De „geest van Genève" bleek niet bestand tegen openhartigheid Weerbericht Westen blijft streven naar verenigd Duitsland OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT Verklaring Westelijke ministers Nasser waarschuwt Washington tegen wapenhulp aan Israel Argentijnse regering treedt op tegen algemeen vakverbond Nietszeggend slotcommuniqué Sukarno laat ontkennen dat hij namen noemde Teleurstelling over fiasco Amerikaanse hulp voor Indonesië Het woord is aan Voorshands geen hoger draadomroep-tarief Koningin Juliana zou Brits staatsburger zijn Verenigde Staten nemen een officieel verzoek van Israel in studie Hoofdkwartier in Buenos Aires bezet; ÏOO stakingsleiders gearresteerd Verenigde Staten en Nederland niet bij name genoemd Lening in de vorm van levering van landbouwoverschotten Opheffing van enkele netten wordt overwogen Droog weer Weer rapport Su zw 0 wzw 0,4 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 1 -1 1 1 70e JAARGANG No 112 DONDERDAG 17 NOVEMBER 1955 299e JAARGANG No 263 Hoofdkantoor Grote Houtstraat 93, Haarlem. Telefoon 15295 (zes lijnen) Directie, Hoofd redactie, Redactie en Administratie. Bijkantoor in Haarlem-Noord, Soendaplein, Tel. 12230. Drukkerij Zuider Buitenspaarne 12, Tel. 15295. Directeur Hoofdredacteur: Robert Peereboom Haarlems Dagblad Uitgave Grafische Bedrijven Damiate N.V. Verschijnt dagelijks beh.opZon-en Feestdagen. Abonnement p. week 50 ct., p. kwartaal 6.50, franco p.p. 7.-Losse nrs. 12 ct. Postgiro 273107 Advertentietarieven op aanvraag verkrijgbaar Directie: P. W. Peereboom en A. D. Huijsman (Van onze speciale verslaggever) GENèVE (16 November) De tekst van het slotcommuniqué van de conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de grote vier luidt als volgt: „In overeen stemming met de door de vier regeringschefs na hun bijeenkomst in Juli te Genève gegeven instructie zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de Franse Repu bliek, het Verenigd Koninkrijk, de Unie van Socialistische Sovjet-republieken en de Verenigde Staten van Amerika van 27 October tot 16 November in vergadering bijeen geweest. Zij hebben openhartig en uitvoerig gesproken over de drie punten, waarvan de behandeling hun in de instructie werd toevertrouwd, te weten: Europese veiligheid en Duitsland, ontwapening, ontwikkeling van de contacten tussen Oost en West. De ministers van Buitenlandse Zaken zijn overeengekomen over het resultaat van de besprekingen verslag uit te brengen bij hun respectieve regeringschefs en aan te bevelen, dat de toekomstige loop van de besprekingen van de ministers van Buitenlandse Zaken langs diplomatieke weg zal worden geregeld". Beknopter en laconieker kon het moei lijk en negatiever evenmin. Een datum voor een nieuwe conferentie wordt niet al leen niet genoemd, maar zo'n volgende ontmoeting wordt in feite en ongetwij feld op verzoek van Dulles, met het oog op de Amerikaanse verkiezingscampagne zelfs afgeraden. De ministers zijn gister avond en vannacht vertrokken zonder „tot ziens" te zeggen. De beide partijen West en Oost hebben in hun slot-redevoe- ringen nog eens in extra sombere kleuren hun teleurstelling geschilderd. Wederzijds geeft men elkaar in afzonderlijke resoluties de schuld van het échec en tenslotte heeft het Westen een brief naar bondskanselier Adenauer en een naar de burgemeester van Berlijn gestuurd waarin Sovjet-Rus land voor de mislukking van de bespre kingen over Duitsland's hereniging aan sprakelijk wordt gesteld. Kinderachtig Eergisteravond bestond er nog een rede lijke kans dat de vier mogendheden met betrekking tot het tweede agenda-punt het ontwapeningsprobleem op het laat ste ogenblik nog tot een gemeenschappe lijke verklaring zouden kunnen komen. Zo'n verklaring was trouwens Zaterdag in bijna definitieve termen door de vier offi ciële woordverders ook al in het vooruit zicht gesteld. Dulles en Molotov hebben Dinsdag nog anderhalf uur lang in het ge heim overlegd om het over die tekst eens te kunnen worden. Beide voorstellen dek ten elkaar zowat volledig. Toen vond, om nog onverklaarde redenen, Molotov het echter nodig zijn inderdaad gematigde re solutie wereldkundig te maken en deze handelswijze gaf de Westerse landen toen weer reden om van een gemeenschappe lijke verklaring af te zien. Alles nogal kinderachtig. Er kwam dus gisteren een Westelijke ontwapeningsresolutie uit de bus, die nauwelijks van de Russische tekst ver schilde en waarin alleen de atoom-wapens niet met name worden genoemd. Men kan DJAKARTA (United Press) Een woord voerder van president Sukarno van Indo nesië heeft met grote beslistheid ontkend dat Sukarno Zondag in Bandung of op welk ander tijdstip ook Nederland en de Ver enigde Staten van Amerika zou hebben ge noemd als landen die de hand hadden in een samenzwering tegen Indonesië. Een woordvoerder van het Indonesische ministerie van Voorlichting deelde mede dat Sukarno alleen had gewaagd van „bui tenlandse imperialisten". Beide woordvoerders behoorden tot het gevolg van Sukarno toen hij zijn redevoe ring in Bandung hield. Zij hebben ook de andere redevoeringen aangehoord die hij de voorafgaande dagen hield. De woordvoerder van de president zei dat Sukarno in zijn rede te Bandung in het Nederlands had geciteerd uit de geheime documenten waarop hij zinspeelde. Sukar no heeft sedert zijn opzienbarende rede voeringen van het afgelopen weekeinde niet weer in het openbaar gesproken. Ook heeft hij zich niet uitgelaten over de eis die sommige dagbladen hebben gesteld dat hij die documenten zal publiceren. Toen jour nalisten hem vragen stelden weigerde hij te antwoorden. zich daarover verwonderen omdat Zater dag de vier ministers immers waren over eengekomen elke vorm van oorlog, en in het bijzonder met atoomwapenen, te zul len afzweren. De Russen zullen in hun propaganda zeker niet nalaten dit verzuim te exploiteren. Om beurten hebben de vier ministers gistermiddag in hun slotredevoeringen hun conclusies getrokken uit het gesprek dat op de kop af drie weken had geduurd. Dulles verzekerde Molotov dat het Ameri kaanse volk ware vriendschap voor de Russen gevoelt. Pinay wierp een blik in de toekomst, klaarblijkelijk om het trieste heden even te kunnen vergeten. Frankrijk, zo zei de minister, had zijn hoop vooral gezet op een verbetering in de relaties in het econo mische en culturele domein. „Wij blijven in de vrijheid geloven en wij vertrouwen dat die ook hier eens zal zegevieren." MacMillan liet de meest pessimistische geluiden horen. „Wanneer onze moeilijk heden alleen van praktische aard waren geweest, dan zou ik nu niet zo droef naar huis terug hoeven te keren. Maar het zijn onze principes van democratie en van vrij heid, die niet met elkaar te rijmen waren. Het lijkt wel zo verzuchtte de Brit of de Russen onze vriendschap nog sterker duchten dan ons wantrouwen. Er is veel over de „geest van Genève" gesproken, zo ging MacMillan verder. De vlam van de hoop is echter helaas voorlopig maar een heel laag pitje gebleken." Nog eenmaal werd de vergadering daar na op een lang en droog relaas van Molo tov vergast. Hij sprak de wens uit dat de „samenwerking" zal worden voortgezet en de Rus liet zelfs niet na zijn collega's te bedanken voor de openhartige geest waar in de discussies waren gevoerd. Openhartig mocht deze conferentie inderdaad heten. Doch het is juist die openhartigheid ge weest waartegen het optimisme van de geest van Genève niet bestand is gebleken. De teleurstelling over het fiasco der Ge- neefse conferentie is allerweg-e groot. De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Groot-Brittannië en de Ver enigde Staten hebben Woensdagavond een verklaring over de Europese veiligheid en Duitsland uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat de Russische minister van Buitenland se Zaken duidelijk heeft laten blijken, dat, ondanks een desbetreffende instructie van de vier regeringschefs, de Russische rege ring weigert in te stemmen met hereniging van Duitsland. De drie Westelijke ministers verklaren echter te geloven, dat de Russische rege ring zich er eens van bewust zal worden dat haar eigen belang gediend zal zijn door „het beëindigen van de onrechtvaardigheid van een verdeeld Duitsland". Tot slot wordt in deze Westelijke ver klaring gezegd, dat Frankrijk, Groot- Brittannië en de Verenigde Staten zullen blijven trachten een einde te maken aan de verdeling van Duitsland „en bereid blij ven bij te dragen tot de veiligheid die slechts door allen kan worden genoten als Duitsland zal zijn herenigd". PARIJS Te Parijs was men somber gestemd over het resultaat van de Geneefse besprekin gen, hoewel men deze uitslag had ver wacht. De Franse regering, die graag in het slotcommuniqué een datum voor een vol gende conferentie had zien opgenomen, zal haar uiterste best doen om zo vroeg als mogelijk is een volgende bijeenkomst te organiseren. Minister Pinay verklaarde na afloop van de conferentie tegenover journalisten, dat hij geen hervatting van de koude oorlog in welke vorm dan ook voorzag. In een latere verklaring voor de Franse en Zwit serse radio zeide de minister te hopen, dat er nieuwe gedachtenwisselingen tussen de vier regeringen zullen plaats vinden en dat er opnieuw een conferentie kan wor den georganiseerd in de komende lente: BERLIJN Onze correspondent te Bonn meldt: Het spreekt vanzelf dat in geheel West-Duits- land bittere teleurstelling heerst over het zo negatief uitgevallen resultaat van de conferentie van Genève. Men is er in West-Duitsland van overtuigd, dat de Rus sen niet bereid geweest zijn hun goedkeu ring aan algemene vrije verkiezingen in heel Duitsland te geven, omdat zij daar door niet alleen al hun macht en invloed in de communistische Oost-zone van Duitsland zouden verliezen, maar omdat het bovendien voor hen buitengewoon on aangename reacties in de satellietstaten tot gevolg zou hebben, waar het toch al af en toe aan het gisten is. In West-Berlijn, waar men al gehoopt had, dat er binnenkort een einde aan de ongezonde politieke toestand zou kunnen DJAKARTA (United Press) De aan gekondigde Amerikaans-Indonesische be sprekingen over levering van Amerikaanse landbouwoverschotten ter waarde van on geveer dertig millioen dollar aan Indonesië zijn geopend door de minister van Buiten landse Zaken, Anak Agung, en de Ameri kaanse ambassadeur te Djakarta Cumming Jr. De Amerikaanse regering zou Indonesië het overgrote deel van de .prijs laten be houden in de vorm van een lening ten be hoeve van economische verbeteringen. Cumming heeft het Amerikaanse aanbod officieel gedaan. De Verenigde Staten willen katoen, tarwe, tabak en melkpoeder leveren. komen, heeft het fiasco van Genève een verpletterende indruk gemaakt. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben de bevolking opgewekt overmorgen, Zaterdag, reusachtige openbare betogingen op touw te zetten die onder het motto moeten staan „Berlijn roept de wereld: wij kunnen ons niet bij Genève neerleggen". LONDEN In diplomatieke kringen te Londen toon de men zich zeer teleurgesteld over het re sultaat van de Geneefse conferentie. Dit resultaat beschouwt men als een bewijs, dat onder de huidige omstandigheden de wapenstilstand in de koude oorlog, zoals deze op de conferentie van regeringsleiders in Juli tot stand was gekomen, niet als een werkelijke vrede kan worden gezien. In de Britse hoofdstad is men evenwel niet van oordeel, dat de klok nu ook is teruggezet tot voor de bijeenkomst van Juli. Genoemde diplomatieke kringen legden er de nadruk op, dat Engeland zal voort gaan aan te dringen op een eventuele her eniging van Duitsland bij alle gelegenhe den die zich voordoen voor onderhandelin gen over deze kwestie met de Russen. MOSKOU „Trud", het dagblad der Sovjet-Russi sche vakverenigingen, meent dat de Ge neefse besprekingen „ongetwijfeld nuttig zijn geweest, daar zij niet slechts de hin derpalen, doch ook de grote mogelijkheden voor oplossing van belangrijke vraagstuk ken als de Europese veiligheid, ontwape ning, het Duitse vraagstuk en het uitbrei den der economische en culturele betrek kingen tussen de landen aan het licht heb ben gesteld". Het blad voegt hieraan toe: „Het Sovjet- Russische volk is er van overtuigd, dat de Geneefse beraadslagingen hebben bijgedra gen tot verdere ontwikkeling der interna tionale samenwerking en grotere vermin dering der internationale spanning". „Tass" meldt, dat de „Pravda", het of ficiële dagblad der Russische communisti sche partij, onder meer schrijft: „Zij, die de vrede steunen, zijn er van overtuigd dat de afgelopen conferentie de internationale samenwerking zal bevorderen. Zij zien vooruit en niet achterom en zij zijn vastbe sloten de geest van Genève levend te nou- den en te versterken". DIT NUMMER BESTAAT UIT ZESTIEN PAGINA'S Koningin Juliana: Vrede betekent: positieve gerech tigheid voor mens en mensheid. Zelfs de koudbloedige vissen blijken voorkeur te hebben voor water met een be- hagelijke temperatuur. Het koelwater van de Centrale aan de Hemweg te Amster dam dat in een nabijgelegen vaart wordt afgevoerd, verhoogt de temperaUnir met enige graden. Daar blijkt veel snoekbaars en snoek gevoelig voor te zijn. De hengelaars hebben er de lucht van gekregen en proberen nu bij de Centrale aan de haak te slaan wat hen in ander viswater ontgaat. Ze komen iedere dag in grote getale opzetten! In November 1955 bedroeg het aantal aansluitingen op de draadomroep in ons land ruim 520.000. Tariefsverhoging is achterwege gebleven, omdat deze in de algemene loon- en prijs politiek niet passend werd geacht. Maar zodra zich daartoe mogelijkheden openen, is de minister van Verkeer en Waterstaat geneigd tot verhoging van het tarief over te gaan. Grote voorzichtigheid blijft op dit punt echter zijns inziens geboden, aange zien een tariefsverhoging een daling van het aantal aangeslotenen tot gevolg zal hebben, waardoor de reële batenverhoging i gering zou kunnen zijn. Voorts is het niet uitgesloten, dat de exploitatie zal moeten worden gestaakt in 1 een aantal draadomroepnetten of netge- deelten, te weten die welke ook bij de grootst mogelijke verhoging van de tarie ven, blijvend verliesgevend moeten worden 1 geacht. Dit is ook het geval als om teehni- I sche redenen een vernieuwing noodzakelijk is, die ook bij hogere tarieven geen uitzicht opent op een economisch verantwoorde exploitatie. Al met al acht de minister het niet waar schijnlijk, dat op de draadomroep een slui tende exploitatie kan worden verkregen. Hij oordeelt het echter niet wenselijk deze dienst, gezien zijn sociale betekenis, om zuiver financieel-economische redenen te staken. LONDEN (Reuter, UP) De Britse Hoge Raad van Beroep heeft bepaald, dat de oude wet van 1705 die het Britse staats burgerschap verleent aan alle niet-Rooms- Katholieke rechtstreekse afstammelingen van keuiworstin Sophia van Hannover, kleindochter van koning James I en de moeder van de eerste Britse koning George, nog steeds van kracht is. Deze uitspraak werd gedaan op verzoek van de 41-jarige Duitse prins Ernest Augustus, hoofd van het Duitse huis Hannover en kleinzoon van keizer Wilhelm II, die voor zijn kinderen het Britse staatsburgerschap wil verwerven om zijn landgoederen in Oostenrijk veilig te stellen. Een lager gerechtshof had zijn aanspraak op het Britse staatsburgerschap verworpen. Volgens deze uitspraak kunnen vier honderd personen onder wie een aantal Europese vorsten en vorstinnen aanspraak op het Britse staatsburgerschap maken. Dit zijn: Koningin Juliana, koning Boudewijn van België, de koningen en koninginnen van Noorwegen, Denemarken, Zweden en Grie kenland, de groothertogin van Luxemburg, ex-koning Michael van Roemenië, ex-ko ning Peter van Joegoslavië en ex-koningin Victoria Eugenie van Spanje. De zaak is voor de Britse gerechtelijke instanties nog niet afgedaan, aangezien nog beroep op het Hogerhuis als hoogste in stantie, mogelijk is. Bij een vroegere uitspraak in deze kwes tie had een lager gerechtshof bepaald, dat de wet kennelijk bedoeld was voor per sonen geboren tijdens het leven van ko ningin Anna. Het hof van beroep hield zich echter aan de bewoordingen van de wet, waarin geen tijdslimiet werd gesteld. Tot de afstammelingen behoren volgens United Press ook twee Amerikaansen: de echtgenote van de binnenhuisarchitect Har- ris in Amarillo (Texas) en de echtgenote van de advocaat Patterson in Springfield (Missouri), die van Duitse vorsten afstam men. Mocht het hogerhuis de Duitse prins in het gelijk stellen, aldus de Londense Times, dan zal hij aanspraak kunnen maken op een zetel in het Hogerhuis als hertog van Cumberland. BUENOS AIRES (Reuter/AFP) De Argentijnse regering heeft een decreet uit gevaardigd ter beëindiging van de algeme ne staking. De politie van Buenos Aires heeft huiszoeking verricht in de kantoren van een'van de twee grote vakverenigingen van spoorwegarbeiders. Een honderdtal vakverenigingsfunctionarissen is aangehou den wegens aanstichten tot staking. Kapi tein Patron van de marine is benoemd tot bewindvoerder over het algemeen vakver bond (C.G.T.). Een afdeling mariniers heeft het hoofdkwartier van het vakver bond te Buenos Aires bezet. De mariniers werden gesteund door een tankafdeling van het leger en een afdeling pantserwagens. De nieuwe minister van Arbeid, Raul Migone verklaarde in een radio-uitzending: „Door de CGT onder controle te brengen vernietigen we een orgaan van onderdruk king der arbeiders. De arbeiders moeten streven naar een sterke vakvereniging die niet door de staat is opgelegd". De minister waarschuwde de stakers dat zij hun recht op schadevergoeding op het spel zetten, als zij het werk niet hervaten. De staking is haar derde dag ingegaan. Het vlees in Buenos Aires begint schaars te worden. De staking beperkt zich tot in dustriële gebieden. In de glas-, metaal-, textiel- en schoenindustrie staakt tachtig percent van de arbeiders. In de chemische industrie en in de havens komt zestig tot zeventig percent van de arbeiders op het werk. Slaags Het stadsleven wordt niet door de staking beïnvloed, hoewel troepen op strategische punten patrouilleren. Stakers en werkwilli gen zijn slaags geraakt bij de industrie voor vleesverduurzaming in Buenos Aires. Troe pen rukten het industriegebied binnen om de orde te herstellen. Op een trein werd geschoten. Een autobus is beschoten en een andere jn brand gestoken. In het Zuidelijke deel van Buenos Aires werden barricades afgebroken, zonder dat op tegenstand ge stoten werd. Troepen betrokken kampen aan de hoofdwegen naar Buenos Aires. Jeronimo Remorlno, de minister van Bui tenlandse Zaken van de regering-Perón, heeft zijn toevlucht op de Columbiaanse ambassade te Buenos Aires gezocht. Remo- rino was uit zijn woning, waar hij huisar rest had. verdwenen. WASHINGTONCAïRO (Reuter) De Israëlische ambassadeur in Washington, Eban heeft aan de plaatsvervangende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hoover Jr. een lijst overhandigd \an de wapens, die Israel gaarne van de Ver enigde Staten zou kopen. Het Israëlische verzoek zal bestudeerd worden in het licht van de drie-mogendhedenverklaring van 1950, volgens welke de grenzen in Palestina worden gewaarborgd. Ambassadeur Eban zei tegen verslaggevers, dat de hoeveelheid verzochte wapens niet zo groot is als die, welke Egypte uit het Sovjet-blok zal ont vangen. Het Israëlische parlement heeft Woens dag zijn steun gegeven aan de verklaring van premier Ben Goerion, waarin deze het Britse aanbod om de Arabisch-Israelische geschillen te helpen oplossen van de hand wees. Premier Nasser van Egypte heeft de Ver enigde Staten gewaarschuwd tegen het verlenen van verdere militaire hulp aan Israel. Dit kan alleen worden opgevat als een opzettelijke poging van de Ameri kaanse regering om het militaire overwicht van Israel over de Arabieren te handhaven en als een vooropgesteld plan om de Ara bieren eeuwig overgeleverd te laten aan Israel en zijn bedreigingen. „Alle verdere militaire hulp aan Israel zal alleen een aanmoediging voor dat land betekenen om zijn aggressie voort te zet ten". Met het oog op dit gevaar is er voor ons slechts één mogelijkheid te trachten meer wapens te verkrijgen teneinde ons vaderland te behouden en onze natie te beschermen. Alleen daardoor zullen we in staat zijn het lot van Palestina te ontgaan. Palestina werd als natie verminkt door de activiteit van de UNO met de instemming van zekere grote mogendheden met geen ander doel dan bevrediging te geven aan de Zionistische organisatie", aldus Nasser. Dreigement. De Egyptische ambassadeur te Washing ton heeft de plaatsvervangende Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken Allen in een onderhoud gewaarschuwd, dat Egypte tot verdere wapenaankopen zal overgaan, als de Verenigde Staten wapens aan Israël leveren. De Arabische landen wensen vriendschappelijke betrekkingen met Washington doch als de Verenigde Sta ten wapens aan Israel leveren zouden zij de indruk krijgen, dat Washington geen prijs stelt op dergelijke betrekkingen. De politieke commissie van de Arabische liga heeft te Caïro verklaard, dat de Ara bische staten zich afzonderlijk en tezamen moeten inspannen om „de pogingen van Israel, het wereld-Zionisme en zijn mede werkers om wapens te verkrijgen" teniet te doen. De Arabische staten moeten voort- De Bilt: Terwijl het gebied met hoge barometerstanden boven de Britse Eilan den nagenoeg stationnair bleef, is de druk boven Zuid-Scandinavië de afgelopen 24 uur voldoende ver gestegen om de koude, daar aanwezige lucht over geheel Neder land uit te doen stromen. Aan de kust en in het Zuiden van het land bleef de tem peratuur ovör het algemeen boven nul, maar-elders kwam 1 tot 3 graden vorst voor. Bij IJsland is een actieve depressie aan gekomen, die koers zet 'naar Noord-Noor- wegen. Onder invloed hiervan neemt het hogedrukgebied boven de Britse Eilanden iets in betekenis af. De invloed van de depressie kan evenwel niet tot onze om geving doordringen, zodat op aanhouden van het droge weer kan worden gerekend. gaan zich te verdedigen, zoals zij dit het best achten. De bijeenkomsten der commis sie zijn geëindigd en de afgevaardigden zullen verslag uitbrengen aan hun rege ringen. Steun Na de bijeenkomst van de commissie werd bekend gemaakt, dat de Arabische Liga Spanje's aanvrage om toelating tot de UNO zal steunen. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben een verzoek van Libye ingewilligd om militaire uitrustingen te leveren, waar onder pantserwagens, middelzware kanon nen en munitie. Premier Moestafa ben Halim' zei, dat er geen voorwaarden waren gesteld. „Dit is een nieuw bewijs van de sterke banden van Libye met Groot-Brit tannië en de Verenigde Staten", zo verklaar de hij. (van hedenmorgen 7 uur) weers- DU .5 M in 5 T3 d H t o es tand C O 4) CJ z Helsinki geheel bew. -2 Stockholm zwaar bew. 2 0 Oslo mist windstil -2 0 Kopenhagen onbewolkt N 1 0 Aberdeen onbewolkt windstil -4 0 Dublin geheel bew. WZW 6 0 Londen onbewolkt N 4 3 Amsterdam mist windstil 0 Brussel mist ONO 4 1 Parijs zwaar bew. NNO 7 Bordeaux onbewolkt NO 1 Grenoble geheel bew. windstil 2 Nice onbewolkt WNW 4 Berlijn nevel WNW 2 Frankfort mist ONO -1 München nevel windstil 0 0,3 Zürich zwaar bew. NO 2 Genève zwaar bew. NO 3 Locarno licht bew. ONO -3 Wenen motregen N 3 Innsbruck sneeuw windstil -1 Rome geheel bew. NNO 7 6 Den Helder licht bew. zwakke Z 3 0,3 Ypenburg onbewolkt zw. NNO 3 Vlissingen mist windstil 4 2 Eelde licht bew. zwakke N 0 0,2 De Bilt onbewolkt zw. NNO 0,3 Twente mist windstil -3 Eindhoven mist windstil 0 0,2 VI. Z.-Limb. dichte mist mat. ONO 2 Neerslag laatste 24 uur. COOCOOUXXXXXXXXXXXDOC<XXAXXXXXXXXXX>XOCCOOOCOCOCOOOC AANHOUDEND RUSTIG WEER Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt, geldig van Don derdagavond tot Vrijdagavond, opge maakt om 11.15 uur: Overdrijvende wolkenvelden en plaat selijk mist. Weinig wind, vrij koud en in de nacht en ochtend op vele plaat sen lichte vorst. 18 November Zon op 8.05 uur, onder 16.48 uur. Maan op 11.31 uur, onder 19.51 uur. Maanstanden 22 Nov. 18.29 uur: Eerste kwartier 29 Nov. 17.50 uur: Volle maan Hoog en laag water in IJmuiden Donderdag 17 November Hoog water: 5.12 en 17.23 uur. Laag water: 0.53 en 13.04 uur. Vrijdag 18 November Hoog water: 5.45 en 17.56 uur. Laag water: 1.26 en 13.37 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1955 | | pagina 1