„Zandvoort mag nooit badplaats met sterk Duits accent worden" Studenten boden Haarlems burgemeester petitie aan Bezorgdheid in Zandvoortse raad Kranslegging bij Hildebrand-beeld j e Haarlemse metselaar brak nekwervel Door val van bromfiets WimKan komt ook in Heemstede „De Schepping" klonk Woensdag in Treslong Heemsteedse koopman in Zweden verongelukt Bloemendaal Amsterdamse Beurs 13 Mr. Van Fenema verdedigde onderzoek van Touring in Duitse „kuur-oorden" Raad verleende hier zelf machtiging voor Verblijfkosten Contactavond „Open Deur'' in Oud-Schoten Reisschetsen in Den Haag Jhr. dr. Mollerus spreekt voor Haarlem -Zuid - West Jubileum Herman Bouber met „Zeemansvrouwen" L. Bouwman voorzitter afd. Heemstede KVP Lezing over Herodotus en de parapsychologie Goed recherchewerk van Bloemendaalse politie Auto in tweeën gespleten Ouderavond J. P. Coen- school in Oud-Schoten Jubileum-goochelavond in „De Leeuwerik" D. J. Sanders overleden Auto van deurwaarder geschampt Haarlemse vrachtauto op overweg geramd Haarlemse afdeling van J.O.V.D. opgericht DONDERDAG 17 NOVEMBER 1955 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSGHE COURANT Een voorstel van de financiële commissie om de subsidie aan „Touring Zandvoort" met f 1000 te besnoeien en een brief van deze stichting aan de raadsleden, waarin de toon van de financiële commissie „scherp en onhoffelijk" werd genoemd, waren Woensdagmiddag bij de voortgezette begrotingsbehandeling in de Zandvoortse raad oorzaak van een heetgebakerde discussie tussen verscheidene raadsleden enerzijds en de Voorzitter, mr. Van Fenema, die tevens voorzitter van „Touring Zand voort" is, anderzijds. Deze gewaagde van „felle beschuldigingen en onverdiende blaam" aan het adres van het bestuur van de Touring, „dat zich zo uitslooft om aan Zandvoort internationale bekendheid te geven". De heer T a t e s (WD) stelde daar echter in het vuur van zijn betoog tegenover, dat de Touring „willens en wetens bezig is van Zandvoort een Duitse badplaats te maken" en hij kreeg van mr. Van Fenema ten antwoord, dat de door hem geuite mening zeer gevaarlijk is voor de toe komst van het vreemdelingenverkeer in Zandvoort, „dat nu eenmaal van nature op het achterland van het Ruhrgebied en Westfalen is aangewezen". Deze uitlatingen zijn volgens hem zo gevaarlijk, omdat de Duitsers op dit punt bijna kinderlijk gevoelig zijn. Als men ziet hoe sommige leuzen het vorig jaar onmid dellijk een terugslag in het bezoek van Duitse toeristen hebben veroorzaakt, dan ziet men wel hoeveel voorzichtigheid in in dit opzicht betracht moet worden. En deze opmerking was weer aanleiding tot een geprikkelde reactie van de heer D i e- m e r (Arb.), die eraan herinnerde, dat sommige Duitse bladen ook het vasthouden van de gevangenen in Breda al zien als een belemmering van het Duitse toeristen verkeer naar Nederland. „Zullen we die dan ook meteen maar loslaten?", zo riep hij uit. De eerste, die bij de post voor de sub sidie van f 11.250 voor „Touring Zand voort" het woord voerde, was de heer Lindeman (KVP), die er de aandacht op vestigde, dat de reis- en verblijfkosten voor bestuur en personeel van de stich ting één-derde bedroegen van wat uitge trokken wordt voor evenementen. De fi nanciële commissie heeft, naar hij zeide, helemaal niet onhoffelijk willen zijn, maar meende alleen deze subsidieverlaging te moeten voorstellen, omdat zij het met het beleid van de Touring niet eens is. Hij vroeg zich af, wat het nut kon zijn ge weest van de reis van het bestuur naar een aantal Duitse kuur-badplaatsen. Het gaat er de heren, naar hij zeide, om. het kuren, zoals het in Duitsland geschiedt, ook hier in Zandvoort mogelijk te maken en daardoor nóg meer Duitsers hierheen te krijgen. Hij betoogde voorts, dat de mo gelijkheden tot een dergelijke voorziening èn de wenselijkheid ervan beter eens door medici hadden kunnen worden bekeken. „Duitsers genoeg, ook zonder propaganda" „Wat de financiële commissie aan B. en W. schrijft is vertrouwelijk", aldus de heer T a t e s (VVD), „en daarom heeft het me onaangenaam getroffen, dat de in houd van dit schrijven naar de Touring is doorgegeven, die daarop de raadsleden een brief heeft gezonden, die ik op mijn beurt onhoffelijk noem. Wanneer het de Touring er om gaat, door het scheppen van kuur-gelegenheid meer Duitsers te trekken, dan stel ik daar tegenover, dat ik er de. wenselijkheid helemaal niet van- inzie. Ik heb er niets op tegen dat die Duitsers komen. Die hou je toch niet te gen. Maar ook zonder een dergelijke sti mulans komen er al Duitsers genoeg. Laat men zich dus meer op andere landen toeleggen". De heer T a t e s maakte voorts toeleggen". Deze spreker achtte de aftrek van f 1000 volkomen juist en hoopte, dat de Touring daardoor zal in zien, dat zij een andere weg moet in slaan. De heer Paap (Arb.) uitte eveneens de bezorgdheid, dat Zandvoort door de specialisatie op het Duitse vreemdelin genverkeer zijn eigen karakter zal ver liezen en daarin viel zijn fractiegenoot, de heer D i e m e r hem bij. De Voorzitter bevestigde de hoge reis- en verblijfkosten van be stuur en personeel, die, naar hij zei de, echter door de vele besprekingen nu eenmaal gevergd worden. Hij noemde de motivering van het voor stel van de financiële commissie kort en goed „een motie van afkeuring" en had daarom gemeend deze ter ken nis van het stichtingsbestuur te moe ten brengen. Hij herinnerde de raad er aan, dat deze hem in April van dit jaar nog machtiging heeft verleend voor een onderzoek naar de mogelijk heid om Zandvoort als „Kurort" grote re bekendheid te geven. Aan de raad pleging van medici is men eenvoudig nog niet toe omdat eerst eens bekeken dient te worden of er commercieel mo gelijkheden in zitten. Duitse artsen zijn echter eventueel bereid, hierover met Nederlandse doktoren in overleg te tre den. „We moeten alle mogelijkheden onderzoeken", zo zeide hij. „en al zou de financiële commissie de subsidie tot nul reduceren, dit onderzoek z a 1 in het belang van Zandvoort worden voortgezet". Zandvoort ligt nu eenmaal als badplaats uniek voor West-Duitsland. Uit het Ruhr gebied en uit Westfalen kan men er per auto in drie a drie-en-half uur komen. „Zandvoort is thans evenzeer op de Duit se gasten aangewezen als vóór de oorlog toen deze de badplaats ook veel welvaart hebben bezorgd. Dat neemt niet weg, dat onze propaganda internationaal gericht blijft en vooral ook in België en Scandina vië weerklank vindt". De helicopterver- vië weerklank vindt. Vooral over de reis naar de Duitse kuurbadplaatsen, die zeer bescheiden van opzet was, zijn zeer on aangename dingen gezegd", aldus mr. Van Fenema. „Laat ik hier eens duidelijk stel len, dat wij niet van uw centen op reis gaan, maar in het belang van de hele Zandvoortse gemeenschap". „Eerst medici vragen of zo'n „Kurort" wenselijk is" De heer Lindeman (KVP) bleef van mening dat het op de weg van de Touring had gelegen om eerst enige me dici te raadplegen over de mogelijkheden van een kuurcentrum. „Trouwens, onge acht of dit voornemen medisch verant woord is, geeft men er Zandvoort toch wel een sterke Duitse inslag mee". Om duide lijk te kennen te geven dat de commissie de verlaging van de subsidie niet als re primande heeft bedoeld, stelde deze spre ker voor de subsidie met één gulden te ver lagen. Het bevreemdde de heer B r e u r e (VVD), dat men zich op deze reis ook niet door een medicus had doen vergezellen. „Als het immers medisch onverantwoord is, dan kan het toch ook zakelijk niet", zei hij. De heer T a t e s (WD) bleef bij zijn zienswijze, dat de Touring zich teveel oriënteert op Duitsland. „Het ging primair om de exploitatiemo gelijkheden van een kuur-oord te bekijken. Zijn die er niet, dan behoeft men ook geen medici te raadplegen en zijn ze er wel dan 0 o3oooocxxx»o(>or.<x)ccoocoooooocxxxxxx)oooooooc»ooccooococqc Bij de voortgezette behandeling van de Zandvoortse gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956 was al een hoop over verblijfkosten gezegd, maar dat had betrekking op Touring Zandvoort. In de rondvraag kwamen er andere verblijfkosten ter sprake: de heer Breure (VVD) deed namelijk de sug gestie om de ouders van zoekgeraakte kinderen, die op de politiepost zijn ge bracht, voor het eerste uur dat ze er zijn, voor het tweede uur en voor het 8 derde uur verschillende prijzen te laten betalen. Dit zal een beetje preventief werken en de ouders zélf ook meer toe zicht doen houden. Aantallen van 300 tot 400 zoekgeraakte kinderen per dag leggen zoveel beslag op de aandacht van de politie, dat deze daardoor over belast ivordt. En omdat de politie op het strand nog andere belangrijke taken heeft achtte de heer Breure een derge lijk tarief je voor het verblijf op de post zeker doeltreffend om het aantal te doen a.fnemen. De voorzitter antwoord de hem, dat dit overwogen kan worden. CXXXXXXXXXXXXX)OCODOOOOOOOCOOCOOCXXX>OCOOCOOOC)COOOOOOOOOOC< kan dat alsnog geschieden", aldus de Voorzitter. Deze vroeg zich trou wens af of er wel een arts bereid zou zijn geweest om mee te gaan. „In Nederland doet men nu eenmaal niet aan deze din gen", zo zei hij, waarop de heer Breure verklaarde, dit een denigrerende opmer king te vinden aan het adres van de Ne derlandse geneeskunde, die een internatio nale reputatie heeft. Haarlems burgemeester, mr. O. P. F. M. Cremers, en de voorzitter van „B.E.E.T.S.", de heer W. E. Haak, leggen een krans bij .het speudo-Hildebrandmonument. Het litterarisch dispuutgezelschap „B.E. E.T.S." van het Amsterdamse studenten corps heeft vanmorgen om een uur of elf in het stadhuis te Haarlem een petitie overhandigd aan mr. O. P. F. M. Cre mers, die destijds zelf lid van dit dis puut is geweest. Dit dispuut is het, zo bleek uit de toespraak van de praeses op de Grote Markt, niet eens met het voor stel van B. en W. van Haarlem aan de ge meenteraad om het Hildebrand-monurbent van prof. J. Bronner niet te plaatsen in de „doorkijk" van de Kleine Hout. De praeses van het dispuut, de heer W. E. Haak, vergeleek het gemeentebestuur met een aantal Nurksen, dat van geen wij ken wilde weten en vervolgens begaf het dispuut, bestaande uit ongeveer twintig Hoofdagent Hartman sprak over „zijn" Muggenronde Mejuffrouw Krieger heeft Dinsdag in het gezellige clublokaal van de speeltuin vereniging „Het Vondelkwartier" op de eerste contactavond in Oud-Schoten van de afdeling huisbezoek van „De Open Deur" in grote lijnen het doel en werk van „De Open Deur", een organisatie uit gaande van de Stichting Kerk en Wereld, uiteengezet. De spreekster was van mening, dat on danks de huidige welvaart en hoogcon junctuur in tal van maatschappelijke krin gen een grote geestelijke nood valt te con stateren. „De Open Deur" tracht deze nood te lenigen door de uitgave van een kran tje, dat dezelfde naam draagt, maar meer nog door het leggen van persoonlijke con tacten. Op het ogenblik telt „De Open Deur" meer dan 300 afdelingen, welke over het gehele land verspreid zijn. Hierna hield de heer H. Hartman, in het dagelijks leven hoofdagent bij de Haar lemse kinderpolitie, maar sedert vorig jaar bij de Haarlemse jeugd meer bekend als de organisator van de Luilak-oriënta- tie-rit en de Haarlemse Muggenronde. een genoeglijk praatje over het tot stand ko men van deze evenementen. Vooral om zijn varingen vóór en tijdens de ..Mug genronde". welk wieleravontuur indertijd niet alleen in ons land maar ook buiten de grenzen veel aandacht trok, werd vaak hartelijk gelachen. De heer Hartman ver telde. dat hij. ondanks het feit dat er vorig jaar hier en daar een organisatorisch fout je kleefde, met veel genoegen aan deze eerste Muggenronde terugdenkt. Tot slot van de avond werd een film strip vertoond over het landelijk „Open Deur"-werk. Men kreeg een goed beeld over de wijze waarop deze omvangrijke organisatie, welke op het ogenblik dui zenden medewerkers en medewerksters telt, in alle lagen van de bevolking haar arheid verricht. Van de gelegenheid tot het. stellen van vragen werd een druk gebruik gemaakt. leden, zich in gezelschap van enkele leden van het Hildebrand-comité naar het stadhuis, waar de burgemeester het gezel schap in zijn kamer ontving. Uit naam van alle Haarlemmers overhandigde de heer Haak de burgemeester de petitie, waarin wordt aangedrongen op de plaatsing van het Hildebrand-monument in de doorkijk van de Haarlemmerhout en de burgemees ter, die de petitie daarna voorlas, verklaar de, dat hij alles zal doen, wat in zijn macht ligt om het monument in Haarlem te laten verrijzen. Waar het beeld nu wel zal ko men staan, kon mr. Cremers echter nog niet mededelen, temeer niet, daar het Hil debrand-comité zich op het standpunt heeft gesteld, dat het monument in het „doorkijkje" opgericht moet worden en dat het comité zich met geen enkele andere plaats zal kunnen verenigen. Nadat men gezamenlijk het „Iuncti" had aangeheven wijdde de burgemeester een heildronk aan „de oude vader". Na deze korte plechtigheid begaf het ge hele gezelschap zich naar de vluchtheuvel op de Grote Markt, waar de studenten een imitatie-beeldje van Nicolaas Beets hadden opgericht. Mr. Cremers legde tezamen met de heer Haak als symbool een krans aan de voet van dit monumentje, waarna zowel de burgemeester als de heer Haak en de heer Bomans deze laatste namens het Hildebrand-comité nog het woord voerden. De 63-jarige Haarlemse metselaar G. J. A. van Schagen is in de vroege Woensdagmor gen bij Heemstede ten gevolge van een ogenschijnlijk gering ongeluk met zijn bromfiets om het leven gekomen. De heer Van Schagen reed omstreeks kwart over zeven op weg naar zijn werk op het fietspad langs de Herenweg, toen hij ter hoogte van de buitenplaats „De Harte- kamp" slipte, waarbij hij vermoedelijk tegen de trottoirrand is gereden. Hij kwam daarbij zo ongelukkig ten val, dat hij een nekwervel brak en onmiddellijk overleed. Het genootschap „Kunst zij ons Doel" houdt deze winter exposities van door leden vervaardigde reisstudies in de socië teitszaal van het Waaggebouw te Haarlem. De eerste tentoonstelling in deze reeks werken van Julia Giesberts, Maria Rom- pelman en wijlen W. Bogtman wordt gehouden op de Zaterdagen 19 en 26 en de Zondagen 20 en 27 November, Op Woensdag 23 November zal jhr. dr. J. C. Mollerus voor de wijkvereniging Haar- lem-Zuid-West een interessante lezing houden over zijn laatste reis naar de Ver enigde Staten en zijn bezoek aan New York in 1955. Hij zal daarbij een geluidsfilm in kleuren vertonen. Deze lezing wordt gehouden in „Ons Gebouw", Kamerlingh Onnesstraat 83. Het reeds eerder gepubliceerde winter- programma van het Minerva Theater te Heemstede is nog belangrijk uitgebreid met enkele voorstellingen, die zelfs tot de hoog tepunten van het seizoen gerekend mogen worden, zoals het optreden van Charlotte Kohier, Wim Kan en de jubilerende Her man Bouber. In de serie „Wex-eldreizigers" brengt jhr. dr. J. C. Mollerus op Dinsdag 22 November verslag uit van zijn reis naar de Verenigde Staten en zijn bezoek aan New York, waarbij enige films en kleurendia's worden vertoond. Onder auspiciën van de Heemsteedse Kunstkring speelt de Toneelvereniging op Dinsdag 29 November de thriller „Kroon getuige" van Agatha Christie onder regie van Louis Saalborn met een gedeeltelijk nieuwe rolbezetting. De voorheen door Ton Kuyl vervulde hoofdrol is thans aan Wal ter Kous toevertrouwd. De voorstelling wordt op Woensdag 4 Januari 1956 her haald. Charlotte Kohier draagt op Woensdag 30 November het verhaal „Frasquita" van Pedro de Alarcón voor: Het ABC-cabaret van Wim Kan en Corry Vonk brengt op Zondag 18 December het nieuwe program ma „Als de kat van huis is" voor het Heemsteedse voetlicht. Het eerste optreden in het Minerva Theater van „Het Nieuwe Comedia" is op Vrijdag 16 December vastgesteld. Onder regie van John Gobau wordt „Vals beschul digd!" van Philip King (met onder ande ren Magda Janssens, Guus Hermus en Ton Kuyl) in décors van Lucas Wensing ver toond. Het gouden toneel jubileum van Aaf en Herman Bouber wordt te Heemstede op Dinsdag 13 Maart met een opvoering van het volksstuk „Zeemansvrouwen" van laatstgenoemde gevierd. Oud-KNP-Ieden hebben zich aangesloten Tijdens de Woensdagavond in het R.K. Verenigingsgebouw aan de Herenweg te Heemstede gehouden afdelingsvergadering van de Katholieke Volks Partij werd de heer L. Bouwman, lid van Gedeputeerde Staten van Noordholland, bij enkele can- didaatstelling en met algemene stemmen gekozen tot opvolger van ir. A. IJsselmui- den, de onlangs overleden afdelingsvoor zitter. De heer Bouwman verklaarde eigen lijk met functies overbelast te zijn, maar deze candidatuur niet te hebben gewei gerd uit piëteit voor de overledene, die ge durende vijfendertig jaar een zijner beste vrienden is geweest. Tevoren had de waarnemend voorzitter, de heer Th. J. H. Verhoeven, de overleden voorzitter herdacht. De heer Verhoeven verwelkomde de nieuwe leden, die zich ten gevolge van de bliksemactie -bij de K.V.P. hebben aange meld en de oud-leden van de voormalige K.N.P. waaronder zich ook het gemeen teraadslid drs. M. Weyers bevond waar bij hij als zijn overtuiging te kennen gaf. dat allen zich nu weer eensgezind en met volle elergie voor de Katholieke belangen zouden inzetten. Na de candidaatstelling voor de komende verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer, werd de oprichting van een tweede Heemsteedse K.V.P.-afdeling aan de orde gesteld. Een der aanwezigen gaf hierbij uit drukking aan zijn vrees voor een mogelijke versnippering van krachten bij het verwe zenlijken van dit plan, maar van de zijde van het bestuur ontving hij de stellige ver zekering, dat ook na de oprichting ernstig naar een blijvende coördinatie zal worden gestreefd. In afwachting van verdere te ondernemen stappen werd daarop het be stuur van de nieuwe afdeling samenge steld uit de heren H. van Grinsven, J. Dek ker, C. Duik, G. J. Willemje, J. Goossens, A. Verdonschot en N. van Schagen. Bij de rondvraag legde de heer J. de Wolf een verklaring af namens de oud- K.N.P.-leden. Hij deelde mee dat de'candi- daatstelling van de heer Wel ter voor de K.V.P. in de Tweede Kamer, in de kringen van zijn politieke vrienden als een bijzon der sympathieke geste van de zijde der K.V.P. werd beschouwd. De afdeling Haarlem voor Psychical Re search belegt op Dinsdag 22 November in Brinkmann een bijeenkomst, waarin drs. S. van Oorde uit Leiden zal spreken over „Para psychologische gevallen bij Herodotus". He rodotus is namelijk in zijn geschiedschrijving bijzonder kwistig geweest met orakels, voor spellende dromen en andere para-normale verschijnselen. Drs. Van Oorde zal zich ver diepen in de vraag of deze verhalen para psychologisch ook betrouwbaar zijn. De Bloemendaalse politie heeft in sa menwerking met de Baarnse recherche een zestigjarige Bloemendaler aangehouden, verdacht van het plegen van niet nader te noemen handelingen, met een dertienjarige jongen te Baarn. De verdachte had vier jongens, die op 31 October een wandeltocht in het Gooi maakten, een lift gegeven en hun limonade en chocolade aangeboden in een restaurant. De Bloemendaler heeft een der jongens lastig gevallen. Toen dit een vader van een der jongens bekend werd heeft hij aangifte gedaan bij de politie. In de omgeving, waar de jongens vertoefd hadden, werd een zak je voor vleeswaren gevonden en daarop stond de naam van een Bloemendaalse sla ger. Aan deze is gevraagd of hij zich kon herinneren wie vleeswaren gekocht had. De naam kende hij niet, maar wel kon hij een beschrijving van de man geven, welke be schrijving overeen kwam met die welke de jongens hadden verteld. Ook wist hij hoe de auto er uit zag. De politie is toen een onderzoek bij een autoverkoper gaan in stellen en met succes, want kort daarop werd de Bloemendaler aangehouden en naar Baarn overgebracht. Nabij de Bremberg bij Etten is een door de heer A. de H. uit Roosendaal bestuurde nieuwe auto door slippen met een vaart van bijna 100 kilometer tegen een boom gevlogen. De auto werd in tweeën gesple ten. De beide delen kwamen ter weers zijden van dg weg in greppels terecht. De heer De B. werd uit. het. voertuig geslingerd en ernstig gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis Charitas te Roosendaal, waar zijn verwondingen niet levensgevaar lijk zijn gebleken. Onder grote belangstelling belegde de oudercommissie van de J. P. Coenschool in Oud-Schoten gisteren haar eerste ouder avond in het nieuwe schooljaar. Aangezien de voorzitter van de ouder commissie wegens ernstige ziekte van zijn echtgenote niet aanwezig kon zijn, heette het hoofd der school, de heer Van der Linden, alle ouders en het voltallige on derwijzend personeel hartelijk welkom. Uit het financiëel verslag van de penningmees ter bleek, dat de resultaten van het School fonds, dank zij de regelmatige bijdragen van de ouders, alle reden tot voldoening geven. Verscheidene noodzakelijke uitga ven konden uit dit fonds bekostigd worden o.a. een stencilmachine. Mede namens het onderwijzend personeel bracht de heer Van der Linden zijn bijzondere dank uit aan de dames en heren, die zich met het innen van de gelden belast hadden. Als leden van de Kascontrole-commissie werden ge kozen de heren Koning Engelhardt en Van der Scheur. Mevrouw de Haas en de heer Van Dijk, die reglementair als leden van de oudercommisie aftredend waren, werden bij acclamatie herkozen. Hierna volgden enkele mededelingen van het hoofd der school Het verheugde de heer Van der Linden te kunnen mededelen, dat de verkoop van de Kinderpostzegels door de leerlingen van de hoogste twee klassen zo'n groot succes heeft opgeleverd. Er werd voor een totaal van 636,aan Kinderzegels verkocht. Wegens het vertrek naar elders van drie leden van het onderwijzend personeel, wer den even zoveel nieuwe leerkrachten aan de school verbonden. De omstandigheid, dat door het heersende tekort aan plaatsruimte, nog een aantal kinderen buiten het eigenlijke schoolge bouw moesten worden ondergebracht, acht te de heer Van der Linden allesbehalve bevordelijk voor de goede gang van zaken, doch hij was er van overtuigd, dat van ge meentewege naar een spoedige oplossing wordt gezocht. Ook het feit, dat op het ogenblik niet alle klassen gymnastiek op het lesrooster hebben staan, vloeit voort uit het grote tekort aan gymnastieklokalen. In het bijzonder is dit in Oud-Schoten merkbaar aangezien voor alle scholen in dit stadsdeel slechts twee gymnastiek-loka- len disponibel zijn. Spreker sprak echter de hoop uit, dat met de ingebruikneming van het nieuwe lokaal van de P. H. van de Ley- school het grootste leed geleden zal zijn. Aan het slot van de avond werd een film vertoond over de kinderbescherming in Ne derland. Ter gelegenheid van zijn achtjarig bestaan houdt de Noordhollandse Broederschap van Goochelaars op Dinsdag 22 November in hotel-restaurant „De Leeuwerik" te Haarlem een goochel-showavond. Op deze avond zal een rij van goochelaars een zeer gevarieerd goochelprogramma ver zorgen. Om maar enkele namen te noemen Amarco. Ad. Engel, Jonas, John Elferink. Mr. Hadé, Lawrence, Mr. Nieman, Anferdi en anderen. Joseph Haydn heeft zich tijdens zijn ver blijf in Londen in' 1791 en in 1794 ter dege cp de hoogte gesteld van hetgeen er in En geland op het gebied der muziek gebeurde. Zo is zijn kennismaking daar met het „mo derne" orkest uit de tweede helft van de achttiende eeuw van verrassende beteke nis geweest voor zijn instrumentatiekunst. En het contact, dat de meester bij uitvoe ringen kreeg met oratoriums van Handel, werd voor hem een onweerstaanbare sti mulans tot het schrijven van werken in dit genre der vocale kunst. Het merkwaardige van deze artistieke expansie was, dat zij zich voltrok zonder experimentele probeer sels. Als bij de toepassing van de nieuwe instrumentatie toonde Haydn zich ten aan zien van de beheersing van het oratorium direct een volleerd meester. Zijn eersteling het oratorium „De Schepping" maak te na de eerste openbare uitvoering op 19 Maart 1799 een zegetocht door Europa, die zich voortzette in de negentiende eeuw en de twintigste eeuw. En al is „De Schep ping" met Haydn's andere beroemde werk „De Jaargetijden" wat achtergesteld ter- wille van nieuwe koorwerken met orkest begeleiding, zijn vaste plaats op het koor- répertoire heeft het oratorium behouden. De Christelijke oratoriumvereniging „Asaf" te Hillegom heeft Woensdagavond in de grote zaal van „Treslong" haar krach ten aan de uitvoering van „De Schepping" gewijd. Enige maanden lang heeft het koor zich bij de voorbereiding onder leiding van zijn dirigent Cor Kool kunnen verdiepen in de schoonheden van het werk en daarbij kunnen constateren hoe voortreffelijk Haydn de koorstijl beheerste, hoe fris en kernachtig, hoe rijk aan eenvoud, hoe gul en* hoe vervuld van een diep-gelovige, ja soms extatische expressie het karakter der muziek is geworden. Het was a-an de uitvoering duidelijk merkbaar, dat de intenties van de dirigent Cor Kool erop gericht waren dat karakter tct uitdrukking te brengen en wanneer niet een afremmende gexeserveerdheid hiervoor een belemmering werd, kon hij inderdaad in zijn opzet slagen. Het jubelkoor „Die Himmel erzahlen" kon zo een imponerend slot ki'ijgen, het „Vollendet ist das grosse werk" indruk maken en het slotkoor „Singt dem Herren alle Stimmen!" een mooie be kroning van de uitvoering worden. Alle koorpartijen klonken over het algemeen naar behoren, ogenblikken van minaer gave toon vorming (alten) en weinig mar kante rhythmiek daai'gelaten. Van de solisten bereikte de sopraan Lize Schoo met de grote Vogel-aria een uitste kend resultaat. De intonatie, die in het duet uit het derde deel wel eens minder vol maakt uitviel, was voor deze aria juist voorbeeldig. De tenor Johan Kramer zong soms wat moeizaam. Goede prestaties leverde hij in de asti-onomische aria en in het xecitatief „Aus Rosenwolken" bijvoor beeld. Aan Henk Kroes waxen de bas- recitatieven en aria's opgedragen. Hij ver- veilde zijn taak technisch beheerst, maar vaak te objectief. Een zwak punt was de samenzang van het solisten-terzet, ook in de samenwerking met het koor. Aan het Kunstmaand-Oi-kest uit Am sterdam had Cor Kool een verrassend goede steun. Er waren wel een paar vlekjes, voor al in rhythmisch opzicht door een te kort aan eensgezindheid tussen dirigent en or kest. Maar over het geheel genomen heeft het orkest zich uitstekend geweerd. Richard Heidema mag tenslotte genoemd worden als de nauwgezette vertolker der recitatief begeleidingen aan de vleugel. P. ZWAANSWIJK In een ziekenhuis te Stockholm is Woens dag overleden een Nederlandse koopman, de heer K. H. K. Serné uit Heemstede, die Dinsdagavond bij een verkeersongeluk in Svaerta in de buurt van Nykoebing (Mid den-Zweden) ernstig werd gewond. Hij was met een Zweedse auto in botsing ge komen en werd uit zijn wagen geslingerd. Zijn achtjarig dochtertje kreeg een shock en wordt in een ziekenhuis opgenomen. De heer Serné, die gehuwd was met een Zweedse, was op weg naar Stockholm om zijn schoonouders per, auto naar Neder land te brengen. In de ouderdom van 81 jaar is te Haar lem overleden de heer D. J. Sanders, oud- Deliplanter en oud-penningmeester van de voormalige Haarlemse Orkestvereniging. De heer Sanders heeft zitting gehad in het bestuur tijdens zeer moeilijke jaren voor het orkest en wel omstreeks 1930. In die tijd had het orkest steeds grote tekorten en het bestuur en in het bijzonder de penning meester stond voor een zeer zware taak. Met veel ijver en nauwgezetheid heeft de heer Sanders zijn werk verricht en bij zijn aftreden is hem het erelidmaatschap van de H.O.V. aangeboden. De verassing is bepaald op Zaterdag 19 November na aankomst van trein 11.29 uur te Westerveld. Woensdagavond omstreeks kwart voor acht is de auto van de Haarlemse deur waarder G. Tekelenburg, welke voor diens woning aan de Kleine Houtweg 81 stond geparkeerd, aangereden door een onbekend gebleven andere personenauto, waarvan ook de bestuurder onbekend is. De auto van de heer Tekelenburg werd aan de linkerzijde ernstig beschadigd. De bestuurder van de personenauto wel ke de aanrijding heeft veroorzaakt en eventuele getuigen van het ongeval wor den verzocht zich te wenden tot de Haar lemse verkeerspolitie aan de Lange Wijn gaardstraat. Snoepgoed van St. Nicolaas lag overal verspreid Op de onbewaakte overweg in de Molen weg te Amstelveen in de spoorlijn tussen de stations Nieuwersluis-Loenen en Am sterdam-Haarlemmermeer, die uitsluitend voor het goederenvervoer dient, is Woens dag een vrachtauto van een Haarlemse firma door een goederentrein geramd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De bestuurder van de vrachtauto, de 27- jarige F. H. H. uit Haarlemmerliede, heeft tegenover de politie verklaard, dat hij de fluitsignalen van de locomotief niet heeft gehoord. Op het laatste ogenblik zag hij de tre in, waarna hij sterk remde, doch de auto gleed als gevolg van de gladheid van de weg door en zou niet meer voor de over weg tot stilstand kunnen worden gebracht. Hierop heeft de chauffeur weer gas gege ven, doch hij kon niet verhinderen, dat de voorzijde van de locomotief de achterzijde van de vrachtwagen raakte. De auto werd beschadigd, doch de bestuurder kwam met de schrik vrij. De voorzijde van de locomo tor werd licht beschadigd. De trein kon na een kwartier oponthoud de rit vervolgen. De lading van de vrachtauto, bestaande uit Sint-Nicolaassnoepgoed, werd over de weg verspreid. In Haarlem werd' een afdeling van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democra tie (J.O.V.D.) opgericht, waarvan het be stuur bestaat uit de heren: C. J. W. Weber, Brederodestraat 8, voorzitter; drs. J. Laten- stein, Lorentzkade 49, secretaris en C. Beelaerts van Blokland. Duinoordstraat 29, penningmeester. De afdeling stelt zich ten doel lezingen te organiseren, met elkander van gedachten te wisselen, terwijl ook aan ce gezelligheid de nodige aandacht zal wor den besteed. BURGERLIJKE STAND GEBOORTEN: T. A. Woortman—Wolters, zoon. ONDERTROUWD: N. Bot en R. Postma; W. J. H. .Tanszen en H. Haan. GETROUWD: J. II. Lembeck en L. G. E. M. Faase; J. A. Louwers en I. J. Noach; J. D. Boekhout en M. v. d. Ham; W. C. Huls bos en P. C. Houbolt. OVERLEDEN: J. M. Vreenegoor, 59 j.: H. de Bx-uine, 58 j.; H. Aartsen, 15 j.; B. Bij voet. 68 j.; G. H. K. Mol, 56 j.; Wed. M. D. M. E. EverardPovel, 73 j.; Wed. M. E. MeijerApswoude, 91 j. Kindje in box gestikt. Ten huize van de familie R. te Roosendaal is het zoontje van elf maanden dat in de box zat te spelen, verwax-d geraakt in een koord waaraan een stuk speelgoed was bevestigd, en gestikt. 3-314 Nederl.'47 3 Nedl. 1962/64 A. K. U Calvé Delft Van Gelder Zonen K. N. Hoogovens Nederl. Ford N. Kabelfabriek gew.Philips Gloeil Nieuwe Philips pref.Philips Gloeil Unilever Wilton Feijenoord Dordtsche Petrol. Konkl. Petroleum A'dam Rubber Holl. Amer. Lijn N. Scheepv. Unie Phs. van Ommeren H. V A Verg. Deli Mij en Amsterd. Bank Ned. Handel Mij Rotterd. Bank Twentsche Bank Anaconda Copper Bethlehem Steel U. S. Steel General Motors Shell Union Tidewater Slotkoers gistei'en 99 345:K 309 312 384 463 318 360% 349 208 461 271 645 619 140% 209% 186 246 155 160% 271 233% 239)4 235 72% 57'/io 160 157 62 30% Openings koersen 99% 9911/,,, 343 308 313 385 463 318 356 345 208 457% 272 643 616 139 212 188 246 154 158 271 233% 239% 235 72 159 57 154 61 31

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1955 | | pagina 15