Wellen Herenvesten JAN VAN DER PICGE Kort en bondig Duizenden kinderen bereidden hem hartelijke ontvangst „Jodocus" ligt wat soezerig in een gecapitonneerde kist li Sint Nicolaas in Haarlem Ook in Noord en Oost was er overweldigende belangstelling Feestverlichting werd officieel ontstoken Goede opvoering van „De Beunhaas" door SAC Vliegend hert gisteren in de Hartekamp gevangen De allergeurigste tabak J Telefoon wordt wellicht duurder DONDERDAG 17 NOVEMBER 1955 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT In Noord Verduistering van 120 van benzine-maatsehappij van ƒ16.50 tot ƒ42.50 Mej. J. van Dis sprak over Christelijke gezinshulp Op Teylerplein Ongelukje Haarlemse Damclub versloeg Onderlinge „Au berge Bon Verre 99 Frans Restaurant HeemstedeHet Oosten D. Ch. Revgwart officier in de orde Oranje-Nassau J, van Dragt kwart eeuw bij het P.E.N. 9n succes in stof snit en stijl Burgerlijke Stand van Haarlem Kleine verhoging van abonne mentstarief overwogen Examens SINT NICOLAAS is dus weer in het land. Vele duizenden Haarlemse kinderen hebben hem met eigen ogen bij de Turfmarkt in Haarlem voet aan wal zien zetten en ook in de binnenstad had de grijze kindervriend zeker niet over belangstelling te klagen. Overal stonden de kinderen en ook de volwassenen rijen dik en vele kleintjes zullen dan ook slechts een glimp van de Goedheilig man gezien hebben. Hoe het ook zij deze officiële intocht van Sint Nicolaas en zijn knechten, die voortreffelijk georganiseerd was door de Stichting „Haarlems Bloei" en de gezamenlijke winkeliersverenigingen, is bijzonder goed geslaagd, hetgeen mede te danken was aan de Haarlemse politie, waarvan de leden met blijmoedigheid hun toch zeker niet gemakkelijke werk deden. De tocht door de binnenstad nam bijna een uur in beslag en ook in de Generaal Cronjéstraat en op het Teylerplein gunde Sint Nicolaas zich ruimschoots de tijd om gezeten op schimmel „Guitar" zijn jeugdige bewonderaars toe te wuiven. Omstreeks vijf uur trok Sint Nicolaas zich terug, maar toen was er nog geen einde gekomen aan deze voor de Goedheiligman drukke dag, want direct daarna begaf hij zich naar de feestelijke bijeenkomst van het Comité Centrum Belangen, waar een ieder er van overtuigd was, dat de oude baas zich uitstekend van zijn taak gekweten had. Omstreeks half drie stond de burge meester van Haarlem, mr. O. P. F. M. Cre- mers, in gezelschap van enkele wethou ders reeds op het bordes van het stadhuis te wachten, terwijl de beiaardier, mr. Romke de Waard, zijn vriendelijke Sinter klaasliedjes over de stad uitstrooide. Aan alle kanten stonden de kinderen tientallen rijen dik en in de Barteljorisstraat was er helemaal geen doorkomen meer aan. Sint Nicolaas liet echter niet lang op zich wachten en voorafgegaan door de muziek korpsen en de Spaanse edellieden, stapte „Guitar" de Grote Markt op. De Goedheilig i man, die kennelijk toch al iets vermoeid was, liet zich van zijn schimmel afzakken en schreed de trappen van het stadhuis op, waar de burgemeester de grijze kinder vriend met uitgestrekte handen stond op te wachten. Mr. Cremers meende in zijn toespraak, dat het voor Haarlem een bijzonder grote eer was, dat Sint Nicolaas voor Heemstede en zelfs vóór Amsterdam een bezoek aan de Spaarnestad bracht. „De vraag rijst", aldus de burgemeester, „of wij allen zoet geweest zijn. Zijn de kinderen zoet, zijn mijn wethouders zoet, ben ikzelf zoet". Wij hebben weliswaar op de begroting een tekort van twee millioen, wij hebben nog steeds geen nieuw politie bureau, nog geen paarden en geen Hilde- brand-monument. „Ik vraag u echter, Sint Nicolaas, of u ons vergiffenis wilt schenken en of u uw zege en genade over deze stad wilt uitspreiden". Als om zijn woorden kracht bij te zetten hief de burgemeester het aloude „Zie ginds komt de stoomboot" aan en hij werd daar bij geholpen door zijn wethouders en de duizenden kinderen, die tezamen dit lied zo schoon ten gehore brachten, dat Sint Nicolaas er zichtbaar door ontroerd was. In zijn antwoord verklaarde de Goed heilig man, dat hij dankbaar gestemd was over het feit, dat hij te paard de stad had mogen intrekken en bovendien meende hij, dat de kinderen in Haarlem nog meer dan anders behulpzaam, eerlijk en gehoorzaam moesten zijn. De Prinsenbrug zal, aldus de goedheilig man, zeker het komend jaar nog gereed komen en ook de industriehallen zullen niet lang meer op zich laten wachten. Nadat de kinderen begeleid door de Haarlemse postfanfare het „Zie de maan schijnt door de bomen" ten beste hadden gegeven trok Sint Nicolaas zich terug in het stadhuis, waar de wethouders, talrijke raadsleden en enkele tientallen kinderen aan hem werden voorgesteld. Reeds lang voordat Sint Nicolaas en zijn gevolg in Haarlem-Noord arriveerden, had den zich duizenden kinderen, vergezeld van honderden moeders een plaatsje gezocht bij de Schoterweg en in de Generaal Cronjé straat en het Julianapark. Voor het ver keer waren deze laatste twee wegen afge sloten en toen de Goedheilig man om on geveer kwart over drie de Generaal Cron jéstraat binnenreed kwamen de politie agenten handen tekort om het midden van de weg vrij te houden. Voorop marcheerde pittig en lustig mu sicerend de Sint. Jorisband, daarna volgde de rijk met speelgoed behangen wagen van Haarlems Bloei en vervolgens kwam de Voor de Haarlemse rechtbank had zich Donderdagmorgen een veertigjarige man te verantwoorden, zonder bekende woon- of verblijfplaats, verdacht van verduiste ring in dienstbetrekking. Hij was uit een psychiatrische inrichting weggelopen en gaan werken bij een maatschappij, die ben zine verkocht op Schiphol; hij was o.a. be last met de werkzaamheden bij een benzine pomp. Half September had hij vele schul den doordat hij een aantal voorwerpen in huurkoop had gekocht en hij deed een greep in de kas, bevattende ongeveer f 800. De man nam f 120 mee. Later volgde zijn aanhouding en hij werd in het Huis van Bewaring te Ilaariem ingesloten. Verdachte gaf de feiten toe, waarna de officier van justitie opmeikte, dat'het in het belang van de mar; en van de maatschappij is als deze in een inrichting opgenomen wordt. De eis luidde een gevangenisstraf van drie maanden met aftrek van voorarrest en ter beschikkingstelling van de regering. De verdediger mr. G. J. H. de Leeuw sloot zich hierbij aan. ook hij was van mening, dat een verblijf in een inrichting aan te be velen is. Pleiter verzocht de straf gelijk te stellen aan het voorarrest. De rechtbank zal op 1 December uit spraak doen. ADVERTENTIE GEN. CRONJéSTRAAT la-lb - TEL. 16045 Voor de Christelijk Historische Vrou wengroep in Haarlem heeft Maandagavond mejuffrouw J. van Dis, directrice van het bureau Christelijke Gezinszorg aan het Nassauplein te Haarlem, in het Wijkge- bouw aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem een causerie gehouden over het werk van de Gezinshulp. Zij vertelde over de opleiding van de meisjes die na een leertijd van zes maan den, waarin hard gewerkt wordt, reeds klaar zijn om de gehele leiding van een gezin over te nemen. Dit zijn dan meestal gezinnen waar de huisvrouw ziek is en waar hulp van buitenaf op doktersadvies verleend wordt. De spreekster noemde het van groot so ciaal belang dat bij ziekte van de huis vrouw het gezinsleven toch normaal door kan gaan en hiervoor zorgen de gezins hulpen. Voorts wees zij op de goede sociale voorzieningen welke de meisjes die dit verantwoordelijke doch mooie beroep ge kozen hebben genieten en op het feit dat zij die als gezinshulp reeds enige jaren in de practijk gewerkt hebben gaarne door verscheidene inrichtingen voor diverse functies worden aangetrokken en ook dat zij na een verdere scholing als sociaal werkster kunnen optreden. Sint, vriendelijk wuivend naar alle kanten, gezeten op zijn trouwe schimmel. Het Zwarte Pietenkorps wandelde als een kleu rige lijfwacht mee. Vele kleintjes verhuis den van de begane grond naar de vol wassen schouders, daar zij toch wel het meeste recht hebben de goede Sint in al zijn glorie te zien voorbijtrekken. Op het podium van de fraaie gemeente lijke muziektent, geplaatst in het Juliana park, wachtte reeds met ongeduld een offi cieel gekleed ontvangstcomité, bestaande uit bestuursleden van de „winkeliersver eniging „Generaal Cro.njé". Met luide toejuichingen van oud en jong en een feestelijk gespeeld „Zie ginds komt. de stoomboot", door de leden van de har monie „De Spaarnebazuin" werd Sinter klaas ontvangen. Alhoewel de Pieterbazen niets strooiden was het geroep van „Piet. piet..." niet van de lucht. Waardig en wuivend naar de kinderen die zich langs het met moeite opengehou den pad verdrongen, betrad de heilige bis schop het podium. De heer A. v. d. Borg, voorzitter van Generaal Cronjéstraat-vereniging, sprak de Sint een hartelijk welkomstwoord toe, waarin hij zijn vreugde erover uitte dat Sint Nicolaas ook dit jaar weer als een trouw bezoeker Haarlem-Noord aandeed. In weloverwogen woorden dankte Sint voor het huldebetoon en hij zei voorts, dat Haarlem-Noord zich, naar hij gezien had, door de voortschrijdende woningbouw zo danig begon uit te breiden dat hij zijn aantal Pieten het volgend jaar wel tot zestig zou moeten vergroten, om al het werk daar te kunnen doen. De Sint liet hierop tot de grote schare kinderen een waarschuwing horen waaruit blijkt dat de Goedheilig man, al mag hij dan oud van jaren zijn, toch met de pro blemen van deze tijd volkomen op de hoogte is. Hij maande namelijk de meisjes en jongens om voorzichtgheid in het ver- keer te betrachten. De Spaarnebazuin liet daarna een groot aantal Sinterklaasliedjes horen. Per aulo is daarna Sinterklaas en zijn talrijk gevolg naar Haarlem-Oost vertrokken. Het begon al te schemei-en, toen de jeugd van Haarlem-Oost, die op het Teylerplein al enige tijd was zoet gehouden met vro lijke gramofoonmuziek, tenslotte voor het lange wachten werd belond: de trommels van de jeugd-drumband van de speeltuin vereniging „Oosterkwartier" kondigden aan, dat de Sint in aantocht was. Toen duurde het inderdaad niet lang meer of de kleurrijke stoet met als middelpunt de oude Sint op zijn schimmel schreed het plein op. De duizenden kinderen, samengepropt achter de aluminiumkleurige hekken, wa ren vrijwel niet tot bedaren te brengen, vooral niet, toen enkele Pieten kwistig met pepernoten begonnen te strooien, maar ten slotte kon de heer H. J. Loppersum, voor zitter van het wijkcomité Haarlem-Oost, dat er in samenwerking met de stichting Haarlems Bloei voor had gezorgd, dat Sint Nicolaas zich ook in Haarlem-Oost kwam vertonen, zich voor de microfoon enigszins verstaanbaar maken en de Sint officieel welkom heten. Tussen het gekwetter van de opgewonden kinderen door vertelde de Sint daarna van zijn belevenissen van de afgelopen middag. Het had hem genoegen gedaan, zei hij, dat hij bij zijn korte rit door Haarlem had gezien, dat de stad zich sedert zijn bezoek van verleden jaar weer heeft uitgebreid en dat er niéuwe fraaie winkelpanden zijn bijgekomen. Hij bracht zijn jeugdige toehoordei's de hartelijke groeten van bui'gemeester Cremei's over. Toen de Sint daarna aanstalten maakte om zich terug te trekken uit de joelende menigte, bewezen de kinderen in één grote massademonstratie, dat de speciale hekken, die tijdens „grotemensen-bijeenkomsten" wellicht zeer bruikbaar zijn, bij kinder feesten vrij weinig nut hebben. Want met een lichte hoofdknik stormden de meeste kleuters onder deze afscheiding door in de richting van de vertrekkende Sint. Deze Met moeite baande Sint Nicolaas zich met zijn gevolg een weg door de met kinderen volgepakte Barteljorisstraat. stelde zich nog tijdig in veiligheid achter de beschermend-dikke muren van een bin nenplaats, waar een grote schare nieuws gierige kindei'en ogenblikkelijk de wacht betrok. Ook de Pieterblazen bliezen omstreeks vijf uur, al pepernoten strooiend, de aftocht en het is wel zo goed als zeker, dat geen enkele pepernoot langer dan vijf tellen op straat hqeft gelegen. •"rcoc<xxx»xx>cctó-3ccoaxx»coóc^>ccoaxcooc<xxo3<x>axxxxx>c De driejarige Hansje de Waal Malefijt g uit de Tugelastraat in Haarlem-Noord had zich kennelijk dagen van tevoren verheugd op de intocht van Sint Nico- laas. Hij was dan ook vroeg in de stad en stond op de Grote Markt zelfs voor aan om toch maar niets van het grootse schouwspel te missen. In de verte hoor de hij al de trommels van de muziek korpsen en juist op dat moment kwam zijn vinger tussen twee van de zware hekken, die dienen om het de agenten iets gemakkelijker te maken. De Ongevallen Dienst was direct pre- j sent, maar Hansje wilde beslist blijven 6 waar hij was toen men hem vertelde,'r, dut hij eventjes mee moest naar het$ ziekenhuis. Hij werd eerst achterop een'j fiets gezet, maar na enkele secondent' stond hij al weer op de grond en ten 8 einde raad heeft men het kereltje toenty maar - tegen zijn wil - in een auto gezet g en naar het Grote Gasthuis vervoerd.' Op het moment, dat Hansje tertigkwam met zijn vinger in een groot verband, stroomde de markt leeg. Sint Nicolaas was net in het stadhuis verdwenen. Als troost mocht Hansje echter zelf in de groot ridderzaal Sint Nicolaas persoon lijk een handje gaan geven en toen hem even later nog een glas limonade aan geboden werd door een echte stadhuis- bode, toen was al zijn leed weer achter de rug. X>5CXKX>300CXX>CXXXXXX>OCXXXX>COOCCO<XXXXXlOOC>rOOCO^C>CCCCOOCO Voor de hoofdklasse-competitie K.N.D.B. speelde de Haarlemse Damclub I in haar clublokaal, bovenzaal restaurant Munniks in I-Iaarlem, tegen de Onderlinge Damver eniging I uit Amsterdam. De gedetailleerde uitslag luidt: Haarl. Damclub IOnderlinge Dam vei'. I. J. B. Sluiter JrH. Delsen 20 H. T. Luif—T. v. d. Heuvel x—x J. W. van DartelenJ. van Dijk02 J. H. BlomL. Kemp x—x Nico BlomJ. Frans 11 J. P. van EijkG. v. d. Velde 11 A. DoumaC. II. van Wijk 11 J. van LooijH. Meijer xx D. SchrijnemaekêrsW. van Gorkum 20 G. ZeeuweJ. P. Verkerk 11 Voorlopige uitslag.86 De partijen aan de borden 2. 4 en 8 wer den afgebroken. De einduitslag wordt vèr- moedelijk 119 voor de Haarlemse Damclub. ADVERTENTIE JANSWEG 20 TELEFOON 17620 Voor de overgangsklasse van de schaak competitie versloeg Heemstede Het Oosten. De resultaten waren: Heemstede IHet Oosten I (Haarlem) FaaseHovingh 14; J. Bonkenburg Herfst 'AS. BonkenburgHoogland li; Santenv. Pelt 10; Pennock Rothert 10; Muuszede Graaff 10: v. d. BergeKensen 'j'i; De Laat -Kas 'i Schreui'SRavensbergen 01; Kuyken Sr. Pas 10. Totaal 6ii3'A. Woensdagmiddag om precies vijf uur stapte de bux'gemeester van Haarlem, mr. O. P. M. F. Cremers, omringd door talrijke winkeliex's op het boi'des van het stadhuis en daar wachtte hij geduldig op de tweede kloks'og van de kei'kklok. Op dat moment floepten in alle straten de verdichtingen aan van ae diverse feestversieringen. Mr. Cremers rcemde in zij korte toespraakje de samenwerking tussen de diverse straatver enigingen waarna men zich gezamelijk naar café-restaurant Brinkmann begaf. De voorzitter van het Comité Centrum Belangen, de heer A. Spaargaren, wijdde daarbij een dronk op de traditionele intocht van Sint N;colaas en vooi-ts sprak hij de hoop uit, dat ook de samenwerking tussen de diverse winkeliersverenigingen in de tckomst niets te wensen zou overlaten. Nadat de ontwerper Han van Hemert, die de winnaar is geworden van een door het comité uitgeschreven prijsvraag, zijn prijs in ontvangst had genomen, besprak de heer Spaargaren nog in het kort de re geling van de winkelsluiting, waarbij hij het gemeentebestuur in de figuur van ae loco-burgemeester, de heer D. J. A. Geluk, hartelijk dankte voor de verleende mede werking. Mede namens de Raad van het Groot winkelbedrijf deed hij vervolgens een drin gend beroep op alle middenstanders en op het publiek om de verruiming van de open stelling der winkels te waarderen door de rustperiode voor het personeel van 18 uur tot 19.30 uur in acht te nemen. De heer D. J. A. Geluk sloot zich van harte brj deze oproep aan en ook hij was van oordeel, dat een algemene Sinterklaas optocht vooral de middenstand bijzonder veel goed zou doen. Nadat ook nog de heer J. Vollaerts, na mens de „gakste straat in de wereld", de Anegang, en de heer Th. H. Well namens de Barteljorisstraat waarderende woorden aan het Comité Centrum Belangen hadden gericht bleef men nog geruime tijd bijeen onder meer cm de resultaten bij de samen werking ten opzichte van de verlichting te bespreken. De toneelvereniging S.A.C. (voor Spoor weg-Ato-combinatie) heeft Dinsdagavond in hötel „De Leeuwerik" een opvoering ge geven van Johan Bendiens en Henk Bak kers detective-spel „De Beunhaas", een comi-thriller volgens het klassieke wie-is- d.e-dader-recept, die zo vlot en appetijte lijk werd opgediend, dat zij zelfs de criti- sche toeschouwer uitstekend bekomen kon. Qua inhoud is „De Beunhaas" weinig meer dan een stukje confectiewerk, maar in te genstelling tot vele andere producten in dit genre kunnen de moord op freule Amp- sen van Gelre en heel de nasleep van ver horen en verdenkingen die daaruit voort vloeien, toch wel boeien omdat de gescha pen situaties logisch uit elkaar voort vloeien en de waarschijnlijkheid nergens geweld aandoen. Er is bovendien een pun tige dialoog en een efficiënt gebruik van vele prettig contrasterende figuren, waarbij nog komt, dat de identiteit van de moorde naar werkelijk tot aan de verrassende ont knoping een open vraag blijft. Alle be woners van De Beukenborgh hebben na melijk aanvaardbare motieven, om de kas- teelvrouwe om hals te brengen en dé ontwarring van al die knopen is zo handig in elkaar gezet, dat men er volop zijn ple zier aan beleven kan. SAC moest uit mannennood enkele spelers van andere amateurverenigingen lenen en deze gasten hebben niet weinig tot het welslagen van de opvoering bijgedragen. Henk van Leeuwen jr. beeldde met veel raffinement de oude bon vivant jonker Jan uit, grappig mengsel van verfijnde levens kunstenaar en lichte decadentie, wiens ge- liefhebber in de speurkunst tenslotte tot de ontmaskering van de moordenaar leidt. Freule Ampsen van Gelre vond, hoewel haar geen lang leven beschoren was (zij werd al in het voorspel wreedaardig ge worgd). een uitstekende vertolkster in Janny Bakker-Wigchering, die een feodaie t.vranne op de planken zette om van te ril len. Cor Wassenberg was met zijn uitge streken gezicht, zijn deftig bewegen en zijn hoge opvatting van serviele moraal een on- weerstaanbaar-koddige huisknecht, terwijl Henk Schenau's knoestige tuinman en Mar- tien Langevelds brok onverschil van een kroegbaas eveneens vele uitstekende mo menten hadden. De politie-inspecteur van Vaal Smit had als de centrale figuur bij de ontraadseling van de misdaad geen een voudige taak, maar over het algemeen slaagde hij er wel in, leiding en continu- iteit aan de verschillende scènes te geven. De overige rollen pasten zich redelijk bij het peil van de genoemden aan, met uit zondering van de débutante Miep van den Berg, wier vertolking van het nichtje Vera wel wat beheerster en minder larmoyant had kunnen zijn. Maar tenslotte moest zij, als we het wel begrepen hebben, zonder veel voorbereiding invallen voor een an der. Regisseur Martien Langeveld had iedere neiging tot chargeren met straffe hand on derdrukt en de klemtoon volkomen op tempo en samenspel gelegd. Het resultaat was een vlotte, allerplezierigste opvoering, waarmee SAC en haar gastspelers een uit stekende beurt gemaakt hebben. H. CROESEN Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot otli- eier in de orde van Oranje-Nassau de heer D. Ch. Reygwart, administrateur bij het Ge meente-Energiebedrijf van Amsterdam, wo nende te Haarlem. Woensdag vierde de heer Reygwart het feit, dat hij veertig jaar bij de gemeente Amsterdam werkzaam was. Tijdens een hul diging is hem meegedeeld, dat de Koningin hem heeft onderscheiden. De heer J. van Dragt, hoofdcommies C, wonend aan de Vandalenlaan 86 te Sant- poort-station, viert vandaag de dag waarop hij vijfentwintig jaar geleden in dienst van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord holland trad. De jubilaris werd hedenochtend ten kan toren van de directie door een der directeu ren, ir. J. den Boesterd, hartelijk toegespro ken. Uit handen van de heer Den Boesterd, ontving de heer Van Dragt een gratificatie en namens het provinciaal bestuur een bloemstuk. Op de personeelsafdeling, waar de jubilaris thans werkzaam is, werd hij gehuldigd door zijn afdelingschef de heer A. J. Bakker dte hem een geschenk overhandigde. Hedenmiddag repieert de jubilaris te zijnen huize waar hij namens het jubileumfonds zal worden toegesproken door de heer A. N. D. R. van Esveld. waarbij de jubilaris eveneens een geschenk in ontvangst zal kunnen nemen. ADVERTENTIE $3*5. HEREN- ENJONGENSKLEDING HET ZOU mogelijk kunnen zyn, dat de hertebok Jodocus het zwerven zelf ook moe was en zich dus gistermiddag in de „Herte kamp", het buiten onder Bennebroek, na wat plagerijen aan weerskanten liet van gen, maar wy houden het meer op de har tige hap slaapmiddel, die de mensen van Groenendaal door het voer hadden ge mengd, voor zij met een vangnet een eind maakten aan de dwalingen, waarmee de zesender enige weken lang Kennemerland in spanning heeft gehouden. Het resultaat is in ieder geval geworden, dat Jodocus sinds gistermiddag wat soeze rig in een met jute beklede kist ligt uit te rusten van alle avonturen en dat hij van morgen wel aardig tevreden leek met deze afloop, toen wij hem in de Heemsteedse hertenkamp van „Groenendaal" opzochten. Hij knipoogde zelfs, kauwend op een vers eikeltje. Maar dat kan verkeren, zodra het slaapmiddel, waaraan twee volwassenen zeker een slaap-van-een-maand hadden overgehouden, geheel is uitgewerkt en de oppassers van de hertekamp zien dan ook met enige verontrusting het moment tege moet, waarop de hertebok weer vrijgelaten zal worden. Vrijdagmorgen om een uur of negen zal dat gebeuren. De heer H. Wallet, de hoofdman over het vriendelijke Groenendaalse dierenparkje, heeft „Jodocus" gistermorgen voor tiet eerst in de „Hartenkamp" ontdekt. Al een paar dagen was de bok op en neer gedren teld van Bennebroek naar Heemstede en hij had al enige nachten wat ongerust voor de gesloten hekken van het wandelbos ge stampvoet, maar al te dicht bij de herte kamp kwam hij niet, dus op gewoon terug springen naar het gezin was weinig kans. Gisterochtend lag de zesender in alle kalmte in het struweel van het Benne- broekse buiten en de heren Wallet en J. Poecke zijn er samen heen gegaan om hem wat voer te brengen. Met een dosis slaap middel er door, maar dat wist Jodocus niet, zodat hij uit de hand at en rustig bleef liggen. 's Middags is er een vijftal hertevangers op uit getrokken met een levensgroot net en toen is het dan eindelijk na een paar mislukte pogingen goed gegaan: nadat de bok. zich ondanks, de opkomende slaap ADVERTENTIE r~ in de allerduurste prijsklasse zal niet in staat zijn U het volledige genot te verschaffen wanneer de keuze van Uw pijp net niet de goede is geweest. Wanneer U zich gaarne het volledige genot wenst, te verschaffen zult U bij JAN VAN DER PIGGE de ideale pij pen vinden. JAN VAN DER PIGGE gaat (terecht) prat op zijn vele piipen. Tabak-, Sigaren- en Pijpenhandel. GROTE HOUTSTRAAT 81, HAARLEM Maandagmorgen zijn wij altijd open en is het rustig kopen. HAARLEM, Iff November 1955 ONDERTROUWD: 16 Nov., H. M. de Wolf en S. G. Winkel; Th. C. Zonneveld en P. H. Snijder: W. M. Timmer en W. van Looij; C. •T. Hekelaar en M. P. V. van der Aar; L. Reitsma en A. Stolp; O. E. van Spanje en A. Evemhuis; H. Sminia en A. J. M. Hoefsmit; G. N. P. Breuring en R. J. Tazelaar; J. C. Dekker en "S. M. Nouris; C. Zijlmans en A. M. van der Pol; A. Broekman en N. A. C. Rovers; A. J. van Dam en Th. J. Wigchert; H. Chr. van Blanken en H. Leis;, G. D. Ge- laudie en Chr. E. van den Eijnde; K. A. Musolf en Th. Th. M. Ruiter; J. Onverzaagt en A. M. A. Janssen; H. Rathman en C. H. van Buurzen; A. Keppel en T. E. Mans- vel der. GEHUWD: 16 Nov., A. M. van Boxtel en M. C. Kunis; J. W. L. van de Linde en M. Beekhuijs; J. B. P. van Zeist en A. M. J. A. van der Lans; L. Stam en F. M. van der Aar: W. A. de Bakker en J. J. M. Joosten: J. Posfchuma en J. M. Visser; P. J. Schippers en M. H. van der Erf; Chr. J. Zuiderwijk en P. J. A. Zeinstra; F. N. C. Babeliowsky en E. A. van der Meer; G. A. Hoogenbos en E. H. Kuvener; J. A. A. Mathot en W. J. M. Bakker; C. F. Slants en D. Kreeft: W. Sou- wer en E. Ramaer; G. Schildmeijer en F. Hirs; H. A. Ru ij gr ok en G. Meijer; J. Th. J. Verheem en C. A. Stokman; G. J. van der Veldt en Th. M. Verheem; J. van der Schrier en Chr. Sieraad; T. Jansen en J. L. van der Horst. BEVALLEN van een zoon: 15 Nov., G. KlarenbeekBreijer; 16 Nov., B. Roest Stoette; M. C. van den Brinkvan der Hei de; E. I. Albersvan Zonneveld; M. Chr. van NieuwenhuijzenGaljaard; J. W. Geer- lirrgsVos. BEVALLEN van een dochter: 12 Nov., Ba ronesse M. R. Smidt van Geldervan Zuij- len van Nijevelt; 14. Nov., A. A. M. Rikker Bartels; A. J. Koekoekin 't Veld; 15 Nov. J. H. M. ten HackenChabot; D. F. Groen ewegenVolkers; M. Butervan Tiel; 16 Nov., H. J. LaanMertens; M. Chr. OudshoomKapteijn. OVERLEDEN: 13 Nov., L. Deurwaarder de Vos, 98 j„ Westerhoutpark; H. E. L. W. E. de Siso, 65 j„ Wilhekninalaan; 14 Nov., S. ZuidamSpruijt, 74 j., Buitenrustlaan; 15 Nov., J. M. Plegingvan der Leek, 81 j„ Lange Herenvest; C. E. MeppelinkBaas, 78 j., Verspronckweg: J. A. Klausvan der Eisen. 74 j„ Vrouwestraat: IJ. M. Mulder- Davids, 84 j., Pegasusstraat. enige malen had losgerukt, kregen Lam- mers en Poecke hem tenslotte In de val bij de rhodondendrons van de „Hartekamp". Jodocus verzette zich nog wel en kwam zelfs bovenop Poecke terecht, die er een verstuikte pols aan overhield, maar met een forse greep aan het gewei is de on rustige zwerver tenslotte toch tot de be schaving teruggebracht: de kist was in middels per auto naar de plek der over winning gebracht en Jodocus is voorzichtig teruggevoerd naar de plaats zijner plichten. Morgenvroeg een eerste, kalm wandelin getje. Geen bokkesprongen, Jodocus. Want we gunnen jou die vrijheid wel, maar het is zo druk op de weg zie je en als er wat gebeurt, kan het een dure grap worden In zijn Memorie van Antwoord betref fende de P.T.T.-begroting deelt de minister van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van de telefoondienst mede dat een verlaging van het basistarief voor telefoon-abonne menten niet overwogen wordt. Dit tarief is in beginsel nog hetzelfde als dat, hetwelk op 1 October 1946 werd vastgesteld, toen het voor-oorlogse tarief met 25 percent werd verhoogd. Het is zelfs niet uitgesloten dat in de toekomst tot enige verhoging van de basis van het abonnementstarief in de grote netten zal moeten worden overgegaan ten einde dit meer aan de gestegen prijzen en lonen aan te passen. Overigens merkt de minister op, dat de abonnementsgelden, evenals de gesprekkentarieven in vergelij king met het buitenland zeer laag zijn. Inschakeling gepensionneerden Een verhoging van het salaris van het giropersoneel door verhoging van de alge meen geldende salarisnormen acht de mi nister niet mogelijk, aangezien de regering het niet verantwoord acht, verschillen van enige betekenis te maken in de toepassing van de rijkssalarisregelen ten aanzien van een bepaalde dienst, ook al werkt deze on der bijzonder moeilijke omstandigheden. De persberichten over de inschakeling van gepensionneerden waren veel te alge meen gesteld. Het ligt wel in de bedoeling bij PTT en niet alleen bij de postchèque- en girodienst van deze mogelijkheid ge bruik te maken. Dit zal echter slechts op bescheiden schaal geschieden. Overigens is het niet te verwachten, dat de mechamsatie van de postchèque- en gi rodienst binnen enige jaren zal zijn verwe zenlijkt. Groningen. Gepromoveerd op een proef schrift. getiteld „De Aminozuursamenstel ling van enige Menselijke Haemoglobinen" tot doctor in de Wis- en Natuurkunde de heer P. C: van der Schaaf, geboren te Gro ningen; op een proefschrift, getiteld „La Chevalerie de Judas Macabe" tot doctor In de Letteren en Wijsbegeerte de heer J. R. Smeets. geboren te Maastricht. Deze laatste promotie geschiedde cum laude. 's Gravenhage. Candidaatsexamen Econo mische Wetenschappen: U. Tjeerdsma, Beetsterzwaag. Amsterdam. Gemeente Universiteit. Be vorderd tot doctor in de Wis- en Natuur kunde op proefschrift getiteld: „De reactie van 4-Chloorpyridine met Zichzelf en met enige Aminen" de heer F. W. Broekman, ge boren te Paree. HAARLEM EN OMGEVING Gebedssamenkomst. Zondagavond 20 November wordt in de Immanuëlkerk aan de Van Egmondstraat in Haarlem-Noord de jaarlijkse gebedssamenkomst gehouden ter gelegenheid van de week der gebeden, uit gaande van de wereldbonden C.J.V.F en C.J.M.V. De plaatselijke besturen van deze organisaties hebben de Christenjongeren uitgenodigd voor de samenkomst. Behalve de predikant ds. H. J. Drost uit Den Haag zullen enige jongeren meewerken aan de liturgie, die bestaat uit het leven van Bijbel gedeelten, gebed en declamatie. De zang zal worden begeleid door het Chrsitelijk Fan farecorps „Arti et Religioni". De afdeling Haarlem-Centrum van de Nederlandse Christen Vrouwenbond hoopt op Maandagavond 21 November haar maan delijkse ledenvergadering te houden in het Wijkgebouw Gedempte Oude Gracht 104. Mevrouw M. MarijnVisser zal spreken over het onderwerp: „Adventisten en Jeho- vah-getuigen". Detective-stuk. De toneelgroep van de Amusements vereniging Openbare Werken zal op Zaterdag 19 November onder regie van Nico van der Leeden het detective-stuk Schorpioenen en millioen en van Henk Bak ker en Ed. J. M. Terlingen opvoeren in ge bouw St. Jan aan het Teylerplein 2 alhier. Na afloop van de opvoering is er bal tot 2 uur met dansmuziek van „De Spaameboys". Bazar. In het gebouw van de „Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen" in de Cornelissteeg wordt Zaterdag 19 November een bazar gehouden georganiseerd door de zusterhulpvereniging van deze kerk. Men zal er wederom kun nen genieten van tal van bonte attracties. Iedereen is welkom. Ski-lezing. De Nederlandse Ski-vereni ging belegt op Maandagavond 21 October in café-restaurant Brinkmann een bijeenkomst waarop dr. Falkner uit Holden (Oostenrijk) de kleurenfilm „Skiwirbel in Oetztal", waar in Oscar Kühlken en andere ski-prominen ten optreden, zal vertonen en toelichten. Benoeming. De heer Fonteine, opzichter van de telefooncentrale der P.T.T. te Lisse, is met ingang van 16 November benoemd tot opzichter eerste klas van de nieuw ge bouwde telefooncentrale te Haarlem-Noord.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1955 | | pagina 13