B. en W. hebben op gezag van deskundigen slechts vertrouwen in Deense orgelbouwer „De Landbouw" zou zuivel verordening hebben overtreden Argumenten van tegenstanders worden oppervlakkig en zwak genoemd Componisten krijgen een kans VLUCHTELINGEN VIERDEN SINTERKLAAS MET VOLENDAMSE MEISJES Melkfabriek handelt echter ter verdediging van eigen belangen 7 De restauratie van het Müller-orgel in Haarlems Grote Kerk Ziekenfondspremie blijft 4.2 percent Zevende Orgelconcours Burgerlijke Stand van Haarlem Beurzen voor deelnemers aan orgelcursussen Aerdenhouts Vrouwenkoor zingt in de Ridderzaal MEVROUW, Goede stemming in Hongaars Centrum Haarlem Kort geding inzake melklevering Elke zaterdag Fusie van de H.K.G. en Volksuniversiteit Binnenkort zelfstandige afdeling in Oud-Schoten Haarlem wil lening van één miljoen gulden sluiten Hongarije wint gouden medaille waterpolo VRIJDAG 7 DECEMBER 195 6 HAARLEMS DAGBLAD - OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT Thans is het lang verbeide voorstel van B. en W. van Haarlem aan de gemeenteraad verschenen over de voor genomen restauratie van het Christiaan Müller-orgel in de 5rote- of St. Bavokerk. Daartoe wordt een in veertig jaar af te schrijven krediet gevraagd van 160.000 en de mach tiging om een overeenkomst aan te gaan met de firma Mar- cussen in Aabenraa, die de restauratie, indien het voorstel wordt aanvaard, zal uitvoeren. Gezien de discussies en polemieken in kringen van organis ten en orgelbouwers - gisteren nog maakten wij melding van een adres aan de raad door de Nederlandse Organistenver- eniging en een telegram aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen door een groep andere organisten - is grote belangstelling voor de raadsvergadering van aan staande woensdag te verwachten. In ons blad van deze week woensdag berichtten wij reeds, dat de N.C.R.V. fragmenten van de beraadslagingen zal uitzenden. In de uitvoerige toelichting op hun voorstel gaan B. en W. uiteraard ook in op de adressen welke door de Nederlandse Organistenvereniging en de heer W. A. Erkelens aan de raad zijn gericht en welke ertoe strekken het gemeentebestuur te bewegen de restauratie-opdracht niet aan de Deense firma, maar aan een Nederlandse firma - in welk verband herhaal delijk Flentrop in Zaandam is genoemd - te verlenen. B. en W. gaan met een in ambtelijke stukken ongebruikelijke fel heid op deze adressen in, welke door het college als „opper vlakkig" en „zwak" worden gekenschetst. B. en W. herinneren eraan, dat de raad in juni 1955 in beginsel akkoord ging met de voorgenomen restauratie en dat een com missie van deskundigen, bestaande uit de heren: dr. H. L. Oussoren, expert op orgel- 'oouwgebied en organist, lid van de orgel commissie van de Ned. Hervormde Kerk; Adriaan Engelsz, organist van de Grote Kerk te 's Gravenhage, hoofdleraar aan het Koninklijk Conservatorium aldaar en lid van de voormalige Rijksorgelcommissie: W. Hülsmann, organist van de St. Joriskerk te Amersfoort en voordien jarenlang organist van de Grote Kerk te Gouda en George Robert, voormalig organist van het Bavo- orgel, secretaris; heeft in samenwerking met de orgelbouwer W. van Leeuwen Gzn. te Leiderdorp, die het Bavo-orgel in onder houd heeft, als adviserend lid, hieromtrent een rapport uitgebracht. Opdracht Xa grondige bestudering van het werk van verschillende orgelbouwers is de adviescommissie eenparig tot de overtui ging gekomen, dat de orgelbouwer S. Z a- chariassen, eigenaar van de firma Ma r c u s s e n sn te Aabenraa in Dene marken, in de klankgeving aanzienlijk ver der is dan welke orgelbouwer ook, niet alleen in Nederland, maar zelfs in Europa. Hoewel B. en W. van de deskundigheid van de adviescommissie ten volle zijn over tuigd, hebben zij, ten einde de te nemen beslissing met de meest mogelijke waar borgen te omringen, gemeend ook het ad vies van enkele buitenlandse deskundigen te moeten inwinnen. De gelegenheid deed zich daartoe voor toen in juli 1955 een tweetal buitenlandse deskundigen, de orga nisten Friedrich Bihn uit Hamburg en Anton Heiller uit Wenen ter gelegenheid van het internationaal orgelconcours in Haarlem vertoefden, die bereid bleken van advies te dienen. Hoewel de beschikbare tijd een diepgaand onderzoek tot in alle onderdelen niet toeliet, kwam het uitge brachte rapport, voorzover de aard en om vang van de restauratie betreffende, in grote lijnen overeen met dat van de advies commissie. Ten aanzien van de met de restauratie te belasten orgelbouwer werd, in afwijking van het advies van de com- ADVERTENTIE m missie in ernstige overweging gegeven na te gaan of niet aan een bepaalde Neder landse orgelbouwer de opdracht zou kun nen worden toevertrouwd, die door de restauratie van het orgel in de Grote of St. Laurenskerk te Alkmaar „bewezen heeft op de goede weg te zijn". Van de kwaliteit van het werk van de firma Marcussen hadden beide heren toen nog geen voldoende kennis kunnen nemen. Eén dezer dagen ontvingen B. en W. be richt, dat beide heren ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de firma Marcus sen een bezoek eaan Denemarken hadden gebracht. De heer Heiller schrijft, dat hij vele orgels van Marcussen bespeelde en zeer sterk en diep onder de indruk van deze instrumenten is gekomen en nu meer dan voorheen overtuigd is, dat Zacharias sen. ook ten aanzien van het behouden van een oud klankbeeld, werk van betekenis heeft gepresteerd. Hij is dan ook thans van oordeel, dat voor het in het geding zijnde nroject Zachariassen de juiste man zal zijn. Ook de orgeldeskundige van het Bundes Denkmal Schutzamt te Wenen, dpi. ir. Egon Kraus, die als één van de beste en meest bereisde orgeldeskundigen van Europa bekend staat en ook het Bavo-orgel grondig kent en van de prestaties van de Nederlandse orgelbouwers op de hoogte is. beveelt Zachariassen met klem aan. omdat ook hij hem verreweg de beste acht. Na deze omstandige voorlichting hebben B. en W. contact opgenomen met de heer Zachariassen, die in juli j.l. naar Haarlem is gekomen voor het instellen van een onderzoek op het Bavo-orgel en het voeren van besprekingen. In een onderhoud met de adviescommissie bleek de heer Zacha riassen, niettegenstaande hij met opdrach ten is overladen en meer opdrachten reeds moest afwijzen, niettemin bereid de restauratie in zijn werkschema op te nemen. Pas in 1959 Hjj zal evenwel pas in 1959 met de restauratie een aanvang kunnen maken. De duur van het werk schat hij op ongeveer twee jaar. Het kan in gedeelten worden uitgevoerd, zodat het orgel in de kerk diensten dienst kan blijven doen. De weke lijkse orgelbespelingen zullen gedurende twee jaar niet kunnen worden gegeven. Het improvisatieconcours zal alleen in 1960 geen doorgang kunnen vinden, althans niet op het Bavo-orgel. Het plan van Zachariassen loopt geheel parallel met dat van de ad viescommissie, met dit verschil, dat eerst genoemde adviseert bovendien een borst- werk aan te brengen. Over dit punt zal de adviescommissie zich nog nader beraden en te zijner tijd advies uitbrengen. Voor de uitvoering van het restauratieplan, zonder borstwerk, bedingt de firma Marcussen een prijs van 278.000 Deense Kronen of 152.000; een prijs welke B. en W. alleszins redelijk achten. Dit bedrag zal nog dienen te worden verhoogd met biikomende kosten als: timmer- en metselwerk, elektrische in stallatie en stroomverbruik, het afdekken met zeildoek en elektrische verwarming teneinde het werken gedurende de winter- „Kent men dat risico?" Kan men vooruit zien, dat dit in Aabenraa in Denemarken groter is dan in Haarlem in Nederland? Wanneer het orgel van de Laurenskerk te Rotterdam in de meidagen van 1940 voor restauratie naar Denemarken was overge bracht. dan was het gespaard gebleven! „De gehele argumentatie van het adres, welke uiterst zwak is, wekt sterk de in druk, dat zonder voldoende kennis van zaken, niet de drang naar een in alle delen verantwoorde restauratie van het Haar lemse orgel tot stand te brengen heeft overheerst, doch dat de drijfveer van de opstellers veeleer is geweest coüte que coüte de Nederlandse orgelbouw met de opdracht te belasten. Ook het adres van de heer Erkelens ademt dezelfde geest," schrijft het college. Telegram aan minister In ons blad van donderdag kondigden wij aan, dat een groep Nederlandse organisten en musici voornemens waren een telegram te zenden aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Het telegram is ondertekend door Willem Andriessen, Jacob Bijster, dr. Anthon van der Horst, Simon C. Jansen, E. W. Mulder, Jan Odé, Piet Post, Hennie Schouten en Louis Toe bosch. In dit telegram spreken de musici hun verontwaardiging uit over het voorstel van B. en W. van Haarlem om de opdracht aan een Deense firma te geven. Aan de minis ter wordt gevraagd maatregelen te nemen om de beslissing tot het verlenen van de opdracht te doen uitstellen. Ook al zou de firma Marcussen, zo be togen de Nederlandse organisten, tot een in technisch opzicht verantwoorde restauratie in staat blijken te zijn, dan nog zou het Haarlemse orgel zeer waarschijnlijk zijn oorspronkelijke klankkarakter geheel ver liezen, omdat de Deense firma een geheel eigen klankideaal nastreeft. Meningen van buitenlanders In aansluiting op dit telegram heeft de heer Hennie Schouten, leraar aan het Con servatorium te Amsterdam, de minister van Onderwijs een aantal brieven toegezonden, geschreven door de organisten Helmut Walcha (Duitsland), E. Poper Biggs (Ame rika) en Finn Viderö (Denemarken. De bekende Amerikaanse organist Power Biggs spreekt er zijn verwondering over uit d§,t de keuze van B. en W. van Haarlem is gevallen op een buitenlandse orgelbouwer. Hij betoogt dat de orgelbou wer Flentrop in Amerika als één der lei dende figuren in de Europese orgelbouw wordt beschouwd. De Deense organist Vi derö stelt evenals Helmut Walcha, dat de firma Marcussen nimmer een barokorgel heeft gerestaureerd. Hij voegt daaraan toe dat de Deense firma de laatste jaren een nieuwe weg op het gebied van de orgel bouw is ingeslagen, die zijns inziens een eindeloos experimenteren betekent en nog niet tot overtuigende resultaten heeft ge leid. Na advies van de Ziekenfondsraad en van de Sociaal-Economische Raad te heb ben ingewonnen heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid besloten, ADVERTENTIE maanden motrelük te maken, het afbreken J de premie van de verplichte ziekenfonds en weder onbn""»m van de. orgelkamer e.d. verzekering voor 1957 te handhaven op Daadwerkelijke luchtverversing Alleen de chlorophylkaars zuivert snel de atmosfeer, door de combinatie van actieve luchtcirculatie met chlorofyl- werking. Haal „levend licht" in Uw huis. Als alle andere GOUDA kaarsen de bron van rust en intieme gezelligheid. Twee formaten: 80 cent «20 cent HAARLEM, 6 december 1956 ONDERTROUWD: 6 dec., J. R. de Wit en C. Chr. Orth; G. Zoomers en W. J. M. ten Pas; G. J. M. Nijssen en A. M. Maltan; P. Lengkeek en E. Th. de Zwart. GEHUWD: 6 dec., P. M. C. Geukers en G. H. Sleper; B. Friedmann en L. M. Roelofs; H. van Eijsden en G. B. Jonkman; II. Zwart an C. Jansen; J. J. Boon en A. A. Gelaudie. BEVALLEN van een zoon: 4 dec., G. M. van GilsWesseling; 5 dec., G. H. J. de NieuweGroeneveld; F. E. de ManBoel houwer; J. M. Boslandvan der Hoorn; 6 dec., T. Stam—Kooren. BEVALLEN van een dochter: 5 dec., J. A. M. HetemWitteman; N. Faberde Koomen. OVERLEDEN: 3 dec., J. Th. Glaser— Aling, 72 j„ Rijksstraatweg; 4 dec., W. Kok, 82 j„ Oosterstraat; C. Visser, 74 j., Haarlem- merliedestraat; M. C. Trommel—Griekspoor, Ï9 j., Kamperlaan; 5 dec., V. Vink. 47 j., Hazepaterslaan: P. Houtgraaf, 64 j., Ben Vil- joenstraat; A. Zomer—van Roon, 71 j., Pla taanstraat. Deze kosfrm 7,'in ram<m on f SOOfl. zodat in totaal 160.000 benodigd zal zijn. Rijksbijdrage Naar aanleiding van een verzoek van B. en W„ deelde de minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen in februari 1955 mede, in beginsel bereid te zijn tot finan ciële medewerking. Gerekend mag worden op een bijdrage van ten minste 30n/o of in het gunstigste geval op 40 °/o. Ook aan het provinciaal bestuur zal een bijdrage wor den gevraagd. Weerleggingen Ingaande op het adres der Nederlandse Organistenvereniging schrijven B. en W. dat dit uitsluitend de mening van het hoofdbestuur weergeeft. Het is B. en W. bekend, dat geen der zes leden van het tegenwoordige hoofdbestuur van de N.O.V. de orgels van Marcussen in Denemarken en Zweden hebben gehoord. „Hoe men dan kan beoordelen dat „de klank van het Deense orgel volkomen an ders is dan die van Nederlandse instrumen ten", ontgaat ons ten enenmale," schrijft het college, dat vervolgt: Het gehele adres draagt het kenmerk van oppervlakkigheid, welke er de waarde aan ontneemt. Zo wordt beweerd: dat het be langrijkste deel van de Nederlandse orga nisten niet achter dit advies zou staan. Dit is slechts een veronderstelling, welke door niets wordt gestaafd. Vast staat, dat vele deskundigen op het terrein van de orgel bouw het advies onderschrijven, omdat zij kennis dragen zowel van de prestaties van de Nederlandse orgelbouwers als van de in het geding zijnde Deense orgelbouwer. In dit verband wordt in het adres gesproken van de Nederlandse organisten, waarbij men uit het oog verliest, dat lang niet iedere organist een deskundige is op het gebied van de orgelbouw, aldus B. en W. Dat de Nederlandse uitvoerders van de restauratie van de orgels in Alkmaar en Zwolle „zelfs niet door de adviescommissie zijn genoemd" is onjuist. Hier gaat men weer op veronderstellingen af, daar adres sant geen kennis kan dragen van de door de adviescommissie vertrouwelijk uitge brachte rapporten, zo slaan B. en W. van zich af, die voorts ontkennen dat aan het gunnen van het werk aan een buitenlandse orgelbouwer „enorme kosten" verbonden zijn. Hiervan is echter geen sprake. Onbekend risico Op het argument, dat het plaatsen van de opdracht in het buitenland in de huidige gespannen internationale toestand niet zon der risico is, vragen B. en W. op hun beurt: 4.2 percent. De commissie Internationaal Orgelcon cours schrijft ter gelegenheid van de ze vende orgel-improvisatiewedstrijd, te hou den in juli 1957, een prijsvraag uit voor een compositie voor orgel met één of twee instrumenten of één of twee zangstemmen, met een speelduur van minimaal vijf en maximaal twintig minuten. De werken moeten genoteerd zijn in inkt met duide lijk leesbaar handschrift en worden toe gezonden met vermelding van naam en adres van de componist in een gesloten enveloppe en met de aanduiding voorzien van Prijsvraag Orgelcompositie aan de secretaris van bovengenoemde commissie (stadhuis - Haarlem) uiterlijk 15 april 1957. Er worden twee prijzen uitgeloofd: een prijs van driehonderd gulden en een van tweehonderd gulden. Een jury, bestaande uit de heren ir. H. H. Badings, Albert de Klerk en drs. M. Geerink Bakker, zal de prijswinnaars aanwijzen. Op de uitspraak van de jury bestaat geen beroep. De be kroonde werken zullen op een der con certen van het orgelconcours 1957 worden uitgevoerd en worden uitgezonden door de NCRV en de Wereldomroep. De niet be kroonde werken zullen na afloop van het concours aan de inzenders worden terug gezonden, mits in de enveloppe met naam en adres het benodigde retourporto is in gesloten. Internationale Zomeracademie De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft zich in beginsel be reid verklaard enkele beurzen aan Neder landse organisten te verlenen, die in het bezit zijn van het einddiploma conservato rium voor orgel of het staatsexamen B. voor orgel met goed gevolg hebben afge legd en voor wie de kosten, verbonden aan het volgen van de cursussen in de Inter nationale Zomeracademie voor Organisten in Haarlem een belemmering vormen voor het deelnemen daaraan. Een aanvrage voor het verkrijgen van een studiebeurs kan door belanghebbenden rechtstreeks bij het ministerie worden ingediend. De Internationale Zomeracademie voor Organisten, die in juli van dit jaar in Haar lem werd gehouden, ontleent wel haar grootste betekenis aan de omstandigheid, dat de deelnemers gelijktijdig zowel een Duitse als een Franse school in interpre tatie en improvisatie kunnen meemaken. De in juli 1957 te houden cursussen zullen ook aan de Nederlandse school aandacht besteden. Het bezit van een Barokorgel in de Grote Kerk en een Cavaillé Coll-orgel in het concertgebouw biedt een uitzonder lijk gunstige gelegenheid aan Haarlem voor het geven van deze cursussen. De belang stelling die hiervoor door buitenlandse studenten aan de dag wordt gelegd, is groeiende. Dit jaar namen studenten uit Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Luxemburg en Nieuw-Zeeland deel. Neder land was slechts vertegenwoordigd door drie studenten. Niettegenstaande de cursus gelden dank zij de steun van ovei'heids- wege laag konden worden gehouden, vor men deze kosten met de kosten aan een verblijf van drie weken in Haarlem ver bonden", blijkbaar 'voor velen toch nog een belemmering voor. het deelnemen aan de cursussen. Ook Oostenrijk en Luxemburg deden reeds de toezegging enkele studie beurzen voor het volgen van de in 1957 te houden cursussen aan studenten uit die landen ter beschikking te zullen stellen. Bij wijze van hoge uitzondering heeft het gemeentebestuur aan het Aerdenhouts Vrouwenkoor toegestaan in de Ridderzaal van het stadhuis in Haarlem een kerstcon cert te geven. Deze toestemming werd ver leend omdat het concert in de Vleeshal, waar het aanvankelijk zou worden gegeven, niet kon doorgaan. Op 19 december om 20.30 uur zal dit Vrouwenkoor onder leiding van Simon C. Jansen en met de medewerking van de harpiste Saar Strumphler en het Trio Hesmerg een kerstprogramma uitvoe ren. waarin onder meer werken van Men delssohn en Britten zijn opgenomen. De Ridderzaal zal die avond met kaarsen ver licht zijn. In de Eaux de Cologne van GUERLAIN zult U de meest bekende parfums terugvinden, waarop U zo gesteld is .- SHALIMAR, MITSOUKO, FLEUR DE FEU, L'HEURE BLEUE, JICKY. lOOcc ft. 15,50 2OOcc fl. 26 500cc fl. 50,50 PARIS ONZE OFFICIËLE DÉPOSITAIRES HAARLEM - LEONARD Haute Coiffure - Iristltut de Beauté Wagenweg 29 LOUIS PIÈRLÓT - Zijlstraat 33 VAN NIEL - Gr. Houtstraat 92 HEEMSTEDE - ELIZABETH Institut de Beauté Parfumerie - Zandvoortselaan 75 De Hongaarse vluchtelingen, die in het voormalige noodziekenhuis aan de Haze paterslaan te Haarlem zijn ondergebracht, hebben kunnen kennismaken met Sint Ni- colaas, die hen een dag na zijn verjaardag met zijn goedheden heeft overladen- Het Sint Nicolaasfeest is echter niet in het Hongaarse centrum gevierd maar werd ge koppeld aan een excursie naar Volendam. De Hongaren hebben donderdagmiddag een wandeling door het pittoreske vissers dorp gemaakt en 's avonds in gezellige stemming samen met Volendamsc meisjes de komst van de goedheiligman afgewacht. De N.Z.H.V.M. heeft de vluchtelingen gistermiddag met bussen naar het vissers dorp gebracht, waar de Volendamse scho nen hun uiteraard een goede ontvangst be reidden. De feestavond had een prettig ver loop: de vluchtelingen kregen consumpties aangeboden en konden dansen met de meis jes in Volendammer kledij. Een van de tol ken fungeerde- als Sint Nicolaas en sprak de vluchtelingen toe. Dank zij de mede werking van het Haarlemse en Aerden- houtse vluchtelingencomité konden pak ketjes worden aangeboden. De stemming in het Hongaarse centrum laat intussen niets te wensen over. De lei der van het tehuis, pater S. Duynstee O-F.M,. is tevreden over de gang van za ken; het contact tussen leiding en Honga ren verloopt zonder grote moeilijkheden. De groep, die uit 52 personen bestaat, is voor het grootste gedeelte samengesteld uit arbeiders. Voorts maken er enige musi ci deel van uit. Iedere geplaatste ontvangt zakgeld, hetgeen neerkomt op een bedrag van f 2.50 per dag. Ongeveer veertig Hon garen werken dagelijks in „De Kennemer- duinen", welke werkgelegenheid bijzonder op prijs wordt gesteld. Intussen is het beroepsonderzoek voort gezet en volgende week zal een gedeelte van de groep vluchtelingen reeds in ken nis worden gebracht met de toekomstige werkgevers. De werkgelegènheid ih „De Kennemerduinen" is dankbaar aanvaard, daar het zeer moeilijk blijkt, de Hongaren een nuttige vrije-fijdsbesteding te bieden. Reeds is een strijkensemble van enige vluchtelingen gevormd en dit zal vermoe delijk morgen in Rotterdam een proefcon- cert geven, waarna het ensemble op een avond ten behoeve van de vluchtelingen hulp zal optreden. Er bestaan voorts plannen in Haarlem volgende week zaterdag een muziekavond te houden, waarbij diegenen, die aan de totstandkoming van het Hongaarse cen trum hebben medegewerkt, zullen worden uitgenodigd. Op deze avond zal het mu- ziekensemble van de vluchtelingen voor het eerst in het openbaar optreden. Iedere dag verschijnt in het centrum een huisorgaan, dat wordt geredigeerd door de Hongaarse journalist Zoltan Forrai. In deze gestencilde krant zijn behalve de mededelingen over de gang van zaken in VOOR DE PRESIDENT van de Haarlemse rechtbank, mr. A. M. baron van Tuyll van Serooskerken, is donderdagmiddag onder grote belangstelling van de zjjde der melkhandelaren een kort geding gevoerd, dat ten nauwste verband houdt met de sanering van de melkbezorging te Haarlem. Namens de „vrye handelaar" A. Hoogen- dijk te Haarlem heeft mr. dr. A. F. H. Schreurs dit geding aanhangig gemaakt tegen de melkinrichting De Landbouw n.v. te Haarlem, daar deze melkinrichting niet de door de heer Hoogendyk gewenste hoeveelheden melk aflevert. Mr. Schreurs heeft de president verzocht te bewerkstelligen, dat de maatregelen van de melk inrichting ongedaan worden gemaakt, zulks op straffe van een dwangsom van vijfhonderd gulden per dag zo hieraan niet wordt voldaan. Mr. F. van der Goot heeft als raadsman van „De Landbouw" aangevoerd, dat deze geen verplichting heeft tot levering van welke hoeveelheid melk dan ook en dat de melkinrichting handelt ter verdediging van de eigen belangen. De kwestie is maandag ontstaan, toen bleek, dat de melkfabriek niet bereid was aan de slijter tachtig liter melk meer dan normaal te leveren. De melkhandelaar zou deze hoeveelheid nodig hebben voor de bediening van die consumenten, die zich aan de sanering van de melkbezorging wensen te onttrekken. „In het vredige Haarlem woedt een kleine melkoorlog", zei mr. Scheurs in de aanvang van zijn betoog, waarna hij erop wees, dat enige jaren geleden reeds is ge tracht een sanering van de melkbezorging door te voeren. De raadsman stelde, dat niemand zich tegen een ordening kan ver zetten, als het grootste gedeelte van de vakgenoten meent, dat dit voor het vak het beste is. Hij zei, dat zijn cliënt zich momenteel ten koste van veel offers als vrije handelaar tracht te handhaven; naar de mening van de i-aadsman wordt de „strijd" tussen de vrije en sanerende slij ters eerlijk gevoerd. Spr. zei, dat de ver houding tussen de melkfabriek en de drie jaar geleden begon de heer Hoogen- dijk melk van de fabriek te betrekken: de afname van dertig liter per dag is sinds die tijd gegroeid tot 550 liter (volgens ge daagde tot ongeveer driehonderd liter per dag). Het niet-leveren van de gewenste hoe veelheid noemde de raadsman: een „dood steek in de rug", een onrechtmatige daad. Zijn mening grondde hij onder meer op de stelling, dat geen enkel bedrijf gewettigd is de levering van melk te weigeren, zulks ingevolge artikel twee van de zuivelver- ordening van 11 mei 1946, waarin staat, dat de melk op de gebruikelijke wijze moet worden geleverd. De woorden „op de ge bruikelijke wijze" zouden op de leverings plicht van de fabrieken wijzen. Nimmer is echter de hoeveelheid te leve ren melk in het geding geweest en „De Landbouw" heeft nooit aanmerkingen ge maakt op de stijging van de afname. „Het ziet ernaar uit, aldus de raadsman, dat de melkinrichting de „vrije handelaren" de handelaar steeds goed was geweest. Ruim nek wil omdraaien", waarna hij de presi dent vroeg, zijn cliënt tegen de maat regelen van de fabriek te beschermen. Nadat mr. Van der Goot enige opmer kingen had gemaakt over de organisatie van de melklevering, interrumpeerde de president met de opmerking: „Het is toch geen melk meer? Tiet is toch melkpoeder met water?" Mr. Van der Goot zei, dat nimmer tussen de inrichting en de slijter overeenkomsten waren gemaakt over de hoeveelheden te leveren melk. De slijter kan rekenen op levering van de normale hoeveelheden en bij verschil van inzicht hierover kan hij van leverancier verande ren. De raadsman van gedaagde achtte de verhouding tussen fabriek en slijter te allen tijde opzegbaar. „De Landbouw" levert aan de betreffende afnemer geen grotere hoeveelheden dan voor de sanering, omdat hierdoor moeilijkheden met de an dere afnemers zouden kunnen ontstaan. Men kan niet verlangen, dat de melk inrichting, waarbij slechts één vrije han delaar is aangesloten, hiertoe het risico neemt. Mr. Van der Goot meende, dat een be roep op de zuivelverordening niet opgaat, dat het betreffende artikel, waarin gespro ken wordt over „leveren van melk op de gebruikelijke wijze", zijns inziens betrek king heeft op de tijd en de plaats van af levering. Van een soort samenspanning om de vrije handelaar te dwingen aan de sanering van de bezorging mee te doen is geen sprake. Inplaats van het toedienen van „een doodsteek in de rug", waarmee mr. Scheurs de maatregelen van de melkfabriek had omschreven, zou de raadsman van ge daagde slechts willen spreken van: „Het uitsnijden van een verzwering met een operatiemesje". Spr. meende, dat geen on rechtmatigheid was gepleegd, daar geen contract is geschonden en de melkfabriek naar zijn mening rekening mag houden met de eigen belangen. Temeer daar de zuivelverordening niet zou zijn overschre den, vroeg mr. Van der Goot de eis niet ontvankelijk te verklaren en de vordering af te wijzen. In tweede instantie zei mr. Scheurs, dat de melkinrichting volgens de zuivelver ordening verplicht is melk te leveren, waarna de tegen-pleiter dit betwistte. De president merkte op, dat de maatregelen van de fabriek vermoedelijk door bang heid voor de sanerende slijters zijn inge geven. Uitspraak: dinsdag om elf uur- het tehuis enige nieuwsberichten opgeno men; voorts kan men in het blaadje korte artikelen over actuele onderwerpen, zoals over het Sinterklaasfeest, lezen. Morgen zullen de vluchtelingen worden hergegroepeerd, zodat zij hun eigen groepsleiders kunnen kiezen en ook wat betreft de keuze van de slaapkamer hun wensen kunnen kenbaar maken. Over de tewerkstelling zijn nog weinig gegevens bekend. Aangenomen wordt wel. dat het grootste gedeelte van de groep voorlopig in Haarlem ondergebracht zal blijven. Daar in het Hongaarse centrum nog plaats is voor ongeveer twintig vluchtelingen, be staat de mogelijkheid, dat na het derde transport nog een groep Hongaren in Haar lem zal worden ondergebracht. ADVERTENTIE HILLEOOM Diner- en Soirée- Dansant met div. attracties. TOT 4 UUR GEOPEND ft DANCÏNG BY CAN DIE (j LI GHT Naar wij vernemen is er een samenwer king in de vorm van een programmafusie tot stand gebracht tussen de Haarlemse Kunstgemeénschap (die nu ongeveer vijf tienhonderd leden telt) en de Volksuniver siteit voor Haarlem en omstreken, die met ingang van 1 januari 1957 van kracht wordt. De aan de leden van de Haarlemse Kunstgemeenschap toegezegde evenemen ten zullen in het programma van de Volks universiteit worden opgenomen. Arbeidersontwikkeling De groep Haarlem-noord van het instituut voor Arbeidersontwikkeling heeft zich uit gebreid tot ruim driehonderd leden. Daar om zal in overweging worden genomen binnenkort deze afdeling zelfstandig te ma ken. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit zal op 10 december in de Prinses Beatrix- school een contactavond worden gehouden met een gevarieerd programma. „De twee Truusjes zullen een nummer brengen van zang en accordeonmuziek. Loes Hundling en Arie Lorier zullen een voordracht houden. Drie aria's van Mozart zullen door Henk Noter ten gehore worden gebracht. Op 13 december wordt weer een lezing gehouden in de serie voor jonggehuwden en verloofden. Dit maal zal de financiële opzet van de huishouding worden behandeld. Een excursie naar de werkplaats lot her stel van antiek textiel zal vrijdag 14 decem ber plaats hebben. B. en W. van Haarlem hebben een aanbie ding voor het verstrekken van een geld lening van één miljoen gulden ontvangen, aan te gaan op onderhandse schuldbekente nis a pari tegen een rente van 4 percent met een looptijd van dertig jaar. Zij stellen de gemeenteraad voor de lening aan te gaan; de opbrengst zal dienen tot financiering van kapitaalsuitgaven. De lening zal op 1 juni 1957 worden aangegaan. Teneinde te kunnen voorzien in de be hoefte aan kasgeld voor de dienst 1957 vra gen B. en W. van Haarlem machtiging al naar gelang de behoeften zulks vorderen, gelden tijdelijk op te nemen. Wegens de huidige geringe mogelijkheden geld op lange termijn aan te trekken, komt het B. en W. noodzakelijk voor het op te nemen bedrag voor 1957 te stellen op het maxi mum toelaatbare, namelijk 25 percent van het jaarlijks budget zeventien miljoen gul den. De gouden medaille van het Olympisch waterpolotoernooi is gewonnen door Hon garije. In de beslissende wedstrijd versloe gen de Hongaren het Joegoslavische team met twee-een. Wachtverbod voor Velserenderlaan en deel Middenduinerweg Gedeputeerde Staten van Noordholland hebben voor de Velserenderlaan en voor de Middenduinerweg tussen de Velserender laan en de Duin en Kruidbergerweg te Santpoort een wachtverbod ingsteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1956 | | pagina 9