KOEN: IMPROVISEREN Kopje van Bloemendaal" bestaat een halve eeuw Bollen dieniet knipperen /j 11 fci Liederenavond door de bariton 9 Hans van der Leeuw Relatief meer werknemers in Haarlem georganiseerd dan in Nederland lUM 38 Examens Krantenkiosk Vijf mensen meer i Lijsters en Angorakat Naar Bolsv/ard Pasf op uw duiven Haarlemse softbalploeg „Pinksterkerk" in Heem stede te bezichtigen Vijftigduizend bezoekers aan „Plet Atoom" DONDERDAG 11 JULI 1957 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT Eén van de mooiste punten in het aan natuurschoon toch al zo rijke Bloemendaal, Het Kopje", bestaat deze zomer vijftig jaar. Een merkwaardig jubileum, want dit hoogste vrije duin, het Koningin Wilhelminaduin geheten, bovenaan de Hoge Duin en Daalseweg heeft in die halve eeuw een zeer bewogen historie gehad. Wie de moeite neemt de steile wenteltrappen te beklimmen, die leiden naar de uitzichttoren en zijn blik laat dwalen over het onvergelijkelijk schone panorama, dat daar geboden wordt, zal ruimschoots voor de moeite van het trappen klimmen beloond worden. Men heeft er een wijde blik over het ongeëvenaarde, fraai begroeide duingebied, met zijn hellingen en valleien. Veel is veranderd sinds er in 1907 de gezapige rust heerste van het ongerepte duingebied van Duin en Daal en de uitzichttoren van nu, in de bange oorlogsjaren 1940-1945 tot bunker herschapen en voor de Duitsers dienst doende als schieltoren, is nadat het oorlogsgeweld was verstomd gelukkig weer voor vreedzamer doeleinden bestemd en biedt de mens rust en ontspanning. Omstreeks 1907 was dit duingebied par ticulier bezit en behoorde toe aan de Bin nenlandse Exploitatie Maatschappij voor Onroerende Goederen te Haarlem. Al dik wijls waren er stemmen opgegaan dit hoogste duin van Nederiand (de oriënteer- tafel ligt ongeveer 51 meter boven de waterspiegel) eigendom van de gemeente Bloemendaal te laten worden. In de zo mermaanden van 1907 is de toenmalige eigenaresse met de ophoging van dit duin terrein begonnen en uit die tijd dateert „Het Kopje". De heer Maarten Vrij heeft in het Bioemendaals Weekblad van 7 sep tember 1907 een lans gebroken voor aan koop van dit duin door de gemeente en blijkbaar met succes, want in 1908 is het inderdaad in handen gekomen van de ge meente. De naam „Het Kopje" is ontleend aan „Die Koppies" in Transvaal (Boeren oorlog 1899-1902). Op 31 augustus 1910, op de dertigste verjaardag van Koningin Wil- helmina, werd aan Het Kopje de naam gegeven van Koningin Wilhelminaduin. Op 30 september 1910 had de feestelijke overdracht plaats van de oriënteertafel op het Koninginneduin aan de gemeente. Enige bestuursleden met hun dames van 't toenmalige „Bioemendaals Bloei" hadden zich voor die gelegenheid in het raadhuis rondom de tafel geschaard, waar anders de vroede vaderen zetelden. Het Kopje is ontstaan tijdens het burge meesterschap van jhr. A. Bas Backer (1907-1931). De oriënteertafel werd in 1926 overgebracht naar het Prinses Julianaduin in Aerdenhout (Aerdenhoutse Kopje) en vervangen door een oriënteertafel naar ontwerp van oud-wethouder A. Kool hoven, die van 8 juni 1916 tot 2 september 1919 wethouder van Bloemendaal is ge weest en die zeer veel voor het welzijn van de gemeente heeft gedaan. Bunker In de jaren 1940-1945 werd de oriën- teertafel verwaarloosd en omgebouwd tot een bunker door de Duitse weermacht. Daarna, in 1946, werd zij wederom ver bouwd tijdens het burgemeesterschap van jhr. mr. C. J. A. den Tex. Er is op de tegenwoordige uitzichttoren een gedenk plaat aangebracht, waarop de veelbe wogen geschiedenis van Het Kopje in I dichtvorm staat opgetekend. Wij laten hier de tekst van C. Boeschoten volgen: 1910-1926 Verankerd in wortel van heester en plant. door mensen verhoogd en lot uitzicht verkoren ?oo werd Ge, een heuvel uit stuifzand geboren, lot Duinkoningin van Kennemerland. I 1926-1940 ïranietmonument werd tot kroon U gewijd, Uw rijk, in de wazige einder omsloten, werd tot bontkleurig landschap dat zonovergoten of in regen vergrijsd rond Uw voet lag verspreid. 1940-1945 Uw kroon werd een bunker, een schakel gesmeed gesmeed In de keten van 's vijands machtige vesten, waarbinnen 't vertrapt Holland.s volk, dat niets restte dan de moed waarmee het om zijn vrijheid streed. 1946 Uw juk werd tot tempel der vrijheid herschapen, °P 't grav.w van Uw steenkap rees rood, wit en blauw, de vlag, waarvoor zij die ginds slapen stierven opdat niet Holland sterven zou. De bunker, vervaardigd van zwaar, ge wapend beton, is door Publieke Werken van Bloemendaal na de oorlog herschapen "i een uitkijktoren, met een wijd uitzicht over Kennemerland. In Haarlems Dagblad van 12 april 1946 lezen wij daarover: „De Dloemendaalse noodraad heeft op voorstel van B. en W. besloten de bunker, die de J-uitsers op Het Kopje gebouwd hebben, te veranderen in een uitkijktoren. De kos ten zullen f 8600 zijn, waarvan de Weder opbouw f 5250 voor zijn rekening neemt, «et raadslid W. C. Bier opperde het denk beeld het ongewijzigd als oorlogsherinne ring te bewaren, doch burgemeester Den lex wilde, dat het duin eerst weer veilig betreden kon worden". °P 13 juli 1946 is de uitkijktoren op het Dloemendaalse Kopje in gebruik genomen on op zondag 14 juli waren er alleen al 1300 bezoekers. Om wat eens de Duitse schiettoren was, zijn thans twee wentel- gappen gebouwd, die naar de eerste om- 'bop leiden en vanwaar men via een trap baar het hoogst gelegen platform kan ko ttien. Op de rand van deze toren is een Zoals Jan Makkes het panorama van het „Kopje" af zag. granietplaat aangebracht, met diverse pij len en opschriften. Ook de richting Londen is daarop niet vergeten, omdat wij van die kant in die bange oorlogsjaren de vrij heid verwachtten. Wie zich bovenop de uitzichttoren op de wandelgang bevindt en de blik beurte lings naar alle windstreken richt, wordt getroffen door het wisselend panorama met zijn vele facetten van natuurschoon, als zee, duin en bos, steden als Haarlem en Amsterdam, dorpen als Spaarndam, Santpoort en Bloemendaal, de silhouetten van schepen op zee, noordwaarts de voort durend oprijzende rookpluimen van het in de loop van die halve eeuw zo reusach tig gegroeide Hoogovenbedrijf en de pier van IJmuiden. Meer oostwaarts ziet men tal van dorpen in het groen verscholen liggen en vele torens met hun slanke sil houet oprijzen. Daar ligt tevens de Zaan met zijn talloze fabrieken. Naar het zuiden kijken wij over Haarlem met zijn toren spitsen en naar de Haarlemmermeer en heel in de verte kan men de Vechtstreek zien en soms bij heel helder weer vaag de contouren van Utrecht en zijn Dom toren. In het westen ligt het golvende duinlandschap met daarachter de Noord zee. Aan de ene kant dus de rust van duinen en zee, aan de andere kant het drukke le ven van de stad en de levendige industrie gebieden van Velsen en IJmuiden: al deze uiteenlopende schakeringen ziet de be zoeker, die zich de moeite getroost het jubilerende „Kopje van Bloemendaal" te beklimmen. De oriënteertafel, die van 1910-1926 op het Koningin Wilhelminaduin stond. Ten huize van de pianiste Miep van Luin in Heemstede liet zich dinsdagavond de bariton Hans van der Leeuw horen in een veelzijdig programma van aria's van Han del en Mozart, liederen van Schubert, Ba- dings en Van Delden en negro-spirituals, met medewerking van de gastvrouw. Van der Leeuw beschikt over een goed ge schoolde stem, die echter mijns inziens nog te weinig nuancering heeft voor het musiceren in een kleine ruimte. Hoewel hij zeker begrip voor de muziek en voor de tekst heeft, krijgt men wel eens dc in druk van een zekere matheid, een gebrek aan plastiek in de voordracht, dat trou wens een pendant heeft in een vrijwel volledige afwezigheid van mimiek van gezicht of handen, waarvan juist het be heerst toegepaste effect niet te onder schatten is. Het betreft hier immers een totaal bij het musiceren betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld de natuurlijke gebaren van een pianist tevens expressief van be tekenis kunnen zijn. Het duidelijkste sprak dit tekort in de eerste helft vermoede lijk zal de zanger, die immers al enige naam heeft door zijn medewerking in can tates en oratoriums, het hier niet mee eens zijn. Veel subtielere schakeringen vooral in de zachte tinten en een nog ster ker samensmelten van de woordklank met de toon lijken mij nodig voor het Italiaan se bel canto van Handel en Mozart en voor de intiemere melodieënvreugde van Schubert. Door het veel belangrijker aandeel van de pianopartij en de spitsere muzikale typering, die reeds in de melodie zelf ge geven ligt, vervielen in de moderne lie deren de genoemde bezwaren enigszins. De voordracht werd de zanger hier veel meer „in de mond gegeven" als het ware, hetgeen daar het hem, zoals gezegd werd, niet aan begrip ontbreekt de uitkomst aanmerkelijk boeiender maakte. Vijf negro-spirituals tenslotte werden zeker met overtuiging gebracht, maar ook hier stemde de iets te „gematigde" toon weinig overeen met de betekenis van deze primitief-religieuze noodkreten. Van der Leeuw, die zijn opleiding nog niet voltooid heeft, zal bij een verdere technische verfijning zeker nieuwe muzi kale mogelijkheden in zichzelf ontdekken en in zijn repertoire weten te realiseren. Hij had deze avond in Miep van Luin een toegewijde begeleidster. Sas Bunge In Haarlem is bijna 38 percent van de werknemers aangesloten bij één der drie grote vakcentralen. Hiermee ligt Haarlem iets boven het gemiddelde van het gehele land. Het Nederlands Economisch Instituut, aan welks kwartaaloverzicht van het eerste kwartaal van de gemeente Haarlem wij deze gegevens ontlenen, vermeldt namelijk voor het gehele land 36 percent aangeslotenen. Van een gechat aantal van 51.709 werkne mers in Haarlem zijn er 19.453 lid van een vakcentrale. Het NVV is in Haarlem de grootste vak vereniging 10.602 werknemers zijn er lid van. Dan volgt de KAB met 6.443 en het CNV met 2408 leden. De volgorde van grootte van deze vakcen tralen voor geheel Nederland is dezelfde als in Haarlem Het numeriek overwicht van het NVV voor het gehele land is echter min der groot dan dat voor Haarlem. Chr. vereniging „Zedenopbouw". De algemene vergadering van de Christelijke vereniging „Zedenopbouw" zal vrijdag 27 september in restaurant Brinkmann te Haarlem worden gehouden. In de middag vergadering zal dr. G. B. Mastenbroek, ze nuwarts, refereren over: „Vragen rondom de ongehuwde moeder-zorg". ■KM sHaBnf Amsterdam. Gemeente Universiteit. Kan didaatsexamen geneeskunde 2e gedeelte: F, H. B. Tuynman, Hilversum, E. Houttuin, Dja karta, G. E. Kropveld, A. Polk, R. S. Rene- man, A. C. Sundermeijer, mej. A. Tillema, mej H. L. Verhoef, P. v. d. Zwaag, allen Zwaag, allen Amsterdam; I. Tj. Oh (Sema- rang). Rotterdam. Nederlandse Economische Ho geschool: Kandidaatsexamen J. van den Bent, II. A. Aarsen en L. van Wijk, allen te Rotterdam. Doctoraalexamen: R. A. de Kroes Rotterdam, D. M. N. van Wensveen, Rotter dam, W. Nijs, Rotterdam; B. Schoonbeek, Amsterdam. Amsterdam. Vrije Universiteit. Doctoraal examen psychologie: C. Bitter, Leiden. Kan didaatsexamen psychologie: R. Fernhout, Zwolle (cum laude), P. J. Hebly, Wormer- veer, J. van Hummel, Bussum, A. M. Ver schoor, Apeldoorn. Kandidaatsexamen rech ten: F. letswaart, Hilversum, H. Lowei, Böarn.T. Raghoebar, Suriname, J. van Vie- gen, Rijswijk (cum laude)H. F. G. Somsen, Kampen, H. J. Q. Tichelman, Terneuzen. Amsterdam. Gemeente Universiteit. Doc toraalexamen biologie: mej. G. Röpcke en mej. M. H. Koning beide te Amsterdam. Doc toraalexamen Engels: mevr. A. v. d.' Mel- Harting, Amsterdam. Kandidaatsexamen En gels: mej. S. E. Poortman, mej. S. J. A. van 't Huilenaar en M. Onvlee allen 'te Am sterdam, N. J. Melder, Utrecht. Doctoraal examen muziekwetenschap, Ch. J. Maas, Bussum, Doctoraalexamen psychologie: H. Houman, Amsterdam. Kandidaatexamen eco nomie M. H. Zwaanswijk, Amsterdam. Be vorderd tot doctor in de letteren en wijsbe geerten op proefschrift getiteld: „Dostojev- skij, romancier", de heer J. v. d. Eng, gebo ren te Uitgeest. Amsterdam. (Gem. Universiteit). Bevor derd tot arts mevrouw M. A. C. Wijnperle- Oskamp, mej. D. H. Frenkel, mej. II. K. Lankamp en de heren H. J. R. Pastoor, V. J. Maas, N. van Eekelen, Tan Wie Tiong, R. N. E. van Walree, A. H. Weiner, J. E. Japikse, J. Bendien, J. A. F. van Hezik allen te Am sterdam, en H. B. Deitmers te Purmerend. Geslaagd voor het artsexamen 1ste gedeelte: mevrouw A. A. Scherpenisse-Jonker, mej. Th. M. J. van Eijden en de heren C. F. Boer- lijst J. M. Kamps, J. Pool, R. Enthoven, P. M. Snapper, A. E. Bouwer, B. C. Kagenaar, R. A. Altenpohl allen te Amsterdam, L. A. Scherpenisse. Hoorn en E. R. Coene, Haar lem. Rotterdam. Kandidaatsexamen economi sche wetenschappen: J. Zonne te Vlaardin- gen. Doctoraalexamen: L. Traas, Rotterdam. LEIDEN Gepromoveerd tot doctor in de rechtsgeleerdheid (cum laude), de heer Ko Swan Sik, geboren te Magelang, wo nende te Den Haag. Gepromoveerd tot doctor in de letteren en wijsbegeerte de heer J. W. Schoor te Noordwijk aan Zee. Geslaagd voor doctoraal Nederlands recht de heer J. C. van Munster van Heu- ven te Rotterdam. Geslaagd voor het doctoraal examen scheikunde, W. Dorst te Leiden, geologie W. A. W. Leeflang te Den Haag, biologie de heer C. A. W. Jeekel te Heemstede, kan didaats examen geschiedenis mej. E. Kamp te Bloemendaal. Haarlem. Voor het diploma „modinette" van de Stichting Vakopleiding Confectie- Industrie zijn geslaagd de dames: I. Dekker, R. van'Emmerik, B. Jans, A. Kamps, B. van Roode, N. v. d. Sluis, H. Steffens, T. Bakker, R. Born, A. Bruynen, T. Galj aard, N. Hui zing, C. Loerakker M. Weide en A. van Kes- teren allen te Haarlem. Overveen. Aan het Kennemer Lyceum te Overveen zijn geslaagd voor het eindexamen hbs a Swenny Bosman, Lies Cieremans, Ma rina Keller, Dick Kruysmulder, Peter van Maanen, Jozien Pel, Herman Peters, Jur Pluim, Elly du Pon, Helga Quaadgras, Rein Steensma, Geesje Tjassens Keizer, Hetty van Veen, Geertje van der Velden, Nita Walther. Afgewezen zes kandidaten. Utrecht. Mr. F. Stegeman te Utrecht is gepromoveerd tot doctor in de rechtsgeleerd heid op een proefschrift „Handelingsonbe kwaamheid van minderjarigen" Deze week staat Haarlem in het teken van het inter nationaal orgelconcours. Het is daarom, dat wij de man eens hebben opgezocht, die achter de schermen zoveel voor dit grote muziekgebeu- ren heeft gedaan, van de dag af, dat in 1951 de eerste orgel-improvisatiewedstrijd in Haarlem werd gehouden: de heer P. Koen, secretaris van de Commissie Interna tionaal Orgelconcours. De man, die „achter de schermen" heeft gewerkt en dat het liefst zou blijven doen, want hij schuwt in ge lijke mate publiciteit voor zichzelf, als hij publiciteit voor Haarlem en het orgel concours toejuicht en be vordert. Een stille wens van de heer Koen zal in 1951 in vervulling zijn gegaan, toen de Haarlemse wethouder van Onderwijs en Kunst zaken, de heer D. J. A. Ge luk, hem vroeg of hij secre taris wilde worden van de commissie, die de eerste toen nog nationale orgel- „wedstrijd" zou voorberei den. Want de man, die toen nog op het stadhuis hoofd was van de afdeling consu mentenkrediet en secretaris van de demobilisatieraad, was een fervent muziekmin naar. Zelf speelde hij alleen piano, maar alle muziek had zijn belangstelling en liefde. Daarbij was hij een geboren organisator, zodat de hem toegedachte functie moeilijk aan een geschikter iemand kon worden gegeven. Van organisator van improvisa tieconcerten werd de heer Koen zelf improvisator. Want er moest in die eerste jaren heel wat geïmprovi seerd worden en heus niet alleen door de deelnemers aan het orgelconcours. Om te beginnen moest men mo gelijke deelnemers vinden. Voorts moest propaganda gemaakt worden, opdat de deelnemers een dankbaar gehoor vonden en tenslotte moest een sfeer geschapen worden, die de basis zou kunnen vormen voor de op bouw van een orgelcon- courstraditie. Aan deze drie eisen heeft de commissie met haar secretaris zeker weten te voldoen. Het volgend jaar heeft de commissie aan drie compo nisten een opdracht gegeven voor de compositie van een orgelconcert. Dit waren de heren Anthon van dei- Horst, Henk Badings en Sem Dresden. Vervolgens werd gezocht naar contacten met het buitenland. „In die tijd had ik nauwe lijks gegevens", vertelt de heer Koen, „En nu beschik ik over een kaartenregister, waarin bijna vierduizend namen van organisten, com ponisten en orgelminnaars voorkomen. Zelfs achter het „ijzeren gordijn" heb ik or gelvrienden gevonden". Dat de heer Koen een ge boren improvisator is, bleek dit jaar weer eens, toen de organist Hector Zeo- li uit Buenos Aires af liet weten en in één week voor een vervanger moest wor den gezorgd. „Gelukkig had ik twee pijlen op mijn boog", zegt de heer Koen, zodat de vacature binnen de gestelde tijd kon worden vervuld door Uwe Röhl uit Slees- wijk. De kunst van het impro viseren staat in Nederland op een hoog peil. In het bui tenland wordt improvisatie vaak niet aan de conserva toria onderwezen, zodat de prijs hiervoor meestal door een Nederlander wordt weg gesleept. Er is de laatste tijd wel eens verondersteld, dat er binnenkort geen kandi daten meer voor de impro visatiewedstrijd gevonden zouden kunnen worden, maar deze mening wordt door de heer Koen niet ge deeld. „Ik geloof juist, dat het improvisatie-onderdeel van het concours stimu lerend werkt", meent hij. Later is de commissie er toe overgegaan geen op drachten meer te verstrek ken, maar een prijsvraag uit te schrijven. „Dit jaar waren er 56 inzendingen, maar volgend jaar hoopt de com missie weer een opdracht te verstrekken. Dit keer aan een buitenlands componist voor het componeren van een concert voor orgel en orkest". Tenslotte komt de heer Koen nog te spreken over de Haarlemse Zomeracade- mie voor orgel, die dit jaar voor de derde keer wordt gehouden. „Het is jammer", meent de secretaris van de commissie, ,dat er zo weinig Nederlanders aan deel nemen. Wij hebben meest buitenlanders en ik krijg soms wel eens de indruk, dat de Nederlanders menen niets meer te kunnen leren". Mocht dit al zo zijn, dit geldt zeker niet voor de heer Koen zelf, die van zijn moeilijke, maar aantrekke lijke taak nog immer leert. Tot heil van Haarlem en het orgelconcours. kwam na enkele dagen af wezigheid fladderend terug bij de eigenaar. De oorzaak van dat gebrekkige vliegen was gauw genoeg opge spoord: men had de vleugels van het dier met plastic band omwonden. Een en ander moet in de omgeving van de Brouwerskade zijn gebeurd. Vraag: wat had een dergelijke „aardigheid" nu voor zin? De heer J. C. Smit voor voetbalvrienden beter be kend als de Kick Smit, die 29 keer de Nederlandse kleuren in een interland wedstrijd heeft vertegen woordigd die sinds enige tijd een krantenhal exploi teert op de Krocht in Haar lem, heeft aan het begin van deze maand de krantenkiosk bij het V.V.V.-gebouwtje van Haarlems Bloei" op het Stationsplein overgenomen. De heer Smit is van plan daar in de naaste toekomst buitenlandse kranten en tijdschriften te gaan ver kopen. Nu worden er door de dochter van de heer Smit reeds Nederlandse kranten verkocht. Ook zal de kiosk binnenkort van een nieuw verfje worden voorzien ^n het ligt zelfs in de bedoe ling, dat er, als de zaken goed gaan, in de verdere toekomst een moderner kiosk, die geheel aan de eisen der tijd zal zijn aan gepast, zal verrijzen. ^iiiiiii Jonge lijsters, die een werk plaats in en uit trippelen en door hun ouders van voedsel voorzien worden, in de on middellijke nabijheid van drie mensen en een grote, statige Angora-kat, vormen een niet alledaags beeld. Men kan dit tafreeltje ga deslaan in de schilders- en reparatiewerkplaats van de h^er A. de Jager, Zijlweg 141. De heer De Jager had on der-de waranda achter zijn huis een korfje laten aan brengen zonder veel hoop te hebben, dat daar ooit nog eens vogels in zouden broe den. Toch gebeurde dat in dit voorjaar: een lijsterpaar koos het mandje uit als nestel plaats en het duurde niet lang, of er kwamen twee jonge lijsters tevoorschijn, die, toen zij de eerste wanke le wiekslagen konden uitvoe ren, naar de werkplaats van de heer De Jager vlogen. Daar zijn zij sindsdien ge bleven, ondanks de aanwe zigheid van de Angarokat. die de grote vogels op hun vlucht lui nakijkt. De heer De Jager heeft om de jonge ge vogels een soort volière gebouwd: „Niet zozeer voor mijn eigen kat, maar voor de katten van de buren", zegt hij. Hij wil de jonge lijsters houden en hoopt, dat de ouden het volgende jaar weer bij hem zullen nestelen. Het Haarlems Jeugdthea ter, dat door de hitte zo'n tegenslag heeft gehad met zijn nu tot oktober uitge stelde voorstelling voor het sanatorium Hoog-Laren. gaat zaterdag 13 juli naar Bolsward om daar ten bate van hetzelfde sanatorium te spelen. Kees Manders en Zwarte Riek zijn ook van de partij. Illllllllll De Haarlemse Dierenbe scherming toont zich ook bezorgd om het lot van onze gevleugelde en gevederde vrienden. Zo signaleert het bestuur nu een ergerlijk ge val van dierenmishandeling, dat zich kort geleden heeft voorgedaan. Een moederduif Volgens het Nederlands Economisch Instituut uit Rotterdam is de bevolking van Haarlem in het eerste kwartaal van 1957 met vijf personen toegenomen. Voor wie hieraan mocht twijfelen, zij hier vermeld, dat het N.E.I. een zeer se rieus instituut is, dat zich bij voorkeur bezig houdt met het verzamelen en uit werken van statistische ge gevens. En wie mocht zeg gen, dat aan de hand van statistiek alles te bewijzen is, krijgt ten antwoord, dat de cijfers er niet om liegen. Dit lage cijfer is ontstaan, doordat het vertrekover- schot in de gemeente nog altijd zeer hoog is en het ge boorte-overschot angstwek kend dicht benadert. Zo was er in het eerste kwartaal 1957 in Haarlem een ge boorte-overschot van 307 mensen, maar een vertrek- overschot van 302 personen, zodat de bevolking maar met vijf mensen is uitge breid. Op deze wijze voort gaande duurt het nog wel even voordat de 200.000 is bereikt. Of dit betreurd moet worden is echter een andere zaak. Vp ijr J; X m j.V- Hier is dan de derde af levering van de serie ge dragsregels, die toegepast moeten worden bij het na deren van een met „zuur ballen" beveiligde voetgan gersoversteekplaats. Op de op het plaatje ge schetste plaats, waar ver keerslichten zijn, wordt de beschermde voetgangers oversteekplaats aangeduid door een zebra en aan weerszijden een oranje bol, die op andere plaatsen wèl, maar hier geen knipperlicht uitstraalt. De bestuurder van de auto op de voor grond mag bij groen licht naar rechts afbuigen Daar komt hij echter in conflict met de voetgangers, die mo- lllllllillllllllllllllllllll gen oversteken, omdat het rij verkeer daar stopt voor het rode licht. Het is bij zo'n afbuigende manoeuvre on vermijdelijk, dat de voet gangers gehinderd worden. Zij mogen echter door het rij verkeer niet in gevaar worden gebracht. Het rij- verkeer moet hierbij de uiterste voorzichtigheid in acht nemen. In dit geval kan gespro ken worden van een samen spel tussen voetganger en automobilist: de voetganger moet rekening houden met afbuigend verkeer en dit moet zich tegelijkertijd zo veel mogelijk richten op hem. Illllll^ Op het terrein van de Haarlemse voet balvereniging EDO, welk terrein voor dit doel belangeloos beschikbaar is gesteld door deze vereniging, zal dinsdag 16 juli des avonds om zeven uur de stedenwed- strijd Haarlem tegen Amsterdam worden gespeeld. De komende strijd wordt als de officiële stedenontmoeting van dit seizoen aange merkt, zodat een Amsterdamse ploeg tegen een zo sterk mogelijk Haarlems team zal moeten aantreden, welk negental als volgt is samengesteld: Werpster: T. van Slooten (HCK). Achtervangster: R. Nijssen (Pin- guins). Eerste honk: T. Andrea (HHC). Tweede honk: F. van Veen (Schoten). Der de honk: L. Burger (Pinguins). Korte stop: B. van Beymerwerdt (IICK). Linksvëlder: P. Reyinga (Pinguins). Midvelder: E. Hof- stra (HHC). Rechtsvelder: J. Honing (HCK). Reserves: D. de Vries (TYBB); H. Boerendans (Schoten); R. Groenewoud-De Haas (HHC); E. ter Meulen (HHC) en R. Rab (HHC). De onlangs in gebruik genomen nieuwe Gereformeerde kerk aan de Camplaan in Heemstede, de „Pinksterkerk" zal dins dagavond 16 juli van acht uur af geopend zijn om alle belangstellenden gelegenheid te bieden, het bedehuis te bezichtigen. On getwijfeld zal vooral de grote voorwand, die geheel is samengesteld uit beton en gekleurd glas en het Pinkstergebeuren voorstelt, dan de aandacht van de bezoe kers opeisen. Woensdag is de vijftigduizendste bezoek ster de tourniquettes van „Het Atoom" op Schiphol gepasseerd. Het was mevrouw M. Knibbe-Leistra uit Rijk (Haarlemmermeer). Mevrouw Knibbe in gezelschap van haai man, die in Rijk een boerenbedrijf exploi teert en landpachter van Schiphol is en van haar tienjarig dochtertje Marijke. Hoewel het gezin vlak bij Schiphol woont brengt het zel den een bezoek aan de luchthaven, „want we leven midden in het luchthavenbedrijf en zien vliegtuigen genoeg", zei mevrouw Knibbe, „De kleine Marijke wilde zo graag naar „Het Atoom" en omdat wij deze ten toonstelling toch ook wel graag wilden zien, hebben wij er deze middag voor uitgetrok ken". Namens het stichtingsbestuur bood de heer C. P. G. van den Handel de 50.000ste be zoekster bloemen en het boek „Het Atoom" (van Leonard de Vries) aan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1957 | | pagina 13