Voorlopig geen verandering in de leger-organisatie r PANDA EN HET GEHEIMZINNIGE GLAS WATER LOOSJ ES 'M MORRIS Wt'fte tanden frfcgeadent Met de nieuwe tfo/gatef Wereldnieuws TWEEDE KAMER Tweede parate divisie zou honderd millioen ineens en ieder jaar nog eens honderd millioen kosten De radio geeft Vrijdag Reportage in kleuren over reis naar de West Snuif en wrijf »7il n 1 zX-TI Jhr. dr. J. Loudon ten grave gedragen Televisiestudio's Vitus in Irene geopend Moskou steunt achttien UNO-candidaten 250 modelkamers och ió ket zo DONDERDAG 17 NOVEMBER 1955 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 2 Keukenhof opent Woensdag 28 Maart Melkauto aangereden op onbewaakte overweg MêêbÊÊ Door stroom gedood Twee ontsnapte jongens na wilde jacht gegrepen Zeepost Prof. Kors over het zuinige televisiebeleid Textielfabriek te Brunssum afgebrand Algemene Boekhandel Spanje en Japan inbegrepen Prinses Beatrix-lyceum te Glion nu Chillon-college (Van onze parlementaire redacteur) Zeer openhartig zei minister Staf, dat allerlei ten aanzien van de organisatie van ons verdedigingsstelsel, zoals zij zou moe ten worden wegens de ontwikkeling van het atoomwapen, nog niet vaststaat. Een en ander is internationaal in studie. Toch meende de minister wel een beetje door de mist te kunnen heenzien. Hij stelde voorop, dat wij zonder voorbehoud dienen vast te houden aan de samenwerking in de NAVO en dat Nederland bereid is zijn bijdrage aan de gemeenschappelijke verdediging te blijven leveren. De NAVO-raad heeft in December 1954 vastgesteld dat bij de plannen rekening ge houden dient te worden met de mogelijk heid van het gebruik van atomische wa pens. Er komt echter nog een nader advies. Bewegelijkheid van de gevechtseenheden is nodig, maar daaraan is ook weer een grens. De minister merkte op dat generaal Grünthers standpunt is, dat men de huidige organisatie niet moet veranderen, zolang de nieuwe organisatie nog niet bekend is en de nieuwe wapens niet aanwezig zijn. De NAVO zou zonder onze bijdrage te zwak zijn geweest, aldus de minister. Nu eist echter de atoomoorlog sterke parate eenheden, die zowel de eerste schok kun nen opvangen als doorbraken forceren. Gevraagd is of de tweede parate divisie kan worden gevormd en of wij daarvoor voldoende personeel ter beschikking heb ben. Hier geldt de boodschap: afwachten tot de nieuwe organisatievorm vaststaat. Onze luchtmacht levert een belangrijke bijdrage aan de NAVO. De luchtverdedi ging, die een nationale taak is, moet an ders worden georganiseerd. Er dient een geïntegreerde luchtverdediging te komen. Welke van de drie onderdelen van de krijgsmacht de voorrang moet hebben, zal afhangen van wat men hieromtrent bij de opstelling van een internationaal plan zal uitmaken. Nu de herbewapening van West-Duits- land vertraagd is en nieuwe organisaties zeker niet terstond kunnen worden opge bouwd, moeten wij de oude organisatie handhaven. Wat er in 1958 te doen staat, zal voor de verantwoordelijkheid van het in 1956 te vormen kabinet komen. Dat kan pas uitmaken wat wij in financieel opzicht kunnen doen. Het is beslist niet zo, aldus de minister, dat als de anderen hun bijdrage aan de NAVO verlagen, wij het dan ook meteen kunnen doen, want op zichzelf moet onze bijdrage deugdelijk zijn. Voor Nederland zal voorlopig een kaderleger en geen ver mindering van dienstplicht geboden zijn, zo zei minister Staf verder. De tweede divisie Onmogelijk was het, nu nog geen inzicht bestaat in de nieuwe organisatie, de finan ciële consequenties van de vorming van een tweede divisie te overzien. Berekend ADVERTENTIE BARTELJORISSTR. HAARLEM TEL. i 3439 FERD. BOLSTR. 48 A DAM - TEL 717162 Veulen lederen Sassen ƒ175.- op de huidige grondslag zou dit een uitgave ineens van 100 millioen en verder jaar lijks nog eens 100 millioen vergen. Staatssecretaris mr. Kranenburg deed enige mededelingen over de lucht macht. De radar-uitrusting is geheel ge moderniseerd, evenals het waarschuwings stelsel. Verder schetste hij hoe het produc tieplan voor Hunter-vliegtuigen door Bel gië en Nederland wordt uitgevoerd. De ca- pacitiet van de vliegtuigindustrie in beide landen is toereikend. Staatssecretaris Moorman zette hier na uiteen dat reeds in 1947 vaststond dat Den Helder marinebasis moest worden, maar niet voor oorlogstijd. Steeds heeft men zich voor ogen gesteld, dat dan de vloot verspreid zou moeten worden. Het bestuur van de nationale bloemen tentoonstelling „Keukenhof" te Lisse heeft besloten de zevende tentoonstelling op Woensdag 28 Maart te openen. Een nieuwe affiche is uitgegeven en stelt voor een kleurig hoekje van het uitge breide tentoonstellingsterrein. Ongetwij feld zal de plaat in binnen- en buitenland grote aandacht trekken. Op een onbewaakte overweg tussen Warf- fum en Usquert in de lijn GroningenRoo- deschool is een melkauto door een uit de richting Groningen komende trein aange reden. Er deden zich geen persoonlijke on gelukken voor. De melkauto, afkomstig uit Onderden- dam en bestuurd door B. uit die plaats, was de overweg bijna gepasseerd, toen de trein tegen de aanhangwagen van de auto botste. De chauffeur heeft volgens de politie ver klaard de trein niet te hebben gezien. De aanhangwagen werd ernstig bescha digd; bussen en flessen melk en melkpro ducten werden vernield. De trein werd aan de voorzijde zo ern stig beschadigd dat hij uit de dienst moest worden genomen. Hij is naar Warffum te ruggekeerd. Het treinverkeer had vertra ging. ADVERTENTIE Nieuwe heerlijke smaak! Erg lekker ook voor kinderen Nieuw actief schuim! Houdt Uw mond fris en gezond Nieuwe lage prijs! Nn kan iedereen zich Colgate veroorloven. Colgate de tiiee9t verkochte tandpasta ter wereld Sianclaarc ramimtvbè HILVERSUM I, 402 M. 7.00 Nieuws. 7.10 Platen. 7.45 Morgengebed en liturgische kalender. 8.00 Nieuws en weerbericht. 8.15 Platen. 9.00 Voor de vrouw. 9.40 Schoolradio. 10.05 Chansons. 10.30 Schoolradio. 11.00 Voor de zieken. 11.40 Instrumentaal Octet. 12.00 Angelus. 12.03 Metropole orkest. 12.30 Land- en tuinbouw- mededelingen. 12.33 Wij vrouwen van- het land. 12.40 Chansons. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws en katholiek nieuws. 13.20 Amusementsmuziek. 13.45 Voor de vrouw. 14.00 Platen. 15.00 Schoolradio. 15.30 Piano recital. 16.00 Voor de zieken. 17.00 Voor de jeugd. 17.15 Kinderkoor. (Intermezzo: pla ten). 17.40 Koersen. 17.45 Pianorecital. 18.05 Amusementsmuziek. 18.30 Vragenbeantwoor- diftg. 18.45 Platen. 18.55 Toespraak door Prof. Romme. 19.00 Nieuws. 19.10 Regerings- uitzendinig: Verklaring en toelichting, waar in opgenomen: 1. Van wijkhoofd tot melder, 2. Emigratiepraatje. 19.30 Platen. 20.20 Ac tualiteiten. 20.35 De gewone man. 20.40 Instrumentaal trio en soliste. 21.00 Politiek Forum. 21.30 Chansons. 21.55 Omroep orkest, koor en solist. 22.45 Avondgebed en liturgische kalender. 23.00 Nieuws. 23.15 24.00 Platen. HILVERSUM H, 298 M. 7.00 Nieuws. 7.10 Platen. 7.15 Gymnastiek. 7.30 Platen. 8.00 Nieuws. 8.18 Platen. 8.45 Voor de huisvrouw. 9.00 Gymnastiek. 9.10 Platen. 9.40 Schoolradio. 10.00 Thuis, cause rie. 10.05 Morgenwijding. 10.20 Voor de kleuters. 10.40 Orgel en zang. 11.10 Voor dracht. 11.30 Pianorecital. 12.00 Lichte mu ziek. 12.30 Land- en tuinbouwmededelingen. 12.35 Sport en prognose. 12.50 Platen 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen en platen. 13.25 Lichte muziek. 13.55 Koersen. 14.00 Bariton en piano. 14.30 Litterair programma. 14.50 Platen. 15.00 Gevarieerd programma. 16.00 Muzikale causerie. 16.30 Voor de kinderen. 17.00 Muzikale causerie. 17.40 Pianoduo. 18.00 Nieuws. 18.15 Actualiteiten. 18.20 Dansmu ziek. 18.45 Naar een lichtere levensavond, causerie. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 De stoet wordt groterklankbeeld. 19.30 Evangelisch beraad, causerie. 19.50 Berich ten. 19.55 Streeknieuws. 20.00 Nieuws. 20.05 Het 10-jarig bestaan van het Instituut Kerk en Wereld en De Nationale feestdag van Letland. 20.15 Platen. 20.30 Om een Atlanti sche gemeenschap, discussie. 20.40 Na tien jaar, causerie. 21.00 Lichte muziek. 21.30 Aetherforum. 22.10 Buitenlands overzicht. 22.25 Lichte muziek. 22.40 Vandaag, causerie. 22.45 Avondwijding. 23.00 Nieuws en S.O.S.- berichten. 23.15—24.00 Platen. BRUSSEL, 324 M. 12.00 Orkestconcert. 12.30 Weerbericht. 12.34 Operettemuziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Platen. 14.00 Schoolradio. 15.45 Platen. 16.02 Platen. 17.00 Nieuws. 17.10 Lichte muziek. 18.00 Platen. 18.10 Voordracht. 18.20 Vlaamse liederen. 18.30 Voor de soldaten. 21.00 Or kestconcert. 22.00 Nieuws. 22.15 Radio- Universiteit. 22.30 Volksmuziek. 22.55—23.00 Nieuws. BBC, uitzending voor Nederland 17.4518.15 Nieuws. Feiten van de dag en Hoe de weekbladen het zien. (Op 224 en 49 m>. Polygoon-Profilti is thans gereed geko men met het eerste deel van een reportage in kleuren, behelzende het bezoek van ko ningin Juliana en prins Bernhard aan de West. Dit deel, dat meer dan een half uur in beslag neemt, is gewijd aan de Neder- ltndse Antillen en werd ons gisteren in het Amsterdamse Alhambra-theater voorge- draaid. Het was de bedoeling er een repor tage met documentaire inslag van te maken. Men zou, het koninklijk paar volgend op zijn reis, proberen iets te vertellen van het landschap en de industrieën, die de Antillen beheersen, daarbij gebruik makend van de speciale geaardheid voor het medium van de kleurenfilm. Deze bedoelingen zijn, nu ik een indruk moet geven van de film, toch niet volledig verwezenlijkt. Overwegend is de reportage, en al zijn daar zeer fraaie momenten in te bewonderen, zoals de feëerieke verlichting van Willemstad, het uitbundig festijn van vlaggen en wimpels en de schoonheid der klederdrachten, al kan men zeker geboeid worden door de leven dige montage, waarmee Philip Bloemendal de door Piet Buis geschoten opnamen aan elkaar verbindt, nog te vaak valt men naar mijn smaak in herhalingen, die dan vooral het protocolaire deel van de reis betreffen. Het aantal handdrukken bij aankomst en vertrek, dat wij de koningin zien uitwis selen, is legio. Het effect is op den duur eentonig. Daarvan is beslist teveel in de film, die ook niet altijd ontkomt aan de schijn van opzettelijkheid wanneer ze het folklorische element registreert. De inhoud boet daardoor aan waarde in, al blijft het waar, dat de kleuren door het feestelijk ka rakter van de reis, een belangrijke rol gaan spelen en wel degelijk een functio nele betekenis krijgen. De kleur maakt dit eerste deel van Polygoons Polycolor-jour- naal het aanzien in ieder geval waard. Zij zijn gaaf uit het laboratorium gekomen en de film wordt er zinvol en aanvaarbaar door. Over enige weken komt het tweede deel klaar, dat de reis naar Suriname als hoofd schotel heeft. Beide delen aaneengelast zul len dan ook in Haarlem draaien en wel van 2 December af in Cinema Palace. De lezer zal onze mening over het sluitstuk alsnog vernemen P. W. FRANSE De 24-jarige poelier E. van T., wonende in de buurtschap 't Loo onder de gemeente Oldebroek, is door elektrische stroom ge dood. Het slachtoffer wilde een electrische aansluiting tot stand brengen in de poe lierswerkplaats van het bedrijf waar hij werkzaam was om naar de voetbalwed strijd SaarlandNederland te kunnen luis teren. Hij was hiermee alleen bezig, zodat men de juiste toedracht van het ongeval nog niet heeft kunnen vaststellen. De rijks politie is bezig met een onderzoek. De ge troffene laat een vrouw en een kind van twee maanden na. De verkeerspolitie van Venlo heeft jacht gemaakt op een personenauto, die bij een verkeerscontrole in Arcen had geweigerd te stoppen en met een snelheid, die tussen 120 en 140 km. per uur moet zijn geweest, is doorgereden naar Venlo. Gewaarschuwd door de Veldense rijks politie reed de verkeerspolitie te Venlo de voortrazende auto tegemoet, die zij in Lcmm signaleerde. Terwijl de politieman nen keerden, reed de auto met grote snel heid voorbij. Epn achtervolging werd inge zet, waarbij de kilometerteller van de politieauto 140 wees. Nabij de rand van Venlo slaagden de politiemannen er in de wagen te passeren en tot stoppen te dwin gen. De auto werd in beslag genomen en de drie inzittende personen werden naar het politiebureau overgebracht. Hier bleek, dat men te doen had met twee 19-jarige jonge mannen, die ontvlucht waren uit het Rijks opvoedingsgesticht te Eibergen en een lif ter, die tijdens de wilde tocht duizend ang sten had uitgestaan. Een van de twee jon gemannen heeft bekend de zo goed als nieuwe auto te hebben gestolen in een garage te Arnhem. Daarna is hij met het voertuig zijn collega gaan afhalen in het gesticht en hebben beiden een tocht door Nederland gemaakt van 1000 km. De eigen lijke bedoeling van het tweetal was, met de gestolen auto de wijk te nemen naar het buitenland en zich te melden voor het Vreemdelingenlegioen. Beiden zijn inmid dels ter beschikking gesteld van de politie te Arnhem. De eigenaar van de auto, een Arnhemmer, heeft zijn voertuig reeds terug. ADVERTENTIE Uw verkoudheid van neus. keel of borst weg met Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van het schip vermeld: Argentinië: m.s. „Argentina Star" (22 November); Australië: s.s. „Strathraver" (24 Novem ber); Brazilië: m.s. „Argentina Star" (22 November); Canada: m.s. „Westerdam" (24 November); Chili: m.s. „Westerdam" (24 November); Indonesië: m.s. „Willem Ruys" (22 November); Ned. Antillen: m.s. „Willemstad" (22 November); Ned. Nieuw Guinea: m.s. „Willem Ruys" (22 Novem ber); Nieuw-Zeeland: via Engeland (26 November); Unie van Zuid-Afrika en Z.W. Afrika: m.s. „Pretoria Castle" (26 Novem ber). Inlichtingen betreffende de verzendings data van postpakketten geven de postkan toren. Op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag is Woensdagmiddag het stof felijk overschot van Jhr. dr. J. Loudon, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-gezant van Nederland te Parijs, ten grave gedragen. De Koningin en de Prins waren ver tegenwoordigd door de kamerheer der Koningin W. graaf van Limburg Stirum, de Nederlandse regering door de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. W. Beyen, de Franse regering door de zaakgelastigde van de Franse ambassade, graaf Charles de Bartillat. In de aula sprak de minister van Buiten landse Zaken, mr. Beyen, namens de rege ring. Hij herinnerde eraan dat tijdens de eerste wereldoorlog jhr. Loudon de man was, van wiens wijsheid, tact en onkreuk baarheid het heil en de toekomst van het vaderland afhing. Het was zijn taak, Ne derlands onzijdigheid te handhaven in het wereldconflict en te voorkomen dat het tegen zijn wil in den strijd zou worden getrokken. De gemiddelde Nederlander kon niet beseffen, wat dit betekende. Maar hij had vertrouwen in de figuur, die in die jaren de buitenlandse politiek leidde, in de man, die van de waarachtigheid van die politiek ook uiterlijk het symbool was. Nederland was neutraal in de eerste wereldoorlog, maar een scherpe afbakening van de rechten en plichten der neutralen ontbrak. Ieder der oorlogvoerenden oefen de druk uit, teneinde de houding van Ne derland zoveel mogelijk ih zijn voordeel om te buigen, maar speurde tevens of niet ergens een neiging ten gunste van de tegen partij werd getoond. Elk wantrouwen in de volstrekte onpartijdigheid, van Neder lands politiek had ons in de oorlog kunnen betrekken. Loudon volgde de weg van de strikte objectiviteit. Vaak kwamen in die jaren diplomatieke vertegenwoordigers uit beide kampen verontwaardigd zijn kabinet binnen met felle protesten over een door Nederland genomen maatregel of over een door Nederland geduld, door de weder partij gepleegd geweld. Tegen Loudon's eerlijkheid, tegen zijn rechtschapenheid, tegen zijn ondubbelzinnige uiteenzetting waarom Nederlands houding de juiste was, stuitte de aanval af. Aan de andere kant heeft de krachtige en eerlijke verontwaar diging, waarmede Loudon op zijn beurt op kwam tegen schending van de neutraliteit door een der belligerenten, nooit nagelaten indruk te maken. Van de ogenblikken, waarop werkelijk gevaar dreigde, zijn er maar enkele tot het bewustzijn van de grote menigte doorge drongen. Niemand heeft in die dagen ooit getwijfeld dat, wat ook zou komen, Loudon het juiste deed, aldus mr. Beyen. Later vertegenwoordigde jhr. Loudon zijn land in Parijs en op de vergaderingen van de Volkenbond. De Nederlanders die het voorrecht hadden hem in die tijd te ont moeten, vergeten niet het trotse besef ons land zo vertegenwoordigd te weten. Met hem gaat een vertegeftwoordiger heen van een levensstijl, die niet meer van deze tijd is. Het is niet zonder weemoed, dat wij zijn rijzige gestalte zien verdwijnen in de mist van het verleden, zo besloot minister Beyen. Hierna werd het stoffelijk overschot naar de laatste rustplaats gedragen. Aan de groeve ging een predikant voor in gebed, waarna een neef van de overledene een kort dankwoord sprak. Woensdagmiddag zijn in Bussum de tele visie studio Vitus, de na de brand ge restaureerde en hernieuwde studio Irene en de nieuwe televisietoren officieel in ge bruik genomen. De voorzitter van de Nederlandse Tele visiestichting, prof. dr, J. B. Kors O.P. hield een toespraak waarin hij zei, dat de opbouw van de televisie in Nederland ge schiedt in een bedachtzaam tempo, dat be paald wordt door de financiële middelen. „Wij hopen dat de zuinigheid de wijsheid niet bedriegen zijn, want er is een wissel werking tussen het gebodene en de groei van het aantal afnemers, dat tenslotte de televisie financieel zelfstandig zal moeten maken", zei prof. Kors. Daar binnen en kele maanden een tweede reportagewagen beschikbaar komt zal het technisch moge lijk worden tot een eventuele uitbreiding van de zendtijd over te gaan, zo besloot de spreker. De directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen, mr. H. J. Reinink, stelde daarna beide studio's in gebruik. Hij bood namens minister Cals gelukwensen aan an deelde mede, dat de minister, waar mo gelijk, de televisie zal steunen. Tengevolge van het omvallen van een oliekachel is brand ontstaan In de textiel fabriek van de heer W. aan de Kasteel straat te Brunssum. De vrijwillige brand weer van de gemeente Brussum was spoe dig ter plaatse en slaagde er na drie kwar tier in de brand meester te worden. Het ge bouw, de machinerieën en de voorraden gingen verloren. De fabriek bood werk aan circa 25 personen. 50. „We moeten van dit auto af zijn, voor de spionnens stoppen", zei Pat O'Nozel, „maar dat zal niet meevallen bij dit snel heid vooral niet als we dat kist ook nog willen meenemen. Ik moet iets meester lijks bedenken „Ik weet al iets", zei Panda, terwijl hij een lus in het touw maakte, dat nog steeds rond de kist hing. „Let op, als we onder die boom rijden, gooi ik de lus om een tak Daar gaat-ie! Hou je vast aan de kist!" „Bekorrah", begon Pat, „waarom Maar reeds had Panda de lus keurig rond een dikke tak geworpen, met het gevolg, dat de kist met een felle zwieper van de auto werd getrokken en, met Pat en Panda er bovenop, bengelend aan de tak achter bleef. Gesmoorde kreten, die uit de kist opklonken wezen er op, dat de arme Joris het daarbinnen weer hard te verduren had. En intussen reden de spionnen tevreden verder, onbewust van het feit, dat zij hun lading weer kwijt waren. ADVERTENTIE U vindt bij ons een keurcollectie van de nieuwste romans, ook Frans, Engels en Duits, kunstuitgaven, reis beschrijvingen, kinderboeken,pocket- books en nog zo veel meer. Vraagt zichtzending om thuis uw keus te bepalen. Gr. Houtstraat 100 - Tel. 17472 Rijksstraatweg 125 - Tel. 23991 MOSKOU (Reuter/U.P.). Het officiële Sovjet-persbureau „Tass" heeft medege deeld, dat de Sovjet-Unie voorstander is van het Canadese voorstel om achttien landen tegelijk tot de UNO toe te laten. Van de achttien landen worden er dertien voorgedragen door het Westen. Een van de vijf „communistische landen" is Bui- ten-Mongolie, dat de Verenigde Staten niet als zelfstandig land beschouwen. Canada heeft, gesteund door 24 andere landen, officieel zijn ontwerp-resolutie in gediend, waarin de Veiligheidsraad wordt verzocht de toelating van alle achttien candidaten te overwegen. Uit deze actie van 25 landen blijkt, dat er een algemeen verlangen bestaat om de Impasse te door breken die al zo lang bestaat over het toe laten van de nieuwe leden. Algerije Bij de UNO Assemblée is een resolutie ingediend, waarin wordt gevraagd, de kwestie-Algerije van de agenda af te voe ren. Het voorstel, afkomstig van Columbia, Is bedoeld om de weg te effenen voor de terugkeer van Frankrijk in de Assemblée. De Franse delegatie heeft de Assemblée op 30 September verlaten uit protest tegen het besluit om de Algerijnse kwestie op de agenda te plaatsen. De schrapping van een agendapunt kan geschieden door een gewone meerderheid. De gebouwen van het vroegere Prinses Beatrix Lyceum te Glion sur Montreux in Zwitserland zijn eigendom geworden van het „Knabeninstitut auf dem Rosenberg" te St. Gallen. Dit instituut heeft de school te Glion op 19 October betrokken met een juniorenafdeling van 50 leerlingen, die het onderwijs in het Frans zullen ontvangen. Het voornemen heeft bestaan, te verzoeken de naam Prinses Beatrix-lyceum te mogen handhaven, maar toch is een andere naam (Chillon College) gekozen omdat voorlopig een Amerikaanse organisatie mede-eigenaar blijft, die in de zomermaanden de gebou wen zal gebruiken als recreatie-oord voor kinderen van de bezettingstroepen in Duits land. Wel ligt het in de bedoeling om op den duur te Glion naast een Franse en En gelse een geheel Nederlandse afdeling in te richten. ADVERTENTIE WONINGINRICHTING BEVERWIJK (jeopfydVM, 8-1230 e^vcuj 13.45-18- turf. hi^ic/c^ó 1)613--uui GtoUet). Voorstelling. De koningin van Nepal was tijdens een voorstelling ter gelegenheid van haar bezoek aan Bombay zo ingeno men met het optreden van een negen jarig danseresje, dat zij het meisje de diamanten oorringen schonk die zij op dat ogenblik droeg. Manoeuvres. Doordat zes Amerikaanse mariniers het leven verloren tengevolge van het omslaan van twee landings- boten, is het aantal doden bij de ma noeuvres voor de Zuid-Californische kust op elf gekomen. Vrijdag stortte een bommenwerper neer op het dek van een onderzeebootjager, waarbij vijf militairen omkwamen. Ongeregeldheden. De „Vikings" van Klak- svik op de Deense Faröer-eilanden, wil len de autoriteiten beletten hun haven meester Heinesen naar een gevangenis in Denemarken te sturen. De haven meester is veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf onder be schuldiging tot ongeregeldheden in Klaksvik te hebben aangezet. In totaal zijn dertig Klaksvikingers gevonnist. Aanslag. Te Bangkok is onthuld, dat in het gebied van Thamat (Thailand), een aanslag op de koning van Siam, Phoe- miphon Adoeldet is gepleegd.Een vluch teling uit Vietnam, een zekere Tran Van Duan, loste een revolverschot op de koning zonder hem echter te treffen. De Vietnamees is gearresteerd. Bygezet. Het stoffelijk overschot van me vrouw Coty is in Le Havre, de geboorte stad van de overledene, bijgezet in het familiegraf op het kerkhof Sainte Marie, dat op een heuvel boven de Stad ligt. Nadat president Coty de overledene een laatste groet had gebracht, kregen de bewoners van de stad gelegenheid van mevrouw Coty afscheid te nemen. Goede wil. Volgens de Brusselse „Nieuwe Gids" bestaat er in de Belgische gevan genissen een groot tekort aan bewakers. Er is weinig belangstelling voor deze betrekking. Het werk is vooral 's nachts deprimerend en een cipier verdient evenveel als een postbode. Het gebrek aan bewakers is thans zo groot, dat men kan zeggen dat het personeel veel te danken heeft aan de goede wil der gevangenen. Joden. Naar schatting wonen er ongeveer vijf millioen Joden in de Verenigde Staten. Zij maken ruim drieëneenhalf percent van de bevolking van het land uit. Bijna de helft, 2.200.000 wonen in de stad New York. Van de vijf millioen woont zeventig percent in elf van de grootste steden. Exclusief. Het Amerikaanse reisbureau Cook is voornemens het volgend jaar zevendaagse gezelschapsreizen voor toe risten naar Leningrad en Moskou te verzorgen, indien de Sovjet-Unie de gel dende visum-bepalingen wijzigt. De kosten per dag zullen dertig dollar be dragen, exclusief het reizen per vlieg tuig. Herstel. Het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen (communistisch) China en Japan is ter sprake gekomen bij onderhandelingen tussen premier Tsjou En Lai en de Japanse oud-premier Katajama, aldus blijkt uit een gezamen lijk communiqué dat te Peking is onder tekend en gepubliceerd: Beide landen zeggen het beginsel te huldigen, dat zij zich niet zullen mengen in eikaars bin nenlandse aangelegenheden. Instorting. Vijftien Turken zijn in Istan- boel om het leven gekomen toen een woonkazerne van vijf verdiepingen in stortte na een zware regenval. Talrijke woningen in Istanboel kwamen onder water te staan. Het water veranderde de straten in beken. Gerechtvaardigd. Alexander Vlassov, de voorzitter van de Sovjet-academie van architecten die onlangs is ontslagen als hoofd-architect van Moskou, heeft te Parijs verklaard, dat de critiek op zijn werk „volkomen gerechtvaardigd" was. In een vraaggesprek met „France Soir" zei Vlassov, dat in zijn land de architec tuur een sociale functie heeft. „Het is een staatskwestie en om deze re,den heb ben architecten er belang bij, aat zij op het rechte pad blijven". Onschuldig. De vroegere hoofdtolk van het Weense stadhuis, Alfred Sokolovsky, is met een toestel van de Russische Aero- flot in Wenen gearriveerd na tien maan den door de Russen vastgehouden te zijn. Sokolovskv werd in Januari gear resteerd op de Russische commandatura in Wenen op beschuldiging van spion- nage. Onlangs maakten de Russen be kend dat Sokolovsky niet schuldig was bevonden. OMSTREEKS het begin van onze jaar telling lag aan de monding van de Rijn een Romeinse sterkte die de naam droeg Lugdunum Batavorum, ofwel het Bataafse Lugdunum. De aanduiding dat dit het Lugdunum in het land der Bataven was, moet geenszins overbodig worden ge noemd, want ook Gallië bezat een paar plaatsen die Lugdunum heette, o.a. het tegenwoordige Lyon. De sterk- te aan de monding van de Rijn f (ter hoogte van Katwijk) werd Lugdunum genoemd ter ere j r^TrvT^XT van de Romeinse keizer Clau- KJCylL/jL/JN dius, wiens geboorteplaats al dus heette. Waar dit Lugdunum Bata- V vorum precies gelegen heeft, valt niet meer na te gaan (al zijn hierover uiteraard verschillende veronderstellingen geopperd). Maar de 16de eeuwse schrijvers wisten daar wel raad op en verklaarden dat de stad Leiden het oude Lugdunum moest zijn geweest. Langs een heel bijzon dere weg wisten ze zelfs de woordafleiding voor de dag te toveren, want Lugdunum zou via Luycdunum, Leygdum en Leydum in Leiden zijn veranderd. En het woord Lugdunum zelf zou oorspronkelijk hebben betekend Lege Dynen, een dialectische uit drukking voor Lage Duinen. Allemaal uit een kwasi-wetenschappelijke duim gezo gen! Maar het kwaad had inmiddels stevig wortel geschoten, want de beroemde Janus Dousa doopte de pas opgerichte academie met „Academia Lugdunensis", een klas sieke uitvinding die algemene instemming vond en door volgende geslachten voort durend werd opgewarmd. Hoewel deskun digen thans algemeen van opvatting zijn dat Leiden niet met het oude Lugdunum Batavorum vereenzelvigd mag worden, is het gebruikelijk geworden de naam van onze oudste academiestad in het Latijn door Lugdunum te vertalen. Nog in 1945 werd een stichting in het leven geroepen m.et de trotse naam „Pro Civitate Acade mia Lugduno Batavo"! Reeds in het midden van de 18de eeuw werd twijfel geuit aan de verwantschap tussen Leiden en Lugdunum, in onze tijd gevolgd door een regelrechte ontkenning van de zijde der taalkundigen en historici. In vroeg-middeleeuwse oor konden komen vormen als Leython, Leythan, Leithen, Leithem, regelmatig voor, en y moeten volgens prof. C. C. Uhlenbeck vertaald worden door: „aan de weteringen". Deze naam past voortreffelijk op deze streek die oor spronkelijk vol poelen en plassen was en waar een wetering ook thans nog de naam Lee draagt, een naam die dezelfde beteke nis heeft als wetering. Blijkens een oude goederenlijst bezat de Utrechtse St. Maar tenskerk. ongeveer ten tijde van Karei de Grote in deze streek een drietal boeren hoeven, die als de drie Leithon werden aangeduid, drie hoeven (complexen) dus, aan de weteringen gelegen. Dat we onder Leithon werkelijk Leiden moeten verstaan, is voor geen twijfel vatbaar, want de in de omtrek aangeduide plaatsen zijn in de lijst duidelijk herkenbaar, zoals Suetan (Zwieten), Rodanburg (Roomburg), Loppis- hem (Lopsen), Uuatdinchem (Ter Wad ding), Fore (Veur), Foreburg (Voorburg), Forschote (Voorschoten, enz. Laten we thans ook nog iets mogen zeg gen over de Peutinger kaart. Daarover morgen. H. PéTILLON. (Nadruk verboden)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1955 | | pagina 2