„Zang en Vriendschap" Hoofddorp viert zilveren jubileum PANTÈNE Adriaan Stoop werd honderd jaar geleden geboren Kort en bondig VIJFHUIZEN Feest tot besluit van dorpsverfraailng Plannen dorpshuis in Zwanenburg HILLEGOM B. en W. stellen raad voor gronden aan te kopen Damclub Hillegom Hillegommer wegens dierenmishandeling voor hof BENNEBROEK Huldigingscomité bij het afscheid van Annie Woud Uw haar Uw grote zorg? R ZANDVOORT FUmavond Nederlandse Reisvereniging Winterprogramma van de speeltuinvereniging Wilde staking in Hengelo Scheepvaart Huldiging Leo Staal DINSDAG 16 OKTOBER 1956 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT „ZANG EN VRIENDSCHAP" is geen ijdele klank. Op vrijdagavonden wordt er serieus geoefend op de repetities, om te trachten de prestaties van het mannenkoor op te voeren en de vriendschap wordt niet vergeten. Er heerst een goede geest in het koor en de leden ontbreken weinig op de repetities. Verhuizen zij naar" elders en js de afstand niet te ver, dan komen zij toch iedere vrijdagavond naar Hoofddorp. In het koor zijn oud-Hoofddorpers, die thans in Nieuw-Vennep, Vijfhuizen, Haarlem en Uithoorn wonen en trouw ter repetitie verschenen", aldus deelde de heer A. Smit, voorzitter van het Hoofddorps Mannenkoor „Zang en Vriendschap", ons mee naar aanleiding van de plannen in januari aanstaande het zilveren jubileum te vieren met een feestconcert op 26 januari, met medewerking van het Noordhollands Phil- harmonisch Orkest en met een receptie op zaterdag 19 januari. Vier leden zijn van de oprichting (22 januari 1931) af lid en deze zijn de heren Verbeek, C. Duiser, J. Kort en Z. Hof stede. In het bestuur .hebben zij ook be langrijk werk verricht; de heer Duiser was bijvoorvoorbeeld vele jaren secretaris en de heer Hofstede vervult het penning meesterschap. Het aantal leden bedraagt op het ogen blik eenenveertig. Regelmatig hebben door vertrek mutaties plaats, maar gebleken is, dat de band met de Hoofddorpse zangers niet verbroken wordt. Een zanger is naar Canada geëmigreerd en het heel't hem bij zonder verheugd toen hij een groet ont ving in de vorm van een grammofoon plaat van het koor. Regelmatitg laat hij de plaat spelen en dan zijn zijn gedachten 'weer in de kring te Hoofddorp, waar hij gezellige uren heeft doorgebracht. De voorzitter heeft wegens werkzaam heden Hoofddorp moeten verlaten, maar hij vindt Hoofddorp niet te ver, om vrij dags met zijn vrienden te repeteren. Hij is tweeëntwintig jaar bestuurslid en zeven tien jaar voorzitter. In het dagelijks be stuur hebben verder zitting de heren J. D. van Voorst, secretaris en Z. Hofstede, pen ningmeester. Als iedere vereniging heeft „Zang en Vriendschap" haar moeilijkheden gekend, aldus merkte de heer Smit op, maar de vriendschap overheerste steeds en daardoor heeft het koor zich opgewerkt tot een, dat in de superieure afdeling uitkomt. In de loop der bijna vijfentwintig jaren hebben vier dirigenten hun krachten gegeven a; het koor. Van de oprichting tot 31 augustu. 1934 trad de heer S. van Hoogdalen, die als hoofd aan een der Hoofddorpse scholen verbonden was, als dirigent op; daarna waren tot 28 oktober 1938 de heeren H. A. Rijnbeek, tot 18 november 1944 Piet Halse- ma en tot begin december 1945 J. Th. V'esterdaal de leiders van het koor. Sedert 17 december 1945 heeft Gerard de Barban- son de leiding. De belangstelling voor uitvoeringen van mannenzang was aanvankelijk in Hoofd dorp niet groot. Het gebeurde, dat vrij kaarten werden uitgereikt in de hoop een volle zaal te krijgen. Dat lukte niet, ook niet toen comsumpties werden beloofd. Die tijd is gelukkig voorbij, vertelde de heer Smit. De belangstelling voor de concerten is groot en met aandacht wordt naar con certen geluisterd. Gaarne verleent het koor zijn medewerking als het liefdadigheids uitvoeringen betreft. Het zong voor het Rode Kruis, de Blindenbond en het Ko ningin Wilhelminafonds, trad op bij bij eenkomsten voor gevallenen, bevrijdings feesten en oranjeavonden, concerteerde in ziekenhuizen en herstellingsoorden cn trad enkele malen voor de radio op. Sedert korte tijd is „Zang en Vriend schap" aangesloten bij het reeds honderd jaar bestaande Koninklijk Nederlands Zan gersverbond en contacten zijn reeds ge legd voor de toekomst. Het koor zal mede werking verlenen aan uitvoeringen die op 17 en 24 november in de Bachzaal te Am sterdam van het gewest Noordholland van het verbond worden gehouden. Het mannenkoor nam dikwijls deel aan concoursen, mits zij niet op zondag wer den gehouden en de plaats van samen komst een zaal was. Na de bevrijding wer den o.a. de volgende successen geboekt: Rotterdam 1946, eerste afdeling 370 p., eerste prijs met lof der jury; Scheve- ningen 1947, afdeling uitmuntendheid, tweede prijs; Slikkerveer 1948, Rotterdam 1950, Utrecht 1950, afdeling uitmuntend heid, eerste prijzen; Utrecht 1951, ere- afdeling eerste prijs met lof en eerste ere prijs, directeursprijs, prijs voor beste pres- Er begint tekening te komen in de werkr zaamheden in Vijfhuizen. De wegen zijn van de nieuwe bestrating voorzien, zodat alle plaatsen in het dorp nu weer normaal zijn te bereiken. Dit neemt niet weg, dat de „afwer king" nog wel enige tijd zal vragen: op een gedeelte van de Spieringweg en de Vijfhui- zerweg moeten nog de trottoirs worden ge legd, ook moet in het grootste deel van het dorp de nieuwe verlichting nog worden ge plaatst cn de erfafscheidingen worden aan gebracht. Daarna zal de voorlopige bestra ling van de d'IJzerinckweg worden verwij derd om plaats te maken voor het definitieve wegdek. Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat in dc maandagavond gehouden vergadering van het bestuur van de vereniging „Dorp Vijfhuizen" verdere plannen werden uitge werkt om hét gereedkomen van de nieuwe weg en de verfraaiing van het dorp feestelijk te vjeren Het programma, dat hiervoor voorlopig werd vastgesteld, bestaat uit twee gedeelten. In de middaguren zal de d'IJzerinckweg offi cieel en feestelijk worden geopend. Deze Plechtigheid wordt gevolgd door een zang- hulde. Deze vindt plaats op het plein van de openbare school, dat de laatste jaren meer en nieer het karakter van Vijfhuizens dorps plein begint te krijgen. De zanghulde wordt gebracht door de leerlingen der drie plaatse lijke scholen. Hierbij zal onder meer het speciaal voor deze gelegenheid geschreven dorpslied ten gehore worden gebracht. Na de onthulling van het monument (want natuurlijk is er weer een „standbeeld" in de maak) worden de kinderen getracteerd en is er in verband met de voltooide werk zaamheden een bijeenkomst voor vol wassenen. In de avonduren is er feest in het gymnas- 'ïekgebouw. Dit vindt niet zozeer zijn oor zaak in het nieuwe aanzien, dat het dorp kreeg, maar gebeurt ter herdenking van het veertigjarig bestaan van de vereniging "°orp Vijfhuizen", de eerste pfficiële dorps gemeenschap in de Haarlemmermeerpolder. Het bestuur heeft dan ook het plan om hier van een echte Vijfhuizense avond te maken: speciaal voor deze gelegenheid werd door een inwoner uit het dorp een revue ge schreven. die tot titel draagt: „Tussen Fort cn Eendenkooi". Deze geeft in schetsen de- clamatie en liedjes een beeld van Vijfhuizen, Yanaf het ontstaan in oude tijden tot nu toe. De opvoering berust bij het Vijfhuizense toneelgezelschap „Adamsoni" onder leiding van de heer A. C. Dolieslager, terwijl tevens bet muzikale gedeelte door Vijfhuizenaars zal worden verzorgd. tatie van het concours; Slikkerveer 1951, superieure afdeling, eerste prijs met 339 p. en directeursprijs, eerste prijs met 339 1/2 p. met lof en eerste ereprijs en directeurs prijs; Utrecht 1954, superieure afdeling, eerste prijs 387 met lof, eerste prijs ere- wedstrijd, hoogst aantal punten van de dag, hoogst aantal punten van het con cours, eerste prijs prima-vistawedstrijd en directeursprijs. Op het ogenblik wordt er hard gewerkt aan het feestconcert op 26 januari in de „Beurs" te Hoofddorp; het belooft een,bij zondere uitvoering te worden en de heer Smit hoopt, dat velen er belangstelling voor zullen hebben. Er is een erecomité ge vormd, waarvan burgemeester mr. G. C. van der Willigen het voorzitterschap ver vult. Beschermheer van het koor is mr. J. F. Jansonius, die op 14 februari 1947 op het raadhuis te Hoofddorp is geïnstalleerd. Het gemeentebestuur van Haarlemmer meer overweegt in Zwanenburg een dorps huis te stichten. Om een indruk te krijgen van de belangstelling onder de bevolking heeft het een bijeenkomst uitgeschreven voor donderdagavond 25 oktober in gebouw „Tivoli" aan de Olmenlaan 36 te Zwanen burg. De heer B. Fels, werkzaam in Noord- holland voor het departement voor Maat schappelijk Werk, zal een inleiding houden over de mogelijkheden van een dorpshuis. r?t college van B. en W. van Haarlemmer- ede en Spaarnwoude en verenigingen uit de omgeving zijn uitgenodigd de vergade ring bij te wonen en aan de besprekingen deel te nemen. De gemeenteraad van Hillegom, die op 17 oktober in spoedzitting bijeenkomt, zal te beslissen hebben over de aankoop van gronden met het oog op de uitbreiding en ontwikkeling der gemeente. Deze gronden sluiten wat ligging en bestemming betreft aan bij de reeds aangekochte gronden. Door deze nieuwe aankoop zal het mogelijk zijn het gehele terrein van het partiële uitbrei dingsplan Meer en Dorp II op korte termijn bouwrijp te maken. Voorgesteld wordt vier percelen aan te kopen, die toebehoren aan de heer J. H. Verbrugge alhier, ter grootte van 3,5 ha voor een bedrag van 75.250, De heer Verbrugge krijgt als compensatie twee percelen cultuurgrond in de Haarlem mermeer voor 35.712,Van de heer J. Parlevliet te Nieuw Vennep wordt voorge steld een perceel groot 4,55 ha voor 94.060,te kopen en van de heer J. Lie- verse alhier 1,65 ha voor 33.040. Voorstel verkoop grond aan Ned. Herv. bejaardencentrum B. en W. stellen de Hillegomse raad voor aan de stichting bejaardencentrum van de Nederlands Hervormde gemeente te Hille gom ee.. perceel grond te verkopen, gelegen aan de Vossevaart en de Parklaan, ter groot te van 5200 m2, tegen de prijs van f 16,50 per m2. Het nieuwe bejaardencentrum zal dus achter Treslong verrijzen. Verkoop cultuurgrond in de Haarlemmermeer B. en W. van Hillegom stellen de raad voor aan de heer A. Weijers een perceel cultuur grond in de Haarlemmermeer te verkopen in verband met het feit, dat hij de door hem van de heer J. H. Verbrugge gepachte gronden aan de MeerlaSn zal moeten ont ruimen. Onder de daarvoor geldende bepa lingen, stellen B. en W. voor deze grond te verkopen voor f 17.856. De Hillcgommers zijn in de wedstrijd te gen IJmuiden verre de minderen geweest. G. Haarbrink. J. v. d. Loo, Th. Seyzener. W. Persoon en L. v. d. Reep behaalden ieder een punt. P. v. Andel, J. Weyers, Th. Both, A. de Heer en D. Algera verloren (5—15). In de strijd om. het persoonlijk kampioen schap yan Noordholland is J. v. Horick als derde geëindigd. Nummer 1 was J. Velt- man, nummer 2 H. Havick. Voor het Amsterdamse gerechtshof stond vanmorgen een Hillegommer terecht die ervan verdacht werd een gans gedood te hebben door het dier met een motorfiets achterna te zitten en het dood te rijden. De rechtbank ir) Haarlem had de ver dachte reeds op 24 juni van dit jaar ver oordeeld tot twee weken hechtenis en de verbeurdverklaring van de motorfiets. Van dit vonnis was de Hillegommer echter in beroep gegaan. De procureur-generaal vroeg vanmorgen bevestiging van dit vonnis. De uitspraak volgt over veertien dagen. Katholieke middenstand gaat vergaderen De r.-k. middenstandsvereniging „St. Jozef" houdt op woensdag 17 oktober des avonds om 8 uur in café „Dc Geleerde Man" aan de Bennebroekerlaan te Benne- broek een vergadering waaraan tevens een culturele avond verbonden is. Na behan deling van enige zakelijke punten worden films gedraaid, onder meer over de olie winning en over papierfabricage. Ook de dames van de leden worden op deze avond verwacht. BURGERLIJKE STAND GEBOREN: Anna Margaretha, d. van C. T. Lekkerkerker en M. A. Speckmann; .Ten Arend, z. van L. van der Eijk en G. van Ankum. ADVERTENTIE BINNENLAND Nieuw gebouw. Het gemeenschappelijk administratiekantoor (G.A.K.) in de hoofd stad, dat thans over twintig panden in dc stad is verdeeld, krijgt een nieuw gebouw, dat zal verrijzen aan het Bos en Lommer plein in Amsterdam-West. De bouwkosten zullen tien miljoen gulden bedragen. Het nieuwe kantoorgebouw, een ontwerp van het architectenbureau Merkelbach en Elling, wordt ruin 150 meter lang en 19 meter breed. Joy-riding. De rechtbank te Maastricht heeft een 20-jarige arbeider wegens joy riding en diefstal van f 100 uit het huis van zijn ouders veroordeeld tot l'i jaar gevan genisstraf, door te brengen in een jeugd gevangenis. Hij had een geparkeerd staande auto weggenomen voor een plezierritje. Bij een botsing met een andei auto werd de wagen grotendeels vernield. Ambonnees veroordeeld. De politierech ter te Alkmaar heeft de Ambonnees J. L. die op 30 augustus in het afzonderingskamp te Oude Zeug in de Wieringermeer een opperwachtmeester van de rijkspolitie had uitgescholden, veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. De vorige week had de officier van justitie vier maanden gevan genisstraf tegen L. geëist. Wim Vink overleden. De 10-jarige Wim Vink uit Amsterdam, die op 1 oktober in Stockholm was geopereerd aan een hersen tumor, is daar maandag overleden. Nadat hij aanvankelijk goed vooruitging en reeds aan zijn terugkeer naar Amsterdam werd ge dacht, trad zaterdag een verergering van de toestand in. Op 13 september was hij met zijn vader van Schiphol naar Stockholm gegaan om zich daar onder behandeling te stellen van de Zweedse chirurg prof. Olivecrona. Honderddriejarige overleden. De oudste inwoonster van Soest, de 103-jarige mevrouw HeinrichSpitzer, is overleden. Zij was in 1854 in Oostenrijk geboren. Begin 1933 vluchtte zij, als gevolg van de Jodenvervol ging, uit Wenen en kwam zij naar ons land. Tijdens de bezetting hield zij zich schuil in Soest, waar zij met haar twee dochters na de oorlog bleef wonen. Haagse gas duurder. De gemeenteraad van Den Haag heeft een voorstel van B. en W. tot verhoging van de gastarieven met alleen de stemmen van de twee communis tische raadsleden tegen, aangenomen. Deze verhoging was noodzakelijk omdat het ge raamde nadelige saldo voor het gasbedrijf over 1957 naar berekening rond f 1.850.000 zal bedragen. Opium. Ambtenaren van de invoerrech ten en accijnzen te Rotterdam hebben op Katendrecht een 51-jarige Chinees aangehou den, die ongeveer tien kilogram opium bij zich had. HAARLEM EN OMGEVING. Officiële opening. Op zaterdag 27 oktober om drie uur zal het nieuwe gebouw van de Gerrit Bargerschool voor u.l.o. te Heemstede officieel in gebruik worden ge nomen. Jubilarissen NZH. De jaarlijkse feest avond van het jubileumfonds van de Noord- Zuid-Hollandse Vervoermaatschappij waarop de jubilarissen uit 1956 gehuldigd worden, is bepaald op vrijdag 26 oktober in het Con certgebouw te Haarlem. Bram van Brakel presenteert „Sterrenregen" (show met radio- en televisieartisten) en medewerking ver leent het NZH muziekkorps onder leiding van de heer P. Baart. Koninklijke onderscheiding. Bij Ko ninklijk Besluit is aan de heer J. van Em- den, landarbeider op het landbouwbedrijf van de heer P. Mantel te Rijk (gemeente Haarlemmermeer) de eremedaille, verbon den aan de orde van Oranje Nassau, toe gekend. Maandag 17 december zal dê altzangeres Annie Woud, die haar carrière in Haarlem begon, haar carrière in Haarlem beëindi gen met een afscheidsconcert. Zij is een zangeres van internationale bekendheid en velen zullen het betreuren, dat zij nu reeds het concertpodium verlaat, maar zij is zelf altijd van mening geweest, dat een zange res haar roem nooit moet willen overleven en bovendien heeft zij een sterk geloof in de jongere generatie. In het begin van dit jaar berichtten wij reeds, dat er een comité zou worden gevormd, dat zal trachten de waardering, die zij in binnen- en buiten land heeft gekweekt, tot uitdrukking te brengen in een huldiging. Dat comité is thans samengesteld. Het voorzitterschap wordt vervuld door de burgemeester van Haarlem, mr. O. P. F. M. Cremers. De leden zullen wij niet allen noemen, slechts enke len, waarmee voldoende zal zijn aange toond, dat Annie Woud haar bewonderaars overal in het muziekleven heeft. In het comité hebben onder meer zitting Marinus Adam, tweede dirigent van het N.Ph.O., Eduard van Beinum, eerste dirigent van het Concertgebouw Orkest, Eduard Flipse, dirigent van het Rotterdams Philharmo- nisch Orkest, prof. dr. K. Ph. Bernet Kern- pers, hoogleraar in de muziekgeschiedenis aan de Universiteit in Amsterdam, Jos. de Klerk, muziekcriticus in Haarlem en H. Deinum, directeur van de Stadsschouw burg en het Concertgebouw in Haarlem. Het comité wordt gevormd door George Robert, organist en dirigent in Haarlem, J. B. Schuil, oud-toneelcriticus van Haar lems Dadblad/Oprechte Haarlemse Cou rant, mejuffrouw C. H. v. d. Schalk te Baarn en J. E. Voet, bestuurslid van de Koninklijke Liedertafel „Zang en Vriend schap" in Haarlem. oos? Veel haren in Uw kam? Dat zijn ernstige waarschuwingen! Straks is Uw haar dun, brokkelig, levenloosstraks bent U het kwijt. Pas dus opBestrijd het kwaad - letter lijk - tot in de wortel. Alléén een be handeling die zó diep doordringt kan uitkomst brengen. Het beste, dat de wetenschap U thans biedt is panthénol het vitale bestand deel van het vitamine haarpreparaat Pantène. Dit panthénol wordt door zijn bij zondere vorm makkelijk in de hoofd huid opgenomen en kan dus inderdaad in dc haarwortels zijn heilzame werking beginnen. Alléén Pantène bevat panthénol. dat uitsluitend wordt vervaar digd door F. Hoffmann-La Roche Cie, Basel. Masseer er Uw hoofdhuid dagelijks mee - en houd het vol! PANTÈNE bestrijdt roos en haar-uilvalbevordert hernieuw de groei van gezond, mooi haar en houdt het fris en geurig. Vanaf f3.75 Grote flessen f 5.75 Voor WIT en GRIJS haar is er Pantène-Bleu Vraag Uw kapper om een Pantcnefridion Het enige diepwerkende haarpreparaat ALLAKD IMPORT DEN HAAG Het consulaat Zandvoort van de Neder landse reisvereniging opende maandag de winterpropaganda in restaurant Zomerlust te Zandvoort met een filmavond die gewijd was aan Duitsland. De consul, de heer N. Slootjes, opende de avond met een inleidend woord, waarna de heer J. H. van Luntpren, reisleider-propagandist der vereniging, de to vertonen films inleidde. Op prettige en leer zame wijze werden hierna door hem de kleu renfilms van commentaar voorzien. Aller eerst werd vertoond een Duitse rolprent over volksfeesten en Duitse folklore, daarna een film in twee delen van de cineast Kennedy over Zuid-Duitsland, die een indrukwekkend beeld gaf van de schoonheid van steden en dorpen van het Beierse hoogland en de mo gelijkheden op toeristisch gebied. In zijn slotwoord bracht de heer Slootjes dank aan de medewerkenden en deelde mede. dat de eerstvolgende avond gewijd zal zijn aan de Donau, over welk onderwerp en kele kleurenfilms zullen worden vertoond, terwijl tevens aan die avond enkele zange ressen uit deze streken hun medewerking zullen verlenen. Opbrengst collecte De zaterdag in Zandvoort gehouden col lecte ten bate van de reclassering heeft een bedrag opgeleverd van f 550, een resultaat, waarover de organisatoren zich zéér ver heugd tonen Aan allen, die aan dit verras send resultaat hebben medegewerkt, vooral aan de collectanten en collectrices, wordt door het comité van voorbereiding hartelijk dank gebracht. De Zandvoortse speeltuinvereniging „Kin dervreugd" is weer met het winterwerk be gonnen. Uit een aan de leden gezonden cir culaire blijkt, dat de maandelijkse jeugd filmmiddagen óók het komende seizoen weer zullen plaats hebben. Het Sint Nicolaaefeest wordt dit jaar gevierd op zaterdag 8 decem ber in theater Monopole, waar voor de jeugd zal optreden het kindercir-ius „Harlekijn". Op zondag 21 oktober beginnen weer de danslessen voor de rijpere jeugd, zowel voor beginners als gevorderden. Wat het clubwerk betreft, wijst het be stuur er op, dat een ontstellend gebrek aan vergaderruimte dwingt het winterclubwerk op zéér bescheiden voet voort te zetten. Dat dit nog mogelijk is, dankt men voor een groot deel aan de activiteit van de leidsters én leiders, die ook onder de meest ongunstige ge omstandigheden met dit werk doorgaan. Elk kind zal echter slechts aan cén club kunne'- deelnemen. De volgende clubs zullen starten: pitrietwerk voor jongens en meisjes van 10 jaar en ouder; knutselclub voor jon gens en meisjes van 9 jaar en ouder: ballet groep voor meisjes; vertelclub voor jongens en meisj van 6 tot 9 jaar; bouwclub voor jongens en meisjes van 12 tot 15 jaar en ten slotte de mandolineclub. Het bedrijf van de kant- en kousenfa- briek van de n.v. De Jong en Van Dam te Hengelo stond maandag stil tengevolge van een wilde staking, die onder 600 werk nemers is uitgebroken wegens een geschil over het al of niet uitkeren van winstaan delen. Hoewel door afwezigheid van de directie onderhandelingen niet mogelijk waren en de personeelskern nog heeft ge tracht de staking te voorkomen, legde men hefc werk toch neer. Donderdag 18 oktober is het honderd jaar geleden, dat te Dordrecht als zoon van een bankier werd geboren Adriaan Stoop, die in het eerste deel van zUn leven pioniers werk heeft verricht in Indonesië en een stille weldoener was, toen hij in Bloemen- daal woonde. Hij was de stichter van Stoops bad te Overveen en van het „Heilbad" in Wiessec. Er zijn plannen de heer Stoop In Bad Wiessee te herdenken. Na zijn hbs-opleiding studeerde Adriaan Stoop te Delft en in december 1879 vertrok hij als mijningenieur naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië. In dienst van het gouvernement werd ir. Stoop belast met de uitvoering van diepboringen naar arte- tisch water. Bij zijn werk kreeg hij de over tuiging, dat er mogelijkheid van petroleum- winning was. Voor verdere studie vertrok hij naar Amerika. Ir. Stoop stelde een rap port op, d'at aan alle latere petroleum- ondernemingen in Indië de weg heeft ge wezen voor de verdere ontwikkeling. Daar de toenmalige minister van Koloniën be sloot geen onderzoek naar petroleumwin- ning in te stellen, deed Stoop het zelf, daar toe in staat gesteld door zijn familie, die een bedrag van honderdvijftigduizend gul den -beschikbaar stelde. In 1888 werd de eerste spuitende petroleumbron in de dessa Koeti aangeboord. Opgericht werd de Dordtse maatschappij tot het opsporen en exploiteren van petroleumbronnen (later genoemd Dordtse Petroleummaatschappij), die in 1911 een fusie met de „Koninklijke" aanging. Ir. Stoop, die een aantal jaren directeur was geweest, legde toen zijn functie neer. Ir. Stoop had ook de Oost-Borneo-maat- schappij (exploitatie van steenkolen) en de Moeria-maatschappij (ontginning van een trasrug) opgericht. Bij het zoeken naar aardolie in Bad Wiessee (Zuid-Beieren) stootte hij op een heilbron. Het gevolg was. dat in 1902 aldaar het eerste badhuis werd geopend, het begin van de ontwikkeling van Wiessee tot kuuroord. Van deze plaats was ir. Stoop ereburger. Ook had hij sporen van olie in de Tegemsee gevonden en dit leidde tot de stichting van de eerste Beierse petroleummaatschappij. Op 27 mei 1909 werd in Wiessee, d'ank zij de arbeid van ir. Stoop, de krachtigste jodium- en zwavel bron van Duitsland aangeboord. Van 1897 tot zijn dood (7 september 1935) heeft ir. Stoop op „De Rijp" te Bloemen- daal gewoond. In 1921 stichtte hij Stoops Bad te Overveen, waarvan hij de lasten voor zijn rekening nam. De raad van Bloe- mendaal heeft zijn verdiensten voor de ge meente erkend door op zijn zeventigste verjaardag het plein bij Stoops bad de naam van Adriaan Stoopplein te geven. Bij de stichting van het Kennemer Ly ceum deed ir. Stoop een belangrijke schen king aan grond en later verleende hij ver scheidene keren financiële hulp aan deze middelbare school. In samenwerking met de heer Jules Bunge heeft ir. Stoop het orgel uit het Pa leis voor Volksvlijt te Amsterdam aan de gemeente Haarlem aangeboden, ter plaat sing in het Concertgebouw. Ir. Stoop, die ridder was in de orde van de Nederlandse Leeuw, heeft de mensheid op bijzondere wijze gediend en nog wordt met ere over zijn werk gesproken. Onder grote belangstelling van de zijde van autoriteiten en van figuren uit de journalistieke en de sportwereld heeft de heer Leo Staal, redacteur van „Het Vrije Volk" te Amsterdam maandag zijn zilveren jubileum bij genoemd blad gevierd. In zijn woning aan het Joan Mauritsplein te Over veen ontving hij van 's morgens tien tot 's middags zes uur tal van belangstellen den. Van 1931 tot 1947 was de heer Staal belast met cle leiding van de Haarlemse redactie van „Het Vrije Volk". Sinds 1947 is hij in Amsterdam werkzaam. Tevens is hij vijfentwintig jaar sportverslaggever. De eerste brief, die hij #'s morgens mocht ontvangen, was afkomstig van de oud-bur gemeester van Haarlem, de heer M. A. Reinalda, thans lid van de Raad van State. In de loop van de morgen kwamen ver tegenwoordigers van de gemeente Amster dam en van de andere kranten hem felici teren, evenals tal van afgevaardigden uit sportkringen. Des middags vond de officiële huldiging namens de directie en de hoofdredactie van „Het Vrije Volk" plaats. De heer Age Scheffer bood de gouden Arbeiderspers- speld en een enveloppe met inhoud aan, waarbij vele collega's aanwezig waren. Tot de velen, die hun gelukwensen kwa men aanbieden, behoorden ook afgevaar digden van de gemeente Amsterdam en de Partij van de Arbeid. Mr. P. J. Mijksenaar kwam namens dc burgemeester van de hoofdstad, mr. Arn. J. d'Ailly, een persoonlijk geschenk aan bieden, in de vorm van een zilveren lepel met het wapen van Amsterdam. Amstelland, 15 v. Hamburg te Amsterdam. Amerskerk, 16 te Singapore. Antonia, 15 te Singapore. Argos. 15 te Piraeus. Arnedijk. 16 te Houston. Amstelmeer. 16 te Curagao verw. Algenib, 15 te Rio de Janeiro. Amstelbrug. 15 v. Dakar n. Hamburg. Almkerk, i5 195 m. n.n.o. Finisterre n. L. Palm. Alcyone, 14 v. St. Vincent n. Vitoria. Amstelkaae, 14 30 m. n.n.w. Kaapverd. eil. naar Kaapstad. Arkeldijk. 14 600 m. w. Gibraltar n. Port Said. Aalsum. 17 te Mtwara verw. Ariadne. 14 v. Messina n, Cartagena Sp. Aagtekcrk. 16 te Tanga. Abbedijk. 16 v. Tampa n. Panamacity. Alamak, 15 v. Montevideo n. Buenos Aires. Alblasserdijk. 15 te Le Havre. Aldabi. pass. 15 Casablanca n. Antwerpen. Appingedijk, 15 rede Paranagua. Attis. 15 v. Curasao n. Georgetown. Averdijk, 15 v. Le Havre n. Antwerpen. Alnati, 16 v. Roterdam n. Rio de Janeiro. Anncnkerk, 15 v. Amsterdam n. Hamburg. Arendsdijk. 15 te Rotterdam. Batjan, 14 v. Amsterdam n. Indonesië. Bawean, 16 te Penang. Beninkust, 15 v. Dakar n. Le Havre. Billiton. 16 te Singapore. Blitar, 15 te Colombo. Banda, 15 te Singapore. Beninkust, 15 te Dakar. Bintang, 15 te Penang. Bawean, 15 te Belawan. Britsum. pass. 14 Miami n. Port Arthur. Breda. 14 v. Paita n. Manta. Blijdendijk, 14 540 m. o.z.o. Kp. Race n. N. Vork. Bonaire, 14 v. Paramaribo n. Plymouth. Blommersdiik. 17 te Rotterdam verw. Britsum. 18 Pt. Arthur verw. Bussum, 17 te Bachaquero verw. Bloemfontein. 15 v. Antwerpen n. Amsterdam. Caltex Leiden, 15 te Rotterdam. Caltex Rotterdam. 15 te Port Said. Castor. 12 v. Savannah n. Cap Haitien. Clavella. 15 v. Abadan n. Karachi. Cradle of Liberty, 15 v. Philadelphia n. Pt. Said. Delfshaven. 16 te Narvik. Drente. 15 v. Padang n. Aden. Duivendrecht, pass. 15 Scillys n. Hamburg. Dorestad, 14 v. Bandar n. Geelong. Diemerdijk. 19 te Los Angeles verw. Delft. 15 te Rotterdam. Duivendijk, 15 te Roterdam. Eenhoorn, 15 v. Algiers n. Patras. Eendracht, 15 op Elbe verw. Elizabeth B, 15 1100, m. w. Midway n. Honolulu. Eos, 14 v. Beyrouth n. Tripoli. Eemland, 16 te Santos. Ena, 16 te Fort Aleza. Esso Rotterdam. 16 v. Port Said n. Antwerpen. Etrema, 16 v. Thameshaven n. Curasao. Felipes. 15 te Telokanson. Fairsea, 11 v. Teneriffe n. Southampton. Friesland KRL. pass. 15 Holtenau n. Gdynia. Graveland, 14 te Amsterdam. Congokust, 13 te Amsterdam. Garoet, 16 te Semarang. Guineekust, pass. 14 Finisterre n. Dakar Ganymedes, 15 te San Juan Del Sur. Gaasterkerk, 13 te Port Said. Gaasterland, 14 te Itajai. Garoet. 14 v. Ti Man! n Semarang. Giessenkerk. 15 v. Rotterdam n. Hamburg. Houtman. 15 v Bangkok n. Songapore. Hydra. 17 te Port Au Prince verw. Hera, 15 te Brighton. Hestia. 14 130 m. w Flores n. Fort De France. Hilvereum. pass 14 Ras Al Hadd n Mena A1 Ahm Hera. 15 v Brighton n. Rotterdam. Hermes. 15 te Rotterdam. Ivoorkust. 15-te Lagos v. Accra. Iberia. 15 v, Castro Urdiales n. IJmuiden. Ilos. 15 te Amsterdam. Jagersfontein. 16 te Durban. Java, 15 v. Pladju n. Semarang. Jason, 15 te Maracaibo v. Puerto Cabello. Korenia. 13 v. Rotterdam n. Stockholm. Kalabahi, 15 tc Surabaja v. Makassar. Kabylia, 15 v. Singapore n. Kaapstad. Karimata, 15 v. Aden n. Port Said. Khasiella, 16 te Lorenco Marques. Koningswaard, 16 te Manilla. Kota Gede, 13 te Charleston. Karimata. 15 te Aden v. Belawan. Kenia, 14 90 m. n.n.sv. Pto. Natal n. Curasao. Kopionella, 15 te Curasao. Kylix, 14 v. Purfleet n. Rotterdam. Katelysia. 15 v. Mena A1 Ahmad! n. Montreal. Kellin. pass. 15 Recife n. Curacao. Kieldrecht. 15 te Antwerpen. Koratia, 16 v. Mena A1 Ahmadi n. Singapore. Kylix. 15 te Rotterdam. Lutterkerk, 13 v. Rdam n. Bremen. 14 te Brake. Leersum. 15 te Amsterdam verw. Lindekerk, 15 tc Hamburg verw. Lissekerk, pass. 15 Finisterre n. Port Said. Laagkerk, pass. 15 Aden n. Djibouti. Lekkerkerk, pass. 15 Gibraltar n. Antwerpen. Lemsterkerk. pass. 15 Finisterre n. Mostaganem. Loosdrecht. 15 v. Bushire n. Kuwait. Leersum, 15 te Amsterdam. Meerkerk. 14 v. Rotterdam tc Hamburg. Maureen. 16 te Charleston. Mirza, 15 v. Ilo Ilo n. Pladju. Modjokerto. pass. 15 Gibraltar n. Beyrouth. Maaslloyd, 15 te Marseille v. Antwerpen. Myonia, 15 v. Calcutta n. Abadan. Maetsuycker, 15 te Fremantle v. TJ. Prlok. Mataram, 15 te Genua. Maasland, 16 te Rio de Janeiro verw. Marisa, 16 te Saloniki v. Istanbul. Marisa. 16 te Saloniki. Meliskerk. 15 te Amsterdam. Muiderkerk, 16 te Antwerpen. Oberon, 13 v. Amsterdam n. Bremen. Oldekerk, 13 v. Rotterdam n. Genua. Oldekerk. pass. 14 Ouessant n. Genua. Oranje, pass. 15 Malta n. Port Said. Ovula, 15 v. Singapore n. Yokohama. Oranjefontein. 14 600 m. z.w. Kp. Finisterre-naar Osiris, 15 te Hamburg v. Emden. Southampton. Oranjestad. 14 v. La Guaira n. Curasao. Oranjestad. 16 v. Curasao n. Aruba. Phrontis. 17 te Tjilatjap verw. Prins Willem v. Oranje, 15 v. Hamburg n. R'dam. Purfina Hellas, 15 te Port Said. Plancius, 15 te Makassar v. Surabaja. Plancius, 15 te Makassar v. Surabaja. Prins Johan Willem Friso, 15 te Montreal. Polyphemus,15 te Halifax v. Algiers. Prins Willem III, 15 te Sarnia. P. G. Thulin. 15 v. Seven Islands n. Philadelphia. Prins Maurits. 15 v. Montreal n. Quebec, Peperkust. 16 v. Lagos n. Duala. Prins Alexander. 15 te Rotterdam. Prins Willem v. Oranje, 16 te Rotterdam. Riouw, 16 te Singapore. Roepat, 16 te Berbera verw. Raki, 15 te Tandjung Prlok. Rondo. 15 v. Suez n. Aden. Roebiah, 16 te East-London. Rijnland, pass. 15 Recife n. Las Palnias. Rijnkerk, 15 te Amsterdam. Schiedijk. 14 v. Rotterdam te Antwerpen verw. Singkep. 15 te Amsterdam. Schelpwijk, 15 v. La Spezia n. Port Said. Straat Torres. 13 te Rotterdam. Soestdijk, pass. 14 Vlissingen n. Antwerpen. Statue of Liberty, 15 te Philadelphia verw. Sibajak. 15 520 m. w. Kangeroe eil. n. Melbourne. Sambas, 17 te Singapore verw. v. Prlok. Stentor, 12500 m. n.n.o. Azoren n. Port of Spain.. Stad Alkmaar 15 te Narvik v. Emden. Statue of Liberty. 16 te Philadelphia verw. Schiedijk. 15 te Antwerpen. Sirah, pass. 15 Lombok n. Auckland. Slamat, 16 te Belawan. Straat Bali, 16 te Kaapstad. Sloterdijk, 15 v. Antwerpen n. New York. Soestdijk, 15 te Antwerpen. Stad Rotterdam, 15 v. Melilla n. Nederland. Sarpedon. 15 te Rotterdam. Thelidomus. 14 te Rotterdam. Tibia, 14 te Rotterdam. Tamo. 15 te Antwerpen. Tjikampek. 15 te Tj. Priok v. Hongkong. Tomori. 13 te Kuwait. Tarakan, 15 te Colombo. Tjisondari, 13 270 m. z.w. Sabang n. Penang. Tomini. pass. 14 Key West n. Bronwsvtlle. Trajanus, 14 1020 m. n.o. Barbados n. Barbados. Triton, pass. 14 Mona eil. n. Turks eil. Tamo, pass. 14 Vlissingen n. Antwerpen. Tibia, 15 v. Rotterdam n. Nordenhamn. Utrecht. 15 te Singapore. Vasum, 14 v Port Said n Gibraltar. Van Neck, 16 te Hongkong. Van Noort. 16 te Tj. Priok. Van Waerwijck, 15 te Tanga. Willemstad. 15 te Amsterdam. Wonorato, 14 v. Vancouver n. Manilla Westland. 13 te Hamburg. Wieldrecht, 15 v. Kaohsiung n. Rastanura. Willem Ruys, 15 v. Colombo n. Port Said. Wonosobo, 15 te Priok v. Cebu. Waingapoe. 16 te Surabaja. Willem Ruys. 15 te Colombo. W. Alton Jones. 13 720 m. z.o. Fayal n. Philadelph Westland. 15 te Hamburg v. Bremen. Witmarsum, 15 te Hamburg. Waal. 15 te Rotterdam. IJssel, 16 te Tunis. Zuiderkruis. 14 480 ra. n.w. Galapagos eil. naar Papeete. Zeeland KRL. 16 v. Hollandia n. Manokwarl. Zuiderzee. 16 te Ceuta. Zijpenberg, pass. 16 Kp. St. Vincent n. Melilla. KLF.INE VAART Aeneas 14 v. Bourgas te Istanbul. Afiena 15 v. Amsterdam te Rendsburg. Atlas 14 v. Cartagena te Cadiz. Borculo 13 v. Ceuta n. Kingslynn. Brouwersgracht. 13 v. Kotka n. Amsterdam. Crescendo. 15 v. Hamburg te Rotterdam. Hast III. 15 v. Hamburg te Rotterdam verw. Hoe Vinces. 15 v. Grimsby te Rotterdam. Kemphaan, 15 v. Hamburg tc Rotterdam. Maria Theresia, 15 v. Rotterdam te Bremen. Marne. pass. 14 Vlissingen n. Stockholm. Menje, 13 v. Abo te Skuru. Midas, 14 v, Ceuta n. Malta. Midsland, 15 v. Grangemouth te Rotterdam. Nero, 14 v. Rotterdam te Le Havre. Nore. pass. 15 Holtenau n. Stockholm. Perregaux. 15 v. Nantes te Rotterdam verw. Prins Bernhard. 15 v. N'antes te Rotterdam. Servus, 11 v. d. Tyne te Montrose. Thean. 15 v Dublin te Rotterdam. Tyro, 15 v. Dublin te Rotterdam. Venus. 10 te Huil SLEEPVAART Argus. 15 v Hoek v Holland n voorgaats. Gele Zee. 14 140 m. n.n o. Las Palmas n. Dakar. Humber, 13 170 m. o Malta n Rotterdam. Loire. 14 270 m. n.n.w. Perlm n. Bluff Maas. 15 v. Hoek van Holland n voorgaats. Noordholland. 13 210 m. z.o. Kp Hatteras n. St. Nazaire. Poolzee 14 v. Mersin n. Izmir. Ror' e. 14 v. Lissabon n. Rotterdam. Th 15 te Port Said. Wi ee. 14 250 m. n.o. Madeira n. Takoradi. Zee ,d. 10 te New Orleans.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1956 | | pagina 7