Berkenrodelyceum vanmorgen feestelijk in gebruik genomen Jaarverslag Stichting Noordholland voor maatschappelijk werk Vijftien gewezen maanden geëist tegen chauffeur van N.Z.H. Herstel villa aan Kennemerplein kost tien mille extra Haarlemse tabakshandelaar bekent eigen loterij te hebben gehouden ViCREM Ha, ha 1 Speciaal 1 matrassen p HEDEN noteren wij Amsterdamse Vleeshouwerijen N.V. Heemsteedse dépendance van Christelijk Lyceum te Haarlem Haarlemse rechtbank BROKX Mercurius Kruijers Wildpaleis Zang en voordracht van Joodse volkskunst Ovaties voor Oelanova Dagboek van Anne Frank beschaamt de Duitsers Reclamecongres geopend Vanaf fl.-per week DEELNAME aangeboden Postpakketten buitenland Ds. J. G. Salverda overleden Geen tweede ULO in Bloemendaal Kwart eeuw bij het telefoondistrict Uitspraken rechtbank Verdacht van verduistering van ruim f 8000 B. en W. antwoorden raadslid Renteverlies door ongebruikt blijven: drie mille Geen direct voordeel nagestreefd, wel verhoging van de omzet Dameshoeden DONDERDAG 4 OKTOBER 1956 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE IIAARLEMSCHE COURANT Met een officieel tintje is de dépendance van het Eerste Christelijk lyceum te Haar lem geopend. Dit „filiaal" staat aan de Koediefslaan te Heemstede. De ingebruik neming had plaats in de aula van de moc- derschool aan de Emmakade. De burge meester van Heemstede, mr. A. G. A. rid der van Rappard, ds. A. Don dorp, de rec tor van het Christelijk Lyceum, dr. G. J. Dieperink, dr. C. P. Koene, die in Heem stede met de dagelijkse leiding van de dé pendance zal worden belast, het schoolbe stuur en de leerlingen die in Heemstede zullen schoolgaan, waren aanwezig. Na het voorlezen van Psalm 115 en het voorgaan in gebed heette de voorzitter de heer A. W. Voors, in de eerste plaats de burgemeester van Heemstede welkom, die niet alleen hier aanwezig was als eerste burger, maar ook omdat hij de afdeling onderwijs onder zijn hoede heeft. Men heeft van deze opening geen groot feest willen maken, aldus de heer Voors, omdat het geen nieuw schoolgebouw betreft, maar slechts een phase in de uitbreiding van dit lyceum aan de Emmakade. Er moet wat gebeuren, omdat daar de toestand met een aantal van zevenhonderd leerlingen onhoudbaar was. De definitieve verbouwing van het oude gebouw is nog uitgesteld. Het maken van noodlokalen op het schoolplein bleek een onmogelijkheid er. daarom heeft men elders naar ruimte moeten uitzien. De heer Voors zeide geen voorstander te zijn van overdreven grote scholen, wat de gemeenschapszin nimmer ten goede komt. In de toekomst, zo zeide hij, zal tot de bouw van een derde lyceum worden overgegaan. Waar, dat is nog niet bekend, maar men zal het wel in zuidelijke richting zoeken, omdat niet alleen leerlin gen uit Haarlem, maar ook zeer velen uit Heemstede, Bennebroek en zelfs tot Noord- wijk toe deze school bezoeken. In Heemstede is een tijdelijke noodoplos sing gevonden. Behalve aan de eigenaar In de ouderdom van vijfenzestig jaar is in het Diaconessenhuis te Haarlem overleden ds. J. C. Salverda, predikant van de Her vormde gem. van Hoofddorp. Van dit bericht is met leedwezen kennis genomen, daar de predikant zeer gezien was en een vooraanstaande plaats innam. De thans overledene werd op 3 augustus 1891 in de hervormde pastorie van Wons in Frieshland geboren, bezocht het stedelijk gymnasium te Doetinchem en studeerde ver volgens aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Nadat kandidaat Salverda in 1918 door het provinciaal kerkbestuur van Zeeland was toegelaten tot de evangeliebediening in de Hervormde kerk, werd hij op 15 december van dat jaar door ds. J. Groeneweg, toen predikant-directeur van de christelijk phi- iantropische inrichtingen te Doetinchem te Lemele in Overijssel in het ambt bevestigd. In 1923 verwisselde de thans overledene deze gemeente met die van Heino, vanwaar hij op 20 december 1929 naar Haarlemmermeer vertrok. Aanvankelijk omvatte de Hervormde ge meente Haarlemmermeer Hoofddorp, Bad hoevedorp, Vijfhuizen en Lijnden. Er werden nieuwe gemeenten gesticht en later beperk ten de werkzaamheden van ds. Salverda zich uitsluitend tot Hoofddorp en Vijfhuizen, welke dorpen zich uitbreidden. De thans overledene was o.a. voorzitter van de ring van predikanten van Haarlemmermeer en voorzitter van de School met de Bijbel te Hoofddorp. De teraardebestelling zal geschieden op zaterdagmiddag om drie uur op de begraaf plaats te Hoofddorp; om twee uur wordt in de Hervormde kerk een rouwdienst gehou den De begrafenis was eerst bepaald op vrijdag. Van de zoon van de overledene, die predikant in Indonesië is, is bericht bin nengekomen, dat hij naar ons land komt. Daarom zal de begrafenis op zaterdag plaats vinden. Eerste bijeenkomst Instituut in het nieuwe seizoen In de renaissancezaal van het Frans Halsmuseum had gisteravond de eerste bij eenkomst plaats van het Instituut voor Ar beidersontwikkeling in het nieuwe seizoen. Voor deze openingsavond waren uitge nodigd de voordrachtkunstenares Ro- üen Numan, de pianist en zanger Hans Krieg en diens dochter de sopraan Mirjam Krieg. Vijf jaar geleden trad Rolien Numan ook op voor het Instituut in Haarlem. De belangstelling was toen klein. Dit keer moesten in de renaissancezaal stoelen wor den bijgezet De grote opkomst hield zeker verband met het feit, dat het ledental van 'net Instituut in de afgelopen jaren sterk is toegenomen, want weinigen van de be zoekers zullen tevoren op de hoogte zijn geweest met het karakter van het pro gramma en de kwaliteit van het kleine ge zelschap. Het optreden heeft evenwel een enthousiasme gewekt, dat hen zonder twij fel verlangend maakt het drietal spoedig weer te kunnen zien en horen. Rolien Nu man las onder meer enkele verhalen voor van oude Joodse vertellers en van schrij vers uit het nieuwe Israel. Voorts gaf zij toelichting bij oude en nieuwe Hebreeuwse en jiddische liederen, die werden gezongen door de bas Hans Krieg, alleen en samen met zijn dochter. Zowel de voordrachten als de liederen hebben de bezoekers bij zonder nauw in contact gebracht met de joodse volksaard. Dit is te danken aan de keuze van het programma een zeer veel zijdig programma, dat de spiritualiteit van het joodse volk in verschillende vormen tot uitdrukking bracht en aan de in drukwekkende intensiteit waarmee het drietal zijn „heilige plicht" deed. Wij ge bruiken deze benaming omdat de uitvoe renden in hun optreden zo sterk de indruk maakten op ieder moment te getuigen voor hun volk, niet retorisch maar in overtui gende eenvoud, en ieder optreden niet an ders dan als een heilige plicht zullen kun nen ervaren. Zij hebben bovendien de ta lenten hun bedoelingen duidelijk te maken Hans Krieg is een prachtige bas en een uitstekend begeleider aan de vleugel, de sopraan Mirjam Krieg heeft een mooie, soepele stem waarmee zij haar begrip voor hetgeen zij zingt precies aangeeft, en Rolien Numan heeft een vlotte mimiek. De be zoekers toonden een geboeide aandacht. Tot besluit zong en speelde het drietal het joodse volkslied „Hativah" (De hoop), dat staande werd aangehoord. van het terrein, is men ook dank verschul digd aan het gemeentebestuur van Heem stede voor zijn medewerking. Er is een ge asfalteerde weg aangelegd en de heer Voors bracht dank aan allen die in een korte tijd dit gebouw hebben opgetrokken, waarvan de heer H. W. van Kempen de architect is. Zich tot de leerlingen wendend, zeide de heer Voors dat de jongelui thans een school vlak bij huis hebben. Aan hen' is de taak de geest hoog te houden, want zij zijn de pioniers van een middelbare school in Heemstede. De allerbeste wensen gaf de heer Voors aan dr. Koene mee, wie behalve zijn schooluren in Haarlem en Heemstede een uitgebreide taak wacht. Het noodge bouw is gelegen in de oude ambachtsheer lijkheid Berkenrode, die in 1857 bij Heem stede werd getrokken. Daarom deed de heer Voors de suggestie deze school het Berkenrode-lyceum te noe men. En met die woorden verklaarde hij de uitbreiding voor geopend. Burgemeester mr. A. G. A. ridder van Rappard noemde de ingebruikstelling van deze noodlokalen te Heemstede een bijzondere dag. Hij zeide het bijzonder on derwijs een goed hart toe te dragen en be treurde het dat er nog steeds geen lyceum of een middelbare school in Heemstede is gevestigd. Dit is dan de eerste stap naar het doen verrijzen van een grote christe lijke middelbare school. Dat men de bouw van een definitieve school in zuidelijke richting zoekt, geeft de gerechtvaardigde hoop, aldus de burgemeester, dat men het in Heemstede zal zoeken. Hij sprak de wens uit dat de jongens en meisjes in de lokalen hun lessen voor het leven zullen leren, nu Heemstede de leverancier is van het jeugdig bloed dat deze noodlokalen zal bevolken. Rector dr. G. J. Dieperink sprak de jongelui toe die zonder mopperen bereid waren geweest 's middags de lessen te volgen en zelfs hun zaterdagmiddagen willen opofferen. Dit wijst erop, dat er een goede geest op deze school zal heersen. Donderdagmorgen vangen de lessen in Heemstede aan; de school is rustig ge legen met alle lokalen op het zuiden. De heer Dieperink roemde de activiteit van het schoolbestuur, met name die van de heer Voors en de medewerking van het gemeentebestuur van Heemstede. Tot de burgemeester zeide hij verheugd te zijn dat er nu een gedeelte van de leerlingen in Heemstede de lessen zal kunnen volgen. Dit is de eerste beslissende stap in de goede richting naar vestiging van het V.H.M.O. in Heemstede. Het is te hopen dat dit over gangsstadium zal leiden tot de bouw van een volwaardig lyceum aldaar. Aan de heer Koene gaf de rector vol vertrouwen de dagelijkse leiding van de dépendance in handen. De heer Koene merkte in zijn toespraak op dat dr. Dieperink van deze school de rector blijft. Vele leraren zullen aan beide scholen les geven. De leerlingen van beide scholen zullen een eenheid blijven vormen. Ook bij de sportwedstrijden. Hij deed een dringend beroep op ieders medewerking van deze onderafdeling iets goeds te maken. Bij de behandeling van een voorstel van B. en W. in de vergadering van de ge meenteraad van Velsen, inzake de bouw van een tweede school voor ULO aldaar, heeft een der leden opgemerkt, dat er in Bloemendaal overwogen wordt een tweede ULO-school te bouwen, omdat de bestaan de (de Hartenlustschool) in de toekomst de vijfhonderd leerlingen zal overschrijven. Van de zijde van het gemeentebestuur van Bloemendaal vernamen wij, dat er geen plannen bestaan tot stichting van een tweede school voor het uitgebreid lager on derwijs. Weliswaar neemt het aantal leer lingen op de Hartenlustschool toe, maar de meeste jongens en meisjes komen uit an dere gemeenten. Bloemendaal is niet ver plicht scholen te bouwen voor leerlingen uit andere gemeenten. Er bestaat geen be hoefte een tweede school in een ander deel van de uitgestrekte gemeente in te richten. Het aantal leerlingen bedraagt nog geen vijfhonderd en mocht de belangstelling toenemen, dan zal overgegaan moeten wor den voorrang te verlenen aan leerlingen uit Bloemendaal. De heer R. C. Nieborg, monteur I bij het telefoondistrict Haarlem, is woensdagmor gen in het gebouw van de Rijks Automo biel Centrale aan de Leidsevaart gehuldigd ter gelegenheid van zijn zilveren dienst- jubileum. Nadat de heer W. van Veen, een collega van de jubilaris, de rij van spre kers met een kort welkomstwoord had ge opend, heeft de heer Mulder, adjunct-direc teur van het telefoondistrict Haarlem de jubilaris toegesproken. De heer Mulder schetste het verloop van de carrière van de heer Nieborg en overhandigde hem een enveloppe met inhoud en een schriftelijke gelukwens van professor ir. Bast, hoofd directeur van de P.T.T. De heer West, chef van de afdeling Warmte, Lucht en Kracht, kenschetste de heer Nieborg als een be scheiden persoonlijkheid. De heer J. J. van Maanen, technisch hoofdambtenaar, met wie de heer Nieborg twintig jaar heeft samengewerkt, zei de jubilaris te hebben leren kennen als een ijverig en technisch bekwaam vakman. De heer A. J. Steven hagen, opzichter van de afdeling W.L.K. en de directe chef van de heer Nieborg, haalde herinneringen op uit de afgelopen kwart eeuw. Spreker prees de heer Nieborg als een goed collega en dankte hem voor de prettige samenwerking. Namens het personeel van de afdeling W.L.K. bood de heer Stevenhagen een staande schemer lamp aan. Verscheidene sprekers voerden nog het woord, waarbij nog enige geschen ken werden aangeboden. Des avonds hebben familieleden, colle ga's en vrienden in het clubgebouw van de speeltuinvereniging „Het Vondelkwartier" in Oud-Schoten de jubilaris op feestelijke wijze gehuldigd. Kort nieuws Vier jaar voor inbreker. De Amster dammer W. P. van O. die door de rechtbank wegens inbraak te Dordrecht tot 3 jaar ge vangenisstraf veroordeeld werd, heeft van het gerechtshof te 's-Gravenhage nog een jaar erbij gekregen. Van O. heeft steeds ont kend, dat hij uit een villa te Dordrecht f 1650 en een parelsnoer had gestolen, hoewel de politie hem aanhield, toen hij het geld en sieraden in de bagageruimte van een op hem wachtende auto stopte. De Haarlemse rechtbank heeft een eenen- dertigjarige los arbeider uit Amsterdam, verdacht van diefstal van een bedrag van f 4600 uit een in Haarlem staande woonwa gen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Een musicus uit Bloemendaal, aan wie ten laste was gelegd, dat hij in 1949 zijn vrouw en vier kinderen in onverzorgde toestand had achtergelaten, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden. Overeenkomstig de eis legde de Haarlemse rechtbank een gevangenisstraf van zes maan den op aan een makelaar uit Haarlem, ver dacht van het doen van valse aangifte voor de inkomstenbelasting over het jaar 1946. Hij had opgegeven een bedrag van f 2800 te hebben verdiend, maar de fiscale recherche was tot de conclusie gekomen, dat er inkom sten verzwegen waren; de vermogensaan- was had f 40.000 bedragen. Wegens dienstweigering is een tweeën- twintigjarige fotolithograaf uit Haarlem ver oordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en opzending naar een rijkswerk inrichting gedurende een jaar. Voor de rechtbank had hij verklaard, dat hij uit gods dienstige overtuiging zijn dienstplicht niet kon vervullen. In het jaarverslag over 1955 van de stich ting Noordholland voor maatschappelijk werk wordt gewezen op de zeer dynamische ontwikkeling van het maatschappelijk werk en op het verband tussen landelijke inzich ten en organisatievormen dienaangaande en die van provinciale en locale aard. Daarby is het, aldus het verslag, goed te constateren dat er emstge pogingen worden ondernomen een antwoord te vinden op de uitdaging welke deze tijd in velerlei vormen aan het maatschapp' lyk opbouwwerk stelt. Inmiddels is door het ministerie van Maatschappelijk Werk de zogenaamde ur gentie-opleiding voor maatschappelijk werk(st)ers ii gesteld waardoor het mogelijk zal worden het tekort aan deskundige krachten sneller aan te vullen. Ook de salarisnormen zijn verhoogd, hetgeen er zonder twijfel toe zal bijdragen het beroep van maatschappelijk werker meer accep tabel te maken. Uiteraard zal met deze beide maatregelen niet kunnen worden volstaan. Zij zijn echter stappen in de goede richting De officier van Justitie bij de Haar lemse rechtbank, mr. L. H. Feitsma, heeft vanmorgen tegen een vijfendertigjarige chauffeur te Haarlem een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden met aftrek van voorlopige hechtenis geëist. De man zou in de periode december 1955juni 1956 ten nadele van de Noord-Zuid-Hol landse Vervoermaatschappij, waarbij hij in dienst was, een bedrag van ruim acht duizend gulden hebben verduisterd. Van het verduisterde bedrag is niets meer over gebleven: verdachte heeft van het geld een luxe leven geleid. Uit het onderzoek bleek, dat in het be gin van december van het vorige jaar de chauffeur was begonnen onregelmatig af te rekenen. Hij zou een bedrag van f 170, hebben verloren en door onregelmatig af rekenen meende hij dit bedrag te kunnen „inlopen". Nadat deze malversatie onop gemerkt was gebleven, is hij met de ver duisteringen doorgegaan. De man had dienst op verschillende lijnen en moest daarom ook op verscheidene kantoren afre kenen. Hierdoor was .de controle onover zichtelijk. Uiteindelijk liep de man tegen de lamp, toen bleek, dat een aantal dag- staten niet was ingeleverd. De chauffeur wekte voorts argwaan, doordat hij van col lega's kaartjeshoeken en andere vervoer- bewijzen wilde „lenen". Bij controle tijdens de werkzaamheden klopten de staten van de man echter altijd. Ook voor de rechtbank gaf de man on middellijk de verduisteringen toe. Hij had echter niet vermoed, dat het bedrag zo hoog was opgelopen. De president achtte het onbegrijpelijk, dat Je malversaties niet tijdiger waren ontdekt. Hij vroeg zich af, hoe het moge lijk was, dat verdachte in dagen niet af rekende. De officier van Justitie, mr. L. H. Feits ma, wees er eveneens op, dat de verduis teringen enige maanden waren voortge gaan zonder dat door de directie van de Noord-Zuid-Hollandse Vervoermaatschap pij was ingegrepen. Wanneer dit tijdig was gebeurd, was het verduisterde bedrag aanmerkelijk kleiner geweest. Enkele ge gevens omtrent het verleden van de chauf feur, die ook in dienst is geweest bij de gemeentepolitie te Amsterdam, gaven vol gens de officier wel te denken. Met het oog hierop is het uitglijden van de man niet verwonderlijk, aldus mr. Feitsma, die een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden met aftrek eiste. Mejuffrouw mr. S. Boekman zei in haar pleidooi, dat het juiste bedrag, dat ver dachte had verduisterd, moielijk kon wor den vastgesteld. Zij achtte de controle van de NZH gebrekkig. De ernst van het feit wordt juist veroorzaakt door het grote verduisterde bedrag en bij betere controle zou dit lang niet zo groot zijn geworden. Een groot deel van de schuld is daarom te wijten aan de Vervoermaatschappij, aldus mr. Boekman, die tenslotte pleitte voor een gecombineerd straf. De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. Het krediet van 55.000 inmiddels door Gedeputeerde Staten goedgekeurd voor het herstel van het in 1954 door de gemeente Haarlem aangekochte pand Ken nemerplein 3 (het vroegere gebouw van het kleuterhuis „Margriet") zal ontoereikend blijken voor het herstel van dit perceel, dat, zoals wij in een aantal publikaties hebben meegedeeld, in de meer dan twee jaar dat het leeg heeft gestaan, door de jeugd ge heel is uitgesloopt. Er zal ten- minste een extra krediet nodig zijn van tienduizend gulden. Het renteverlies door het onge bruikt blijven van het gebouw wordt op drieduizend gulden geraamd. Dit blijkt uit het antwoord, dat B. en W. vandaag hebben gegeven op d,e door het raadslid A. J. de Landmeter (C.H.U.) gestelde vragen omtrent deze kwestie. Wij herinneren eraan, dat het gebouw werd aangekocht voor ongeveer 45.000 gulden. B. en W. schrijven, dat het gebouw „zich op het ogenblik van de aankoop reeds in Woensdagavond heeft het legendarisch vermaarde ballet van het Bolsjoi Theater in Moskou in het koninklijk operagebouw Covent Garden te Londen zijn eerste voor stelling in het buitenland sinds tweehon derd jaar gegeven. Sir Anthony Eden maakte deel uit van het voornamelijk door bekende figuren uit kringen van muziek en theaterleven gevormde publiek Op het programma stond „Romeo en Julia" met muziek v. Prokovjev, waarin de prima bal lerina Galina Oelanova de vrouwelijke titelrol vertolkte. Voor het begin van de pauze werd haar een langdurige ovatie ge bracht. Na afloop van de voorstelling was het toneel te klein voor de aangeboden bloemstukken. Margot Fonteyn zou volgens United Press hebben verklaard: „Dit is het grootste mo ment in de geschiedenis van het Engelse ballet. Dit Bolsjoi-seizoen zal voor de En gelse danskunstenaars een onvergetelijke inspiratie zijn." De heer David Webster, algemeen administrateur van het theater, dankte voor de prima samenwerking met het Russische gezelschap en noemde Oela nova „een wonder". Professor Michael Tsjoelaki, directeur van het Ëolsjoi-Ballet, sprak in zijn beantwoording van dit dank woord de hoop uit dat deze voorstellingen zouden bijdragen tot versterking dei- vriendschap tussen het Britse en het Rus sische volk. Alle voorstellingen van dit twee weken durende bezoek zijn uitverkocht. Op de „zwarte markt" wordt thans reeds ongeveer vijfhonderd gulden voor een toegangsbewijs betaald. Er zal op vrijdag 29 oktober een Naar wij vernemen heeft de Haarlemse politie proces-verbaal opgemaakt tegen een 36-jarige detaillist in tabaksartikelen te Haarlem-Noord omdat hij de loterijwet zou hebben overtreden. Reeds in juli van het vorige jaar werd bij de politie aangifte gedaan, dat deze ta bakshandelaar een eigen loterij zou orga niseren, waarvan de lootjes voornamelijk werden verkocht onder personeel van de N.Z.H. Er werd toen verscheidene keren een onderzoek ingesteld, maar een over- „Het Achterhuis" dat door de Ame rikanen Goodrich en Hacket destijds voor het toneel werd bewerkt en als stuk ge titeld „Het dagboek van Anne Frank" in de Verenigde Staten bijzondere indruk heeft gemaakt is maandag in West- en Oost-Berlijn in première gegaan. Er wejr- den tegelijkertijd eerste opvoeringen gege ven in Hamburg, Düsseldorf, Karlsruhe, Konstanz, Aken en Dresden. Overal toon de het Duitse publiek ontroering en de schouwburgen werden zwijgend verlaten. Velen zeiden zich te schamen nadat zij waren geconfronteerd met de geschiedenis, die het joodse meisje Anne Frank in Am sterdam in haar dagboek opschreef, voor dat zij in een Duits kamp om het leven werd gebracht. Het blad „Die Welt" schrijft: „Dit was een toneelgebeuren, dat het „toneel" ver achter zich liet. Het was een avond die zeer aangreep". „Der Kurier schrijft: „De gedachte, dat mensen, een speciaal soort mensen, zo wreed kunnen zijn tegenover andei-e. mensen, hield ons de hele avond in beklemming". „Der Abend" noemt de opvoering een topprestatie in het Berlijnse festival. Het publiek was na afloop zo on der de indruk, dat het geruime tijd duurde voordat het applaus begon. treding van de loterijwet kon niet worden geconstateerd. De tabakshandelaar kreeg echter een uitdrukkelijke waarschuwing. Dezer dagen herinnerde een der recher cheurs van de afdeling bijzondere wetten van de gemeentepolitie zich deze zaak toen hij de verdachte voor de garage aan het Soendaplein in gesprek zag met een chauf feur van de N.Z.H., die een paar briefjes in de hand hield. De rechercheur onder vroeg de betrokkenen, waarbij de chauf feur bevestigde, dat hij de briefjes wel ke lootjes bleken te zijn juist van de tabakshandelaar had gekocht. Deze werd ook aan een verhoor onderworpen, waarbij hij bekende, zo vernamen wij, cje loterij te hebben georganiseerd. Volgens onze inlichtingen heeft de ta bakshandelaar, die een vergunning had om binnen 'n straal van 24 meter om zijn zaak ook op straat tabakswaren te verkopen, deze loterij georganiseerd om zijn omzet te verhogen. Aan de loterij zelf zou hij niet veel verdiend hebben, want hij verkocht de loten voor 25 cent per stuk; hij keerde op honderd verkochte loten 24 gulden aan prijzen uit. Die prijzen zouden trou wens ook van bescheiden aard zijn ge weest, variërende van een paar stuivers tot ongeveer twee rijksdaalders. De ta bakshandelaar zou zijn bedrijf voorname lijk hebben uitgeoefend op het Soenda plein en het Stationsplein, waartoe hij spe ciaal de dagen zou hebben uitgekozen waarop de lonen en de voorschotten wer den uitbetaald. Te Arnhem is vandaag: het negentiende reclamecongres geopend. Het thema is „Het rendement van de reclame". Tijdens de openingszitting sprak prof. G. Brouwers, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, over de huidige welvaartspolitiek. slechte staat bevond en dat niet is na te gaan hoeveel de schade, veroorzaakt door baldadigheid, bedraagt." Verder schrijven B. en W. „dat niet te voorzien is geweest, dat het perceel zo lang leeg zou staan en dat ook niet te ver wachten was, dat de baldadigheid zo'n om vang zou aannemen". Inmiddels, zo schrij ven B. en W., zijn afdoende maatregelen getroffen om verdere beschadiging te voor komen. De bestemming blijft ongewijzigd, zodat dus de gemeentelijk inspecteur voor het lager onderwijs, de economisch advi seur van B. en W. en de taakanalist in de toekomst hun kantoren aan het Kenne merplein zullen hebben. waarover een ieder die bij het maatschappe lijk opbouwwerk is betrokken zich zeker zal verheugen. Een vraagstuk dat in 1955 landelijk zowel als provinciaal in het middelpunt van de belangstelling stond was de herziening van de Armenwet 1912, aan de orde gesteld door het voorontwerp van de commissie-Quarles van Ufford. De in 1955 tot stand gekomen subsidie regeling voor de zogenaamde organen van samenwerking biedt de mogelijkheid tot een gezonde doelmatige uitbouw van het maat schappelijk werk ook op het provinciale vlak. De kwaliteit van het werk en de efficiency waarmee het wordt uitgevoerd kunnen immers stellig worden bevorderd wanneer op provinciaal niveau de levens- en wereldbeschouwelijke organen de moge lijkheid hebben tot coördinatie en opbouw van het eigen werk door het ter beschikking staan van een deskundig apparaat. De tijd. waarin maatschappelijk werk, c.q. maatschappelijk opbouwwerk kon worden verricht met uitsluitend vrijwillige krachten behoort tot het verleden. Het inschakelen van beroepskrachten is noodzakelijk ge worden. Provinciale organisaties van samenwerking laten ten volle de mogelijkheid de uitvoe ring levensbeschouwelijke inhoud te geven, doch bieden anderzijds alle gelegenheid zo verantwoord mogelijk te werken terwijl doublures worden voorkomen. Zo wordt, al dus het verslag, de garantie verkregen dat het werk voorzover uitgevoerd met behulp van overheidsgelden het grootst mogelijk effect zal sorteren. Bovendien zal een g« d geschoold en georganiseerd kader van be roepswerkers in staat zijn de nodige vrij willige rachten aan te trekken, deze te activeren en de noodzakelijke leiding te geven. Aan het slot van het jaarverslag wordt nog gewag gemaakt van de goede samen werking van de stichting en haar bureau met officiële en particuliere instanties. De wijze waarop het werk zich namelijk ont wikkelt en de goede samenwerking welke thans tussen de overheid en kerkelijk en particulier initiatief bestaat rechtvaardigen overigens het vertrouwen dat geleidelijk een uitbouw van het maatschappelijk werk zal worden bereikt welke in overeenstemming is met de behoeften van de bevolking van deze provincie in deze tijd. Wij vervormen uw oude hoed in het nieuwste model en reeds vanaf f 2.50 Bovendien op vertoon van deze advertentie 5 pet. reductie Mode- magazünen Anegang 24 FRANKESTRAAT 3—5 Peignoirs vanaf f 6.95 Tafelkleden vanaf f 11.95 Damesvesten wol vanaf f 16.95 Dames- en backfish truitjes v.a. f 13.95 Herenvesten wol f 23.95 Grote sortering: Nylonkousen v.a. f 2.60 Herenanklets v.a. f 1.45 Hogerwoerdstraat 58 Tel 25368 TALEN -, - STENO TYPEN ENGELS V. EMIGR. Houtplein 1 r. Tel. 177<* Voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties kun nen wtt geen verantwoorde lijkheid aanvaarden De Administratie De natuur geëvenaau) as SPERCIEBONEN nieuwe oogst, per litersblik HOLLANDSE SNIJBONEN in flink stuk bouwterrein. Brieven no. 3725 Wilde Zwijnen vlees v.a. 2.p. pond Achterbout p. pond f 3.25 Grote Eenden p st. f2-f 2.50 Braadkippen p. stuk f 4. Poulardes p. stuk f 6. Kippenlever p. pond f 2.25 Kippenmagen p. pond f 1.— Van ouds bekend WARMOESSTRAAT 4 Tel. 10924 Gr. Houtstraat 118 Telefoon 13151 Geregelde verzending van. naar het Grote sortering in Hollandse specialiteiten in export-verpakking Joh. v VVunnik en Zn. Schagchelstr. 13 Tel. 10286 Haarlem. Overtrekken Bijvullen en Repareren van alle soorten MATRASSEN Enorme sortering DAMASTEN £4 v nuwmi iJnrjiv^iTi/mrirv Doorregen OSSENLAPPEN 1.60 p. 500 gr 1 kg voor 3.00 Magere OSSENLAPPEN 2.10 p. 500 gr 1 kg voor 4.00 Magere OSSENLAPPEN, heel mooi 2.20 p. 500 gr 1 kg voor 4.30 Vers gemalen GEHAKT, vanaf1.00 per 500 gram Fyn gekruide SAUS1JSJES 1.30 ">er 500 gram KINNEBAKSHAM, gerookt 1.00 per 500 gram SCHOUDER KARBONADE 2.00 p. 500 gr 1 kg voor 3.90 RUND VET 0.60 p. 500 gr 1 kg voor 100 ELDER 0.40 per 500 gram RUNDERHART 0.30 per 500 gram VOOR DE SOEP: Volop MERGPIJPEN en OSSENPOTEN VOOR DE BOTERHAM: Overheerlijk PEKELVLEES 200 gram voor 90 cent Mooie magere HAM 200 gram voor 100 cent KINNEBAKS HAM 200 gram voor 40 cent BOTERHAM WORST 200 gram voor 50 cent Ruime sortering BETERE VLEESWAREN UW ADRES IS DUS A. MEIJER 'S GEDEMPTE OUDE GRACHT 80 (hoek Botermarkt) SPAARNWOUDERSTRAAT 69 BINNENWEG 117 (naast Dijkstra) - HEEMSTEDE correct kaar glanzend en vitaal GROTE flacon 11.65 Opiwtelrt 1888 DELICATESSEN a

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1956 | | pagina 3