Heemstede van kwalijke geuren verlost aankomende bediende Achtste begrotingshoofdstuk vergt procent van gemeentelijk budget Rioolwaterzuiveringsinstallatie vanmorgen in gebruik genomen Geen nieuwe beperkingen van PTT dienstbetoon Boelganin morgen met Kroesjtsjev in India Haarlem steeds meer in de rol van Maecenas Ben Joessef met grote geestdrift ingehaald Iemand met f 40. GRATIS GRATIS GRATIS flinke verkoopster onb&Fekba&e iS Scheepvaart Civiele vordering tegen „Renate Leonhardt" Tenzij personeelstekort nog nijpender wordt Mr. A. van den Berkhof uit Utrecht overleden Gezelschap vertrok vanmorgen per vliegtuig uit Moskou Vonnis van drie jaar in Zaanse vergiftigingszaak Nationalisten verlichtten de taak der veiligheidstroepen Zoekt U mij 7 BIJOUTERIEëN ooebe vakzaken verkrijge>aa/z PRONTO natuurlijk bij HERMAN MULDER, Kampervest 51 DONDERDAG 17 NOVEMBER 19Ö5 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURAN'l In tegenwoordigheid van een groot aan tal genodigden heeft de burgemeester van Heemstede, mr. A. G. A. ridder van Rap- pard, hedenmorgen om half twaalf met het overhalen van een handle en het in drukken van verscheidene, hem door ma chinist J. van Bentum aangewezen knop jes, de rioolwaterzuiveringsinstallatie ach ter de terreinen van de gemeentereiniging aan de Cruquiusweg in Heemstede officieel in werking gesteld. Daarna zijn de geno digden rondgeleid door het gehele bouw werk, waarbij hun taak en werking van de machinerieën zijn verklaard. Zo werkt in Heemstede dus eindelijk de installatie, waarvoor de plannen reeds tientallen jaren geleden werden ontworpen. Waarom het zo lang heeft geduurd, eer de plannen in daden konden worden omge zet, schetste de burgemeester in een toe spraak, die hij vóór deze plechtigheid hield in de nieuwe garage van de gemeentereini ging en waarbij onder meer aanwezig wa ren mejuffrouw mr. A. E. Ribbius Pele- tier namens het college van Gedeputeerde Staten van Noordholland, vertegenwoordi gers van het Hoogheemraadschap Rijnland, van Provinciale- en Rijks-Waterstaat, van het Rijksinstituut voor zuivering van af valwater en van de dienst Publieke Wer ken te Amsterdam. Burgemeester Van Rappard verklaarde, dat men vroeg reeds had ingezien, van welk groot belang een doeltreffende zuive ring van rioolwater voor de volksgezond heid is. Zo had de gemeente Haarlem in 1932 aan het toenmalige gemeentebestuur van Heemstede toestemming verleend tot lozing van het rioolwater in het Spaarne, op voorwaarde dat er een zuiveringsinstal latie zou verrijzen. In 1933 gaven Gedepu teerde Staten eveneens toestemming op de zelfde voorwaarde, welke zij nog in het zelfde jaar beperkten tot de totstandkoming van een zandvanger en een bezinkingsin- richting. Ook het Hoogheemraadschap Rijnland was genegen toestemming te ver lenen, maar alleen indien een reinigings plan kon worden overgelegd. Persleiding te duur De crisisjaren maakten een intensief overleg met Haarlem en andere gemeenten noodzakelijk. Men dacht aanvankelijk aan de vervaardiging van een persléiding naar IJmuiden om het water in zee te lozen, maar dit plan strandde door de te hoge kosten (voor Heemstede f 19.000 per jaar). Heemstede richtte daarna een smeekbede tot Rijnland om het water te mogen lozen, waarbij er op werd gewezen, dat Gedepu teerde Staten toch óók soepel waren ge weest. Het Hoogheemraadschap bleef even wel onvermurwbaar en thans ben ik blij, zo zei burgemeester Van Rappard, dat deze heren toen zo'n vooruitziende geest hebben gehad, want de toen 17.000, maar thans 25.000 inwoners van Heemstede hebben er r.u groot voordeel van, dat de vereiste zui veringsinstallatie tot stand is gekomen. De burgemeester vertelde vervolgens, dat de Heemsteedse gemeenteraad in 1934 3800 voteerde voor het treffen van de voorbereidingen tot de aanleg van de zui vering-installatie en dat een bezoek werd gebracht aan een soortgelijke installatie in Winterswijk,, die destijds 100.000 kostte. Het stamriool werd door de gehele ge meente doorgetrokken en in 1939 was men zover gekomen, dat de bouw van de instal- latiewerken kon worden aanbesteed. De oorlog bracht evenwel grote vertraging. Na de bevrijding bleek een nieuwe financiële opzet noodzakelijk. De raad voteerde in 1952 742.000, waarbij opgeteld dient te worden 365.000 voor de doortrekking van het stamriool. In 1952 werd de rijksgoedkeuring voor de bouw verkregen benevens de verklaring van geen bezwaar van de provincie. Nadat ook de bezwaren op het gebied van natuurschoon, geuit door Gedeputeerde Staten, waren ontzenuwd, kon op 24 Maart 1954 de bouw van het bouwtechnisch ge deelte van de installatie worden opgedra gen aan ,T. P. A. Nelissen Aannemingsbe drijf N.V. in Haarlem. Burgemeester Van Rappard bracht dank aan deze N.V, als mede aan het ingenieursbureau Dorr-Oli- ver, bij wie de directie van het werk be rustte, en aan de directeur en de adjunct directeur van de dienst Openbare Werken in Heemstede, ir. E. A. Bierdrager en de heer H. G. Peterse. Hij memoreerde verder het vele werk, dat wijlen ir. R. M. Spijks- ma, in leven directeur van Openbare Wer ken, voor de totstandkoming van de zuive ringsinrichting had verricht. Ook bracht hij dank aan de arbeiders, de „stille wer kers achter de schermen". Na hem sprak de wethouder van Open bare Werken, de heer E. J. van Lent, die de burgemeester als eerste burger van Heem stede geluk wenste met de installatie. Hij overhandigde hem een album met foto's van de werkzaamheden aan de zuiverings inrichting, bestemd voor het gemeente archief. Tenslotte bood ir. Bierdrager mevrouw Spijksma bloemen aan, waarna hij een korte uiteenzetting gaf van de verrichte werkzaamheden. Daarna begaf het gezel schap zich naar het nieuwe bouwwerk. Na de rondleiding verenigde men zich weer in de garage, waar verversingen wer den aangeboden. Bovendien voerden nog verscheidene sprekers het woord, zoals mr. J. Slagter, dijkgraaf van het Hoogheem raadschap Rijnland, een der directieleden van het Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater, een vertegenwoordiger van het ingenieursbureau Dorr-01iver,de aannemer J. P. A. Nelissen en een ingenieur van de Amsterdamse Publieke Werken. Voor de civiele kamer van de arron dissementsrechtbank te Alkmaar is door de N.V. Hoogeveen's Machinefabrieken te Zaandam, vertegenwoordigd door mr. H. Schenkeveld te Alkmaar als procureur, tegen de Coöperatieve Bergingsvereniging Renate Leonhardt een vordering ingesteld tot een bedrag van f 7.262,83 wegens ver richte werkzaamheden aan de bergings toren, waarop op 1 November conservatoir beslag werd gelegd. Aanvankelijk zou de vordering f 12.263,hebben bedragen. Namens de gedaagde partij pleitte mr. J. Lieuwen te Purmerend. Hij vroeg uit stel voor antwoord. Wij vernamen van hem, dat tussen eiseresse en gedaagde een verschil van mening bestaat over de grootte van het bedrag der vordering en over de wijze van uitvoering der werkzaamheden, die niet naar het genoegen zou zijn van de gedaagde. Verwacht wordt, dat over veer tien dagen conclusie van antwoord zal volgen. In zijn Memorie van Antwoord betref fende de P.T.T.-begroting zegt de minister van Verkeer en Waterstaat dat er voorlopig geen andere beperkende maatregelen met betrekking tot het P.T.T. dienstbetoon overwogen worden dan in de Memorie van Toelichting genoemd, wanneer althans het euvel van het personeeltekort bij het be drijf geen ernstiger vormen aanneemt. Het kan nog niet worden voorzien in welke vorm en in welke sectoren het dienstbe toon verder zou moeten worden beperkt, als de personeelssituatie onverhoopt nog ernstiger zou worden. De opmerking, dat de kwaliteit van het in de laatste jaren aangetrokken personeel beter zou zijn geweest, indien een betere salarisregeling had bestaan, kan ten dele worden onderschreven. Slachtoffer van ongeluk bij Halfweg Mr. A. van den Berkhof, referendaris ter gemeente-secretarie van Utrecht en chef van de afdeling Algemene Zaken aldaar, is aan de gevolgen van het auto-ongeluk, hem Dinsdagavond nabij Halfweg op de rijks weg Amsterdam-Haarlem overkomen, in het Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam overleden. De heer Van den Berkhof werd op 25 Maart 1918 te Driebergen geboren. Nog zeer onlangs werd hij tot voorzitter be noemd van de verkeerscommissie ad hoe, die met de verkeersdeskundige dr. ir. Feuchtinger uit Ulm de problemen van heden en toekomst bestudeert. Ook was hij lid van de permanente ambtelijke ver keerscommissie, welke B. en W. adviseert over de dagelijkse verkeersproblemen, als mede secretaris van de culturele commissie uit de gemeenteraad. De directeur van Openbare Werken te Heemstede, ir. E. A. Bierdrager (geheel rechts) tijdens zijn toelichting aan de genodigden op de brug van de roerinstallatie in het grote voorbezinkingsbassin van de vanmorgen in werking gestelde rioolwaterzuive ringsinstallatie. Naast de heer Bierdrager het lid van Gedeputeerde Staten van Noordholland mejuffrouw mr. A. E. Ribbius Peletier, vervolgens (naar links gaande) burgemeester mr. A. G. A. ridder van Rappard, de wethouders E. J. van Lent, mr. O. H. van Wijk, H. Disselkoen en A. J. van Houten en de gemeente-secretaris, de heer Th. Schelling. Aagtedijk, 16 600 m. W. Ceylon. Adonia, 16 Pta Cardon. Alcyone, 16 Port Said verwacht. Almdijk. 16 Hamburg. Argos, 16 Famagusta. Amstelstad. 16 te Algiers verwacht. Alamak, verm. 16 v. Amsterdam n. Rotterdam. Amerskerk, 16 v. Hongkong n. Singapore. Amstelstad, 16 te Algiers. Alphacca, 17 Rio dc Janeiro. Amor, 16 v. Rotterdam. Arnedijk, 17 San Francisco. Bintang, pass. 15 Malta n. Beyrouth. Bali, 16 Halifax. Boissevain, 16 Durban. Bonaire, 16 Georgetown. Bandjermasin, 17 Tj Padang verwacht. Bontekoe, 16 Menado. Blitar, 17 te Belawan Boschfontein, 16 v. Aden n. Mombasa. Boskoop, 16 te Amsterdam. Caltex The Hague, pass. 15 Malta n. Rotterdam Congostroom, pass. 15 Las Palmas n. Hamburg Caltex Nederland, 15 Rotterdam. Caltex Leiden, pass. 16 Pantellarla n. R'dam. Caltex Pernis, 16 Bahrein verw. Caltex Pernis, 17 Bahrein verwacht. Cradle of Liberty, 19 Mena el Ahmadi verw. Caltex Utrecht, 16 v. Suez n. Banda Mashu. Celebes, 16 te Antwerpen. Dongedijk, 17 Rotterdam. Duivenarecht, 17 v. Hamburg n. New York. Daphnis, 16 te Willemstad. Esso Den Haag, pass. 15 Kp. Finisterre n. Sidon Ena, 16 bij Ouessant verw n. R'dam. Esso Rotterdam, 16 v. Antwerpen n. Sidon. Eendracht, pass. 15 Gibraltar n. Haifa. Esso Den Haag, pass. 16 Gibraltar n. Sidon. Friesland (SSM), 16 v. Stettin n. Leith. Fairsea, 13 v. Colombo n. Genua. Garoet, 16 te Calcutta. Gaasterkerk, 16 v. Hamburg n. Bremen. Guineekust, 16 v. Calabar te Lagos. Guineekust, 15 Lagos. Gouwe, 16 Dakar verwacht. Gabonkust, 18 Amsterdam verwacht. Hathor, 16 Tunis. Hector, 16 Rotterdam. Hermes, 16 Amsterdam. Heelsum, 16 New Orleans. Helder, 16 te La Union San Salvador. Haulerwijk, 17 Hamptonroads. Indrapoera, 16 v. Genua n. Port Said. Ihdrapoera, 16 v. Genua n. Port Said. Isis, 16 200 m. Z. Flores. Jagersfontein, 16 te Durban. Jason, 17 Houston verwacht. Kota Gede, pass. 15 Kreta n. Genua. Kota Inten, 16 te Balikpapan. Korenia, 16 Malta. Kertosono, 17 Los Angeles. Krebsia, 17 La Spezia. Kryptos. pass. 16 Kaap de Goede Hoop n. Durban Leuvekerk, pass. 16 Ouessant n. Antwerpen. Liberty Bell, 18 Philadelphia verwacht. Leersum, 16 v. Hamburg n. Antwerpen. Lekkerkerk, 16 nog Bandarshapur. Lissekerk, nacht 16-17 Bahrein verw. Laertes, 16 te Soerabaja. Lutterkerk, 16 Hamburg. Loosdrecht, 16 v. Genua n. Port Said. Mirza, 16 Balikpapan. Moordrecht, 27 Philadelphia verwacht. Mijdrecht, verm. 25 v. Rotterdam n. Napels. Muiderkerk, pass. 16 Finisterre n. Le Havre. Mataram, 17 Suez verw. Manoeran, 17 te Suez Modjokerto, pass. 16 Minikoy n. Belawan. Muiderkerk, pass. 16 Finisterre n. Le Havre. Maasland, pass. 16 Ouessant n. Amsterdam. Macoma, 17 Abadan. Mariekerk, 17 v. Suez n. Aden. Notos, 16 Hamburg. Oberon, 16 Curagao Ootmarsum. 16 New Orleans. Oranje, 17 te Tj. Prick. Ovuia, 17 te Calcutta. Oranjefontein, 16 v. Las Palmas n. Southampton Oranjestad, 17 v. Aruba n. Pto Limon. Papendrecht, 25 Nynashamn verwacht. Pieter S, 17 Rotterdam verwacht. MOSKOU (Reuter) Premier Boelga nin van de Sovjet-Unie en de eerste partij secretaris Kroesjtsjev, zijn vandaag uit Moskou vertrokken voor een bezoek aan India, Birma en Afghanistan. De beide Rus sische leiders, die morgen in Nieuw Delhi worden verwacht, zullen een tussenlanding maken te Tasjkent in Russisch centraal Azië. Zij zullen vijftien dagen in India ver blijven, ongeveer vijf dagen in Birma en enkele dagen in Afghanistan. Bij hun vertrek van het vliegveld van Moskou werden de beide Sovjet-leiders uit geleide gedaan door de eerste plaatsver vangende premiers, Saboeror en Mikojan en een twintigtal diplomaten, onder vie de Indiase zaakgelastigde en de Birmese am bassadeur. (U.P.) Boelganin en Kroesjtsjev rei zen met een twee-motorig Iljoesjkin 14- vliegtuig. In een tweede toestel zaten onder meer de minister van Cultuur Mikhailov, de legergeneraal Serov, de eerste onder minister van Buitenlandse Zaken Gromy- ko, de onderminister van Landbouw Ra- soelov en de onderminister van Buiten landse Handel Koemykin. Ver onder in1: Tot de voorbereidingen die in India wor den getroffen behoort ook het veranderen van straatnamen die te zeer herinneren aan India's verleden onder Brits beheer. „Queensway Road" werd gewijzigd in „Weg van het volk", „Albuquerque road"' in „Straat van de 30ste Januari", de datum waarop Gandhi werd vermoord, „Kings- way" werd „Jan Path", overigens een let terlijke vertaling. Radio Moskou heeft in haar verslag van het vertrek gezegd dat Boelganin en Kroesjtsjev uitgeleide werden gedaan door in deze volgorde Kiritsjenko, Miko jan, Saboerov, Aristov, Belyaev en Pospe- lov. Dat kan duiden op een opschuiving voor Alexei Kiritjenko, die Kroesjtjev op gevolgd is als hoofd van de Oekrainische communistische partij en die in Juli werd benoemd tot lid van het presidium van de Opperste Sovjet (parlement). Westerse waarnemers vragen zich af of deze vermelding duidt op een versterking van Kroestsjevs positie in de regering. Nadat de officier van Justitie bij de Haarlemse rechtbank veertien dagen gele den een gevangenisstraf van tien jaar had geëist tegen de negen en veertigjarige fa brieksarbeider J. K. te Zaandam heeft de rechtbank vandaag een straf van drie jaar opgelegd. Zij achtte poging tot mishande ling met voorbedachte rade bewezen. Verdachte werd er van beschuldigd ge poogd te hebben zijn vrouw te doden door het toedienen van Parijs groen. In 1953 was K. voor de tweede maal getrouwd. Nadat het echtpaar enige tijd in Zeeland had ge woond, vestigde het zich in Zaandam. In het voorjaar, toen de wederzijdse verhou ding slecht was geworden, heeft verdachte bij een drogist Parijs groen gekocht en een gedeelte in een kopje thee gegooid. Zijn vrouw heeft daarvan gedronken en is ern stig ziek geworden. Een paar dagen later vroeg de vrouw een beschuitje, waarna de man er één met Parijs groen bestrooide. De óochtei van de vrouw bracht het be schuitje naar de slaapkamer, maar de moe der bemerkte, dat het niet goed was en zij gaf het terug. Enkele dagen later is aan het licht gekomen, welke plannen J. IC. heeft gehad. De officier van justitie meende, dat poging tot moord was bewezen, maar de rechtbank achtte poging tot mishandeling bewezen. Elk jaar behoort bij de Haarlemse be groting een overzicht van de geraamde uit gaven gerangschikt naar een aantal func tionele kostengroepen. Eenvoudiger uitge drukt: een staatje waaruit men kan aflezen hoeveel er besteed wordt aan een reeks be langrijke taken. Zoals elk jaar publiceren wij dit ook thans opdat men op overzichtelijke ma nier kan nagaan waarvoor het geld der ge meenschap wordt gebruikt. Dit jaar is er bovendien iets nieuws onder de begrotings- zon. Het aandeel van Sociale Zaken, dat altijd van alle begrotingsonderdelen het grootst was, wordt thans gepasseerd door dat van Onderwijs. Sociale Zaken vergde vorig jaar nog ruim 23°/o van de gemeente lijke middelen, thans ruim 22%, terwijl Onderwijs (exclusief de cultuur- en jeugd zorg) verder steeg van ruim 22 tot ruim 24%. Rekent men de zorg voor de kunst, de jeugd en de sport daar ook bij, dan nadert men de 30%. De wethouder van Onderwijs, kunst-, jeugd- en sportzaken mag dus niet mopperen, temeer niet wan neer men bijvoorbeeld een vergelijking trekt met Openbare Werken, waarvan het aandeel procentueel gerekend nog iets is gedaald. Een, zij het geringe, stijging valt te registreren ten bate van het hoofdstuk Volkshuisvesting, een wat opvallender toe neming vertoont thans de post Volksge zondheid. De oorzaak daarvan is in grote lijnen de zelfde als die voor het hoofdstuk Onder wijs: een, hier en daar zelfs belangrijke, hogere raming der subsidies. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tubercu losebestrijding, welke van f 6.500,naar f 15.500,gaat, voor de Vereniging voor kinderuitzending (van 25 naar 30 mille), voor de verschillende wijkverplegings- instellingen, welke meer dan twaalfdui zend gulden meer zullen ontvangen, terwijl de badhuizen van het Witte Kruis met bij na vijfduizend gulden gemeentelijke sub sidie meer in stand gehouden zullen wor den. Bij de sociale zorg valt het Instituut voor Sociale jeugdzorg het meest op met een verhoging van vijftigduizend gulden naar f 86.500, Aanmoedigingssubsidies Bij de kunst treffen een paar subsidies met een aanmoedigend karakter, zoals twee jaar geleden het geval was met de steun voor de zang- en muziekverenigingen: vijf duizend gulden voor amateurtoneel en een gelijk bedrag voor balletvoorstellingen. De muziekschool van Toonkunst is met het dubbele bedrag van verleden jaar bedacht alles natuurlijk behoudens de goedkeu ring van de raad en staat voor twintig mille genoteerd. De Volksmuziekschool ziet haar streven en activiteit gewaardeerd met een verhoging van drie mille naar vijf mille. De zang- en muziekverenigingen zullen nu eventueel aanspraak kunnen ma ken op tien inplaats van op vijf mille Voor de aesthetische vorming van de lagere schooljeugd is thans negenduizend gulden inplaats van vier duizend uitgetrokken. Voor studiebeurzen zal in 1956 wegens het grote aantal aanvragen 21.000 inplaats van 16.000 gulden nodig zijn. Het Bisschoppe lijk museum paraisseert voor het eerst op de begroting met een bijdrage van duizend gulden, terwijl de kosten van Frans Hals museum en Stadsbibliotheek belangrijk hoger zijn geraamd: het museum komt met bijna 35 mille meer op f 171.323—, de bibliotheek met een kleine vijftig mille meer op f 330.967,—. Fikse stijgingen schui len er ook in de srippleties bij de toneel coördinatie (voor 1956 op 39 inplaats van- op 36 mille geraamd) en het Noordhollands Philharmonisch Orkest, dat van 89.000 op ruim 112.000 gulden subsidie zal komen. De ontwikkeling van de stichting Haar lems Bloei heeft ertoe geleid, dat voor 1956 vijftigduizend gulden nodig zal zijn in plaats van veertigduizend om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds omvang rijker wordende taak van de stichting. RABAT (Reuter/AFP) Mohammed Ben Joessef, de 46-,jarige sultan van Ma rokko. is gisteren onder luide toejuichin gen van duizenden Marokkanen in zijn re sidentie Rabat ingehaald. Marokkaanse hoogwaardigheidsbekleders in lange gewa den drongen naar voren om hem de hand te kussen. Op het vliegveld stond een grote militaire erewacht. De Franse resident-ge neraal Dubois, en de Marokkaanse kabi- hadden zich opgesteld naast de vaandel- netsformateur. Si Fathmi Ben Slimane, drager van de „Zwarte Garde", een een heid die bestaat uit afstammelingen van voormalige Afrikaanse slaven. V er warring Vele plechtigheden moesten achterwege blijven doordat de geestdriftige aanhan gers van de sultan opdrongen, om hem de hand te kussen. Zelfs soldaten, die het ge weer presenteerden verlieten liun plaatsen om beter te kunnen kijken. Een hefschroef- vliegtuig, dat gehuurd was door een Frans tijdschrift, verhoogde de verwarring, doordat de klanken van de Marseillaise en het Marokkaanse volkslied teloor gingen in het geraas van de machine. Totaal 1955 1956 Alg. beheer (gemeentehuis, secr.) 1.766.530 ƒ2.010.945 Politie 2.351.115 2.675.723 Brandweer 240.179 264.948 Overige posten openb. veiligheid 964.174 1.042.122 Volksgezondheid 823.066 1.059.956 Volkshuisvesting 1.443.095 1.634.942 Openbare werken3.622.284 3.962.755 Openbaar lager onderwijs1.225.573 1.453.176 Bijzonder lager onderwijs1.464.639 1.732.906 Openb. en 'oijz. kleuteronderwijs 843.805 890.149 Lager onderwijs (overige kosten) 37.368 49.594 Middelbaar en gymn. onderwijs 1.953.812 2.324.289 Nijverheidsonderwijs 546.388 603.271 Cultuur- en Jeugdzorg e.d1.348.319 1.589.894 Maatschapp. steun en voorzorg 6.175.760 6.546.607 Economische aangelegenheden 132.720 171.145 Onvoorziene uitgaven554.467 566.408 Per inwoner 1955 1956 1955 (166.400) (167.000) 10,62 12,04 6,648 14,13 16,02 In procenten 1956 1,44 5.79 4.95 8,67 21,77 7,37 8.80 5,07 0,22 11,74 3.28 8.10 37,12 0,80 1,59 6.24 6.35 9,79 23,73 8.70 10,38 5,33 0,30 13,92 3,61 9,52 39,20 1,02 3,33 3,39 8,847 0,904 3,628 3.097 5,430 13,630 4,612 5,510 3,175 0,141 7,352 2,056 5,074 23,238 0,499 2,086 6,895 9,174 0,908 3,573 3,634 5,606 13,587 4,983 5,942 3,052 0,171 7.969 2,068 5,452 22.447 0.587 1,942 Prin» Joh. W. Friao, pass. 16 Vlissingen naar Hamburg. Prins Fred. Hendrik. 18 Montreal verw. Pygmalion, 1?6 te port of Spain. Prins Willem v. Oranje, 16 te Rotterdam. Raki, 16 nog Bushire. Roepat, 16 330 m. O. Kp. Guardafui n. Colombo Rondo, 16 Amsterdam. Rempang, 16 v. Aden n. Fremantle. Schiedijk, 16 Antwerpen. Stad Breda, 16 v. Seven Island n. Lands End. Straat Makassar, 15 v. Kaapstad n. Rio de Janeiro Sibajak, 15 v. Aden n. Suez. Straat Mozambique, 14 v. Mauritius n. Penang. Schelp wijk, 16 100 m. NW. Kp. Leeuwin. Straat Soenda, pass. 16 Abrolhos eil. n. Maceio. Sirrah, 16 Gladstone. Straat Banka, 16 Sydney. Schouten, 16 te Beira. Sheratan, 16 Santos verwacht. Stanvac Talang Akar, 15 v. Sungeigerong naar Belawan. Slamat, pass. 16 Zuidp. Ceylon n. Singapore. Statue of Liberty, 18 Philadelphia verwacht. Stad Amsterdam, 17 Seven Islands. Stad Arnhem, 16 v. Wabana n. Engeland. Stad Dordrecht, 16 v. Rotterdam n. Napels. Stad Maastricht, pass. 17 Gibraltar n. R'dam. Stad Vlaardingen, 17 Narvik. Tibia, 16 310 m. N.NW. Fremantle. Talisse, 17 Napels. Tawali,, 16 te Suez. Tiberius, 16 te Rotterdam. Tamo, pass. 17 Finisterre n. Antwerpen. Utrecht, 16 v. Genua n. Barcelona. Wonosari, 14 v. Vancouver n. Manilla. Waal, 15 rede Zeitinburnu. Wonogiri, 16 Tj. Priok. W.Alton Jones, 15 850 m. W. ten Z. Gibraltar. Wieldrecht, 26 Pto La Cruz verwacht. Woensdrecht, 16 Sydney verwacht. Wonorato, 17 Halifax. Willem Ruys, 17 Rotterdam. Willemstad, 17 Amsterdam. KLEINE VAART Arctic, 17 te Amsterdam. Aco, verm. 17 v. Rotterdam n. Manchester. Algarve. verm. 16 v. Amsterdam n. Antwerpen. Att S, 16 v. Cork n. Swansea. Adm. Courbet, pass. 15 Terschelling n. Preston. Adm. Nelson, 16 v. Heroen n. Kolding. Atlantic, 15 v. Rotterdam n. Dublin. Audacia, 16 v. Rotterdam n. Southampton. Algarve, 15 v. Swansea te Amsterdam. Arnoudspolder, verm. 16 v. R'dam n. Lissabon. Advent, 15 v. Rochester te Loma. Amigo, 16 v. Fur n. Colchester. Appingedam, 16 v. Antwerpen te Lissabon verw. Auriga, 15 v. IJstad te Wismar. Bab T, 14 v. Carlsvik n. Zaandam. Batavier I, 16 v. Safi te Bayonne. Bill S, 16 v. Rotterdam n. Garston. Bree Helle, 15 v. Rotterdam n. Londen. Brouwersgracht, 15 v. Zaandam te Rotterdam. Bergsingel, verm. 16 v. Granton n. Tyne. Berkelstroom, 15 v. Londen te Amsterdam. Beekbergen, 16 v. Swansea n. Amsterdam. Birmingham, 15 v. Harlingen n. Goole. Cornelis Houtman, 17 v. Londen n. Korsoer. Curasao, pass. 16 Vlissingen n. Londen. Casana, 15 v. Gothenburg te Kopenhagen. Corrie B, 15 v. Kopenhagen n. Rotterdam. Da Capo, 15 v. Lissabon te Oporto. Driebergen, 16 v. Honfleur te Southampton. Duiveland, 16 nog te Boness. Draco, 15 v. Ceuta te Barcelona. Dinkel, pass. 16 Vlissingen n. Grimsby. Draco, 15 v. Ceuta te Barcelana.. Dependent, 15 v. Rotterdam n. Londen. Donata., 15 v. Karlstadt te Rotterdam, Dija, 16 v. Rotterdam n. Norrkoping. Daniel, 16 v. Swansea te Amsterdam. Deni, 16 v. Kopenhagen n. Horsens. Diligentia, 16 v. Vlaardingen te Antwerpen. Elsenburgh, 16 v. Casablanca te Duinkerken. Erasmus, 18 v. Pitea te Garston verwacht. Eljo, 15 pass. Dungeness n. Antwerpen. Express, 16 v. Middlesbro te Rotterdam. Eemstroom, 15 v. Amsterdam n. Hulls. Eibergen, 15 v. St. Malo n. Leith. Elisabeth Roorda, 16 v. Flensburg n. Rostock. Encarnacion, 15 v. Wasklot n. Antwerpen. Frans v. Seumeren, 16 v. Rotterdam te Selzaete Ferocia, 16 v. Rotterdam n. Le Treport. Fiducia, 16 v. Londen te Maassluis. Gerry S. 16 v. Cork n. Manchester. Goote, verm. 17 v. Rotterdam n. Manchester. Henrica, 16 v. Viana n. Guernsey. Henrica B, 16 v. Brest te Charlestown verw. Heiloo, pass. 16 Vlissingen n. Antwerpen. Hydra, 10 v. Calais n. Avonmouth. Heemraadsingel, 15 v. Rotterdam n. Liverpool. Hast III, 15 v. Rotterdam te Kopenhagen. Haaksbergen, 16 v. Nantes n. Tonnay Charente. Haskerland, 15 v. Amble n. Harlingen. Hoflaan, 16 v. Hull n. Goole. Ilias, 16 te Amsterdam. Ida Pieter. verm. 16 v. Sables d'Olonnes naar Liverpool. Ilias, 16 v. La Pallice te Amsterdam. Joost, 14 Kiel n. Domsjo. Kaap St. Vincent, 14 v. Amsterdam n. Ostrand. Kemphaan, 18 v. Loctudy te Agadir verw. Larix, 14 te Skutskaer. Lacra, pass. 16 Vlissingen n. Gent. Lies, 15 v. Swansea te Rotterdam. Leendert B, verm. 17 Rotterdam n. Amsterdam Merwehaven, 16 v. Casablanca. Muphrid N, pass. 16 Brunsbiittel n. Avonmouth Maartje, 15 v. Fecamp n. St. Valerie. Margriet L, 15 v. Amsterdam n. Londen. Marcella, 16 v. Rotterdam n. Drogheda. Matthew, 16 v. Rotterdam n. Antwerpen. Midsland, 15 v. Rotterdam n. Leith. Monica, 16 v. Krimpen n. Varberg. Mutatie, pass. 13 Lizard n. Bideford. Marietje Bohmer, 13 v. Rotterdam te Algiers verwacht. Myfem, 17 v. Stockholm te Rouen verwacht. Noorderlicht, 17 v. Swansea te Amsterdam verw. Nottingham, 15 v. Newcastle te Rotterdam. Nassauhaven, verm. 16 v. Halmstad n. Dordt. Nautic, verm. 16 v. Trequier n. Cardiff. Nieuwehaven, pass. 16 Finisterre n. Rouen. Narwal, 15 v. Amsterdam te Zaandam. Oosterdok, 15 v. Amsterdam n. Bremen. Plato, 15 v. Pasajex n. Bilbao. Pavo, 11 te Hernosand. Ponza, 13 te Karlsborg. Paraat, 16 v. Vlissingen n. Londen. Procyon, 16 v. Rotterdam te Londen verw. Paloma, 15 v. Malmo n. Wismar. Rema, 16 v. Liverpool n. Amsterdam. Servus, 16 Vlissingen n. Duinkerken. Stientje Mensinga, 15 v. Rotterdam n. Hamburg. SilvapJana, 15 v. Aarhus n. Gothenburg. Silvretta, 15 v. Rotterdam te Malmö. Spolanda, 15 v. Gothenburg te Uddevalla. Spora, 15 v. Stockholm n. Abo. Spurt, verm. 16 v. Goole n. Hamburg. Sonsbeek, verm. 16 v. Greenock n. La Rochelle. Spoorhaven, verm. 16 v. Avonmouth te Loctudy. Stella Maris, 16 v. Rotterdam te Selzaete. Tiberius. 16 te Pernls. Tilly. 16 v. Amsterdam n. Antwerpen. Ton S, 17 v. Swansea te Rotterdam verw. Timo, 16 v. Londen te Rotterdam. Trito, 15 v. Dublin te Belfast verw. Tyro, 15 v. Dublin n. Swansea. Urmajo, 15 v. Kalmar n. Stockholm. Vindicat Atque Polit, verm. 16 v. Amsterdam naar Nantes. Vrede, 15 v. Belfast n. Portsmouth. Willem, 15 v. Nijmegen te Amsterdam. Westereems, 15 v. Husum te Holmsund. Westerdok, verm. 15 v. Londen n. Amsterdam. IJsel. pass. 16 Vlissingen n. Le Havre. Zuidland, 15 v. Sundsvall n. Gefle. Zwaantiena, 15 v. Delfzijl n. Goole. SLEEPVAART Hudson, 15 100 m. N.t.W. Kp. Blanco met zuiger Humber, 15 230 m. NW. Port Said met 2 bakken Noordzee, 15 v. Philadelphia te Boston. Rode Zee, 15 9ft m. N.Finisterre met ss. Thames, 15 380 m. W. Fayal n. „Cibao". Presidente Juarez Tyne, 15 v. Hampton Roads n. Rotterdam met OFFICIëLE PUBLICATIE OPKOMST HERHALINGSOEFENINGEN Ten behoeve van de militairen, die op 18 Nov. '55 voor herhalingsoefeningen onder de wapenen komen, worden twee extra trei nen ingelegd. Genoemde militairen moeten van deze treinen gebruik maken en daartoe op een zodanig tijdstip van hun woonplaats vertrekken, dat zij op het desbetreffende station aansluiting hebben op de voor hen bestemde trein. De militairen, die, in ver band met hun plaats van bestemming, geen gebruik kunnen maken van deze treinen, moeten ingevolge hun lastgeving reizen met de eerste reisgelegenheid na 06.59 uur. Bedoelde treinen zijn: 1. Amsterdam CS v. 09.07 u., Haarlem v. 09.22 u., Leiden v. 09.44 u„ Den Haag HS v. 09.57 u., Rotterdam CS v. 10.16 u., Rotterdam Z v. 10.23 u., Dor drecht v. 11.00 u., Roosendaal a. 11.30 u. 2. Nijmegen v. 09.53, 's-Hertogenbosch v. 10.38, Tilburg v. 11.05, Breda v. 11.26, Roo sendaal a. 11.48 uur. zoekt opname in garagebedr. met leidinggevende functie. Brieven no. 1007. Ik ben 24 jaar, enthou siast en sta graag in de winkel (als ver koopster). Brieven onder no 1010. een St.-Nicolaascadèau voor Vader Een handelszaak kan niet buiten reclame, dat is een erkend feit. De beste reclame is- adverteren. Voor een St.-Nicolaascadeau voor Uw kinderen BANNINK BAIL POINT UIT HET KLOK- VERRASSINGSPAKKET HANGERTJE UIT HET K10K- VERRASSINGSPAKKET Zie ook de Klok-advertentie Barteljorisstraat 9 een St.-Nicolaascadeau voor Uw kinderen Levensmiddelenbedrijf Fa. W. Zwanenburg en Zonen vraagt Santpoorterstraat 54, Haar- Zie ook de Klok-advertentie lem. Tel. 14190. UIT HET KL0K- VERRASSINGSPAKKET de ook de Klok-advertentie vee r vawaf 57. - u N 80 MIDDELGROOT AMSTERDAMS ASSURANTIEBEDRI7F vraagt voor de Afdeling „Zee-, Luchtvaart- en Varia-Verzekering" (mnl. of vr.) goed kunnende rekenen en typen. Mulo-diploma of daarmede gelijkstaande opleiding als minimum vereist. Een aantrekkelijke werkkring wordt geboden! Reiskosten wor den vergoed! Brieven onder letter D.G.W., aan Adv.bur. Nijgh Van Ditmar, Postbus 358 Amsterdam-C. IW

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1955 | | pagina 11