Meisjes helpen bij montage van nieuwe telefooncentrale EAU DE COLOGNE Haarlem een week lang koffiestad POSTPAPIEREN DE ROOIJ Gemeente wacht nog steeds op antwoord van eigenaresse SCHOOLBOEKEN Boekhandel VEKO Vier weken geen broodbezorging in Haarlem en naaste omgeving Over een jaar komt er weer wat ruimte in Haarlems telefoonnet Huur opgezegd aan metaalhandel TON LUTZ Tijdens de vakantie MARIS Automaat voor achtduizend nummers Intensief vooronderzoek Gebrek aan personeel VI J Dr. G. J. Laman directeur Chr. H.B.S. te Utrecht De bestemming van de Holland-Nau tic Initiatief leidt tot omvangrijk programma Zomer-interlyceale te Overveen Gunningen aan Bloemendaals bedrijf me<£ K0LNISCH WASSER RCH contracteert twee spelers van TYBB Jongen viel van luifel en kreeg sehedelbasisfractuur Brandje in muurkast aan de Parklaan Burgerliike Stand DINSDAG 10 JULI 19 5 6 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURAN'l Van onze verslaggever) Over ongeveer een jaar zal er weer wat „ruimte" komen in het Haarlemse tele foonnet, dat niet alleen de stad Haarlem, maar ook Bloemendaal en Heemstede omvat. Die ruimte is dringend nodig omdat met de toeneming van het aantal inwoners en de uitbreiding der bebouwing de behoefte aan telefoonaanslui tingen voortdurend is gestegen. P.T.T. wil daaraan graag voldoen, maar het is onmogelijk de capaciteit van de bestaande telefooncentrales in een handomdraai te vergroten. De eentrales in Haarlem-Centrum, Bloemendaal en Aerdenhout zijn vrijwel „vol" en daarom zullen vele aanvragers van een telefoonaansluiting nog geduld moeten oefenen totdat de nieuwe centrale Haarlem-Noord, die nabij he? station Bloemendaal, in de J. P. Coenlaan, is verrezen, gereedgekomen is. Het fraaie gebouw hiervoor is in novem ber van het vorig jaar door de aannemer opgeleverd. Het past uitstekend in deze villawijk tussen de spoorbaan Haarlem- Bloemendaal en de Delftlaan. Direkt nadat P.T.T. de beschikking over het gebouw had gekregen heeft zij een begin gemaakt ,'met het installeren van de omvangrijke apparatuur voor de nieuwe centrale, die voorlopig een capaciteit krijgt van 8000 aansluitingen. Daarvan zijn er al terstond 4000 nodig, aangezien de thans bestaande centrale Bloemendaal, die uit 1925 dateert, zal worden opgeheven. De ongeveer 4000 abonné's, die er thans op aangesloten zijn, gaan op de nieuwe centrale over. De dan nog resterende 4000 „plaatsen" kunnen worden verdeeld onder de wachtende aan vragers in Bloemendaal en Haarlem-Noord. Ook een deel van de telefoonabonné's, die nu op de centrale Haarlem-Centrum in het P.T.T-gebouw aan de Haaks zijn aangeslo ten zullen naar de nieuwe centrale worden overgeheveld, zodat men ook in het cen trum weer wat ruimte krijgt, waaraan dringend behoefte bestaat. Dat „overhevelen" is allerminst een een voudige zaak. Er gaat een uitvoerig onder zoek aan vooraf, waarbij met allerlei ad ministratieve en technische factoren reke ning moet worden gehouden. Men zou een moderne telefooncentrale kunnen vergelij ken met een reusachtig verkeersplein, waarop talrijke wegen samenkomen en dat zo moet zijn ingericht dat iedereen zon der oponthoud de door hem gewenste rich ting kan inslaan. Welnu, de specialisten die bij de P.T.T. de verdeling van de aan sluitingen over het kabelnet en over de apparatuur in de centrale voorbereiden, zijn verkeersdeskundigen in optima forma. Van hun werk hangt het af of straks de tienduizenden „weggebruikers", in casu de telefoonabonné's, op elk gewenst ogenblik een vrije route zullen vinden om'de door hen gekozen bestemming te bereiken. Voor ieder van hen moet steeds „vrij baan" ge maakt worden in het kabelnet en in de centrale. Het oplossen van de problemen, die hiermee samenhangen, is geen sinecure. De „verkeersdeskundigen" moeten hier bij niet alleen een volledig inzicht hebben van de beschikbare technische mogelijk heden, maar bovenal ook rekening houden met een zo economisch mogelijk gebruik daarvan. Het zou om maar weer een vergelijking met het gewone verkeer to maken absurd zijn om bijvoorbeeld voor iedere automobilist die van Haarlem naar Amsterdam wil rijden, een afzonder lijke weg aan te leggen. Eén weg kan vol doende zijn, als de capaciteit maar bere kend is op het gemiddelde gebruik dat er van gemaakt wordt. Zo is ook met de ap paratuur in een telefooncentrale. Maar hier is het bepalen van „het gemiddelde gebruik" dat ervan gemaakt zal worden minder eenvoudig dan bij het wegverkeer. Vandaar dan ooïc die omvangrijke voor studies van de P.T.T.-verkeersspecialisten, die daarbij ook nog -met onberekenbare factoren rekening moeten houden. Bijvoor beeld met de mogelijkheid dat een tele- foonabonné, die nooit meer dan een paar keer per week van zijn telefoon gebruik gemaakt heeft, plotseling vijftig gesprek ken per dag gaat voeren. Omdat hij daar door een deel van de gemeenschappelijke apparatuur in beslag neemt, kan hij an deren in de weg zitten. Daarom moet de mogelijkheid worden opengehouden, zijn aansluiting over te zetten naar dat deel van de apparatuur waarin de „verkeers dichtheid" minder groot is. We hebben met het voorgaande beoogd diegenen, die nu al maandenlang wachten op de aangevraagde, telefoonaansluiting, een indruk te geven van de vele vraag stukken, die opgelost moeten worden voor dat aan hun verzoek kan worden voldaan. Het inrichten van een moderne telefoon centrale is niet een werkje van een paar maanden. Dat zou men terdege beseffen als men een kijkje zou kunnen nemen in het centrale-gebouw bij het station Bloemen- óaal, waai' sinds november met man en macht gewerkt wordt aan de installatie van de „electronische hersens", zoals men een automatische telefooncentrale wel mag noemen. Dat begrip „met man en macht" is overigens maar betrekkelijk, want men heeft ook hier te kampen met een groot gebggk. aap- personeel. aan verstaan worden de Nederlandse 'Standard" Electric MaaTs'dhappij, dié niet' alleen de apparatuur levert voor deze cen trale, maar haar ook installeert. Uiteraard is dit een werk voor specialisten op het ge bied van de telecommunicatie, maar er zijn tal van werkjes die door niet-technici na een korte scholing uitgevoerd kunnen worden. Zo ziet men op een der bijgaande afbeeldingen een jongedame bezig met het rangschikken van de honderden gekleurde verbindingdraadjes en het vastsolderen daarvan op de contacten van de appara tuur, een bezigheid die men tot op zekere hoogte zou kunnen vergelijken met een wat ingewikkeld breiwerk. Zij is niet het enige lid van haar sexe dat haar aandeel bijdraagt in de tot standkoming van deze centrale, maar er is plaats voor nog veel meer meisjes en trouwens ook voor jonge mannen, speciaal voor hen die interesse hebben voor dit gebied der electro-tech- niek. Met het thans beschikbare personeel zal de montage van deze centrale nog wel een jaar duren, maar dan zal het locale tele foonnet Haarlem ook beschikken over een der modernste installaties in den lande, waarin de nieuwste vindingen op dit spe ciale terrein der electronica zijn toegepast. Daarvan zullen de abonné's, die op deze centrale worden aangesloten, te zijner tijd profiteren, aangezien zij veel meer moge lijkheden biedt dan de oude, die nu al ruim dertig jaar meegaat. De voor die aansluiting benodigde kabels liggen al keurig gerangschikt in de kelder van het nieuwe gebouw. Het zijn er zeventien, elk met een capaciteit van 900 aansluitingen. Die 900 zo genoemde dub- beladcrs worden in de op de foto zichtbare trechtervormige aansluitkasten doorver bonden op dunnere plastic-kabeltjes, die netjes gebundeld worden en die voor de verbinding met de apparatuur dienen. Het maken van deze verbindingen tussen de dikke grondkabels en de binnen- Men denke niet dal het monteren van een telefooncentrale uitsluitend man nenwerk is. In de nieuwe centrale I-Iagrlem-Noord rangschikken vaardige meisjeshanden de honderden gekleurde draadjes tussen de contacten en solde ren ze daarop vast. In de kabelkelder is iels dergelijks ge beurd, maar dan meer in het groot. De polsdikke kabels zijn daar reeds afge monteerd en vertakken zich in dunnere plastic-leidingen, die de schakels vor men tussen de grondkabels en de appa ratuur in de centrale. leidingen is een secuur werkje: één vergis sing kan later na dagenlang zoeken de oorzaak blijken te zijn van een myste rieuze storing. Een deel van de telefoon-abonné's in Bloemendaal voert reeds gesprekken over deze nieuwe kabels, al bespeuren zij daar van niets. Hun aansluitingen lopen nu al via de nieuwe centrale naar de oude centrale in Bloemendaal, het geen gedaan is om naderhand de omzetting te vergemakkelijken. Zij telefo neren dus nu nog via een omweg. De tijde lijke voorzieningen, die hiervoor in de nieuwe centrale nodig waren, vergden niet minder dan 40 kilometer dubbeldraad. Als de nieuwe centrale in dienst wordt gesteld zal dat gepaard gaan met een nummerwijziging voor de „oude" abonné's die erop worden aangesloten. Zij krijgen telefoonnummers tussen de 50.000 en de '70.000. Maar-zover is het voorlopig fcog niet. In het gebouw aan de J. P. Coenlaan staan nog ruimten leeg, waarin later de omvor mers voor het laden van de accumulato renbatterij en het opwekken van verschil lende signaal-spanningen geplaatst wor den. Die batterij is ook nog niet opgesteld. Wel is in de centrale een verwarmingsin stallatie gereed, die niet alleen voor de juiste temperatuur in het gebouw zorgt, maar ook het vochtgehalte van de lucht constant houdt, hetgeen voor de appara tuur van zeer veel belang is. Er is bij het ontwerpen van het gebouw rekening gehouden met mogelijkheden voor uitbreiding. Want de P.T.T. voorziet dat deze nieuwe centrale over een paar jaar ook „vol" zal zijn. Maar er is gelegenheid de capaciteit van 8000 aansluitingen tot het dubbele te verhogen als dat in de toekomst nodig mocht blijken te zijn. Dr. G. J. Laman, leraar geschiedenis aan het Tweede Christelijk Lyceum te Haarlem is benoemd tot directeur van de Christe lijke H.B.S. te Utrecht, als opvolger van ir. C. Rodenburg, die 1 september met pen sioen gaat. Dr. Lanrtam, die als geschiedkundige auto riteit heeft verworven door zijn grote ken nis op het gebied van het leven en denken van Groen van Prinsterer, begon zijn stu die aan het Stedelijk Gymnasium te Assen. Hij was in Zierikzee geboren op 12 januari 1907. Tot 1935 studeerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarna hij aan deze instelling bijna twee jaar als weten schappelijk assistent werkzaam bleef. In die korte tijd was hij een persoonlijke medewerker van de professoren A. Gos- linga en A. A. van Schelven voor de uit gave van de briefwisseling tussen Groen van Prinsterer en dr. A. Kuyper. Vervolgens was de toen nog niet gepro moveerde historicus jarenlang betrokken bij velerlei sociaal werk op de Veluwe. In 1939 werd hij benoemd tot leraar ge schiedenis aan het Prinses Beatrix Lyceum te Glion-sur-Montreux aan het Meer van Genève in Zwitserland. Hij bleef daar tot na de bevrijding werkzaam en voltooide in de loop van deze jaren zijn proefschrift „Groen van Prinsterer als volksvertegen woordiger", waarop hij is gepromoveerd. In 1947 werd hij benoemd aan het Eerste Christelijk Lyceum aan de Emmakade te Haarlem en thans werkte hij reeds geruime tijd aan het Tweede, het Mamixlyceum in H aa riem -N oord NAAR WIJ VERNEMEN heeft de directie van de Continentale Handelsbank in Amsterdam een der huurders van de terreinen van de vroegere scheepswerf en machinefabriek „Holland-Nautic" aan de Spaarndamse weg te Haarlem de huur opgezegd. Het betreft hier een handelaar in oude metalen, die een deel van het terrein en de villa naast de werf in huur heeft. Vandaag moest deze handelaar het gehuurde gedeelte ontruimd hebben, maar dit is om practische redenen niet mogelyk gebleken. Bovendien is de villa onderverhuurd aan twee gezinnen en aan de coöperatie „Haarlem". De laatste heeft er ongeveer tweehonderd ton kruide nierswaren opgeslagen in afwachting van het gereedkomen van de verbouwing van de kantoren en magazynen aan het Donkere Spaarne. De voltooiing daarvan is niet voor oktober te verwachten. Voor de gezinnen is het even moeilyk huis vesting te vinden en als voor de beide hier genoemde bedryven andere opslagruimte. Van de zijde van de Continentale Han delsbank, eigenaresse van de Holland- Nautic, vernamen wij dat deze huuropzeg- ging niet als een algemene maatregel ge zien moest worden, welke tegen alle huur ders is voorgenomen. Inderdaad hebben wij van andere huurders dan ook niets omtrent een opzegging vernomen. Het staat ook niet vast, dat deze maat regel vooruitloopt op de toekomstige be stemming van het gebouw. De gemeente Haarlem onderhandelt nog steeds met de directie van de Continentale Handelsbank, ADVERTENTIE WOENSDAGAVOND om 8 u. en 9.30 u. acteert in het Theatertje der'Tentoonstelling „VIJF EEUWEN TONEEL" in de Vleeshal. ^X>TOOCOCOC>ÏCXXX1COOCXX>C>OCCCCCO <XCOCOCX>COCCCCC<XXX»COCO De Haarlemmer Wim de Ree heeft niet kunnen denken, dat hij met zijn uitdaging aan de Haarlemse restaurateurs om de kwaliteit van hun kopje koffie te verbete ren zoveel activiteit zou ontketenen. Weliswaar heeft hij zijn plan voor een „gouden koffieboon," bij wijze van erepalm uit te reiken aan de beste koffieschenkers, moeten laten varen, maar daar staat tegen over, dat van de kant van de koffiebran- ders, die in een Unie georganiseerd zijn, een levendige belangstelling is getoond en dat ook van andere zijden alle mogelijke denkbeelden aan de hand zijn gedaan om te doen bewijzen dat Haarlem een koffiestad bij uitnemendheid is. Om dit bewijs te leveren zal men de medewerking inroepen van de Haarlemse restaurateurs die in de week van 28 juli tot en met 4 augustus de Haarlemse feestweek bijzonder attent zullen zijn, zo deelde de heer De Ree mede. In die dagen zal er een mailcoach door de stad trekken met enkele rasechte kof fiedrinkers. Deze mensen hebben geen andere bedoeling dan eens ergens gezellig en vooral feestelijk koffie te drinken, waartoe zij zelf een eigen strijkje mee nemen. De koffieclub laat het daar niet bij, want de restaurateur zal een fraaie her- innerings-oorkonde in ontvangst kunnen nemen. Bij elk bezoek wordt er een koffie- ballade voorgedragen en het geheel wordt gebracht in een sfeer, die de heer De Ree nog niet nader kon definiëren. De organisatoren hebben in de koffie- actie ook de bekende poppenspeler Jan, Nelissen uit Maastricht kunnen aantrek ken. Hij zal- waarschijnlijk gedurende die. week iedere avond drie voorstellingen geven van een half uur in het intieme theatertje, dat op de toneelexpositie in de Vleeshal is ingericht. Hij voert dan de bekende Koffiekantate cp muziek van Bach ten tonele. Er zijn nog vele andere plannen, die mogelijk gereali seerd worden. Voor de kinderen staat bij voorbeeld een ballonnenwedstrijd op het program, en men wil pogen een muziekge- ADVERTENTIE meer dan 30 jaar ervaring ZIJLSTRAAT 98 Telefoon 11706 Van 23 juli tot en met 18 augustus zullen de huisvrouwen uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal (dorp), Overveen en Santpoort-dorp en station het brood niet thuis bezorgd krijgen. Aerdenhout en Zandvoort vallen buiten de regeling. Zij kunnen het halen in hun omgeving, hetzij in de winkels, die normaal geopend blijven, hetzij bij broódkarren, die op tweehonderdveertig plaatsen opgesteld zullen worden. Het doel van deze regeling is, om broodbezorgers een vakantie te verzekeren van veer tien dagen achtereen in de schoolvakanties en om moeilijkheden bij het brood be zorgen te voorkomen. Op zondag 15, maandag 16 en dinsdag 17 juli wordt in Overveen de zomer-interly- ceale gehouden: de organisatie is opgedra gen aan het Kennemer Lyceum. Deelne mende scholen zijn Amsterdams Lyceum, Baarns Lyceum, Lorentz Lyceum te Eind hoven, Nederlands Lyceum te 's Graven- hage en Kennemer Lyceum te Overveen. Zondagmiddag komen de deelnemende ploegen in Overveen bijeen; des avonds wordt een toneelstuk opgevoerd. Voor maandag staan op het programma wed strijden tennis en zwemmen en voor dins dag tennis en atletiek. Wij hebben reeds meegedeeld, dat zich ie Haarlem de vakantie-commissie bakke- rijbedrijven had gevormd, om de regeling voor de periode van 23 juli tot en met 18 augustus voor te bereiden. In die commis sie hadden zitting vertegenwoordigers van de patroonsverenigingen, van de bedrijven en van de gezellenbonden. Vorig jaar be stond een regeling in de collectieve arbeids overeenkomst, dat een broodbezorger zes dagen achtereen vakantie moest genieten. Hierin is wijziging gekomen en het aantal dagen werd bepaald op veertien (twaalf werkdagen). Vroeger hadden de directies van bedrijven en bakkerspatroons reeds met vele moeilijkheden te kampen om een vakantieregeling te-maken. Wegens gebrek aan personeel werden jongens van de hbs en mulo tijdelijk in dienst genomen om brood te bezorgen, maar er ontstonden vaak moeilijkheden. In de afgelopen winter heeft de Rayonale bakkerijcommissie voor Haarlem en om geving gesproken over het treffen van maatregelen voor deze zomer en het resul taat was, dat besloten werd een speciale commissie samen te stellen, om een rege ling voor te bereiden. Zij is daarin geslaagd en hoopt dat het publiek zal meewerken, om haar te doen slagen. In het verleden werden de vakanties voor de bakkers gegeven tussen mei en oktober. Thans is het mogelijk te voldoen aan het verzoek van werknemers de vakanties te geven in een tijd dat hun kin deren ook vrij zijn. De enige oplossing werd gevonden door het bezorgen van brood tijdelijk stop te zetten, waardoor de helft van het bedie nend personeel wordt vrij gemaakt en het andere deel der bezorgers in staat gesteld kan worden een standplaats in te nemen. Op tweehonderdveertig plaatsen wordt een bakkerswagen geplaatst. De verkoopuren ziin van maandag tot en met vrijdag van negen tot twee uur en op zaterdag van negen uur tot halfvijf. De regeling is van die aard, dat de be woners van Haarlem een geringe afstand zullen moeten lopen, alvorens zij een broodkar bereiken. Op enkele standplaat sen in Heemstede en Bloemendaal, waar de bevolkingsdichtheid uiterst gering is worden de standplaatsen slechts één tot anderhalf uur ingenomen. Enkele bakkers sluiten tijdens de vakan tieperiode het bedrijf gedurende een week; daar staat de winkelverkoop ook stil. Voor die winkel wordt dan door een andere bak ker uit een bakkerswagen, maar slechts tot twee uur 's middags (zaterdag tot halfvijf) brood verkocht. Het brood zal wel bezorgd worden bij grote instellingen, zoals ziekenhuizen, hotels, restaurants, grote rusthuizen en daarmee gelijk te stellen instellingen. Geen nieuwe klanten Het zal dikwijls gebeuren, dat de huis vrouwen gedurende de vier weken brood van een andere bakkerij kopen dan ge woonlijk. Mogelijk willen zij dan van bak ker veranderen. De patroons hebben afge sproken, dat zij vóór 15 september geen nieuwe klant, bij wie brood thuis bezorgd moet worden, zullen aannemen. zeischap op de Grote Markt te krijgen. Een bijzondere attractie zal de „koffie- zetwedstrijd" worden. Een publicist, de heer Laszló Bubenik, heeft de Haarlemse beroepskoffiezetters uitgedaagd om met hem een wedstrijd aan te gaan in het kof fiezetten. Die uitdaging is direct aange nomen door de heer G. Broekhof. Tijdens de feestelijke koffieweek zullen die twee elkaar „in de ring" ontmoeten en proeve van bekwaamheid moeten afleggen ten overstaan van het publiek. Hoe de verdere plannen uitgewerkt zullen worden, is nog niet precies bekend. Onderhandelingen worden nog gevoerd met verschillende instellingen en onder meer hoopt men van diverse winkeliersvereni gingen in Haarlem volledige medewerking te krijgen. maar deze besprekingen verlopen verre van vlot. Men had in Haarlem alle aan leiding, zo vernamen wij, om reeds een maand geleden een beslissing te mogen verwachten, maar ook deze keer is die van week tot week uitgesteld. Enige weken geleden werd ons van de zijde van de bank meegedeeld, „dat men het gevoel had, dat het nu wel de kant van de gemeente Haar lem zou uitgaan", maar deze gevoelens zijn tot nu toe niet door daden duidelijk gewor den. Vanmorgen ontvingen wij op onze vraag naar de toekomstige bestemming van gebouwen en terreinen ten antwoord, dat voor een bericht daarover de tijd nog niet rijp is. ADVERTENTIE SPECIAALZAAK Grootste sortering Vakkundige bediening Barrevoetestr. 19 - Tel. 15051 De N.V. Grontmaatschappij Den Bilt heeft aan het aannemersbedrijf G. Hulse hun 1 bosch te Bloemendaal gegund het uit voeren van laden en vertransporteren van schotwalgronden met bijkomende werken in de Ruilverkaveling te Texel, voor de in geschreven prijs van f 348.000. B. en W. van 's-Gravenhage hebben uan dezelfde firma gegund het aanleggen van riolerin gen, bestratingen, in het stratenplan „Berestein II" te 's-Gravenhage, voor haar ingeschreven prijs van f 1.541.400. ADVERTENTIE Adem 't in von Uw honden of een besprenkelde zokdoek Bet Uw voorhoofd er mee J 1.60 Strijk 't met gulle hond op hols en polsen Of een ander verfrissend gebruik: Doe 't, vooral op worme dogen, in Uw bad- of woswoter. Wereldberoemd door Kwaliteit. •4711' «UIEN. A 5&S7 De Racing Club Haarlem heeft twee nieu we (jeugdige) spelers gecontracteerd. Het zijn P. Huyer en F. v. d. Klugt, die beiden in het eerste elftal v- TYBB speelden. Huyer is doelverdediger, v. d. Klugt speelt in de voorhoede. Maandagmiddag om kwart voor vier viel een twaalf-jarige jongen van de luifel boven de voordeur van een perceel in de Zwaluwstraat op straat. Hij kwam zo on gelukkig neer, dat hij een sehedelbasis fractuur kreeg. De jongen, de 12-jarige R. A., werd in de Deo opgenomen. Heden morgen was zijn toestand nog ernstig doch er werd geen levensgevaar aanwezig ge acht. In een muurkast in de derde verdieping van het perceel Parklaan 12, waar de r.k. Land- en Tuinbouwbond gevestigd is, ont stond maandagmiddag om tien voor zes een brandje, waarvan men voorlopig aan neemt, dat het door kortsluiting werd ver oorzaakt. De brandweer moest er met en kele slangen aan te pas komen om het vuur te stuiten. De binnenkant van de muurkast brandde geheel door. ADVERTENTIE ook bedrukt met naam. adres of monogram ANEGANG 14 (naast C. en A.) HAARLEM, 9 juli 1956 ONDERTROUWD: L. C. M. van den Bosch en E. II. van Looij; L. F. Heijerman en B. M. A. Arends. BEVALLEN van een zoon: 7 juli, W. Funke genaamd KüpperPeters; L. M. de Vogel Berkman; M. C. VosHaeseker; 8 juli, G. Luis—Reiling; E. M. Gortazk—Hoeboer; A. S. D. M. KoeiKloosterman; T. M. van den BosBakker; 9 juli, M. HandgraafMeden- blik; H. Visservan der Linden; G. M. Pe ters—Koppies. BEVALLEN van een dochter: 6 juli, J. M. va., de WeteringCoppens; A. M. van Agt- maelVerhulst; 7 juli, A. HolmanZwaaij; Th. M. F. de JongButers; J. Koonmans Prins: 8 juli, M. MostertBosch; B. V. L. Broekhuizen—Holzhaus; M. C. Langenbach Taling; M Th. Draijervan Rooden; N. Stevenhaagenvan der Zee; 9 juli, G. A. DammersM- andag. OVERLEDEN: 7 juli, M. J. van Groningen, 85 j., Ripperdapark; J. A. Dreijer, 75 j., Gast huislaan; G. J. Noorderbroek, 81 j„ Jans straat; J. Doornbosch, 91 j., van 't Hoffstraat; G. A. Drontmann, 59 j., M. v. Heemskerk straat; J. C. M. de GrootWezel, 89 j Wes- terhoutnark; 8 juli. P. Paap. 70 j.. Gas!huis vest: M. A. J. E. Vermeer, 56 j., Julianas!raat. I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1956 | | pagina 9