Vraag naar speeltuinen en clubhuizen is nog steeds zeer groot Volkskredietbank Haarlem gaat bezuinigingen doorvoeren De Johannes Passie van Bach Haarlems Dagblad door de Heemsteedse C.O.V. A anmeldingsfo rm ulier DE BEURS van gisteren Amsterdamse Beurs WOENSDAG 26 MAART 1958 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 11 Viering van Koninginnedag in Heemstede Architectenkwartier in Haarlem-Oost Jaarverslag Haarlems Speeltuin Verbond Minder brood, meer groen aan dieren geven Theo Bruins in Pauzetheater T eraardebestelling M. Renne Sneldamtoernooi van 't Oosten tijdens Pasen Tailleur tapte 73 moppen in 38 minuten Weinig drukte bij de verkiezingen in Haarlem „Weldadigheid naar Vermogen" Doopsgezinde gemeente houdt kunstavond UIT STAD EN STREEK Zilveren jubileum van H. Wolzak bij P.E.N. Faillissementen Pe Volkskredietbank van Haarlem en omliggende gemeenten zal een aantal kos tenbesparende maatregelen doorvoeren Het dagelijks bestuur van de bank heeft zich reeds in een vergadering over de si tuatie beraden en ondermeer aandacht ge schonken aan het opzeggen van de ge meenschappelijke regeling door enkele ge meenten. Het dagelijks bestuur heeft thans aan de algemene raad van bestuur enke le maatregelen ter reorganisatie voorge steld. Donderdagmiddag zal de raad hier over vergaderen. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Zandvoort in zijn vergadering van dins dagavond besloten de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank per 1 januari 1959 op te zeggen. Het is niet de bedoeling van de gemeente Zandvoort om in deze een geheel eigen weg te gaan. Men wil echter graag op andere condities tot een nieuwe samenwerking komen. In het ge sprek hierover zal vermoedelijk de kosten vergoeding van de buitendienst weer aan de orde worden gesteld. Het personeel van deze dienst is namelijk alleen werkzaam in de gemeente Haarlem. Het Zandvoortse ge meentebestuur had bij de voorbereiding van de regeling voorgesteld de kosten van de buitendienst daarom alleen door Haar lem te laten dragen. Het gemeentebestuur werd in deze door de andere gemeenten echter niet gesteund. Nadat het Zandvoortse raadslid J. L. C. Lindeman (K.V.P.) over de gang van za ken bij de Volkskredietbank en het uit treden van diverse gemeenten reeds schrif telijke vragen aan B. en W. had gesteld, heeft hij in de raadsvergadering van dins dagavond hierover nog het woord gevoerd. Hij noemde de gehele gang van zaken bij de bank vreemd. Hij vroeg aan de voor zitter een bevestiging van de vraag, of het rentepercentage inderdaad bijna twintig is. „Als dit zo is, dan is van een sociale instelling geen sprake meer. De mensen moeten geholpen kunnen worden, maar dan op een betere wijze". De heer Lindeman achtte de personeels bezetting van twintig man voor de krediet bank bijzonder groot. „Is die rente daar door misschien zo hoog?" vroeg hij zich af. „Een rente van ongeveer twintig per cent is bijna het maximum, dat de Geld- schieterswet toestaat". De voorzitter, burgemeester mr. H. M. van Fenema, deelde mede, dat plannen ter reorganisatie van de Volkskredietbank worden ontworpen. Hij gaf toe, dat het ren tepercentage inderdaad bijna twintig per cent was. Goedkoper lenen Wat betreft deze plannen ter reorgani satie vernemen wij, dat deze een bezuini ging ten doel hebben, die de kredietnemers ten goede zal komen. Het ligt in de bedoeling, alle tijdelijke beperkende maatregelen op te heffen. Deze waren genomen in verband met de moeilijkheden op de geldmarkt Het kos- tenpercentage zal thans belangrijk wor den verlaagd en teruggebracht worden op het peil vanT januari 1957. Hierdoor zul len de rentes, die de kredietnemers moe- Ondermeer zeepkistenraces en diverse volksspelen De commissie „Koninginnedag" in Heemstede heeft ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. Koningin Juliana op 30 april een aantrekkelijk programma sa mengesteld. 's Morgens om acht uur vindt op het Raadhuisplein het traditionele jeugdappèl plaats, waaraan wordt deelgenomen door de vertegenwoordigers van diverse sport verenigingen, jeugdorganisaties en alle bijzondere en openbare scholen. Na het plechtig hijsen van de driekleur en het zin gen van het vlaggelied zal de burgemees ter van Heemstede, mr. A. G. A. ridder van Rappard, een toespraak tot de jeugd richten. Het appèl wordt daarop besloten met het gezamenlijk zingen van het „Wil helmus" en een défilé van alle deelne mers. Voor de schooljeugd 'vinden om tien uur en om half twaalf twee kindervoorstellin gen plaats in de Heemsteedse sportpar ken. Het gezelschap Martin Vinjee zal dan het kindertoneelstuk „Dick en zijn vrien den" opvoeren. De volksspelen beginnen 's middags om kwart voor twee met een zeepkistenrace op de Sportparklaan voor jongens van twaalf tot en met vijftien jaar. Hiervoor is een aantal aantrekkelijke prijzen be schikbaar gesteld, alsmede een extra prijs voor de beste zeepkist. De spelen worden daarop voortgezet in de Heemsteedse sportparken met hinderniswedstrijden voor jongens van dei tien jaar en ouder, mastklimmen voor jongemannen boven zestien jaar, ringsteken op de fiets voor meisjes van vijftien jaar en ouder en ton- kneppelen voor mennen boven eenentwin tig jaar. De avondfeesten worden ingezet met een muzikale wandeling door een der plaatselijke muziekverenigingen, welke om half acht bij het „Cafétaria-restau- rant" aan de Binnenweg begint. Het eind punt is het Raadhuisplein Daarop begint om acht uur in het Mmerva theater een avondvoorstelling, die gratis toegankelijk is voor Heemsteedse ingezetenen boven de veertig jaar. De wijze waarop kaarten kunnen worden verkregen zal de commis sie nog nader bekend maken De voorstel ling begint met een oranjehulde, gevolgd door een opvoering dooi de toneelvereni ging „Heemstede-West". Opgevoerd wordt „De terugkeer van een vriend uit Californië", een vrolijk spel in drie bedrij ven door Piet Mossinkoff. Om half negen wordt op het Raadhuis- Plein een aanvang gemaakt met een open lucht-oranjebal met attracties, onder lei ding van mevrouw H. van der Moolen. De dansmuziek wordt verzorgd door „The Black Syncopaters" onder leiding van Bert van Poelgeest, waarbij het dansen nog zal worden afgewisseld met het op treden van „The Greenhorn Cowboy Show". De gehele dag zal bij de diverse festi viteiten muzikale medewerking worden verleend door het Heemsteeds fanfare korps „Eensgezind Excelsior" en de r.k. harmonie „St. Michael" Ten slotte zullen maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 aPril op het Wilhelminapleir verschillen de kermisvermakelijkheden zijn opge steld. ten betalen, sterk dalen. Verwacht wordt, dat de rente zal worden verlaagd tot ge middeld 8'/ï a 9 percent. De kosten voor bemiddeling zullen worden teruggebracht van 2'A tot 1 percent. Voorstellen zijn tevens gedaan tot het doorvoeren van een interne reorganisatie bij de bank. Ondermeer zal de personeels bezetting worden ingekrompen. Enkele personeelsleden zullen naar andere ge meentelijke diensten worden overge plaatst. Voorts zal een nieuw kassysteem in gebruik worden genomen, waarvan ver wacht wordt, dat dit de efficiency bevor dert. Als de raad van bestuur deze maatrege len aanvaart, zal binnenkort in de bladen een advertentie worden geplaatst, waarin hiervan aan het publiek mededeling zal worden gedaan. Gewezen zal worden op de mogelijkheid voor kredietnemers, zich tot het Kennemer Financieringsinstituut te wenden. Door de reorganisatie zal de Volkskre dietbank meer aan haar sociale doelstel ling beantwoorden en meer dan thans er toe kunnen bijdragen, dat op verantwoor de wijze geld beschikbaar wordt gesteld aan hen, die hierom dringend verlegen zijn. B. en W. van Haarlem hebben aan een aantal pleinen, lanen en straten in „Park wijk" in Haarlem-Oost namen gegeven Evenwijdig aan een deel van de Prins Bernhardlaan zal de Prinses Beatrixdreef worden aangelegd en tussen een wijk waar wegen komen, genoemd naar archi tecten, zal het Prinses Beatrixplein ko men. Van de Prins Bernhardlaan loopt in oostelijke richting de Leonard Springer laan, ter herinnering aan de Haarlemse architect L. A. Springer, die van 1855 tot tot 1940 geleefd heeft. Ten oosten van de Prinses Beatrixdreef worden aangelegd de Vincent van Gogh- laan, de Piet Mondriaanstraat, het Louis Hartsplein, het Herman Kruyderplein, de Jan Sluyterslaan, ter herinnering aan schilders. Tussen de Amsterdamsevaart en het Prinses Beatrixplein zullen worden aange legd: Berlagelaan (dr. H. P. Berlage 1865-1934); Kromhoutlaan (W. Kromhout 1864-1940); De Bazellaan (K. P. C. de Ba zel, 1869-1923); Van Loghemstraat (ir. J J. van Loghem, 1882-1940); Staalstraat (J. F. Staal, 1879-1940); A. P. Smitspad (A P. Smits, 1881-1957); Van Noppenstraat (J. J. van Noppen, 1876-1947); Blaauw- plein (C. J. Blaauw, 1885-1947); De Bordes plein (ir. P. F. de Bordes, 1886-1933); Se- venhuijsenplein (A. M. J. Sevenhuijsen, 1888-1934) en Van den Banplein (J. van den Ban 1860-1943). In 1957 werden de vijftien speeltuinen van het Haarlems Speeltuin Verbond niet minder dan 211.295 maal door de jeugd bezocht. Dit betekent, gerekend over 157 dagen, een gemiddeld dagbezoek van 1341 kinderen. Aan het winterwerk werd in het seizoen 1956-1957 door gemiddeld 3437 kinderen per week deelgenomen; voor het seizoen 1957-1958 bedroeg dit aantal 3323 kinderen. In totaal nam de speeltuinjeugd aan negenentwintig verschillende clubs deel. Deze cijfers uit het zo juist verschenen verslag over 1957 van het Haarlems Speel tuin Verbond bewijzen wel de grote vlucht die het speeltuinwerk in Haarlem heeft ge nomen. De vraag naar meer speeltuinen en clubhuizen blijft echter zeer groot. Vooral in de nieuwe stadswijken wordt het gemis van veilige speelterreinen voor de jeugd steeds meer gevoeld. De voorzitter van het verbond, de heer D. Rookhuiszen, brengt de noodzakelijk heid van uitbreiding van het aantal speeltuinen in Haarlem in zijn inlei ding tot het verslag als volgt onder woorden: „Overal waar kinderen zijn con stateert men een drang tot spelen, een uiting van spontane activiteit, een drang tot leven. Als wij dus vaststellen dat het spel een levensbehoefte van het kind is dan zou het misdadig zijn het kind de mo gelijkheid tot spelen te onthouden en on verantwoordelijk, indien wij niet voor vol doende speelruimte' zorgen." Op -1 januari 1958. telde het Haarlems Speeltuin Verbond 3038 leden met 7466 kinderen. „Het Vondelkwartier" in Haar lem-Noord met 420 leden en 1050 kinde ren en „Het Oosterkwartier" in Haarlem- Oost met 407 leden en 1020 kinderen ble ven de speeltuinen met de grootste aantal len leden en kinderen. Bij vrijwel alle afdelingen liep in 1957 het ledental terug. Als oorzaken hiervan worden genoemd de verhuizing van leden Kinderboerderij gauw open Nu over enige weken de kinderboerderij in het wandelbos „Groenendaal" in Heem stede weer voor jong en oud als een graag bezochte attractie zal worden opengesteld en dientengevolge ook de belangstelling voor de hertebaan zal toenemen, is ver zocht de aandacht te vestigen op het grote belang van een matige voedering der die ren door het publiek. Het is immers ook verleden jaar weer dikwijls voorgekomen, dat enkele dieren nog slechts door middel van injecties in het leven konden worden gehouden, omdat zij door de bezoekers overigens met de beste bedoelingenvol komen waren overvoerd. Vooral de herten zijn bijzonder vraat zuchtig; zij blijven dooreten tot zij niet meer kunnen, hetgeen in vele gevallen tot vergiftiging leidt en de dieren aldus tot een uiterst pijnlijke dood zijn gedoemd. Op de ze wijze zijn in een achttal jaren reeds on geveer vijfentwintig herten en andere soms bijzonder kostbare dieren voor hertenkamp en kinderboerderij verloren gegaan. Daarom wordt aanbevolen zo weinig mogelijk brood aan de dieren voor te hou den. Het is begrijpelijk dat het voeren der dieren voor jong en oud een attractie bete kent en het is zeker niet de bedoeling dit te gaan verbieden. Beter is het eens wat aardappelschillen, koolbladeren en ander groente-afval mee te nemen naar de kin derboerderij. Dit voedsel zal voor de dieren beter worden verdragen, hetgeen de leven de haven van „Groenendaal" veel pijn en ongemak zal besparen. De belangstellin voor de concerten van het Pauzetheater te Haarlem, sinds kort in het Studiotheater, is nog steeds groeien de. Aanvankelijk werden alleen concerten gegeven van muziek op grammofoonpla ten met een toelichting door Jacques Moo- lenijzer, maar men schakelt nu over op levende" uitvoeringen. Men hoopt door een grote publieke belangstelling in staat te zijn kunstenaars van naam aan te trekken. Theo Bruins opent donderdag de rij en daarmee heeft de leiding van het Pauzetheater ongetwijfeld een goede greep gedaan: deze jonge meesterpianist heeft, nadat hij in 1950 de eerste prijs won in het Chopin-concours te Parijs, reeds een eigen plaats gekregen temidden van de grootste pianisten van Europa. BURGERLIJKE STAND VAN BLOEMENDAAL. BEVALLEN: H. G. Prenen—Koek, dr. GETROUWD: J. A. Kroon en H. Zuij- derland. OVERLEDEN: T. van Berkum, 85 jr.; M. M. Arnhardt, 76 jr.; L. Dekker—Laan, 83 jr.; B. M. SchreuderDiekmann, 41 jr. naar nieuwe woonwijken, waar nog geen speeltuinafdelingen zijn en het ontbreken van clubhuizen bij verscheidene afde lingen. Hoewel het Verbond met het stichten van een bouwfonds een stap in de goede richting heeft gedaan, blijkt toch dat dit fonds nog niet in staat is op korte termijn in de behoefte van clubhuizen te voor zien. Afdelingen die dringend een club gebouw nodig hebben zijn „Het Centrum" „Jeugdland", „Klarenhof", Nieuw Leven' en „W.I.K.". Voor vernieuwing resp. ver groting komen in aanmerking de club huizen van „Het Oosterkwartier", „V. Z. O. D" en „Te Zaanen". Hoewel in iets mindere mate dan in 1956 namen in 1957 weer tienduizenden kinderen aan de vakantiespelen deel, het geen wel aantoont dat deze vorm van va kantiebesteding in een grote behoefte voorziet. De zeepkistenraces, die in het verslagjaar voor de eerste maal werden gehouden, bleken een groot succes. In het verslag wordt dank gebracht aan de in stanties, particulieren en de leiding, die door hun steun en medewerking de orga nisatie vakantiespelen mogelijk hebben gemaakt. De kampen in de duinen bij Bentveld, op het landgoed „De Ebbinge", voor dit doel wederom welwillend afgestaan door mr. A. F. van Hall, werden door ruim vierhonderd kinderen bezocht. Temidden van de vrije natuur genoot de jeugd van een heerlijke kampeerweek. Ondanks dat de gemeente in 1957 een subsidie van 47.300 toezegde blijft de financiële positie van het Haarlems Speeltuin Verbond moeilijk, zo merkt de verbondspenningmeester in zijn verslag op. Een zuinig beleid voor 1958 is gebo den. Alleen in de allernoodzakelijkste ge vallen zal tot vernieuwing of reparatie van clubgebouwen of speelwerktuigen kunnen worden overgegaan. De uitgaven van het Verbond beliepen in 1957 in totaal 71.931. Onder vele blijken van deelneming is vanmorgen op het R. K. kerkhof „Sint Barbara" aan het Soendaplein te Haar lem teraardebesteld het stoffelijk over schot van de heer M. Renne, in leven direc teur van de gemeentereiniging, centraal vervoer en ontsmettingsdienst. Tevoren had pastoor A. Louwe in de parochiekerk in het kleverpark een mis van requiem op gedragen. Daarbij waren aanwezig wet houder A. J. M. Angenent, namens het ge meentebestuur van Haarlem en het ge meenteraadslid mejuffrouw A. Bolsius. Op het kerkhof verrichtte pastoor Lou we de absoute, waarna de oudste zoon woorden van dank sprak namens de fa milie. Onder de aanwezigen waren wet houder Angenent. het raadslid de heer J. Th. Fibbe, die lid is van de raadscommis sie voor de bedrijven, de hoofdcommissa ris van politie, de heer J Fontijne, direc teuren van gemeentebedrijven, hoofden van takken van dienst en van afdelingen ter gemeente-secretarie, het afdelingsbe stuur van de Algemene Rooms Katholieke Ambtenarenbond A.R K.A.), een deputa tie van de Vereniging van directeuren van Gemeentereinigingen en een groot aantal leden van de dienst, waarvan de heer Ren ne directeur was. De damclub 't Oosten houdt op tweede Paasdag in het „Hof van Holland" aan de Grote Markt in Haarlem een sneldamtoer nooi voor club- en thuisdammers. Er wordt gespeeld in groepen van zes deelnemers. De speeltijd is op dertig minuten per partij bepaald. De leiding van dit traditionele toernooi beiust bij J. Poppen, Pepijn- straat 5. Haarlem. Het Pauzetheater Het is met Max Tailleur een eenvoudi ge zaak. Men houdt van zijn grappen of men houdt er niet van. In het Pauzethea ter was dat dinsdagmiddag dan ook dui delijk te merken want de stampvolle zaal reageerde slechts gedeeltelijk op de 73 grappen die Tailleur in 38 minuten over zijn toehoorders uitstrooide. Nu moet ge zegd worden dat hij het met meesterschap deed en te oordelen naar het applaus wa ren enkele honderden luisteraars enthou siast over dit optreden. Honderden ande ren konden slechts af en toe flauw glim lachen en dan zeker niet om de dikwijls dubieuze grapjes die Tailleur meende te moeten vertellen. De Joodse humor was het best en het pleit vou; „Moppentapper nummer 1" dat hij uit dit gedeelte van zijn repertoire zijn grootste keuze had gemaakt. Er was vanmorgen in Haarlem bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten weinig te bemerken van echte verkiezings sfeer. Over het algemeen werd rustig ge stemd op de 113 stembureaus, die in Haar lem zijn ingericht. Op de afdeling Verkie zingen op het stadhuis stond men niet in verbinding met de afzonderlijke stembu reaus, maar men had de indruk, dat de meeste kiezers vanmorgen reeds hun stem hebben uitgebracht Het stembu reau op het Haarlemse stadhuis had bij voorbeeld reeds meer dan de helft van al le kiezers op een vrij vroeg uur vanmor gen geboekt. De drukte voor net centraal stembu reau op het Haarlemse stadhuis komt vanavond pas, als de stemmen worden geteld van de kieskring Haarlem, die Haarlem, Heemstede, Bennebroek, Bloe- mendaal en Zandvoort omvat. Men ver wacht tegen elf uur de einduitslag hier van te hebben. De officiële telling van de resultaten van de elf kieskringen in Noord holland geschiedt ook door het centrale stembureau in Haarlem Dinsdagmiddag werd in het restaurant Brinkmann aan de Grote Markt de jaar lijkse algemene ledenvergadering gehou den van de Vereniging „Weldadigheid naar Vermogen". In deze vergadering werd het jaarverslag goedgekeurd over het verenigingsjaar 1956-1957. Tevens werd de rekening en verantwoording goedge keurd. De aftredende bestuursleden, te weten mevrouw J. Ch. Sanders-Knottenbelt en de heren mr. A. Beets, J. C. Stuart en Fr. Heerkens Thijssen werden bij accla matie herkozen. De aftredende secretaris mr. P. E. Barbas had zich niet herkies baar gesteld. Als secretaris werd in zijn plaats gekozen, mr. M Enschedé te Heemstede. Aan het einde van de verga dering sprak de voorzitter, mr. A. Beets zeer waarderende woorden tot de heer Barbas voor de vele en belangrijke werk zaamheden gedurende zo vele jaren door hem voor de vereniging verricht en hij bracht hem de dank van de vereniging over. De verenigde Doopsgezinde gemeente houdt op woensdag 2 april in het kerkge bouw aan de Potgieterweg in Bloemen- daal een kunstavond, die op het Paasfeest zal zijn afgestemd. Marijke van Raephorst en het Over- veens dameskoor zullen aan deze avond hun medewerking verlenen. Mevrouw Kel derhuis-De Jong zal op het orgel het da meskoor begeleiden. Nieatos in het kort Hersenschudding. Vanmiddag om tien over halfeen is een achtjarig meisje, dat bij haar twaalfjarige broer achterop de fiets zat, in de Jansstraat te Haarlem ge vallen en met een hersenschudding is het naar een ziekenhuis vervoerd. In de Jans straat stond bij de r.-k. kerk een bestelauto geparkeerd. Toen de bestuurder wegreed kwam de fiets er mee in aanraking, waar door de fietser de macht over het stuur verloor. Getuigen van het ongeval wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de verkeerspolitie. Cabaret. Voor de leden van de bejaar densociëteit „Voor Anker" in Zandvoort zal maandagmiddag in gebouw Dorpsplein 2 een cabaretprogramma worden gegeven. De jongens van de hoogste klassen van de Dr. Albert Plesmanschool, onder leiding van de heer J. Ramkema, zullen het pro gramma van deze middag verzorgen. Voetspoor. De afdeling Bennebroek van de Nederlandse Christen Vrouwen bond houdt donderdag 27 maart in „Reho- both" de maandelijkse bijeenkomst. Het echtpaar Hinlopen zal spreken over „In Paulus' voetspoor" en daarbij lichtbeelden vertonen. Voorrangskruising. B. en W. van Bloemendaal hebben besloten de gevaar lijke hoek Bloemendaalseweg, Hartenlust- laan, Potgieterweg binnenkort tot voor rangskruising te verklaren. Dit zal mede in verband met het feit geschieden, dat de nieuwe buslijn HeemstedeBloemendaal niet (zoals werd vermeld) door de Rusten- burgerweg zal gaan rijden, maar over de Hartenlustlaan. Ook zal er een parkeer verbod aan de zuidzijde van de Harten lustlaan komen Ter gelegenheid van het feit, dat hij de elektriciteitsvoorziening van Noordhol land purende vijfentwintig jaar had ge diend, is de heer H. Wolzak, technisch hoofdambtenaar-D bij het P.E.N. te Bloe mendaal dinsdagmorgen door de directie ontvangen en gefeliciteerd door de econo misch adjunct-directeur, de heer F. W. J Straakenbroek, die hem tevens de gebrui kelijke gratificatie overhandigde. Van het Provinciaal bestuur was er een bloe menhulde. Vervolgens werd de jubilaris op de af deling voorlichting, waar hij werkzaam is, gehuldigd en ondermeer toegesproken door zijn chef, de heer L. J. van der Too len. Op de drukbezochte receptie, die 's mid dags in hotel „Rusthoek" aan de Bloe mendaalseweg gehouden werd, werd de heer Wolzak namens het jubileumfonds van het P.E.N. gecomplimenteerd door drs. J. Ober. Al eens eerder heb ik betoogd, dat het, indien Mendelssohn's grootmoeder haar begaafde kleinzoon in plaats van een af schrift van de Mattheus Passie een kopie van de Johannes Passie ten geschenke had gegeven en dit werk dus het eerst aan de beurt zou Zijn gekomen om aan de ver- getelijkheid ontrukt te worden (wat nu aan de „Mattheus" ten deel viel, dank zij de twintigjarige promotor) wel eens an ders had kunnen verlopen met de pu blieke voorkeur voor een van beide ma gistrale lijdensmuzieken van Bach. Toen de „Johannes" in ere hersteld werd, was de „Mattheus" immers inge burgerd wie eerst komt eerst maalt. Zo komt het dan dat velen de „Johannes" als een werk van tweede rang beschouwen, omdat hun bevattingsvermogen geen ruimte genoeg bezit om twee verschillend geaarde, maar in wezen gelijkwaardige meesterwerken te bergen. Want welbe schouwd weegt de felle directheid van het ene werk ruimschoots op tegen het diep menselijke en verhevene van het andere En het tekent Bachs grootheid als kunste naar en zijn brede kijk als christen op het verlossingswerk, dat hij uit twee gezichts punten een apostolische taak wist te ver vullen, die ontzagwekkend blijft. De Heemsteedse C.O.V. legt het er op aan de uitvoering van de Johannes Passie tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken, hetgeen zeker te prijzen is. Er was verleden jaar een veelbelovend begin mee gemaakt. Door ontijdige wisseling van dirigent leek het dit keer echter een ge vaarlijk experiment te worden, want uiteraard kwam de nieuwe leider, de heer Jaap Hillen. met eigen opvattingen en had het koor op korte termijn zich aan te pas sen bij zijn wijze van dirigeren. De uit voering, die dinsdagavond in de Haarlem se Concertzaal plaats had. bewees echter Isenheimer Altaar. De Hervormde ge meente Schoten houdt donderdag 27 maart een bijeenkomst in de kleuterschool aan de Colensostraat te Haarlem. Ds. F. R. A. Henkels, predikant in Heemstede, zal op deze avond spreken over het Isenheimer Altaar. Lichtbeelden en langspeelplaten zullen de lezing omlijsten. dat er zegen rustte op het waagstuk. Jaap Hillen bleek zijn taak te beheersen en vat op zijn koorleden te hebben, hij beschikt over de dirigentenarm, die ontspannend en soepel weet te leiden. Dat maakt dan ook dat het koor, vooral in de dramatische en semblestukken van het tweede deel veel voortreffelijks presteerde. Er was een op vallende groei in de vertolking, want het magistrale inleidingskoor was ritmisch en qua klankschoonheid niet zeer bevredi gend geweest. Een neiging tot overhaas ting, die ook de orkestrale begeleiding van het Noordhollands Philharmonisch Orkest enigszins troebel maakte, was daarbij bovendien kenmerkend. Ook in de eerste altaria wist de dirigent het instrumentale weefsel niet duidelijk te houden en zo waren er nog wel enkele de len, waar men meer rust en bezonkenheid verwachtte. Zoals reeds gezegd werd: er stond veel tegenover dat door de drama tische stuwing en hoog opgevoerde span ning overtuigde. Het werk groeide aldus prachtig naar zijn hoogtepunt, het aan grijpende „Es ïst vollbracht" van de alt Aafje Heynis en het koraal „Jesu, der du warest tot" met de bassolo van David Hollestelle. die zich deze avond ook in zijn overige solo's met markant geluid en zangtechni.sch wist te onderscheiden. De hachelijke tenoraria's waren met succes aan de jonge zanger Arjan Blanken toe vertrouwd. Annette de la Bije vertolkte de sopraansolo zeer bewogen, maar een beetje onwennig in deze stijl, naar het mi. leek. Paul Hameleers had als Evangelist prachtige vocale momenten, die treffend van voordracht waren, naast andere die door timbre minder bevredigden. Peter de Vos zong waardig de qua toonomvang bij zondere eisen stellende Jezus-partij. Met Piet Kee aan het orgel, Gertrude Maclaine aan het clavecimbel, Max Wer ner als gambist en het N.Ph.O. met zijn diverse blazerssolisten was het instrumen tale gedeelte in vertrouwde handen. Als geheel was het een verklanking, die het vooruitzicht opent op een traditie, waar van men de betekenis en de waarde zal weten te schatten. Jos. de Klerk Ondergetekende: Naam:- Straat: Plaats: wenst zich met Ingang van te abonneren op OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT per week 59 cent - per kwartaal 7.65. Handtekening: Doorhalen wat niet verlangd wordt zy die zich met ingang van 1 april 1958 per kwartaal abonneren, ontvangen de nummers tot en met 31 maart 1958 gratis. Dit geldt alleen voor nieuwe kwartaalabonné's dus niet voor omzetting van week- in kwartaalabonnementen De Haarlemse rechtbank heeft dinsdag geen faillissementen uitgesproken. Wegens gebrek aan actief werd opge heven het faillissement van de nalaten schap van S. J. Heslinga, in leven huis bewaarder, gewoond hebbende Marquette- laan 28 te Heemskerk. Rechter-Commissa- ris mr. N. Smits en curator mr. J. O. Baron, advocaat en procureur, Breestraat 95 a, te Beverwijk. Wegens het verbindend worden van de enige uitdelingslijst is geëindigd het fail lissement van A. J. Stassen, meubelhande laar, Van Endelaan 59 te Hillegom. Rech- ter-Commissaris mr. H. G. Rambonnet en curator mr. H. Jonker, advocaat en procu reur te Haarlem, Nieuwe Gracht 51. Wegens het verbindend worden van de tweede tevens slot-uitdelingslijst is geëin digd het faillissement van H. J. Ennik, accountant, Aerdenhoutsduinweg 7 te Aer- denhout. Rechter-Commissaris mr. N. Ree ling Brouwer. Curatoren mr. A. D. P. V. van Löben Seis, advocaat en procureur, Kruisweg 63, Haarlem; en C. Th. J. v. d. Bergh, accountant, Helmlaan 40, Haarlem. AMSTERDAM De aanwezigheid van het Engelse ko ningspaar in Amsterdam was er de oor zaak van dat er in het beursgebouw op het Damrak bijna niets te beleven was. Zo op het oog had men kunnen verwachten, dat de koersen van de staatsobligaties aan de vaste kant zouden zijn in verband met de aangekondigde verlaging van het officiële disconto door de Nederlandsche Bank van 4J4 tot 4 percent. Hierdoor ontstaat weer een ruimere geldmarkt met goedkoper geld, hetgeen stimulerend kan inwerken op het bedrijfsleven. Van hogere koersen was echter geen sprake omdat de discon toverlaging reeds door de sterk oplopende koersen was verdisconteerd. De opening op 90% voor de staffellening was belang rijk lager ten opzichte van het vorig slot 91% percent. Ook het kortlopende papier lag tot percent beneden de vorige slotprijs. In het verdere beursverloop kon de koers van de staffellening, door de ver plichte 200.000 vraag aantrekken tot 91%. Het kortlopende papier bleef tot Vi per cent bij maandag ten achter. De overige obligatiemarkt stelde zich fractioneel hoger; 5% percent Bank Nederlandse Ge meenten 101% (101%), terwijl de rente- spaarbrieven werden vernomen op 103%- (103 Op de aandelenmarkt had de disconto verlaging hoegenaamd geen invloed, hoe wel de stemming zeker goed was te noe men; maar de omzetten h'even wederom gering. Aandelen Kon. Olie konden, inge volge Wallstreet, ruim ƒ2,verbeteren, maar bleven 1,— onder pariteit New York. De arbitrage hield zich volkomen afzijdig en geeft er de voorkeur aan, de politieke ontwikkelingen in Saoedi-Arabië (waar het buitenland grote oliebelangen heeft) af te wachten. In de Philipshoek was het kalm en de koers 2S4% handhaaf de zich. De Unilevers trokken wel belang stelling maar geen handelaren. De moei lijkheden, die het concern in Noorwegen heeft met de eerkoop van haar belangen aldaar waren niet van invloed op de koers van de aandelen, die twee punten hoger noteerden dan de vorige dag. AKU lag goed in de markt en boekte een winst van bijna 2 punten. KLM was 50 cent hoger. In de scheepvaarthoek werden de eerste stukken tegen iets lagere prijzen dan maandag afgedaan, maar in het verdere beursverloop liep de koers op tot om en nabij het vorig slot. De belangstelling was veel geringer dan maandag. Cultures wa ren wat aangeboden en waren voor de hoofdfondsen een punt lager. Aandelen Hollandsche Boot werden onveranderd op 115 vernomen op het dividendvoorstel van 9 percent (10 percent). Prolongatie 4 net. (ANP). NEW YORK Het koersverlooii had door winstnemin gen in de onlangs nog vaste sectoren een licht dalende tendens. Tegen sluitingstijd ontstond er een weer wat vastere stem ming, maar over het algemeen werd toch beneden de laatste eindkoersen gesloten. De openbare nutsbedrijven echter kwamen van 73,44 op 73.75; maar het industrieel ge middelde kwam van 453,75 oj 450,96 en dat voor spoorwegen van 106,56 op 105,58. De chemiewaarden ondervonden telgen beurseinde wat steun en ook enkele spoor wegfondsen stegen toen, ondanks een hele reeks ongunstige berichten over de fe- bruari-resultaten. Vele speciale fondsen boekten winsten van een dollar of meer. De staal-, farmaceutische, auto-, enkele rubber- en de scheepsbouwfondsen sloten lager. United Aircraft moest meer dan een dollar prijsgeven. Panhandle Eastern Pipe Line steeg een dollar bij de openbare nuts bedrijven. De olie behalve de interna tionale waren zeer vast. Van de 1 168 verhandelde fondsen ste gen er 360 en daalden er 556. De omzet bedroeg 2.210.000 aandelen tegen 2.580.000 de vorige dag. (UP). 3-3%% Nederl. '47 3% Nedl. 1962/64 A. K. U Calvé Delft Van Gelder Zonen K. N. Hoogovens Nederl. Ford Y. Kabelfabriek gew.Philips Gloeil Pref.PhilipsGloeil Unilever Wilton Feyenoord Dordtsche Petrol Kon. Petroleum Billiton A'dam Rubber K. L. M Holl. Amer. Lijn K. N. S. M N. Scheepv. Unie v. Nievelt Goudr Phs. v. Ommeren H. V. A Verg. Deli Mijen. Amsterd. Bank Nat. Handelsbank Ned. Handel Mij Rotterd. Bank Twentsche Bank Anaconda Copper Bethlehem Steel.. U.S. Steel Teneraal Motors.. ïell Union Tidewater Slotknpr gisteren 91% 933/io 156% 299% 178 288 169 224 264% 151% 336% 205% 654 f 157.50 175 48% f 109 134 127% 121% 149 202% 85 63% 199 72% 149% 169% 151 48% 39% 59% 35 68 23% Heden 13.45 uur 91% 92% 156% 300 178 288 170 223 262 151% 334 205 648 f 156.30 175 47 109 133 126 120 147% 202 84 62 199 72% 149 170 151 47% 39 58 35 69% 23%

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1958 | | pagina 7