesteld zou worden, junct-brandmeester bekleedt. De jubilaris want de meeste mensen denken zo zei zal hedenavond te zijnen huize bezoek ont- Vandaag is de heer H. A. Switser, Stuy- hij uit ervaring dat auteurs van humo ristische geschriften bijzonder komische vangen van de heren J. P. Pollé, plaatsver vangend commandant en P. N. van Bock- personen rijn. Ergens in het land had een hoven hoofdhrandmeeaterdie h= verenigingsbestuur dit zonderlinge gevoel van anticipatie trouwens in de hand ge werkt, door op de uitnodigingskaarten voor een dergelijke bijeenkomst als aanbe veling te laten afdrukken: „Beide schrij vers lezen is geestig, beide schrijvers zien is kostelijk!" Trouwens, de teleurstelling na afloop kan van twee kanten komen. Carmiggelt citeerde een opmerking uit „Het wilde feest" van Adriaan van der Veen, waarin gezegd wordt dat sprekers soms na een huns inziens geslaagde lezing de indruk hebben, dat zij uit louter dankbaarheid in triomf op de schouders gehesen zouden worden, om vervolgens de mooiste vrouw tussen de aanwezigen te mogen uitzoeken. Bedroefd onthulde hij evenwel, dat dit nergens wordt toegestaan.... Enfin, var. het publiek zal wel niemand spijt gehad hebben van de uitgave van een gulden voor het recht van toegang, want het is een erg leuke avond geworden, die geluk kig helemaal niets van de zwaarwichtige degelijkheid had, waarmede Nederlandse sprekers hun auditorium de vreugde om de geestverrijking plegen te vergallen. De afwisseling in de voordrachten werd nog verhoogd door een kwasi-argeloze mise-en-scène, waardoor de vertellens nooit langer dan een kwartier en in de meeste gevallen slechts vijf minuten ach tereen aan het woord bleven. Annie Schmidt sprak losjesweg wat over de „nonsenslogica" in haar kinderversjes, waarvan zij ook een paar staaltjes ten beste gaf, ongetwijfeld tot ieders vreugde. En natuurlijk onthulde zij het één en an der over haar aandeel in het leven van de familie Doorsnee, waarvan de leden gaan deweg een autonoom bestaan hebben ge kregen: „Als er een paar zinnen op pa pier staan, gaan ze zelf spreken over ge wone dingen en behoeft de auteur alleen nog maar te luisteren en het in verbeel ding gehoorde op te schrijven". Vercler- Drie Haarlemse kunstenaars werkten hiervoor samen Leerlingen van de onder leiding van Truus Tuinder staande Aerdenhotse Mu ziekschool geven op Zaterdagmiddag 16 April in het Minerva Theater te Heemstede hun jaarlijkse uitvoering. Daarbij worden als gebruikelijk door solisten en ensembles diverse instrumentale en vocale werkjes uitgevoerd. Er is echter ook een origineel onderdeel in dit programma: de dansgroep brengt een „show" voor kinderen ten tone le, met tekst en choreografie van Lizzy May, die ook de instudering voor haar re kening nam. Het is een voornamelijk pan tomimisch uit te beelden geschiedenis getiteld „Pa Radijs en Ma Radijs gaan naar Parijs" over twee beertjes, die in do Franse hoofdstad allerlei avonturen bele ven. De muziek is speciaal hiervoor gecom poneerd door Sas Bunge en wordt uitge- voei-d door leerlingen: een strijkorkest, blokfluiten, slagwerk en koor. De décors worden vervaardigd door de Haarlemse kunstschilder Frans Funlce. Naar aanleiding van de publicatie in „Het Parool" over het inzegenen van een kerkelijk huwelijk in de kapel aan de Koningstraat te Haarlem verneemt het KNP (Katholiek Nederlands Persbureau), blijkens een bericht in „De Tijd", het vol gende van het bisdom Haarlem der R.K. kerk: „Indien het waar is, dat op 22 Januari 1955 in de Mariakapel te Haarlem een kerkelijk huwelijk is gesloten tussen mej. J. P. van P. en de heer N. J. F., dan kan men daarbij opmerken, dat het eerste hu welijk van deze man voor de Kerk on geldig is geweest, omdat het een huwelijk betrof tussen eén niet-katholieke man en een katholieke vrouw; het huwelijk is alleen voor de burgerlijke wet gesloten. Het is dus voor de Katholieke Kerk een niet-bestaand huwelijk. De man, die later katholiek geworden is, en die als katholiek geen geldig huwe lijk kan sluiten, tenzij voor de Kerk, kan volgens natuurrecht geen kerkelijk huwe lijk verboden worden. "De kerkelijke overheid geeft geen verlof voor een huwelijk, aangezien het recht tot het sluiten er van bij de individu berust. De Kerk constateert slechts, dat er geen natuurrechtelijke of kerkrechtelijke be zwalken bestaan tegen een kerkelijk huwe lijk. In het „gesignaleerde" geval nu is geconstateerd, dat zulke bezwaren niet bestonden. Wanneer een priester het risico wil ne men als bedienaar van de godsdienst bij dit huwelijk te assisteren, dan gaat dit buiten de bisschop om. Voor de geldigheid van zulk een huwelijk is de aanwezigheid van 2 getuigen voldoende, indien (door physieke of morele onmogelijkheid) geen priester gevonden kan worden, die bij het huwelijk assisteert. (Canon 1098 K.W.). De bisschop, wiens bemoeiing zich beperkt tot de uitspraak over eventuele huwelijks- ifletselen, houdt zich buiten de ceremo nie der sluiting en zal zeker niemand op- teggen een daad te stellen, waarvoor hij met zware geldboete kan worden gestraft". dc gemeente en in het bijzonder het college van dc brandweer hun gelukwensen zullen aanbieden. Tevens zal de heer P. F. Serné, voorzitter van de brandweervereniging „De Tien", uit naam van het bestuur de heer Switser komen gelukwensen. De heer Switser trad als vrijwilliger in dienst van de brandweer en werd in 1934 bevorderd tot hulppijpleider en vervolgens in 1937 tot pijpleider. Op 1 October 1949 werd hij benoemd tot adjunct-brandmees ter. De officiële huldiging door de burge meester van Haarlem, mr. P. O. F. M. Cre- mers, zal plaats vinden op een nog nader te bepalen datum, waarop dan tevens alle jubilarissen van het afgelopen jaar zullen worden gehuldigd. Zaterdag, 2 April hoopt mej. A. H. Jans sen, onderwijzeres aan de Wilhelmina- sohool, een zeldzaam jubileum te vieren. Het komt namelijk niet veel voor, dat een leerkracht 25 jaar lang aan dezelfde school verbonden is en dat is nu met mej. Jansen het geval. Bestuur, leerkrachten en oudercommis sie van de Wilhelminaschool hebben ge meend, dit belangrijke feit niet zonder méér voorbij te mogen laten gaan en stellen zich voor, haar een passend hulde blijk aan te bieden. Van 34 uur zal Zaterdagmiddag het schoolbestuur met de oudercommissie sa menkomen om haar te huldigen, terwijl van 4 tot 5 uur een receptie zal worden gehouden in het gymnastieklokaal van de kleuterschool der Wilhelminaschool. Het bestuur wekt gaarne óók de oud-leerlingen van de jubilaresse op, deze receptie zo veel mogelijk te bezoeken. Voor aankoop en aanbrengen van was machines in 48 van la vets voorziene wo ningen, behorende tot het complex van 189 woningen van „Het Oosten" aan de Am sterdamsevaart, stellen B. en W. van Haar lem de raad voor een voorschot te verlenen van 12.000 tegen een rente van 3 De aankoop van 25 wasmachines zal uit eigen middelen geschieden. De bewoners zullen een wekelijkse vergoeding van 0,55 moe ten betalen. In 20 woningen van de 100 der Coö peratieve Woningbouwvereniging voor ge- meentepersoneel G.A. aan en nabij de Van Baeriestraat ontbreken douche-inrichtin gen. Uit een onderzoek is gebleken, dat 19 bewoners prijs stellen op een complete doucheinstallatie en dat één 'n doorstroom- automaat heeft doen aanbrengen. B. en W. vragen de raad voor de aankoop een bedrag van 8.504 beschikbaar te stellen. De bewoners moeten een vergoe ding van 0.30 per week betalen. Voorts stellen B. en W. de gemeente raad voor ten behoeve van de aankoop en het aanbrengen voor de benodigde douche- bakken, waterleidingen, aoorstroomappa- raten, gas-, aftap- en mengkranen in 68 woningen, behorend tot een complex van 95 arbeiderswoningen, gelegen op een ter rein ten Oosten van de Roskamstraaf, aan „Voorzorg" een voorschot te verlenen van 29.864, tegen een rente van 3!4% te ver lenen. De bewoners zullen een vergoeding van 0,75 per week betalen. Wegens de plannen voor de bouw van een nieuw hoofdbureau van politie nabij de Raaks stellen B. en W. van Haarlem de gemeenteraad voor aan te kopen voor 17.000 de percelen Jacobstraat 19, 21 en 2.1 rood. Bernard Verboom, de dirigent van Haar lems Christelijk Mannenkoor, heeft gedu rende de jaren, waarin hij de leiding heeft gehad, bij herhaling bewezen een juiste visie oo de capaciteiten van zijn zangers te hebben. Van dit inzicht getuigde ook het programma, dat de heer Verboom had samengeste'd voor de Donderdagavond in de gemeentelijke Concertzaal gegeven uit voering. Het koor kon de werken, die hier voor gekozen waren, in alle opzichten aan. De wetenschap, dat de dirigent de zan ders n!et aan gewaagde experimenten on derwierp, bracht r'ë rustige zekerheid, waarmee de uitvoeringen konden worden ondernomen. Bernard Verboom is, wan neer het oo het stellen van uitvoerings eisen aankomt, inderdaad een voorzichtig man. Soms lijkt zijn voorzichtigheid echter een rem voor de spontaniteit, voor de gul heid van de expressie. Dit viel tijdens dit concert bijvoorbeeld bij de uitvoering van ,,'t Ros Beyaard" van Sem Dresden op. Hiervoor had de dirigent naar mijn gevoel de teugels gerust wat meer kunnen laten vieren. En al werd er bij het zingen van Schubert's „Nachtmusik" een gevoelige stemming bereikt, zij kwam er niet door een bezielde zegging van de tekst, maar door het aansturen op een licht genuan ceerde, gave klank. Zorg voor een welluidende, beheerste klank was eigenlijk typerend voor alle uit voeringen van het mannenkoor. Door de koorzang volgens dit op zichzelf loffelijke beginsel te leiden, heeft de dirigent veel weten te bereiken. Zo trof de sonoriteit van de stemmen bij de vertolking van „Jesu du'cis memoria" van B. Kothe en de Cantate Domino van J. Hassler. Ook de voordracht van het negerliedje „My old Kentucky-home" en de negro spiritual „Nobody knows" werd aantrek kelijk door de warme koorklank. „Het stuivende zand" van Kees Kef verliep monotoon, maar dit lag aan de grote uit- gesponnenheid van de competitie. Een dankbare taak had het koor aan de gelief de Ballade van de twaalf rovers, waarvan de baritonsolo verdienstelijk door een der koorleden werd gezongen. Overtuigend werd in alle opzichten het Matrozenlied uit „De vliegende Hollander" van Richard Hol: de uitvoering viel op door een ver rassende frisheid van klank en een leven dige voordracht. Voorwaar een goed besluit van dit concert! Vermelding verdient dat Berthe Dave- laar muzikaal en technisch bekwaam de begeleiding van het koor bii de uitvoering van Schubert's „Nachtmusik" en het Ma trozenkoor van Hol verzorgde. Er kwam nóg een Matrozenkoor te pas aan dit concert. Het was het bekende Haag se knapenkoor, waarop de dirigent Theo van Elferen zijn stempel heeft gezet. Het ensemble, dat tal van fraaie jongensstem men telt, voerde een programma van litur gische, geestelijke en wereldlijke werkjes uit. Ongetwijfeld heeft de bekoring van de ongerepte stemmen,indruk op de toehoor ders gemaakt. Maar die indruk werd jam mer genoeg weer te niet gedaan door de onverantwoorde wijze, waarop de dirigent met de muziek omsprong. Tn rhythmisch ooz.icht was er vrijwel geen enkele uitvoe ring onberispelijk en aan het kunstmatige effect werd de logische zinsbouw en dé melodische declamatie opgeofferd. Maar dit alles behoort blijkbaar tot de uitvoe ringsbeginselen van de dirigent en blij kens het applaus vond hij daarvoor ook hier medestanders. Het concert werd geopend met gebed en een toespraak door de voorzitter de heer D. J. A. Soek, die met het oog op de viering van het tienjarig bestaan in de 'herfst van dit jaar, aansnoorde het koor te verstevigen door financiële steun en ook door toetre ding als werkend lid. P. ZWAANSWIJK. Hedenochtend vond de officiële huldiging plaats van de heer H. J. v. d. Klashorst, con troleur bij de N.Z.H.die thans veertig jaar in dienst van deze maatschappij is. Uit handen van de burgemeester van Haar lem, mr. P. O. F. M. Cremers. ontving de jubilaris de zilveren ere-médaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heer Th. Hetem. chef van de vervoersdienst, overhan digde de jubilaris een geschenk in enveloppe. De directeur van de N.Z.H., de heer J. J. Jurrissen, bood hem namens de Maatschappij van Nijverheid en Handel het vererend ge tuigschrift met de bijbehorende gouden draagmédaille aan. Ten behoeve van de aansluiting van de centrale verwarmingsinstallatie in het ge bouw van de Stadsbibliotheek aan het Prinsenhof op het ketelhuis van die van het Stadhuis vragen B. en W. van Haar lem de gemeenteraad een crediet van f 5300 beschikbaar te stellen. De ketels van de installatie in het gebouw aan het Prinsenhof zijn versleten. ADVERTENTIE Bij inlevering van slechts vlaggetjes, zoals U er één op elk pakje California vindt. KIPPENSOEP - TOMATENSOEP - GROENTESOEP De commissaris van politie, hoofd van de justitiële dienst te Haarlem, verzoekt na mens de hoofdcommissaris van politie te Tilburg aan een ieder, die inlichtingen om trent bovenstaand meisje kan verschaffen, dit zo spoedig mogelijk te willen doen aan zijn bureau, Smedestraat 9 te Haarlem, telefoon 15350, toestel 40. Alle inlichtingen ook die, welke de mededeler onbelangrijk willen voorkomen worden op prijs gesteld. Het bedoelde meisje woonde omstreeks Januari 1955 te Heemstede, waar zij als kinderverzorgster werkzaam was. Het is de 24-jarige mejuffrouw C. Theeu- wes uit Gilze-Rijen, wier stoffelijk over schot Woensdagmiddag 23 Maart langs het Wilhelminakanaal te Tilburg werd gevon den. De aangetroffen wonden wijzen er op, dat het meisje is vermoord. In het Huis van Bewaring te Amsterdam is gedetineerd de dertigjarige los werk man J. M., gedomicilieerd te Haarlem, ver dacht van diefstal van rijwielen. Men ver moedt, dat hij in totaal in verscheidene delen van ons land tweehonderd fietsen heeft gestolen. De Haarlemse recherche heeft hem een verhoor afgenomen en J. M. bekende een aantal fietsen te hebben gestolen in Haar lem. Vastgesteld kon worden, dat hij ver dacht wordt van diefstal van vier fietsen en van verduistering van een fiets. De Jehovah's Getuigen nemen zich voor een speciale boodschap aan de wereld be kend te maken in openbare lezingen geti teld: „Christenheid of Christendom - Wel ke is „het licht der wereld"?" Alle gemeen ten van Jehovah's Getuigen over de ge hele wereld (er zijn er ongeveer 14.000 in 159 landen) zullen er aan deelnemen. In Haarlem zullen deze toespraken gehouden worden op Zondag 3 April in het vereni gingsgebouw „Weltevreden", Spaarndamse- weg bij de Jachthaven om 15.30 uur, in de zaal van het Tennispark „De Hoge Berg", Pijlslaan 99 om 14.30 uur en in de zaal van het café „De Halte", aan de Amsterdamse Vaart 8 om 19 uur, en de Tuinzaal van het Heemsteeds restaurant, Binnenweg 79c, Heemstede om 15.30 uur. Sprekers zijn plaatselijke dienaren van de gemeente „Haarlem". Na de lezing zal aan elkeen, die aanwe zig is, een nieuwe brochure van 32 blad zijden, welke buitengewone inlichtingen bevat, gratis worden verstrekt. Ongeveer 600.000 Getuigen van Jehovah zullen dan over de gehele wereld beginnen met de verspreiding van millioenen exemplaren van deze speciale boodschap in vele talen. HET IS in de bovenzaal van de kunsthandel Leffelaar aan de Wagenweg in Haarlem dat de collages van Anni Apol te zien zijn. Wat zijn collages? Iets waar coldus (lijm) aan te pas komt. Anni Apol maakt een keuze uit haar blijkbaar onuit puttelijke voorraad stoffen lapjes en vitrages, schikt deze tot een gewenste compositie en bevestigt deze materialen vervol gens met lijm op een vaste ondergrond, waardoor een tableau van stoffen ontstaat. Dat lijkt eenvoudig. Maar wie de resul taten ziet, begrijpt terstond dat aan deze handeling nog heel wat anders moet zijn voorafgegaan. Iemand met een goede smaak zal met dit flatteuze materiaal zonder veel moeite een aantrekkelijk arrengement. weten te maken. Bij de collages van Anni Apol ziet men echter direct, dat hier een kunstenares aan het werk is, hetgeen wil zeggen: iemand met vormvermogen, gevoel voor compositie en fantasie, die daarbij weet te luisteren als een innerlijke stem haar toefluistert: nu niet verder'gaan, niet overdadig worden, niet gaan coquetteren met mooie effec ten, die de oorspronkelijke gedachte eerder schaden dan ver sterken. Bij het bekijken en bespreken van deze en soortgelijke kunst uitingen betrapt men zich erop veel aandacht aan de techniek en het eigenaardige procédé te besteden. Gemakkelijk wordt de creatieve kunstenaar daardoor te kort gedaan. Na dit vast gesteld te hebben wil ik op de aesthetisehe kwaliteiten en ver beeldingswaarden van Anni Apols creaties wijzen. Zij heeft daar werkelijk recht op. want hoe juist weet zij verwante en constrasterende kleuren te combineren om de gewenste stem- Tiing weer te geven. Een van de mooiste voorbeelden hiervan is de collage getiteld ..Brug" en zeer markant van hoekige vorm is „Kade". Hoe goed \nni Apol de figuur beheerst, kan men zien in het „Intérieur" met het vrouwtje voor de spiegel. Een enkele keer is er sprake 'an een te sterke imitatie van het schilderij, maar dat blijft mn uitzondering. Het zou de moeite waard zijn eens te zien -at deze begaafde kunstenares nog kan bereiken als haar eens "n opdracht voor een grotere wandversiering werd gegeven. Tij dukt dat er iets verrassends en moois zou ontstaan. OTTO B. DE KAT ff ff De twee jongste leerlingen van het nieuwe Christelijke Lyceum „Marnix van St. Aldegonde" aan de Planetenlaan 5 in Haarlem-Noord trokken Donderdagmiddag in de hal van deze imposante school een doek weg voor een helderwit reliëf. Het toonde drie mannen in druk overleg tegen de achtergrond van de oude veste Haarlem: Marnix, die in opdracht van de Prins van Oranje naar Haarlem is gekomen, om „de wet te verzetten", het voorspel van het beleg van de stad, die partij heeft gekozen tegen de Spaanse dwingelandij. Naast hem Ripperda en Van der Laan. Een jonge lyceïste, Ria van Tuyl, declameerde twee coupletten van Psalm 127 in de berijming van Marnix van St. Aldegonde en tenslotte zongen honderden omstanders, in de hal en op de trappen, twee coupletten van diens Wilhelmus. Naast het reliëf in de muur stonden twee van de gezongen regels gebeiteld: „Dat ick doch vroom mach blijven, u dienaar talier stondt". Zo werd deze middag het tweede Chris telijk Lyceum in Haarlem officieel ge opend. Aan de plechtigheid was een bijeen komst in de aula voorafgegaan, die geleid werd door de voorzitter van de vereni ging „Het Christelijk Lyceum", de heer A. W. Voors. Deze heette de zeer vele geno digden welkom en belichtte in het bijzon der de betekenis van deze nieuwe school in geestelijk opzicht. Hij noemde het ver trouwen op Jezus Christus als de hoek steen er van, dat inderdaad in een steen bij de ingang tot uiting is gebracht door een tekst uit de eerste brief van Petrus. De heer Voors vestigde de aandacht op de oproep van Petrus: „En laat u ook zelve als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis om een heilig priesterschap te vormen, tot. het brengen van geestelijke offers, die Gode welge vallig zijn door Jezus Christus". Na de .verantwoordelijkheid van de leiding der school voor de jeugd in haar belangrijk ste vormingsperiode beschreven te hebben sprak de voorzitter de wens uit, dat deze nieuwe school in de nieuwe stadswijk een heenwijzing zal mogen zijn naar Gods wonderbaar licht. Marnix: anoniem dienaar Dr. J. B. Drewes, hoofd van de afdeling V.H.M.O. van het ministerie van Onder wijs, Kunsten en wetenschappen, die de staatssecretaris van O., K. en W. verte genwoordigde, zeide dat wij thans, bijna tien jaar na het begin van de wederop bouw van ons land leven in de nerveuze spanning tussen wat bereikt is en wat be reikt moet worden. De totstandkoming van deze school bewijst de gunstige ontwikke ling van ons land na de oorlog. Deze spre ker stond geruime tijd stil bij de figuur van Marnix van St. Aldegonde, die in alle opzichten een anoniem dienaar van ons land wilde zijn. In dat opzicht is ook de Over de schilderijen van Dirk Oudes schreef ik het vorig jaar: „Iets komieks van „bij ons in het dorp", iets van kleingeestig heid die niet boosaardig wordt, leeft er in deze kunst, die vooral vertellend is." De tentoonstelling, die thans in kunsthandel Leffelaar aan de Wagenweg te Haarlem gehouden wordt, vertoont hetzelfde beeld van stille spot om dorpse burenpraat. De glimlach speelt er steeds omheen. Dirk Oudes beziet de menselijke zwakheden en ijdelheden, zonder deze ie veroordelen. Hij is er kinderlijk verbaasd over. Het is zeker geen toeval, dat het standbeeld een dikwijls weerkerend motief is op zijn taferelen. Het is of al die nutteloos zich voortspoedende kleine mensjes in „Het Standbeeld" een rechtvaardiging zien van hun schijnbaar zo redeloos bestaan. De menselijke contrasten tekenen zich bij Oudes af in een miniatuurwereld. De ene groep waagt zich aan een boottochtje en vaart zinloos rond in een veel te klein water, de andere groep ziet dit rustig aan met het aangename, zelfverzekere gevoel dat men ondervindt als men anderen iets volkomen dwaas ziet doen. Het zijn deze verhalende schilderijtjes die naar mijn mening-Oudes' talent het best doen uit komen. Er zijn echter ook werken, die sterker satirisch getint zijn en waarbij op zettelijke deformaties worden toegepast. De kleur en de schilderwijze zijn in deze wer ken minder harmonieus. Er is iets gefor ceerds in, dat niet strookt met het aardige, onbevangen van de levensvisie van deze schilder. OTTO B. DE KAT B. en W. van Haarlem stellen de gemeen teraad voor te benoemen tot tijdelijk leraar in de lichamelijke oefening aan de HBSa de heer Ch. G. Kornmann te Haar lem en tot onderwijzeres aan de Spaarne- school (Spaarndam) mejuffrouw A. E. Max te Edam. Woensdagavond hebben tijdens het dreg gen de rijkspolitie Haarlemmermeer en de waterpolitie van Aalsmeer bij de Benne- broekerdijk uit de Ringvaart het lijkje op gehaald van de tweejarige Frederik Jo hannes Maria van Leeuwen. Zijn moeder had des middags omstreeks half vier ont dekt, dat het knaapje nergens te bekennen was, waarna onmiddellijk de politie ge waarschuwd werd, die het stoffelijk over schot van het jongetje des avonds om streeks kwart voor acht vlak voor de ouderlijke woning uit het water heeft ge haald. Vermoed wordt, dat het ventje spe lenderwijs te water is geraakt. anonvmiteit van het Wilhelmus veelzeg gend. Hij heeft zich op de achtergrond wil len houden bij dit gesprek tussen Oranje en zijn „ondersaten", dat nog steeds voort duurt, want in de elkaar .opvolgende eeu wen is het „ik" van Oranje van toepassing gebleken op zijn volgelingen. Marnix, die dit gesprek weergeeft, was de rechterhand van de prins, „uw dienaar te aller stond". Dr. Drewes achtte de naam van deze nieuwe school een programma. Getrans poneerd in deze moderne tijd zijn de idea-, len van de Prins van Oranje nog altijd van kracht: een harmonische samenleving. De spreker uitte de hoop, dat het onder wijs aan deze school onder dit ideaal zal worden gegeven. De inspecteur van het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs in de vierde inspec tie, de heer A. J. S. van Dam, uitte zijn bewondering voor de grote toewijding, waarmee het bestuur voor de totstandko ming van dit schoolgebouw heeft geijverd en daarna sprak wethouder D. J. A. Ge luk namens de gemeentebesturen van Haarlem en omgeving. Vijftien VHMO-scholen Deze betuigde zijn grote tevredenheid over de uitgebreide collectie scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar on derwijs, waar er nu weer één bij is geko men. Een omgeving van 250.000 a 300.000 inwoners beschikt thans over 15 voorbe reidende hogere en middelbare scholen van alle richtingen en methoden. De Dal- tonschool en een werkplaats als die van Kees Boeke ontbreken nog, verder is de collectie compleet. Namens de Kring van Rectoren en Di recteuren in Haarlem en omstreken voer de dr. L. M. van Dis het woord, die de hoop uitte, dat de leraren en de leerlin gen zich aan het voorbeeld van Marnix zullen spiegelen. De godsdienst, de kunst, de wetenschap en de staatkunde, waarin hij zich op een bewonderenswaardige wij ze heeft bewogen, waren voor hem niet ge scheiden, maar een geheel, dat hij uit het middelpunt van zijn Calvinistische levens beschouwing benaderde. „Misschien zou hij er zelf helemaal niet zozeer mee ingenomen zijn dat zijn naam nu aan deze school wordt gege ven", zo zeide dr. Van Dis, die herin nerde aan een opvoedkundig werk, waarin Marnix zich misprijzend uit spreekt over het toedienen van een al te bonte veelheid van wetenschap aan de jeugd. De spreker vroeg zich af of Marnix bijvoorbeeld de HBS-b wel zou kunnen waarderen. De aandacht vesti gend op de medewerking van beelden de kunstenaars aan het interieur van de school herinnerde dr. Van Dis voorts aan zijn uitspraak „beelden, vogels, schilderijen en dergelijke beuzelarijen horen in de school niet thuis".... Maar anderzijds geeft Marnix van St. Al degonde ook zeer veel wenken, die zelfs voor deze tijd nog vooruitstrevend zijn te noemen. „Wij hebben een richtsnoer" Tenslotte volgde er nog een toespraak van de rector dr. A. La Fleur, die zeide dat men de situatie van het tweede lyceum in „Silo" gekend moet hebben om te begrij pen, hoe overweldigend de ingebruikne ming van dit nieuwe, prachtige gebouw is. Men hoort tegenwoordig van alle kanten betogen, dat het onderwijs in de opvoe ding geïntegreerd dient te worden. Geen tijd is daarvoor moeilijker dan de huidi ge, waarin de opvoeding in vele gezinnen een ernstige crisis doormaakt. „Maar wij prijzen ons gelukkig, dat we een richt snoer hebben in het Evangelie en een roe ping, die we ons door God opgelegd we ten, en waaraan we hebben te beantwoor den in ootmoed, nederigheid en geloof", aldus dr. La Fleur. In de avond werd ter gelegenheid van de opening een feestprogramma in de aula uitgevoerd, waaraan verscheidene leerlin gen medewerkten in een muzikaal pro gramma onder leiding van drs. G. van Zoest en in de opvoering van het drama in acht episoden van P. de Mont „Willem de Zwijger". Het programma werd onder broken voor de aanbieding van geschen ken. Namens de ouders der leerlingen werd het bestuur door de heer J. Lagendijk een filmprojectie-apparaat overgedragen. Ds. G. Koch bood namens de Hervormde gemeente van Schoten een Bijbel aan voor de dagopeningen in de aula en ds. H. de Ruig kwam namens verscheidene kerken, waaronder de Baptistengemeente, de Gere formeerde en de Hervormde kerken in de omgeving een chèque overhandigen van 711,03, als begin van een fonds voor een aula-orgel. Namens het Christelijk Lyceum aan de Emmakade schonk dr. G. J. Diepe- ring een tekening van Aart van Dobben- burg en de presidente van de schoolraad van het nieuwe lyceum, Eveline van Dit- mar, sloot de rij van weldoeners met de overdracht van een aquarium in de hal namens de leerlingen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1955 | | pagina 19