Eerste DC 8 over twee jaar vliegklaar Wielrijders bleken de grootste verkeerszondaars te zijn SïftTE (X 777 Baardige mannen getuigen Agenda voor Haarlem Politiecorps won alle mooie prijzen van winkelweek-wedstrijd STftTE (XPgESS777 Een grap Tentoonstellingen in Amsterdam Straalvliegtuigen voor KLM Pijlvleugel-type dat op tien km. hoogte „boven het weer" kan vliegen sAcüwz. Veendam in rep en roer Tweede verkeersactie: Tien percent der gecontroleerde vrachtauto's vertoonden gebreken Voor mij de nieuwe Aiï zo zacht In kunsthandel en museum dvsrm Examens Ambtenaar bij Rampschade bureau nam steekpenningen Gevangenisstraf voor verkeerszondaren Binnenstad-nota Amsterdam kwam niet aan de orde Luchtvaartdelegatie uit Ceylon onderhandelt met KLM Anderhalf jaar geëist voor gefingeerd vorstverlet DONDERDAG 17 NOVEMBER 19 5 5 Omtrent de gisteren gemelde bestelling van acht Douglas straalverkeersvliegtuigen door de K.L.M. wordt nader bekendge maakt dat het toestel in kwestie, de Dou glas DC-8 een geheel metalen laagdekker met een pijlvleugel is. De vleugel maakt aan de achterzijde een hoek van circa zestig graden met de romp. Het is de bedoeling, dat het vliegtuig vier turbinestraalmotoren van het type Pratt en Whitney krygt. De motoren worden aan uitsteeksels onder de vleugelvoorrand in gondels gemonteerd. De DC-8 zal zyn vluchten over de lange afstanden maken op hoogten van tiendui zend tot twaalfduizend meter, zodat zij „boven het weer" zal vliegen. Het toestel krijgt een ,slecht-weer-radarinstallatie", die de bemanning in staat stelt reeds op grote afstand kennis te krijgen van slecht weer op de route, zodat dit ten gerieve van de passagiers zal kunnen worden omvlogen. Het maximum-startgewicht van het vlieg tuig is 116.678 kg; de maximum betalende lading is 12.000 kg. 1-Iet toestel is 42,48 meter lang, heeft een vleugelwijdte van 41,07 meter en een totale hoogte van 12,90 meter. Het vleugelopper vlak beloopt 241 vierkante meter; het leeg gewicht 50.722 kg. K. L. M. vooraan De K.L.M. is de eerste niet-Amerikaanse maatschappij die op dit type straalvliegtui gen een bestelling geplaatst heeft. De Douglas-fabriek is ongeveer vier jaar geleden met het ontwerpen van de DC-8 begonnen. Zij heeft eerst gewacht of de Amerikaanse luchtmacht ook belangstel ling voor dit type zou tonen, maar toen dit niet aanstonds het geval bleek, is zij voor eigen rekening gaan berekenen en tekenen van het ontwerp. Zij was zeer geheimzinnig met het geven van inlichtin gen en pas in Mei 1955 zijn enige bijzonder heden over afmetingen e.d. van het toestel gepubliceerd. Het ontwikkelingswerk heeft tot dusverre zestien millioen gulden gekost. Eind October deelde Douglas mede, dat met de fabricage een begin was gemaakt en dat alles er op zou worden gezet minstens één DC-8 vliegklaar te hebben in het begin van 1958. Nat Paschall, vice-president van de af deling verkoop burgerluchtvaart van Dou glas heeft in het vakblad „Shell Aviation News" verteld, dat de vraag naar een tank vliegtuig met straalmotoren voor de Ame rikaanse luchtmacht gedurende meer dan een jaar vliegtuigfabrikanten in de V. S. heeft doen aarzelen om met het ontwerpen van een straalverkeersvliegtuig te beginnen of voortgang te maken. Toen de luchtmacht ADVERTENTIE Hebt U dit boekje al ingezien? Daario getuigen: Verttokte zeep- en kwastpatiepten Mannen die slechte ervaringen had den met andere electrische scheer- apparaten Mannen met een scheerervaring van 25 jaar en meer Mannen die na grondige verge lijking hun keuze maakten Mannen met een tere huid, maar óók mannen met zg. prikkeldraad- baarden Gtnirt U nog niet dagelijks van het gemak en de tijdbesparing van droog- scheren Vraag dan eens ïij Uw hande laar dit boekje ter inzage en de BRAUN SHAVER op proef! TYPE Siandoard f 34.75 de Luxe f 59.75 scheert 3* sneller èn imQtid, schoon Imp. N.V. H«p4, Nwo Harangr. 11. A'dam, Tal. 48882 DONDERDAG 17 NOVEMBER Luxor: „French Can Can", 18 jaar, 7 en 9.15 uur. Minerva: „Anna", 14 jaar, 8.15 uur. Cinema Palace: „Geen moment zonder stu dent", alle leeft., 7 en 9.15 uur. Rembrandt: „Ciske de Rat", 14 jaar. 7 en 9.15 uur. Studio: „Plotseling zeven dochters", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. Lido: „Vadertje Langbeen", alle leeft., 6.45 en 9.15 uur. Frans Hals: „Chan tage", 18 jaar, 7 en 9.15 uur. Roxy: „Long John Silver", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. Gebouw H.J.M.V., Lange Margarethastraat: 20 uur, Ned. Ver. voor Sex. Herv. Spreker: Jac. L. Griep. Sionskerlt, Eksterstraat: 20 uur. Coos van Hoboken draa>gt voor „Job". Brink- mann: 20 uur, Volksuniversiteit. Cursus spreken in het openbaar door de heer K. Schuitema. VRIJDAG 18 NOVEMBER Minerva: „A star is born", 14 jaar, 8.15 uur. Cinema Palace: „De mooiste vrouw ter wereld", 14 jaar, 2, 4.15, 7 en 9.1$ uur. Rem brandt: „Ciske de Rat", 14 jaar, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Lido: „Meisjes voor Tanger", 18 jaar, 2, 4.15. 7 en 9.15 uur. Frans Hals: „Detective Callanghan grijpt in", 18 jaar, 2.30, 7 en 9.15 um\ Roxy: „Tijdbom", 14 jaar, 2.30, 7 en 9.15 uur. Luxor: „French Can Can", 18 jaar, 2, 7 en 9.15 uur. Frans Hals museum: 20 uur, Volksuniversiteit. Muziek- cursus door Paul Chr. van Westering. Waal se Kerk, Begijnhof: 20 uur, Concert door het fanfarecorps „Wilhelmina" uit Santpoort, o. 1. v. Jan Groot. H. Lasschuit, orgel. Vleeshal, Grote Markt: 20 uur, Opening bazar ten bate van het Harmonie-orkest „Haarlem". Studio: „Warenhuis op stelten", alle leeft., 2.15 uur en „De Pickwickclub", alle leeft., 7 en 9.15 uur. aan Boeing opdracht gaf, van haar 707-type een tankvliegtuig-versie in grote aantallen te bouwen, was de spanning gebroken en konden de andere fabrieken zich gaan toe leggen op andere typen. Van deze andere is Douglas kennelijk het verst gevorderd. Paschall voorspelde in Maart van dit jaar, dat de eerste bestelling voor een verkeers vliegtuig met straalmotoren zonder twijfel zou voortspruiten uit concurrentie-over- wegingen en dat deze bestelling de oorzaak zou zijn van een keten van bestellingen door andere maatschappijen, die er alle maal op zouden staan, de nieuwe vliegtui gen vóór de concurrenten te ontvangen. Kettingreactie van bestellingen Sinds de „Pan American World Airways" op 13 October bekend maakte dat zij twin tig Boeing 707 en vijfentwintig Douglas DC-8 toestellen had besteld, liet „United Airlines" op 25 October weten, dat zij der tig DC-8's had besteld. Daarna volgde de Amerikaanse „National Airlines" met een bestelling van zes DC-8 machines en „Ame rican Airlines" met een opdracht voor het bouwen van dertig 707 toestellen. Eind October bleek dat ook de Scandina vische luchtvaartmaatschappij SA.S van plan is, DC-8 vliegtuigen aan te schaffen, maar dat de KLM met haar onderhandelin gen toen verder was dan de Scandinaciërs. Nu de KLM haar bestelling publiek heeft gemaakt, zullen de andere niet-Amerikaan se luchtvaartmaatschappijen stellig met spoed volgen. Amsterdam. Gemeente Universiteit. Be vorderd tot doctor in de wis- en natuur kunde op proefschrift getiteld: „The Inbo rn ogenity of the Blood Plasma Inorganic Phosphate Fraction. Determination of Phos phate and Inulin Clearances in the Rat" de heer B. N. Bachra. Bevorderd tot arts: J. R. Mellema, H. Sanches, H. J. Dokter, M. D. Jurrema, C. d. Lelieveld en L. Willet, Amsterdam. Arts examen le gedeelte: mevra V. A. Nieuwen - huizeTrier, mej. H. W. M. van Swaay en de heren H. Eenhoorn, B. W. Ketting, Am sterdam en W. v. d. Berg, Zaandam. Leiden: Candidaatsexamen F Wis- en Natuurkunde: J. B. M. Laauwen, Rotter dam. Doctoraal examen Scheikunde: mej. L. C. Habraken, Leiden; mevr. F. Cohen' Fernandes, Leiden; H. J. L. Schurmans, Oegstgeest; J. A. Duiser, Leiden; C. P. Auwerda, Den Haag. De 31-jarige enquêteur bij het Ramp schadebureau te Rotterdam, T. M. J. van H. heeft voor de Rotterdamse rechtbank terecht gestaan. Hem was ten laste gelegd dat hij een cliënt, de 56-jarlge winkelier A. D. Th. de G. uit Rotterdam, die een aanvraag om schadevergoeding had inge diend, zou hebben bewogen tot afgifte van f 150. De ambtenaar zou de winkelier ge zegd hebben, dat enkele posten in de aan vraag niet klopten. De G. zou daar volgens hem last mee, krijgen, maar voor f 150 zou hij alles voor hem in orde maken. De verdachte ontkende, maar de heer De G. bevestigde, evenals zijn echtgenote, deze gang van zaken. Zij zeiden het geld te heb ben gegeven. Op grond van de getuigenverklaringen eiste de officier van justitie zes maanden gevangenisstraf en ontzegging uit het recht om ambtenaar te zijn gedurende vijf jaar. De raadsman bestreed de getuigenverkla ringen. De uitspraak wordt over veertien dagen gedaan. De Rotterdamse rechtbank heeft de 63- jarige directeur van een N.V., C. P. N., ver oordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken en intrekking van zijn rijbewijs voor de tijd van één jaar, omdat hij onder in vloed van sterke drank in zijn auto had gereden. De 41-jarige J. J. V. uit Ridderkerk, die eveneens onder invloed van alcohol met zijn auto over rijksweg no. 13 had gereden toen deze weg was afgesloten wegens het vervoer van vliegtuigen, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken. Zijn rijbewijs werd voorwaardelijk inge trokken voor de tijd van zes maanden. Tot hechtenisstraffen van twee weken werd veroordeeld de 41-jarige H. G. uit Krimpen aan de IJsel.' G. was in zijn woon plaats op de rijksweg naar Gouda linksaf geslagen, terwijl zijn richtingwijzer naar rechts stond. De bestuurder van een auto, die daardoor op hem inreed, liep ernstig lichamelijk letsel op. De uitslag van een te Veendam ter ge legenheid van een winkelweek door de gezamenlijke winkeliers uitgeschreven wedstrijd, waarvoor als hoofdprijs een auto was uitgeloofd, heeft grote opschud ding gewekt. Niet alleen de drie hoofdprij zen maar bovendien nog vijftien andere van de achtenveertig beschikbaar gestelde prijzen werden in de wacht gesleept door leden van het Veendammer politiecorps. Men had in het centrum van de plaats een grote hoeveelheid aardappelen opge stapeld. Tijdens de winkelweek werden bonnen verstrekt, die recht gaven op deel neming aan de wedstrijd. De opgave was het juiste aantal aardappelen vast te stel len. Dit was mogelijk, daar men de aard- appelen in één laag had1 gelegd op een soort pyramiae, die bekroond werd met de als hoofdprijs uitgeloofde auto. Tal van ama teur-en vakfotografen probeerden de op lossing te vinden door foto's te nemen en daarvan vergrotingen te maken, zodat zij de aardappelen thuis konden tellen. Ook leden van het Veendammer politie corps pasten deze methode toe. De bepaling was gemaakt, dat aan één persoon slechts één keer een prijs zou worden toegekend. De Veendammer politiemannen leverden een groot aantal deelnemerskaarten in, die, naar achteraf bleek, allen dezelfde uitslag vermeldden. De kaarten waren gesteld ten name van vrijwel alle leden van het corps. Tijdens de in Juni en Juli gehouden tweede landelijke verkeersactie door rijks- en ge meentepolitie is een zeer groot aantal pro cessen-verbaal opgemaakt. Het voornaam ste doel dezer actie was de technische con trole op vrachtauto's. Bijna 48.000 wagens werden onderzocht en 5529 processen-ver baal waren er het gevolg van. Bij de con trole van 7452 andere motorvoertuigen werden nogmaals 528 processen-verbaal opgemaakt. Zeventig voertuigen werden uit het verkeer genomen. Rijks- en gemeentepolitie letten ook scherper dan normaal op de gedragsregels van alle weggebruikers. Wegens wangedrag op verkeersgebied werden 57.441 verbalen opgemaakt, waarvan bij het gemotoriseer de verkeer 17.153, het langzame verkeer 39.769 en onder de voetgangers 509. In tien gevallen werd een automobilist bekeurd wegens het gevaarlijk openen van autopor tieren. Het aantal gecontroleerde kenteken- er. rijbewijzen bedroeg 245.258. Het bleek, dat 2253 kentekenbewijzen niet deugden en 1482 bestuurders zonder geldige rijbewij zen reden. Dat was één tot anderhalf per cent van de getoonde papieren. De toestand van vele vrachtauto's was bedenkelijk. Ongeveer tien percent van de nagekeken wagens vertoonde een of ander gebrek. Tegen wielrijdei-s is in verhouding verre weg het grootste aantal processen-verbaal opgemaakt, speciaal wegens overtreding der gedragsregels. In welk gedeelte van het land het aantal verkeerszondaars het grootst is, kan moei lijk worden nagegaan, omdat de sterkte van het controle-apparaat naar gemeente en arrondissement verschilde en de ver keersdichtheid ook een grote rol speelt. In de districten Rotterdam, Roermond, Den Bosch, Maastricht en Den Haag, Amster dam en Utrecht werden 4000 a 8000 proces sen-verbaal opgemaakt. Bij de telling bleek het juiste aantal aard appelen 6432 te bedragen. Dit cijfer kwam ook voor op alle kaarten, die door de po litiemannen ingeleverd waren. Bovendien waren er nog 29 andere goede oplossers. Bij de trekking bleek bovendien vrouwe Fortuna de politie uitermate gunstig gezind te zijn. De hoofdprijs, de auto, viel aan een politieman ten deel, de tweede prijs, een televisie-toestel, eveneens. Ook de derde prijs, een bromfiets, ging naar een politie man, evenals de zesde prijs. Verder vielen nog veertien prijzen ten deel aan politie ambtenaren, waarbij ook de inspecteur van het corps. Deze uitslag heeft een enorme opschud ding verwekt, allerlei insinuaties en be schuldigingen deden de ronde. Het actie comité heeft de afwikkeling van de wed strijd: voorlopig geschorst. Intussen waren de gelukkige prijswinnaars reeds op de hoogte gebracht. De leden van het politiecorps hebben gis termiddag vergaderd. Op voorstel van de inspecteur werd besloten de prijzen te ac cepteren maar ze daarna ter beschikking te stellen van liefdadige instellingen. De Amsterdamse raad is tijdens de ver gadering van Woensdag niet toegekomen aan de behandeling van de binnenstad nota. Tijdens een extra-vergadering heden avond zal de nota aan de orde komen. Zonder veel discussie werd besloten tot het aangaan van twee leningen ten bedrage van respectievelijk 25 en 10 millioen gul den, beide met een looptijd van 40 jaar. Voor de werken voor de aansluiting van de bij Schellingwoude te bouwen brug ver leende de raad een crediet van f 11.600.000. Voor een onderdeel van de restauratie van de Universiteitsbibliotheek werd 1348.000 crediet verleend. Een luchtvaartdelegatie uit Ceylon is in ons land aangekomen ter verdere uitwer king van de basisovereenkomst, die tot stand is gekomen tussen de regering van Ceylon en de KLM over het gezamenlijk stichten van een luchtvaartmaatschappij. Op het ogenblik onderhoudt de luchtvaart maatschappij in Ceylon, „Air Ceylon", een dienst tussen Ceylon en India. Het ligt in de bedoeling, dat „Air Ceylon" haar lucht- vaartnet gaat uitbreiden, in samenwerking met de KLM. Een luchtlijn tussen West- Europa via Colombo naar het Verre Oosten wordt overwogen. In de basisovereenkomst, die in principe is tot stand gekomen, is men er van uit gegaan, dat de KLM een minderheid van aandelen zal inbrengen, de technische ken nis zal leveren en waarschijnlijk ook enig materieel. ADVERTENTIE In Amsterdam is een kunsthandel terug gekeerd: Santee Landweer heeft expositie ruimte gevonden in een allercharmantst tuinhuis dat ontworpen zou kunnen zijn met een schilderij van Utrillo voor ogen. Men vindt het achter het huis van de be kende waaierverzamelaar E. Tal aan de Prinsengracht 1083. Beter had mr. C. P. baron van der Feltz het dertigjarig bestaan van deze zaak, waarvan hij directeur is, niet gevierd kunnen krijgen. De kunsthandel, voor zover deze nog be staat, kan een belangrijke functie hebben in het Amsterdamse culturele leven. Want wanneer we alleen van het Stedelijk Mu seum afhankelijk waren, zouden we toch het een en ander hebben moeten missen. Ik denk bijvoorbeeeld aan het werk van de in Frankrijk nog steeds zeer belangrijk geachte schilder André Marchand, dat in de musea van Den Haag en Eindhoven en in de kunsthandel Santee Landweer ver toond werd. Vóór de oorlog al heeft Santee Landweer ons met het werk van de naar mijn smaak hier te weinig bekende Marquet geconfronteerd. In de geschiedenis van deze kunsthandel komen verder exposities van werk van de schilders Utrillo, Chagall, Chirico, Dufresne en de beeldhouwers Des- piau en Malfray voor. Verscheidene jonge Nederlanders hebben hier gedebuteerd. In sommige opzichten wordt in de kunsthan del democratischer gewerkt, omdat een publiek van smaak mede de aard van de exposities bepaalt. Erkend zij dat de nood wel tot verhuren van de expositieruimte dwong, waarbij het moeilijk vol te houden was zich te bepalen tot het beste. Tot 23 November toont Santee Landweer werk van schilders en beeldhouwers van het huis, zoals men dat wel noemt. We ontmoeten onder meer werk van Stephaan Couwenberg, die lange tijd in de leiding van deze kunsthandel zat. Er is ook een tapis serie, in Aubusson vervaardigd naar een Wat zoudt ge doen in dit ge val: Ge wordt tijdens uw ijverige werkzaamheden op kantoor opgebeld door een meneer, die zich noemt „de voorzitter van de vereniging van millionnairs ter behartiging van de belan gen van hardwerkende huis vaders die het niet breed heb ben". Deze meneer zegt u in indrukwekkende bewoordingen en met een sonore stem, dat zijn vereniging na ampele be sprekingen in bestuurskader heeft besloten, u te adopteren als een van de begunstigden der organisatie; zulks betekent dat u jaarlijks in het genot van een ruime financiële bijdrage zult worden gesteld, terwijl ook uw huishuur en uw on kosten van vervoer, eventueel van auto, zullen worden ver goed. De sonore stem wacht even, om u gelegenheid te geven een paar maal te slikken en uw positieven links en rechts bij elkaar te rapen, alsmede uw kluts op te zoeken, die ge kwijt raakte en terug te komen in het veld, waaruit ge ongetwij feld uitgeslagen waart. Zij geeft u in deze pauze de gele genheid, uw dank te betuigen en te zeggen, dat die million nairs dat nu echt niet hadden moeten doen, maar dat ge hun desalniettemin zeer dankbaar zijt, en dat het juist zo uitste kend te pas komt, aangezien ge grote onkosten buiten uw schuld hebt gehad. Buiten uw schuld, natuurlijk, beaamt de sonore stem min zaam. Wij hebben u dan ook geadopteerd omdat ons bekend is, hoe rechtschapen en voor beeldig uw levenswandel is als mens en als huisvader, wat twee heel verschillende vor men van levenswandel zijn. Ge zegt zwak-protesterend, dat ge i zeer bewust bent van uw fouten, maar ja, een mens doet zijn best, nietwaar, en we val len allemaal wel eens, maar och, wie na het vallen weet op te staan nou ja, een mens is zwak, maar er zijn zwakken en zwakken, en men moet ten slotte in de gaten houden dat men niet voor zijn plezier op de wereld is en dat er plichten zijn, die men niet kan verwaar lozen. En. Maar dan wordt uw gesta mel onderbroken door een ge grinnik van de sonore stem, en zij zegt hikkend van de lach, dat ge wel mocht wensen dat het waar was van die million nairs, maar dat ge er danig in- getippeld zijt, want dat het maar een grap is van uw beste vriend Jodocus en de sonore stem wordt de ginnegappende stem van Jodocus, die zich uit put in plezierige beschrijvin gen van uw verbouwereerd heid en dan klikt de telefoon. Wat zoudt gij, lezer, doen in dit geval? Ik hoop dat ge genoeg zin voor humor hebt om de grap van Jodocus te waarderen, doch ik vrees dat ge, bij al uw betuigingen van bewondering voor de charmante geestigheid van uw vriend, in stilte de er gernis over het geslagen figuur en de onvergefelijke naïeviteit moeilijk zult kunnen verteren. Ik vrees bovendien, dat de vriendschap tussen u en Jodo cus enigszins te lijden zal heb ben, ook al zult ge hem bij uw volgende ontmoeting verzeke ren dat ge het een kostelijke grap vond en dat ge het hem geenszins kwalijk neemt. Misschien zult ge zeggen dat een dergelijk geval in het leven niet of zeer zelden zal voor komen, omdat er zo weinig mensen zijn die de aparte soort humor van Jodocus bezitten en ook weinig lieden die de naïe viteit kunnen opbrengen om dadelijk te geloven in de goed geefse millionnairs, om nog maar te zwijgen van hun lust tot het belonen van rechtscha pen levenswandels. En toch, sceptici, spelen der gelijke gevallen zich ieder jaar in groten getale af, ieder jaar omtrent November en in ieder gezin op zijn beurt. Gij zijt het dan niet, die het slachtoffer wordt, doch een kind dat van de kleuterleeftijd naar rijpheid worstelt. En het Is niet jodocus die de sinistere grap uithaalt, doch het zijn de ouders van dit kind zelf. En het wordt niet blij gemaakt met een sprookje van goed geefse millionnairs, die de rechtvaardigheid belonen, doch met het sprookje van een Goe de Heilige Man, die begin De cember naar rato van de braaf heid zijner klanten met gulle hand waardevolle zaken uit deelt. En als dat kind geheel en al verdiept is in zijn geloof aan deze sprookjesachtige ze geningen, komt de grinnikende stem van deze of gene ver tellen dat het humbug is. En dat zijn ouders jarenlang voor Heilige hebben gespeeld en dat het er eigenlijk dik boven op lag, doch dat het er heerlijk is ingetippeld. En dat het voor taan afgelopen is met het ge leuter van schoorsteen en schoen en hooi voor het paard en zwarte knechten en speel- goedland en mijter en staf, maar dat het toch wel leuk is geweest voor de ouders. Het was immers ook zo leuk voor Jodocus zelf. Dit zij allemaal even gezegd in duidelijke beelden, omdat het in gevoelige kinderharten ongeneeslijke wonden kan slaan, zo ruw te worden ge confronteerd met zijn eigen domheid en goedgelovigheid. Het zal zich misschien voor nemen nooit meer goedgelovig te zijn. Niet meer in wonderen en beloningen te geloven en de volwassenen steeds met grote achterdocht te bezien. Om de grinnikende Jodocus achter de valse baard te ont dekken. Er zullen vele kinderen zijn die spottend heenwandelen over deze drempel en er verder niet meer aan denken, doch ik ken er eentje, die zich voort durend schaamt over zichzelf en uit pure reactie weigert om de bonte stoet van Sint en zwarte Pieten nog een blik waardig te keuren. Bij dit kind roept het ge schetter der Sinterklaasliede ren de herinnering wakker aan het allermooiste uit zijn jeugd, dat plotseling gestorven en verdwenen is. En aan de be kwaamheid waarmee zijn dier baarste en vertrouwdste fami lieleden jarenlang de comedie hebben gespeeld, waarbij niet zelden het sprookje werd ge bruikt als dwangmiddel voor gedrag en vlijt. O. Zit het zo in elkaar bij die volwassenen, zal dit kind on bewust hebben gedacht. Dus ze plakken een baard aan en lachen je later uit omdat je het grinnikende gezicht van Jodocus er niet achter hebt be speurd. O, gaat dat zo. Wat zoudt ge doen, lezer, als Jodocus u vandaag opbelde? Wat moet ge het gekwetste kind vertellen, om de wonde te helen? Ik weet het niet. J. L. karton van de Hongaar Sandor Torday, die Santee Landweer in Parijs helpt vertegen woordigen en er toe kon meewerken dat hier 26 November een expositie wordt ge opend van werk van de nu al zo bekende jonge Franse schilder Bernard Buffet. Het is de vraag of een Amsterdamse kunsthandel te voorschijn zou durven komen met het werk van de Duitse schil deres Lily Benz, dat de directie van de gemeentemusea tot 12 December in Fodor laat zien. Deze expositie wordt gemoti veerd door het feit dat occulte fenomenen de inhoud vormen van het leven van Lily Benz en „dus ook van haar schilderkunst". „Mogen we dit werk naar zuiver aestheti- sche maatstaven beoordelen?" zo schrijft men verder in de catalogus. „We weten het niet. Het lijkt ons belangrijk dit probleem aan het publiek voor te leggen." Geachte directie, zou ik willen antwoor den, toon dan toch maar liever dat wat voor u geen probleem meer oproept. Zoals de ijzerplastieken van de Deense beeld houwer Robert Jacobsen, die tot 12 Decem ber in de nieuwe vleugel van het Stedelijk Museum te zien zijn. Deze nonfiguratieve zaken hinderen tenminste niet. Overigens lijken een zonnewijzer of een radar-antenne me interessanter Warmer wordt men wellicht gestemd op de tentoonstelling, bij Magdalene Soth- mann, van schilderijen en aquarellen van Hans Engelman, die een paar jaar geleden in Haarlem bij Leffelaar debuteerde. In Engelman's werk is een grotere zekerheid gekomen. Zijn wijze van uiten is die der expressionisten. Men voelt dat zijn portret ten moeten lijken. Enkele zijner modellen kennende mag ik dit bevestigen. Bijzonder is dat van zijn vrouw in het rood. Uit stekend zijn ook de typeringen van het lichaam in andere doeken, waarop dit figuurtje, zelf een schilderes met talent, voorkomt. Ik heb een voorkeur voor het genoemde portretje, mede omdat het even uit het gehele kleurengamma valt, dat, hoe wel goed, me misschien toch iets te zeer hetzelfde is in al deze schilderijen en aqua rellen. Engelman lijkt me namelijk in staat meer verschillen in stemming te kunnen vertolken. Interessant is overigens wat hij doet met ons landschap. Een schilderij van de Buiksloterdijk, een landschap dat ik toevallig goed ken, is een ding waarin ik kan meegaan. Hier en daar lijken Engel man's doeken misschien wat gemakkelijk gedaan. Men vergisse zich echter niet. Som mige aquarellen naar een slapend figuur zijn uitstekend van tekening der verkortin gen en tonen een betrekkelijk scherp obser veren en realiseren. En dan is er tenslotte nog de tentoon stelling van werk van de bekende Belgische schilder Edgard Tytgat bij Martinet en Michels (tot 1 December). Veel van wat hier prijkt is al eerder in Amsterdam vertoond. Dit quasi naïeve en eigenlijk soms zo scherp indringende werk boeit altijd weer. Iets teveel is Tytgat er dan misschien soms op uit plezier te vinden in ietwat losban dige onderwerpen, naverteld op zo'n volks prentachtige manier. Enorm raak is dan toch die wachtkamer met die twee burger vrouwtjes! Er is hier ook wat ouder werk van deze qua kleur zo gevoelige schilder, die als een even ironiserende moralist veel wist toe te voegen aan wat we als vertel lende of genrekunst vóór hem mochten zien. BOB BUYS. De 42-jarige gedetineerde koopman K. T. S., laatstelijk woonachtig in Goes, is door de rechtbank te Amsterdam wegens het in dienen van valse declaratielijsten voor vorstverlet bij de stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid veroordeeld tot ander half jaar gevangenisstraf met aftrek. In totaal was het fonds voor een bedrag van f 21.000 benadeeld. De niet gedetineerde 34-jarige broer van de verdachte, de forceur G. S. uit Amster dam, die een bedrag van circa f 3500 zou hebben ontvangen, werd wegens heling van dit door valsheid in geschrifte verkregen bedrag conform de eis veroordeeld tot ze ven maanden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1955 | | pagina 5