Vlees hooit erbij Evacuatiedrang blijft krachtig ondanks velerlei stagnatie WORST en SPEK De repatriëring uit Indonesië Velen niet gelukkig met overstappen in Singapore Amsterdamse Beurs Bagagecontrole9 jj MAANDAG 6 JANUARI 1958 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 6 Haags stadsvuil niet meer naar Drente Netnummer voor Utrecht gewijzigd in K 30 Incident tijdens viering van Amsterdamse UIT STAD EN STREEK „burgerdag" Inbraak bij „Noord-Holland" Elsa Maxwell noemt de Romeinen barbaren „Scholenbouw gelijkstellen met woningbouw" Motie van Onderwijzers' vereniging Jan Retel niet meer bij „Haagse Comedie" Alcoholisme Geen kwartaalrapport meer over de werkloosheid Eerste-KamerUd vraagt W3 de regering niet praten niet Indonesië? Argentijns elftal tegen stadsploeg Amsterdam Damclub Zaandam geplaatst voor finale eerste klasse Hoe 't ook zij Venezolaanse pers tart president Jimenez Rivière sportman van het jaar in Frankrijk ZAMDWOCmT Gesprek over oprichting van Volksmuziekschool HILL1GOM Wandelrit van motorclub Scheepvaart (Van onze correspondent in Djakarta) Er is nog steeds een niet te stuiten drang onder de Nederlanders in Indonesië dat land te verlaten. Dit vernamen wij van de zijde van de organisatie, belast met de evacuatie. Het aantal évacués dat repa- triëert op een voorschot van de Neder landse regering is nog steeds zo groot, dat men de stroom nauwelijks kan verwerken. Niettemin is een aantal voor de evacuatie van Nederlanders gecharterde schepen niet-volgeboekt uitgevaren. Dit is geen ge volg van een verminderde belangstelling om naar ..huis" te gaan, maar er zijn ver scheidene factoren, die momenteel de eva cuatie ongunstig beïnvloeden. In de eerste plaats staat men kritischer tegenover de wijze van evacuatie dan in het begin van de vorige maand, toen men elkaar verdrong om Indonesië te verlaten. Verder zijn er moeilijkheden met het transport van het binnenland naar Tand jong Priok, Tandjong Perak en Belawan. Ook de geringe soepelheid, die wordt be tracht bij het uitreiken van uitreisvisa'! en het huisvestingsprobleem in de haven plaatsen van inscheping stagneren het vertrek der Nederlanders. Bovendien is het onmogelijk, dat de evacuatie-organi satie binnen enkele weken is uitgegroeid tot een foutloos functionerende instantie. Een voorbeeld van een kritischer instel ling ten aanzien van de wijze van evacu atie, is de verminderde bereidheid gebruik te maken van schepen, die de repatriëren- den eerst naar Singapore brengen, waar zij in doorgangskampen worden gehuis vest in afwachting van verder transport naar Nederland. Men voelt er weinig voor zich tweemaal te moeten inschepen, eerst in Indonesië en vervolgens nog eens in Singapore. Men geeft dan ook de voorkeur aan een schip, dat direct naar Holland gaat. Vooral de Euro-Aziaten beschouwen het verblijf in Singapore als zeer onaangenaam. Zij vre zen dat zij van Singapore hun reis per vliegtuig zullen moeten voortzetten, met als gevolg dat zij het meeste van hun wei nige eigendommen moeten achterlaten, die dan later per schip volgen. Ook zijn er Nederlanders die een toe lage hebben in buitenlandse valuta, een „deviezenpakket". Na een ononderbroken verblijf in Indonesië hebben zij het recht hun passage in rupiahs te betalen. Maar wanneer het eerste deel van de reis slechts tot Singapore gaat, moeten zij de rest in buitenlandse valuta betalen, waardoor zij voor hun reis van Singapore al afhanke lijk zijn van de voorschotregeling van de Nederlandse regering. Personen in Oost-Java moeten boven dien toestemming hebben van de militaire commandant om hun bezittingen mee te mogen nemen. Wanneer zij die toestem ming niet op tijd krijgen, moeten zij hun passage op het laatste moment afzeggen. Hetzelfde is het geval met de uitreisvisa's. Ongeveer honderd passagiers, die hadden geboekt voor de „Waterman", waren niet op tijd aan boord omdat zij onderweg waren opgehouden. Op het laatste ogen blik heeft men alles in het werk gesteld om de lege plaatsen aan te vullen. Als gevolg van de sluiting van de Ne derlandse consulaten zijn er ernstige moei lijkheden in de organisatie van de ecacu- atie. In veel steden moet één man al het werk verrichten. Deze stand van zaken in aanmerking ge nomen, kan het als geslaagd worden be schouwd, dat vorige week alleen per schip reeds 2000 évacués Tandjong Priok kon den verlaten. Vier schepen, de „Roma", „Himalaya", „Grote Beer" en „Zuiderkruis", zullen in de komende weken de evacuatie voortzet ten. De laatste twee schepen zullen de pendeldienst op Singapore verzorgen. Vanmorgen kort na acht uur is het door B. en Wwillen verbrandings installatie van 22 miljoen laten bouwen B. en W. van DenHaag hebben de ge meenteraad voorgesteld een vuilverbran dingsinstallatie te bouwen op het terrein van de eemeentelijke reinigingsdienst. De n.v. Vuilafvoer MaatschapDij „V. A. M." heeft namelijk het sinds 1932 bestaan de contract inzake de afvoer van het Haagse stadsvuil naar Drente oer 1 maart 1962 opgezegd. Zij wil wel ondeihandelen over een nieuwe overeenkomst, maar B. en W. zijn van oordeel, dat volgens de nieuwe voorwaarden, die door de V.A.M. voor de nieuwe overeenkomst worden ge steld, voortzetting van de vuilafvoer via de V.A.M. na 1 maart 1962 een we! bijzon der kostbare aangelegenheid zou worden. De totale bouwkosten van een vuilver brandingsinstallatie, berekend naar het loon- en prijspeil per 1 januari 1958, wor den geraamd op f 22.100.000. De exploitatie begroting geeft een totaal aan lasten van 2.127.000 en aan baten een totaal van 1.172.000, zodat door de gemeente zal moeten worden bijgedragen 955.000. De kosten van vuilafvoer door de V.A.M. zullen in het tijdvak van 1 maart 1962 tot 1 maart 1963, eveneens uitgaande van een totale hoeveelheid van 135.000 ton vuil, op f 1.333.000 komen. B. en W. concluderen dat een vuilver brandingsinstallatie het voordeel heeft, dat door gebruikmaking van de vrijkomen de warmte 36 miljoen kwh. elektrische energie per jaar kan worden geprodu ceerd, hetgeen een kostenbesparing voor de gemeente betekent van rond 850.000 gulden per jaar, berekend over een periode van veertig jaar. B. en W. adviseren dan ook een installatie te bouwen, waardoor de vuilverbranding voor tenminste 40 jaar zal zijn verzekerd. Met ingang van 15 januari wordt het netnummer van het telefoonnet Utrecht, ook voor aangeslotenen van het telefoon district Haarlem, 030, zodat dan voor ver bindingen met de stad Utrecht 030 inplaats van 03400 door deze aangeslotenen dient te worden gekozen. de regering voor het vervoer van évacués uit Singapore gecharterde BOAC-vliegtuig „Antiope" op Schiphol aangekomen. Aan boord bevonden zich 55 pasagiers, onder wie 25 kinderen en een baby. Op Schiphol kwamen zaterdagmiddag na een lange onwennige reis van vier dagen en nachten 35 honden en 3 katten aan. Zij zijn de eerste van de waarschijnlijk nog vele honden en katten, die de Nederlandse évacués niet in Indonesië wilden achter laten en die met grote kosten voor baas of bazin uit de warme archipel helemaal per vliegtuig naar het koude Nederland reizen. Nieuws in het kort Nadat onlangs van communistische zijde op B. en W. van Amsterdam kritiek was uitgeoefend op het toen bekend ge maakte programma van de hoofdstedelijke „burgerdag", heeft zich op zaterdagavond in „Bellevue" aldaar tijdens de viering van deze burgerdag een klein incident voorgedaan. Toen het gemeenteraadslid mr. C. van Rij zijn aangekondigde rede over de Hon gaarse opstand begon, stonden enkele 23- jarige burgers in de zaal op en begonnen op luide toon te protesteren. De organisa toren hadden gewaarschuwd door de eerder aan het gemeentebestuur gerichte schriftelijke protesten op deze interrup ties gerekend. Terstond schoten enkele rechercheurs in burger toe, die de protes terende jongelui aanmaanden, zich kalm te houden. Toen dezen dit advies negeer den, werden zij uit de zaal verwijderd. Mr. Van Rij hield vervolgens zijn rede en sprak onverstoord door toen met de regelmaat van een klok telkens uit ver schillende delen van de zaal groepjes van drie, vier nieuwe stemgerechtigden de monstratief opstonden en de zaal uitwan delden. Niet zodra had mr. Van Rij zijn rede beëindigd of een jongeman met een papiertje in zijn hand spoedde zich naar het podium en wilde dit beklimmen. Ook hij werd verwijderd. In totaal verlieten enkele tientallen on tevredenen de zaal. Zij wachtten op de gang totdat ook de journaalopnamen van de Hongaarse vrijheidsstrijd vertoond wa ren en kwamen toen weer binnen. Het was voor de eerste maal dat Amster dam zijn burgerdag gecentraliseerd vier de. Ongeveer 500 Amsterdammers, die of wel juist 23 zijn, dan wel deze leeftijd spoe dig zullen bereiken en dus dit jaar voor het eerst mogen stemmen, waren in „Bel levue" bijeengekomen. Bijna allen had den een introducé meegenomen, zodat de zaal met ongeveer duizend mensen geheel vol was. Mr. A. de Roos, loco-burgemeester, ver telde hun, dat er in de hoofdstad dit jaar 24000 nieuwe stemgerechtigden zijn en dat ongeveer tien procent, dus 2400, op de uit nodiging voor deze bijeenkomst hadden ge reageerd. Helaas is er geen enkele zaal, die dit aantal kan bevatten. „Als u straks voor de eerste keer uw stembiljet invult, bedenk dan wel, dat miljoenen in andere delen van de wereld dit recht missen" zei mr. De Roos onder meer. Er werden journaalopnamen uit Hitiers „Derde Rijk" en filmopnamen uit het be gin van onze eeuw, afkomstig uit het film museum, vertoond. Chiel de Boer trad op als conférencier. Het feest werd met een bal besloten. Van zaterdag op zondag is in°ebroken in de Chemische fab-k ..Noordholland" aan de Pijpkade te Reverwiik. waar onbe kenden een deur hebben geforceerd. Hierna zijn enkele bureaux en de brand kast geforceerd. Er wordt 1 2000 a 3000 vermist. Van de daders onth^'-' elk spoor. x Dezelfde nacht werd een Volkswagen ontvreemd ten nadele van de heer H. G. G. uit Beverwijk, die op de Wijkermeerweg fop slot) gcnar'rcprd was. De affaire-Calias Extra krediet. Het indertijd door de Haarlemse raad toegestane krediet van f 2.550.000 voor de bouw en inrichting van het 50 KV-onderstation in Haarlem-Zuid ir, niet toereikend gebleken. Daarom vra gen B. en W. de raad een aanvullend kre diet van f 130.000 te verstrekken. Inbraak. Zaterdagavond is er inge broken in een huis aan de Brederode- straat in Haarlem. Uit de linnenkast in de slaapkamer wordt een geldkistje met een bedrag van ongeveer honderd gulden ver mist. De inbraak werd ontdekt door de negentienjarige dochter des huizes. Aanrijding. Zondagmiddag omstreeks half vier zijn op de Busken Huetlaan in Bloemendaal twee personenauto's met elkaar in botsin'g gekomen, omdat een van de wagens geen voorrang verleende. Beide auto's werden licht beschadigd. Autobus in berm. Zondagmiddag om half vier is een autobus in Vogelenzang tijdens een uithaalmanoeuvre naar rechts bij het passeren van een andere autobus in de berm weggezakt. De passagiers moesten de bus verlaten en werden met een andere bus verder vervoerd. Om streeks vier uur werd de bus door een in middels gearriveerde werkbus van de NZH uil de berm getrokken waarbij ook de directeur van de NZHVM, de heer J. J. Jurrissen. aanwezig was. De bus werd aan een spatbord en een koplicht licht be schadigd. Elsa Maxwell, een Amerikaanse jour naliste, die in uitgaanskringen in de Ver enigde Staten grote bekendheid geniet, heeft in een interview met Marcus Milne „columnist" van de Londense „Sunday Graphic" het opei-apubliek van Rome de schuld gegeven van de berucht geworden mislukking van vorige week donderdag, toen Maria Meneghini Callas na de eer ste akte van „Norma" van Bellini onver wacht retireerde. „Die Romeinen zijn bar baren", aldus Elsa Maxwell. „Ik zal u vertellen wat er gebeurd is. 's Ochtends voor de voorstelling was Maria licht ver kouden, maai zij wilde doorzetten. De dokters zeiden dat ze het kon doen. Ze zong de hele eerste akte van „Norma", met onder andere een heel moeilijke aria. Het was prachtig. Toen ging ze terug naar haar kleedkamer en viel flauw. Ik ging naar haar toe. Ze was ziek. Ze had niet eens de kracht om op het podium te gaan staan en de mensen te vertellen wat er gebeurd was. Maar desondanks ging de operadirecteur drie kwartier lang ook niet het podium op. Iedereen vindt haar een groot artieste, behalve deze barbaarse Ro meinen", aldus Elsa Maxwell. Anita Cerquetti heeft zaterdagavond de rol van Maria Meneghini Callas gezongen in de opera „Norma" van Bellini. De 26-jarige buiten Italië vrijwel onbekende sopraan, kreeg van het talrijke publiek een dave rende ovatie toen zij op het toneel kwam, en na haar zingen van de beroemde aria „Casta Diva" barstte een ovatie los, die twee minuten aanhield en het tijdschema in de war stuurde. Rudolf Bing, de directeur van de „Me tropolitan Opera" van New York, heeft zaterdag in New York de veronderstelling geuit, dat de moeilijkheden van de so praan Maria Meneghini Callas in Rome haar optreden in New York aan de „Met", niet zullen beïnvloeden. Zij is ge contracteerd voor een eerste voorstelling op 6 februari, de openingsvoorstelling van het seizoen. „Wij zien haar optreden aan de „Met" met vreugde tegemoet", zei hij. Met algemene stemmen hebben de vijf honderd aanwezigen ter algemene verga dering van de Nederlandse Onderwijzers vereniging in Amsterdam een motie van het hoofdbestuur aangenomen waarin er met klem bij de regering op wordt aange drongen meer en sneller bouwvolume toe te staan voor de verschillende takken van onderwijs. In de motie wordt gezegd dat het wettelijk voorgeschreven onderwijs in de lichamelijke oefening dikwijls onmoge lijk is, omdat bouw van gymnastiekloka len niet wordt toegestaan. Hoewel de mo tie erkent dat op de begroting voor 1958 aanmerkelijk hogere bedragen zijn uitge trokken dan voor het voorafgaande jaar, wordt niettemin vastgesteld dat de scho lenbouw steeds achter blijft bij de woning bouw. „De schade die het onderwijs door deze gang van zaken lijdt, zal zich in de toe komst stellig wreken", zo zegt het hoofd bestuur. Geëist werd dat de scholenbouw met de woningbouw zou worden gelijk gesteld. Het voorstel van de afdeling Amsterdam om te ijveren voor verbetering van de salarissen van kleuterleidsters, werd eveneens met algemene stemmen aan vaard. De acteur Jan Retel maakt met ingang van heden geen deel meer uit van de „Haagse Comedie". >CCO^CCCOCOCOCOCOCOCCCOCCOCOCOX>CCOCCCCOCCCOCCCCCCCC<X' WARSCHAU (Reuter). Volgens ge- publiceerde officiële statistieken beste- j den de Polen meer geld aan wodka dan aan wat dan ook anders. In de eerste 8 negen maanden van het afgelopen jaar 0 werd gemiddeld 452 zloty (ongeveer 68 f guldenper persoon voor wodka uitge- geven. (Een Poolse arbeider verdient gemiddeld 1.400 zloty - omstreeks 225 gulden - per maand). I- De hoeveelheid alcoholhoudende 8 drank, die er in genoemde periode in 'f totaal werd geconsumeerd, was vijftien p miljoen liter méér dan in de overeen- 6 komstige periode van 1956. Het aantal 8 aanhoudingen wegens dronkenschap of p wegens misdrijven, in dronkenschap be- p gaan, steeg met ruim. 23 percent. De secretaris van de Poolse commu- p nistische partij, Gomoelka, heeft er in p zijn nieuwjaarsrede bij de bevolking op p aangedrongen, dat zij minder geld uit- geeft voor drank en meer spaart voor p een eigen woning. (In Warschau kost pi een flat honderdduizend zloty of ruim g 15.000 guldênp 3-3%% Nederl. '47 3 Nedl 1962/64 A. K. U Calvé Delft Van Gelder Zonen K. N Hoogoven? Nederl. Ford N Kabelfabriek gew Philips Gloeil pref Philips Gloeil Unilever Wilton Feyenoord Dordtsche Petrol Kon. Petroleum Billiton A'dam Rubber K. L. M Holl. Amet. Lijn K. N. S. M N. Scheepv. Unie v. Nievelt Goudr Phs. v. Ommeren H. V. A Verg. Deli Mijen Amsterd. Bank Nat. Handelsbank Ned. Handel Mij. Rotterd. Bank Twentsche Bank. Anaconda Copper Bethlehem Steel U. S. Steel General Motors 5hell Union oiHewat.er Vorige koers Slotkoers vrijdag 8415/.« 89 147 237 166 240 176 228 231'/s 140 310% 199 73014 146.20 166 40% 97.50 138'/: 130 106% 145 199% 85' 56% 191 73 140% 156 152 42% 37 52 3318/i« 66 20% Heden 13.45 uur 84% 89,s/i» 149 237 168 240 175 228 235 140 318 202 734 147.30 170 40% 99 139 130% IO6V2 145 199 86 57 191 73 140% 157 152 43 38 52% 35% 64 21 Op last van de Directeur-generaal voor de Arbeidsvoorziening hebben de districts bureaus voor de arbeidsvoorziening de ver strekking aan de pers van kwartaalrap porten over de fluctuaties op de arbeids markt moeten staken. De officiële moti vering luidt, dat genoemde bureaus hun werkzaamheden onder de druk der om standigheden zoveel mogelijk moeten be perken. Van bevoegde zijde kregen wij het vol gende commentaar op dit bericht: De zeer krappe bezetting van de districtsbu reaus liet niet meer toe, dat men met in gang van het nieuwe jaar dit zeer tijdro vende werk op de oude voet zou kunnen voortzetten. Er werden tot dusverre ge detailleerde staten en uitgebreide analy ses opgesteld, hetgeen hoge eisen stelde aan het apparaat, dat al sinds enige tijd was ingekrompen. Bovendien was het ef fect niet zodanig, dat men dit werk per se zou moeten voortzetten. Wanneer de ge gevens gereed voor publikatie waren, be vatten zij in feite al oud nieuws, dat reeds door nieuwe ontwikkelingen was achter haald. De gebruikelijke maandelijkse pu- .blikaties van het ministerie van Sociale Zaken over de stand van de arbeidsmarkt, die veel recenter nieuws bevatten, blijven normaal voortgang vinden. De maatregel staat in geen enkel ver band met de toeneming van de werkloos heid. Van overheidszijde wenst men vol strekt geen struisvogelpolitiek te volgen ten aanzien van de werkloosheidsproble men, maar men wenst ook geen „schrik- effecten." Wanneer in bepaalde streken de werkloosheid toeneemt, dan betekent dit geenszins een norm voor het gehele land. De maatregel is van zuiver interne administratieve aard en houdt geen ver band met de gevolgen van de bestedings beperking voor de arbeidsmarkt. Het Eerste Kamerlid mr. dr. J. in 't Veld (P.v.d.A.) heeft aan de minister van Bui tenlandse Zaken de volgende vragen ge steld: Is de regering niet van oordeel, dat zij hoezeer de door de Indonesische rege ring gebruikte methoden tot verwezen lijking van haar wensen afkeuring ver dienen toch niets mag nalaten om ver dere verslechtering van de Nederlands- Indonesische verhoudingen tegen te gaan en tot normale betrekkingen te komen? Is de regering voorts niet van oordeel, dat zij overeenkomstig haar verklaring in de Tweede Kamer van 23 december ondanks alles nog immer tot besprekingen met de Indonesische regering bereid *e 'zijn het zo spoedig mogelijk aanknopen van besprekingen bevorderen moet? Is de regering verder niet van oordeel, dat zij in de lijn van haar nota van 21 februari 1956 aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties na de opzegging door Indonesië van alle R.T.C.-overeen- kmosten en na de behandeling van de kwestie-Nieuw Guinea in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarbij bemiddeling van de secretaris generaal van de V.N tot oplossing van het Nederlands-Indonesisch geschil over Nieuw-Guinea ter snrake werd ge bracht, en haar nota van 23 december aan de secretaris-generaal van de V.N. betref fende de thans gevoerde vijandige cam pagne tegen Nederlandse onderoanen en hun ondernemingen en particuliere bezit tingen goed zou doen de bemiddeling van de secretaris-generaal van de Ver enigde Naties in te roepen om tot een ge sprek met de Indonesische regering te komen? Tenslotte vraagt mr. In 't Veld of de regering bereid is. indien zij tegen zoda nig beroep op de secretaris-generaal van de V.N. overwegende bezwaren koestert, mede te delen, langs welke andere weg zij zich voorstelt zo spoedig mogelijk tot een gesprek met de Indonesische regering te komen. (Van welingelichte zijde wordt verklaard dat er geen enkel verband bestaat tussen het stellen van deze vragen en het feit. dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Hammarskjoeld, vorige week in een persconferentie heeft verklaard, zich van alle commentaar over Indonesië te willen onthouden om geen schade toe te brengen aan eventueel bestaande moge lijkheden om zijn bemiddeling te verlenen. Naar wji vernemen zal on 27 of 29 mei het Argentijnse voetbalelftal, dat dan op weg is naar de wereldkampioenschappen In Zweden, in het Olympisch stadion in Amsterdam onder de naam „Buenos Aires" tegen het Amsterdamse elftal uitkomen. De wedstrijd is reeds vastgesteld op 27 mei, maar omdat op die dag de gemeente raadsverkiezingen in Amsterdam worden gehouden zal de afdeling Amsterdam van de KNVB proberen de wedstrijd te ver schuiven naar 29 mei. Mocht dat niet ge lukken dan speelt men in ieder geval op 27 mei. Ook enige jaren geleden heeft een Am sterdams voetbalelftal tegen een landen ploeg gespeeld, die deze ontmoeting in het schema van de voorbereiding voor de we reldkampioenschappen had opgenomen. Het betrof toen het Hongaarse elftal, dat onder de naam „Boedapest" in het Olym pisch stadion aantrad. Damclub Zaandam, in 1954 uit de hoofd klasse gedegradeerd, heeft beslag gelegd op de kampioenstitel eerste klasse dis trict Zaanstreek. Door dit resultaat is de weg gebaand voor herovering van het hoofdklasseschap. De aanvang van de fi nale wacht nu nog op de kampioen van het district Noordhollands Noorderkwartier in welke afdeling nog een wedloop gaande is tussen Damlust en Texel. Het district Kennemerland wordt vertegenwoordigd door het tweede tiental van de Haarlem se Damclub. W.D.C. werd kampioen van het district Amsterdam. ADVERTENTIE Nu stevige kost: boerenkool (zuurkool) met Publikatie van de verenigde slagers in Haarlem en omstreken 50000COOCCOGOCCOCOOOCOCOOCOOCOOCOOOCOOC* LONDEN (UP). - De Daily Telegraph- 8 correspondent John Ridley beschreef vandaag „de vernedering, die de Neder- landers in geheel Indonesië moeten on- - dergaan". In een bericht uit Medan zeide Ridley: 8 „Komend van een onderneming in het 8 hart van Noordoost-Sumatra, volgde ik een auto, die een Nederlands gezin ver- voerde, dat op weg naar Medan was om 8 Indonesië, hun huis gedurende 20 jaar, te verlaten. Het gezin zou naar Neder land terugkeren. Bij een wegcontrole werd mij, als Engelsman, verteld dat ik verder kon gaan, maar uit nieuwsgierig heid wachtte ik, om te zien ivat met de Nederlanders zou gebeuren. Ze kregen bevel uit te stappen en al hun bagage, 8 die zeer omvangrijk was, moest uit de j auto gehaald worden en op de weg wor- 0 den geopendJonge soldaten scharrel- f den er willekeurig in rond, niet echt 0 wetend waar ze naar zochten. Toen in £j alle bagage een volkomen chaos was f aangericht, kreeg het gezin, bestaande 8 uit man, vrouw en twee kinderen, toe- 6 stemming om verder te gaan. Ik volgde 8 hen nog zeven of acht mijl. We stopten opnieuw bij een militaire wegcontrole. Opnieuw kwam ik daar zonder moei lijkheden voorbij. Maar het ongelukkige Nederlandse gezin moest opnieuw zijn bagage lossen en de inhoud tonen. Deze soort vernedering is in geheel Indonesië aan de gang voor de Nederlanders". OOCCOOOOOOOOCOOOOOCOXOSOIOOOOCOOOCXXXXXOOCCOCOOOOOODCOC CARACAS (UP) De Venezolaanse kranten hebben gisteren een overwinning behaald op de regering van president Mar cos Perez Jimenez, die hen wilde dwingen een artikel op te nemen, waarin de recen te opstand afgekeurd werd, maar alle och tendbladen verschenen zonder dat artikel. Twee journalisten, monseigneur Chapelin. redacteur van een rooms-katholiek blad „La Religion", en de uitgever Capriles, zijn gearresteerd. De censuur op de pers blijft gehandhaafd en volgens niet beves tigde berichten zijn verscheidene andere priesters en journalisten gearresteerd. Volgens de waarnemers gaat de presi dent een moeilijke tijd tegemoet. Zijn per soonlijke piloot heeft aan de opstand deel genomen. zijn vertrouweling, generaal Fuentes was de hoofdsamenzweerder en een van zijn schoonbroers zou er ook in betrokken zijn. Het presidentieel paleis staat nog steeds onder zware bewaking. Volgens geruchten is ook Caldera, leider van de oppositiepartij der christensocia listen. die sinds kort uit de gevangenis ontslagen is, naar het buitenland gevlucht. Van de Nederlandse ambassade in Cara cas is bericht ontvangen, dat alle Neder landers in Venezuela in goede welstand verkeren. Het bekende Franse sportdagblad l'Equipe heeft de Franse wielrenner Roger Rivière tot kampioen der kampioenen in Frankrijk uitgeroepen voor het jaar 1957. Hij kreeg deze titel voor zijn prestatie van 18 sep tember j.l., toen hij op de wielerbaan in Milaan het werelduurrecord verbeterde. Hij legde toen een afstand af van 46 km 923 m Van de uit 10 sportofficials bestaande jury kreeg hij 9 stemmen voor de eerste plaats. De andere stem voor de eerste plaats ging uit naar Jacques Anquetil, winnaar van de Tour de France. Anquetil eindigde in het algemeen klassement op de derde plaats. De tweede plaats ging naar de wereldkampioen batamgewicht bokser Alphonse Halimi. De lijst ziet er als volgt uit: 1. Rivière 99 punten; 2. Halimi 84, 3. Anquetil 83, 4. Armand Mouyal (schermen) 60, 5. Michel Rousseau (wielrennen) 53, 6. Louison Bobet (wielrennen) 38, 7. Raymond Kopa (voetbal) 32, 8. Michel Jazy (atletiek) 31, 9. Alain Giletti (schaatsen) 27, 10. Char les Humez (boksen) 26. Vrijdagavond had ten raadhuize van Zandvoort onder auspiciën van de contact commissie culturele belangen een bijeen komst plaats, waarin de toonkunstenaar Wim ter Burg, adjunct hoofdinspecteur van de Amsterdamse Volksmuziekschool, in een vlotte en boeiende causerie ver schillende facetten van het volksmuziek school werk heeft belicht. In zijn openingswoord zei de voorzitter der commissie, de heer J G. Wijnbeek, dat deze bijeenkomst was belegd om in kleine kring van gedachten te wisselen over de vraag in hoever ook in Zandvoort voor de oprichting van een volksmuziek school belangstelling bestaat. De heer Ter Burg betoogde, dat deze school zich ten doel stelt instrumentaal muziekonderwijs te geven aan alle kinderen op basis van een brede muzikale vorming. Spreker schetste uitvoerig de methode, welke daar toe wordt gebruikt. Deze onderwijsmethode, genoemd naar de ontwerper, de heer Willem Gehrels, beoogt vooral de belangstelling van het kind voor de muziek te wekken en het kind inzicht in de muziek bij te brengen. De heer Ter Burg, sprekende uit een er varing van vele jaren, meende, dat elke poging om tot de oprichting van een volks muziekschool te komen alle belangstelling en steun verdient. Uit de hierna gevoerde bespreking meende de voorzitter, de heer Wijnbeek, in zijn slotwoord de conclusie te mogen trekken, dat voor een verdere -overwe ging en uitwerking van deze idee zeker aanleiding bestaat. Verscheidene aanwezigen verklaarden zich gaarne tot medewerking daarbij be reid. De motorclub „Bloembollenstreek" orga niseert voor woensdagavond een wandel rit. Gestart' wordt om half acht bij het clubhuis „Turkenburg" in Hillegom. Hier is ook het eindpunt. Aagtedijk, 5 te Colombo. Aagtekerk, 5 v. Amsterdam n. La6 Palmas. Aalsurn, 6 te Hongkong. Aardijk, 4 v. Antwerpen n. New York. Aldabi, 9 te Montevideo, 11 te Buen. Aires verw. Algenib. 6 te Marseille. Alhena 4 v. Rotterdam n. Bremen. Almdijk, 4 te Rotterdam. Alnati, 15 te Antw., 18 te R'dam verw. v. B. Aires. Amerskerk, 4 v. Pt. Elizabeth n. East-London. Amstelland, 6 te Amsterdam. Angolakust, 6 te Takoradi. Annenkerk, 6 te Port Said. Arendskerk, 5 te Fremantle. Argos, 5 v. Rotterdam n. Oran. Attis, 5 te Georgetown. Aurelia, verm. 3/2 v. T.j. Priok n..Genua of Triëst Balong, 5 v. Suez n. Aden. Bawean, 5 te Baltimore. Billiton, 7 te Sorong verwacht. Bloemfontein, 5 v. Kaapstad n. Pt. Elizabeth. Boissevain. 4 v. Mauritius n. Singapore. Boskoop, verm. 11 v. Amsterdam n. Cd. Bolivar. Breda. 3 13 m. z. Jamaica n. Le Havre. Caltex Leiden, 5 Malta gepasseerd. Caltex The Hague, 5 te Durban. Caltex Utrecht, 6 te Kop hagen. Captain Cook. 8 te Suez verwacht, v. Tj. Priok. Carillo. 6 te Balboa. Casamance. 5 te Ziquinchor. Castor, 5 te Aux Cayes verwacht. Charis. 4 v. Maracaibo n. Curacao. Cottica, 14 v. Antw. te Point a Pitre verwacht. Cradle of Liberty. 4 te Pla. Cardon verwacht. Crania, 4 te Lissabon. Delft. 4 v Amsterdam n. Pto. Cabello. Diemerdijk. 6 te Cristobal. Dinteldijk, 4 v. Rotterdam n. Hamburg. Eemland. 5 te Amsterdam. Elizabeth B. 5 v. Honolulu n. Osaka. Farmsum, 4 v. Amsterdam n. Bremen. Fravizo. 4 v. Amsterdam n. Valencia. Friesland KRL, 7 te Calcutta verwacht. Gabonkust. 6 te Amsterdam. Groole Beer. 8 te Fremantle verwach v. Sydney. Haulerwijk, 5 v. Batonrouge n. Denemarken. Hector, 6 te Rotterdam. Hecuba, 4 v. Rotterdam n. Bremen. Heemskerk. 5 te Singapore. Helicon, 3 1560 m. z.w. Fayal n. Amsterdam. Hermes, 5 v. Funchall n. Barbados. Hilversum, 3 350 m. o.n.o. Fayal n. Finnart. Hydra, pass. 5 Martinique. Jagersfontein, 9 te Las Palmas verw. n. A'dam. Jason, 3 10 m. z.w. Jamaica n. Houston. Java, 4 v Surabaja n. Makassar. Joh. v. Oldenbarnev., verm. 9 v. A'dam n. Sydney. .Jupiter, 4 te Hamburg n. Amsterdam. Kabvlia, 6 v Rotterdam n. Stockholm. Kara, 4 te Maracaibo. Karimata. 31 rede Singapore. Karimun, 4 v. Padang n. Aden. Kennemerland. 4 v Las Palmas n. Amsterdam. Koningswaard. 6 te Kaapstad. Korenia, pass. 5 Tunis n. Perzische Golf. Korovina, 4 te Rotterdam. Kota Baroe, 5 v. Tandj. Priok n. Cheribon. Laagkerk, 6 te Colombo. Laertes, pass. 6 Sabang n. Aden. Lekhaven, pass. 5 Fern. Noronha n. Las Palmas. Leuvekerk pass. 5 Ouessant. Liberty Bell, 4 te Rotterdam. Limburg. 5 v. D.ieddah n Suez. Louis Lantz, pass. 4 Dakar n. Emden. Lutterkerk. 5 v. Genua n. Port Said. Maasdam. 8 verm. te Kingston verw. v. N. York. Maasland. 4 te Amsterdam. Maaslloyd, 4 v. Rotterdam n. Londen. Marnello.yd, 5 v. Suez n. Rotterdam. Meerkerk, 6 te Lorenco Marques. Mentor. 3 v. Amsterdam n. Hamburg. Merwelloyd, 4 v Rotterdam n. New Orleans. Moordrecht, pass. 6 Perim n. Landsend. Mijdrecht. 4 riw. Miami n. Houston. Muiderkerk, 4 te Port Said. Nias. 6 te Mombassa. Nieuw Amsterdam, 5 te New York verwacht. Noordam, 4 v New York n. Rotterdam. Noordzee, 5 v. Algiers n. Genua. Omala. 5 v. Rio de Janeiro n. Curagao. Ootmarsum. 4 te Amsterdam. Oranie, pass. 5 Gibraltar n. Genua. Oranjefontein, verm. 10 v. Amsterdam n. Durban. Oranje Nassau. 4 te Curagao. Oranjestad, 4 v. Paramaribo n. Trinidad. Orion, 6 te Piraeus. Osiris, 4 v. Maracaibo n. Turks eiland. Pendrecht, 7 te Port Said verwacht. Peperkust, 5 v. Bordeaux n. Dakar. Perna. pass. 5 Straat Ormoesz n. Abadan. Phrontis, 5 v. Suez n. Djeddah. Pieter S. 4 v. Rotterdam n. Swansea. Polyphemus, pass. 5 Gibraltar. Pr. der Nederl., 6 v. Pto. Limon te A'dam verw. Prins Frederik Hendrik, pass. 6 Kp. St. Vincent naar Liverpool. Prins Willem III, 6 te Valencia verwacht. Prins Willem IV, 5 te Rotterdam. Purfina Hellas, 5 ten anker Suez. Pygmalion. 4 v.- Pt. Au Prince n. Cd. Trujillo. Roebiah, 5 v. Port Said n. Napels. Rondo, 3 220 m.t n.o. Honolulu n. Los Angeles. Rijndam. 6 te New York. Salatiga, 4 180 m. z.o. Marcus eil. n. Singapore. Saloum, 4 v. Duinkerken n. Rouaan. Seven Seas 4 v. Rotterdam n. Halifax. Sibajak, 5 v. Aden n. Suez. Slamat, 6 te Singapore. Sliedrecht, 5 te New York. Soestdijk, 3 540 m. n.n.w. Azoren n. Antwerpen. Solon, 5 te Antwerpen. Stad Alkmaar, 6 te IJmtiiden. Stad Gouda 4 te Le Havre. Stad Rotterdam. 6 te Pepel. Stanvac Lirik, 6 te Sungeigerong verwacht. Statendam, 4 te New York. Steenwijk, 4 v. Amsterdam n. Hampton Roads. Stentor, 4 v. Pampatar n. Trinidad. Straat Madura, 6 te Aleppy. Sunetta, 5 te Suva. Tappanzee, 6 te Vera Cruz. Tarakan, 5 te Suez. Teiresias, pass. 5 Guardafui n. Penang. Telamon, 5 dw. Tobago n. Amsterdam. Tiberius 4 v. Amsterdam n. Antwerpen. Tibia, 7 te Monrovia. Tjimenteng, 6 te Nagoya v. Osaka. Trajanus 4 te Kingston Jamaica, verwacht. Van Noort, 29 v. Manilla n. Singapore. Vasum. pass. 5 Kaap Finisterre. Waal. 5 v. Amsterdam n. Lissabon. Waterland, 6 te Ilheos. Waterman, 5 te Surabaja. Weltevreden, 5 te Rotterdam. Westerdam, 4 v. Rotterdam n. New York. Willem Ruys, 4 v. Belawan n. Colombo. Willemstad, pass. 5 Ouessant n. Madeira. Wonosari, 5 te Port Said. Wonosobo, 4 v. Singapore n. Cebu. Zonnekerk. 5 v. Suez n. Aden. Zuiderkruis 5 te Port Said. KLEINE VAART Appingedam, 3 te Lissabon verwacht. .Atlas, 5 40 m. z. Finisterre n. Antwerpen. Boreas, 5 dw. Terschellingerbank n. Amsterdam. Brouwersgracht, 4 te Rotterdam v. Amsterdam. Draco, 3 v. Rotterdam n. Gibraltar. Flevo 3 te Faro n. Amsterdam. Ilias, 3 v. Valencia n. Malaga. Insp. Mellema, 3 bij Terschell.bank n. Bomholm. Joost, 4 dwars Vejle n. Norrköping. Leliegracht, 3 dwars Texel n. Kotka. Lijnbaansgracht 5 bij ET-5 v. Antwerpen n. Abö. Lucas Bols I. 4 Brunsbüttel gepass. n. A'dam. Lucas Bols II, 4 Brunsbüttel gepass. n. A'dam. Nero, 4 te Rotterdam n. Savona. Notos, 4 te Hamburg n. Bremen. Marianne, 6 te Gothenburg verwacht. Realta, 6 v. Esb.ierg te Rouaan verwacht. Strabo, 3 te Amsterdam. Westerdok, 5 le Tongue n. Londen. SLEEPVAAKT Barentszee, 3 130 m. n.w. Maracaibo n. Maracaibo Blankenburg, 6 in Straat Jubal n. Rotterdam. Clyde, 6 240 m. o.n.o. Bonaire. Ebro, 6 te Dover n. Rotterdam. Humber, 6 150 m. z.o. Kaap San Antonio naar Nueva Palmira. Loire, 6 bij eiland Bengalis n. Tandj. Priok. Noordzee. 3 330 m. z.o. Takoradi n. Pt. Harcwirt. Oostzee. 3 160 m. z.z.o. Recife n. Nueva Palmira. Rode Zee, 6 80 m. z.z.w. G. v. Tarente n. Ravenna. Zwarte Zee, 6 te San Juan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1958 | | pagina 8