Vochtige Schotervenen" noopten in fl7de eeuw reeds tot bemaling Schoon ma a Jc FLIT Mode Overzicht werkzaamheden Stichting Financiële Hulp aan Studerenden Een andere reden was dat de koeien geen bleekwater lustten Afdeling Haarlem van A.N.M.B. vierde gouden jubileum Caravankamp wordt opgericht in Bloemendaal aan Zee HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 6 Stadsuitbreiding benam poldermolen zijn wind daar komt FUT aan te pas! Burgerlijke Stand van Haarlem Jaarverslag Instituut voor Arbeidersontwikkeling JAC. VAN MARIS Kerkelijk Nieuws In hongerwinter zijn dochter in tuin begraven DINSDAG 4 MAART 1958 In de jongste vergadering van de Haarlemse gemeenteraad is, zoals wij be richtten, de grondwateroverlast in Sinnevelt in Haarlem-Noord ter sprake ge komen. Daarbij werd opgemerkt, dat deze gronden destijds deel hebben uitge maakt van een poldertje, dat door de gemeente bemalen werd. Over dit poldertje, de Schoterveenpolder, maakte een onzer lezers, de heer H. C. Wieringa, eens een sociaal-economische studie, welker beknopte inhoud hij naar aanleiding van dit gesprek in de raad tot onze beschikking stelde. Hij vertelt hierin, dat de eigenaren van deze gronden reeds in de zeventiende eeuw dermate last hadden van de vochtigheid ter plaatse, dat zij overgingen tot de stichting van een polder. Het regelmatig wegpompen van het overtollige water via een kanaal naar het Spaarne, maakte het hun mogelijk hun gronden in vruchtbare weiden te herscheppen. Momenteel is deze polder door de regel matige uitbreiding van de stad geheel van de kaart verdwenen, terwijl door ophoging van het terrein rioleringen het „bemalen" hebben overgenomen. Niettemin blijft er een vochtige onderlaag, die nog menige natte kelder zal veroorzaken. Hoe weinig er ook nog van deze polder resteert, er zijn toch nog vele namen en plaatsen, die aan zijn bestaan herinneren. Over de stichtingsdatum van de polder is helaas niets met zekerheid te zeggen. De bekende Haarlemse geschiedschrijver Al lan noemt op grond van een gerechtelijke procedure het jaar 1641. Vast staat in ieder geval, dat in, of kort vóór dat jaar de eigenaren van de gronden gelegen tussen Kerfsloot (Garenkokerskade), Doodweg (Middenweg-Achterweg), Jan Gijzenvaart en Delft zich verenigden tot de Schoter veenpolder. Vanouds werden de drassige veengronden tussen duinen en Schoterweg de „Schotervenen" genoemd, een reeds in de dertiende en veertiende eeuw beruchte streek vanwege de regelmatige overstro mingen, wanneer bij hoog water de Velser- dijk een provisorische waterkering tegen het woelige IJ-water overliep en het water langs de „Santpoort" over de „Ver- keerdeweg" (Vergierdeweg) stroomde. In 1626 is hierin verbetering gekomen door de aanleg van de Slaperdijk. Was het verkrijgen van enigszins droge weidegrond in eerste instantie aanleiding tot het stichten van de polder, er is waar schijnlijk nóg een omstandigheid geweest, die tot inpoldering van deze strook grond ten noord-westen van de stad Haarlem toen nog gelegen binnen de stadswallen leidde. Aan de duinzoom tussen de dorpen Overveen en Bloemendaal hadden zich namelyk een groot aantal blekers geves tigd, die na een twist met de Haarlemse bierbrouwers over het verontreinigen van het heldere duinwater, genoopt waren hun bedrijven tussen Overveen en Aerdenhout te verlaten en zich meer naar het noorden te begeven. Ook hier loosden de blekers en ververs hun afvalstoffen in de vaarten en sloten, waardoor het water tussen Delft en Schoterweg er niet schoner op werd. Ge brek aan goed water voor het vee en „stinkende sloten" op de buitenplaatsen langs de Schoterweg maakten inpoldering aantrekkelijk, daar zodoende het vuile water niet meer vrij in de sloten kon stromen en zich via de Jan Gyzenvaart of Kerfsloot een uitweg moest zoeken. Er werd bij de stichting van de polder in 1640 een vaart gegraven, de Molenwete ring, welke ongeveer gelopen heeft waar men nu achtereenvolgens de Santpoorter straat, Ter Cleefstraat, Altenastraat, Steen bokstraat en Anthony Fokkerlaan vindt. Voor de afwatering zorgde de nu nog bestaande windmolen bij de Heussens- straat. Deze molen is ouder dan de polder en heeft waarschijnlijk reeds vóór 1600 voor het droogmalen van een stuk grond gediend. Munitietransporten Uit deze Molenwetering nu werd het water gepompt in de Heussensvaart of Grote Beeck, evenals de Jan Gijzenvaart een zanderijvaart, waarlangs men uit de duinen ter hoogte van de huidige Mollaan gegraven zand naar het Spaarne en van daar naar Amsterdam voerde. Deze vaart, lopende van Bloemendaal naar het Spaar ne evenwijdig aan en iets ten noorden van de Cleverlaan, was in 1530 „vanwege een zekere Dire van Heussen, lid van de Haar lemse vroedschap" gegraven. Tijdens de stichting van de polder verkeerde deze vaart in zeer vervallen toestand, al had Don Frederik hem tijdens het beleg van Haarlem in 1572 nog laten uitgraven om mondvoorraad en munitie vanuit het Spaarne naar het Huis ter Cleef (stads- kweektuin) te vervoeren. De Spaansevaart- straat bewaart nog een herinnering aan de loop van dit tijdens het beleg zo belang rijke aanvoerkanaal. Ofschoon Simon van der Veen, in 1641 eigenaar van deze vaart, tegen de ingelanden van de polder een proces heeft gevoerd, omdat zij zonder kennisgeving van deze vaart gebruik maakten, heeft dit niet kunnen verhinde ren dat de Heussensvaart tot in de twin tigste eeuw voor de afwatering gezorgd heeft. De Schoterveenpolder heeft gedurende enige eeuwen een welvarend bestaan ge leid. Het ging de polderbewoners goed en er ontstonden vele grote en kleine hof steden en buitenplaatsen langs de reeds oude landwegen, het. Schotervoetpad (Ter Spijtstraat-Hoogerwoérdtstraat-Kastanje- straat), de Midden- of Doodweg (Midden weg-Achterweg), de Schoterweg en de Cleverlaan. waarvan Akendam, Huize ter Spijt, Hoogerwoerdt, Schoterbosch, Over ton en Schoterrust wel de belangrijkste waren. ADVERTENTIE r Het voorjaar lacht U alweer toe. De schoonmaak misschien niet, maar „wat moet, dat moet"het huis vraagt om een extra grote beurt en de winterkleren kunnen gelukkig weer opgeborgen worden. Daar komt onherroepelijk Flit aan te pas! Flit voor Uw meubelen, gordijnen, bed- degoed, tapijten en waar de motten zich nog meer aan te goed zouden kunnen gaan doen. Flit ook voor de winterkleren, die U na de zomer weer onbeschadigd te voorschijn moet kunnen halen! Geen motten! Dat betekent: Flit! Verkrijgbaar in: flessen van f 1.40 af; bussen van f2.40 af; aerosol) één druk op de knopt f4.50 Het bestuur van de afdeling Haarlem van de Algemene Nederlandse Bedrijfs- bond voor de Metaalnijverheid en de Elek trotechnische industrie hield zaterdagmid dag ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der afdeling in de tuinzaal van het gemeentelijk Concertgebouw te Haar lem een drukbezochte receptie. De voorzitter van de A.N.M.B., de heer D. J. van Hattem, opende de rij van spre kers met een terugblik op hetgeen dooi de Haarlemse afdeling in de afgelopen halve eeuw tot stand is gebracht. „De groei van deze afdeling van vijftien tot ruim zeventienhonderd leden stemt tot voldoening maar er staan nog duizenden metaalarbeiders in Haarlem buiten onze bond die in onze rijen thuishoren", aldus de spreker Aan het slot van zijn toe spraak huldigde de heer Van Hattem de heren L. Vlug, M. J. Goedée, A. de Waal Malefijt en B. Roemers vanwege hun vijf tigjarig lidmaatschap van de A.N.M.B. De heer N. C. J. Lignian, oud-afdelings bestuurder, vestigde de aandacht op de belangrijke rol die de afdeling Haarlem in de geschiedenis van de A.N.M.B. heeft gespeeld. Namens het districtsbestuur sprak de heer G. C. Visarius, die de hoop uitsprak dat de afdeling Haarlem haar activiteit ook in de toekomst volledig ten dienste zal blijven stellen van de propa ganda onder de niet georganiseerden. De heer J. Willemse bracht de gelukwensen over van de Federatie Haarlem van de Partij van de Arbeid. „De ontzaglijke vlucht die de industriële ontwikkeling heeft genomen eist alle krachten van be stuurders en leden. Organisatorische ban den mogen daarbij wel eens verbroken worden maar niet de ideële band die ons samenbindt", aldus de heer Willemse. De heer J. Elskamp, die namens de Haarlemse Bestuurders Bond zijn gelukwensen aan bood. liet dit vergezeld gaan van een vloerkleed voor het afdelingskantoor aan de Kruisweg. Ook de heer J. Stolp van de afdeling IJmuiden had bij het kiezen van een jubileumgeschenk aan het interieur van het kantoor gedacht. Hij bood een rotan plantenstandaard aan. Verder voer den nog het woord de heren F. H. Weimar namens de oud-bestuurders van de afde ling Haarlem en de heer W. Prinsen na mens „Jonge Strijd". De afdelingsvoorzitter, de heer G. J. Tansen, dankte de sprekers voor hun ge lukwensen en geschenken en de aanwezi gen voor hun belangstelling met het gou den jubileum van de Haarlemse afdeling van de A.N.M.B. Des avonds kregen de leden in de con certzaal een gevarieerd feestprogramma aangeboden waaraan onder andere mede werkten de accordeonist Johnny Meijer, Duo Salberti met operettezang. de Mar- tinelli's met balanceerkunst.. de Hammond organist Jos Carpay en de komische acro baten Billy en Anita. Het is pas aan het eind van de 19e eeuw dat de expansiedrang van Haarlem begint te tornen aan de landelijke rust en schoon heid van de polder. Het begon in ongeveer 1870 met de stichting van het broeder klooster Sint Joannes de Deo en daarna werden in een snel tempo ten noorden van de Schotersingel grote stukken land aan bemaling onttrokken voor de bouw van arbeiderswoningen, waaraan omstreeks de eeuwwisseling een grote behoefte was. Het veelvuldig voorkomen van processen in die tijd toont aan, dat de ingelanden niet voet stoots hun landerijen prijsgaven, terwijl ook menigmaal strijd ontstond, wanneer men wat al te voortvarend sloten gedempt had en de afwatering daardoor in moei lijkheden kwam. In 1909 werd voorts een groot stuk grond, behorende aan jonk vrouw Teding van Berkhout in beslag ge nomen voor de te bouwen „Cavallerie- kazerne" aan de Schoterweg. Inmiddels was de Spaansevaart gedempt en werd sinds 1890 het water geloosd in FIAARLEM, 3 maart 1958. ONDERTROUWD: 3 maart: K. L. Bosch en M. J. Post; G. B. Koeman en P. H. Pol man; H. J. Lamme en M. E. Oderkerk. GEHUWD: 3 maart: E. Spoelder en E. M. A. Broekmeijer. BEVALLEN van een zoon: 1 maart: J. Boon-Mulder; J. P. Zaremba-Veldhuis; G. J. E. van Geffen-Visje; 2 maart: E. Grauwelman-Pedersen; G. Voss-Borg- meier; D. van Huis-Van As; J. M. Doorne- bosch-Hetem; 3 maart: L. C. van Kempen- Lubbe. BEVALLEN van een dochter: 1 maart: J. A. M. Heezen-Heemskerk; A. H. van Rooijen-Baumeister; 2 maart: N. A. Bakkeren-Cassee; C. Stoffer-Driessen. OVERLEDEN: 28 febr.: M. Bruné-Van der Laarsse, 83 j., Westerhoutpark; G. Rinkel-Koning. 36 j„ Kamperlaan; R. Mee- rens-Oudolf, 74 j„ Westerhoutpark; J. P. J. Hulsbosch, 1 d., Kamperlaan; 1 maart: G. van Dijk-Ingenhoes van Schaik. 78 j„ Ha- zepaterslaanG. Strijbis-Kruk, 66 j., Gast- huisvest; D. A. J. Willemse-Welter, 86 j„ Nic. Beetsstraat; K. van Dijk, 70 j., Gast- huisvest. de Delft ter hoogte van de Heussensstraat. Vermeldenswaard hierbij is het, dat steeds de gemeente Haarlem moest opdraaien voor de kosten, wanneer door de stads uitbreiding nieuwe afwateringskanalen of duikers aangelegd moesten worden. Zo ook in de twintiger jaren, toen de bebou wing van de Kleverlaan begon en de molen niet meer voldoende van de wind kon profiteren. Op grond van het windrecht, waarover iedere molen beschikt, inhou dende dat niet gebouwd mocht worden binnen een straal van 375 meter van de molen uit gerekend, verzette het polder bestuur zich tegen deze bouw. Na eindeloze besprekingen werd tenslotte bepaald, dat de gemeente Haarlem een elektrisch ge maal moest bouwen bij de Delft in hét noorden van de polder tussen de huidige Orionweg en de Jeugdherberg, en boven dien het windrecht afkopen. Het einde van de polder kwam hiermee in het zicht. De Bomenbuurt was voor het grootste gedeelte reeds gebouwd toen in 1927 de polder niet meer door het ene gemaal bestreken kon worden. Ook in de oude, toen reeds rustende molen moest een pompinstallatie gebouwd worden. Op 15 mei 1935 tenslotte had de opheffingsver gadering plaats. De notulen van deze ver gadering vermelden het volgende: „de gronden gelegen binnen de Schoterveen polder behoren met uitzondering van 1 are en 96 ca toe aan één eigenaresse, namelijk de gemeente Haarlem. Deze enige stem gerechtigde ingeland stelt opheffing van de polder voor, waartoe men besluit." Zo eindigde na ongeveer drie eeuwen het bestaan van de Schoterveenpolder. Haar grenzen, wegen, vaarten en bewoners leven nog voort in vele straten en straatnamen, benevens enkele overblijfselen van hof steden en buitenplaatsen. Tot voor enige jaren heeft het elektrisch gemaal bij de Delft nog dienst gedaan voor het gebied tussen Orionweg en Jan Gijzenvaart, maar ook daar nadert momenteel de bebouwing haar voltooiing. Als enig overblijfsel van de polder rest nog het stuk grond tussen Mar- nixstraat-Heussensstraat-Jan Haringstraat' en Van Dortstraat, waar ook de molen en molenaarswoning nog getuigen van het landschap van weleer. Helaas is het niet meer de wind, maar een pompinstallatie, die zorg draagt voor het drooghouden van het laatste stukje van de „vochtige Scho tervenen". Uit het jaarverslag Over 1957 van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, af deling Haarlem blijkt dat het Instituut in het afgelopen jaar niet aan activiteit heeft ontbroken. Naast het vele werk van meer algemene aard zoals lezingen, film voorstellingen en excursies heeft vooral het groeps-, club- en cursuswerk een be langrijke plaats ingenomen. Al deze activi teiten hebben, vooral in deze tijd waarin bijna op elk terrein een zekere lauwheid is vast te stellen, aldus het verslag, van bestuur en leiding een grote krachtsin spanning gevergd. Zeker is dat dit ontwikkelingswerk niet mogelijk was zonder de steun van het ge meentebestuur dat een subsidie van twee duizend gulden verleende. Intern heeft het Instituut in het afge lopen jaar een belangrijke wijziging onder gaan. De heer Van Asperen, die ruim der tig jaar voorzitter is geweest heeft name lijk zijn functie overgedragen aan een van de jongere bestuurders en voorts namen ook de penningmeester, de heer Cosijnzen en de secretaresse mevrouw Hundling af scheid. Het bestuur was op 31 december 1957 als volgt samengesteld: J. Romeyn (voor zitter), mevr. Kaart-Weesman (waar nemend secretaresse). H. van Gelder (pen ningmeester), G. Boerhorst (tweede voor zitter), W. van Essen (tweede penning meester), L. van Asperen (scholendienst), A. v. d. Horst (natuurvrienden), F. Ie Fè- bre (natuurvrienden) en R. Williams (lid). Dat het Instituut in steeds bredere kring belangstelling trekt bewijst het stijgende ledental. Op 1 januari 1957 bedroeg dit ledental 1041 en op 31 december was dit gestegen tot 1129. Voorts bevat het jaarverslag uitgebrei de besprekingen van het werk van de diverse afdelingen en een verantwoording van het financiële beleid. Op dit kaartfragment van Noord- Kennemerland uit „Het zegepralent kennemerlant" ziet men loodrecht op de kerfsloot ten westen van de om muurde stad (thans bekend als Garen kokerskade) een „wateringe"Dat is de molenwetering, gegraven voor de afwatering van de Schoterveenpolder. Het afwateringskanaal, de Heussens vaart krv.ist deze Wetering en voert het water af naar het Spaarne. Het aantal aanvragen om financiële steun bfj de Stichting voor Financiële Hulp aan Studerenden, te Haarlem, over de cur sus 1957—1958 was dit jaar wederom groter dan in voorgaande jaren. Dongen in 1953 103 sollicitanten naar een studiebeurs of studietoelage, in 1954 waren dat er 113, in 1955 121, in 1956 124 en in 1957 waren er 131 sollicitanten. Voor groep A (Acade mische studenten) meiddén zich 53 kandi daten, voor de groepen B (H.T.S., Kweek scholen, enz.) en C (Middelbare scholen) respectievelijk 67 en 11. Na grondig onder zoek, zowel naar studiecapaciteiten als naar de sociale omstandigheden, heeft het bestuur van de Stichting besloten aan 34 kandidaten van groep A een aantal toe lagen toe te kennen voor een totaal bedrag van 15.400,te weten één toelage van 200,zeven van 300,zeven van j 400,vijftien van 500,één van J" 600,één van 700,en twee van 750.—. Van deze studenten studeren 15 aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam in de volgende studievakken: scheikunde: 5; medicijnen: 4; wis- en natuurkunde: 2; theologie: 1; economie: 1; geschiedenis: 2. Eén studeert medicijnen aan de Vrije Uni versiteit te Amsterdam, één studeert bio logie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Aan de Technische Hogeschool te Delft studeren 15 studenten, in de navolgende studievakken: scheikunde: 5; elektrotech niek: 2; metallurgie: 1; civ. ir.: 1; scheeps bouw: 1; technologie: 1; bouwkunde: 1; werktuigbouwkunde: 2; natuurkunde: 1. Twee studeren aan de Landbouwhoge school te Wageningen. Hun vooropleiding genoten zijn aan de volgende scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs: Gymnasium A: Staatsexamen 1; Coornhertlyceum 1; Lo- rentzlyceum 1; Gymnasium B: Stedelijk Gymnasium 1, Coornhertlyceum 2, Trini- teitslyceum 1; Marnix van St. Aldegonde- lyceum 2; Lorentzlyceum 1; HBS-A: Coornhertlyceum 1; HBS-B: Triniteits- lyceum 2; Marnix van St. Aldegonde- lyceum 1; Zijlvest 2; Coornhertlyceum 6; le Christelijk Lyceum 3; Lorentzlyceum 4; Mendel College 1; H.T.S. te Haarlem: 3. Zij die niet in het genot van een studie toelage gesteld konden worden, vielen om zeer verschillende redenen af. Enkelen vol deden niet aan de eisen die het stichtings bestuur aan aanstaande studenten meent te mogen stellen, anderen kwamen op grond van de, naar de mening van het be stuur, nog redelijke financiële gezinsom standigheden, niet voor hulp in aanmer king. Een zeer groot aantal van de door de stichting geholpen kandidaten wordt ook door andere instanties (voornamelijk door het bureau voor Rijksstudietoelagen in Den Haag) financieel gesteund. Na rijp overleg en diepgaand onderzoek heeft het bestuur van de stichting besloten aan 53 kandidaten van groep B een aantal beurzen toe te kennen voor een totaal be- Bij het gemeentebestuur van Bloemen daal bestaan reeds geruime tijd plannen bij het strand aan het einde van de Zee weg (vroeger sprak men van de Kop-Zee- weg, maar B. en W. willen liever spreken van Bloemendaal aan Zee) gebouwen en inrichtingen te plaatsen ten behoeve van hen die van zee en strand willen genieten. Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad van Bloemendaal besloten aan architect ir. A. Komter opdracht te geven de plan nen nader uit te werken, maar B. en W. hebben de opdracht nog niet verstrekt wegens de bestedingsbeperking. Dat het college ernst heeft met het voornemen de recreatie te bevorderen bleek uit hun voorstel aan de raad om over te gaan tot tijdelijke bestemming van een terrein (tus sen de grens van Zandvoort en de rijwiel stalling aan de zuidzijde van de Zeeweg) tot caravankamp. Dit voorstel heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van maandagavond goedgekeurd. Burgemeester dr. D. H. Peereboom Voller heeft een toelichting op het voor stel gegeven en opgemerkt, dat het moei lijk is te zeggen wat „tijdelijk" is. Bijna vijfentwintig jaar is het raadhuis tijdeiijk in De Nachtegaal gevestigd en er is nog geen uitzicht wanneer het nieuwe raadhuis in gebruik zal worden genomen. Aan de vestiging van gebouwen bij Bloemendaal aan Zee is nog niet begonnen, maar de ge dachten gaan uit om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkeling. De bad inrichting en gebouwen komen aan de noordzijde van de Zeeweg. Het zal dan noodzakelijk zijn tot ruiling van grond over te gaan met de Kennemerduinen en allerlei maatregelen moeten getroffen wor den. De wens is de plannen zo spoedig mogelijk te verwezenlijken. De burgemeester vervolgde, dat de ge meente over een terrein beschikt aan de zuidzijde van de Zeeweg, dat geschikt te maken is voor een caravankamp. Aan der gelijke kampen bestaat in ons land grote behoefte en spreker is van mening dat een dergelijk kamp past in de toekomstige ontwikkeling. Bloemendaal aan zee krijgl een eigen cachet en zal geen voortzetting vormen van Zandvoort. Vooral buitenlan ders hebben grote belangstelling voor een caravankamp en komen zij naar Bloemen daal dan zal een goed contact met de be woners kunnen ontstaan. Overleg is ge pleegd met de Nederlandse Kampeerraad om richtlijnen vast te stellen. Wethouder A. van Geluk deed mede delingen over de wijze van exploitatie. De bedoeling is hef terrein ip te richfen voor minstens tien jaar. Fr zal plaats zijn voor honderd tot honderdvijftig caravans. Het terrein zal verpacht worden waarvoor een publieke inschrijving gehouden wordt. De te bouwen inrichtingen zullen in tien jaar afgeschreven zijn, zodat de pachter geen schade behoeft te lijden, als over tien jaar het contract opgezegd moet worden. Aan gezien het terrein aan de zuidzijde van de Zeeweg ligt kunnen de plannen over de ontwikkeling aan de noordzijde gewoon voortgang vinden. Hierna werd het voorstel goedgekeurd. ADVERTENTIE SPECIAALZAAK Wij adviseren u vakkundig Barrevoetestr. 19 - Tel. 15051 Ned. Herv. Kerk Beroepen te Ouddorp G. H. van Kooten te Genemuiden. - te Woudrichem (toez.) J. Pronk te Boskoop. - te Nieuw-Zeeland (Presb. Church) G. W. van Tricht, voor ganger Hervormde Evangelisatie te Nii- kerk (Geld.). Aangenomen naar Drempt B. Kristensen te Stolwijk. - naar Sleeuwijk H. Koud- staal, kand. te Rotterdam. - naar Lopik J. Smit, kand. te Vinkeveen, die bedankte voor Langerak, Leerbroek, Mastenbroek, Nederlangbroek en voor Wijk bij Heusden. - de benoeming tot hulpprediker te Over langbroek S. C. van Wijngaarden, emeri tus predikant te Veenendaal. - naar Bru- chem en Kerkwijk-Delwijnen J. Jonger- den, kand. te Huizen (N.H.), die bedankte voor Ameide en Tienhoven, Genderen, Giessen-Nieuwkerk en voor Polsbroek en Vlist. Geref. Gemeenten Beroepen te Woerden H. van Gilst te Dirksland. - te Dordrecht W. C. Lamain te Grand-Rapids (U.S.A.). Bedankt voor Kampen H. Rijksen te Vlaardingen. Chr. Geref. Kerken Tweetal te Doesburg J. W. de Bruin te Zwaagwesteinde en W. Ruiter te Baarn. Doopsgezinde Broederschap Beroepen te Barsingerhorn c.a. J. J. J. van Sluys te Texel. drag van 7900,De volgende bedragen werden uitgekeerd: één beurs van 50, vijfentwintig van 100,twaalf van 150,—, zeven van 200,—, één van 250,— en vijf van 350, Deze kandidaten volgen het onderwijs aan de volgende scholen, c.q. opleidingen: rijkskweekschool te Haarlem: 5; r.-k. kweekschool „De Voorzienigheid" te Am sterdam: 2; R.-k. kweekschool Kerkstraat te Amsterdam: 1; St. Luciakweekschool te Rotterdam: 3; Da Costakweekschool te Bloemendaal: 5; H.T.S. te Haarlem: 11; Avondlyceum te Haarlem: 1; School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam: 3; Opleiding tot Maatschappelijk Werkster (Raad van Arbeid) te Haarlem: 1; Kerk en Wereld te Driebergen: 1; Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid te Amsterdam: 1; Kunstnijverheidsschool te Amsterdam: 2; Radio Technische School te Haarlem: 2; Opleiding Radio Holland: 1; Opleiding tot Medisch Analyste: 1; Opleiding tot Ana lyst: 1; Technische School Haarlemmer meer te Hoofddorp: 2; MULO: 1; Noorder kweekschool voor de Scheepvaart te Delf zijl: 1; Opleiding Middenstandsdiploma: 1; Academie voor Paramedische Beroepen: 1; Bisschoppelijke Kweekschool te Beverwijk: 1; Matrozeninstituut aan boord van de Pollux te Amsterdam: 1; Opleiding Staats examen Gymnasium-Alpha: 1; E.T.S. te Amsterdam: 1; Avondopleiding tot Onder wijzer te Amsterdam: 1; Gemeentelijke Handelsavondschool te Haarlem: 1. Vooropleiding: M.U.L.O.: A. H. Gerhard- school: 4; St. Jeroenschool: 1; St. Lucia- school: 3; Klaas de Vriesschool: 3; St. Hen- ricusschool te Heemstede: 4; Ketelaar- school: 3; Koningin Wilhclminaschool: 3; Hartenlustschool te Bloemendaal: 1; Prin ses Ireneschool: 5; Chr. MULO-school te Bloemendaal: 2; R.-K. MULO-school, Ged. Oudegracht: 1; andere MULO-opleidingen: 4; Eindex. HBS-A (Raaks): 2; Eindex. NMS (Tempeliersstraat): 1; HBS-B: Zijlvest: 1; Triniteitslyceum: 1; 3-jaar NMS (Tempe liersstraat): 1; 3-jaar HBS: le Chr. Ly ceum: 1; Thorbecke HBS 's-Gravenhage: 1; Lagere Technische School: 3; Eindex. HBS-B-Coornhertlyceum: 1; L.O.: 6; Staatsexamen Gymnasium-Alpha: 1. Aan negen kandidaten, behorende tot groep C, werden enkele kleinere toelagen toegekend voor een totaal bedrag van 1150,,resp. zes toelagen van 100, twee van 150,en één van 250,Twee kandidaten van groep C werden door het Brongersmafonds gesteund met bedragen van resp. 300,en 100,In totaal werd uitgekeerd een bedrag van 24.450, Het gemeentelijk subsidie ten bedrage van 22.500,werd volledig besteed, terwijl het Bestuur uit gelden, gestort door oud bursalen, een bedrag van 1950,kon uit keren. Daar het subsidie van de gemeente Haarlem dit jaar met_.f 2500,verhoogd was, kon het bestuur steun verlenen waar deze nodig was. In de tuin van een woning in de Eilan- denbuurt te Amsterdam werd op 22 janu ari het geraamte gevonden van een jon ge vrouw. Uit een onderzoek is komen vast te staan, dat het het stoffelijk over schot is van de 28-jarige mejuffrouw A. J. van der G., die tijdens de hongerwin ter in 1945 is overleden aan hongeroe deem. Zij woonde samen met haar be jaarde vader, die thans in een rusthuis verblijft. Volgens zijn verklaring tegen over de politie had hij zijn dochter in de hongerwinter bij zijn thuiskomst dood op bed aangetroffen. Hij had toen de G.G. en G.D. van dit sterfgeval in kennis ge steld, maar toen er na twee dagen nog niemand van deze dienst was verschenen, had hij het stoffelijk overschot zelf in de avonduren in de tuin begraven. Nadien had hij geen aangifte van het overlijden van zijn dochter bij de burgerlijke stand durven doen, uit vrees voor mogelijke strafrechtelijke gevolgen van door hem gepleegde overtreding der begrafeniswet. (Shows, snufje# en alle# wat verder In hei domein der vrouw dagelijks aan de orde komt) Maandagmiddag hield het damesweek blad Libelle zijn jaarlijkse voorjaars- en zomermodeshow in het Concertgebouw in Haarlem. Het was een show die zijn doel, namelijk zoveel mogelijk praktische en toch leuke kleren te tonen, volkomen be reikte. Libelle toonde ons uitsluitend mo dellen, die haast door iedere Nederlandse vrouw gedragen kunnen worden. De hemd jurk en de ballon jurk ontbraken. De mo dellen werden door vijf mannequins ge toond, die niet alleen een verschillend fi guur hadden, maar ook in leeftijd variëer- den. Alle kledingstukken waren naar kleur en dessin volkomen daarbij aange past. Het jonge meisje, dat de zogenaam de „teenagers" vertegenwoordigde droeg wijduitstaande rokken met petticoats), helle kleuren en vele jurken met een sier lijk uitgesneden hals. De jurken van de overige dames waren meestal niet wijd en de kleuren meer gedempt. Veel japonnen waren vervaardigd van een Nederlandse katoensoort, die zacht en soepel is als zij de en die doorgaat voor Franse of Zwitser se katoen. De Nederlandse vrouw koopt nu eenmaal liever iets dat uit het buiten land geïmporteerd is. Voor de pauze toon den de mannequins meest zomerjurkjes, strandpakjes en rokken, alle vervaardigd van katoen in de mooiste dessins; vooral de kleurencombinatie blauw-groen trok de aandacht.Na de pauze werd bewezen dat deux- en trois-pièces nog altijd heel mo dieus zijn en jacquard en pied de poule zijn hiervoor nog de meest geliefde stof fen. Een nieuwe stof, die Libelle op deze show toonde, leverde „the knitted look", De stof ziet eruit alsof zij gebreid is, doch zij is geweven, valt mooi soepel, en is vooral voor mantels uitstekend te ge bruiken. Ook iets nieuws op deze show was de „uit de hals gezette kraag", een kraag dus die de huid niet raakt. Het hoogtepunt van de show waren de vijf avondjurken, die volkomen bij het ty pe van de mannequins aangepast waren. Het jonge meisje was stralend en gehuld in een wolk van tule, de vrouw van vijftig droeg een strakke, donkere, heel gedistin geerde jurk, die naar het hartelijk applaus te oordelen erg in de smaak viel. Het pu bliek was enthousiast, vooral omdat Libel le duidelijk met deze show aangaf, dat de Nederlandse vrouw ook zonder vreemde extremiteiten heel modieus en goed ge kleed kan gaan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1958 | | pagina 10